Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014"

Transkript

1 Humlegården Fastigheter Årsöversikt 2014

2 Om oss Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen. 19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak äger koncernen Humlegården Holding I III. Fastighetsfakta, resultat och avkastning i årsöversikten avser Humlegården Holding I III. Humlegården äger 45 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 13,2 miljarder kronor och förvaltar även fastighetstillgångar för Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Liv med ett marknadsvärde om cirka 3,5 miljarder kronor. Vår geografiska marknad är Stockholm, där vi framför allt är verksamma i Östra city, Solna strand och Hagastaden. En engagerad affärspartner Vi strävar efter att vara en engagerad affärspartner till våra kunder. För oss innebär det att vi gör vårt allra bästa för att ge våra kunders verksamheter bästa möjliga förutsättningar. Vi tillhandahåller individuellt anpassade lokaler i karaktärsfulla fastigheter och är måna om att ta hand om såväl våra kunder som våra fastigheter. Vi Nyckeltal Hyresvärde, Mkr Vakansgrad exklusive projekt, % 5,4 8,3 12,7 9,3 11,7 Resultat, Mkr Marknadsvärden fastigheter, Mkr Belåningsgrad, % 55,8 58,4 58,7 52,7 49,9 Avkastning eget kapital, % 6,0 5,8 5,2 1,6 4,9 arbetar för att stärka och utveckla de områden där vi är verksamma och verkar för bra kommunikationer, ett brett serviceutbud och en attraktiv närmiljö. Tydliga mål Vår verksamhet utgår från orden engagemang, kompetens och ansvarstagande. Dessa ord ger oss ledning i vårt arbete mot fyra tydliga verksamhetsmål: n Hög och stabil avkastning. n Vi ska ha de mest nöjda kunderna i vår bransch. Resultatet följer vi i NKI (Nöjd Kund Index) som årligen presenteras i Fastighetsbarometern. n Vi ska ha engagerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare med högt NMI (Nöjd Medarbetar Index). n Vi ska arbeta aktivt för att bidra till en hållbar utveckling och hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete. *Bolaget redovisar sedan 2014 enligt IFRS. Nyckeltal för 2013 och 2014 är enligt dessa principer. Övriga är enligt gamla redovisningsprinciper. Våra delmarknader ÖSTRA CITY SOLNA STRAND HAGASTADEN Andel av det totala hyresvärdet Andel av det totala hyresvärdet Andel av det totala hyresvärdet 43% 34% 7% Nyckeltal Antal fastigheter 14 Hyresvärde, Mkr 425 Ekonomisk vakansgrad*, % 3,4 Marknadsvärde, Mkr Nyckeltal Antal fastigheter 5 Hyresvärde, Mkr 337 Ekonomisk vakansgrad*, % 8,0 Marknadsvärde, Mkr Nyckeltal Antal fastigheter 1 Hyresvärde, Mkr 68 Ekonomisk vakansgrad*, % 0,3 Marknadsvärde, Mkr 883 Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Industri 0 kvm Lager kvm Övrigt kvm Kontor kvm Butik 998 kvm Restaurang kvm Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Kontor kvm Butik 0 kvm Restaurang 48 kvm Industri 0 kvm Lager 348 kvm Övrigt 0 kvm *Ekonomisk vakansgrad redovisas exlusive projekt. 2

3 Året i korthet Innehåll n Värdeförändring i substansvärde uppgick till 14 procent, vilket motsvarar 693 Mkr och är den högsta avkastningen i bolagets historia. n Närmare 300 Mkr av substansvärdeökningen kommer från driftnettot. n Vakansgraden uppgick till 5,4 (8,3) procent, vilket är den lägsta i bolagets historia. Substansvärdeförändring exklusive utdelningar, % ÖVRIGA FASTIGHETER Andel av det totala hyresvärdet PROJEKTFASTIGHETER 3% 13% Nyckeltal Utveckling OMXS Antal fastigheter Humlegårdens avkastning n Kunderna är de tredje mest nöjda i fastighetsbranschen, NKI ökar till det högsta resultatet någonsin, från ett index om 77 till Andel av det totala hyresvärdet Nyckeltal Antal fastigheter 23 Inledning 2 Om oss 3 Året i korthet 4 Vd-kommentar 6 Vår syn på arkitektur Verksamheten 8 Stockholm är vår marknad 10 Vår uthyrning 11 Östra city 12 Solna strand 13 Hagastaden 14 Övriga fastigheter 15 Våra kunder 16 Våra utvecklingsprojekt 17 Våra transaktioner 18 Hållbarhet 20 Medarbetare 22 Våra risker 24 Styrelse 25 Företagsledning Räkenskaper 26 Resultaträkning 27 Balansräkning Övrigt 28 Fastighetsförteckning 30 Nyckeltal 30 Definitioner 31 Ägarstruktur Redovisning enligt IFRS Humlegården har under året övergått till att redovisa enligt IFRS. Den största skillnaden mot tidigare redovisning är att fastigheter redovisas till marknadsvärde i balansräkningen. Därmed utgår avskrivningar ur resultaträkningen och ersätts av fastigheternas värdeförändringar. Hyresvärde, Mkr 35 Ekonomisk vakansgrad*, % 7,1 Marknadsvärde, Mkr 315 Hyresvärde, Mkr 130 Ekonomisk vakansgrad*, % 0 Marknadsvärde, Mkr Kontor kvm Butik 655 kvm Restaurang 956 kvm Industri 0 kvm Lager kvm Övrigt 0 kvm Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Foto: Gustav Kaiser (sid 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25), Peter Jönsson (sid 19), Åke E:son Lindman (sid 7), Adam Mörk (sid 1, 7, 12). 3D-illustrationer: 3XN (16, 17). Tryck: Strålins, Falun, mars

4 Vd-kommentar 2014: Rekordens år 2014 har varit rekordens år för Humlegården Fastigheter. Vi presenterar det bästa ekonomiska resultatet i bolagets historia, den högsta uthyrningsgraden, det högsta betyget avseende kundnöjdhet och det näst högsta betyget avseende nöjda medarbetare. De här fyra parametrarna hänger ihop. Engagerade medarbetare skapar bra förutsättningar för våra kunder och gör dem nöjda. Nöjda kunder stannar längre, ökar uthyrningsgraden och skapar ekonomiska resultat över tid. Skapa förutsättningar för kundernas resultat Det ena av Humlegårdens två syften är att skapa avkastning för våra ägare. Det andra syftet är att hjälpa våra kunder att skapa lönsamhet. Med bra och trevliga lokaler att arbeta och trivas i blir våra kunders medarbetare engagerade, och det engagemanget är en viktig faktor för att skapa lönsamhet. Det är vår övertygelse att fastigheter där hållbarhetsperspektivet är en inbyggd förutsättning i förvaltning och skötsel skapar attraktiva lokaler att hyra. Vi tror också på att det arkitektoniska perspektivet skapar både attraktivitet och hållbarhet, varför vi både utvecklar och förvaltar våra fastigheter med den utgångspunkten. Vi vet att hög arkitektonisk ambition och hållbarhet skapar ekonomisk lönsamhet. Samtidigt förstärks bilden av Humlegården som spännande och i framkant, vilket underlättar rekrytering av medarbetare med hög kompetens. Arkitekturchef i företagsledningen Det är mot denna bakgrund som vi under året har inrättat funktionen arkitekturchef med plats i företagsledningen, samtidigt som vi också inrättat en tjänst som eko nomi- och finanschef som tillträddes i januari Under året har också en påtaglig föryngring skett av företagsledningen, och vi har fortsatt arbetet med att skapa en nästintill jämn fördelning mellan kvinnor och män. Denna mångfald har skapat en ny dynamik som annars inte skulle uppstå i ledningsarbetet. Solvens II Humlegårdens ägare är 19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak som alla lyder under det Solvens II-regelverk som börjar gälla 1 januari Vi har därför under året utrett konsekvenserna för försäkringsbolag som ägare av fastighetsbolag, och jämfört detta med såväl ägande i fastighetsfonder som i enskilda fastigheter. Ur länsförsäkringsbolagens perspektiv har det Humlegårdens effektivitet överstiger genomsnittet för branschen på alla områden. visat sig att ägande i fastighetsbolag är att föredra när skuldtäckningsperspektiv och möjlig avkastning vägs samman. Benchmark om effektivitet En del i arbetet med det nya ägardirektivet har varit att genomlysa Humlegårdens effektivitet visavi ett branschsnitt. Den kvantitativa och kvalitativa analys som konsultbolaget Fasticon har gjort på vårt uppdrag visar att Humlegårdens verksamhet har en effektivitet som överstiger genomsnittet för branschen på alla områden. Lägsta vakansgraden någonsin Vakansgraden för året uppgick till 5,4 (8,3) procent, vilket är den lägsta i bolagets historia. Den kraftiga förbättringen är ett resultat av ett starkt varumärke, en ökad igenkänning, längre kundduration till följd av ökad kundnöjdhet samt arbetet med att förbättra visningslokalerna. Ett ständigt fokus på kundnöjdhet är den avgörande nyckeln, varför vi noga och kontinuerligt analyserar de årliga NKI-resultaten och bryter ned dem till enskilda fastigheter, för att hela tiden kunna arbeta med stora såväl som små förbättringsåtgärder. Intressant utvecklingsportfölj Vår utvecklingsportfölj ska vara mellan 5 och 15 procent av totala tillgångar. Dagens utvecklingsportfölj innehåller både färdiga byggrätter i Solna om cirka kvadratmeter och utvecklingsbara fastigheter framförallt i Hagalund, men även i Stockholms city. Rekordresultat De ekonomiska resultaten är de bästa någonsin för bolaget. Totalavkastningen är 14 procent på substansvärdet, motsvarande 693 Mkr, vilket i kronor är den 4

5 Vi presenterar det bästa ekonomiska resultatet i bolagets historia. högsta avkastningen i bolagets historia. Nästan 300 Mkr av substansvärdeökningen kommer från den löpande förvaltningen. Det är framför allt intäktssidan som har utvecklats starkare än beräknat, med uthyrningar av vakanta lokaler och befintliga kontrakt som förlängts. Framtiden Våra goda resultat under 2014 förstärker möjligheten till fortsatt expansion med internt genererade medel. Jag vill avslutningsvis tacka såväl bolagets ägare för ett gott samarbete och för att arbete inletts med nytt ägardirektiv, som alla medarbetare för goda insatser under rekordåret. Ett tydligt ägardirektiv förstärker möjligheten för bolagets ledning och medarbetare att även framöver leverera i enlighet med ägarnas krav. Stockholm i mars 2015 Per-Arne Rudbert 5

6 Blasieholmen 55 Vår syn på arkitektur Fastigheter är inte bara ett finansiellt tillgångsslag som ger sin ägare stabil avkastning över tid. Det som gör fastigheter så speciellt och unikt är att de samtidigt är beståndsdelar av ett större sammanhang staden och vårt samhälle. De är också en del av ett historiskt sammanhang som i vissa fall sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. De kommer också att vara en viktig del av framtidens samhälle. Arkitektur påverkar och berör. Vissa människor väljer att resa över halva jordklotet för att få uppleva en byggnad i verkligheten. Andra byggnaders uppförande har skapat förändring och framtidstro för en hel stad. De flesta byggnader påverkar dock oss på ett mer subtilt sätt. Men de påverkar oss trots allt. Det skapar möjligheter, men också ett ansvar. För Humlegården är denna insikt viktig. Vi vill förvalta och utveckla våra fastigheter på ett sätt där arkitekturen berör och berikar. Dels för våra kunder som hyr lokaler hos oss, dels för allmän heten som vistas i de stadsrum våra fastigheter är med och skapar. Det gör vi genom att långsiktigt förvalta och medvetet utveckla våra byggnader med en hög arkitektonisk ambition. Frågor om funktion och hållbar utveckling är centrala i det arbetet. Långsiktig kvalitet och hög arkitektonisk nivå är ekonomiskt lönsamt. Vackra och väldesignade byggnader ger högre hyresvärde och lägre ombyggnadskostnader över tid. Under 2014 fattades beslutet att tillsätta en arkitekturchef med plats i företagsledningen. Befattningen innebär att samordna, utveckla och stärka Humlegårdens strategiska arbete inom arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Det är samtidigt ett tydligt ställningstagande och en viktig markering av arkitekturens betydelse. För Humlegården är arkitektur samverkan mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi. 6

7 Skravelberget Större 20 Swedbank HQ Österbotten 8 Österbotten 8 7

8 Sundbybergs Station 16 Solna Business Park Swedbank HQ d än gr us rk Ci SOLNA STRAND ale de n Stora Blå nd 17 Fr ö su Stockholm är vår marknad Humlegården Fastigheter bildades för att länsförsäkringsbolagen skulle kunna utveckla en intressant fastighetsportfölj i Stockholm. Den ursprungliga strategin har över tid visat sig vara rätt: Stockholm har varit den mest attraktiva fastighetsmark naden i Sverige. Med den tillväxt som pågår i regionen och med de infrastrukturinvesteringar som sker de närmaste decennierna kommer den ställningen att behållas och troligen förstärkas. Trito nvägen en n Torg gata 18 dv ä dvä He an mv St r ä rn sg a 20 g Soln a tan Vre t en ra n S olna S t vä g 19 g S olna Stra ndv ä Hu vu ds t al ed en g 21 Hyresvärde, Mkr Östra city Solna strand Hagastaden Övrigt Projekt Marknadsvärde, Mkr Östra city Solna strand Hagastaden 883 Övrigt 315 Projekt Karolinska Universitetssjukhuset Antal fastigheter ln av äg en led ge sin Karolinska Institutet HAGASTADEN 22 ge ga t an rra sg at a n n Vanadisplan Da ta l si n la g ga ns at a an n gat Karlbergs Slottspark r ra St io at s Tor No No io n Es en Torsplan 8 / E4 at St S:T Eriksg atan So Hä Östra city Solna strand Hagastaden Övrigt Projekt 0 E2 Od eng at a n

9 Fastigheterna Hagalunds Vattentorn Rep Solna Centrum slag are väg 25 Område Nr Fastighet Östra city 1 Sparbössan 1 2 Humlegården 60 3 Österbotten 7 4 Österbotten 18 5 Österbotten 8 6 Kåkenhusen 25 7 Riddaren 17 8 Riddaren 18 9 Skravelberget Större Styrpinnen Styrpinnen Styrpinnen Blasieholmen Blasieholmen Käpplingholmen 3 16 Cirkusängen 6 17 Stenhöga 1 18 Smultronet 2 19 Päronet 6 20 Apelsinen 5 21 Aprikosen 3 Hagastaden 22 Härden 15 Hagalund 23 Volund Volund Ugnen 7 26 Ugnen 3 27 Ugnen 4 28 Instrumentet 2 29 Instrumentet 5 30 Mjölner 4 31 Gelbgjutaren Gelbgjutaren 4 33 Gelbgjutaren Gelbgjutaren 3 35 Gelbgjutaren Gelbgjutaren Kassaskåpet 9 38 Kassaskåpet Kassaskåpet Kassaskåpet Kassaskåpet 2 42 Kassaskåpet 1 43 Åldermannen en Ål de rman ge Norra Begravningsplatsen 1 vä Industriv lna äg en G el bg ju t ar e v ä g e n en So sväg HAGALUND B a nv a k t svägen b rik s vä n 43 Solna Access Konferens 42 Solna strand Bir a t an ar ar l St u rj re g ge sg at a n 1 3 Hum legå 2 rden a Kungsgat n Östermalms torg Stureplan 8 Bir arl sg at a avä n tni ge n rot 9 ng ga Norrmalmstorg t an Nordiska Kompaniet an Hamngat rge Se g Tor 7 rj ÖSTRA CITY ge to S ve Hö t rge Kungliga Dramaten Str ls an d Övriga 44* Terminalen 2 45* Sandhagen 9 15 Ku n g strädg ården * Ej med på kartan. Fullständig fastighets förteckning finns på sidan

10 Österbotten 8 Vår uthyrning Uthyrningsverksamheten har varit framgångsrik under året. Målet var att hyra ut kvadratmeter, något som i början av året sågs som en stor utmaning. Efter en bra start under våren tog uthyrningen ordentlig fart mot slutet av året. Uthyrningen under året uppgick till cirka kvadratmeter. Det framgångsrika uthyrningsarbetet har också påverkat vakansgraden på ett positivt sätt. Vid årets ingång hade Humlegården en vakansgrad på 8,3 procent exklusive projektfastigheter. Vid årsskiftet hade vakansgraden sjunkit till 5,4 procent var också ett gynnsamt år för omförhandlingar. Starkt kundfokus har gjort att många av våra kunder väljer att förlänga sina avtal och detta stärker oss att fortsätta arbeta för att få ännu nöjdare kunder. Totalt sett omförhandlades kvadratmeter motsvarande en årshyra på cirka 64,7 Mkr. Vår tro på att nöjda kunder bidrar till en ökad lönsamhet har också stärkts i och med att hyran för årets omförhandlingar i snitt har ökat med 7 procent. Ekonomisk vakans samtliga fastigheter % Inklusive projekt Exklusive projekt Genomsnittlig återstående hyrestid Förfallostruktur Ekonomisk vakans delmarknader Kontor Butik Lager Övrigt Industri Restaurang Mkr % Östra city Hagalund Hagastaden Inklusive projekt Solna strand Övrigt Totalt Exklusive projekt Nyckeltal uthyrning Nettouthyrning, Mkr 39,5 Kontor Butik Restaurang Industri Lager Garage* Övrigt Nettouthyrning, kvm Genomsnittlig hyreshöjning för omförhandlade kontrakt är 7%. Diagrammet vsar hur stor årshyra för respektive användning som förfaller från 2015 och framåt. *Garageavtal har i regel kortare löptider men avslutas först när kontorsavtalet upphör. 10

11 Österbotten 8 ÖSTRA CITY Östra city Humlegården har 43 procent av sitt totala hyresvärde i Östra city. Östra city är och har länge varit Stockholms mest attraktiva kontors- och affärskluster med de högsta hyrorna och de högsta fastighetsvärdena i landet. Området sträcker sig från Klara strand i väster till Nybrogatan i öster och från regeringskvarteren i söder till Olof Pal mes gata i norr. Östra city är det område som historiskt har haft högst hyror och fastighetsvärden. Det är svårt att skapa ny kontors area i Östra city. Detta gör att hyror och fastighetsvärden i området ökar. Hyres marknaden är fortsatt stark i Östra city och de flesta företag som hyr lokaler i området åter finns inom finans, rådgiv ning och konsultbranschen. Konkurrensen om medarbetares kompetens är hård och många av Hum legårdens kunder anser att arbetsplat sens läge och utformning är ett starkt konkurrensmedel för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. Förutom det centrala läget och en bra arbetsmiljö ställs allt högre krav på hållbarhet. Alla dessa aspekter gör att fastighetsägarna måste se över och uppgradera sitt bestånd samt skapa moderna arbets platser som klarar tuffa hållbarhetskrav. Ett behov Humlegården både vill och kan möta. Efter en period med förhållandevis oförändrade hyresnivåer har de under 2014 börjat visa en tydlig ökning. I för hållande till fjärde kvartalet 2013 ökade snitthyran i Östra city med cirka 6 pro cent och ligger under fjärde kvartalet 2014 på kronor per kvadratmeter, med ett intervall från till kronor per kvadratmeter. Värderings yielden (avkastningskravet) är stabil på en historiskt låg nivå. Primeyield (avkast ningskravet för de bästa fastig heterna med det bästa läget) ligger på 4,25 procent och förvärv har gjorts runt 4 procent. Marknadsvakansen i Östra city har sjunkit från 5,6 till 5,1 procent medan den mätt i hela city har ökat från 4,1 till 4,3 procent. 43% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Östra city Fördelning Kontor kvm Butik kvm Restaurang kvm Lager kvm Övrigt kvm Ekonomisk vakans Östra city, % % Uthyrningen i Östra city Målsättningen för uthyrningsverksam heten i Östra city var att hyra ut kvadratmeter under Året började bra, men under andra kvartalet sjönk uthyrningstakten och vid halvårsskiftet bedömdes det som svårt att nå målet. Under hösten ökade aktiviteten på mark naden igen och organisationen lyckades med ett slutresultat på cirka kvadratmeter. Av de kvad 0 ratmeter som hyrdes ut under året stod uthyrningar i fastigheten Österbotten 8 för cirka kvadratmeter. Vakans graden i Österbotten 8 sjönk från 65 till 7 procent under året. Uthyrningsarbetet har resulterat i att vakansgraden för Humlegården i marknadsområdet Östra city gick från 6 procent vid årets ingång till 3,4 pro cent vid årets slut Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 51 Direktavkastning, % 3,9 11

12 SOLNA STRAND 34% Swedbank HQ av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Solna strand Fördelning Solna strand Humlegården har 34 procent av sitt totala hyresvärde i Solna strand, som under 2014 stärkt positionen som en del av Stockholms regionens näst största arbetsplatsområde. Swedbanks flytt till sina nya lokaler i Sundby berg har ökat intresset för området. Totalt har Solna strand, utöver de arbetsplatser som tillkommit i Sundberg till följd av Swedbanks flytt dit, fått ett tillskott av cirka nya arbetsplatser under året, vilket är en ökning om cirka 10 procent. Hyresnivån är, trots tillskott av nya ytor, fortsatt stigande och har ökat med cirka 10 procent under De nya kunderna i området kommer från andra delar av Solna och Sund byberg, men tillströmningen kommer även från Bromma och Stockholms innerstad. Flera statliga myndigheter har sökt sig till Solna strand. Det märks tydligt att det kommunikativa läget är en stark konkurrensfördel. I augusti 2014 stärktes områdets image ytterligare då SL bytte namn på tunnelbanestationen, från Vreten till Solna strand. Kontor kvm 998 kvm Butik kvm Restaurang Industri kvm Lager kvm Övrigt kvm Ekonomisk vakans Solna strand, % % Uthyrningen i Solna strand Solna strand är ett område där efter frågan på lokaler ökar för varje år och under 2014 var intresset fortsatt stort. Kunderna efterfrågar effektiva lokaler i kommunikativa lägen, vilket vi kan erbjuda i Solna strand. Nästa steg är att utveckla karaktären på gaturummet och skapa ett mer stadsmässigt område. Uthyrningen överträffade rejält målet om kvadratmeter med totalt 22 uthyrningar motsvarande cirka kvadratmeter. Några av de större nya 12 8 kunderna är Neopost Sverige AB, Infranord AB, Business Center Solna strand och Polygon Sverige AB. Vakansgraden har under året sjunkit från 17,4 till 8 procent. Då inräknas även östra halvan av fastigheten Päronet 6 om cirka kvadratmeter som nu genomgår en totalrenovering. Hyres nivån har ökat med cirka 10 procent och omfattar både nyuthyrningar och omförhandlingar Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 31 Direktavkastning, % 6,1

13 Hagastaden HAGASTADEN 7% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från Hagastaden Fördelning Kontor kvm 48 kvm Restaurang 348 kvm Lager Ekonomisk vakans Hagastaden, % Härden 15 Härden 15 % 10 8 Hagastaden Hagastaden ligger på gräsen mellan Solna och Stockholm och kommer fullt utbyggd att innehålla cirka bostäder och cirka arbets platser. Läget kommer att förbättras ytterligare 2020, då den nya tunnel bane stationen till Hagastaden beräk nas vara klar. Redan 2017 öppnar City banans nya station vid Odenplan, med en uppgång vid Vanadisplan. I Haga staden äger Humlegården fastigheten Härden Uthyrningen i Hagastaden Fastigheten Härden 15 är fullt uthyrd med Arbetsförmedlingen som största hyresgäst. Under året har vi tillsammans med övriga fastighetsägare och Stock holms stad arbetat fram en långsiktig vi sion för Norra Stationsgatan. Genom ett nära samarbete vill vi verka för att Norra Stationsgatan blir en av Stockholm mest intressanta destinationer precis där Hagastaden möter Vasastaden Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter 1 Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % Direktavkastning, % 7 6,2 13

14 Terminalen 2 ÖVRIGA FASTIGHETER 3% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från övriga fastigheter Fördelning Terminalen 2 Sandhagen 9 Kontor kvm 655 kvm Butik 956 kvm Restaurang kvm Lager Övriga fastigheter I det expansiva Globenområdet ligger fastigheten Sandhagen 9. Området är under utveckling av Stockholms stad, som planerar en ny stadsdel kallad Söder staden. Enligt planerna ska området innehålla till nya bostäder och många arbetsplatser. Fastigheten Terminalen 2 ligger i Akalla precis invid E4:an norr om Kista. Akalla är ett teknikområde som främst attrahe rar lätt industri, bilförsäljning, logistik och fackhandel. Hyresmarknaden i Akalla är oförändrad och vakansgraden för områ det har legat på cirka 16 procent. Ekonomisk vakans övriga fastigheter, % % Uthyrningen i övriga fastigheter Under året har en restaurang i fastig heten Sandhagen 9 i Globenområdet sagts upp och en konvertering av loka len har påbörjats till cirka 350 kvadrat meter kontor. I övrigt är fastigheten fullt uthyrd. Marknadshyran ligger mellan och kronor per kvadrat meter. 14 Under året har cirka 780 kvadrat meter kontor hyrts ut i fastigheten Terminalen 2 i Akalla, vilket medförde att vakans graden sjönk från cirka 18 procent vid årets ingång till 6,9 procent vid årets slut. Marknadshyran ligger i intervallet till kronor per kvadrat meter beroende på läge och standard Inklusive projekt 2014 Exklusive projekt Nyckeltal Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % Direktavkastning, % ,3

15 NKI Humlegårdens utveckling i relation till branschen NKI Humlegården NKI branschsnitt Våra kunder Resultatet för 2014 blev ett NKI om 79 och det tredje högsta betyget av alla fastighetsbolag. Nöjda kunder driver lönsamhet. Det är orsaken till Humlegårdens systematiska kundfokusarbete. Den genomsnittliga tiden som en kund är hyresgäst hos Humlegården är 6,7 år. Största hyresgästerna/kvm, Östra city NKI För fjärde året i rad deltog Humlegården i Fastighetsbarometern, fastighetsbranschens årliga kundnöjdhetsmätning. Inför 2014 var målen ett resultat på 79 och en placering bland topp tre. Resultatet för 2014 blev ett NKI om 79 och det tredje högsta betyget av alla fastighetsbolag. Första året Humlegården deltog i mätningen blev resultatet 71. Ett resultat som var medelresultatet för alla deltagande bolag det aktuella året. Under samtliga år som Humlegården har deltagit i Fastighetsbarometern har resultatet ökat uppgick NKI till 77. Det var den största förbättringen, fyra enheter, av de deltagande bolagen. Att nöjda kunder driver lönsamhet är en tes som har funnits hos Humlegården under lång tid. Men det var först efter mätningen 2011 som ett systematiskt kundfokusarbete, som inne håller bland annat följande aktiviteter, startade: En kundfokusgrupp där representanter från varje avdelning träffas regelbundet. Alla i företaget har genomgått utbildningar med syfte att bland annat öka förståelsen för kunders behov och vikten av service. Företagsledningen har frågan som en stående punkt på sin mötesagenda. Det årliga resultatet bryts ned på fastighetsnivå och nya handlingsplaner skapas för respektive fastighet. Det goda resultatet 2014 med ett NKI om 79 är ett kvitto på att arbetet med kundfokusfrågor ger resultat. Det i sin tur bidrar till ytterligare engagemang att öka kundnöjdheten. Marknad Hyresvärdens image har en stark påverkan på kundnöjdheten och var en viktig faktor vid beslutet att utveckla en ny webbplats. Vid en sökning på Google, innan lanseringen av den nya webbplatsen i februari, hamnade Humlegården på sida 8 vid en sökning på exempelvis lediga lokaler. Vid en sökning den 24 april på samma ord hamnade Humlegården istället på första sidan. Vid sökning på lediga lokaler Stockholm blev resultatet första sidan och plats 3. Cirka 50 procent av nya kunder hittar Humlegården via internet eller via redan upparbetade kontakter, varför den förbättrade placeringen på Google är en viktig framgångsfaktor för att möta nya kunder och därmed för uthyrningsverksamheten. Ytterligare en positiv effekt sedan lanseringen av den nya webbplatsen är att sökningar på Eniro, på liknande sökord, har ökat markant. Sökningar med mobila enheter utgör den största ökningen. Advokatfirman Cederquist EQT Partners Catella Brand Hannes Snellman Advokatbyrå Advokatfirman Fylgia Pareto Securities Alfred Berg Asset Management Konjunkturinstitutet Gjensidige Forsikring Stockholms Handelskammare Största hyresgästerna/kvm, Solna strand Swedbank Maquet Critical Care Cepheid Polismyndigheten i Stockholms Län Ricoh Cygate BSH Home Appliances Ambea DEKRA Industrial Business Center Solna Strand 15

16 UTVECKLINGSPROJEKT 13% av Humlegårdens totala hyresvärde kommer från utvecklingsprojekt Nyckeltal Antal fastigheter 23 Hyresvärde, Mkr 130 Marknadsvärde, Mkr Andel av totalt marknadsvärde, % 9 Direktavkastning, % 2,0 Visionsbild, Stenhöga 1 Våra utvecklingsprojekt För Humlegården är utvecklingsprojekt en stor del av verksam heten. Utöver den avkastning som förvaltningen ger från driftnetto och värdeförändringar skapas avkastning också genom projektvinster via utvecklingsprojekt. Vi skapar också möjlighet att öka vårt fastighetsbestånd genom att tillföra nya fastigheter. Att arbeta med utvecklingsprojekt är därför en viktig del av vår verksamhet. Under året har vi både avslutat och startat upp nya utvecklingsprojekt i detaljplane- och produktionsskeden. Swedbank HQ, Sundbyberg Under våren 2014 färdigställdes byggnationen av Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Den 2 juni var första arbetsdagen för medarbetare i det cirka kvadratmeter stora huset. Byggnaden har fått stor uppmärksamhet i media för sin framstående arkitektur och höga kvalitet. Exempelvis tidningen Arkitektur (nr 5/2014) sammanfattade huset som Jacobsenskt harmoniskt, grandiost och välbyggt. Att göra studiebesök hos Swedbank har varit så populärt att banken har fått utbilda speciella guider. Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad nivå Guld. För Humlegården och Swedbank pågår nu intrimning och opti mering av de tekniska systemen. Vi räknar med att överträffa de tuffa energimål som gemensamt sattes upp när hyresavtalet tecknades. Swebank HQ tilldelades pris för Årets EU GreenBuilding vid Sweden Green Building Awards Utveckling av Stenhöga 1, Solna Arbetet med att utveckla nya byggrätter på fastigheten Stenhöga 1 har planenligt avslutats under året. Den nya detaljplanen medger kvadratmeter ny bruttoarea (BTA) för kontor, kvadratmeter ny BTA för kontor eller hotell samt kvadratmeter ny BTA för parkeringshus. Produktionen av det nya parkeringshuset med cirka 870 parkeringsplatser påbörjades efter sommaren. 42 platser kommer att förses med laddstolpar för el- bilar, och en framtida utökning med lika många laddstolpar finns förberett. Beräknad produktionstid är cirka 18 månader. Parkeringshuset är en förberedelse för att kunna genomföra den exploatering som den nya detaljplanen medger. Produktionen av de nya kontors- och hotellbyggnaderna kommer att påbörjas vid tecknande av hyreskontrakt. Päronet 6, Solna Östra halvan av fastigheten Päronet 6 i Solna strand, cirka kvadratmeter BTA, har tomställts under året och en utveckling av byggnaden har påbörjats. I projektet ingår både invändig och utvändig renovering. Uthyrningsprocessen pågår och intresset är stort. Österbotten 8, Stockholm Projektet i Österbotten 8 på Birger Jarlsgatan har omfattat en genomgripande upprustning och utveckling av hela fastigheten har pågått sedan 2012 och kommer avslutas tidigt Uthyrningen har gått planenligt och vakansgraden är låg. Några av de hyresgäster som kontrakterats är Stockholms Handelskammare, LinkedIn, Jones Lang LaSalle och Scream Mediabyrå. 16

17 Riddaren 18 Skravelberget Större 20, Stockholm Påbyggnaden på två våningar av fastigheten Skravelberget Större 20 på Birger Jarlsgatan färdigställdes i maj 2014 och advokatbyrån Synch Law flyttade in. Riddaren 18, Stockholm Fastigheten som ligger på Nybrogatan, och tidigare innehöll den kända Astoria- Hagalund Området är projektklassat och fastighetsfakta återfinns under våra utvecklingsprojekt. I Hagalunds företagsområde erbjuds enklare lokaler till lägre hyror. Läget är bra intill den framväxande Hagastaden och expansionen av Karolinska Institutet. Sannolikt kommer området att ändra karaktär på 5 10 års sikt med ökande hyror som följd. Närheten till Karolinska Institutet har gjort att vi satsat på att kon vertera en del kontorslokaler till moderna laboratorielokaler. Området har också ett kulturutbud, med bland annat Lilje valchs konstnärsateljéer och musikstudios. Humlegården äger 21 fastigheter i området, eller drygt 70 procent av total arean, och har en långsiktig ambition att utveckla stadsdelen. Under 2014 startade Humlegården en egen busslinje som sedan oktober går från Hagalund till Karlbergs station och Sankt Eriksplan. Vi har under flera år studerat möjligheten att utveckla området med både bostäder och fler arbetsplatser. Arbetet biografen, är i behov av genomgripande renovering och är därför idag helt tomställd. Arbete med att utveckla fastig heten och med mål att skapa nya attraktiva arbetsplatser (54 procent), bostäder (27 procent), butiker och restauranger (19 procent) samt en park i en ny detaljplan pågår. har skett i dialog med Solna stad och Prästlönetillgångar, som upplåter flera av tomträtterna, och idag finns ett väl bearbetat idéförslag framtaget. Kontakter pågår med Solna stad för att få starta detaljplanearbetet. Målet är att under 2017 starta byggnation som sedan pågår fram till cirka Uthyrningen i Hagalund I Hagalund har vi gjort 19 uthyrningar om drygt kvadratmeter, vilket är mer än vad vi uppnått tidigare år. Flera kunder har flyttat inom området, vilket är ett tecken på att de trivs. I samarbete med Solna stad skapar vi lokaler för Black Sheep, en musikinriktad ungdomsverksamhet, vilket ligger i linje med vår kultursatsning i området. Våra transaktioner En del i Humlegårdens strategi är att köpa, utveckla och sälja fastigheter, med målet att renodla och öka våra fastighetsportföljer i de områden som är strategiska för oss. Vidare letar vi alltid efter fastigheter med stor utvecklingspotential som kan förvärvas. Under 2014 har fokus varit förvärv i Hagalund, då vi vill öka vår fastighetsandel inför den kommande utvecklingen av området. Vi har i Hagalund förvärvat fastigheterna Volund 16 och Kassaskåpet 1, som förvärvades genom en bytesaffär med Åldermannen 2. Förvärv av Kassaskåpet 4 gjordes i slutet av 2014 med tillträde i februari Nyckeltal Förvärv, Mkr 44 Försäljningar, Mkr 349 Procent av portföljens marknadsvärde 3,0 Under året frånträddes även Sprängaren 8 i Sundbyberg och Stenbrottet 10 på Lidingö

18 Hållbarhet Hållbarhetsarbetet har under året förflyttats från att fastställa inriktning och övergripande mål till att integreras på alla nivåer i den dagliga verksamheten. Energieffektivisering Det långsiktiga arbetet med energieffektivisering i befintliga fastigheter fortsätter enligt plan och vi är nu en bra bit på väg mot målet att minska energiförbrukningen med 50 procent till Kompetent driftpersonal med tydligt fokus på frågan ger goda resultat. Energieffektiviseringen har bidragit till att Humlegårdens energianvändning för värme nu ligger 57 pro cent under branschsnittet för lokaler, vilket få andra fastighetsbolag har lyckats med. Målet 2014 var en sänkning av energiförbrukningen med 2 procent avseende uppvärmning och resultatet blev en minskning med 6 procent. Målet för fastighetselen var en sänkning med 1 procent och utfallet var 6 procent. Green Fingerprint Arbetet med Green Fingerprint, en app där hyresgästerna kan följa sin elförbrukning i realtid, har fortsatt och under 2014 har drygt 60 kunder varit anslutna. Genom djupintervjuer med olika hyresgäster har en vidareutveckling av appen skett. I en särskild mätning med kunder som har Green Fingerprint framgår att de är mer nöjda än övriga kunder. För fastigheter med kunder anslutna till Green Fingerprint ökade NKI från 79 till 84 vilket är i nivå med de företag som har högst NKI i Fastighetsbarometern. Genom att ytterligare utveckla nyttan för kunderna med Green Fingerprint kan vi öka betyget inom nytänkande. NKI Green Fingerprint NKI Miljö Image Nytänkande Årsuppföljningen för 2014 visar vidare att 73 procent av våra kunder har gjort en besparing, och för genomsnittet är besparingen 3 procent. Till största del har dessa besparingar skett genom ett förändrat beteende. De hyresgäster som anslutit sig till Green Fingerprint har fått möjlighet att rösta på olika miljöprojekt till vilka de kan donera sin ekonomiska besparing. För 2014 bestämdes att donationen ska gå till ett regnskogsprojekt. Humlegården har därför valt att samarbeta med WWF som stödjer flera olika projekt för att rädda världens utrotningshotade regnskogar. Forskningsprojekt Fram till 2016 kommer fyra forskare från Mälardalens högskola i Västerås och University of Richmond i Virginia följa vidareutvecklingen och användningen av Green Fingerprint. Forskargruppen har erhållit medel från Energimyndigheten med uppdrag att dra lärdom om hur gröna e-tjänster kan utvecklas och användas inom fastighetsbranschen. Projektet bygger på besök hos, och intervjuer av, hyresgäster som är anslutna till Green Fingerprint. Utifrån det vill forskargruppen förstå Humlegårdens interaktion med hyresgästerna. Forskningsprojektet undersöker två delar, där den ena handlar om vilket värde Green Fingerprint adderar till Humlegårdens medarbetare och hyresgäster och den andra delen handlar om hur appen bidrar till en högre miljö medvetenhet hos hyresgästerna. GreenBuilding Awards Under året har Humlegården erhållit två större utmärkelser för projekt där energieffektivisering varit i fokus. I april tilldelades vi pris för uppnådd energibesparing i kategorin ombyggnadsprojekt vid The GreenBuilding Award 2014 i Frankfurt, för fastigheten Ugnen 7. Vid ombyggnationen av fastigheten installerades bland annat ett nytt ventilationssystem med hög värmeåtervinning samt nya fönster vilket ledde till en total energibesparing om 63,7 procent. Swedbank HQ tilldelades pris för Årets EU GreenBuilding vid Sweden GreenBuilding Awards 2014 för sin höga ambition och en uppnådd energibesparing om 55,7 procent mot BBRkraven (Boverkets Byggregler). Projektet visar att det är möjligt att kombinera hög miljöprestanda med framstående arkitektur. 18

19 Stockholms första elbuss Hållbarhetsfrågorna blir mer och mer integrerade i vår affärsmodell. Ett tydligt exempel är Stockholms första elbuss som sedan slutet av mars trafikerar sträckan Hagalund Karlbergs station Sankt Eriksplan under rusningstrafik. Hagalund är ett område som saknar spårbunden kollektivtrafik och har relativt stora vakanser. För att minska vakanserna samt möjliggöra för våra hyresgäster och deras besökare att på ett miljövänligt sätt ta sig till och från området startade vi därför en egen busslinje. Genom att vi valde en klimatsmart elbuss som laddas med el från förnybara energikällor blir det totala utsläppet i princip noll. Laddstolpar för elbilar Efterfrågan på elbilar har ökat kraftigt i Sverige, och därmed har också efterfrågan på möjligheter att ladda elbilar under arbetstid ökat. En inventering av våra garage har utförts under året, och vi kan nu erbjuda våra hyresgäster möjlighet att ladda elbilar i samtliga garage. Detta är ytterligare exempel på hur hållbarhetsarbetet blir en integrerad del i vår verksamhet. Utvecklingen av laddstolpar och möjligheten till individuell mätning går snabbt framåt och vi kommer att följa denna utveckling noga under kommande år. NKI och miljö Årets NKI-resultat visar att kunderna uppfattar Humlegården som ett ansvarstagande företag avseende miljö. Resultatet för parametern Miljöhänsyn har ökat med sju enheter och innebär att Humlegården har det högsta betyget av alla deltagare i undersökningen. I de fastigheter där hyresgästerna är anslutna till Green Fingerprint är NKI ännu högre. 19

20 Medarbetare Arbete med prestationsstyrning utifrån mål och värderingar ger resultat, vilket årets medarbetarundersökning tydligt visar. Humlegården har engagerade medarbetare, ett gott arbetsklimat och vi anses vara ett attraktivt företag att arbeta i. Fortsatt bra värden i vår med arbetarundersökning Medarbetarundersökningar genomförs varje år och mäter tre indexområden. Sammantaget visar resultatet på höga värden i jämförelse med genomsnittet för svenska företag. I medarbetarundersökningen mäts företagets attraktivitet bland medarbetarna. Detta visar att Humlegården har en mycket hög attraktivitet jämfört med andra arbetsgivare och de flesta medarbetare kan rekommendera företaget som arbetsplats. En av anledningarna är att man upplever att företaget leds bra och att deras chefer visar respekt och föregår med gott exempel. Nöjd medarbetarindex mäter arbetsklimatet och visar att medarbetarna upplever att företaget leds bra, att de kan påverka sin arbetssituation, får tillräckligt med information från sin närmaste chef och att de får den kompetensutveckling som behövs för att klara arbetet. säkerställa att alla har rätt förut sätt ningar att kunna nå målen. Vi kom mer också att utvärdera prestation mer kontinuerligt. Engagemangsindex mäter tydlighet och energi. Humlegårdens medarbetare upplever stolthet, motivation och energi, och att de har ett meningsfullt och inspirerande arbete. Medarbetarna kan identifiera sig med företagets värderingar och upplever att alla har gruppmål som stödjer företagets övergripande mål. Avseende hållbarhet upplever alla medarbetare att Humlegården tar ansvar för klimat och miljöfrågor. Jämställdhet Att Humlegården är en jämställd arbets plats är en fortsatt viktig fråga. Under 2014 har ett antal rekryteringar genomförts som bland annat inneburit att före tagets ledningsgrupp från och med 2015 består av fyra kvinnor och fem män, vilket är en stor förändring och ett steg i rätt riktning. Vi har som mål att båda könen ska vara representerade bland slutkandidaterna i rekryteringsprocessen inom alla våra yrkeskategorier. En annan del i jämställdhetsarbetet är strävan efter en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i chefsbefattningar. Vid ingången av 2015 har detta förbättrats 54 (42) procent på chefsnivå är kvinnor och 46 (58) procent är män. Hälsa och arbetsmiljö En arbetsmiljödelegering sker för att säkerställa att arbetsmiljön för alla med arbetare beaktas på ett tillfredställande sätt. Arbetsmiljödelegering utgår från vd och delegeras till personalledande chefer. Alla medarbetare får som löneförmån en sjukvårdsförsäkring som vid behov snabbt ger möjlighet till privat vårdgivare. Försäkringen omfattar också sjukvårdsrådgivning, personligt samtalsstöd och förebyggande hälsotjänster som bland annat består av hälsoprofil och hälso Ledarskapsindex mäter bland annat hur arbetsgrupper leds, om det finns tydlighet i vad som förväntas av med arbetaren, om denne känner sig respekterad av sin närmaste chef samt om regelbunden uppföljning sker. Nedgången inom området gör att vi kommer att fokusera på att tydliggöra individuella mål kopplade till företagets övergripande mål, och Indexområden Benchmark* Nöjd medarbetarindex Ledarskapsindex Engagemangsindex Medarbetarundersökning genomförs i samarbete med företaget Netsurvey som ingår i Wise Group AB. * Benchmark baserar sig på data från och innehåller svar från 135 olika företag. 20

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 14 DIÖS FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Omslag: Stefan Jönsson, fastighetsskötare i Postiljonen 6, Östersund. Denna sida: Jenny Svensson, förvaltare, Sundsvall. INNEHÅLL INLEDNING Årets resultat i korthet

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998

Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Humlegården Fastigheter AB Årsredovisning 1998 Engelbrektsplan 1 Innehåll 1998 I SAMMANDRAG 3 VD-KOMMENTAR 4 AKTIEN 6 AFFÄRSIDÈ, MÅL OCH STRATEGIER 8 STOCKHOLMS UTVECKLING 10 STOCKHOLMS HYRESMARKNAD 12

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2013 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer