Regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m."

Transkript

1 Näringslivets Börskommittés Regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier m.m. (1994)("flaggningsreglerna") 1 1 Vissa redaktionella ändringar ha gjorts

2 Inledning Näringslivets Börskommitté (NBK) gav år 1983 ut regler rörande offentliggörande vid förvärv av större aktieposter m.m. Reglerna hämtade sina grunddrag från motsvarande reglering i Storbritannien. Reglerna som omarbetades 1984 och 1991, utgör del av det kontrakt som ingås mellan Stockholms Fondbörs AB och de bolag som har aktier noterade vid denna börs. Särskilda lagbestämmelser om offentliggörande av köp och försäljning av aktier infördes år 1993 i 4 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Bestämmelserna grundar sig på de minimikrav som ställs i EG:s direktiv av den 12 december 1988 "on information to be published when a major holding in a listed company is acquired or disposed of". Med anledning av denna lagstiftning har NBK gjort en översyn av 1991 års regler. NBK har därvid ingående analyserat och övervägt möjligheterna att göra en omarbetning av reglerna med syfte att den skulle bygga på lagbestämmelserna och utgöra ett tillägg till dessa. Emellertid föreligger grundläggande skillnader mellan lagbestämmelserna och reglerna vad avser tillämpningsområde, tidpunkt för rapportering och sammanläggningsregler. Det av NBK övervägda förfarandet synes med hänsyn härtill endast kunna genomföras, om reglerna ändras i mycket väsentliga delar eller kompletteras med bestämmelser, som blir ytterst komplicerade och därigenom mycket svåra att praktiskt tillämpa. Det är uppenbart att reglernas principer är väl etablerade på aktiemarknaden och därigenom har stor betydelse. Med hänsyn härtill synes det uteslutet att låta enbart lagbestämmelserna gälla eftersom detta skulle innebära en från marknadssynpunkt oacceptabel sänkning av informationsnivån i förhållande till vad som hittills gällt. NBK har därför funnit det lämpligt att reglerna skall gälla vid sidan av eller skild från lagen. Att ha två vid sidan av varandra gällande regelsystem om samma sak är i och för sig opraktiskt för aktiemarknaden. NBK bedömer emellertid att lagens bestämmelser blir ensamt tillämpliga vid förhållandevis få tillfällen och att övervägande skäl talar för att reglerna även fortsättningsvis skall gälla som ett självständigt regelverk. Det bör i det här sammanhanget framhållas att lagbestämmelserna sålunda måste tillämpas separat. Som tidigare nämnts skiljer sig lagbestämmelserna i betydande avseenden från reglerna. De väsentligaste skillnaderna är följande: Lagen kräver offentliggörande endast vid förändring av röstetal; offentliggörande skall ske vid passerande av ett fåtal procentgränser; i underlaget för beräkning av procentgränser ingår endast av bolaget utgivna aktier; rapporteringen avser enbart aktier; i vissa fall skall dock även av annan innehavda aktier beaktas; anmälan om förvärv eller överlåtelse skall ske inom en vecka till bolaget och börsen; om börsen inte offentliggör uppgifterna inom viss tid skall bolaget göra detta. Reglerna kräver offentliggörande även vid förändring av andel av aktiekapital; offentliggörande skall ske vid passerande av ett stort antal procentgränser; i underlaget för beräkning av procentgränser ingår även aktier som kan tillkomma genom omvandling av konvertibla skuldebrev m.m.; gäller, utöver aktier, ett flertal typer av finansiella instrument som jämställs med aktier, bl a konvertibla skuldebrev; förvärvaren eller överlåtaren skall offentliggöra förvärvet respektive överlåtelsen senast kl nästföljande börsdag.

3 Grundstrukturen i NBKs regelverk, bl.a. i form av olika procentgränser, har inte förändrats sedan 1983, då de första reglerna på området gavs ut. NBK har funnit anledning överväga om de tidigare reglerna skall gälla oförändrad i alla delar. Vid bedömningen härav måste beaktas att marknadsbilden är väsentligt annorlunda i jämförelse med vad som var fallet Omsättningen på marknaden är betydligt mera omfattande och det har tillkommit ett stort antal finansiella instrument av vilka många successivt kommit att omfattas av NBKs regler. Offentliggörande av förvärv eller överlåtelser av aktier m.m. sker därför i en omfattning och med en intensitet som inte varit aktuell tidigare. Därtill kommer att NBKs regelverk nu skall tillämpas vid sidan om lagens bestämmelser, vilket ytterligare ökar komplexiteten i informationsreglerna. Mot bakgrund av dessa förhållanden - och då reglerna dessutom i många hänseenden går betydligt längre än reglerna i flertalet andra länder - har NBK funnit det rimligt, att göra en uppmjukning i förhållande till de tidigare reglerna med avseende på hur stor förändringen i ett innehav av finansiella instrument skall vara för att utlösa informationsskyldighet. De tidigare reglerna innebar att information skulle lämnas om innehavet, i förhållande till tidigare offentliggjort innehav, förändrades med två procent eller mera av totalt antal aktier eller röster i bolaget. I denna del innebär det nya regelverket ett mindre långtgående krav. Information skall nämligen lämnas varje gång innehavet, genom att öka eller minska, passerar ett procenttal som är jämnt delbart med fem. Detta innebär också att fasta procentgränser införs. Den andra viktiga nyheten är att den första informationsskyldigheten inträffar när innehavet uppgår till eller överstiger fem procent, i stället för som tidigare vid tio procent. Genom att sänka nivån för den första uppflaggningen uppnås härvidlag likhet med vad som gäller i flera andra europeiska länder. Övriga ändringar har främst tillkommit av redaktionella skäl eller i klargörande syften och kommenteras i avsnittet som följer efter reglerna. Liksom tidigare regler innehåller inte detta regelverk någon detaljreglering i syfte att hindra kringgåenden. För den som strävar efter att iaktta reglerna, vare sig transaktionen sker direkt eller indirekt, bör emellertid bristen på detaljreglering knappast leda till några tillämpningssvårigheter. Reglerna bör sålunda tolkas mot bakgrund av dess syften, nämligen att tillgodose aktiemarknadens behov av information om dels inflytandeförändringar i bolag vars aktier är spridda bland allmänheten, dels hur större placerares intresse för investeringar i dessa bolag utvecklas. Uppfyllandet härav bör kunna uppnås utan någon detaljreglering. Regler I. Tillämpningsområde 1. Reglerna är tillämpliga när fysisk eller juridisk person, svensk eller utländsk, förvärvar eller överlåter aktier i svenskt aktiebolag, som har aktier noterade vid Stockholms Fondbörs AB eller vid annan svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. 2. Med förvärv respektive överlåtelse av aktie som avses i punkten 1 jämställs utfärdande, förvärv, överlåtelse eller förfall av köp- eller säljoption avseende aktie om optionen inte är standardiserad samt av inköpsrätt som berättigar till köp av aktie; utfärdande, förvärv eller överlåtelse av terminskontrakt avseende köp eller försäljning av aktie om kontraktet inte är standardiserat. 3. Med förvärv respektive överlåtelse av aktie som avses i punkten 1 jämställs förvärv och överlåtelse av fordran med konverteringsrätt till aktie; fordran med optionsrätt till nyteckning av aktie; optionsrätt till nyteckning av aktie;

4 teckningsrätt till aktie. Med överlåtelse av aktie som avses i punkten 1 jämställs dessutom upphörande genom förfall av innehavarens rätt att förvärva aktie enligt sådana finansiella instrument som anges i första stycket. II. Offentliggörande 1. Den som har företagit en transaktion enligt punkterna I.1-3 skall offentliggöra transaktionen och sitt innehav, om a. transaktionen medför att innehavet uppnår eller överstiger någon av gränserna fem procent och därefter varje procenttal jämnt delbart med fem till och med 90 procent av totalt antal aktier eller röster i bolaget, eller b. transaktionen medför att innehavet minskar och därmed går ned under någon av de gränser som avses i a). Med begreppet "innehav" avses såväl innehav av aktier som av sådana finansiella instrument som anges i punkten I.2 och punkten I.3. Begreppet "transaktion" innefattar även förfall av finansiella instrument enligt punkten I.2 och punkten I.3. Har bolaget utgivit finansiella instrument som avses i punkten I.3 skall i underlaget för procentberäkningen medräknas även aktier och röster som skulle tillkomma vid konvertering eller motsvarande av samtliga sådana finansiella instrument som bolaget givit ut. Offentliggörande enligt första stycket skall ske senast kl den börsdag som följer närmast efter dagen för transaktionen genom meddelande till en etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning. Offentliggörande skall anses ha skett när meddelandet lämnats till nyhetsbyrån. Meddelande skall samtidigt lämnas till den börs eller auktoriserade marknadsplats, vid vilken bolagets aktier är noterade, samt till bolaget. I meddelandet skall var för sig upptas transaktionen och det aktuella innehavet av aktier och andra finansiella instrument som omfattas av reglerna, varvid skall anges antal och olika slag av aktier och andra finansiella instrument samt vad innehavet representerar i procent av aktiekapitalet och röstetalet. 2. Vid beräkning huruvida procentgräns enligt punkten II.1 uppnåtts, överskridits eller underskridits medräknas innehav hos fysisk eller juridisk person som står i någon av följande relationer till den som företagit transaktionen a. företag inom samma koncern; b. make, sambo eller omyndiga barn; c. annan, med vilken träffats överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning; d. annan, om transaktionen enligt överenskommelse sker i samverkan med denne. 3. Skyldigheten att offentliggöra enligt punkten II.1 gäller inte för den a. som har lämnat offentligt erbjudande om att förvärva aktier i bolaget avseende aktier som förvärvats enligt sådant erbjudande; b. som har förvärvat aktier eller sådana finansiella instrument som avses i punkten I.3 på grund av företrädesrätt enligt 4 kap 2 eller 5 kap 2 aktiebolagslagen (1975:1385).

5 Motivering I. Tillämpningsområde Reglerna riktar sig till alla som förvärvar eller överlåter aktier oavsett förvärvarens eller överlåtarens juridiska status eller nationalitet. Detta överensstämmer med tidigare regler. Som en följd av börsmonopolets avskaffande har tillämpningsområdet nu utvidgats till att gälla inte enbart aktier som noteras på Stockholms Fondbörs AB utan även aktier som kan komma att noteras på annan svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Bolag, vars aktier noteras på detta sätt, är s.k. aktiemarknadsbolag enligt lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Reglerna är endast tillämpliga på aktier i svenska bolag. Det innebär att förvärv och överlåtelser av utländska aktier som noteras på börs eller annars handlas i landet inte omfattas. Däremot omfattas aktier i svenska bolag, även om aktierna förvärvas eller överlåts i andra länder. S.k. aktielån omfattas av reglerna. Detta innebär att upptagande av aktielån och återfående av utlånade aktier är att jämställa med förvärv av aktier medan lämnande av aktielån och återlämnande av lånade aktier jämställs med överlåtelse av aktier. I 1991 års regler utsträcktes tillämpningsområdet från att i huvudsak ha omfattat endast aktier till att gälla även sådana värdepapper som i ett senare steg kan leda till förvärv eller överlåtelser av aktier. Härvid undantogs sådana värdepapper som aldrig eller mycket sällan leder till en aktietransaktion. Detta gäller främst standardiserade värdepapper som normalt avvecklas utan förvärv eller överlåtelser av aktier. För bedömning av vad som avses med standardiserad kan därvid ledning hämtas i Värdepappersmarknadskommitténs betänkande (SOU 1989:72) Värdepappersmarknaden i framtiden. I betänkandet (Del 2, sid 345) definieras en standardiserad option som "en option för vilken börsen, clearingorganisationen eller eljest någon annan än parterna bestämt vad som är föremål för handel". Motsvarande anges beträffande standardiserad termin. Definitionen finns närmare utvecklad i motiven i betänkandet. De finansiella instrument som jämställs med aktier i regelverket är uppdelade i två punkter, I.2 och I.3. Finansiella instrument som anges i punkten 2 är relaterade till redan existerande aktier, medan så inte är fallet beträffande de finansiella instrument som är upptagna i punkten 3. De justeringar som gjorts av regeltexten beträffande dessa båda punkter är av redaktionell art och har skett i klargörande syfte. De olika finansiella instrument som omfattas torde inte kräva någon närmare definition. Det bör dock noteras att flera olika flaggningssituationer kan uppkomma då offentliggörande skall ske. För läsningen av punkten I.2 i regelverket kan följande uppställning vara till nytta: Med förvärv av aktie som avses i punkten 1 jämställs förvärv av köpoption avseende aktier, om optionen inte är standardiserad, och av inköpsrätt som berättigar till köp av aktie; upphörande genom förfall av utfärdarens skyldighet enligt sådan köpoption eller inköpsrätt; utfärdande och överlåtelse av säljoption avseende aktie, om optionen inte är standardiserad; upphörande genom förfall av innehavarens rätt enligt sådan säljoption; ingående av terminskontrakt avseende köp av aktier, om kontraktet inte är standardiserat. Med överlåtelse av aktie som avses i punkten 1 jämställs däremot utfärdande och överlåtelse av köpoption avseende aktie, om optionen inte är standardiserad, och av inköpsrätt som berättigar till köp av aktie; förvärv av säljoption avseende aktie om optionen inte är standardiserad;

6 upphörande genom förfall av utfärdarens skyldighet enligt sådan säljoption; ingående av terminskontrakt avseende försäljning av aktie, om kontraktet inte är standardiserat. Offentliggörande behöver inte ske i vissa situationer, exempelvis vid utnyttjande av inte standardiserade aktieoptioner eller konvertering till aktier av konvertibla skuldebrev, om offentliggörande av förvärvet har skett tidigare. II. Offentliggörande Reglerna är tillämpliga på alla förvärv och överlåtelser. Det saknar därvid betydelse om transaktionen sker vid eller utanför börsen eller om det är fråga om annat fång än köp, exempelvis byte eller gåva. Av de skäl som anges i inledningen har bestämmelserna avseende de procentgränser där offentliggörande aktualiseras ändrats. Första tillfället då information skall lämnas inträffar vid femprocentsnivån i stället för som tidigare vid tio procent. I föregående versioner av regelverket har krav på offentliggörande gällt vid förändring av innehav i förhållande till tidigare offentliggjort innehav med två procent eller mer av totalt antal aktier eller röster i bolaget. Genom ändringen skall nu offentliggörande i stället ske vid förändringar av innehav som innebär att fasta procentgränser jämnt delbara med fem uppnås eller överstiges. Då innehav uppgår till, överstiger eller understiger 5, 10, 15, 20, 25 % osv. upp till 90 % av totalt antal aktier eller röster i bolaget skall offentliggörande ske. Underlaget för procentberäkningen omfattar även sådana finansiella instrument som anges i punkten I.3. Detta har framstått som naturligt med hänsyn till att dessa finansiella instrument jämställs med aktier såvitt avser offentliggörande. Offentliggörandet skall ske senast kl den börsdag som följer närmast efter dagen för förvärvet eller överlåtelsen för att informationen skall finnas tillgänglig när börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen öppnar. Informationen skall nu lämnas till - förutom den börs eller den auktoriserade marknadsplats, där bolagets aktier är noterade, samt till bolaget - även till en etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning. Meddelandet blir därmed omedelbart offentligt. I vilken form meddelandet skall lämnas har inte angivits. Med hänsyn till kravet på innehåll bör dock i normalfallet gälla att det görs skriftligen i någon form (telefax, telexmeddelande m.m.). Brev med vanlig postbefordran är inte tillräckligt. Däremot kan meddelandet naturligtvis sändas med bud. I bilaga 1 finns exempel på hur flaggningsmeddelanden kan utformas. I regelverket uppräknas de rättssubjekt med vilkas aktieinnehav sammanräkning skall ske. Sammanräkning föreskrivs vid koncern- eller släktförhållanden eller i vissa situationer, där avtal om samverkan föreligger. Det ena samverkansfallet (II.2.c) avser situationer, där två eller flera aktieägare överenskommit att långsiktigt samverka i fråga om utövande av rösträtt och där en av parterna förvärvar eller överlåter aktier. Det andra fallet (II.2.d) avser en specifik aktietransaktion som sker i samverkan mellan två eller flera parter utan att det behöver föreligga en mellan avtalsparterna ingången överenskommelse av det slag som nyss angivits. Ett exempel härpå kan vara ett förvärv som sker för att tillförsäkra någon eller några av de samverkande en önskad ägarposition i bolaget. Från informationsskyldigheten görs i punkten II.3 två undantag. Undantaget som avser den som har lämnat offentligt erbjudande om att förvärva aktier i bolaget har i 1994 års regelverk begränsats till aktier som förvärvats enligt sådant erbjudande. Detta innebär att skyldighet att offentliggöra kan uppkomma för förvärv utanför erbjudandet t.ex. under hand eller över börsen. Undantaget som avser förvärv av sådana finansiella instrument som avses i punkten I.3 på grund av företrädesrätt enligt 4 kap 2 eller 5 kap 2 aktiebolagslagen har förtydligats i förhållande till 1991 års regler.

7 I 1991 års regler fanns ytterligare ett undantag som avsåg situationer som möjliggör tvångsinlösen. Genom att punkten II.1 avseende procentgränserna ändrats har undantaget blivit obehövligt.

8 Bilaga 1 Exempel på flaggningsmeddelanden För att underlätta tillämpningen av reglerna lämnas nedan förslag till flaggningsmeddelanden i några vanliga situationer. Exempelsamlingen är inte heltäckande. Som anges i reglerna skall, om bolaget utgivit finansiella instrument som avses i punkten I.3, i underlaget för procentberäkningen medräknas även aktier och röster som skulle tillkomma vid konvertering eller motsvarande av samtliga sådana finansiella instrument som bolaget givit ut. Vid transaktioner i bolag som givit ut sådana finansiella instrument bör för tydlighetens skull framgå av flaggningsmeddelandet att innehavet är angivet i procent av bolagets aktiekapital och röstetal efter full konvertering eller motsvarande. Hur ett sådant flaggningsmeddelande kan utformas framgår av exempel 6. Observera att flaggningsmeddelandena för att vara utformade i enlighet med lagbestämmelserna måste kompletteras med uppgifter om person-/organisationsnummer och adress. Exempel 1 - ett aktieslag, inga konvertibler eller optioner Vi har idag köpt/sålt (köpte/sålde igår) nn aktier i AB Y. Vi äger därefter totalt nn aktier som tillsammans representerar kk procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Exempel 2 - a- och b-aktier Vi har idag köpt/sålt nn A-aktier och nn B-aktier i AB Y. Vi äger därefter nn A-aktier och nn B-aktier vilka tillsammans representerar kk procent av aktiekapitalet och rr procent av röstetalet i bolaget. Exempel 3 - förvärv av option Vi har idag förvärvat en option att senast 19xx-xx-xx köpa nn st A-aktier i AB Y. Om denna option utnyttjas kommer vi att äga nn A-aktier och nn B-aktier som tillsammans representerar kk procent av aktiekapitalet och rr procent av röstetalet i bolaget. Exempel 4 - utfärdande av option Vi har idag utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast 19xx-xx-xx köpa nn st B-aktier i AB Y. Om denna option utnyttjas kommer vi att äga nn A-aktier och nn B-aktier som tillsammans representerar kk procent av aktiekapitalet och rr procent av röstetalet i bolaget. Exempel 5 - sammanläggning Vi har idag köpt/sålt nn st aktier i AB Y. Inklusive de aktier som innehas av dotterbolaget AB XX (vår huvudägare med familj, systerbolaget XX etc) uppgår det samlade innehavet i AB Y därefter till nn aktier som representerar kk procent av aktiekapitalet och rr procent av röstetalet i bolaget. Exempel 6 - konvertibler etc Vi har idag köpt/sålt konvertibler med ett nominellt värde på nn Mkr (nn st konvertibla vinstandelsbevis, nn st teckningsoptioner etc) i AB Y. Vårt totala innehav är därefter nn st aktier och nominellt nn Mkr i konvertibler vilka tillsammans representerar kk procent av aktiekapitalet och rr procent av röstetalet i bolaget efter full konvertering (fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner). Exempel 7 - option som ej utnyttjats etc Vår option att förvärva nn st aktier i AB Y har upphört att gälla. Vi äger nn st aktier i bolaget vilket representerar kk procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

9 Exempel 8 - aktielån 1. Vi har idag genom aktielån lånat ut/lånat nn st aktier i AB Y. Vårt innehav av aktier i bolaget - exklusive utlånade /inklusive lånade aktier - uppgår därefter till nn st, vilket representerar kk procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget. 2. Vi har idag återfått/återlämnat av oss genom aktielån utlånade/lånade nn st aktier i AB Y. Vårt innehav av aktier i bolaget uppgår därefter till nn st, vilket representerar kk procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:37 2015-11-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-12-14.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:08 2008-02-18 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2008-02-18.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:19 2010-05-17 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-01-17.

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48 2014-10-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:28 2011-10-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27 2012-11-06 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers Pressmeddelande 2005-03-23 Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning till J.P. Morgan och Lehman Brothers J.P. Morgan Securities Ltd och Lehman Brothers International (Europe) har båda brutit mot

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:11 2016-04-15 Detta uttalande är såvitt avser förvärv av aktier i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:11 2015-05-16 Detta uttalande är, såvitt avser frågan om dispens från budplikt, meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B)

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie aktie i Bolaget.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:18 2009-09-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-13.

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:51 2008-12-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-08-17.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:05 2016-02-23 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-02-25.

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-07-09 BESLUT AMF Pensionsförsäkring AB FI Dnr 08-7956 Klara Södra Kyrkogata 18 Delgivning nr 2 113 88 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:14 2011-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:17 2013-02-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-19.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:07 2010-03-08 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:08 2007-02-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-03-07.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Biocell Aktiebolag FI Dnr 13-7855 Engelbrektsgatan 25 Delgivning nr 2 114 32 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46 2008-11-18 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionens beslut 2007-08-23 BESLUT Borse Dubai Limited FI Dnr 07-7095 Finansinspektionen c/o Linklaters Advokatbyrå AB Box 7833 103 98 STOCKHOLM Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet om Borse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2000:1087 Utkom från trycket den 8 december 2000 utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A)

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) Bilaga A VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1.1 Aktie är aktie i Bolaget. 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Sjätte AP-fonden; SFS 2000:193 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 13 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:34 2014-06-13 Detta uttalande är såvitt avser fråga 3 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga 2 b VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är söndag eller annan allmän

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter STANDARDBLANKETT TR-1 AKTIER OCH RÖSTRÄTTER KOPPLADE TILL AKTIER 2 KAP. 9 I VPML AVTAL ELLER ANNAT ARRANGEMANG 2 KAP. 9 I VPML 1. Emittent av aktier 1 : 2. Orsak till anmälan (kryssa för en eller flera

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-10 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Verkställande direktören 105 34 STOCKHOLM FI Dnr 16-9129 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980

Läs mer

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER Optionsvillkor Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie banken "bankdag"

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/17 nr 2 I GRANULAR AB (publ)

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/17 nr 2 I GRANULAR AB (publ) Bilaga 4 till Förslag avseende beslut om riktad emission av teckningsoptioner FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/17 nr 2 I GRANULAR AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:13 2016-04-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:22 2014-04-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram 2006-02-16 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram 1. Bakgrund Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: KONFIDENTIELLT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:43 2016-12-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie

Läs mer

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden R-2005/1082 Stockholm den 20 september 2005 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny reglering av offentliga

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:32 2015-11-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:15 2007-04-27 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 april 2007 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå. BAKGRUND I framställningen till nämnden anförs

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:01 2015-01-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan.

Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR. I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Bilaga 1 OPTIONSVILLKOR Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktie i Bolaget. Aktievärde Om Aktierna är noterade

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:24 2009-11-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-11-04.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Skagen AS FI Dnr 11-718 Skagen 3 Delgivning nr 2 4006 Stavanger NORGE Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB

INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB Styrelsen för ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), org.nr. 559033-3729, (nedan kallat Bolaget ) har vid sammanträde den 20.05.2016 beslutat fastställa följande

Läs mer