Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar"

Transkript

1 JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Löfwall Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt och kommersiell avtalsrätt Termin 9

2 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING Bakgrund och syfte Metod och material Avgränsningar Disposition 7 2 FÖRETAGSFÖRVÄRV Inledning Olika former av överlåtelser Inkråmsöverlåtelse Aktieförvärv Marknadsnoterade respektive icke marknadsnoterade aktier Företagsvärdering Allmänt Värderingsmetoder 11 3 TILLÄMPLIG LAG Skuldebrevslagen eller köplagen? Doktrin och praxis Det köprättsliga felbegreppet Köprättslig ram Kommentar 19 4 VAD ÅLIGGER SÄLJAREN? Säljarens strikta normalansvar Upplysningsplikt Korrigeringsplikten Indirekt upplysningsplikt Upplysningsplikt kontra tystnadsplikt 28

3 4.2.4 Eventuell upplysningsplikt utifrån den allmänna lojalitetsplikten Kommentar Säljarens ansvar för lämnade uppgifter Kausalitet Ansvarsbegränsningar Friskrivningsklausuler Integrationsklausuler Andra ansvarsbegränsande åtgärder Garantier Allmänt om garantier vid aktieförvärv Garantin och dess funktion vid felbdömingen 39 5 VAD ÅLIGGER KÖPAREN? Undersökningsplikt Vilken omfattning har undersökningsplikten före köpet? Vad ligger inom köparens risksfär? Undersökningsplikt efter köpet Preskription och reklamation Företagsbesiktning Due Diligence Syftet med due diligence Omfattningen och innehållet i en due diligence Due diligence kontra garantier Kommentar 49 6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 51 BILAGA A 53 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 60 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 63

4 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att redogöra för parternas respektive förpliktelser vid företagsförvärv. Särskild fokus har härvid lagts vid säljarens ansvar för fel i målbolaget. För att upprätthålla en viss stringens koncentreras framställning främst till förhandlade kommersiella aktieöverlåtelser. Uppsatsen presenterar tre kärnområden den kontroversiella frågan om vilken lag som skall anses tillämplig på aktieöverlåtelser, säljarens förpliktelser samt köparens förpliktelser. Det har debatterats flitigt huruvida köplagens felregler kan äga tillämplighet på aktieköp eller om det finns skäl att istället tillämpa principen i 9 2 st. skuldebrevslagen. Företagsförvärvets karaktär har i många fall varit avgörande för den diskussion som har förts i doktrinen. Man har gjort försök att särskilja olika varianter av företagsköp utifrån procentuell andel som förvärvats, förvärv av enstaka aktier via elektronisk handel, kaptialandel och bestämmande inflytande. Författarna hävdar i detta avseende att olika lagar kan äga tillämplighet på olika aktietransaktioner. I NJA 1976 s. 341 ansågs emellertid köplagens preskriptionsregler tillämpliga på aktieköp när samtliga aktier förvärvats. Slutsatsen i denna framställning är att det i princip råder konsensus i såväl litteratur som praxis att köplagen bör tillämpas i dessa fall. Problem med vilken lag som skall äga tillämplighet på en viss transaktion är dock många gånger ovidkommande i praktiken, eftersom parterna noggrant reglerar sina rättsförhållanden i avtalet. Aktier utgör andelar i en underliggande rörelse innehållande olika tillgångar, skulder samt kontraktsförhållanden med anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter. Det finns därför ett betydande utrymme för värdepåverkande avvikelser, varför tvistigheter om fel i den underliggande verksamheten torde vara vanligt förekommande. Enligt 17 1 st. köplagen skall målboalget stå i överensstämmelse med vad som följer av köpeavtalet. För det fall att målbolagets egenskaper inte kan utläsas av parternas avtal, står säljaren risken i de fall det är fråga om avvikelser från vad köparen med fog kan förutsätta angående förvärvsobjektet, 17 3 st. köplagen. Säljaren står dock inte risken för sådana omständigheter som köparen har vetskap om. Det kan, uttryckt i andra ordalag, inte röra sig om några befogade förväntningar när köparen de facto har kännedom om avvikelsen ifråga. Ifrågavarande egenskaper faller således inom köparens risksfär, 20 1 st. köplagen. Det kan alltså konstateras att en köpares vetskap begränsar säljarens risk. Köparens undersökning av målbolaget får därför stor inverkan på riskfördelningen mellan parterna. Enligt 20 2 st. får köparen vidare inte som fel åberopa sådant som framkommit vid en undersökning av målbolaget. Det krävs här ingen uttrycklig uppmaning för att en plikt att undersöka skall aktualiseras. Det är fullt tillräckligt att säljaren förevisar förvärvsobjektet eller håller detsamma tillgängligt för granskning. En skyldighet att undersöka kan dessutom uppkomma genom handelsbruk eller annan sedvänja. I de fall förvärvaren underlåter att följa säljarens uppmaning utan godtagbar anledning, övergår istället risken på förvärvaren. 1

5 Begreppet undersökningsplikt kan därför vara något missvisande, köparen blir tvungen att undersöka, men det sker i hans eget intresse. En undersökning av målbolaget utgör således en riskfördelningsåtgärd. Det finns dock flertalet åtgärder som på samma sätt kan påverka riskfördelningen. Säljarens upplysningar, garantier och friskrivningar är andra åtgärder som resulterar i olika riskfördelningar mellan parterna. Exempelvis står säljaren risken för avvikelser från de utfästelser som finns i avtalet i form av garantier eller annan information om målbolaget. Idag är det vanligt förekommande att man inför ett företagsförvärv vidtar en så kallad Due Diligence. Begreppet är hämtat från det anglosaxiska rättssystemet och kan i svenskt språkbruk närmast översättas till företagsbesiktning. En utveckling mot en alltmer sedvanlig tillämpning av Due Diligence innebär samtidigt att köparens risksfär blir mer omfattande än vad som tidigare varit fallet. I 18 köplagen regleras vad man kan kalla säljarens marknadsföringsansvar. Enligt nämnda regel är målbolaget att betrakta som felaktigt om det inte överensstämmer med sådana uppgifter om bolagets egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Regeln innebär att säljaren inte behöver ha särskilt åtagit sig ett juridiskt ansvar för uppgiften i fråga. Det är således fullt tillräckligt att uppgiften har lämnats före köpet och den kan antas ha inverkat på förvärvarens beslut att förvärva bolaget. För de fall säljaren emellertid tydligt klargör att denne inte kan svara för uppgifternas riktighet, kan normalt inte uppgifterna anses ha inverkat på köpet. I andra stycket nämnda paragraf stadgas också att uppgifterna nödvändigtvis inte behöver ha lämnats av säljaren själv. Köplagen är som bekant dispositiv, 3. Med undantag från 36 avtalslagen kan parterna avtala bort köplagens tillämplighet. Köplagens dispositiva karaktär inbjuder även till olika typer av ansvarsbegränsningar. En friskrivning från säljaren kan antingen gälla frågan om när avtalsbrott föreligger eller påföljderna vid avtalsbrott. 19 köplagen reglerar fallet då en vara sålts i befintligt skick (as is). Denna typ av friskrivning begränsas emellertid av att varan trots friskrivning kan vara felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat om densamma. Vidare ansvarar säljaren, trots ett allmänt förbehåll, om denne före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste anses ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, med förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på förvärvet. 19 köplagen innehåller således en uttrycklig upplysningsplikt för säljaren. Det är en kontroversiell fråga huruvida det existerar en generell upplysningsplikt i köplagen som också inkluderar 17 köplagen. Doktrinen är tudelad, vissa anser att säljaren inte har någon självständig upplysningsplikt enligt köplagens regelverk, förutom vid friskrivning enligt 19 köplagen, medan andra anser att 19 köplagen kan uppfattas som ett minimum även för de fall då varan sålt utan förbehåll. 2

6 Förord Efter nio terminers hårt studerande är det sista momentet fullgjort i och med denna uppsats. Nu väntar arbetslivet med nya utmaningar och erfarenheter. Tiden i Lund har varit väldigt givande på många sätt och det är inte utan vemod som man lämnar det kära studentlivet. Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till min far, advokat Greger Löfwall, som bistått med ovärderlig kunskap och vägledning under utbildningens gång. Även övriga familjemedlemmar och min flickvän Elin förtjänar i högsta grad att omnämnas. Tack för att ni alltid ställer upp och finns tillgängliga. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare, universitetslektor Torsten Sandström, som bistått med god kunskap och stort intresse för de frågor som uppstått under arbetet med denna uppsats. Ett tack även till Erik Sjöman på Advokatfirman Vinge i Malmö som generöst delgivit sina synpunkter. Sist men inte minst förtjänar mina goda vänner från juristprogrammet Finn Stenström, Jacob Wijkander och Jesper Schönbeck ett varmt tack. Samtliga har bistått med konstruktiv kritik och ställt sitt kunnande till förfogande för givande diskussioner i ämnet för uppsatsen. Lund i januari 2006 Erik Löfwall 3

7 Förkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AvtL HD Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218) Högsta domstolen JB Jordabalken (1970:994) JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet KöpL Köplag (1990:931) NJA Prop. SvJT Nytt juridisk arkiv Regeringens proposition Svensk Juristtidning 4

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte En överlåtelse av ett aktiebolag kan gå till på en rad olika sätt. Den kan ske genom överlåtelse av enskilda aktier, genom överlåtelse av alla eller merparten av aktierna i bolaget eller genom överlåtelse av rörelsens tillgångar och skulder (inkråmsförsäljning). Det vanligaste sättet att förvärva ett bolag torde dock vara genom aktieförvärv. I samband med en sådan överlåtelse kan en rad problem uppstå, där frågor som berör vilket regelkomplex som skall tillämpas? Hur ett eventuellt felansvar skall göras gällande? Samt hur minoritetsaktieägare skall skyddas enligt aktiebolagslagen?, kan aktualiseras. Är det dessutom fråga om ett noterat aktiebolag tillkommer även andra regelkomplex i form av börsregler och finansiell lagstiftning. Eftersom aktier utgör andelar i en underliggande verksamhet med en mängd olika tillgångar, skulder samt kontraktsförhållanden med anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter, finns det ett stort utrymme för värdepåverkande avvikelser. Tvister med anledning av fel i den underliggande verksamheten är därför inte sällan förekommande. Det är med andra ord inte ovanligt att parterna tvister om vad som egentligen avtalats och i vilket skick bolaget är respektive skulle vara vid avlämnandet. Trots att det är en praktisk viktig fråga huruvida en aktiesäljare kan ställas till svars för fel i förvärvsobjektet, så har den behandlats ytterst sparsamt i såväl litteratur som praxis. Överlåtelseavtalen vid en företagsöverlåtelse är inte sällan mycket omfattande rättsliga instrument där parterna i stor utsträckning försöker reglera sina inbördes förhållanden. Orsaken till detta torde främst vara överlåtelseobjektets komplexa karaktär samt den osäkerhet som får anses föreligga beträffande den dispositiva rättens tillämpning i det enskilda fallet. Due Diligence (företagsbesiktning) har i dag blivit en naturlig del vid företagsförvärv. Förfarandet är förbundet med komplicerade rättsliga konsekvenser, vilka har stor betydelse för riskfördelningen mellan parterna. En företagen besiktning påverkar exempelvis omfattningen och betydelsen av säljarens upplysningsplikt, informationsansvar samt lämnade garantier. Mitt primära syfte med denna framställning är att klargöra, om möjligt, vad som bör betraktas som tillämplig lag vid företagsförvärv. Vidare avser framställningen att redogöra för respektive parts förpliktelser vid ett företagsförvärv, där säljarens upplysningar, informationsansvar samt garantier å ena sidan och köparens undersökning av bolaget å andra sidan, får en viktig roll för riskfördelningen parterna emellan. Förhållandena mellan begreppen ifråga innebär inte sällan komplicerade juridiska frågor, varför särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot dessa. I det praktiska affärslivet är överlåtelseavtalet ett detaljrikt och skräddarsytt dokument som i flera avseenden inskränker den dispositiva rättens tillämpning. En viktig fråga att utreda är således också i vilken utsträckning friskrivningsklausuler 5

9 respektive integrationsklausuler kan utesluta tillämpningen av dispositiv rätt. 1.2 Metod och material Vid framställningen av detta arbete har en klassisk rättsdogmatisk metod tillämpats, där genomgång av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin företagits. Aktier är ett synnerligen vanligt köpeobjekt och tvister i anslutning därtill torde vara relativt vanligt förekommande. Emellertid saknas mer djupgående framställningar i ämnet, med undantag från Christina Hultmarks avhandling, Kontraktsbrott vid köp av aktie, från Då praxis på området är mycket begränsad och litteraturen likaså, har diverse juridisk periodika varit en viktig källa för arbetet. Vidare har en grundlig genomgång av det köprättsliga regelverket och dithörande förarbeten företagits, detta mot bakgrund av köplagen enligt min mening bör uppfattas som den primära rättskällan vid företagsförvärv. Uppsatsen är vidare inte uppdelad i en deskriptiv respektive analytisk del. Enligt min bedömning är det av rent pedagogiska skäl lämpligare med analytiska moment i anslutning till kärnfrågorna i uppsatsen. Således följer kommentarer i de kapitel som särskilt förtjänar en analys. Inom flertalet av de juridiska problemområden som behandlas i uppsatsen, särskilt beträffande tillämplig lag, säljarens upplysningsplikt samt köparens undersökningsplikt, existerar ingen entydig uppfattning i den juridiska doktrinen. Det förtjänar därför att nämnas att det i uppsatsen beaktas att texten i doktrin får anses ge uttryck för författarnas åsikter. Ibland råder det enighet bland författarna och det får då antas att uppfattningarna ger uttryck för en entydig bild av det berörda problemområdet. I en del fall råder det emellertid inte enighet, varför en entydig bild blir svår att erhålla. Författarnas subjektiva ståndpunkter är emellertid uppmärksammad och en källkritisk hållning har intagits vid genomgång av materialet. En sammanjämkning av olika författares ståndpunkter samt jämförelser med praxis och förarbeten har gjorts för att få en så klar bild av problematiken som möjligt. 1.3 Avgränsningar Vid icke förhandlade aktieköp (i huvudsak marknadsköp och offentliga köp) har förhållanden på säljarsidan, såsom säljarens agerande och faktiska vetskap, en begränsad betydelse och parternas mellanhavanden regleras i regel inte genom ett kontraktuellt förfarande. Således är utrymmet för att ålägga säljaren ett felansvar relativt begränsat. Framställningen inriktar sig därför i första hand på att beskriva parternas förpliktelser vid förhandlade företagsförvärv (i huvudsak privata köp) och då i synnerhet, om inte annat sägs, förvärv av ett helt aktiebolag. Inkråmförvärvet belyses endast översiktligt i det inledande kapitlet om företagsförvärv och lämnas i princip utanför kärnframställningen. Vidare koncentreras undersökningen främst till det obligationsrättsliga förhållandet mellan köpare och säljare, varför 6

10 sakrättliga frågeställningar i princip lämnas utanför denna framställning. Även påföljdsfrågan får av utrymmesskäl falla utanför arbetets ram. 1.4 Disposition Framställning är uppdelad enligt följande. Kapitel 2 ger en översiktlig bild av företagsförvärvet där bland annat skillnaden mellan inkråmsköp respektive aktieköp utreds. I nämnda kapitel presenteras också en allmän redogörelse för de mest fundamentala värderingsmetoderna inom den ekonomiska teorin. I kapitel 3 utreds frågan om tillämplig lag vid företagsöverlåtelser genom aktieförvärv. Frågan är omstridd och praxis på området sparsam, varför olika slutsatser i doktrin förtjänar att särkskilt utvärderas. Under kapitel 3 redogörs vidare för de regler i köplagen som kan komma att aktualiseras för de fall fel uppmärksammas i förvärvsobjektet. Det är här fråga om en rent deskriptiv presentation som avser att ligga till grund för diskussionen i kommande kapitel angående köparens respektive säljarens förpliktelser och inbördes risksfärer. I kapitel 4 uppmärksammas säljarens ansvar. Här utreds säljarens strikta normalansvar, upplysningsplikt och ansvar för lämnade uppgifter. I denna del redogörs också för de ansvarsbegränsningar som en säljare kan tillämpa, där särskilt frågan om integrationsklausuler och dess inverkan på dispositiv rätt utreds. Kapitlet avslutas med en redogörelse om garantier och dess funktioner. Garantins relation till köparens undersökning av målbolaget görs emellertid först under kapitel 5, som särskilt behandlar köparens förpliktelser. Således behandlar kapitel 5 köparens åligganden och då i synnerhet köparens så kallade undersökningsplikt. Vidare utreds begreppet Due Diligence, där bland annat dess syfte, inverkan på felbedömningen samt kopplingen till köplagens bestämmelser särskilt uppmärksammas. I denna del behandlas också särskilt relationen mellan en företagen Due Diligence och förvärvsavtalets garantikatalog. Avslutningsvis, i kapitel 6, följer sammanfattande slutsatser. 7

11 2 Företagsförvärv 2.1 Inledning Företagsförvärv kan knappast beskrivas som ett sammanhållet fenomen med en klar och entydig definition. Företagsförvärvets former och syften är många och föränderliga. Primärt förknippas ofta begreppet med köp av samtliga aktier i ett aktiebolag som är noterat på börsen. 1 Denna transaktion benämns ofta som uppköp. I förvärvssammanhang utgör emellertid dessa situationer endast en bråkdel av helheten. Majoriteten av företagsförvärv sker med onoterade innehav eller sådana som endast berör dotterbolag till börsbolag eller andra delägda bolag. För att en transaktion skall kunna betecknas som ett företagsförvärv är det vidare inte nödvändigt att samtliga aktier är föremål för transaktionen. Förvärv av endast ett fåtal aktier, eller en börspost, i ett bolag med betydande aktiespridning brukar emellertid inte betecknas som ett företagsförvärv. Normalt krävs det att en kontrollpost eller en post aktier som innebär ett väsentligt inflytande i bolaget överlåts för att transaktionen ifråga skall kunna betecknas som ett företagsförvärv. 2 Det förekommer dock inte någon fastställd gräns för vad som är en ren aktieinvestering och vad som är ett förvärv av ett bolag. 3 Begreppet företagsförvärv är en av flera olika beteckningar på i stort sett samma fenomen. Andra begrepp med samma innebörd är uppköp, företagsköp samt företagsöverlåtelse. Begreppet företagsöverlåtelse används särskilt frekvent inom juridiken. Inom skatterätten används termen omstrukturering med ungefär samma innebörd. Det skall även nämnas att de anglosaxiska begreppen används frekvent även inom svenskt språkbruk, begreppen takeover, merger och förkortningen M&A är några vanliga exempel i affärssammanhang. 2.2 Olika former av överlåtelser Det förekommer två stycken huvudmetoder för att förvärva en rörelse, inkråmsköp respektive aktieköp. Trots att de tar fasta på samma resultat att ett företag skall byta ägare innebär de olika rättsliga konsekvenser. Vilken man i praktiken väljer styrs i regel av skattemässiga, finansiella och strukturella skäl. Nedan följer en översiktlig redogörelse för de båda överlåtelseformerna Inkråmsöverlåtelse En inkråmsöverlåtelse innebär ett förvärv av specificerade tillgångar i målbolaget. Exempel på tillgångar eller inkråm är inventarier, lager, 1 Sevenius, Företagsförvärv, s Sevenius, Företagsförvärv, s Sevenius, Företagsförvärv, s

12 maskiner, fastigheter, immateriella rättigheter, kundregister etcetera. 4 Vid en inkråmsöverlåtelse kvarstår säljaren som gäldenär för bolagets skulder och avtal, vilka dock kan övertas av förvärvaren efter samtycke av respektive medkontrahent. Det är viktigt att ett avtal om inkråmsöverlåtelse innehåller en noggrann specifikation av de tillgångar som omfattas, eftersom inga andra tillgångar än de som framgår av avtalet kan omfattas i överlåtelsen. Man bortser alltså formellt sett ifrån att köpeobjektet är ett rörelsedrivande företag ( going business ) och sätter istället fokus på de enskilda objekt som faktiskt överlåts. Även om avtalsförhandlingarna resulterar i ett avtal omfattande alla tillgångar som ett enda paket, bedöms varje specifik del för sig. Exempelvis måste ett fastighetsköp stå i överensstämmelse med jordabalkens formkrav och förvärvaren måste uppfylla sin undersökningsplikt enligt balkens 4 kapitel för att inte gå miste om möjligheten att åberopa fel Aktieförvärv Vid en företagsöverlåtelse genom aktieförvärv blir köparen istället indirekt ägare till bolagets tillgångar, köparen förvärvar här en juridisk person. Att köparen förvärvar en juridisk person innebär bland annat att köparen inte får ett personligt ansvar för alla de förpliktelser som är knutna till bolaget, men värdet av det förvärvade bolaget påverkas emellertid av dessa förpliktelser. En juridisk person kan likt en fysisk person ensamt förvärva förmögenhetsrättsliga rättigheter samt ådra sig förpliktelser som belastar den juridiska personens egen förmögenhet, vilket indirekt kan sägas drabba förvärvaren. 5 Karaktäristiskt för aktiebolagsöverlåtelser är också att det rör sig om en kommersiell transaktion, där parterna inte nödvändigtvis står i något långvarigt förhållande till varandra Marknadsnoterade respektive icke marknadsnoterade aktier Man brukar tala om två typer av aktier, marknadsnoterade respektive icke marknadsnoterade aktier. 7 Tillvägagångssättet vid förvärv av ett målföretag skiljer sig beroende på om aktierna är noterade eller inte. Förvärv av aktier i mindre onoterade bolag förutsätter att köpare och säljare är mer eller mindre kända för varandra. Transaktionen kan förvisso göras via mellanhänder, men på ett eller annat sätt krävs en förhandling parterna emellan. Värdet på de onoterade aktierna är betydligt svårare att bedöma eftersom det saknas ett marknadspris. Officiell information lämnad i årsredovisningen till PRV, behöver inte nödvändigtvis uppfylla de krav på informationsgivning som kan ställas av Stockholms Fondbörs som villkor för inregistrering på börsen. 8 Således kan köparen i sämsta fall vara utelämnad till att förlita sig på overifierade uppgifter från säljaren till grund för värderingen av aktierna. 4 Hultmark, s Sandström, s. 16 ff. 6 Hultmark, s. 29 ff. 7 Sacklén, s För en redogörelse om regler för aktiemarknaden se vidare Sandström s. 155 ff. 9

13 Marknadsnoterade aktier (marknadsköp) kan å andra sidan i princip både värderas och köpas utan kontakt med säljarsidan. Marknadens värdering av aktierna kan betraktas som ett objektivt värde på målbolaget, vilket kan ses som ett riktmärke för förvärvaren. Mindre aktieförvärv görs vanligtvis genom elektronisk handel över börsen via fondkommissionärer. Vid förvärv av ett helt bolag torde dock det vanliga vara att förhandlingar företas vid sidan av börsen. Kontrollposter erbjuds sällan på börsen eller via etablerade marknadssystem. Detta beror bland annat på att en försäljning till en mängd köpare innebär att säljaren går miste om det kontrollpremium som ofta är förknippade med dessa transaktioner. Således behöver köpeskillingen inte nödvändigtvis motsvara rådande marknadsvärde, eftersom kontrollposter inte sällan innefattar ett eget värde. 9 Förvärv av stora företag, med vid ägarspridning, fullgörs också vanligen med att förhandlingarna med huvudägaren följs av ett erbjudande till övriga aktieägare att på generellt angivna villkor överlåta sina aktier till förvärvaren, ett så kallat offentligt erbjudande om aktieförvärv. Förfarandet skiljer sig emellertid från marknadsköpet i en del viktiga avseenden. Exempelvis är köparens avsikt i regel att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget, att ett stort antal mindre aktieägare uppträder på den säljande sidan samt att förvärvet genomförs utan förmedling av värdepappersinstitut. 10 Vid icke-förhandlade aktieköp (i huvudsak marknadsköp och offentliga köp) har säljarens agerande och vetskap en underordnande roll och i praktiken regleras inte parternas mellanhavanden genom ett kontraktuellt förfarande. Möjligheten att tillskriva en säljare felansvar i dessa fall är därför tämligen begränsad. Frågan verkar inte heller ha utretts närmare i praxis. Doktrinen är emellertid i stort sätt enig om att felansvaret i dessa fall bör vara begränsat. Problematiken kommer att beröras ytterligare nedan under kapitel 3 Tillämplig lag. 2.3 Företagsvärdering Allmänt Ett företag kant knappast anses ha ett objektivt verkligt värde, vilket kan härledas ur faktorer inom företaget. Värdet på ett företag är snarare beroende av ändamålet med värderingen i det enskilda fallet samt av vem som faktiskt företar värderingen. Såväl inför en företagsöverlåtelse som vid tvister om ett företags värde aktualiseras olika värderingar av bolaget ifråga. Hur man företar värderingen och vad som vägs in vid bedömningen avgör resultatet av densamma. När man talar om ett aktiebolags värde menar man i regel värdet av samtliga aktier i bolaget. Det aktuella värdet för bolaget bestäms primärt av hur dess verksamhet kommer att utvecklas i framtiden. 9 Exempelvis kan bolaget ha ett betydande värde i sitt humankapital, vilket inte alltid innefattas i börsvärdet. Ett förvärv av en kontrollpost möjliggör dessutom för köparen, efter egen uppfattning, insätta en ny effektiv ledningsgrupp eller göra andra omstruktureringar. Köparen är därför inte sällan främmande för att betala ett premium över gällande aktiekurs. 10 Sacklén, s

14 Med anledning av att framtidsutsikter alltid är förknippade med en viss grad av osäkerhet, måste all värdering bygga på vissa antaganden. Innan företagsöverlåtelsen genomförts finns ingen kunskap om vad marknaden är villig att betala för bolaget och när bolaget väl sålts vet man inte alltid säkert huruvida förvärvaren betalade ett markandsriktigt pris. Olika förvärvare kan ju anse att olika pris för aktierna är de rätta värdena. Förvärvet kan exempelvis vara betingat av att köparen vill uppnå synergieffekter. Det kan också röra sig om ett strategiskt förvärv. Eftersom vi kan konstatera att gjorda antaganden kan variera mellan värderingar kommer även värdena att skilja sig åt. Det bör dock inte förekomma några väsentliga skillnader. För de fall att två oberoende värderingar skiljer sig kraftigt från varandra, finns det anledning att anta att en av dessa är behäftad med fel. Ett vanligt fel är exempelvis att avkastningskravet beräknas genom en jämförelse med andra företag, vilka emellertid inte är helt jämförbara. 11 En annan källa till att felaktigheter uppstår är att olika teoretiska modeller feltolkas eller används på ett felaktigt sätt. 12 Värderingen av ett målbolag kan göras med hjälp av olika metoder och den är ytterst individuellt kopplad till köparens egenskaper. Vilken metod man väljer är beroende av vilken typ av företag som det är fråga om samt vilka motiven är bakom förvärvet. Värderingen sker vanligtvis på köparens egen risk och om det efter avtalsslutet visar sig att köparen erlagt en köpeskilling som överstiger företagets värde, så aktualiserar i sig inte detta förhållande ett felansvar för säljaren. 13 I sammanhanget skall dock nämnas att köprättsligt felansvar kan aktualiseras i de fall uppgifter från säljaren som legat till grund för köparens värdering varit felaktiga. 14 En väl genomförd undersökning, en Due Diligence, utgör ett effektivt sätt för köparen att tillskansa sig ett bra underlag för sin värdering. En mycket utförlig redogörelse för begreppet Due Diligence och köparens undersökning av målbolaget görs nedan under kapitel 5. Nedan redogörs för några grundläggande värderingsmodeller. Det skall nämnas att metoderna kan delas upp ytterligare, men en sådan redogörelse får av avgränsningsskäl falla utanför ramen för framställningen Värderingsmetoder Marknadsvärdesmetoden. Denna metod innebär att köparen utgår från det värde som marknaden satt på företaget. Metoden är således inte användbar på andra aktieköp än de som är noterade och har en relativt hög omsättning. Beslutsunderlaget för värdering enligt marknadsvärdesmetoden är de vid tiden för värderingen gällande köp- och säljkurserna. Marknadsvärdesmetoden ger ingen information om bolagets så kallade 11 Sevenius, Företagsförvärv, s. 84 ff. 12 Arwidson /Treffner, s Hultmark, s För en utförlig redogörelse beträffande en säljares ansvar för lämnade uppgifter hänvisas till kapitel 4.3 nedan. 11

15 verkliga värde, utan ger enbart uttryck för vilken bedömning marknaden gör av bolagets förmåga att generera mervärde. 15 Substansvärdesmetoden. Här värderas de enskilda tillgångarna i bolaget. Substansvärdet utgörs enligt balansräkningen av det beskattade egna kapitalet och den del av de obeskattade reserverna som inte utgör en latent skatteskuld. 16 Beroende på syftet med förvärvet kan förvärvaren komma att värdera de ingående posterna olika. Den traditionella försiktighetsprincipen i redovisningssammanhang gör att tillgångar ofta är lågt bokföringsmässigt värderade, exempelvis fastigheter, medan skulder å andra sidan ofta är övervärderade. Hänsyn måste tas till latenta skatter i obeskattade reserver och så vidare. En värdering kan göras med utgångspunkt i en fortsatt verksamhet, så kallad entry model eller mot bakgrund av att köparen skall avveckla verksamheten och sälja ut tillgångarna på marknaden till skrotvärde, så kallad exit model. 17 Den senare modellen tillämpas främst vid konkurs, men även en köpare som inte är intresserad av de fysiska tillgångarna kan också lägga modellen till grund för sin värdering. Substansvärdesmetoden beaktar således inte den drivna verksamhetens värde, utan fokuserar enbart på de enskilda tillgångarna. En tillgång som värderats högt i redovisningen, exempelvis en fastighet som enbart används för en speciell verksamhet, kan komma att vara i princip värdelös för fallet att verksamheten upphör. En lågt värderad tillgång, till exempel mark i ett attraktivt område, kan ha ett faktiskt värde överstigande det redovisade. Detta medför att det säkraste sättet att substansvärdera ett företag är att inspektera tillgångarna på plats. 18 Avkastningsvärdering. Denna metod bygger på antaganden om den framtida utvecklingen. Man utgår här från uppskattningar beträffande bolagets förmåga att ge avkastning och försöker räkna fram ett nuvärde som tar hänsyn till ränta/kapitalkostnader, inflation och risk. 19 Avkastningen kan utgöras av utdelning samt högre aktievärde med anledning av ackumulerade vinster. Hur den förväntade vinsten beräknas varierar mellan olika köpare. Generellt sätt ligger ofta föregående års vinster, omsättningens storlek, konjunktur samt marknads- och konkurrensförhållanden till grund köparens bedömning. Särskilt intressant är bolagets resultatrapporter och delårsrapporter, vilka kan ge värdefulla upplysningar om vilket håll trenden pekar vid tiden för det aktuella förvärvet. Kassaflödesmetoden. Istället för substansvärde eller avkastningsvärde har den så kallade kassaflödesmetoden kommit att tillämpas allt mer. Metoden bedömer inte enbart framtida resultat av verksamheten, utan även rörelsekapitalets förändringar och investeringar. I korthet går metoden ut på att man gör bedömningar om företagets kassaflöden under ett visst antal år. Längden på prognosperioden bör visa det antal år som företaget bedöms ha 15 Jämför Hultmark, s Hultmark, s Engström, s. 201, Hultmark, s Hultmark, s

16 en tillväxt utöver eller under det normala. Kassaflödet diskonteras till nuvärdet med en vägd kapitalkostnad. 20 Efter avdrag för skulderna erhålls värdet på det egna kapitalet. Den nu nämnda metoden är avsevärt mer komplicerad än de övriga. Betydligt fler parametrar måste prognostiseras. För de fall förhållandet mellan det egna kapitalet och räntebärande skulder ändras mycket under prognosperioden blir metoden svårtillämpbar. 21 För de fall köparens värdering grundas på felaktiga uppgifter kommer dennes förväntningar i och med förvärvet inte att förverkligas. Fråga uppkommer då vem av parterna som skall svara för att bolaget inte överensstämmer med vad förvärvaren räknat med. Denna fråga är, vilket framgått tidigare, beroende av en mängd olika faktorer. Riskfördelningen mellan parterna styrs av säljarens strikta normalansvar, upplysningsplikt samt ansvar för lämnade uppgifter å ena sidan och köparens undersökningsplikt å andra sidan. Parternas riskfördelning kommer utförligt att diskuteras från kapitel 4 och framåt nedan. 20 En kapitalkostnad vägd mellan eget och främmande kapital. 21 Arwidson /Treffner, s

17 3 Tillämplig lag Oavsett om köparen företar en väl genomförd undersökning av bolaget så kan fel föreligga vid en företagsöverlåtelse. En vanlig anledning till att tvister uppstår är brister i informationsutbytet mellan parterna. Ett förvärv av ett företag leder ofta fram till en mycket omfattande avtalsreglering, detta för att parterna skall kunna uppnå en så hög grad av förutsägbarhet som möjligt. Man avser helt enkelt på ett tidigt stadium kunna överblicka och kontrollera de ekonomiska risker som är förknippade med ett företagsförvärv. Det är emellertid en omöjlighet att reglera alla situationer som kan uppstå, vilket innebär att man i vissa fall måste hitta en lösning på eventuella tvister i tillämplig lagstiftning eller allmänna rättsprinciper. En principiellt viktig del av denna framställning är att utreda frågan om tillämplig lag för de fall fel görs gällande i överlåtelseobjektet. Redan inledningsvis påpekades att frågan är omstridd. Nedan görs ett försök att utreda begreppen. 3.1 Skuldebrevslagen eller köplagen? Eftersom en aktie utgör lös egendom är köplagen formellt sett tillämplig vid aktieöverlåtelser. Ur 1 köplagen framgår att lagen är tillämplig vid förvärv av lös egendom, såsom fordringar och rättigheter. 22 Köplagen är emellertid dispositiv och har annat avtalats eller följer av handelsbruk eller annan sedvänja så tillämpas inte lagen. 23 I doktrinen går emellertid meningarna isär om man skall tillämpa köplagens bestämmelser på förvärvet eller om man istället skall tillämpa skuldebrevslagen och då i synnerhet lagens 9. I grunden är varken köplagen eller skuldebrevslagen utformade att reglera de konfliktsituationer som kan uppstå i samband med fel i aktie. I förarbetena till köplagen är man uttryckligen öppen för möjligheten att andra lagar kan bli aktuella istället för köplagen eller som ett komplement till denna. Man medger således en öppenhet för så kallade reduktionsslut, vilket särskilt kan bli aktuellt då någon annan bestämmelse särkskilt reglerar en överlåtelse. 24 Att köplagen automatiskt skall tillämpas vid köp av aktier är således inte uppenbart. Likställer man en aktie med en fodringsrätt skulle skuldebrevslagen kunna användas. Exempelvis kan en aktie möjligen sägas utgöra en fordringsrätt för aktieägaren gentemot bolaget vid vinstutdelning och i samband med likvidation. 25 En aktie har emellertid inte samma karaktär som ett skuldebrev om man ser till den definition som ges i förarbetena till skuldebrevslagen. Ett skuldebrev definieras där som en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. Skuldebrevslagen 22 Håstad 2003, s Håstad 2003, s. 33, se även 3 köplagen. 24 Prop. 1988/89:76 s Hultmark, s

18 är dock enligt förarbetena analogt tillämplig på förbindelser som inte uppfyller kravet på att vara skuldebrev i egentlig mening. 26 Lagarna innehåller skilda regleringar beträffande säljarens felansvar för de sålda aktierna. Denna diskrepans är av mycket central betydelse i fråga om felbedömningen vid ett företagsförvärv. Enligt skuldebrevslagens bestämmelser svarar inte en säljare för kvalitetsfel i avtalsobjektet förutom då denne handlat i strid mot tro och heder. Enligt 9 skuldebrevslagen svarar en säljare endast för skuldebrevets giltighet, det vill säga att det existerar och kan göras gällande mot gäldenären, men inte dess vederhäftighet, det vill säga betalningsförmågan. Köplagens bestämmelser ger säljaren ett betydligt mer omfattande ansvar för eventuella fel i det sålda objektet. Enligt 17 3 st. köplagen ansvarar nämligen säljaren för att köparens synbara befogade förväntningar angående köpeobjektet inte är felaktiga. Någon motsvarande reglering finns inte i skuldebrevslagen Doktrin och praxis Som nämnts ovan finns det ingen entydig uppfattning bland svenska jurister vad gäller frågan om tillämplig lag vid aktieöverlåtelser. Nedan presenteras olika författares ståndpunkter i ämnet. Hultmark menar att köplagen bör äga tillämplighet på alla former av aktieköp och detta oberoende om det är fråga om köp av samtliga aktier i bolaget eller endast ett fåtal aktier. Hon hävdar att skuldebrevslagen inte är tillämplig vid aktieöverlåtelser medan köplagen å andra sidan är direkt tillämplig. Hultmarks slutsats grundas på en jämförelse mellan aktier och skuldebrev och de stora skillnader hon därvid finner. Hon anser i och för sig att ägaren till en aktie har en fordran, men det är i detta fall inte fråga om en egentlig fordran utan snarare ett ägaranspråk. Vidare hävdar hon att det föreligger skillnader mellan skuldebrevsförhållandet och aktieägarförhållandet med avseende på preskription. En aktieägares anspråk preskriberas inte till skillnad från en fordringsrätt. Dock menar Hultmark att man inom ramen för köplagen kan beakta vilken typ av aktieköp det är fråga om när omfattningen av säljarens ansvar för fel skall bedömas. 27 Åhman har istället skuldebrevslagen som utgångspunkt för felbedömningen. För att köplagen skall aktualiseras uppställer han krav på att överlåtelsen skall innebära ett förvärv av större delen av insatt kapital samt att förvärvaren uppnår ett faktiskt bestämmande inflytande i enlighet med aktiebolagslagen. Åhman hävdar vidare att det bör uppställas ett krav på att köparen har som syfte att få kontrollen över målbolaget. 28 Karnell är av uppfattningen att säljaren vid alla former aktieköp saknar säljaransvar. Det vill säga ansvar förespråkas i enlighet med 9 2 st. 26 Mellqvist/Persson, s Hultmark, s.82 ff. 28 Åhman, s

19 skuldebrevslagen, vilket enligt Karnell följer av marknadspraxis. Vid köp av samtliga aktier påförs dock en upplysningsplikt för säljaren. 29 Enligt Ramberg är 9 2 st. skuldebrevslagen tillämplig när ett fåtal aktier överlåts. I andra fall av aktieköp menar han att ett mer omfattande ansvar kan bli aktuellt för säljaren. 30 Johansson är av den uppfattningen att köplagens tillämplighet bör bestämmas med utgångspunkt från säljarens inflytande i målbolaget. För de fall säljaren överlåter en andel med bestämmande inflytande så skall köplagen tillämpas enligt Johansson. Han hänvisar härvid till en analogitolkning av koncerndefinitionen i 1 kap 2 ABL. Kontentan blir att köplagen tillämpas för de fall den överlåtna andelen av bolaget innefattar över 50 % av rösterna i målbolaget. Det är enligt Johansson knappast rimligt att hävda att en person enbart i sin egenskap av aktieägare varken har skyldighet eller möjlighet att sätta sig in i ett företags inre förhållanden så grundligt att ett ansvar i enlighet med köplagens bestämmelser kan anses motiverat. 31 Sacklén hävdar att köplagen formellt sätt är tillämplig, men menar emellertid att man bör göra en uppdelning mellan förhandlade och ickeförhandlade köp. Förhandlade köp avser, vilket framgått tidigare, oftast köp av större aktieposter (kontrollpost el. helt bolag). Enligt Sacklén bör sådana köp alltid bedömas utifrån köplagen. Förhandlade köp karaktäriseras av att parterna har en viss relation och det finns således möjlighet för undersökning och upplysningar. När det gäller icke-förhandlade köp, vilka ofta sker anonymt på börs, har man inte någon liknande relation mellan parterna. Sacklén menar att man i det senare fallet möjligen kan tänka sig en tillämpning av 9 skuldebrevslagen trots att köplagen formellt är tillämplig. Han menar att man bör läsa köplagen med viss skepsis, när man har ett köpeobjekt som ligger utanför vad lagstiftaren har haft i åtanke och därför vara öppen för så kallade reduktionsslut. När det gäller just icke-förhandlade köp ifrågasätter han dessutom om säljaren verkligen är bättre lämpad att bära risken för den underliggande verksamheten. Vid försäljning på marknad har ju normalt inte säljaren mer information än köparen. Som synes så överensstämmer Sackléns synsätt i denna del med Johanssons. 32 Praxis på området är mycket sparsam, vilket torde bero på att de flesta tvister förliks eller avgörs av skiljenämnd. Normalt är inte skiljeavgöranden avsedda att bli offentliga, dock finns det ett fall av särskilt intresse. 33 I det aktuella fallet hade samtliga aktier i ett bolag överlåtits och dessutom substansvärderats. Efter köpet framkom det att resultatutvecklingen var sämre än väntat och att avgivna resultatrapporter var felaktiga, vilket föranledde köparen att kräva prisavdrag. Skiljenämnden fastslog att vanliga 29 Karnell, se även Hultmark s J Hellner/J Ramberg, s Johansson, s. 90 ff. 32 Sacklén, s Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, Årsskrift 1986 s

20 köprättsliga regler skulle gälla för säljarens felansvar. Nämnden motiverade det med att överlåtelsen avsåg en hel rörelse och inte enstaka aktier. Även i NJA 1976 s. 341 hade en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag skett. Fallet gällde visserligen inte huruvida felreglerna i köplagen var tillämpliga eller inte, utan om dess preskriptions- och reklamationsregler var tillämpliga vid avvikelser från bokslutsgarantier. Domstolen ansåg även här att köplagen skulle tillämpas. Av praxis och doktrin kan man dra slutsatsen att det i stort sett råder enighet om att köplagen bör tillämpas i vart fall då det är fråga om en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag. Eftersom denna framställning avgränsar sig till att främst redogöra för felansvar och därtill anslutande problematik vid förhandlade aktieförvärv av ett helt bolag, så kommer den fortsatta framställningen i första hand att ha sin utgångspunkt i köplagens regelverk. 3.2 Det köprättsliga felbegreppet Traditionellt sett har fel indelats i konkreta respektive abstrakta fel. 34 Med konkreta fel avses en avvikelse från en särkskilt avtalad standard, medan abstrakta fel istället innebär avvikelser från en normal standard. Ett konkret fel föreligger således i de fall förvärvsobjektet inte uppnår den standard som utlovats av säljaren. Vad säljaren utfäst beträffande ett förvärvsobjekts standard kan gälla allt ifrån preciserade skriftliga garantier till muntliga uttalanden om en särskild egenskap hos företaget. Kan det påvisas att en säljare utfäst felaktiga preciseringar med avseende på köpeobjektets egenskaper, kan det föranleda ett felansvar mot bakgrund av säljarens ansvar för uppgifter i 18 köplagen. I vad mån köparen äger att åberopa det aktuella felet beror emellertid också av om köparen undersökt bolaget eller inte. Förhållandet mellan säljarens eventuella upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt kommer utförligt att behandlas i den fortsatta framställningen nedan. 35 Även i de fall då det inte kan påvisas att något avtal med anledning av förvärvsobjektets standard föreligger, kan förvärvsobjektet ändå anses vara behäftad med fel om det avviker från en abstrakt eller normal standard. Avvikelser av det aktuella slaget anses föreligga i de fall då förvärvsobjektet saknar egenskaper som förvärvaren bör kunna utgå ifrån att ett objekt av den aktuella kategorin vanligen besitter. 36 Det är ingen enkel uppgift att definiera vad som skall anses infattas i begreppet abstrakt eller normal standard. Ett företag och dess rörelse utgör unika enheter, även i jämförelse med andra företag inom samma bransch. Eftersom inget bolag är det andra likt, är sällan ett bolagsköp det andra likt. Kan man då förutsätta att det generellt sätt inte går att hitta något som bör klassificeras såsom abstrakt standard hos ett målbolag? Frågan är omdiskuterad och det kommer i den 34 Hultmark, s. 92 ff. 35 Se kapitel 4 och framåt. 36 Kihlman, s. 39 ff. 17

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

http://www.farkomplett.se/documentprint.jsp?fromhitlist=false?nextdocument=false...

http://www.farkomplett.se/documentprint.jsp?fromhitlist=false?nextdocument=false... Sida 1 av 5 2003 Balans nr 2 2003 Due diligence eller garantier - en fråga om antingen eller? Av Robert Sevenius I denna artikel utgår Robert Sevenius från en förvärvssituation där målföretaget är ett

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2004:005 SHU EXAMENSARBETE FASTIGHETSKÖPET HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 JOHANNES MARSZALEK Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 875 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning*

Läs mer

Fastighetsmäklarens upplysningsplikt

Fastighetsmäklarens upplysningsplikt Fastighetsmäklarens upplysningsplikt avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten. Magisteruppsats inom affärsrätt Författare:

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

C-UPPSATS. Immateriella tjänster

C-UPPSATS. Immateriella tjänster C-UPPSATS 2008:129 Immateriella tjänster - en övergripande bild av områdets regelverk Emma Bergwall Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

Driva bolag för borgenärernas räkning?

Driva bolag för borgenärernas räkning? Bert Lehrberg Driva bolag för borgenärernas räkning? En kritisk studie av användningen av begreppen borgenärsskyddsregler och aktieägarskyddsregler i aktiebolagsrätten 1 Frågeställning En praktiskt betydelsefull

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Låneförbudens ändamålsenlighet

Låneförbudens ändamålsenlighet LIU-IEI-FIL-G--15/01302--SE Låneförbudens ändamålsenlighet En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet The Suitability of the Loan Prohibitions An analysis of the

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen Examensarbete i Civilrätt (Sakrätt), 30 hp Examinator: Ronney

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT LUNDS UNIVERSITET Lund 2000-05-18 Juridiska fakulteten Examensarbete i försäkringsrätt, 20 p Vårterminen 2000 Handledare: Jur. dr. Eva Lindell-Frantz FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KONTRAHERINGSPLIKT OCH UPPSÄGNINGSRÄTT

Läs mer

I befintligt skick - En bra affär?

I befintligt skick - En bra affär? Institutionen för handelsrätt I befintligt skick - En bra affär? Per-Christian Nilsson Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Martin Smiciklas HARK11 Köprätt VT11 iii Summary This essay aims to deeper

Läs mer

Börsbolagens finansiella rapportering 2005

Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Björn Grundvall- Bo Magnusson- Nils Liliedahl- Sigvard Heurlin Peter Malmqvist Rolf Rundfelt EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet

Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Katarina Menzel Oriktig uppgift vid påförande av skattetillägg en diskussion av omfattning, tillämpning och lämplighet av begreppet Examensarbete 20 poäng Mats

Läs mer

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring

Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring Av professor BERT LEHRBERG Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagen underkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens

Läs mer

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Höstterminen 2001 Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning samt något om pantsättning och överlåtelse av pensionsrättigheter.

Läs mer

MAGNUS MELIN. Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1

MAGNUS MELIN. Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1 MAGNUS MELIN Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 2006-07 NR 1 Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens inbördes ansvar 71 Om köparens, säljarens och fastighetsmäklarens

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

EXAMENSARBETE. Dolda fel-försäkringar

EXAMENSARBETE. Dolda fel-försäkringar EXAMENSARBETE 2005:108 SHU Dolda fel-försäkringar Försäkringsskydd och villkor Malin Eriksson Malin Löndahl Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Rättsvetenskapliga programmet D-nivå

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer