CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A"

Transkript

1 CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK200-SW-1A

2 Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Models: CTK-2090/CTK-200 Version : 1.0 Innan den valfria nättillsatsen AD-E95100L tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera noga att det inte förekommer brott, repor eller blottade ledningar på nätkabeln. Låt aldrig ett barn använda en skadad nättillsats. Försök aldrig att ladda batterierna. Använd inte laddningsbara batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Använd endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande. Kontrollera noga att batterierna är isatta med polerna (+) och ( ) vända åt rätt håll i enlighet med markeringarna vid batterifacket. Byt ut batterierna så snart du märker att de börjar bli svaga. Akta dig för att kortsluta batteriets kontakter. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 år. Använd endast nättillsatsen CASI AD-E95100L. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Function Transmitted Recognized Remarks Default Changed Basic Channel Mode 3 Mode 3 Mode * True voice Note Number 9nH v = nH v = 0, 8nH v =** 9nH v = 100 9nH v = 0 Detta märke gäller enbart i EU-länder. Default Messages Altered Note N Note FF Velocity Manufacturer: CASI CMPUTER C., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: CASI EURPE GmbH Casio-Platz 1, 2288 Norderstedt, Germany Key s Ch s After Touch Pitch Bender Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression (MSB only) *2 0, , All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASI. UNDER INGA MSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASI NÅGT SM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADR FÖR FÖRLRADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBRTT, FÖRLUST AV INFRMATIN) SM UPPKMMER VID BRUK AV ELLER FÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTINSHÄFTET ELLER PRDUKTEN, ÄVEN M CASI BLIVIT UPPLYST M RISKEN FÖR SÅDANA SKADR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Control Change Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra.

3 Innehåll Allmän översikt...sv-2 Användning av 10-knappsdynan (bp)...sv- Användning av knappen FUNCTIN (3)...SV- Att bereda sig på att spela...sv-5 Fastsättning av nothäftesställningen...sv-5 Strömförsörjning...SV-5 Att spela på den digitala klaviaturen...sv-6 Att slå på strömmen och spela...sv-6 Användning av hörlurar...sv-6 Användning av metronomen...sv-7 Reglering av klaviaturljuden... SV-8 Välj från ett utbud av olika musikinstrumentljud...sv-8 Användning av efterklang...sv-9 Användning av en pedal...sv-9 Ändring av tonhöjd (Transponering, stämning)...sv-10 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling)...SV-11 Spelning av SAMPLING DEM...SV-11 Att sampla och spela ett ljud...sv-11 Att ljuda samplade ljud...sv-13 Att tillämpa en effekt på en ljudsampling...sv-1 Användning av ett samplat ljud i en rytm (VICE PERCUSSIN)...SV-15 Att starta sampling manuellt...sv-15 Radering av samplingsdata...sv-15 Att aktivera eller koppla ur samplingsavspelning...sv-16 Aktivering eller urkoppling av automatisk höjning under kort sampling...sv-16 Spelning av inbyggda sånger...sv-17 Spelning av demonstrationssånger...sv-17 Avspelning av en specifik sång...sv-17 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning...sv-21 Fraser...SV-21 Flöde för steglektion...sv-21 Val av sång, fras och del du vill öva på...sv-22 Lektion 1, 2 och 3...SV-23 Lektionsinställningar...SV-2 Användning av automatisk steglektion...sv-25 Användning av autokomp...sv-27 Spelning av enbart rytmdelen...sv-27 Spelning av alla delar...sv-28 Effektiv användning av autokomp...sv-30 Användning av direktförinställning...sv-31 Anslutning av yttre utrustning...sv-32 Anslutning av en dator...sv-32 MIDI-inställningar...SV-33 Anslutning till ljudutrustning...sv-35 Referens...SV-36 Felsökning...SV-36 Tekniska data...sv-38 Driftsföreskrifter...SV-39 Sånglista...SV-0 Fingersättningsguide...SV-1 Lista över ackordexempel...sv-2 MIDI Implementation Chart Medföljande tillbehör Nothäftesställning Sångbok Flygblad Säkerhetsföreskrifter Bilaga Övrigt (garanti o.dyl.) Föremål som utgör medföljande tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Separat tillgängliga tillbehör Du kan erhålla information om separat tillgängliga tillbehör för denna produkt från CASI:s katalog som finns hos din handlare samt från CASI:s websajt vid följande URL. SV-1

4 Allmän översikt Begreppet Digital klaviatur i detta instruktionshäfte syftar på CTK-2090/CTK-200. Illustrationerna i detta instruktionshäfte visar CTK-200. I detta instruktionshäfte identifieras knappar och andra reglage med hjälp av numren som anges nedan bk bl bm bnbo bp bq br bs bt ck cl cm cn cocp cq cr cs cm ct dk SV-2

5 Allmän översikt Det följande förklarar innebörden av symbolen $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför. $ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. 1 Strömbrytare P SV-6 2 Volymreglage (VLUME) SV-6 3 Funktionsknapp (FUNCTIN) SV- Metronomknapp, slagknapp (METRNME, $ BEAT) SV-7 5 Tempoknappar (TEMP) SV-7, 19, 31 6 Repeteringsknapp, upptaktsknapp (REPEAT, INTR) SV-18, 30 7 Återspolningsknapp, Normal/utfyllnadsknapp (REW, NRMAL/FILL-IN) SV-18, 30 8 Framspolningsknapp, Variations/utfyllnadsknapp (FF, VAR./FILL-IN) SV-18, 30 9 Pausknapp, Synkroniserings/avslutningsknapp (PAUSE, SYNCHR/ENDING) SV-18, 30 bk Spel/stoppknapp, Start/stoppknapp (PLAY/STP, START/STP) SV-11, 17, 27 bl Knapp för delval, komp/ackord (PART SELECT, ACCMP/$ CHRDS) SV-20, 28 bm Knapp för ton, samplingsdemonstration (TNE, SAMPLING DEM) SV-8, 11 bn Rytmknapp, direktförinställningsknapp (RHYTHM, NE TUCH PRESET $) SV-12, 27, 31 bo Sångbanksknapp (SNG BANK) SV-11, 17 bp Sifferknappar, knappar [ ] / [+] SV- bq Knapp för samplade toner/effekter 1, lyssnarknapp (SAMPLED TNES/EFFECTS 1, LISTEN) SV-1, 23 br Knapp för samplade toner/effekter 2, tittarknapp (SAMPLED TNES/EFFECTS 2, WATCH) SV-1, 23 bs Knapp för samplade toner/effekter 3, påminnelseknapp (SAMPLED TNES/EFFECTS 3, REMEMBER) SV-1, 2 bt Knapp för samplade toner/effekter, nästaknapp (SAMPLED TNES/EFFECTS, NET) SV-1, 22 ck Knapp för samplade toner/effekter 5, autoknapp (SAMPLED TNES/EFFECTS 5, AUT) SV-1, 25 cl Knapp för röstslagverk, lektion (VICE PERCUSSIN, LESSN) SV-15, 22 cm Högtalare cn Sångbankslista co Inbyggd mikrofon cp Bildskärm cq Samplingsknapp (SAMPLING) SV-11 cr Rytmlista cs Tonlista ct Ackordrotnamn CHRD SV-28 dk Lista över slaginstrument SV-8 Baksida dl dm dn do dp dl Port USB SV-32 dm Uttag SUSTAIN SV-9 dn Uttag AUDI IN SV-11, 35 do Likströmsuttag DC 9.5V SV-5 dp Uttag PHNES/UTPUT SV-6, 35 SV-3

6 Allmän översikt Användning av 10-knappsdynan (bp) Använd sifferknapparna och knapparna [ ] och [+] för att ändra inställningar för parametrarna som visas på skärmens övre vänstra del. Sifferknappar Inställning Använd sifferknapparna för inmatning av siffror och värden. Mata in samma antal siffror som det nu visade värdet. Exempel: Inmata tonnummer 00 med Negativa värden kan ej inmatas med sifferknapparna. Använd istället knapparna [+] (höja) och [ ] (sänka). Knapparna [ ] och [+] Mde r npno Använd knapparna [+] (höja) och [ ] (sänka) för att ändra det visade numret eller värdet. Håll endera knappen intryckt för att rulla genom den visade inställningen. Ett samtidigt tryck på båda knapparna återställer till grundinställningen eller den rekommenderade inställningen. Användning av knappen FUNCTIN (3) Använd knappen FUNCTIN (3) för att tillgå inställningar som medger val av efterklangstyp, pedaleffekt o.dyl. 2. Tryck sedan på 3 (FUNCTIN) tills parametern vars inställning du vill ändra visas. Vart tryck på 3 (FUNCTIN) kretsar genom tillgängliga parametrar. Rulla bakåt genom parametrarna genom att hålla 3 (FUNCTIN) intryckt medan du trycker på (METRNME). Parameter Bildskärm Se sidan 1 Transponering Trans. SV-10 2 Kompvolym AcompVol SV-31 3 Sångvolym Song Vol SV-19 Stämning Tune SV-10 5 Efterklang Reverb SV-9 6 Röstfingersättningsguide Speak SV-2 7 Notguide NoteGuid SV-25 8 Bedömning av framförande Scoring SV-25 9 Fras PhraseLn SV Samplingsstart SampAuto SV Samplingsavspelning SampPB SV Autoökning under kort sampling AutoIncr SV Klaviaturkanal Keybd Ch SV-33 1 Styrkanaler Navi. Ch SV Lokalkontroll Local SV-3 16 Komputgång Acomput SV-3 17 Pedaleffekt Jack SV-9 3. När den önskade parametern visas ska du använda bp (10-knapps) för att ändra dess inställning. Parameterinställningen försvinner från skärmens övre vänstra del om du inte utför någon åtgärd under en viss period. Ton och övriga parametrar återställs till sina grundinställningar närhelst du slår på strömmen (sidan SV-6). 1. Tryck på 3 (FUNCTIN). Inställning Trans. Parameter SV-

7 Att bereda sig på att spela Fastsättning av nothäftesställningen Nothäftesställning Användning av batterier Slå alltid av strömmen före isättning av batterier. Du måste själv införskaffa sex batterier av storlek AA. Använd inte oxyridbatterier eller andra nickelbaserade batterier. 1. Öppna batterilocket på undersidan av den digitala klaviaturen. Strömförsörjning Denna digitala klaviatur kan drivas med antingen en nättillsats eller batterier. Vi rekommenderar vanligtvis användning av nättillsatsen. Nättillsatsen medföljer inte denna digitala klaviatur. Den kan inköpas separat från din handlare. Se sidan SV-1 för information om olika alternativ. 2. Placera sex batterier av storlek AA i batterifacket. Försäkra att batteriernas positiva + och negativa - poler är vända såsom anges på bilden. Användning av nättillsatsen Använd endast nättillsatsen som specifikt anges för denna digitala klaviatur. Användning av en annan typ av nättillsats kan orsaka fel. Specificerad nättillsats: AD-E95100L (JEITA standardkontakt) Vägguttag Uttag DC 9.5V 3. För in flikarna på batterilocket i hålen på sidan av batterifacket och stäng sedan locket. Flikar Nättillsats Slå alltid av strömmen till den digitala klaviaturen före anslutning eller urkoppling av nättillsatsen. Nättillsatsen blir en aning varm efter en längre tids användning. Detta är normalt och tyder inte på fel. Undvik att placera någon tyngd på nätkabeln då detta kan skada ledningarna. Böj inte! Tvinna inte! Batterivarning Indikatorn nedan börjar blinka för att upplysa dig om att batterierna börjar bli svaga. Sätt i en omgång nya batterier. Batterivarning (blinkar) För aldrig in några metallbitar, pennor eller andra föremål i uttaget 9.5 V DC på produkten. Detta skapar risk för olyckor. SV-5

8 Att spela på den digitala klaviaturen bm bp Att slå på strömmen och spela 1. Tryck på 1. Detta slår på strömmen. Tryck åter på 1 för att slå av den digitala klaviaturen. 2. Börja spela på tangentbordet. Använd 2 för att justera volymen. Användning av hörlurar Användning av hörlurar skär av ljudet från de inbyggda högtalarna, vilket innebär att du kan spela sent på kvällen utan att störa omgivningen. Var noga med att sänka volymnivån innan du ansluter hörlurar. Höja Uttag PHNES/UTPUT Sänka Alla nuvarande inställningar raderas när den digitala klaviaturen slås av. Den digitala klaviaturen återställs till sina grundinställningar nästa gång du slår på den. Meddelandet Pls wait kvarblir på skärmen medan datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta meddelande visas. m du slår av den digitala klaviaturen kan datan i klaviaturen raderas eller bli förvanskad. Automatiskt strömavslag Automatiskt strömavslag aktiveras om du inte utför någon åtgärd på den digitala klaviaturen under någon av utlösningstiderna nedan. Vid batteridrift : 6 minuter Vid drift med nättillsatsen: 30 minuter Hörlurar medföljer inte den digitala klaviaturen. Använd separat inköpta hörlurar. Se sidan SV-1 för information om olika alternativ. Lyssna inte på hörlurarna med en hög volymnivå under långa perioder. Detta skapar risk för hörselskador. Vid användning av hörlurar som kräver en adapterkontakt ska du inte lämna adaptern inkopplad när du slutar använda hörlurarna. Att koppla ur automatiskt strömavslag Du kan koppla ur automatiskt strömavslag för att förhindra att strömmen slås av under en konsert el.dyl. 1. Håll bm (TNE) intryckt och slå på strömmen. Automatiskt strömavslag kopplas ur. SV-6

9 Att spela på den digitala klaviaturen Användning av metronomen Metronomen hjälper dig att spela och öva med ett stadigt slag för att kunna hålla tempot. Start/Stopp 1. Tryck på. Detta startar metronomen. Detta mönster ändras med varje slag. Ändring av metronomtempo Gör på följande sätt för att ändra tempot för metronomen. 1. Tryck på 5. Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på w och q initialiserar tempoinställningen i enlighet med den nu valda sången eller rytmen. Ett tryck på 5 gör att tempovärdet börjar blinka på skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda bp (10-knapps) för att ändra det. Tänk på att du måste inmata ledande nollor, t.ex att inmata 89 som 089. Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss period. 2. Tryck åter på för att stoppa metronomen. Ändring av antal slag per takt Det går att ställa in metronomen så att en klocka ljuder för det första slaget i varje takt i sången som spelas. Det går att ange 0 eller ett värde från 2 till 6 som antalet slag per takt. Vid spelning av en inbyggd sång ställs antalet slag per takt (som bestämmer när klockan ljuder) in automatiskt för den nu valda sången. 1. Håll intryckt tills inställningsskärmen för slag per takt uppträder på skärmen. Tempovärde (blinkar) Ändring av metronomens ljudvolym Inställningen för metronomvolym ändras automatiskt i enlighet med volymnivån som gäller för nu valt autokomp eller sång. Metronomvolymen går inte att justera separat. Se sidan SV-31 för information om ändring av autokompvolym. Se sidan SV-19 för information om ändring av sångvolym. Bea t Det går inte att justera balansen mellan metronomen och notvolymen under spelning av autokomp eller en inbyggd sång. m du inte utför någon åtgärd när inställningsskärmen för slag per takt visas återgår skärmen till vad som visades innan du tryckte på. 2. Använd bp (10-knapps) för att mata in antalet slag per takt. Klockan ljuder inte om du anger 0 för denna inställning. I detta fall ljuder alla slag som ett klickljud. Denna inställning låter dig öva med ett stadigt slag, utan att behöva tänka på antalet slag i varje takt. SV-7

10 Reglering av klaviaturljuden 3 bm bn bp Välj från ett utbud av olika musikinstrumentljud Den digitala klaviaturen låter dig välja toner för ett stort utbud av musikinstrumentljud, däribland violin, flöjt, orkester och mycket mer. Samma sångljud kan ges en helt annan känsla genom att ändra instrumenttyp. 3. Börja spela på tangentbordet. Tonen för det valda instrumentet ljuder. Att välja ett instrument för spelning 1. Tryck på bm (TNE). Tonnummer S t.grpno Tonnamn 2. Använd bp (10-knapps) för att välja önskat tonnummer. Motsvarande tonnummer och tonnamn visas på skärmen. Använd sifferknapparna för inmatning av tonnumret. Ange alltid tre siffror för tonnumret. Exempel: Välj 001 med Att spela med en pianoton (pianoinställning) Tryck på bm (TNE) och bn (RHYTHM) samtidigt. Detta väljer flygeltonen. Inställningar Tonnummer: 001 Efterklang: 06 Transponering: 00 Pedaleffekt: SUS Rytmnummer: 131 Ackompanjemang: Enbart rytmdel Lokalkontroll: På Röstslagverk: Av Se den separata Bilaga för en komplett lista över tillgängliga toner. Vid val av en trumsats (tonnumren 395 t.o.m. 00) tilldelas varje tangent olika slagverksljud. SV-8

11 Reglering av klaviaturljuden Användning av efterklang Efterklang gör att noterna genljuder. Det går att ändra varaktighet för efterklangen. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Reverb visas på skärmen (sidan SV-). Användning av en pedal En pedal kan användas för att ändra noterna på olika sätt under spelning. En pedalenhet medföljer inte den digitala klaviaturen. Den kan inköpas separat från din handlare. Se sidan SV-1 för information om olika alternativ. Anslutning av en pedalenhet Reverb Anslut en separat inköpt pedalenhet. 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att välja önskad efterklangsinställning. Av (off) Slår av efterklang. 1 till 10 Ju högre nummer du valde, desto längre efterklang. Uttag SUSTAIN Val av pedaleffekt 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Jack visas på skärmen (sidan SV-). Reverb Jack Indikatorn försvinner när efterklang slås av. 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att välja önskad pedaleffekt. Det följande visar tillgängliga pedaleffekter. Uthållning (SUS) Sostenuto (SoS) Soft (SFt) Rytm (rhy) Håller ut noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt. Noter för orgel och andra liknande toner hålls ut även om pedalen inte är nedtryckt. Håller ut noterna som spelas när pedalen är nedtryckt innan tangenterna släpps. Gör noterna som spelas medan pedalen är nedtryckt en aning mjukare. Ett tryck på pedalen startar och stoppar autokomp eller sångavspelning. SV-9

12 Reglering av klaviaturljuden Ändring av tonhöjd (Transponering, stämning) Ändring av tonhöjd med halvtonssteg (transponering) Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring av tonhöjden för att matcha en sångare. mfånget för transponeringsinställning är 12 till +12 halvtoner. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN). 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att justera stämningen. Detta steg gör att skärmen ändras från Tune till ett värde som anger den nuvarande frekvensinställningen såsom visas nedan. Frekvensen kan ändras i steg om 0,1 Hz. 0. 0Hz Även om du inte använder bp (10-knapps) till att justera stämningen visas den nuvarande frekvensinställningen automatiskt efter några sekunder. Trans. 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att välja önskad transponeringsinställning. Finstämning (Tuning) Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en aning när du ska spela tillsammans med ett annat musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas till att justera stämningen så att den exakt matchar framförandet på en CD. Stämningsfunktionen bestämmer frekvensen för noten A. Det går att ställa in frekvensen inom omfånget 15,5 till 65,9 Hz. Grundinställningen är 0,0 Hz. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Tune visas på skärmen (sidan SV-). Tune SV-10

13 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) 1 3 cq bm bn bo bp bk bq br bs bt ck cl Du kan använda den digitala klaviaturens inbyggda mikrofon för att spela in ett ljud och sedan spela det med tangenterna. Samplingsfunktionen är ett utmärkt sätt att skapa egna, originella ljud. Att sampla och spela ett ljud Det finns två samplingsmetoder: lång sampling och kort sampling. Lång sampling används för sampling i sångbanksläget, medan kort sampling används för sampling i rytmläget. Lång sampling Denna metod medger sampling av ett enskilt ljud med en längd på två sekunder. Spelning av SAMPLING DEM Gör på nedanstående sätt för att spela en demonstrationslåt som innehåller samplade ljud. 1. Håll bm (SAMPLING DEM) intryckt. Detta startar avspelning. 2. Tryck på bm eller bk för att stoppa demonstrationsspelning. Sampling av ett nytt ljud överskriver all tidigare inspelad data (inklusive data inspelad med kort sampling). 1. Tryck på bo (SNG BANK). 2. Tryck på cq (SAMPLING) och släpp knappen. Detta aktiverar samplingsberedskap. Samplade ljud spelas in enkanaligt. Den inbyggda mikrofonen är endast avsedd för inmatning och inspelning av yttre ljud för bruk med samplingsfunktionen. Ljudinmatning med den inbyggda mikrofonen utmatas inte via högtalarna. Det går inte att sampla ljud som inmatas via uttaget AUDI IN. Speak! Blinkar SV-11

14 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) 3. Framställ önskat ljud i riktning mot den inbyggda mikrofonen. Sampling startas automatiskt. 2. Tryck på cq (SAMPLING) och släpp knappen. Detta aktiverar samplingsberedskap. I detta läge väljs tonnummer 12 (vilket är kort samplingston 1). Samp l i n g Speak! Sampling startas inte om volymnivån för ljudet som samplas med mikrofonen är för låg. Sampling stoppas automatiskt två sekunder efter starten, eller om ljudet som inmatas via mikrofonen upphör innan dess. Blinkar Blinkar Slumpmässiga fraser av det samplade ljudet avspelas för att ange att samplingen är avslutad. Det du samplat lagras som tonnummer 01.. Tryck på en tangent. Detta spelar det inspelade ljudet. Kort sampling Kort sampling möjliggör inspelning av upp till fem samplingar, var och en med en längd på cirka 0, sekunder. Korta samplingar tilldelas rytmdelarna och kan ljudas som röstslagverk. Se Användning av ett samplat ljud i en rytm (VICE PERCUSSIN) (sidan SV-15) för närmare detaljer. 3. Framställ önskat ljud i riktning mot den inbyggda mikrofonen. Sampling startas automatiskt. Samp l i n g Sampling startas inte om volymnivån för ljudet som samplas med mikrofonen är för låg. Sampling stoppas automatiskt 0, sekunder efter att det startats. Sampling av ett nytt ljud överskriver all tidigare inspelad data (inklusive data inspelad med lång sampling). 1. Tryck på bn (RHYTHM). m du vill använda en rytm för sampling ska den väljas här. Samp l e d! Tänds Det samplade ljudet tilldelas ett rytmnummer och börjar spelas för att ange att samplingen är avslutad. Det du samplat lagras som tonnummer 12.. Tryck på en tangent. Detta spelar det inspelade ljudet. SV-12

15 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) 5. Tryck på cq (SAMPLING). I detta läge väljs tonnummer 15 (vilket är kort samplingston 2). Varje efterföljande kort sampling tilldelas automatiskt nästa tonnummer i ordningsföljd. När sampling når tonnummer 2 (kort samplingston 5) kretsar den tillbaka till tonnummer 12 (kort samplingston 1). m du vill tilldela en sampling ett specifikt nummer manuellt ska du trycka på knappen SAMPLED TNES/ EFFECTS (1 till 5) som motsvarar det önskade numret innan du trycker på knappen SAMPLING. Detta utför kort sampling och tilldelar resultatet till numret som motsvarar knappen du tryckte på. 6. Upprepa steg 2 till 5 nödvändigt antal gånger för att erhålla den önskade korta samplingen. Att ljuda samplade ljud Lång sampling I sångbanksläget fyller de fem knapparna SAMPLED TNES/ EFFECTS funktionerna som beskrivs nedan. 1: Ljuder den ursprungliga samplade tonen i befintligt skick. 2 till 5:Väljer effekter. Indikatorn SAMPLING L uppträder på skärmen när en lång sampling (skapad med lång sampling) finns tillgänglig. Kort sampling I rytmläget kan de fem knapparna SAMPLED TNES/ EFFECTS användas till att välja korta samplingstoner. 1: Tonnummer 12 2: Tonnummer 15 3: Tonnummer 18 : Tonnummer 21 5: Tonnummer 2 Indikatorn SAMPLING S uppträder på skärmen när en eller flera korta samplingar (skapade med kort sampling) finns tillgängliga. SV-13

16 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) Att tillämpa en effekt på en ljudsampling Gör på nedanstående sätt för att tillämpa effekter på en sampling som inspelades med antingen lång eller kort sampling. 1. Tryck på en av de fem knapparna bq - ck (SAMPLED TNES/EFFECTS) för att kretsa genom tillgängliga effekter. Exempel: Knapp 1 (tonnummer 12) Ursprunglig ton 3 Slinga 1 3 Slinga 2 3 Ursprunglig ton 3 Se tabellen Tonnummer för samplade ljud nedan för detaljer om effekter som är tilldelade varje knapp. Tonnummer för samplade ljud Det ursprungliga samplade ljudet och dess (av effekter) modifierade versioner tilldelas tonnummer i ordningsföljd (desamma som inbyggda toner). Det gör det enkelt att välja en version av ett samplat ljud med bp (10-knapps). Knapp SAMPLED TNES/EFFECTS Tonnr. Effektnamn Beskrivning 01 riginal Long 02 Loop 1 Long Spelar det samplade ljudet i en slinga. 03 Loop 2 Long Spelar det samplade ljudet i en slinga och höjer tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. 0 Loop 3 Long Spelar det samplade ljudet i en slinga och sänker tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. 05 Pitch 1 Long Ändrar tonhöjd från låg till hög i en allt snabbare takt. 06 Pitch 2 Long Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt långsammare takt. 07 Pitch 3 Long Ändrar tonhöjd från hög till låg i en sjunkande takt och höjer sedan tonhöjden när tangenten släpps. 08 Tremolo Long Alternerar volymen mellan hög och låg. 09 Funny 1 Long Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd i gradvist ökande takt. 10 Funny 2 Long Alternerar mellan hög och låg tonhöjd. 11 Funny 3 Long Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd från låg till hög. 12 riginal Short 1 13 Loop 1 Short 1 Spelar det samplade ljudet i en slinga. 1 Loop 2 Short 1 Spelar det samplade ljudet i en slinga och höjer tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. 15 riginal Short 2 16 Loop 3 Short 2 Spelar det samplade ljudet i en slinga och sänker tonhöjden för genljudet när tangenten släpps. 17 Pitch 1 Short 2 Ändrar tonhöjd från låg till hög i en allt snabbare takt. 18 riginal Short 3 19 Pitch 2 Short 3 Ändrar tonhöjd från hög till låg i en allt långsammare takt. 20 Pitch 3 Short 3 Ändrar tonhöjd från hög till låg i en sjunkande takt och höjer sedan tonhöjden när tangenten släpps. 21 riginal Short 22 Tremolo Short Alternerar volymen mellan hög och låg. 23 Funny 1 Short Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd i gradvist ökande takt. 2 riginal Short 5 25 Funny 2 Short 5 Alternerar mellan hög och låg tonhöjd. 26 Funny 3 Short 5 Lägger till vibrato och ändrar tonhöjd från låg till hög. SV-1

17 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) Användning av ett samplat ljud i en rytm (VICE PERCUSSIN) Gör på följande sätt för att ersätta ett slaginstrument med ett ljud du samplat med kort sampling och spela autokomprytmer (sidan SV-27) med detta. 1. Vart tryck på knappen cl (VICE PERCUSSIN) skiftar mellan läget VICE PERCUSSIN och normalt rytmläge. Indikatorn VICE PERCUSSIN visas på skärmen när läget VICE PERCUSSIN är valt. Tänds 2. Starta spelning av rytmen (sidan SV-27). Vissa delar av rytmljudet ersätts av samplade ljud du gjort med kort sampling. I läget VICE PERCUSSIN balanseras volymnivån för rytmkompet med volymen för det samplade ljudet. Volymnivån för rytmkompet (ackord och obligat) sänks därför automatiskt. Att starta sampling manuellt 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills SampAuto visas på skärmen (sidan SV-). SampAu t o Radering av samplingsdata Att radera all samplingsdata 1. Tryck på 1 för att slå av strömmen. 2. Håll knapparna bo (SNG BANK) och bp (10- knapps) [0] intryckta och tryck på 1 för att slå på strömmen. Försäkra att den digitala klaviaturen inte är ansluten till en dator när du utför det ovanstående. I annat fall raderas kanske inte datan på rätt sätt. Att radera en lång sampling 1. Tryck på bo (SNG BANK). 2. Håll bq (SAMPLED TNES/EFFECTS 1) intryckt. Detta visar bekräftelsemeddelandet Sure?. 3. Tryck på bp (10-knapps) [YES] för att radera datan eller på bp (10-knapps) [N] för att avbryta. Att radera data för ett specifikt kort samplingsnummer 1. Tryck på bn (RHYTHM). 2. Tryck in knappen SAMPLED TNES/EFFECTS (bq till ck) vars data du vill radera. Detta visar bekräftelsemeddelandet Sure?. 3. Tryck på bp (10-knapps) [YES] för att radera datan eller på bp (10-knapps) [N] för att avbryta. 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att välja inställningen FF. Detta medger manuell sampling. När denna inställning är vald startas sampling så snart du släpper cq i steg 2 under Lång sampling (sidan SV-11) eller steg 2 under Kort sampling (sidan SV-12). När inställningen ovan är off startas sampling när du släpper cq, inte när du trycker in den. Sampling startas inte om du håller cq intryckt. SV-15

18 Att sampla ett ljud och spela det på klaviaturen (Sampling) Att aktivera eller koppla ur samplingsavspelning Gör på nedanstående sätt för att aktivera eller koppla ur den automatiska avspelningsrutin (sång eller rytm med samplat ljud) som utförs efter avslutad sampling. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) tills SampPB visas på skärmen. 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att koppla ur demonstrationsrutinen. När demonstrationsrutinen är urkopplad utförs inte avspelning i steg 3 vid slutet av en lång eller kort sampling. Aktivering eller urkoppling av automatisk höjning under kort sampling Gör på följande sätt för att aktivera eller koppla ur automatiskt höjning av samplingsnumret vid kort sampling. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) tills AutoIncr visas på skärmen. 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att koppla ur nummerhöjning. När nummerhöjning vid kort sampling är urkopplad repeteras kort sampling med numret (numret ändras inte) som valdes med knappen SAMPLED TNES/EFFECTS (1 till 5). För att ändra nummer vid kort sampling måste du trycka på en annan knapp SAMPLED TNES/EFFECTS (1 till 5) innan du trycker på SAMPLING. SV-16

19 Spelning av inbyggda sånger 3 5 bo bp bk bl Med denna digitala klaviatur hänförs inbyggda data som sånger. Du kan lyssna på de inbyggda sångerna blott för att höra dem eller spela med till dem när du vill öva. Utöver att blott lyssna på dem kan de inbyggda sångerna användas med lektionssystemet (sidan SV-21) för övning. Spelning av demonstrationssånger Gör på följande sätt för att avspela de inbyggda sångerna (001 till 090). 1. Tryck på bk och bl samtidigt. Detta startar avspelning av demonstrationssångerna. Demonstrationsspelning fortsätter tills du stoppar det. Se sidan SV-0 för en komplett lista över tillgängliga sånger. Demonstrationsspelning startas alltid från sångnummer 001. Sångnummer 3. Tryck på bk för att stoppa demonstrationsspelning. Demonstrationsspelning fortsätter tills du stoppar det med ett tryck på bk. Avspelning av en specifik sång Gör på nedanstående sätt för att avspela en av de inbyggda sångerna. Du kan spela med på tangentbordet när sången avspelas. Start/Stopp 1. Tryck på bo (SNG BANK). Tänds Sångnummer Tw i n k l e Låtnamn Tw i n k l e Tänds Blinkar Låtnamn 2. Ändra till en annan sång under demonstrationsspelning genom att använda knapparna [ ] och [+] hos bp (10-knapps) till att inmata önskat sångnummer (sidan SV-). Demonstrationsspelning hoppar då till det inmatade sångnumret. Du kan inte använda sifferknapparna hos bp (10- knapps) till att välja en sång. 2. Använd bp (10-knapps) för att mata in önskat sångnummer. Se sidan SV-0 för en komplett lista över tillgängliga sånger. Använd sifferknapparna för inmatning av sångnumret. Ange alltid tre siffror för sångnumret. Exempel: Välj 001 med SV-17

20 Spelning av inbyggda sånger 3. Tryck på bk. Detta startar avspelning av sången. Uthållningspedal Tangent Not Hopp framåt 1. Tryck på 8. Sångavspelning hoppar framåt till nästa takt. Vart tryck på 8 hoppar framåt med en takt. När 8 hålls intryckt hoppar avspelning framåt i hög fart tills du släpper den. Ett tryck på 8 när sångavspelning är stoppad utför frashopp framåt för lektionsfunktionen (sidan SV-22). Slag Takt Tempo. Tryck åter på bk för att stoppa avspelning. Sångavspelning fortsätter (repeteras) tills du trycker på bk för att stoppa det. Du kan avbryta sångrepetering genom att trycka på 6. Paus, hopp fram, hopp bak Fingersättning Indikatorn försvinner när sångrepetering slås av. Använd metoderna i detta avsnitt för att göra en paus eller hoppa framåt och bakåt. Paus 1. Tryck på 9. Detta gör en paus i sångavspelning. 2. Tryck åter på 9 för att fortsätta avspelning från punkten där du gjorde en paus. Hopp bakåt 1. Tryck på 7. Sångavspelning hoppar bakåt till föregående takt. Vart tryck på 7 hoppar bakåt med en takt. När 7 hålls intryckt hoppar avspelning bakåt i hög fart tills du släpper den. Ett tryck på 7 när sångavspelning är stoppad utför frashopp bakåt för lektionsfunktionen (sidan SV-22). Repeterad avspelning av specifika takter Du kan använda proceduren i detta avsnitt för att repetera specifika takter när du vill öva på ett visst stycke. Du kan ange starttakt och sluttakt för stycket du vill spela och öva på. Start Taktnummer Dessa takter repeteras. Slut 1. Tryck på 6 för att temporärt slå av sångrepetering. Försvinner SV-18

21 Spelning av inbyggda sånger 2. Tryck på 6 när sångavspelning når takten du vill ange som starttakt. Detta utser denna takt till starttakt. Blinkar 3. Tryck åter på 6 när sångavspelning når takten du vill ange som sluttakt. Detta utser takten till sluttakt och startar repeterad avspelning av takterna i det utsedda omfånget. Under repetering kan du använda 9 för att göra en paus i avspelning, 8 för att hoppa framåt och 7 för att hoppa bakåt. Ändring av avspelningshastighet (tempo) Använd följande procedur för att ändra hastighet (tempo) när du t.ex. vill sakta farten för att öva på speciellt svåra passager o.dyl. 1. Tryck på 5. Använd w (långsammare) och q (snabbare) för att ändra tempoinställning. Håll endera knappen intryckt för att ändra inställning i snabbare takt. Ett samtidigt tryck på w och q återställer den nuvarande sången till dess grundinställda tempo. Ett tryck på 5 gör att tempovärdet börjar blinka på skärmen. När tempovärdet blinkar går det att använda bp (10-knapps) för att ändra det. Tempovärdet upphör att blinka om du inte utför någon åtgärd under en viss period. Ändring av sångnummer återställer sången till dess grundinställda tempo. Justering av sångvolymen Använd följande metod för att justera balansen mellan volymen för vad du spelar på tangentbordet och volymen för sångavspelning. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Song Vol visas på skärmen (sidan SV-). Tänds. Ett nytt tryck på 6 återgår till normal avspelning. Ändring av sångnummer raderar starttakten och sluttakten för repeteringen. Song Vo l 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att justera sångvolymen. Försvinner SV-19

22 Spelning av inbyggda sånger Spelning med tonen som sångavspelning Proceduren nedan gör det möjligt att välja samma klaviaturton som den som används i sången och spela med till dina favoritlåtar. 1. Välj en sång och håll sedan bo (SNG BANK) intryckt i cirka två sekunder tills det visade tonnamnet ändras till tonnamnet i sången. Namnet på skärmen ändras inte om den nu valda tonen är densamma som tonen i sången. 2. Spela med till den avspelade sången. m du väljer en sång som använder olika toner för vänster och höger hand kommer tonen för höger hand att tilldelas klaviaturen. Att slå av delen för en hand för övning (delval) Du kan slå av delen för höger eller vänster hand i en sång under avspelning och spela med till den återstående delen. 1. Tryck på bl för att välja delen du vill slå av. Vart tryck på bl kretsar genom inställningarna nedan. Högerhandens del av Vänsterhandens del av Båda händernas del av Båda händernas del på 2. Tryck på bk. Detta startar avspelning i enlighet med inställningen du valde i steg 1. Under avspelning med den ena delen avslagen visas endast noterna för den avslagna delen på skärmen. SV-20

23 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning 3 bo bp bk bl bq br bs bt ck cl För kunna bemästra en sång är det bäst att bryta upp den i kortare delar (fraser), bemästra dessa fraser och sedan slå dem samman. Den digitala klaviaturen är försedd med en steglektionsfunktion som hjälper dig med denna process. Fraser De inbyggda sångerna är förindelade i fraser för att hjälpa dig i övningen. Sångstart Sångslut Fras 1 Fras 2 Fras Slutfras Flöde för steglektion En steglektion tar dig igenom övning av högerhandens del, vänsterhandens del och delarna för båda händerna i varje fras i sången. m du bemästrar alla fraser kommer du att bemästra sången. Fras 1 Högerhandslektion 1, 2, 3 Vänsterhandslektion 1, 2, 3 Båda händernas lektion 1, 2, 3 Upprepa det ovanstående för att öva på fraserna 2, 3, o.s.v. tills du når den slutliga frasen i sången. Efter att ha bemästrat alla fraser ska du öva på hela sången. Nu har du bemästrat hela sången! SV-21

24 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning Meddelanden som visas under lektioner Följande meddelanden visas på skärmen under steglektioner. Meddelande <Phrase> <Wait> NextPhrs From Top Complete 1. Tryck på bo (SNG BANK). Beskrivning Visas när du väljer en fras, när en lektion startas o.s.v. Tänk på att vissa fraser gör att <Wait> visas istället för <Phrase>. Visas när lektionen startas med en upptakt eller utfyllnadsfras som ej inkluderas i fraserna som ska övas. Spelning fortsätter automatiskt till nästa fras efter att den icke inkluderade frasen spelats, så du bör vänta med att börja spela på tangentbordet till dess. Visas vid automatisk fortsättning till nästa fras. Detta meddelande visas efter en fras för vilken <Wait> (se ovan) har visats samt under en automatisk steglektion (sidan SV-25). Detta meddelande visas under automatisk steglektion (sidan SV-25) strax innan övning från fras 1 fram till den fras du nu övar på. Visas vid slutet av automatisk steglektion (sidan SV-25). Att slå lektionsfunktionen på eller av 2. Tryck på cl (LESSN) för att slå på lektionsfunktionen. Indikatorn LESSN dyker nu upp på skärmen. Val av sång, fras och del du vill öva på Välj först sången, frasen och delen du vill öva på. 1. Välj sången du vill öva på (sidan SV-17). Detta väljer den första frasen i sången. 2. Tryck på bt (eller 8) för att flytta framåt en fras, eller 7 för att flytta bakåt en fras. Håll 8 eller 7 intryckt för att rulla genom fraserna i hög hastighet. Den digitala klaviaturen memorerar den sista frasen du övade på för upp till 20 sånger. Återkalla den senaste övningsfrasen för den nuvarande sången (om tillgänglig) genom att hålla bt intryckt. Frasnummer < Phrase> Första takten i den valda frasen 3. Tryck på bl för att välja delen du vill öva på. Vart tryck på bl kretsar genom inställningarna nedan. Övning för högerhanden Övning för vänsterhanden Tänds Övning för båda händerna 3. Tryck på cl (LESSN) för att slå av lektionsfunktionen. Indikatorn LESSN försvinner nu på skärmen. Försvinner * * Denna indikator (inställning) hoppas över om du trycker på bl under en pågående lektion.. Håll bo (SNG BANK) intryckt i cirka två sekunder. Tonen som används för sångavspelning tilldelas nu klaviaturen (sidan SV-20). SV-22

25 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning Lektion 1, 2 och 3 Nu är det dags att starta lektionerna. Välj först sången och delen du vill öva på. Lektion 1: Lyssna på sången. Lyssna på exemplet ett par gånger för att bekanta dig med hur det låter. 1. Tryck på bq. Detta startar spelning av exemplet. Tänds 2. Spela noterna på tangentbordet i enlighet med anvisningarna på skärmen och av röstfingersättningsguiden. Under denna lektion visar skärmen tangenten att trycka in härnäst. Röstfingersättningsguiden använder en simulerad röst för att meddela vilket finger du ska använda. Blinkar Tänds 2. Tryck på bq eller bk för att stoppa lektion 1. Lektion 2: Titta på hur sången spelas. Spela sången på klaviaturen. Under denna lektion visar skärmen tangenten att trycka in härnäst. Röstfingersättningsguiden använder också en simulerad röst för att meddela vilket finger du ska använda. Följ anvisningarna för att trycka på rätt tangenter och spela noterna. roa dig inte över att spela fel not. Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten. Ta dig tid att spela i din egen takt. 1. Tryck på br. Detta startar lektion 2. Tänds <Vägledning för lektion 2> Bemästra att spela rätt not med rätt finger såsom anges av vägledningen. Öva på att spela med rätt timing. Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten. Tangenten upphör att blinka och tänds. Notguiden ljuder den rätta noten att spela. Röstfingersättningsguiden upplyser om vilket finger att använda. Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning fortsätter och tangenten för nästa not börjar blinka. 3. Tryck på br eller bk för att stoppa lektion 2. m du avslutar spelning av lektion 2 ända till slutet visar skärmen ett meddelande som bedömer din spelning. Bravo! Again! Du är godkänd! Gå vidare till nästa lektion. Gå tillbaka och försök igen. SV-23

26 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning Lektion 3: Kom ihåg vad du lärt dig när du spelar. Sångavspelning väntar tills du trycker på de rätta tangenterna liksom i lektion 2, men den digitala klaviaturen ger dig ingen vägledning om vilken not att spela härnäst. Kom ihåg allt du lärt dig fram t.o.m lektion 2 efter hand som du spelar. 1. Tryck på bs. Detta startar lektion 3. Att spela en specifik sång ända till slutet Efter att ha bemästrat samtliga fraser i lektionerna 1, 2 och 3 är det dags att försöka spela hela sången från början till slut. 1. Använd bl för att slå av delarna för båda händerna och tryck sedan på bk. Försök spela med båda händerna och se hur den digitala klaviaturen bedömer ditt framförande. Lektionsinställningar Tänds 2. Spela själv sången till sångavspelningen. Spelning utan frasrepetering Det går att slå av frasrepetering för lektionerna 1, 2 och Tryck på 6. Detta kopplar ur spelning av frasrepetering. <Vägledning för lektion 3> Tryck på tangenterna du lärde dig i lektion 2. Sångavspelning väntar tills du spelar den rätta noten. Notguiden ljuder den rätta noten att spela. m du fortfarande inte lyckas trycka på den rätta tangenten uppvisar den digitala klaviaturen tangentvägledning och röstfingersättningsguiden upplyser om vilket finger att använda, precis som i lektion 2. Ett tryck på rätt tangent gör att sångavspelning fortsätter. 3. Tryck på bs eller bk för att stoppa lektion 3. m du avslutar spelning av lektion 3 ända till slutet visar skärmen en bedömning på samma sätt som i lektion 2. Tw i n k l e Försvinner Att slå av röstfingersättningsguiden Gör på följande sätt för att slå av röstfingersättningsguiden, vilken upplyser dig om vilket finger att använda för varje not i lektionerna 2 och Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Speak visas på skärmen (sidan SV-). Speak 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att välja inställningen FF. SV-2

27 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning Att slå av notguiden Gör på följande sätt för att slå av notguiden, vilken ljuder noten som ska spelas härnäst i lektionerna 2 och Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills NoteGuid visas på skärmen (sidan SV-). No t egu i d 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att välja inställningen FF. Att slå av bedömning av framförandet Gör på följande sätt för att slå av bedömningsfunktionen, vilken värderar ditt framförande och visar en bedömning i lektionerna 2 och Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills Scoring visas på skärmen (sidan SV-). Sco r i ng 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att välja inställningen FF. Lektionsspelning utan att indela sånger i fraser När frasfunktionen är avslagen går lektionerna igenom hela sången från början till slut, utan att indela den i fraser. Användning av automatisk steglektion Automatisk steglektion innebär att den digitala klaviaturen går genom varje lektion automatiskt. 1. Välj sången och delen du vill öva på (sidan SV-17). 2. Tryck på ck. Lyssna på den första frasen i lektion 1. I lektion 1 spelas stickprovsfrasen bara en gång före avancemang till lektion 2. Blinkar Tänds 3. Automatisk steglektion stoppas automatiskt när du lyckats ta dig igenom alla lektionerna felfritt. I lektion 2 och 3 går den digitala klaviaturen vidare till nästa lektion om du lyckats erhålla bedömningsresultatet Bravo!. Tryck på ck eller bk om du vill makulera en lektion. Du kan ändra steg och fras under automatisk steglektion med 7, 8 och bq till bt. Start av automatisk steglektion slår automatiskt på frasrepetering (sidan SV-2), notguiden (sidan SV-25) och bedömningsfunktionen (sidan SV-25). Dessa funktioner kan inte slås av under lektionerna. 1. Tryck på 3 (FUNCTIN) ett antal gånger tills PhraseLn visas på skärmen (sidan SV-). PhraseLn 2. Tryck på knappen [ ] hos bp (10-knapps) för att välja inställningen FF. SV-25

28 Användning av inbyggda sånger till att bemästra klaviaturspelning Procedur för automatisk steglektion Fras 1 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Fras 2 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Fras 1, 2 Lektion 3* Fras 3 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Fras 1, 2, 3 Lektion 3* Övning av nästa fras med samma procedur Slutfras Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Från fras 1 till slutfrasen Lektion 3* Lektion avslutad * Automatisk steglektion går vidare till nästa fras, oavsett om bedömningsreultat Bravo! erhållits. SV-26

29 Användning av autokomp 3 5 bn bp bk bl För autokomp ska du helt enkelt välja ett kompmönster. Varje gång du spelar ett ackord med vänsterhanden kommer lämpligt ackompanjemang att spelas automatiskt. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. Att starta och stoppa enbart rytmdelen 1. Tryck på bn (RHYTHM). Rytmnummer Autokomp utgörs av följande tre delar. (1) Rytm (2) Bas (3) Harmoni Det går att spela enbart rytmdelen eller samtliga tre delar samtidigt. Spelning av enbart rytmdelen Rytmdelen utgör själva grunden i varje autokomp. Din digitala klaviatur är försedd med ett utbud av inbyggda rytmer, däribland 8-slag och vals. Gör på följande sätt för att spela den grundläggande rytmdelen. Funk Rytmmönsternamn 8B t 2. Använd bp (10-knapps) för att välja önskat rytmnummer. Se den separata Bilaga för information om enskilda rytmer. Använd sifferknapparna för inmatning av rytmnumret. Ange alltid tre siffror för rytmnumret. Exempel: Välj 001 med Med rytmerna 10 och 12 till 150 avges inget ljud förrän du spelar ett ackord på tangentbordet. 3. Tryck på bk eller 7. Detta startar rytmen. Detta mönster ändras med varje slag.. Spela med till rytmen. 5. Tryck åter på bk för att stoppa rytmen. SV-27

30 Användning av autokomp Spelning av alla delar Autokomp med ackord Spelning av ett ackord med vänsterhanden tillägger automatiskt kompdelarna för bas och harmoni till den nu valda rytmen. Det känns som att ha ett helt band bakom sig när du spelar. 1. Starta spelning av autokompets rytmdel. 2. Tryck på bl. Detta medger ackordinmatning på tangentbordet för ackompanjemang. Tangentbord för ackompanjemang 5. Ett nytt tryck på bl återgår till komp med enbart rytm. Se Användning av synkroniserad start på sidan SV-31 för information om att starta autokomp så snart ett ackord spelas. Val av ackordinmatningsläge Det går att välja bland följande fem ackordinmatningslägen. FINGERED 1 FINGERED 2 FINGERED 3 CASI CHRD FULL RANGE CHRD 1. Håll bl intryckt tills valskärmen för ackordinmatningsläge visas på skärmen. Ackordinmatningsläge Tänds C h o r d 3. Spela ackorden på tangentbordet för ackompanjemang. Detta gör att autokompdelarna bas och harmoni läggs till rytmdelen. Ackord (ingen melodi spelad) Melodi 2. Använd knapparna [ ] och [+] hos bp (10- knapps) för att välja önskat ackordinmatningsläge. m du inte utför någon åtgärd när valskärmen för ackordinmatningsläge uppträder återgår skärmen automatiskt till den skärm som visades innan du höll bl intryckt. F3 Exempel: Tryck på D-F # -A-C på tangentbordet för ackompanjemang Ackompanjemang för ackordet D-F # -A-C (D7) ljuder.. Spela andra ackord med vänsterhanden medan du spelar melodin med högerhanden. SV-28

31 Användning av autokomp FINGERED 1, 2 och 3 Med dessa tre inmatningslägen kan du spela ackord på tangentbordet för ackompanjemang med normal ackordfingersättning. Vissa ackordformer är förkortade och kan fingersättas med en eller två tangenter. Se sidan SV-1 för information om stödda ackord och hur de fingersätts på tangentbordet. Tangentbord för ackompanjemang FINGERED 1 Spela komponentnoterna för ackordet på tangentbordet. FINGERED 2 Till skillnad från FINGERED 1 är en 6:e inmatning ej möjlig. m7 eller m7 b 5 inmatas. FINGERED 3 Till skillnad från FINGERED 1 medger denna inmatning av fraktionsackord där den lägsta tangentnoten utgör basnot. CASI CHRD Med CASI CHRD kan du använda förenklad fingersättning för att spela de fyra typer av ackord som beskrivs nedan. Tangentbord för ackompanjemang CASI CHRD fingersättning Ackordtyp Exempel Durackord C (C dur) Bokstäverna ovanför tangentbordet C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F för ackompanjemang anger ackordet som tilldelas varje tangent. Ett tryck på en enskild tangent på tangentbordet för ackompanjemang i läget CASI CHRD spelar durackordet vars namn är markerat ovanför tangenten. Alla tangenter på tangentbordet för ackompanjemang som är markerade med samma ackordnamn spelar exakt samma ackord. Mollackord Cm (C moll) Spela ett mollackord genom att på C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F tangentbordet för ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar durackordet och samtidigt trycka på en annan tangent till höger inom samma del. Sjundedelsackord C7 (C sjundedel) Spela ett sjundedelsackord genom att C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F på tangentbordet för ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar durackordet och samtidigt trycka på två andra tangenter till höger inom samma del. Sjundedels mollackord Spela ett sjundedels mollackord genom att på tangentbordet för ackompanjemang trycka på tangenten som motsvarar durackordet och samtidigt trycka på tre andra tangenter till höger inom samma del. Cm7 (C sjundedels moll) C C# DE b E F F # G A b AB b B C C# DE b E F Vid spelning av ett mollackord, sjundedelsackord eller sjundedels mollackord spelar det ingen roll om övriga tangenter som trycks in är svarta eller vita. FULL RANGE CHRD I detta läge kan du använda hela tangentbordet för att spela både ackord och melodi. Se sidan SV-1 för information om stödda ackord. Tangentbord för ackompanjemang / Tangentbord för melodi SV-29

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200

CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 CTK-2080 CTK-2200 CTK-2300 CTK-3200 SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas

Läs mer

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P00-SW- Viktigt! bservera

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

TITAN. Digital telefonsvarare

TITAN. Digital telefonsvarare TITAN Digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING... 12 Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Viktigt! 641A-SW-002A

Viktigt! 641A-SW-002A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera att den inte är skadad. Kontrollera

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

2004 YAMAHA CORPORATION

2004 YAMAHA CORPORATION Bruksanvisning 2 DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning (denna sida har avsiktligt lämnats tom) (denna sida har avsiktligt lämnats tom) DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer