Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014"

Transkript

1 Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014

2 Om oss Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. 19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak äger koncernen Humlegården Holding I III. Fastighetsfakta, resultat och avkastning i årsöversikten avser Humlegården Holding I III. Humlegården äger 45 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 13,2 miljarder kronor och förvaltar även fastighetstillgångar för Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Liv med ett marknadsvärde om cirka 3,5 miljarder kronor. Vår geografiska marknad är Stockholm, där vi framför allt är verksamma i Östra city, Solna strand och Hagastaden. En engagerad affärspartner Vi strävar efter att vara en engagerad affärspartner till våra kunder. För oss innebär det att vi gör vårt allra bästa för att ge våra kunders verksamheter bästa möjliga förutsättningar. Vi tillhandahåller individuellt anpassade lokaler i karaktärsfulla fastigheter och är måna om att ta hand om såväl våra kunder som våra fastigheter. Vi Nyckeltal Hyresvärde, Mkr Vakansgrad exklusive projekt, % 5,4 8,3 12,7 9,3 11,7 Resultat, Mkr Marknadsvärden fastigheter, Mkr Belåningsgrad, % 55,8 58,4 58,7 52,7 49,9 Avkastning eget kapital, % 6,0 5,8 5,2 1,6 4,9 arbetar för att stärka och utveckla de områden där vi är verksamma och verkar för bra kommunikationer, ett brett serviceutbud och en attraktiv närmiljö. Tydliga mål Vår verksamhet utgår från orden engagemang, kompetens och ansvarstagande. Dessa ord ger oss ledning i vårt arbete mot fyra tydliga verksamhetsmål: n Hög och stabil avkastning. n Vi ska ha de mest nöjda kunderna i vår bransch. Resultatet följer vi i NKI (Nöjd Kund Index) som årligen presenteras i Fastighetsbarometern. n Vi ska ha engagerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare med högt NMI (Nöjd Medarbetar Index). n Vi ska arbeta aktivt för att bidra till en hållbar utveckling och hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete. *Bolaget redovisar sedan 2014 enligt IFRS. Nyckeltal för 2013 och 2014 är enligt dessa principer. Övriga är enligt gamla redovisningsprinciper. Våra delmarknader ÖSTRA CITY SOLNA STRAND HAGASTADEN Andel av det totala hyresvärdet Andel av det totala hyresvärdet Andel av det totala hyresvärdet 43% 34% 7% Nyckeltal Antal fastigheter 14 Hyresvärde, Mkr 425 Ekonomisk vakansgrad*, % 3,4 Marknadsvärde, Mkr Nyckeltal Antal fastigheter 5 Hyresvärde, Mkr 337 Ekonomisk vakansgrad*, % 8,0 Marknadsvärde, Mkr Nyckeltal Antal fastigheter 1 Hyresvärde, Mkr 68 Ekonomisk vakansgrad*, % 0,3 Marknadsvärde, Mkr 883 Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Industri 0 kvm Lager kvm Övrigt kvm Kontor kvm Butik 998 kvm Restaurang kvm Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Kontor kvm Butik 0 kvm Restaurang 48 kvm Industri 0 kvm Lager 348 kvm Övrigt 0 kvm *Ekonomisk vakansgrad redovisas exlusive projekt. 2

3 Året i korthet Innehåll n Värdeförändring i substansvärde uppgick till 14 procent, vilket motsvarar 693 Mkr och är den högsta avkastningen i bolagets historia. n Närmare 300 Mkr av substansvärdeökningen kommer från driftnettot. n Vakansgraden uppgick till 5,4 (8,3) procent, vilket är den lägsta i bolagets historia. Substansvärdeförändring exklusive utdelningar, % ÖVRIGA FASTIGHETER Andel av det totala hyresvärdet PROJEKTFASTIGHETER 3% 13% Nyckeltal Utveckling OMXS Antal fastigheter Humlegårdens avkastning n Kunderna är de tredje mest nöjda i fastighetsbranschen, NKI ökar till det högsta resultatet någonsin, från ett index om 77 till Andel av det totala hyresvärdet Nyckeltal Antal fastigheter 23 Inledning 2 Om oss 3 Året i korthet 4 Vd-kommentar 6 Vår syn på arkitektur Verksamheten 8 Stockholm är vår marknad 10 Vår uthyrning 11 Östra city 12 Solna strand 13 Hagastaden 14 Övriga fastigheter 15 Våra kunder 16 Våra utvecklingsprojekt 17 Våra transaktioner 18 Hållbarhet 20 Medarbetare 22 Våra risker 24 Styrelse 25 Företagsledning Räkenskaper 26 Resultaträkning 27 Balansräkning Övrigt 28 Fastighetsförteckning 30 Nyckeltal 30 Definitioner 31 Ägarstruktur Redovisning enligt IFRS Humlegården har under året övergått till att redovisa enligt IFRS. Den största skillnaden mot tidigare redovisning är att fastigheter redovisas till marknadsvärde i balansräkningen. Därmed utgår avskrivningar ur resultaträkningen och ersätts av fastigheternas värdeförändringar. Hyresvärde, Mkr 35 Ekonomisk vakansgrad*, % 7,1 Marknadsvärde, Mkr 315 Hyresvärde, Mkr 130 Ekonomisk vakansgrad*, % 0 Marknadsvärde, Mkr Kontor kvm Butik 655 kvm Restaurang 956 kvm Industri 0 kvm Lager kvm Övrigt 0 kvm Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Foto: Gustav Kaiser (sid 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25), Peter Jönsson (sid 19), Åke E:son Lindman (sid 7), Adam Mörk (sid 1, 7, 12). 3D-illustrationer: 3XN (16, 17). Tryck: Strålins, Falun, mars

4 Vd-kommentar 2014: Rekordens år 2014 har varit rekordens år för Humlegården Fastigheter. Vi presenterar det bästa ekonomiska resultatet i bolagets historia, den högsta uthyrningsgraden, det högsta betyget avseende kundnöjdhet och det näst högsta betyget avseende nöjda medarbetare. De här fyra parametrarna hänger ihop. Engagerade medarbetare skapar bra förutsättningar för våra kunder och gör dem nöjda. Nöjda kunder stannar längre, ökar uthyrningsgraden och skapar ekonomiska resultat över tid. Skapa förutsättningar för kundernas resultat Det ena av Humlegårdens två syften är att skapa avkastning för våra ägare. Det andra syftet är att hjälpa våra kunder att skapa lönsamhet. Med bra och trevliga lokaler att arbeta och trivas i blir våra kunders medarbetare engagerade, och det engagemanget är en viktig faktor för att skapa lönsamhet. Det är vår övertygelse att fastigheter där hållbarhetsperspektivet är en inbyggd förutsättning i förvaltning och skötsel skapar attraktiva lokaler att hyra. Vi tror också på att det arkitektoniska perspektivet skapar både attraktivitet och hållbarhet, varför vi både utvecklar och förvaltar våra fastigheter med den utgångspunkten. Vi vet att hög arkitektonisk ambition och hållbarhet skapar ekonomisk lönsamhet. Samtidigt förstärks bilden av Humlegården som spännande och i framkant, vilket underlättar rekrytering av medarbetare med hög kompetens. Arkitekturchef i företagsledningen Det är mot denna bakgrund som vi under året har inrättat funktionen arkitekturchef med plats i företagsledningen, samtidigt som vi också inrättat en tjänst som eko nomi- och finanschef som tillträddes i januari Under året har också en påtaglig föryngring skett av företagsledningen, och vi har fortsatt arbetet med att skapa en nästintill jämn fördelning mellan kvinnor och män. Denna mångfald har skapat en ny dynamik som annars inte skulle uppstå i ledningsarbetet. Solvens II Humlegårdens ägare är 19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak som alla lyder under det Solvens II-regelverk som börjar gälla 1 januari Vi har därför under året utrett konsekvenserna för försäkringsbolag som ägare av fastighetsbolag, och jämfört detta med såväl ägande i fastighetsfonder som i enskilda fastigheter. Ur länsförsäkringsbolagens perspektiv har det Humlegårdens effektivitet överstiger genomsnittet för branschen på alla områden. visat sig att ägande i fastighetsbolag är att föredra när skuldtäckningsperspektiv och möjlig avkastning vägs samman. Benchmark om effektivitet En del i arbetet med det nya ägardirektivet har varit att genomlysa Humlegårdens effektivitet visavi ett branschsnitt. Den kvantitativa och kvalitativa analys som konsultbolaget Fasticon har gjort på vårt uppdrag visar att Humlegårdens verksamhet har en effektivitet som överstiger genomsnittet för branschen på alla områden. Lägsta vakansgraden någonsin Vakansgraden för året uppgick till 5,4 (8,3) procent, vilket är den lägsta i bolagets historia. Den kraftiga förbättringen är ett resultat av ett starkt varumärke, en ökad igenkänning, längre kundduration till följd av ökad kundnöjdhet samt arbetet med att förbättra visningslokalerna. Ett ständigt fokus på kundnöjdhet är den avgörande nyckeln, varför vi noga och kontinuerligt analyserar de årliga NKI-resultaten och bryter ned dem till enskilda fastigheter, för att hela tiden kunna arbeta med stora såväl som små förbättringsåtgärder. Intressant utvecklingsportfölj Vår utvecklingsportfölj ska vara mellan 5 och 15 procent av totala tillgångar. Dagens utvecklingsportfölj innehåller både färdiga byggrätter i Solna om cirka kvadratmeter och utvecklingsbara fastigheter framförallt i Hagalund, men även i Stockholms city. Rekordresultat De ekonomiska resultaten är de bästa någonsin för bolaget. Totalavkastningen är 14 procent på substansvärdet, motsvarande 693 Mkr, vilket i kronor är den 4

5 Vi presenterar det bästa ekonomiska resultatet i bolagets historia. högsta avkastningen i bolagets historia. Nästan 300 Mkr av substansvärdeökningen kommer från den löpande förvaltningen. Det är framför allt intäktssidan som har utvecklats starkare än beräknat, med uthyrningar av vakanta lokaler och befintliga kontrakt som förlängts. Framtiden Våra goda resultat under 2014 förstärker möjligheten till fortsatt expansion med internt genererade medel. Jag vill avslutningsvis tacka såväl bolagets ägare för ett gott samarbete och för att arbete inletts med nytt ägardirektiv, som alla medarbetare för goda insatser under rekordåret. Ett tydligt ägardirektiv förstärker möjligheten för bolagets ledning och medarbetare att även framöver leverera i enlighet med ägarnas krav. Stockholm i mars 2015 Per-Arne Rudbert 5

6 Blasieholmen 55 Vår syn på arkitektur Fastigheter är inte bara ett finansiellt tillgångsslag som ger sin ägare stabil avkastning över tid. Det som gör fastigheter så speciellt och unikt är att de samtidigt är beståndsdelar av ett större sammanhang staden och vårt samhälle. De är också en del av ett historiskt sammanhang som i vissa fall sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. De kommer också att vara en viktig del av framtidens samhälle. Arkitektur påverkar och berör. Vissa människor väljer att resa över halva jordklotet för att få uppleva en byggnad i verkligheten. Andra byggnaders uppförande har skapat förändring och framtidstro för en hel stad. De flesta byggnader påverkar dock oss på ett mer subtilt sätt. Men de påverkar oss trots allt. Det skapar möjligheter, men också ett ansvar. För Humlegården är denna insikt viktig. Vi vill förvalta och utveckla våra fastigheter på ett sätt där arkitekturen berör och berikar. Dels för våra kunder som hyr lokaler hos oss, dels för allmän heten som vistas i de stadsrum våra fastigheter är med och skapar. Det gör vi genom att långsiktigt förvalta och medvetet utveckla våra byggnader med en hög arkitektonisk ambition. Frågor om funktion och hållbar utveckling är centrala i det arbetet. Långsiktig kvalitet och hög arkitektonisk nivå är ekonomiskt lönsamt. Vackra och väldesignade byggnader ger högre hyresvärde och lägre ombyggnadskostnader över tid. Under 2014 fattades beslutet att tillsätta en arkitekturchef med plats i företagsledningen. Befattningen innebär att samordna, utveckla och stärka Humlegårdens strategiska arbete inom arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Det är samtidigt ett tydligt ställningstagande och en viktig markering av arkitekturens betydelse. För Humlegården är arkitektur samverkan mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi. 6

7 Skravelberget Större 20 Swedbank HQ Österbotten 8 Österbotten 8 7

8 Sundbybergs Station 16 Solna Business Park Swedbank HQ d än gr us rk Ci SOLNA STRAND ale de n Stora Blå nd 17 Fr ö su Stockholm är vår marknad Humlegården Fastigheter bildades för att länsförsäkringsbolagen skulle kunna utveckla en intressant fastighetsportfölj i Stockholm. Den ursprungliga strategin har över tid visat sig vara rätt: Stockholm har varit den mest attraktiva fastighetsmark naden i Sverige. Med den tillväxt som pågår i regionen och med de infrastrukturinvesteringar som sker de närmaste decennierna kommer den ställningen att behållas och troligen förstärkas. Trito nvägen en n Torg gata 18 dv ä dvä He an mv St r ä rn sg a 20 g Soln a tan Vre t en ra n S olna S t vä g 19 g S olna Stra ndv ä Hu vu ds t al ed en g 21 Hyresvärde, Mkr Östra city Solna strand Hagastaden Övrigt Projekt Marknadsvärde, Mkr Östra city Solna strand Hagastaden 883 Övrigt 315 Projekt Karolinska Universitetssjukhuset Antal fastigheter ln av äg en led ge sin Karolinska Institutet HAGASTADEN 22 ge ga t an rra sg at a n n Vanadisplan Da ta l si n la g ga ns at a an n gat Karlbergs Slottspark r ra St io at s Tor No No io n Es en Torsplan 8 / E4 at St S:T Eriksg atan So Hä Östra city Solna strand Hagastaden Övrigt Projekt 0 E2 Od eng at a n

9 Fastigheterna Hagalunds Vattentorn Rep Solna Centrum slag are väg 25 Område Nr Fastighet Östra city 1 Sparbössan 1 2 Humlegården 60 3 Österbotten 7 4 Österbotten 18 5 Österbotten 8 6 Kåkenhusen 25 7 Riddaren 17 8 Riddaren 18 9 Skravelberget Större Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Blasieholmen Blasieholmen Käpplingholmen 3 16 Cirkusängen 6 17 Stenhöga 1 18 Smultronet 2 19 Päronet 6 20 Apelsinen 5 21 Aprikosen 3 Hagastaden 22 Härden 15 Hagalund 23 Volund Volund Ugnen 7 26 Ugnen 3 27 Ugnen 4 28 Instrumentet 2 29 Instrumentet 5 30 Mjölner 4 31 Gelbgjutaren Gelbgjutaren 4 33 Gelbgjutaren Gelbgjutaren 3 35 Gelbgjutaren Gelbgjutaren Kassaskåpet 9 38 Kassaskåpet Kassaskåpet Kassaskåpet Kassaskåpet 2 42 Kassaskåpet 1 43 Åldermannen en Ål de rman ge Norra Begravningsplatsen 1 vä Industriv lna äg en G el bg ju t ar e v ä g e n en So sväg HAGALUND B a nv a k t svägen b rik s vä n 43 Solna Access Konferens 42 Solna strand Bir a t an ar ar l St u rj re g ge sg at a n 1 3 Hum legå 2 rden a Kungsgat n Östermalms torg Stureplan 8 Bir arl sg at a avä n tni ge n rot 9 ng ga Norrmalmstorg t an Nordiska Kompaniet an Hamngat rge Se g Tor 7 rj ÖSTRA CITY ge to S ve Hö t rge Kungliga Dramaten Str ls an d Övriga 44* Terminalen 2 45* Sandhagen 9 15 Ku n g strädg ården * Ej med på kartan. Fullständig fastighets förteckning finns på sidan

10 Österbotten 8 Vår uthyrning Uthyrningsverksamheten har varit framgångsrik under året. Målet var att hyra ut kvadratmeter, något som i början av året sågs som en stor utmaning. Efter en bra start under våren tog uthyrningen ordentlig fart mot slutet av året. Uthyrningen under året uppgick till cirka kvadratmeter. Det framgångsrika uthyrningsarbetet har också påverkat vakansgraden på ett positivt sätt. Vid årets ingång hade Humlegården en vakansgrad på 8,3 procent exklusive projektfastigheter. Vid årsskiftet hade vakansgraden sjunkit till 5,4 procent var också ett gynnsamt år för omförhandlingar. Starkt kundfokus har gjort att många av våra kunder väljer att förlänga sina avtal och detta stärker oss att fortsätta arbeta för att få ännu nöjdare kunder. Totalt sett omförhandlades kvadratmeter motsvarande en årshyra på cirka 64,7 Mkr. Vår tro på att nöjda kunder bidrar till en ökad lönsamhet har också stärkts i och med att hyran för årets omförhandlingar i snitt har ökat med 7 procent. Ekonomisk vakans samtliga fastigheter % Inklusive projekt Exklusive projekt Genomsnittlig återstående hyrestid Förfallostruktur Ekonomisk vakans delmarknader Kontor Butik Lager Övrigt Industri Restaurang Mkr % Östra city Hagalund Hagastaden Inklusive projekt Solna strand Övrigt Totalt Exklusive projekt Nyckeltal uthyrning Nettouthyrning, Mkr 39,5 Kontor Butik Restaurang Industri Lager Garage* Övrigt Nettouthyrning, kvm Genomsnittlig hyreshöjning för omförhandlade kontrakt är 7%. Diagrammet vsar hur stor årshyra för respektive användning som förfaller från 2015 och framåt. *Garageavtal har i regel kortare löptider men avslutas först när kontorsavtalet upphör. 10

11 Österbotten 8 ÖSTRA CITY Östra city Humlegården har 43 procent av sitt totala hyresvärde i Östra city. Östra city är och har länge varit Stockholms mest attraktiva kontors- och affärskluster med de högsta hyrorna och de högsta fastighetsvärdena i landet. Området sträcker sig från Klara strand i väster till Nybrogatan i öster och från regeringskvarteren i söder till Olof Pal mes gata i norr. Östra city är det område som historiskt har haft högst hyror och fastighetsvärden. Det är svårt att skapa ny kontors area i Östra city. Detta gör att hyror och fastighetsvärden i området ökar. Hyres marknaden är fortsatt stark i Östra city och de flesta företag som hyr lokaler i området åter finns inom finans, rådgiv ning och konsultbranschen. Konkurrensen om medarbetares kompetens är hård och många av Hum legårdens kunder anser att arbetsplat sens läge och utformning är ett starkt konkurrensmedel för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. Förutom det centrala läget och en bra arbetsmiljö ställs allt högre krav på hållbarhet. Alla dessa aspekter gör att fastighetsägarna måste se över och uppgradera sitt bestånd samt skapa moderna arbets platser som klarar tuffa hållbarhetskrav. Ett behov Humlegården både vill och kan möta. Efter en period med förhållandevis oförändrade hyresnivåer har de under 2014 börjat visa en tydlig ökning. I för hållande till fjärde kvartalet 2013 ökade snitthyran i Östra city med cirka 6 pro cent och ligger under fjärde kvartalet 2014 på kronor per kvadratmeter, med ett intervall från till kronor per kvadratmeter. Värderings yielden (avkastningskravet) är stabil på en historiskt låg nivå. Primeyield (avkast ningskravet för de bästa fastig heterna med det bästa läget) ligger på 4,25 procent och förvärv har gjorts runt 4 procent. Marknadsvakansen i Östra city har sjunkit från 5,6 till 5,1 procent medan den mätt i hela city har ökat från 4,1 till 4,3 procent. 43% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Östra city Fördelning Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Lager kvm Övrigt kvm Ekonomisk vakans Östra city, % % Uthyrningen i Östra city Målsättningen för uthyrningsverksam heten i Östra city var att hyra ut kvadratmeter under Året började bra, men under andra kvartalet sjönk uthyrningstakten och vid halvårsskiftet bedömdes det som svårt att nå målet. Under hösten ökade aktiviteten på mark naden igen och organisationen lyckades med ett slutresultat på cirka kvadratmeter. Av de kvad 0 ratmeter som hyrdes ut under året stod uthyrningar i fastigheten Österbotten 8 för cirka kvadratmeter. Vakans graden i Österbotten 8 sjönk från 65 till 7 procent under året. Uthyrningsarbetet har resulterat i att vakansgraden för Humlegården i marknadsområdet Östra city gick från 6 procent vid årets ingång till 3,4 pro cent vid årets slut Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 51 Direktavkastning, % 3,9 11

12 SOLNA STRAND 34% Swedbank HQ av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Solna strand Fördelning Solna strand Humlegården har 34 procent av sitt totala hyresvärde i Solna strand, som under 2014 stärkt positionen som en del av Stockholms regionens näst största arbetsplatsområde. Swedbanks flytt till sina nya lokaler i Sundby berg har ökat intresset för området. Totalt har Solna strand, utöver de arbetsplatser som tillkommit i Sundberg till följd av Swedbanks flytt dit, fått ett tillskott av cirka nya arbetsplatser under året, vilket är en ökning om cirka 10 procent. Hyresnivån är, trots tillskott av nya ytor, fortsatt stigande och har ökat med cirka 10 procent under De nya kunderna i området kommer från andra delar av Solna och Sund byberg, men tillströmningen kommer även från Bromma och Stockholms innerstad. Flera statliga myndigheter har sökt sig till Solna strand. Det märks tydligt att det kommunikativa läget är en stark konkurrensfördel. I augusti 2014 stärktes områdets image ytterligare då SL bytte namn på tunnelbanestationen, från Vreten till Solna strand. Kontor kvm 998 kvm Butik kvm Restaurang Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Ekonomisk vakans Solna strand, % % Uthyrningen i Solna strand Solna strand är ett område där efter frågan på lokaler ökar för varje år och under 2014 var intresset fortsatt stort. Kunderna efterfrågar effektiva lokaler i kommunikativa lägen, vilket vi kan erbjuda i Solna strand. Nästa steg är att utveckla karaktären på gaturummet och skapa ett mer stadsmässigt område. Uthyrningen överträffade rejält målet om kvadratmeter med totalt 22 uthyrningar motsvarande cirka kvadratmeter. Några av de större nya 12 8 kunderna är Neopost Sverige AB, Infranord AB, Business Center Solna strand och Polygon Sverige AB. Vakansgraden har under året sjunkit från 17,4 till 8 procent. Då inräknas även östra halvan av fastigheten Päronet 6 om cirka kvadratmeter som nu genomgår en totalrenovering. Hyres nivån har ökat med cirka 10 procent och omfattar både nyuthyrningar och omförhandlingar Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 31 Direktavkastning, % 6,1

13 Hagastaden HAGASTADEN 7% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Hagastaden Fördelning Kontor kvm 48 kvm Restaurang 348 kvm Lager Ekonomisk vakans Hagastaden, % Härden 15 Härden 15 % 10 8 Hagastaden Hagastaden ligger på gräsen mellan Solna och Stockholm och kommer fullt utbyggd att innehålla cirka bostäder och cirka arbets platser. Läget kommer att förbättras ytterligare 2020, då den nya tunnel bane stationen till Hagastaden beräk nas vara klar. Redan 2017 öppnar City banans nya station vid Odenplan, med en uppgång vid Vanadisplan. I Haga staden äger Humlegården fastigheten Härden Uthyrningen i Hagastaden Fastigheten Härden 15 är fullt uthyrd med Arbetsförmedlingen som största hyresgäst. Under året har vi tillsammans med övriga fastighetsägare och Stock holms stad arbetat fram en långsiktig vi sion för Norra Stationsgatan. Genom ett nära samarbete vill vi verka för att Norra Stationsgatan blir en av Stockholm mest intressanta destinationer precis där Hagastaden möter Vasastaden Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter 1 Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % Direktavkastning, % 7 6,2 13

14 Terminalen 2 ÖVRIGA FASTIGHETER 3% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från övriga fastigheter Fördelning Terminalen 2 Sandhagen 9 Kontor kvm 655 kvm Butik 956 kvm Restaurang kvm Lager Övriga fastigheter I det expansiva Globenområdet ligger fastigheten Sandhagen 9. Området är under utveckling av Stockholms stad, som planerar en ny stadsdel kallad Söder staden. Enligt planerna ska området innehålla till nya bostäder och många arbetsplatser. Fastigheten Terminalen 2 ligger i Akalla precis invid E4:an norr om Kista. Akalla är ett teknikområde som främst attrahe rar lätt industri, bilförsäljning, logistik och fackhandel. Hyresmarknaden i Akalla är oförändrad och vakansgraden för områ det har legat på cirka 16 procent. Ekonomisk vakans övriga fastigheter, % % Uthyrningen i övriga fastigheter Under året har en restaurang i fastig heten Sandhagen 9 i Globenområdet sagts upp och en konvertering av loka len har påbörjats till cirka 350 kvadrat meter kontor. I övrigt är fastigheten fullt uthyrd. Marknadshyran ligger mellan och kronor per kvadrat meter. 14 Under året har cirka 780 kvadrat meter kontor hyrts ut i fastigheten Terminalen 2 i Akalla, vilket medförde att vakans graden sjönk från cirka 18 procent vid årets ingång till 6,9 procent vid årets slut. Marknadshyran ligger i intervallet till kronor per kvadrat meter beroende på läge och standard Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % Direktavkastning, % ,3

15 NKI Humlegårdens utveckling i relation till branschen NKI Humlegården NKI branschsnitt Våra kunder Resultatet för 2014 blev ett NKI om 79 och det tredje högsta betyget av alla fastighetsbolag. Nöjda kunder driver lönsamhet. Det är orsaken till Humlegårdens systematiska kundfokusarbete. Den genomsnittliga tiden som en kund är hyresgäst hos Humlegården är 6,7 år. Största hyresgästerna/kvm, Östra city NKI För fjärde året i rad deltog Humlegården i Fastighetsbarometern, fastighetsbranschens årliga kundnöjdhetsmätning. Inför 2014 var målen ett resultat på 79 och en placering bland topp tre. Resultatet för 2014 blev ett NKI om 79 och det tredje högsta betyget av alla fastighetsbolag. Första året Humlegården deltog i mätningen blev resultatet 71. Ett resultat som var medelresultatet för alla deltagande bolag det aktuella året. Under samtliga år som Humlegården har deltagit i Fastighetsbarometern har resultatet ökat uppgick NKI till 77. Det var den största förbättringen, fyra enheter, av de deltagande bolagen. Att nöjda kunder driver lönsamhet är en tes som har funnits hos Humlegården under lång tid. Men det var först efter mätningen 2011 som ett systematiskt kundfokusarbete, som inne håller bland annat följande aktiviteter, startade: En kundfokusgrupp där representanter från varje avdelning träffas regelbundet. Alla i företaget har genomgått utbildningar med syfte att bland annat öka förståelsen för kunders behov och vikten av service. Företagsledningen har frågan som en stående punkt på sin mötesagenda. Det årliga resultatet bryts ned på fastighetsnivå och nya handlingsplaner skapas för respektive fastighet. Det goda resultatet 2014 med ett NKI om 79 är ett kvitto på att arbetet med kundfokusfrågor ger resultat. Det i sin tur bidrar till ytterligare engagemang att öka kundnöjdheten. Marknad Hyresvärdens image har en stark påverkan på kundnöjdheten och var en viktig faktor vid beslutet att utveckla en ny webbplats. Vid en sökning på Google, innan lanseringen av den nya webbplatsen i februari, hamnade Humlegården på sida 8 vid en sökning på exempelvis lediga lokaler. Vid en sökning den 24 april på samma ord hamnade Humlegården istället på första sidan. Vid sökning på lediga lokaler Stockholm blev resultatet första sidan och plats 3. Cirka 50 procent av nya kunder hittar Humlegården via internet eller via redan upparbetade kontakter, varför den förbättrade placeringen på Google är en viktig framgångsfaktor för att möta nya kunder och därmed för uthyrningsverksamheten. Ytterligare en positiv effekt sedan lanseringen av den nya webbplatsen är att sökningar på Eniro, på liknande sökord, har ökat markant. Sökningar med mobila enheter utgör den största ökningen. Advokatfirman Cederquist EQT Partners Catella Brand Hannes Snellman Advokatbyrå Advokatfirman Fylgia Pareto Securities Alfred Berg Asset Management Konjunkturinstitutet Gjensidige Forsikring Stockholms Handelskammare Största hyresgästerna/kvm, Solna strand Swedbank Maquet Critical Care Cepheid Polismyndigheten i Stockholms Län Ricoh Cygate BSH Home Appliances Ambea DEKRA Industrial Business Center Solna Strand 15

16 UTVECKLINGSPROJEKT 13% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från utvecklingsprojekt Nyckeltal Antal fastigheter 23 Hyresvärde, Mkr 130 Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 9 Direktavkastning, % 2,0 Visionsbild, Stenhöga 1 Våra utvecklingsprojekt För Humlegården är utvecklingsprojekt en stor del av verksam heten. Utöver den avkastning som förvaltningen ger från driftnetto och värdeförändringar skapas avkastning också genom projektvinster via utvecklingsprojekt. Vi skapar också möjlighet att öka vårt fastighetsbestånd genom att tillföra nya fastigheter. Att arbeta med utvecklingsprojekt är därför en viktig del av vår verksamhet. Under året har vi både avslutat och startat upp nya utvecklingsprojekt i detaljplane- och produktionsskeden. Swedbank HQ, Sundbyberg Under våren 2014 färdigställdes byggnationen av Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Den 2 juni var första arbetsdagen för medarbetare i det cirka kvadratmeter stora huset. Byggnaden har fått stor uppmärksamhet i media för sin framstående arkitektur och höga kvalitet. Exempelvis tidningen Arkitektur (nr 5/2014) sammanfattade huset som Jacobsenskt harmoniskt, grandiost och välbyggt. Att göra studiebesök hos Swedbank har varit så populärt att banken har fått utbilda speciella guider. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad nivå Guld. För Humlegården och Swedbank pågår nu intrimning och opti mering av de tekniska systemen. Vi räknar med att överträffa de tuffa energimål som gemensamt sattes upp när hyresavtalet tecknades. Swebank HQ tilldelades pris för Årets EU GreenBuilding vid Sweden Green Building Awards Utveckling av Stenhöga 1, Solna Arbetet med att utveckla nya byggrätter på fastigheten Stenhöga 1 har planenligt avslutats under året. Den nya detaljplanen medger kvadratmeter ny bruttoarea (BTA) för kontor, kvadratmeter ny BTA för kontor eller hotell samt kvadratmeter ny BTA för parkeringshus. Produktionen av det nya parkeringshuset med cirka 870 parkeringsplatser påbörjades efter sommaren. 42 platser kommer att förses med laddstolpar för el- bilar, och en framtida utökning med lika många laddstolpar finns förberett. Beräknad produktionstid är cirka 18 månader. Parkeringshuset är en förberedelse för att kunna genomföra den exploatering som den nya detaljplanen medger. Produktionen av de nya kontors- och hotellbyggnaderna kommer att påbörjas vid tecknande av hyreskontrakt. Päronet 6, Solna Östra halvan av fastigheten Päronet 6 i Solna strand, cirka kvadratmeter BTA, har tomställts under året och en utveckling av byggnaden har påbörjats. I projektet ingår både invändig och utvändig renovering. Uthyrningsprocessen pågår och intresset är stort. Österbotten 8, Stockholm Projektet i Österbotten 8 på Birger Jarlsgatan har omfattat en genomgripande upprustning och utveckling av hela fastigheten har pågått sedan 2012 och kommer avslutas tidigt Uthyrningen har gått planenligt och vakansgraden är låg. Några av de hyresgäster som kontrakterats är Stockholms Handelskammare, LinkedIn, Jones Lang LaSalle och Scream Mediabyrå. 16

17 Riddaren 18 Skravelberget Större 20, Stockholm Påbyggnaden på två våningar av fastigheten Skravelberget Större 20 på Birger Jarlsgatan färdigställdes i maj 2014 och advokatbyrån Synch Law flyttade in. Riddaren 18, Stockholm Fastigheten som ligger på Nybrogatan, och tidigare innehöll den kända Astoria- Hagalund Området är projektklassat och fastighetsfakta återfinns under våra utvecklingsprojekt. I Hagalunds företagsområde erbjuds enklare lokaler till lägre hyror. Läget är bra intill den framväxande Hagastaden och expansionen av Karolinska Institutet. Sannolikt kommer området att ändra karaktär på 5 10 års sikt med ökande hyror som följd. Närheten till Karolinska Institutet har gjort att vi satsat på att kon vertera en del kontorslokaler till moderna laboratorielokaler. Området har också ett kulturutbud, med bland annat Lilje valchs konstnärsateljéer och musikstudios. Humlegården äger 21 fastigheter i området, eller drygt 70 procent av total arean, och har en långsiktig ambition att utveckla stadsdelen. Under 2014 startade Humlegården en egen busslinje som sedan oktober går från Hagalund till Karlbergs station och Sankt Eriksplan. Vi har under flera år studerat möjligheten att utveckla området med både bostäder och fler arbetsplatser. Arbetet biografen, är i behov av genomgripande renovering och är därför idag helt tomställd. Arbete med att utveckla fastig heten och med mål att skapa nya attraktiva arbetsplatser (54 procent), bostäder (27 procent), butiker och restauranger (19 procent) samt en park i en ny detaljplan pågår. har skett i dialog med Solna stad och Prästlönetillgångar, som upplåter flera av tomträtterna, och idag finns ett väl bearbetat idéförslag framtaget. Kontakter pågår med Solna stad för att få starta detaljplanearbetet. Målet är att under 2017 starta byggnation som sedan pågår fram till cirka Uthyrningen i Hagalund I Hagalund har vi gjort 19 uthyrningar om drygt kvadratmeter, vilket är mer än vad vi uppnått tidigare år. Flera kunder har flyttat inom området, vilket är ett tecken på att de trivs. I samarbete med Solna stad skapar vi lokaler för Black Sheep, en musikinriktad ungdomsverksamhet, vilket ligger i linje med vår kultursatsning i området. Våra transaktioner En del i Humlegårdens strategi är att köpa, utveckla och sälja fastigheter, med målet att renodla och öka våra fastighetsportföljer i de områden som är strategiska för oss. Vidare letar vi alltid efter fastigheter med stor utvecklingspotential som kan förvärvas. Under 2014 har fokus varit förvärv i Hagalund, då vi vill öka vår fastighetsandel inför den kommande utvecklingen av området. Vi har i Hagalund förvärvat fastigheterna Volund 16 och Kassaskåpet 1, som förvärvades genom en bytesaffär med Åldermannen 2. Förvärv av Kassaskåpet 4 gjordes i slutet av 2014 med tillträde i februari Nyckeltal Förvärv, Mkr 44 Försäljningar, Mkr 349 Procent av portföljens marknadsvärde 3,0 Under året frånträddes även Sprängaren 8 i Sundbyberg och Stenbrottet 10 på Lidingö

18 Hållbarhet Hållbarhetsarbetet har under året förflyttats från att fastställa inriktning och övergripande mål till att integreras på alla nivåer i den dagliga verksamheten. Energieffektivisering Det långsiktiga arbetet med energieffektivisering i befintliga fastigheter fortsätter enligt plan och vi är nu en bra bit på väg mot målet att minska energiförbrukningen med 50 procent till Kompetent driftpersonal med tydligt fokus på frågan ger goda resultat. Energieffektiviseringen har bidragit till att Humlegårdens energianvändning för värme nu ligger 57 pro cent under branschsnittet för lokaler, vilket få andra fastighetsbolag har lyckats med. Målet 2014 var en sänkning av energiförbrukningen med 2 procent avseende uppvärmning och resultatet blev en minskning med 6 procent. Målet för fastighetselen var en sänkning med 1 procent och utfallet var 6 procent. Green Fingerprint Arbetet med Green Fingerprint, en app där hyresgästerna kan följa sin elförbrukning i realtid, har fortsatt och under 2014 har drygt 60 kunder varit anslutna. Genom djupintervjuer med olika hyresgäster har en vidareutveckling av appen skett. I en särskild mätning med kunder som har Green Fingerprint framgår att de är mer nöjda än övriga kunder. För fastigheter med kunder anslutna till Green Fingerprint ökade NKI från 79 till 84 vilket är i nivå med de företag som har högst NKI i Fastighetsbarometern. Genom att ytterligare utveckla nyttan för kunderna med Green Fingerprint kan vi öka betyget inom nytänkande. NKI Green Fingerprint NKI Miljö Image Nytänkande Årsuppföljningen för 2014 visar vidare att 73 procent av våra kunder har gjort en besparing, och för genomsnittet är besparingen 3 procent. Till största del har dessa besparingar skett genom ett förändrat beteende. De hyresgäster som anslutit sig till Green Fingerprint har fått möjlighet att rösta på olika miljöprojekt till vilka de kan donera sin ekonomiska besparing. För 2014 bestämdes att donationen ska gå till ett regnskogsprojekt. Humlegården har därför valt att samarbeta med WWF som stödjer flera olika projekt för att rädda världens utrotningshotade regnskogar. Forskningsprojekt Fram till 2016 kommer fyra forskare från Mälardalens högskola i Västerås och University of Richmond i Virginia följa vidareutvecklingen och användningen av Green Fingerprint. Forskargruppen har erhållit medel från Energimyndigheten med uppdrag att dra lärdom om hur gröna e-tjänster kan utvecklas och användas inom fastighetsbranschen. Projektet bygger på besök hos, och intervjuer av, hyresgäster som är anslutna till Green Fingerprint. Utifrån det vill forskargruppen förstå Humlegårdens interaktion med hyresgästerna. Forskningsprojektet undersöker två delar, där den ena handlar om vilket värde Green Fingerprint adderar till Humlegårdens medarbetare och hyresgäster och den andra delen handlar om hur appen bidrar till en högre miljö medvetenhet hos hyresgästerna. GreenBuilding Awards Under året har Humlegården erhållit två större utmärkelser för projekt där energieffektivisering varit i fokus. I april tilldelades vi pris för uppnådd energibesparing i kategorin ombyggnadsprojekt vid The GreenBuilding Award 2014 i Frankfurt, för fastigheten Ugnen 7. Vid ombyggnationen av fastigheten installerades bland annat ett nytt ventilationssystem med hög värmeåtervinning samt nya fönster vilket ledde till en total energibesparing om 63,7 procent. Swedbank HQ tilldelades pris för Årets EU GreenBuilding vid Sweden GreenBuilding Awards 2014 för sin höga ambition och en uppnådd energibesparing om 55,7 procent mot BBRkraven (Boverkets Byggregler). Projektet visar att det är möjligt att kombinera hög miljöprestanda med framstående arkitektur. 18

19 Stockholms första elbuss Hållbarhetsfrågorna blir mer och mer integrerade i vår affärsmodell. Ett tydligt exempel är Stockholms första elbuss som sedan slutet av mars trafikerar sträckan Hagalund Karlbergs station Sankt Eriksplan under rusningstrafik. Hagalund är ett område som saknar spårbunden kollektivtrafik och har relativt stora vakanser. För att minska vakanserna samt möjliggöra för våra hyresgäster och deras besökare att på ett miljövänligt sätt ta sig till och från området startade vi därför en egen busslinje. Genom att vi valde en klimatsmart elbuss som laddas med el från förnybara energikällor blir det totala utsläppet i princip noll. Laddstolpar för elbilar Efterfrågan på elbilar har ökat kraftigt i Sverige, och därmed har också efterfrågan på möjligheter att ladda elbilar under arbetstid ökat. En inventering av våra garage har utförts under året, och vi kan nu erbjuda våra hyresgäster möjlighet att ladda elbilar i samtliga garage. Detta är ytterligare exempel på hur hållbarhetsarbetet blir en integrerad del i vår verksamhet. Utvecklingen av laddstolpar och möjligheten till individuell mätning går snabbt framåt och vi kommer att följa denna utveckling noga under kommande år. NKI och miljö Årets NKI-resultat visar att kunderna uppfattar Humlegården som ett ansvarstagande företag avseende miljö. Resultatet för parametern Miljöhänsyn har ökat med sju enheter och innebär att Humlegården har det högsta betyget av alla deltagare i undersökningen. I de fastigheter där hyresgästerna är anslutna till Green Fingerprint är NKI ännu högre. 19

20 Medarbetare Arbete med prestationsstyrning utifrån mål och värderingar ger resultat, vilket årets medarbetarundersökning tydligt visar. Humlegården har engagerade medarbetare, ett gott arbetsklimat och vi anses vara ett attraktivt företag att arbeta i. Fortsatt bra värden i vår med arbetarundersökning Medarbetarundersökningar genomförs varje år och mäter tre indexområden. Sammantaget visar resultatet på höga värden i jämförelse med genomsnittet för svenska företag. I medarbetarundersökningen mäts företagets attraktivitet bland medarbetarna. Detta visar att Humlegården har en mycket hög attraktivitet jämfört med andra arbetsgivare och de flesta medarbetare kan rekommendera företaget som arbetsplats. En av anledningarna är att man upplever att företaget leds bra och att deras chefer visar respekt och föregår med gott exempel. Nöjd medarbetarindex mäter arbetsklimatet och visar att medarbetarna upplever att företaget leds bra, att de kan påverka sin arbetssituation, får tillräckligt med information från sin närmaste chef och att de får den kompetensutveckling som behövs för att klara arbetet. säkerställa att alla har rätt förut sätt ningar att kunna nå målen. Vi kom mer också att utvärdera prestation mer kontinuerligt. Engagemangsindex mäter tydlighet och energi. Humlegårdens medarbetare upplever stolthet, motivation och energi, och att de har ett meningsfullt och inspirerande arbete. Medarbetarna kan identifiera sig med företagets värderingar och upplever att alla har gruppmål som stödjer företagets övergripande mål. Avseende hållbarhet upplever alla medarbetare att Humlegården tar ansvar för klimat och miljöfrågor. Jämställdhet Att Humlegården är en jämställd arbets plats är en fortsatt viktig fråga. Under 2014 har ett antal rekryteringar genomförts som bland annat inneburit att före tagets ledningsgrupp från och med 2015 består av fyra kvinnor och fem män, vilket är en stor förändring och ett steg i rätt riktning. Vi har som mål att båda könen ska vara representerade bland slutkandidaterna i rekryteringsprocessen inom alla våra yrkeskategorier. En annan del i jämställdhetsarbetet är strävan efter en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i chefsbefattningar. Vid ingången av 2015 har detta förbättrats 54 (42) procent på chefsnivå är kvinnor och 46 (58) procent är män. Hälsa och arbetsmiljö En arbetsmiljödelegering sker för att säkerställa att arbetsmiljön för alla med arbetare beaktas på ett tillfredställande sätt. Arbetsmiljödelegering utgår från vd och delegeras till personalledande chefer. Alla medarbetare får som löneförmån en sjukvårdsförsäkring som vid behov snabbt ger möjlighet till privat vårdgivare. Försäkringen omfattar också sjukvårdsrådgivning, personligt samtalsstöd och förebyggande hälsotjänster som bland annat består av hälsoprofil och hälso Ledarskapsindex mäter bland annat hur arbetsgrupper leds, om det finns tydlighet i vad som förväntas av med arbetaren, om denne känner sig respekterad av sin närmaste chef samt om regelbunden uppföljning sker. Nedgången inom området gör att vi kommer att fokusera på att tydliggöra individuella mål kopplade till företagets övergripande mål, och Indexområden Benchmark* Nöjd medarbetarindex Ledarskapsindex Engagemangsindex Medarbetarundersökning genomförs i samarbete med företaget Netsurvey som ingår i Wise Group AB. * Benchmark baserar sig på data från och innehåller svar från 135 olika företag. 20

Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2014

Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 2014 Humlegården Fastigheter Halvårsöversikt 214 Totalavkastningen uppgick till 9,8 (5,) procent. Den ekonomiska vakansgraden i Solna strand sjönk till 9,5 procent (från 17,4 procent). Den totala vakansgraden

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Humlegården Fastigheter Halvårsredovisning 2013

Humlegården Fastigheter Halvårsredovisning 2013 Humlegården Fastigheter Halvårsredovisning 2013 Avkastningen blev 5,0 procent. Årets fokus är att öka uthyrningsgraden. Under första halvåret har den totala ekonomiska uthyrningsgraden ökat från 87,3 till

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion i Stockholmsregionen TRANSAKTION ÖKAR POTENTIALEN I FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Humlegården Fastigheter. Årsöversikt

Humlegården Fastigheter. Årsöversikt Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2013 Innehåll 3 Om Humlegården Fastigheter 3 Året i korthet 4 Vd-kommentar 5 Stockholm är vår marknad 8 Vår syn på arkitektur 8 Vår syn på fastigheter 9 Fastigheter

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september Stockholm 4 november 2008 Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari-september 2008 Stockholm 4 november 2008 Marknadens frågeställningar Genomsnittsräntan Refinansieringsrisken Utsikterna för oförändrat (eller

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal

Bokslutsrapport. Rikshem AB-koncernen. Kvartal Bokslutsrapport Rikshem AB-koncernen Kvartal 3 2012 Bokslutsrapport Kvartal 3 2012 Nettoomsättningen uppgick till 944 Mkr (426) och driftnettot uppgick till 523 Mkr (225) för perioden. Överskottsgraden

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q2 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Verksamheten har under Q2 2015 präglats av fortsatt förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör

Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport 2005 Halvårsrapport 2005 Vasakronan ett av Sveriges ledande fastighetsföretag Håkan Bryngelson Verkställande direktör Halvårsrapport januari-juni 2005 Björn Lindström Ekonomi- och finansdirektör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer