Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan med budget 2014-2016. Individ- och familjeomsorg"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget - Individ- och familjeomsorg

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde och nyckeltal Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Uppdrag Omvärldsanalys Framåtblick Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 2(18)

3 1 Sammanfattning Individ-och familjeomsorgens uppdrag är att fortsatt behålla och utveckla god kvalitet i kombination med en effektiv hushållning av resurserna. Arbetet med att införa och säkerställa ett systematiskt kvalitetsledningssystem fortsätter och beräknas vara klart under. Arbetet med aktiv brukarmedverkan inom samtliga verksamheter fortsätter. Individ- och familjeomsorgen kommer även fortsatt ha starkt fokus på att säkerställa att placerade barn och unga får trygg och säker vård. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår och kommunen kommer att söka stimulansmedel för kompetenshöjande aktiviteter. Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan. Arbetssökande brukare ska få stöd till att öka sina förutsättningar till att komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter i enlighet med nämndens handlingsplan. Verksamhetens stora utmaningar är att rekrytera och behålla erfaren personal och utsatta gruppers svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. 2 Ansvarsområde Social-och äldrenämnden ansvarar för individ-och familjeomsorgen som innehåller Förebyggande insatser riktade till kommuninvånare eller som själva söker råd och stöd Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga i vissa fall, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, Lagen om unga lagöverträdare Biståndsbedömda insatser i form av stöd och behandling i öppenvård eller dygnsvård Ekonomiskt bistånd Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder Övriga lagstyrda insatser inom området Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 3(18)

4 3 och nyckeltal 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgens verksamhet ska kännetecknas av bra tillgänglighet, bemötande och delaktighet.(sän) Andel enheter som genomför aktiviteter för brukarinflytande.* Andel i procent som upplever gott bemötande * Utredningstid i dagar ekonomiskt bistånd Utredningstid inom barn- och ungdomsvården - andel utredningar inom 4 månader Tillgängligheten i telefon och epost * * Nytt nyckeltal för. Eftersom inte undersökningsinstrumenten är framtagna går det inte att fastställa målnivåer. Handlingsplan Tillgänglighet, bemötande och delaktighet inom individ och familjeomsorgen Under året ska en övergripande enkätundersökning genomföras. Brukarinflytande : Samtliga enheter inom individ och familjeomsorgen ska under genomföra aktiviteter där samverkan sker med brukare kring verksamhetsfrågor. Tillgänglighet: Individ och familjeomsorgen ska följa kommunens tillgänglighetspolicy. Bemötande: I medarbetardialoger ska återkommande föras samtal kring gott bemötande. Enkätresultat och mottagna synpunkter och klagomål ska ligga till grund för analys och åtgärder för förbättringar. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 4(18)

5 Utmaningar och risker Brukarinflytande genom direkt delaktighet i verksamhetsutvecklingen är ett utvecklingsområde för vissa delar inom individ-och familjeomsorgen. Benchmarking med kommuner som på olika sätt utvecklat brukarmedverkan görs för att få inspiration och goda exempel. Brukarmedverkan stärks genom användandet av olika kvalitetssäkrade utredningsverktyg som förutsätter delaktighet, såsom Barns behov i centrum, BBIC och Addiction Severity Index, ASI. Det är viktigt att följa att de används i alla ärenden och på ett fullgott sätt. Det finns risk att inte dokumenten används fullt ut på grund av tidsbrist och bristande kunskap. Återkommande utbildning och utveckling av instrumenten i lärande nätverk ger kunskap, motivation och stöd till ett effektivare användande. Utredningstider handlar till viss del om metodik, flöde och teknik. Nuvarande ITstöd försvårar handläggningen avsevärt. Införandet av Pulsen kommer initialt medföra ökad arbetsbelastning och tidsåtgång, vilket kan ge negativa effekter på skyndsamhet och tillgänglighet. Utveckling av rutiner inom kvalitetsledningssystemet och nya IT-verktyget Pulsen Combine när det väl är igång ordentligt förväntas stödja processerna och ledtiderna. Arbetsbelastning och personalomsättning är allvarliga risker för måluppfyllelse. Ett medvetet och systematiskt arbetsmiljöarbete och god personalvård är viktigt Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Samhällsvårdade barns kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (SÄN) Andel genomförandeplaner innehållande fokus på skolresultat * 100 % 100 % 100 % * Nytt nyckeltal från Handlingsplan Samhällsvårdade barns kunskapsresultat I upprättade genomförandeplaner ska stöd planeras för barns kunskapsutveckling Utmaningar och risker Verksamheten behöver aktivt och vid varje placering utanför det egna hemmet fokusera och uppmärksamma barnens skolgång. Utmaningen är att ställa krav på skola och uppdragstagare/vårdgivare att stödja barnens skolgång. Viktigt är också Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 5(18)

6 att rätt förväntningar ställs på barnen och att stöd ges utifrån deras individuella behov. I vissa fall ansvarar och finansierar nämnden för särskilda stödinsatser i skolan Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan så långt det är möjligt (SÄN) Individ och familjeomsorgen ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och ha en trygg boendesituation. I allt arbete ska barn och ungdomars situation särskilt uppmärksammas (SÄN) Andel beslut om öppenvårdsinsatser (vuxen) Andel beslut om öppenvård för barn och ungdom NKI råd och stöd * Andel ungdomar i åldern år som ej återaktualiseras ett år efter avslutad insats. Andel personer som ej återaktualiseras ett år efter avslutad beroendevård. Andel personer som fullföljer öppenvårdprogrammet Fenix Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (10 av 12 månader) Andelen personer i försökslägenheter som får eget hållbart boende i förhållande till det totala antalet försökslägenheter. Antal avhysningar av barn Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 6(18)

7 Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos familjer * Nytt nyckeltal för. Eftersom inte undersökningsinstrumenten är framtagna går det inte att fastställa målnivåer. Handlingsplan Förebyggande insatser och öppenvård Barn, ungdomar, förändrar och enskilda vuxna ska få råd och stöd för att förebygga ohälsa och social problematik. Vid behov sker stödet i samverkan med andra berörda aktörer. Individ och familjeomsorgen ska bedriva öppenvårdsinsatser och behandling som fyller invånarnas behov av stöd och hjälp. Individ och familjeomsorgen ska samverka externt och internt i trygghetsskapande aktiviteter för kommunmedborgarna. Under ska en modell tas fram för redovisning av de förväntade effekterna av det förebyggande arbetet. Stärka individers självständighet Brukare ska ges förutsättningar att fullfölja biståndsbedömda insatser inom individ och familjeomsorgen för att kunna ge goda resultat. Öka individers förutsättningar för att nå egen försörjning. Motverka bostadslöshet: Antagen handlingsplan mot hemlöshet ska följas. Ensamkommande barn ska ges ett gott mottagande och stöd in i vuxenlivet Utmaningar och risker Verksamhetens mål är att stärka individernas förmåga att leva ett självständigt liv så att man inte blir långvarigt beroende av stöd och bidrag från samhället. Stora utmaningar inom detta område är arbetslösheten och bristen på bostäder. Oro för ekonomi och arbetslöshet kan innebära att barn blir extra utsatta. Våld i familjer och psykisk ohälsa är vanligt förekommande i de ärenden som blir aktuella hos socialtjänsten. Allvarliga skyddsbehov, missbruket bland unga vuxna samt svåra neuropsykiatriska besvär hos ungdomar har ökat komplexiteten och svårighetsgraden i de ärenden som blir aktuella. Dessa faktorer påverkar möjligheten att klara att möta behoven i öppenvård. Ett nära samarbete mellan myndighet och öppenvård samt ett kvalitativt och flexibelt arbetssätt är avgörande för vård på hemmaplan. Det förebyggande arbetet riskerar att bortprioriteras i lägen av små resurser. Under avvecklades delar av det förebyggande arbetet i och med effektiviseringskrav. Ytterligare besparingar inom förebyggande arbete förväntas ge negativa effekter på måluppfyllelse och ökade andra kostnader på sikt. Tillgången till droger bl.a. via nätet har ökat. Signaler från beroendeenheten och Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 7(18)

8 polisen tyder på ett utbrett cannabismissbruk bland unga i Upplands Väsby. Att nå ungdomar innan de når för långt i sitt missbruk är en utmaning eftersom de inte har insikt om problemen och därför inte är motiverade. Konkurrensutsättningen av fritidsgårdarna och övergången till flera olika aktörer kommer att innebära ändrade förutsättningar för att bedriva ett samarbete mellan fritidsgårdar och övrig verksamhet. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Individ och familjeomsorgen ska stärka enskilda individers förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. (SÄN) Andel personer år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Andel personer över 25 år i egen försörjning efter insats på WorkCenter Handlingsplan Förutsättningar för arbetsmarknaden Genomföra kompetensutvecklingsinsatser hos workcenter för att öka förutsättningarna för individer med försörjningsstöd att komma in på arbetsmarknaden. Genomföra projektet kommunala visstidsanställningar Utmaningar och risker För grupperna lågutbildade, äldre över 55 år, funktionsnedsatta och utrikes födda är riskerna störst att fastna i ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. I Upplands Väsby består en stor del av de arbetslösa av dessa grupper. Enligt en sammanställning från arbetsförmedlingen är det 67 procent av de arbetslösa som tillhör dessa grupper i Upplands Väsby. Även med en starkare konjunktur och tillväxt av arbetstillfällen är dess grupper svaga på arbetsmarknaden vilket innebär att många behöver ett stöd för att få ett arbete. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 8(18)

9 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Nöjd-Medarbetar- Index inom Väsby Välfärd (SVV) Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd (SVV) Frisknärvaro (SVV) Nöjd medarbetarindex (SVV) Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef (Ledarskapsindex) (SVV) Handlingsplan Frisknärvaro (SVV) Frisknärvaron ska öka genom att skapa delaktighet och ansvar hos medarbetarna i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Nöjd medarbetarindex (SVV) I medarbetarsamtalet ska ansvarig chef och medarbetare tillsammans sätta medarbetarmål inför nästkommande år. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling ska ske genom lärande nätverk som t.ex. samverkan, lära av forskare och andra aktörer. Förstärka ledarskapet (SVV) Alla ledare deltar i kompetensutveckling om ledarskap och erbjuds handledning Utmaningar och risker Personalomsättning inom myndighetsdelarna är en överhängande risk då myndighetsutövande socialsekreterare ofta tenderar att vara ett genomgångsyrke. Åtgärder på kort och lång sikt kommer att behövas med aktiviteter som syftar till att vi behåller erfaren personal. Under höjdes lönen för myndighetsutövande personal i en särskild satsning. En förstärkning av personalresurserna är genomförd inom ekonomiskt bistånd och barn och ungdom för att säkerställa ett nära arbetsledarskap och stabila arbetsgrupper. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 9(18)

10 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Social- och äldrenämndens ekonomi ska vara i balans (SÄN) Andel enheter med budget i balans Resultatavvikelse i % av omslutningen ,1 0 4, Handlingsplan Uppföljning av budget Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar - en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetad och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef och verksamhetscontroller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående Utmaningar och risker Beräknade volymer för köpt vård och försörjningsstöd för är baserade på idag kända behov samt en estimering av en lågt räknad andel tillkommande behov. En minskning av kommunersättning för placeringar på institution och tillfälliga boenden beslutades inför föregående flerårsplan som en effekt av nya boendelösningar. Risken finns att boendelösningarna inte ersätter institutionsplaceringar och tillfälliga boenden i tänkt utsträckning. Risk finns att tillkommande behov behöver mer vårdintensiv insats. För att fortsätta klara budgeten för placeringskostnader krävs bland annat lyckade rekryteringar av familjehem. Alternativet är att tvingas köpa dyrare familjehemsvård trots att vårdbehovet inte kräver det. Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert behövs som säkerhet. Nya lagkrav kan ytterligare utmana budgeten under flerårsperioden, vad gäller stärkt skydd av barn i samhällsvård. Personalomsättning är en allvarlig risk. Personalomsättning ökar arbetsbelastningen och påverkar rättssäkerhet och effektiviteten. För att upprätthålla verksamheten vid vakanser behöver ofta inhyrd personal anlitas. Bra struktur och bra uppföljningsverktyg av verksamheternas volymer, kostnader och intäkter förutsätter samarbete mellan enhetschef, controller, ekonom och Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 10(18)

11 systemförvaltare. Verktygen behöver utvecklas för att utgöra ett effektivt stöd i uppföljningen. Kompetensutveckling och benchmarking behöver genomföras. En stor del av den köpta verksamheten är upphandlad. Av kvalitets- och ekonomiska skäl krävs en noggrann avtalsuppföljning. En gemensam uppföljning med andra kommuner som ingår i samma upphandling och delar ramavtal är under planering. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 11(18)

12 Ekonomisk översikt - Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Volym/mått Ekonomiskt bistånd * Antal hushåll snitt per månad Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Bruttokostnad totalt i mkr Medelbistånd i kr per hushåll o månad Institutionsplaceringar barn o ungdom ,2 40,0 33,5 33,1 33,3 38,8 Antal årsplatser 14 12,5 13, ,5 11,5 Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Familjehem barn o ungdom Antal årsplatser , Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr Institutionsplaceringar vuxna Antal årsplatser totalt -varav årsplatser, behandling Kostnad per årsplats i tkr Kostnad per dygn i kr -varav årsplatser, boende Kostnad per årsplats i tkr , , ,5 3,5 4,0 3,5 3,5 3, ,9 6,5 7,9 6,5 6,5 6, Kostnad dygn i kr Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 12(18)

13 Resultatbudget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Budget Progn Budget Budget Budget Kommunersättning 159,2 159,2 155,8 153,8 155,0 Täckningsbidrag 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Försäljning och avgifter 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hyror och arrenden 4,8 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 Bidrag 31,6 28,1 28,1 31,6 31,6 31,6 Försäljn verksamhet/entreprenad 156,4 4,3 4,3 1,4 1,4 1,4 Summa intäkter 193,5 197,6 197,6 194,7 192,7 193,9 KOSTNADER (-) Buffert 0-3,9 0-2,5-2,5-2,5 Bidrag -42,0-41,8-36,3-34,9-35,1-35,6 Entreprenad/köp av verksamhet -52,7-50,2-49,3-47,4-47,1-47,4 Personalkostnader -73,7-76,7-77,6-83,0-81,6-81,6 Lokal- och markhyror -10,6-10,5-10,5-11,1-11,1-11,1 Övriga fastighetskostnader -0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Övrigt material och tjänster -11,8-9,7-9,6-9,8-9,8-9,8 Avskrivningar -0,0 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 Intern ränta -0,0 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 Täckningsbidrag -4,0-3,8-3,8-4,3-4,3-4,3 Summa kostnader -195,5-197,6-188,1-194,0-192,5-193,3 Resultat -2,0 0,0 9,5 0,7 0,2 0,6 Förändringar i volymer och verksamhet innebär att kommunersättningen kan minskas med 0,7 mkr för, 0,2 mkr för och 0,6 mkr för. Förändringar av behov med 2,5 mkr jämfört med flerårsplan - respektive effekter av kommunala visstidsanställningar Förändringar i behov av försörjningsstöd och placeringar innebär en minskad kostnad med 2,5 mkr jämfört med flerårsplan -. Detta innebär att ekonomiskt bistånd har minskat med 7 mkr sedan bokslut och kostnaderna för placeringar har minskat med 5,3 mkr. Minskningen av försörjningsstödet består i att antalet hushåll med försörjningsstöd minskat samt att kostnaderna för tillfälligt boende har kunnat sänkas vilket innebär en ett lägre medelbistånd per hushåll. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 13(18)

14 Minskningen i budget på försörjningsstöd består till 1,4 mkr av prognostiserad minskning på grund av projektet kommunala visstidsanställningar. Kommunala visstidsanställningar innebär samtidigt ökade personalkostnader för dessa tjänster och administration på 2 mkr under. Effekterna av projektet kommunala visstidsanställningar på försörjningsstödet minskar något till 1,2 mkr och sedan ytterligare till 0,7 mkr under. Orsaken är att alla deltagare i projektet inte beräknas komma ut i egen försörjning utan hela kostnaden för försörjningsstöd återkommer efter period med arbetslöshetsersättning. Förstärkningar jämfört med flerårsplan - med 1,8 mkr Nytt hyresavtal i pyramiden innebär ökade lokalkostnader med 20 procent. Samtidigt innebär landstingets flytt av beroendeverksamheten ett intäktsbortfall. Verksamheterna i kommunhuset har också fått en behövlig utökning av lokalytan. Totalt innebär förändringarna ytterligare kostnader på 0,7 mkr Taket för stadsbidrag för offentligt skyddade anställningar (osa) ligger still. Kommunens osa-anställda ligger efter de senaste lönejusteringar över taket. Detta innebär att kommunden måste ta hela kostnaden för lönerna utöver taket. För att behålla samma nivå på verksamheten som under krävs ytterligare 0,7 mkr. Övergången till nya handläggningssystemet Pulsen innebär ökade kostnader för systemförvaltning med en halv årsarbetare hos Stöd och Process för individ och familjeomsorgens delar vilket innebär en ökad kostnad med 0,4 mkr. Totalt har tillkommande behov av kommunersättning ökat med 1,8 mkr jämfört med flerårsplan -. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar och arbetet förstärks med en socialsekreterare. Tjänsten finansieras med ersättning från migrationsverket. Förstärkningar beslutade i flerårsplan - Budgeten jämfört med innehåller förstärkning inom vård av barn och unga på grund av lagkrav med två årsarbetare, den tidigare förstärkningen inom ekonomiskt bistånd med en 1:e socialsekreterare ligger kvar. Arbetet med våld i nära relationer förstärks med en årsarbetare. Under bedrivs projektet kommunala visstidsanställningar. Löne-och prisuppräkningen är på totalt 2,6 mkr. Oförutsedda kostnader för köpt vård och försörjningsstöd utgör en väsentlig risk och en buffert på 2,5 mkr finns för att kunna parera en viss ökning av dessa kostnader inom budget. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 14(18)

15 Budget per verksamhet Verksamhet Kom ers Intäkter Förs av verks Övr int S:a Köp verks Kostnader Övr kostn IFO 155,8 1,4 37,5 194,7-47,4-146,6 Summa verksamheter 155,8 1,4 37,5 194,7-47,4-146,6 S:a - 194,0-194,0 Resultat 0,7 0,7 Känslighetsanalys Placeringskostnader barn och unga Kostnad för en barnplacering på HVB med behandling är i snitt ca kr per dygn, ca 78 tkr per månad, 950 tkr per år. Kostnad för en placering av barn/ungdom på SIS är ca kr per dygn, ca 144 tkr per månad, tkr per år Kostnad för en placering a barn/ungdom i familjehem är ca 840 kr per dygn, ca 25 tkr per månad, 306 tkr per år. En procents ökning av priset för placeringar av barn/ungdom innebär vid oförändrade volymer en kostnadsökning med 500 tkr. Placeringskostnader vuxna Kostnaden för en placering av vuxen på SIS (LVM) är ca kr per dygn, ca 100 tkr per månad, tkr per år. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd 1 procents ökning/minskning av genomsnittliga antalet biståndsmottagare per månad (3,5 hushåll) ger en ökad/minskad kostnad med ca 350 tkr per år. Ökad/minskad medelbiståndstid för ekonomiskt bistånd med 0,1 månad ger vid oförändrade volymer en ökad/minskad kostnad på ca 600 tkr per år. Totalt IFO 2,5 procents ökning av personalkostnaden innebär ca 1,9 mkr i ökade personalkostnad. 1 procents ökning på övriga kostnader innebär ca 0,6 mkr i ökad kostnad. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 15(18)

16 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Nämndmål Nyckeltal Resultat Prognos Myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen ska vara rättssäker (SÄN) Andel överklaganden inom individ- och familjeomsorgen som fastställs enligt nämndens förslag eller beslut Genomförda kvalitetsrevisioner Handlingsplan Kvalitetssäkring Individ och familjeomsorgen ska arbeta vidare med att införa kvalitetsledningssystemet. Det innebär att verksamhetens processer och rutinbeskrivningar ska vara dokumenterade. Analyser av processernas riskmoment ska vara genomförda och åtgärder vidtagna för att minska riskerna. En systematisk egenkontroll ska finnas för att undersöka att processerna är säkra och fungerar. Arbetet med att beskriva hela ifo:s verksamhet i kvalitetsledningssystemet fortsätter och färdigställs under. Riskbedömningar av processerna ska vara genomförda på alla och arbetet med systematisk egenkontroll påbörjat på alla enheter för att fungera fullt ut under. Minst en kvalitetsrevision ska genomföras under Utmaningar och risker För att nå i mål med att säkra kvaliteten i verksamheten krävs det att alla delarna i kvalitetsledningssystemet är infört. Första steget är att ha dokumenterade processer och rutinbeskrivningar. Analyser av var processernas riskmoment finns måste vara genomförda och åtgärder insatta för att motverka dessa risker. Därefter krävs en fungerande systematisk kontroll av att processer och rutiner fungerar där man kan fånga upp nya risker och ständigt förbättra dessa. För att lyckas införa kvalitetsledningssystemet i alla delar av verksamheten krävs det en ganska stor arbetsinsats. Resurserna är begränsade och tid för utvecklingsarbetet konkurerar med den löpande handläggningen och andra nödvändiga aktiviteter som till exempel kompetensutveckling. Det finns en stor risk att resurserna påverkas av ökad arbetsbörda, sjukfrånvaro m.m. vilket innebär att takten i införandet av kvalitetsledningssystemet blir lidande. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 16(18)

17 Internkontrollplan Följs upp i: Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Riskbedömning Typ av skada: T2, ÅR Stickprov Att felaktigt beslut fattas Metoden BBIC tillämpas vid beslut om insats där barn är inblandade Förtroendeskada Biståndsbeslut och placeringar Beslut om försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer T2, ÅR T2, ÅR Stickprov Stickprov Att felaktigt beslut fattas Att felaktigt beslut fattas Metoden ASI tillämpas vid beslut om insats för vuxna beroende Förtroendeskada Ekonomisk skada, Förtroendeskada T2, ÅR Stickprov Att felaktigt beslut fattas Upprätta en plan enligt BBIC för vårdens genomförande Förtroendeskada 4 Uppdrag Uppdrag Tidsperiod Säkerställa fortsatt kostnadskontroll och effektivitet inom individ- och familjeomsorgen Utvärdera kommunala visstidsanställningar, 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Konkurrensen om jobben skärps och det påverkar grupper som redan idag har svårt att hitta ett arbete. De grupper som har svårast att få jobb är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning. En ökad arbetslöshet i dessa grupper innebär att fler familjer i kommunen kommer att hamna i svåra ekonomiska situationer framöver, vilket inte sällan leder till ohälsa och familjeproblem av olika slag. Det finns behov av satsningar på nya Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 17(18)

18 åtgärder för personer som varit långvarigt arbetslösa. Åtgärder för gruppen arbetslösa unga vuxna kommer att tas fram under - i samarbete med bland andra arbetsförmedlingen. Under överskådlig framtid väntas flyktingmottagandet öka. Under tog kommunen mot 59 nyanlända flyktingar. Till och med augusti har kommunen tagit mot 43 flyktingar enligt statistik från migrationsverket. Det finns många barn och ungdomar som behöver hjälp att kunna prestera utifrån sin potential och sina förutsättningar. Individ-och familjeomsorgen behöver fortsatt utveckla samverkan med skolor för att tidigt ge stöd till barn, ungdomar och föräldrar. Ett ökat samarbete med ideella organisationer är viktigt som komplement till socialtjänstens arbete. Kartläggning av boendelösningar på hemmaplan för personer som idag erbjuds externa boenden för är gjord. Denna kartläggning visar på fyra målgrupper; unga vuxna som varit placerade, äldre hemlösa med kroniskt missbruk, flyktingar samt enskilda eller familjer utsatta för våld eller med psykisk ohälsa. Generellt för alla målgrupper gäller att bostadsförsörjningen och tilldelningen och flödet av försökslägenheter samt boendestödet är avgörande för lösningar på hemmaplan. Ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen enligt ett särskilt avtal med Migrationsverket behöver en boendekedja specifikt för denna målgrupp. Samarbetet i Nordväst Upplands Väsby kommun driver flera gemensamma verksamheter med andra Nordvästkommuner. Detta samarbete kan komma att utvecklas ytterligare då det i många fall är mer kostnads-och kvalitetseffektivt att gå samman om nya verksamheter. Volymerna inom flera av dessa verksamheter kan komma att utmana budgeten, t ex socialjoursärenden, stödtimmar och medling till brottsutsatta ungdomar. Socialjouren kan behöva utöka sina resurser för att klara en ökad ärendemängd. Individ- och familjeomsorg, Verksamhetsplan med budget - 18(18)

Förutsättningar till Flerårsplan 2016-2018

Förutsättningar till Flerårsplan 2016-2018 Förutsättningar till Flerårsplan - Individ- och familjeomsorg LEX SÄN -03-31 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden

Verksamhetsplan med budget 2016-2018. Social- och äldrenämnden Verksamhetsplan med budget - Social- och äldrenämnden 1 Sammanfattning Arbeta med nämndens besparingskrav, vilket uppgår till totalt 9,5 mkr, varav 7 mkr avser besparingskrav enligt Flerårsplan och 2,5

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Individ- och familjeomsorg Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Nämndsordförande: Maria Johansson (c) Förvaltningschef: Heidi Skov Ragnar Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender 2 Mål och uppföljning

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11 ABCD Tranås Kommun Socialnämnden Individ och familjeomsorg srapport KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Tranås Kommun Individ

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN September 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN SEPT 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten i handläggningsprocessen Fortsatt

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11 Månadsrapport Socialnämnden -11 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Lätt att bli fartblind.. Regeringsförslag för att skapa andrum Den svenska lagstiftningen anpassas till minikrav enligt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-04-22 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Information från familjerådgivningen Helen Hagberg, familjerådgivningen Väsby välfärd, kommer

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen

Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen Internbudget 2013 med plan för åren 2014-2015 för Socialförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1. Nämndsordförandens programförklaring... 3 2. Nämndens uppdrag och ansvar... 4 3. Omvärldsanalys... 5 4. Mål

Läs mer

Uppdrags och Rollbeskrivning

Uppdrags och Rollbeskrivning Uppdrags och Rollbeskrivning Roll: Chef för bildningsförvaltningen Nora kommun Generella mål från politiken 2012: Att se över nyttjandet av lokaler inom förvaltningen för eventuell minskning av kostnader

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015

SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 SOCIALPOLITIK OCH VÄLFÄRD, 2SC113, VT 2015 Seminarieuppgift 5: Syftet med denna uppgift är att tillämpa enklare former av ekonomiska beräkningar samt analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling Kvalitetsledningssystem inom Järfälla Stöd och Behandling Uppdaterad okt 2011 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. JSB:s förebyggande, öppna och biståndsbedömda insatser samt tillhörande

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 1 (15) Datum Tid Kl. 08.30 14.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Utanförskap eller prevention?

Utanförskap eller prevention? Utanförskap eller prevention? - en socioekonomisk beräkning av kostnaderna för utanförskap och prevention i Sotenäs En rapport framtagen av Maria Hassing Karlander i samarbete med Annika Westlund och Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Välfärdsutskottet

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Välfärdsutskottet Verksamhetsplan med budget - Välfärdsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Besparingsförslag budget 2016

Besparingsförslag budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/410-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan med budget - Individ- och familjeomsorg Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Socialnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-03-06 Sid 1 av 22 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14)

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) Statusrapport Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden

Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden 2014-09-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/184-041 Social - och äldrenämnden Tertialbokslut T2 2014 - social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa bokslut

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem www.pwc.se Revisionsrapport 3/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2015 Revisionsrapport Fredrik Markstedt Charlotta Franklin Januari 2016 Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer