lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable"

Transkript

1 lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2011 för kontor, handel, industri och logistik. The region of sustainable growth

2 THIS IS WHAT WE DO Business Region Göteborg s Establishment and Relocation Service is a one-stop shop for businesses. Our service is free of charge and confidential. We handle everything from formation of companies and searching for the right offices to questions concerning housing and international schools. To succeed in our goal of facilitating matters for both start-up companies and existing companies, we have created a toolbox. The toolbox consists of databases, networks and access to expertise. Here are the most important components of the toolbox: Database for available land and premises Business Region Göteborg s database MALO shows available land and premises for either purchase or rental in the Göteborg Region. MALO is accessible via our website: We have a wellestablished relation with real estate companies and landlords in the Göteborg Region. This enables us to help companies that wish to find an office or land appropriate for their business. RECRUITMENT AND STAFFING CONSULTANTS INTERNATIONAL SCHOOLS The Göteborg Region has several international preschools, elementary schools and high schools serving the international community. With education being a major factor for those moving with families, we value our relationships with the international schools in facilitating your establishment and relocation process. REAL ESTATE/HOME BROKERS A long-standing and integrated network of real estate and home brokers eases the process of finding accommodations. We value this network highly, recognizing that housing issues go handin-hand with finding office space or land. QUALIFIED ADVISORS Our extensive network of local government representatives and qualified advisors, such as accountants, tax auditors, lawyers and business developers, also eases setting up a business here. INNEHÅLL INLEDNING sid TRANSAKTIONSMARKNADEN sid 6 12 Sverige 8 10 Göteborg kontorsmarkanaden sid Ny- och ombyggnation Vakansutveckling 18 Efterfrågan 19 Hyresutveckling logisitik sid Vakanser, nyproduktion och efterfrågan Hyresutveckling Sveriges 25 bästa logistiklägen 2010 (annons) Hur kriterierna uppfylls region för region (annons) HANDEL sid Handeln i Göteborgsregionen 32 Vad har hänt inom handeln under 2010 och vad är på gång avslutning sid Our contacts are well established with the Swedish Public Employment Office in Göteborg. The office is a state-run, non-profit organization, offering recruitment expertise that is branch specific. They can assist a foreign employer by assessing recruitment prospects, by publishing vacancies on Sweden s largest job websites, as well as by providing suggestions regarding suitable job candidates. Furthermore, we can assist you with concerns or questions relating to multi-cultural/diversity issues, infrastructure, regional cooperation, international trade, trade and industry development in general, as well as city planning. Please contact us and let us help make your establishment and relocation process a successful one!

3 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2011 RAPPORT OM LOKALHYRESMARKNADEN I GÖTEBORG 2011 The Göteborg Region ATT ASTRAZENECA VÄLJER ATT SATSA PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING I GÖTEBORG VITTNAR OM REGIONENS ATTRAKTIONSKRAFT. DET ÄR INTE BARA LIFE SCIENCE-BRANSCHEN SOM VÄXER, VOLVO CARS BERÄKNAR ANSTÄLLA 900 TEKNIKER INOM ETT ÅR. REGIONALA ÖVERENSKOMMELSER Vi har ett gemensamt ansvar för att den regionala sturkturen är långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar. Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens utveckling. Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig regional kärna. Det redan utbyggda stadsområdet ska kompletteras när möjligheter ges. Utvecklingen ska baseras på en attraktiv lokal kollektivtrafik med god anslutning till de överordnade stråken i ett antal utpekade knutpunkter. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet bidrar till att säkerställa företagens kompetensbehov. Business Region Göteborgs HR-Nätverk, samlar ett antal stora och medelstora företag, för bland annat diskussioner kring att attrahera ytterligare kompetens till regionen. Då en stor andel av den kompetens som rekryteras utifrån tackar ja till en tjänst först om de vet att deras respektive också får arbete här, ligger fokus på att finna möjligheter in i arbetslivet för medföljande. Genom HR-Nätverket blir vi varse om företagens rekryteringsbehov och medföljandes kompetenser matchas med dessa. För att underlätta regionens kompetenstillförsel har Business Region Göteborg tillsammans med Arbetsförmedlingen skapat ett system där medföljande skall kunna söka arbete här innan de behärskar svenskan. Business Region Göteborg ger årligen ut Lokalrapporten innehållande information om utvecklingstendenser för bland annat näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. Rapporten bygger på öppenhet och ett gott samarbete mellan Göteborgsregionens näringslivschefer, banker, finansinstitut, fastighetsägare, stadsbyggnads- och fastighetskontor samt övriga samarbetspartners. Årets upplaga av rapporten har gjorts i samarbete med Jones Lang LaSalle, en av Sveriges ledande fastighetsrådgivare. Business Region Göteborg har en kostnadsfri markoch lokalservice. Vi hjälper även företag med marknadsinformation, rådgivning och kontakter i etableringsprocessen. Information om mark och lediga lokaler finns på vår hemsida: Har du synpunkter om lokalmarknaden eller etableringsprocessen i Göteborgsregionen eller har frågor angående rapporten är du välkommen att ringa Roger Strömberg; eller BUSINESS REGION GÖTEBORG 27 september 2011 Roger Strömberg Petra Sedelius Caisa Brunander Huvudstråken utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågtrafik. Kvaliteterna i kustzonen ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i de strandnära områdena. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden. Älvens många funktioner och kvaliteter ska säkerställas. Vi ska verka för att begränsa de negativa effekterna av älven som barriär. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt sårbarhetsaspekterna som en följd av klimatförändringarna. 6 7

4 Foto: Jonatan Fernström 1 TRANSAKTIONSMARKNADEN 8 9

5 TRANSAKTIONSMARKNADEN Inhemsk och lokal dominans på Göteborgs transaktionsmarknad Foto: Jonatan Fernström Under 2010 utvecklades transaktionsmarknaden starkt i takt med återhämtningen av konjunkturen och stabilisering av finansmarknaden vilket ökade tillgången på kapital för fastighetstransaktioner. Yielderna pressades tillbaka, med Göteborg i framkant genom flera kontorstransaktioner i centrala Göteborg där avkastningskravet varit kring 5 % eller i vissa fall ännu lägre. Detta medförde att Göteborg tangerade Stockholms yield för centralt belägna kontorsfastigheter. Under 2011 bedöms transaktionsvolymen öka från föregående års nivå. Dock bedömer vi att avkastningsnivåerna kommer plana ut i Göteborg med värdetillväxt främst genom fortsatt svagt ökande hyresnivåer. TRANSAKTIONSVOLYM Sverige Den totala transaktionsvolymen i Sverige (endast affärer >5 miljoner USD medräknade) uppgick till 19,5 Mdkr under det första kvartalet Detta motsvarar en ökning med 6 % jämfört med samma period 2010, men nästan TRAnsaktionsvolym - sverige per ursprung och år Inhemsk Cross border Källa: JLL Q Q

6 TRANSAKTIONSMARKNADEN TRANSAKTIONSMARKNADEN en halvering jämfört med kvartalet före. Detta kvartals 19,5 Mdkr är i nivå med ett genomsnittligt kvartal under 2010, vilket gör att vi kan räkna med god transaktionsvolym under 2011, då första kvartalet traditionellt ofta har den lägsta transaktionsvolymen. Siffrorna omfattar samtliga kommersiella fastighetsslag inklusive bostäder. Andelen kontor i den totala transaktionsvolymen i Sverige under de tre första månaderna 2011 motsvarar endast 5 % vilket är betydligt lägre än under 2010 då motsvarande andel var ca % per kvartal. Totalt såldes kontorsfastigheter för 1 Mdkr (exklusive blandade portföljtransaktioner), en kraftig minskning jämfört med förra kvartalet då kontorsfastigheter omsattes för nästan 7 Mdkr. Kvartalets största transaktion var Hemfosas förvärv av Landic VIII-portföljen för 2,2 Mdkr. Portföljen innehåller fastigheter spridda över Sverige med främst statliga och kommunala hyresgäster, bland andra Migrationsverket, Haninge Kommun och Polisen. Hur stor andel som utgörs av kontor har inte kommunicerats. Ca. hälften av transaktionsvolymen kvartal , 46 %, bestod av s.k. Cross Bordertransaktioner. Intressant att notera är att i stort sett alla Cross Borderaffärer sker med svensk köpare. Det har varit en tydlig trend även under 2010 att svenska investerare allt oftare står på köpsidan vid Cross Borderaffärer. Det är naturligt att inhemska aktörer är först med att investera när marknaden vänder, men det internationella intresset för Sverige är stort och Jones Lang LaSalles bedömning är att vi kommer se att fler utländska aktörer investerar i svenska fastigheter framöver. Sverige anses idag dyrt att investera i jämfört med andra europeiska länder då yielderna är förhållandevis låga. Att svenska aktörer utgör en stor andel av köparna kan även förklaras av att väletablerade, inhemska fastighetsbolag med god kännedom om lokala förhållanden har lättare att finansiera nya förvärv medan det fortfarande är svårt för internationella företag. Även mindre kapitalstarka investerare och opportunistiska aktörer med hög belåning ställs inför tuffare krav från finansiärerna. Den i dagsläget starka svenska kronan bedöms ytterligare avskräcka utländska köpare. Årets hittills största Cross Bordertransaktion efter obligationsägarnas försäljning av Landic VIII-portföljen var den rumänska investeraren Dinu Patricus försäljning av Karolinen 2 i Karlstad. En kontorsfastighet om drygt m 2 såldes för ca 1 Mdr kronor till Hemfosa. Det dominerande fastighetsslaget under första kvartalet 2011 är bostäder med en andel av transaktionsvolymen på 27 %. Bostäder var det dominerande fastighetslaget även under 2010 på transaktionsmarknaden. Återigen är beräkningen gjord utan hänsyn till Landic Foto: Jonatan Fernström VII då den är portföljen är mycket diversifierad. Den mest aktiva aktören på fastighetsmarknaden under 2011 har fortsatt varit Hemfosa som förvärvat fastigheter till ett totalt värde av ca 3,8 Mdkr, över 10 % av den totala transaktionsvolymen fram till maj Utöver Landic VIII utgörs Hemfosas förvärv av tre logistikfastigheter i Eskilstuna, en logistikfastighet i Malmö, en kontorsfastighet i Malmö och ovan nämnda kontorsfastighet i Karlstad. Göteborg Den totala transaktionsvolymen i Göteborg under årets första kvartal uppgick till 2,6 Mdkr. Detta är en markant ökning jämfört med samma period 2010 då transaktionsvolymen endast uppgick till 1,3 Mdkr. Det är även en ökning jämfört med förra kvartalet då volymen uppgick till 1,2 Mdkr. För helåret 2010 uppgick transaktionsvolymen på Göteborgsmarknaden till ca 4,4 Mdkr. Nedan beskrivs ett antal av de större transaktionerna i Göteborg hittills under Wallenstam köpte en portfölj med sju innerstads-fastigheter av Niam för 1,179 Mdkr, vilket var kvartalets största fastighetsaffär i Göteborg. Fastigheterna innehåller en total yta på m 2 med ett antal stora statliga hyresgäster som t. ex Länsstyrelsen Västra Götalands län, Kronofogdemyndigheten och Fiskeriverket (som dock flyttar till nya lokaler i Bygg-Götas projekt under början av 2012, då ombildad till Havs- och Vattenmyndigheten). Avkastningskravet uppskattas vara kring 5,5 6 %. En annan stor affär med lågt avkastningskrav skedde under Q1 då Kjell Andersson Byggnadsfirma övertog Gullbergsvass 13:6 på Friggagatan från Stigberget Fastighetsutveckling. Köpeskillingen var 800 mkr och direktavkastningen kring 5 %. Fastigheten innehåller främst bostäder, 452 lägenheter, men även handelslokaler och parkeringsplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca m 2. Under 2011 har andelen Cross Borderaffärer varit mycket liten i Göteborgsområdet. Jones Lang LaSalle har endast registrerat en Cross Borderaffärer i Göteborg (t.om. april månad). Vid månadsskiftet mars/april förvärvade Alecta fastigheten Gullbergsvass 4:2 på Gullbergs Strandgata direktavkastning göteborg Avkastningskrav - Prime Kontor Göteborg 10,00 9,25 8,50 Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Other inner city CBD 7,75 7,00 6,25 5,50 4,75 4,00 Källa: JLL K4-01 K4-02 K4-03 K4-04 K4-05 K4-06 K4-07 K4-08 K4-09 K4-10 K

7 TRANSAKTIONSMARKNADEN av den tyska fonden REEF, ett dotterbolag till Deutsche Bank. Den m 2 stora fastigheten innehåller främst kontor med bland annat IF Skadeförsäkring och Nordea som hyresgäster. Köpeskillingen var 420 mkr med en direktavkastning på 5 5,50 %. Då Cross Borderandelen endast utgörs av en affär, dock en av de större, blir den totala andelen endast 16 % i Göteborg. Det är en aning uppseendeväckande då 68 % av transaktionsvolymen under sista kvartalet 2010 var Cross Bordertransaktioner, där utländskt kapital främst var på säljsidan. En förklarande faktorer är att de låga yielderna gör att utländska investerare väljer andra marknader. Göteborg är liksom Stockholm relativt dyrt att investera i jämfört med jämförbara europeiska städer där avkastningskraven är högre. Det är även svårt att finansiera förvärv med dessa priser för opportunistiska aktörer. Prognos transaktionsmarknaden Utsikterna för transaktionsmarknaden för fortsättningen av 2011 ser positiva ut, det var ett styrkebesked att en fjärdedel av förra årets transaktionsvolym uppnåddes redan under första kvartalet vilket indikerar en likvid marknad med goda möjligheter att genomföra försäljningar och förvärv. Vi ser också ett ökande intresse för handelsfastigheter och även hotellfastigheter bedöms ta marknadsandelar under året. Avkastningsnivåerna för kontor i bästa läge bedöms plana ut medan det fortfarande finns mer utrymme för sänkta yielder för övriga kommersiella sektorer. Den främsta oron för utvecklingen av konjunkturen under den närmaste framtiden bedöms vara utvecklingen i de statsfinansiellt svaga länderna inom Eurosamarbetet. Foto: Jonatan Fernström TRAnsaktionsvolym - GÖTEBORG per ursprung och år Inhemsk Cross border Q Q Källa: JLL 14 15

8 Foto: Jonatan Fernström 2 kontorsmarknaden 16 17

9 KONTORsmarknaden KONTORsmarknaden Under hösten 2010 och inledningen av 2011 KARAKTÄRISERADES KONTORShyresmarknaden av konjunkturåterhämtningen med en ökad aktivitet på hyresmarknaden. Norra Älvstranden Nordstan CBD Vasastaden Centralstationen Ullevi Liseberg Ny- och ombyggnation Under 2010 färdigställdes drygt m 2 nya kontorsytor i Göteborg vilket är den högsta nivån sedan tidigt 2000-tal. Under 2011 bedömer vi att knappt halva den volymen färdigställs. Den minskade projektvolymen bedöms till stor del bero på att flera projekt stoppades eller försenades i samband med finanskrisen. Då effektiv byggtid för större kontorsprojekt är kring två år finns en stor tröghet i volymökning trots förbättrad konjunktur. Prognosen för 2012 visar på en ökning till ca m 2. Nedan beskrivs ett urval av de aktuella kontorsprojekten i Göteborg. På Norra Älvstranden Lindholmen har Eklandia Fastigheter AB nyligen förvärvat tomten (del av Lindholmen 735:491) intill sitt kontor på Theres Svenssons gata av Göteborg kommun för 36 mkr med en byggrätt om m 2 (BTA). Byggnationen bedöms tidigast kunna påbörjas under hösten I januari påbörjade NCC byggnationen av sitt planerade kontorsprojekt Ullevi Office Arena på Skånegatan. Huset kommer att bli 16 våningar högt och omfatta ca m 2 med viss andel butiker i bottenvåningen. Projektet är spekulativt vilket har varit ovanligt i Göteborg tidigare men bedöms vara en direkt följd av den snabba uthyrningstakten i bl. a. Skanskas närbelägna Gröna Skrapan. Byggnationen planeras att vara klar under hösten Skanska har planer att efter färdigställandet av Gröna Skrapan under hösten 2011 påbörja sitt projekt Tennet Etapp 2 beläget vid Lilla Bommen/Gullbergsvass. Projektet omfattar ca m 2 kontor och bedöms vara färdigställt våren 2013 och innebär en investering om totalt 300 mkr. Enligt Skanska finns inga kontrakt tecknade. Dock pågår förhandlingar med potentiella hyresgäster. Intill projekt Tennet pågår Bygg-Götas kontorsprojekt Pagoden på Gullbergs Strandgata i Swedish Matchs före detta tobakslager som skall vara färdigställt vid årsskiftet 2011/2012. Projektet som omfattar ca m 2 kontor startades spekulativt. I dagsläget är dock Pagoden tecknad till ca 80 % med totalt tre hyresgäster, den senaste uthyrningen var till nybildade Havs- och vattenmyndigheten som tecknat två plan om m 2 under mars månad. Klippan Kulturfastigheter renoverar Landsarkivets gamla lokaler på Lorensberg 4:1, Geijersgatan och bygger samtidigt ut huset. Totalt omfattar projektet Arkivet ca m 2, varav ca m 2 är den befintliga ytan som renoveras och ca m 2 är den nya delen som byggs ut. Utöver kontorsytorna byggs parkeringsdäck på fastigheten. Projektet kommer stå klart under slutet av Det stora utvecklingsområdet för nya kontorsytor på längre sikt är framförallt Södra Älvstranden, där kommunen planerar för en ny stadsdel att ta form och Gullbergsvassområdet vid centralstationen, där planeringen av Regionens Hus med ca m 2 ny kontors-yta är det projekt som ligger närmast i tiden. Närheten till centralstationen eller andra större lokaltrafik-knutpunkter är något som blir allt viktigare när företagen väljer kontorets placering, en utveckling som bedöms förstärkas ytterligare när trängselavgift införs under Hisingen norra älvstranden centrala göteborg CBD E20 Östra göteborg E

10 KONTORSMARKNADEN KONTORSMARKNADEN urval av de aktuella kontorsprojekten i Göteborg Kontorsprojekt Göteborg, Kvartal Adress Delmarknad Ägare Kontorsyta (m 2 ) Projektfas Lorensberg 4:1 Landsarkivet Geijersg. 1 CBD Klippan Kulturfastigheter (2.200 nytt) Under byggnation 2011 Gårda 13:2 Obyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2014 Gårda 13:2 (2 av 2) nybyggnadsdel Johan Willins gata 3 Övriga innerstaden Göteborg Energi Under byggnation 2013 Gullbergsvass 6:24 (Pagoden) Gullbergs Strandgata 14, 15, 16 CBD Bygg-Göta Under byggnation 2011 Inom Vallgraven 12:2 Södra Hamngatan 47 Övriga innerstaden Sigillet Fastighets AB Detaljplan pågår Heden 46:2, Ullevi Park Skånegatan Övriga innerstaden NCC Under byggnation 2012 FÄRDIG- STÄLLANDE Gullbergsvass 703:56 (Vita Huset) Bergslagsgatan 2 Övriga innerstaden Västfastigheter Detaljplan pågår Tidigast 2014 Gullbergsvass 5:24 (Tennet 2) Kämpegatan 9 CBD Skanska Under byggnation 2012 Nordstaden 8:24 (Nordstan/ Femmanhuset) påbyggnad två våningar Postgatan CBD Hufvudstaden AB Under byggnation 2011 Krokslätts Fabriker Fas 3 Göteborgsvägen 97 Mölndal Husvärden AB Mellan detaljplan och byggnation Gullbergsvass 1:1 (Projektdel) Lilla Bommen 3 CBD Platzer Fastigheter AB Under byggnation 2012 Lindholmen 735:491 (del av) Theres Svenssons gata 7 Norra Älvstranden Eklandia Mellan detaljplan och byggnation 2013 Tidigast 2013 satt negativ utveckling under det senaste året, ligger på vakansgrader över det 10-åriga genomsnittet. Här märker de svenska marknaderna ut sig då Stockholms vakansgrad ligger klart under och Göteborg i nivå med genomsnittet. Spanien och Irland hör till de marknader med en vakansgrad som ligger högst över det 10-åriga vakansgenomsnittet. Länder som har drabbats hårdast av finanskrisen med stora budgetunderskott och en fortsatt långsam återhämtning på arbetsmarknaden. Nedan visas ett urval av rådande vakansgrader i Göteborg. Efterfrågan Aktiviteten på hyresmarknaden i Göteborg ökade markant under slutet av 2010 och början av Uthyrningsvolymerna för helåret 2010 blev trots detta mycket lägre än genomsnittet de senaste åren då det fortfarande rådde viss försiktighet bland företagen. Uthyrningsvolymerna under 2011 års första kvartal indikerar dock att vi nu är tillbaka på uthyrningsvolymer som rådde åren innan finanskrisen. De mest efterfrågade kontorsytorna är centralt belägna, moderna och yt-effektiva kontor, vilket visat sig i bland annat Skanskas Gröna Skrapan och Bygg-Götas ombyggnadsprojekt Pagoden som under delmarknaden. Samtidigt är delmarknaden det område med ett direkt beroende av fordonsindustrin inklusive underkonsulter. Fordonsbranschen har dock under senare tid aviserat stora kommande personalökningar, vilket den närmaste tiden bör innebära en återhämtning för Norra Älvstranden. Vid diskussioner med fastighetsägare i området pågår slutförhandlingar om stora ytor i framförallt högkvalitativa kontorsytor på Norra Älvstranden. Det är dock stor skillnad mellan delmarknaderna, där CBD och Övriga Innerstaden, som också är de klart största delmarknaderna, har utmärkt sig som de starkaste delmarknaderna med sjunkande vakansgrader tillsammans med den mer perifera delmarknaden Västra Göteborg där vi också sett en viss minskning av vakanser senaste tiden. I det befintliga beståndet har det nu blivit svårt för hyresgäster att hitta större sammanhängande kontorsytor framförallt inom CBD. Detta bedöms leda till fortsatt tryck uppåt på hyrorna samtidigt som övriga områden såsom Norra Älvstranden och Mölndal med stort utbud av kvalitativa kontorsytor ser en ökad efterfrågan. Sverige har under 2010 haft den kraftigaste konjunkturåterhämtningen med en BNP-tillväxt på hela 5,3 %. Övriga Västeuropa, som har haft lägre och i vissa fall fortvakansgrader i göteborg hösten och vintern 2010/2011 blivit näst intill fulltecknade. De centrala delområdena kommer vara fortsatt efterfrågade, men vi kommer troligen även se en ökad aktivitet på andra delmarknader, delvis beroende på viss utbudsbrist av moderna större kontorslokaler i den befintliga stocken i de centra delarna av Göteborg. Den förbättrade konjunkturen och prognoser om ökad sysselsättning på arbetsmarknaden, framförallt inom tjänstesektorn bedöms ge ökad efterfrågan på kontorsytor under år Vår bedömning är att utfall för take-up under 2011 blir ca m 2, vilket motsvarar en genomsnittlig nivå på Göteborgsmarknaden de senaste 10 åren. Betydligt högre än under 2009/2010 med noterad take-up på m 2 respektive m 2. Hyresutveckling Hyresnivåerna på Göteborgs kontorsmarknad har varit väldigt stabila under den senaste 10-årsperioden med en volatilitet på ca 10 % på hyran för de bästa kontorsytorna i de centrala delarna av staden. För kontor med mer perifert läge eller av sämre standard har hyrorna varit något mer påverkade av den rådande konjunkturen och utbudet av lediga lokaler. Under finanskrisen som drabbade Vakansutveckling Under åren 2005 till halvåret 2008 innan finans- och fordonskrisen halverades vakansgraden från 14 % till 7 % på Göteborgs kontorsmarknad till följd av god konjunktur med hög arbetsmarknadstillväxt och måttlig nyproduktion av nya kontorsytor. Den efterföljande finanskrisen som drabbade Göteborgsregionen extra hårt förväntades öka vakanserna drastiskt på Göteborgs kontorsmarknad. Under 2010 har dock konjunkturen återhämtat sig och även om arbetslösheten fortfarande är på en högre nivå än före krisen så har den totala vakansen i Göteborg fram till våren 2011 endast ökat med drygt 1,5 %. Under 2010 har vakanserna i princip legat stilla på omkring 8,5 % trots den högsta andelen nytillkomna kontorsytor på flera år. Vakansgrader på delmarknadsnivå Q jämfört med för ett år sedan: CBD 5,1 % (Q1 2010: 6,9 %), Övriga Innerstaden 5,8 % (6,0 %), Norra Älvstranden 17,4 % (9,4 %), Mölndal 13,5 % (12,3 %), Västra Göteborg 11,7 % (13,8 %). Totalt Göteborgsmarknaden 8,7 % (8,4 %). Den höga vakansgraden på Norra Älvstranden beror på nybyggnadsprojekt, där stora ytor ej är uthyrda, tillsammans med att ett flertal kontrakt har löpt ut under de senaste månaderna. Det har också noterats att stor andel av nyuthyrningar i området är omflyttningar inom Källa: JLL Göteborg totalt Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Övriga innerstaden CBD K3-01 K1-02 K3-02 K1-03 K3-03 K1-04 K3-04 K1-05 K3-05 K1-06 K3-06 K1-07 K3-07 K4-08 K4-10 K2-01 K4-01 K2-02 K4-02 K2-03 K4-03 K2-04 K4-04 K2-05 K4-05 K2-06 K4-06 K2-07 K4-07 K4-09 K

11 KONTORSMARKNADEN KONTORSMARKNADEN Göteborg prime rent Göteborg och övriga Västra Götaland extra hårt sattes hyrorna under press på grund av personalneddragningar och därmed minskad efterfrågan på kontorsyta, vilket ledde till ett hyresfall på Primehyran från kr/m 2 (avser kallhyra med avdrag för hyresrabatter) år 2008 till kr/m 2 år Under slutet av 2010 och början av 2011 har dock hela hyresfallet återhämtats i de flesta delmarknaderna i Göteborg, undantaget är delmarknaden Norra Älvstranden där hyresnivåerna ej sett samma ökning under 2010 och Området drabbades extra hårt då en stor andel av hyresgästerna är knutna till fordonsindustrin och har fått minskade behov av ytor. Det finns även några exempel på konkurser i delmarknaden. En annan förklaring är ett tillskott av nyproduktion på delmarknaden under senaste året i och med färdigställanden av Lindholmen Science Park och Chalmersfastigheters Kuggen. Framtidsutsikterna för hyresmarknaden i Göteborg ser goda ut det närmaste året, med en fortsatt god efterfrågan och svagt ökande hyresnivåer i takt med den ökande sysselsättningen på arbetsmarknaden. Där bl.a fordonsektorn har sett en stark förbättring under Volvo meddelade under mars 2011 att man planerar att nyanställa 1250 personer, varav 900 ingenjörer. Astras flytt av sin verksamhet i Lund och delar av Englandsverksamheten till Mölndal är ett annat exempel på händelser som direkt påverkar efterfrågan på nya lokaler på Göteborgsmarknaden. Fortfarande är det enskilt största orosmolnet för konjunkturen och i sin tur utvecklingen av kontorsmarknaden den osäkerhet som kvarstår i övriga Europas statsfinanser, närmast Grekland, Portugal och Spanien Mölndal Västra Göteborg Norra Älvstranden Övriga innerstaden CBD vakanser i europa q K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 Dublin Budapest Amsterdam Moskva Frankfurt/M Athen Dusseldorf Bryssel Stockholm Helsingfors Hamburg Milano Köpenhamn Berlin Göteborg Oslo Warszawa Malmö London Q Q Källa: JLL Hyresspann per delmarknad Källa: JLL Källa: JLL CBD Övriga Innerstaden Norra Älvstranden Västra Göteborg Östra Göteborg Mölndal 22 23

12 Foto: Jonatan Fernström 3Logistik Pågående och planerade infrastruktursatsningar förstärker Göteborg som Sveriges ledande logistikort Göteborg har för sjunde året i rad utnämnts till bästa logistikläget i Sverige enligt facktidskriften Intelligent Logistik. Främsta skälen till utmärkelsen är listade nedan: Göteborgs hamn är den viktigaste hamnen vi har i Sverige eftersom de flesta varor från USA och Asien som skall till Norden kommer hit. Närheten till övriga, större städer i Norden såsom Malmö och Oslo, ökar beroendet av en bra logistik i Göteborg. Samtidigt är omkring 70 % av Skandinaviens industrier inom ett avstånd på 500 kilometer. På Chalmers i Göteborg har man en logistikutbildning på akademisk nivå. Utanför Göteborg finns Landvetters flygplats som snabbt kan frakta varor vidare till övriga delar av landet. Infrastrukturen i staden är gynnsam för logistikändamål, med flera motorvägar och järnvägslinjer Kommunen har planerat för ny mark för logistikändamål Sverige är starkt beroende av gränsöverskridande handel, exportindustrin står för ca 50% av BNP. För internationella varutransporter är Göteborgs hamn den viktigaste porten mot utlandet, ca en tredjedel av all utrikeshandel i Sverige passerar Göteborgs hamn. Göteborgsregionen som logistikläge har också stor nytta av Landvetter flygplats. Från Landvetter finns fraktrutter som går till bland annat USA och Asien och flygplatsen trafikeras av de flesta av de större fraktbolagen. Flygplatsen är idag en av de främsta i Skandinavien inom interkontinental flygfrakt och totalt fraktas drygt ton via flygplatsen varje år. Vakanser, nyproduktion och efterfrågan Totalt sett är vakanserna mycket låga på moderna lager och logistikfastigheter i Göteborgsområdet kring 3 5 %. Vakanser på ineffektiva äldre lokaler med låg takhöjd och sämre lastningsmöjligheter är något högre. Det är främst renodlade fastighetsutvecklare som bygger nya lager/logistikanläggningar som sedan säljs direkt, innan byggnation, efter tecknat hyreskontrakt alternativt behålls för långsiktig förvaltning beroende på vem som utvecklar. Det är mindre vanligt idag att brukarna själva äger logistikfastigheter. Egenanvändare är vanligare för mindre lager eller små kombilokalenheter. Byggnation på spekulation, dvs. utan tecknat hyreskontrakt, har i princip inte förekommit efter finanskrisen och även innan krisen var det låg andel spekulationsbyggande. Den låga andelen spekulationsbyggande är en anledning till den mycket låga vakansgraden inom segmentet. Nedan följer några exempel på nyproduktion av logistikanläggningar i Göteborgsområdet: NCC bygger terminal/lagerfastighet om ca m 2 i Arendal. Fastigheten såldes till Hemfosa efter kontraktet tecknats med operatören RPG Logistics AB. Köpeskillingen vid förvärvet i december 2010 uppgick till 188 Mkr. Bockasjö AB bygger logistikenhet om drygt m 2 vid Landvetter Flygplats. Byggnaden är fullt uthyrd till Schenker och ska vara färdigställd under slutet av sommaren Utbyggnadsmöjligheter om m 2 finns på befintlig fastighet Den tidigare bristen på planerad mark i Göteborgsområdet för logistikändamål har under senare år försvunnit. Områden med mark med detaljplan för logistik eller aviserad för planering finns bl.a. nära hamnen i Arendal (markägare Göteborgs Hamn/NCC), Logistikcentrum Hisingeleden (Göteborgs Kommun). Ingebäck/Kungälvs

13 Logistik Logistik leden (Göteborgs Kommun), Landvetter vid Björröd och Flygplatsen (markägare Swedavia och Härryda kommun). Ovanstående markområden finns registrerade i markdatabasen på Business Region Göteborgs hemsida. Efterfrågan på logistik- och lagerlokaler styrs i hög grad av efterfrågan på konsumtionsvaror, där både producenters, grossisters och detaljisters behov av lager. Efterfrågan på logistiklokaler minskade något under finanskrisen, då också flödet av varor till och från Sverige minskade kraftigt % (2009), för att vända upp med 10 % under 2010, prognosen för 2011 är 7,7 % i ökning av varuflödet och 6 % för Vi har noterat en ökning på efterfrågan på logistikanläggningar under 2010 och början av 2011, det är relativt långa förhandlingar innan beslut tas för företag att teckna ett långt hyreskontrakt på en logistiklokal om över m 2. Göteborgs goda logistiska läge och kommande infrastrukturförbättringar i kombination med ett målinriktat arbete att ta fram byggbar mark torde leda till ett flertal nyetableringar de närmaste åren i Göteborg och kranskommuner. Hyresutveckling Hyresnivåerna för lager och logistiklokaler på Göteborgsmarknaden har legat relativt stabila under de senaste åren. Prime rent, dvs. topphyran, för lagerinriktade logistiklokaler större än m 2 i Göteborg ligger på kr/m 2. För mindre enheter upp till m 2 är topphyran något högre. Det går att hyra äldre lager- och logistiklokaler i gott skick i Göteborg till kr/m 2 beroende på lokalernas förutsättningar. De förutsättningar som är av specifikt stor betydelse för lagerlokaler är takhöjd, läge, tillgänglighet till infrastruktur, antalet lastportar och skick. Vad gäller äldre lagerbyggnader med låg takhöjd ligger marknadshyran kring kr/m 2, en nivå som bland annat återfinns vid den gamla lastbilsterminalen på Gullbergsvass. Området kring Backa sticker ut vad gäller hyresnivån med uthyrningar i intervallet kr/ m 2 för större äldre lagerbyggnader. För mindre nybyggda enheter i området, dvs. mindre än m 2, med en del kontor har det hyrts ut till nivåer om 900 kr/m 2. Samma förhållande gäller i exempelvis Sisjön/Högsbo. Terminalbyggnader med lastportar på båda långsidor av huset är ett bra exempel där fastighetens utformning återspeglas tydligt i hyressättningen. Då lastportar medför avsevärt högre investeringskostnad blir hyresnivån högre. I Göteborg bedömer vi att den ligger i intervallet kr/m 2. Från ett europeiskt perspektiv ligger topphyran i Göteborg något högre än hyrorna i hamnstäderna Frankfurt, Hamburg och Rotterdam, delvis beroende på den starka utvecklingen av svenska kronan mot Euron. Hyrorna i hamnstaden Amsterdam ligger dock på en högre nivå än Göteborg men avståndet har minskat till följd av kronans utveckling. Detta innebär sammantaget att hyresnivåerna i Göteborg inte skiljer sig nämnvärt från de fyra, ur logistiksynpunkt, största konkurrenterna. Högst hyra i Europa har inte oväntat London följt av Oslo. Genomsnittliga topphyresnivåer för lager/ logistik i Europa Q Brussels Prague Paris Berlin Budapest Rotterdam Hamburg Madrid Manchester Warszawa Birmingham Frankfurt Dublin Gothenburg Barcelona Moscow Amsterdam Helsinki Stockholm Oslo London Källa: JLL Foto: Jonatan Fernström 26 27

14 Detta är en annons från intelligent logistik Här är Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen/regioner Den visar bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter. För 7:e året publicerar Intelligent Logistik här listan över Sveriges bästa logistiklägen. Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till konsumenter och marknad, är huvudkriterium och väger, tillsammans med infrastrukturen, tyngst för en regions placering på listan. Närhet till den demografiska tyngdpunkten ger också kortast distributionsväg för de konsumentprodukter som vi utgår ifrån. Sveriges demografiska eller befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun, strax söder om Örebro. Härifrån nås den största delen av befolkningen med kortast avstånd vid distribution. Det gör att de ca 2/3-delar av Sveriges yta som ligger norr om Gävle, liksom sydligaste Sverige, hamnar långt från den demografiska tyngdpunkten. Därför dominerar Mellansverige toppen på listan. Jönköping vinnare Stor-Göteborg har ända från början kommit etta på listan. Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer och 26 pendlar för järnvägsgods, är en stark faktor när alltmer konsumentprodukter importeras från Sydostasien. Kort avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader. En på det hela taget mycket väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik vid såväl Chalmers Tekniska Högskola som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ger topp-poäng för tillgången till logistikkompetens. Ett starkt regionalt samarbete inom BRG och LTS, ger också poäng till Göteborgsregionen. Jönköpingsregionen med Nässjö och Vaggeryd har de senaste åren fått en rad stora nya logistiketableringar. Tre år i rad har regionen toppat listan över tillkommande logistikytor (centrallager). Jönköpingsregionen ligger längre från den demografiska tyngdpunkten än Örebro och Norrköping, men det kompenseras i viss mån av närheten till de befolkningstäta regionerna Stor-Göteborg och sydvästra Skåne. Experts nya centrallager i Vaggeryd på m 2 är det senaste stora tillskottet. Infrastrukturen har också förbättrats, med tre kombiterminaler. Ny torrhamn stärker infrastrukturen. I toppen går därför Jönköping/Nässjö/ Vaggeryd nu upp på 3:e plats. Sex kriterier styr placeringen Här är de sex kriterier som avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive tyngd. 1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng) 2. Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplatser och kombiterminaler. (25 poäng) 3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng) 4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng) 5. Samarbetsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng) 6. Pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetablering. (10 poäng) Sveriges bästa logistiklägen 2011 (Copyright: Intelligent Logistik) 1. Stor-Göteborg 2. Norrköping/Linköping 3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund) 3. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Huskvarna, Vaggeryd) 5. Norra Stor-Stockholm (Upplands Väsby, Sigtuna, Enköping, Upplands Bro, Håbo) 6. Eskilstuna/Strängnäs 7. Västerås/Köping 8. Boråsregionen (Borås, Härryda, Ulricehamn) 9. Helsingborgsregionen 10. Malmöregionen (Malmö, Lund, Landskrona) 11. Södra Stor-Stockholm.(Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge,Nynäshamn) 12. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping) 13. Halmstad 14. Katrineholm 15. Gävle/Sandviken 16. Nyköping/Oxelösund 17. Karlshamn/Karlskrona 18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus 19. Värnamo/Gnosjö/Gislaved 20. Falun/Borläge 21. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla 22. Växjö/Alvesta 23. Karlstad 24. Uppsala 25. Sundsvallsregionen Norvik stärker södra Stor-Stockholm Den blivande storhamnen i Norvik kan stärka södra Stor- Stockholm. Trängseln i centrala Stockholm delar dock fortfarande Stor-Stockholm i två separata logistikområden, där det norra är mest expansivt. Närheten till Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats och en kombiterminal i Rosersberg stärker norra Stockholm, dit vi också räknar Sigtuna; Bro, Håbo och Enköping. Med nya etableringen av Coops fryslager, är särskilt Enköping en av årets uppstickare. Örebroregionen där Hallsberg ingår, ligger närmast Sveriges demografiska mittpunkt och är också den större ort i Mellansverige som i praktiken har bäst distributionsmöjligheter både till hela den befolkningstäta Mälarregionen och till västra Sverige och delar av Norge. Det väl fungerande regionala logistiksamarbetet i Logistikregionen stärker regionen. Förutom de kommuner som ingår i samarbetet, räknar vi även Askersund till Örebroregionen. Sedan starten är Katrineholm den verkliga raketen på listan och går från plats 21 för två år sedan till plats 14 i år. Med öppnandet av den nya kombiterminalen stärks ställningen ytterligare. Hässleholm med stambaneläge och nytt logistikområde går, tillsammans med Kristianstad och Åhus, upp till plats 18. Gnosjöregionen, d v s Gnosjö, Värnamo och Gislaved, går också upp en plats, till plats 19. Demografin missgynnar Sydsverige. Öresundsregionen i Danmark och Sverige är Nordens största och mest expansiva interregionala tillväxtområde, med Sveriges näst största containerhamn i Helsingborg. När Malmös norra hamn står färdig, kommer Malmö säkert att få se nya logistiketableringar DSVs nybygge i Landskrona är en av de största logistiksatsningarna i Sverige just nu. Men vill man nå hela Sverige med distribution, ligger Skåne alltför långt från Sveriges demografiska tyngdpunkt för att komma i toppen på listan. När det gäller öppnandet av nya logistikanläggningar i Sverige, så var 2010 ett mellanår. Enligt en rapport från Savills färdigställdes eller byggdes totalt ca m 2 logistikyta under Under 2011 kommer mer än dubbelt så mycket, eller närmare m 2 att stå färdiga. Samtliga projekt uppförs för en dedicerad hyresgäst och inte ett enda byggs på spekulation

15 Detta är en annons från intelligent logistik Detta är en annons från intelligent logistik Hur kriterierna uppfylls region för region 1. Stor-Göteborg (med de 13 kommunerna inom BRG +Varberg) Nordens största hamn, med oceangående direktanlöp och 26 pendlar för järnvägsgods. Fordonskluster i världsklass, mycket god infrastruktur, spetsutbildningar i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan och ett väletablerat och målmedvetet regionalt samarbete. Tidigare brist på detaljplanerad mark har lösts, men trafiksituationen i city och sårbart enkelspår till hamnen är brister i infrastukturen. 2. Norrköping/Linköping/Mjölby Ett närmast optimalt demografiskt läge med närhet till marknaderna. Bra järnvägs- och motorvägstandard. Nyligen utbyggd containerhamn i Norrköping. Ledande logistik-utbildning och forskning vid Linköpings universitet. Logistiksamarbete, som dock inte omfattar hela regionen. God tillgång på mark. Scans nya centrallager invigt i Linköping. Annars relativt blygsamma nyetableringar av logistikanläggningar senaste åren. 3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg; Kumla, Arboga, Askersund) Ett optimalt geografiskt läge nära Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Mycket bra infrastruktur i form av vägar och järnvägar. En av Sveriges största fraktflygplatser. Försvarets nya centrallager i Arboga, Ahlsells utbyggda lager i Hallsberg och Postens beslut att i år börja bygga den nya brevterminalen i Hallsberg stärker regionens ställning. 3. Jönköping/Nässjö/Vaggeryd 2011 har de gått upp från 4:e till delad 3:e plats. Stora, nytillkommande logistiketableringar under flera år. De senaste tre åren har ytan av nybyggda logistikanläggningar här varit högst i landet. Järnvägspendel från Göteborg gör det lätt att ta hit importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Nytt logistiksamarbetet mellan tre kommuner ökar regionens konkurrenskraft. 5. Stockholm Norr Har fått en rad stora logistiketableringar i Rosersberg och Arlandastad. Närhet till Sveriges största fraktflygplats. En blivande kombiterminal här, kan stärka Stockholms ställning. Till Stor-Stockholm räknas arbetsmarknadsmässigt, förutom Stockholms län, även Enköping, Håbo och Nykvarn. I Enköping har nyligen öppnats centrallager för KGK och Coop. 6. Eskilstuna/Strängnäs Ett av landets bästa demografiska lägen. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med torrhamn i sikte. Stora färdigplanerade logistikytor i Kjula. Flygplats. Närhet till Stockholm och till Södertälje hamn. Logistiknätverk. 7. Västerås/Köping Fördelaktigt demografiskt läge. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering. Betydande fraktflygplats. Utbyggd motorväg E 18. Kluster för livsmedelslogistik och teknik. Närhet till Stockholm och Arlanda. 8. Boråsregionen God infrastruktur. Närhet till Göteborgs hamn och till betydande godsflyg på Landvetter. Kluster för distanshandel och mode. Logistikutbildning på högskolenivå. Logistiknätverk. 9. Helsingborgsregionen Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur. Landets näst största containerhamn med stor och välbelägen kombiterminal. Livsmedelsoch färskvarukluster. Logistiknätverk. 10. Malmöregionen Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur särskilt när nya Norra Hamnen öppnas. Ledande kluster för bilimport. 11. Södra Stor-Stockholm (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn) Stort befolkningsunderlag. Mycket god infrastruktur med växande containerhamn i Södertälje. Begränsade ytor för nyetablering av logistik. När Norviks containerhamn står färdig och Almvik i Södertälje kan öppnas för logistiketableringar, kommer regionens betydelse som logistikläge att växa. 12. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping) Bra infrastruktur med kombiterminal i Falköping och blivande torrhamn där. Livsmedelskluster i Skara/Götene. Närhet till Göteborgs hamn. 13. Halmstad Mycket god infrastruktur (E6) med utbyggd hamn för containerhantering och med nya etableringsmöjligheter för logistik. Flygplats. 14. Katrineholm Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Utbyggd logistikpark med järnvägspendlar. 15. Gävle/Sandviken Bra infrastruktur med växande containerhamn. 16. Nyköping/Oxelösund Bra läge med närhet till konsumentmarknaden. Närhet till Oxelösunds hamn med containerhantering och fraktflyg på Skavsta. 17. Karlshamn/Karlskorna Strategiskt belägna hamnar med växande flöden från Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn). Utbyggd logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. 18. Hässleholm/Kristianstad/Åhus Ny logistikpark, med framtida kombiterminal i Hässleholm. 19. Värnamo/Gislaved/Gnosjö Etablering av ny logistikpark i Värnamo i Sydsveriges industritätaste region. 20. Falun/Borlänge Intermodal nod i Borlänge. Transportforskning inom ITS. 21. Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla Närhet till Göteborgs hamn. Fordonskluster. 22. Växjö/Alvesta Ny kombiterminal och logistiketableringsområde i Alvesta. Logistikutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. 23. Karlstad/ Kristinehamn/ Träindustrikluster Ny kombiterminal i Karlstads hamn. 24. Uppsala Gynnsamt demografiskt läge. Närhet till Arlanda och även i övrigt god infrastruktur. Fortsatt brist på mark för logistiketablering. 25. Sundsvall Strategiskt hamnläge. Satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen. Nationellt trä- och pappersindustrikluster

16 Foto: Jonatan Fernström 4handel 32 33

17 handel handel BRANSCHANALYS Handeln i Göteborgsregionen Handeln viktig näringsgren i Göteborgsregionen Handeln har ytterligare befäst sin position som betydande näringsgren i Göteborgsregionen. Detaljhandelsytorna i regionen omfattar drygt 1,7 miljoner m 2. Antalet anställda inom handeln är nu närmare sysselsatta personer på heltid i Göteborgsregionen. De senaste fyra åren har antalet sysselsatta växt med drygt personer. Ett verkligt styrkebesked som visar att handeln har levererat trots global ekonomisk kris. Detaljhandeln i regionen omsätter över 59 miljarder kronor 2010 en ökning med 4 % mot Av detaljhandelns totala omsättning i Västra Götalands län står Göteborgsregionen för 63 % av omsättningen och Göteborgs stad för 37 %. Handelns omsättning i Göteborgs city var närmare 13 miljarder kronor. Detta visar betydelsen av Göteborg som varumärke för hela regionen utifrån ett handelshänseende. Turismens betydelse En stor del av detaljhandeln i Göteborgsregionen utgörs av turismkonsumtion. För 2010 har turismen utvecklats fortsatt positivt, där en god och bred samverkan mellan regionens attraktioner ger resultat. Turismen i Göteborg är inte längre ett sommarfenomen, utan lever året om, vilket Julstaden Göteborg är ett gott exempel på. Uppskattningsvis ger den turismgenererande detaljhandeln, bara i Göteborg, en omsättning på ca. 10 miljarder kronor. Handeln i det nationella perspektivet Under 2010 märktes tydligt att den ekonomiska oro som funnits globalt har släppt, vilket påtagligt skapar bättre förutsättningar för konsumenten. När de ekonomiska förutsättningarna ljusnade under året gav de också nya möjligheter för hur de olika branscherna för handeln utvecklades. Den del av handeln som utvecklades starkast var sällanköpshandeln, som ökade under året med 5,6 % i fasta priser. Och de branscher som utvecklades starkast under året var kläd- och skohandeln samt elektronik- och guldsmedshandeln. Dagligvaruhandeln hade ett relativt tufft år med en tillväxt i fasta priser på 0,5 %. Räntor och sparande påverkar handeln De rekordlåga räntorna började under året att stiga, vilket per automatik ledde till en minskad köpkraft för konsumenterna. För varje procentenhet som räntan ökar försvinner en möjlig köpkraft på ca. 20 miljarder i det nationella perspektivet. Svenskens minskade sparande har dock parerat detta till viss del. Faktorer som varit fortsatt positiva för handeln som helhet, har varit fortsatt ROT-avdrag samt att vädret för handeln varit gynnsamt. Tydliga årstider under året har skapat bra förhållanden och stimulerat köplusten på ett bra sätt. Den kalla vintern med snö har förvisso lett till höga elräkningar och andra störningar, men överlag skapat bra förutsättningar för handeln. Konkurrens från andra sektorer Trots att konsumenterna reagerar positivt på en ljusare ekonomi, ger det per automatik inte ett bättre resultat för handeln. Detaljhandeln har under inledningen av 2011 märkt av en betydligt svagare utveckling än den som var mellan 2008 och Fram till och med april i år har tillväxten för detaljhandeln, mätt i löpande priser, endast ökat med 1,9 %. Det beror på flera orsaker. Dels handlar det om en ränta som stiger och ger ökade ränteutgifter för konsumenterna, dels är den svenska kronan kraftigt förstärkt, vilket ger svenskarna ökat självförtroende att resa utomlands. Konkurrensen från andra sektorer som exempelvis restauranger, fordonsinköp och el har ökat. En annan faktor som påtagligt ger sämre förutsättningar för detaljhandelns sällanköpsvaruhandel är de nya villkoren för att köpa bostäder. De nya tuffare förutsättningarna har bromsat bostadsköp, vilket inte skapar samma konsumtionsbehov som tidigare skett i samband med bostadsbyten. Trots en begränsad tillväxt för detaljhandeln i början av 2011, ser det bra ut i ett framtidsperspektiv. Ekonomisk stabilitet är naturligtvis bra för handeln. Västsvensk infrastruktursatsning Ur ett västsvenskt perspektiv kommer en gigantisk infrastruktursatsning att ge handeln mycket goda förutsättningar att fortsätta växa. Bedömningar gör gällande att Göteborgsregionens detaljhandel nära på kan dubbleras fram till 2020 och landa på 110 miljarder kronor. Detta tack vare en större arbetsmarknadsregion där infrastrukturen minskar det tidsmässiga avståndet. Ambitionen hos politiken är att regionen ska växa med en halv miljon människor fram till Vägen dit är dock en stor utmaning att klara. Regionen och inte minst handeln kommer att sättas på stora prov under de år som infrastruktursatsningarna ska verkställas. Modiga beslut och snabbare tempo För att på allvar möta denna tillväxtpotential är det avgörande att staden vågar växa. Fler bostäder, fler arbetsplatser är nyckeln. Ett verktyg för att nå detta är att utveckla den nuvarande destinationen Göteborg till något ännu bättre. Stadens olika områden har hela tiden ett utvecklingsbehov. Det krävs nu modiga beslut och ett betydligt snabbare tempo för att fastlägga och genomföra dessa beslut firar Göteborg 400 år. Förhoppningen är att staden då kraftsamlar för att möta framtidens utmaningar i att skapa en vinnande destination. VAD HAR HÄNT INOM HANDELN UNDER 2010 OCH VAD ÄR PÅ GÅNG Göteborg Nordstan Under 2010 hade Nordstan ett rekordår. Besökantalet uppgick till 37 miljoner och omsättningen ökade till 3,9 miljarder kronor. Därutöver genomfördes ca 180 evenemang varav Vetenskapsfestivalen, modevisningar och Jul i Nordstan var de mest uppmärksammade. Det blev också en del förnyelse av butiksutbudet i Nordstan i och med öppnandet av Nordens flaggskepp för Desigual och starten för Saint Tropez. Efter en omfattande ombyggnad nyöppnades apotek Hjärtat i april Det uppges vara Sveriges största apotek. En ny detaljplan för Nordstan väntas vara klar under sommaren Det innebär att masterplanen för handeln kan uppdateras och nya möjligheter skapas. Avenyn Under våren 2010 öppnade den tyska porslinstillverkaren Villeroy & Boch en varumärkesbutik samt också Fred Perry en konceptbutik på Avenyn. Ännu har inte så mycket realiserats vad gäller förnyelsen av Avenyn, men de nya deltaljplanerna går långsamt framåt. Nya bostäder ska byggas efter Teatergatan och handeln ska få expandera inåt och uppåt i kvarteren. En upprustning av två kvarter på Avenyns västra sida, mellan Vasagatan och Engelbrektsgatan är planerad. Detaljplanen tros vinna laga kraft under det tredje kvartalet I Vasastan öppnade seglarsko- och klädmärket Sebago en konceptbutik under Innerstaden Göteborg Under 2011 har innerstaden beviljats sju miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att under två år arbeta med frågor som rör jämställdhet, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och tillgänglighet. Detta projekt ska förhoppningsvis kunna skapa många nya relationer, positiva upplevelser och ge en ökad köpglädje och bättre stämning i innerstaden. Under 2011 genomförs en komplett renovering av Kungsgatan som ska få ett helt nytt utseende med ny belysning och markvärme. Allt ska vara klart till slutet av detta år. Södra Älvstranden En detaljplan för Södra Älvstranden förväntas ligga klar under Då den är antagen kan byggandet av spårvägen påbörjas liksom nya kajer. Det krävs också en del markarbeten innan projekteringen på allvar kan starta för bostäder, kontor och handel. Spårvägen beräknas kunna tas i drift 2014 medan de första lägenheterna på Skeppsbron blir inflyttningsklara Gamlestaden Det stora projektet Handelskvarteret Kulan avancerar. Det är SKFs gamla lokaler som ska ställas om till m 2 med handel, m2 för service och annan näringsverksamhet samt m 2 bostäder. Köpcentret beräknas öppna tidigast 2014, men redan våren 2011 var 25 % av handelsytorna signade, bland annat för en större dagligvarubutik. Projektet beräknas kosta 2,5 miljarder kronor och det är det danska TK Development och JM AB som ligger bakom. Frölunda Torg Utvecklingen har fortskridit under 2010 och Under 2010 ökade antalet butiker och matställen med 20 stycken till 160, varvid handelsytan ökade till m 2. I april 2011 invigdes den senaste etappen då ytterligare ett 30-tal hyresgäster öppnade sina portar. Vidare har en ny spårvagnshållplats och ett nytt stadsdelstorg invigts. Under 2010 passerade omsättningen för Frölunda Torg 2 miljarder kronor och för 2011 beräknas man passera 2,5 miljarder kronor. Frölunda Torg ägs och förvaltas av Diligentia. Ombyggnadsarbeten påbörjades oktober När nu Frölunda Torg går mot sin fullbordan, i slutet av 2011, kommer det att bestå av ca. 200 butiker och andra serviceställen. Handelsytorna ska då uppgå till m 2. Därvid kommer Frölunda Torg att bestå av tre salutorg som är sammanbundna genom en mängd mindre shoppinggator. Ett nytt parkeringshus är också under uppbyggnad

18 handel handel Foto: Jonatan Fernström Högsbo och Sisjön I köpcentrumet Högsbo 421, slog Sängjätten i november 2010 upp portarna till en ny butik på 900 m 2, den tredje i regionen. ICAs apotek Cura öppnade hos ICA Maxi våren Och de norska XXL Sport & Vildmark öppnade i november 2010 ett varuhus i Sisjön. Den ligger i samma byggnad som Willys, det gamla Billhällshuset. Sisjöns Saluhall har precis öppnat på initiativ av stjärnkocken Leif Mannerström. Arbetet forsätter också med att lösa de ständiga problemen i infrastrukturen. Det handlar om nya rondeller och andra förbättringar. Askims stationsväg och anslutningen till väg 158 kommer också att åtgärdas. Nya butiker kommer att öppna i Sisjön under hösten 2011 och man beräknar att ombyggnaden av Sisjö Centrum ska vara klar under nästa år. I närheten av Forbo Forshagas stora tomt öster om Coop Forum, ska ett hotell byggas och vara klart I samma område beräknas Hornbach att etablera sig och en byggstart ska eventuellt ske under nästa år. Hisingen Bäckebol På Bäckebol köpcentrum i Backa valde Mio att i slutet av sommaren 2010 stänga sitt varuhus och har inte längre någon representation i Göteborg. I Mios lokal öppnade i april 2011 norska XXL Sport & Vildmark sitt andra varuhus i Göteborg med en yta av m 2. Sannegården Hösten 2010 öppnades ICA Kvantum i Sannegården. Butiken är den första av sitt slag med extrem låg energiförbrukning. I samma byggnad huserar också Cura apotek, konditorikedjan Steinbrenner & Nyberg, barnbutiken Storken samt Hemma. Hisingen är för övrigt ett område som expanderar kraftigt. Inom 20 år räknar man med att befolkningen kommer att fördubblas nya lägenheter har byggts under åren Framförallt är det Eriksberg, Sannegården, Lindholmen och den gamla porslinsfabrikstomten i anslutning till Backaplan som har bebyggts. Ett hotell på Lindholmen har planerats i många år. Nu är det klart för byggstart, då Älvstranden Utveckling slutfört förhandlingarna. Hotellet kommer att ligga vid Lindholmspiren och dess varumärke blir Radisson Blu med tillägget Riverside Hotel. Förutom 266 eleganta hotellrum kommer hotellet att också erbjuda en modern restaurang och bar samt 150 m 2 mötesplats med spa och friskvård. Hotellet planerar ta emot de fösta hotellgästerna under hösten Backaplan Ett av Sveriges största handelsområden med m 2 handelsyta och 100 butiker och serviceställen. Backaplan har ett unikt läge alldeles norr om Göteborgs stadskärna. Infrastrukturen kring området är mycket god och det är lätt att ta sig till och från Backaplan oavsett färdsätt. Det finns mycket stora planer för detta område - både bostäder, handel och service. Processerna går dock långsamt. Det finns en fördjupad översiktsplan som ännu inte är fastställd och något byggande lär det säkert inte bli under detta år. Däremot är planerna för Östra Kvillebäcken längs Gustaf Dalénsgatan klara och byggandet kommer att starta under Övriga göteborgsregionen Lerum Solkatten Köpcenter, som ligger i Lerums centrum, har rustats upp under 2010 och fått ökade handelsytor. En Tempobutik öppnades under året medan Sportringen stängde. En del kontor och banker har flyttat ut och frigjort ytor för nya butiker. Kommunen vill koncentrera handeln till tre centrum: Lerum, Floda och Gråbo. Privata intressenter finns och arbetar för nya handelsetableringar 2011 och Vid Nääs Bomullsfabriker Tollered sker en spännande etablering. Det är en modebutik som säljer märkeskläder för dam, herr och barn. Ytterligare lokaler finns att tillgå och förhoppningen är att nya etableringar ska komma till stånd. Vallhamra torg För Vallhamra torg arbetar man med att ta fram en detalj med en mer stadsmässig karaktär. Projektet omfattar handel och ca. 200 nya bostäder. ICA-butiken kommer att byggas ut till ca m 2. Den blandade bebyggelsen ger ökat underlag för såväl närservice som kollektivtrafik. Detaljplanen är inför utställning och beräknas kunna antas under sommaren Jeriko-Jonsered Den fördjupade översiktsplanen för Jeriko-Jonsered är ett samarbetsprojekt mellan Partille och Lerums kommuner. Syftet är att skapa områden för verksamheter och bostäder i anslutning till ett nytt motorvägsmot i Jeriko. Det är i dag oexploaterad mark med ett strategiskt läge. Planförslaget beräknas ställas ut under våren Öijersjö Byggs mycket bostäder men dåligt med handel inga planer i dagsläget men dagligvaror behövs. Partille En fördjupad översiktsplan för Partille centrum har ställts ut under våren Parallellt pågår framtagandet av mer detaljerade arkitektskisser för olika områden i centrumet, bland annat Darosområdet. Syftet är att stärka Partille centrum så att det blir mer komplett med fler bostäder, utökad service och kulturutbud. Därmed kan Partille ta steget från förort till förstad. KF Fastigheter, som äger Darostomten, vill skapa möjligheter för etablering av volymhandel. Planerna kan vara klara under I dagsläget väntar man på ett samverkansavtal med kommunen. Allum, som ägs av Steen & Ström fick under 2009 dra i handbromsen för den planerade utbyggnaden. Men nu har byggandet satt igång och 2012 ska ytterligare m 2 handelsyta för ett 40-tal butiker kunna tas i bruk. Efter detta ska Allum ha 140 butiker och service-ställen. Genom utbyggnaden och en utvidgning av Allums bussterminal räknar Steen & Ström med att besökantalet ska kunna öka med en miljon och omsättningen passera två miljarder kronor. Alingsås Alingsås vill skapa två nya handelsplatser utanför stadskärnan. En i norra och en annan i södra delen av staden. Handelsplatserna gäller framförallt för volymhandel men även dagligvaruhandel. Förslaget väcker inte oväntat blandade känslor då man är orolig att innerstaden blir helt tom. Kommunen vill att staden utvecklas till att vara en av Västsveriges mest attraktiva handels- och mötesplatser år Målet ska nås genom ett ökat så kallat handelsindex. Man vill också utveckla handeln i stadskärnan och komplettera den med handelsplatser för skrymmande handel. Om planerna går igenom kan det ev. bli ca extra m 2 handelsyta. Mölndals centrum Samarbetet om projektet Mölndals centrum tillsammans med Mölndals stad och Steen & Ström avbröts i början av juni i år. De långtgående planerna för att få tillstånd expoateringsavtal och slutligt förslag till detaljplan för Möndals centrum har avbrutits. Kungsbacka Man upplever att Kungsbackaborna är mer trogna att handla hemma. Det har blivit ett större utbud i nordvästra delarna av dagligvaror då både ICA Maxi och Coop Forum har etablerat sig där. Planer för vidare förtätning av Kungsbacka centralort har också gjorts. Innerstaden beslutade att bygga om Stortorget och det arbetet påbörjas under 2011 och planeras vara klart våren Stadskärnan håller på att fräschas upp och även Söderstaden ska byggas klar. Byggnation påbörjades på den s.k brända tomten vilket lägger grunden för att binda samman Kungsbacka centrum, som innefattar traditionella innerstaden och Kungsmässan. Biltema har uttryckt önskemål om en etablering vid Kungsbackas södra trafikplats

19 handel Kungälv Kungälvs kommun får 14 miljoner kronor i investeringsstöd för hållbara stadsbyggnadsprojekt. Kongahällaprojektet tar ett helhetsgrepp på energianvändningen vid nybyggnaden av stadsdelen, där el och värme enbart hämtas från förnybara källor. De åtgärder kommunen, tillsammans med Kungälvs Energi och KF-fastigheter, Riksbyggen, Kungälvsbostäder och Förbo sökt stöd för, är dels energieffektiviseringsåtgärder i form av fönster, värmeåtervinning av duschvatten, ventilation, LED-belysning, fjärrvärmedrivna apparater och visualisering av hushållens energiförbrukning. Den största energieffektiviseringsåtgärden är en solcellsanläggning på KF-fastigheters tak, som skall kunna stå för större delen av stadsdelens elbehov. Storsatsningen på Kongahällatomten en ny stadsdel kommer att bestå av köpcenter och lägenheter. Det blir både volym- och dagligvaror. Både Maxi, Citygross och Willys finns redan och sen tillkommer COOP. Detaljplanen har blivit överklagad vid flertal tillfällen och nu ligger det hos Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer ett besked snart och första spadtaget kan sättas i marken under detta år. Ett apotek, mittemot resecentrum, kommer också att etableras. Stenungsund Inom de närmaste sex åren planeras sex nya köpcentrum längs med E6 ett av dem i Stenungsund. Det är det norska företaget Conceptor som vill bygga ett köpcentrum vid Stenungsundsmotet. Ägarna vill att rådande detaljplan ändras för att tillåta livsmedel. Detta för att locka till sig andra kedjor. Handelsytan, om det blir aktuellt, planeras till m 2, ungefär hälften så stort som Bäckebol m 2 ska avsättas för livsmedel men centret kan annars få en inriktning mot sport och fritid, heminredning och byggvaror. Varje butik kommer att ha sin egen ingång med parkeringsplatser intill. Mölnlycke I Mölnlycke centrum rivs ett av de gamla husen för att ge utrymme för nya bostäder med handel i bottenplanet. Fastighetsägaren Wallenstam är ansvarig. Handeln kommer att få större utrymme än idag. Airport city Härryda kommun och Swedavia, före detta Luftfartsverket, är överens om en utveckling av Landvetter ska ske mot riksväg 40 och ha fyra inriktningar logistik, hotell och konferenser samt handel och kontor. Intresse finns från internationella företag att etablera sig. Markarbeten har börjat. Diskussionsarbete och detaljplan kommer. Landvetter Företagarna i Landvetter vill påverka utbyggnaden av Landvetter centrum med önskan om ett komplett centrum för att attraktionskraften ska öka och ytterligare handelsetableringar. Påbörjas under våren och företagarna har därför startat en förening. Målet är att öka handeln i Landvetter och ta marknadsandelar från Mölnlycke, Göteborg och Partille men också locka människor som kommer med flyget till Landvetter flygplats. Öckerö En handelsstrategi finns sedan 2008 och man arbetar med olika delar under åren. Öckerö har inget centrum och planer finns nu för ett nytt torg på nuvarande hamnplan för att ta till vara på närheten till havet. Kring torget planeras för butiker, restauranger, bostäder och ett nytt hotell. Totalt skapas ca m 2 nya kommersiella lokaler. Besöksnäringen ska få ett lyft genom hotellet och ny gästhamn. Foto: Jonatan Fernström 38 39

20 Foto: Jonatan Fernström 5avslutning 40 41

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik

lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik lokalhyresmarknaden i göteborgsregionen 2012 kontor handel industri logistik INNEHÅLL INLEDNING sid 4 9 1 TRANSAKTIONSMARKNADEN sid 10 17 Sverige 12 13 Göteborg 14 17 2 kontorsmarknaden sid 17 25 Ny- och

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Fastighetsmarknaden i Sverige

Fastighetsmarknaden i Sverige Fastighetsmarknaden i Sverige Nordisk byggdag den 3 september 2015 1 Innehållsförteckning Konjunktur Bostadsbyggande Kontor Handel Transaktioner 2 Summary Swedish economy is doing well Houshold consumption

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com

Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Våren 2013 Näringslivskontoret, Malmö stad www.malmobusiness.com Alla grafer avser Malmö Presentationen utkommer vår & höst Grafer med den historiska utvecklingen av nyckeltalen finns på vår hemsida Läs

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Vinter 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Vinter 2014 Konjunktur Sammanfattning Västsvensk Lägesöversikt, Vintern 2014: Västsvensk konjunktur stärks långsamt men fortsätter röra sig runt ett neutralt konjunkturläge enligt

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare

Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Marknadsandelen är viktig men valet av marknad ännu viktigare Ekonomiskt är Castellum ett av Sveriges största fastighetsbolag, men vi har ingen ambition att bli störst. Tvärtom en viktig del i affärsmodellen

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING

KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING KONTOR/UTSTÄLLNING NORRA STRANDGATAN 84,JÖNKÖPING LOKAL MED NÄRHET TILL CENTRUM Ljust kontor centralt beläget på Öster i Jönköping. Mycket bra skyltläge ut mot rondellen Östra Storgatan/Norra Strandgatan

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef

Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen resultatsammanfattning Mdr kr 2013 2012 Intäkter 136,3 131,9 Årets resultat 3,5 3,3 Utdelningsförslag Kronor/aktie 2013 2012 Utdelning 6,25

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang MELLAN/NORR Falun/Säter Västerås Karlstad Örebro Göteborg Halmstad Öresund Norrköping Linköping ÖST Borås SYD Kalmar Karlskrona Härnösand/Sollefteå Uppsala STOCKHOLM Kista

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012 Halvårsrapport 1 januari-3 juni 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Operatunneln i Oslo, Norge 212-8-16 NCC AB 1 Första halvåret i korthet Orderingång g på

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer