ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret

2 Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens sjuttonde verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Smeden 2 i Vaxholms kommun. Föreningens fastighet består av fyra flerbostadshus med tre till fem våningar, totalt omfattande 43 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 1 st. 1 rum och kök + sovalkov a' 60,1 kvm 2 st. 2 rum och kök a' 61,8 kvm 11 st. 3 rum och kök a' 78,4 kvm 3 st. 2! rum och kök a' 82,8 kvm 4 st. 2! rum och kök a' 83,0 kvm 12 st. 2!+! rum och kök a' 87,3 kvm 1 st. 2!+! rum och kök a' 97,0 kvm 7 st. 3! rum och kök a' 100 kvm 2 st. 3!+! rum och kök a' 112,9 Den totala boytan är 3696,9 kvm. Förrådsutrymme ingår i respektive lägenhet. Inga affärslokaler finns inom fastigheten. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos if. Kollektiv bostadsrättsförsäkring är tecknad genom föreningens försorg. Respektive medlem tecknar vanlig hemförsäkring. Fastighetens tekniska status Avsättningar till föreningens fond för yttre underhåll föreslås, i enlighet med ekonomisk plan, med kr. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Inget underhåll är för närvarande planerat. Fastighetens långsiktiga värde Tidigare avgiftshöjningar har huvudsakligen kompenserat för räntebidragens nedtrappning och upphörande, vilket skedde under år Efter kapitaltillskott med 6 milj. kr under hösten -05, och avgiftssänkning med 20 % från 1 januari -06, har avgiften totalt sänkts med ytterligare 3%. Ränteutgifterna ökade mer än beräknat under 2008, men kostnaden kunde hanteras utan avgiftshöjningar under året. Räntenivån började sjunka kraftigt vid årsskiftet 2008/2009, och fortsatte sjunka under året. Långsiktigt planeras för en räntenivå mellan 4,5 och 5%, för rörlig ränta. Den långsiktiga ekonomiska planen beräknar för närvarande driftskostnadsökningen till 2%/år, i likhet med Riksbankens inflationsmål. Värmeförsörjning Värmeförsörjning genom egen bergvärme är i drift från Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med Hiss Craft AB om hissjour och hissunderhåll. Lokalvården sköts av Systrarna Leanders städservice. Övrig fastighetsförvaltning sker internt.

3 Brf Fredriksstrand 2(11) Föreningens ekonomi Årsavgifter Årsavgifterna höjdes med 2,50 % fr.o.m "- höjdes med 2,00 % fr.o.m "- sänktes med 20,0 % fr.o.m "- höjdes med 2,00 % fr.o.m "- höjdes med 4,00 % fr.o.m "- höjdes med 6,00 % fr.o.m "- sänks med 15,0 % fr.o.m Ny genomsnittlig årsavgift 639 kr/kvm. Fastighetsavgift Fastigheten färdigställdes 1993 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. Fastigheten har åsatts värdeår Enligt då gällande lag om fastighetsskatt blev fastigheten helt befriad från fastighetsskatt fr.o.m t.o.m Fr.o.m betalade föreningen halv fastighetsskatt under fem år. Fr.o.m blev fastigheten beskattad med full Reservation för ändringar i skattelagstiftningen om fastighetsskatt och andra ändringar som påverkar fastighetsskatten, t.ex. förändrade taxeringsvärden. Ekonomisk förvaltning Lars Nordin, boende i föreningen, handhar den ekonomiska förvaltningen. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 43 (43) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har tre (två) överlåtelser skett. Gemensamma lokaler Inom fastigheten finns ett styrelserum på Fredriksstrandsvägen 12 samt ett förråd på Fredriksstrandsvägen 14. I förrådet finns möjlighet att förvara vinter- alt. Sommarhjul. Samfällighet Föreningen är delaktig i Smeden - Minören Samfällighetsförening tillsammans med fastigheterna Smeden 1, Smeden 3, Minören 1 och Minören 2. Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggning 1 (Smeden) och gemensamhetsanläggning 2 (Minören). Omfattning: - kabel TV-ledningar från anslutningspunkt t.o.m. vägguttag. - programleverans motsvarande innehållet i anslutningsavtal för kabel-tv. - parkeringsplatser med bilvärmaruttag. En plats per lägenhet samt reserv- och gästplatser. - dagvattenledningar och dagvattenbrunnar inom parkeringsytorna. - lekplats med lekredskap. - kommunikationsytor och planteringar. - gatubelysning med elmätare. - grovsoputrymme. Gemensamhetsanläggningarna har skilda ekonomier. Föreningens andel i Smeden är 43 andelar av totalt 141. Nya avtal Elleveransavtal med Kraft o Kultur AB. Fast elpris. Avtalet gäller fr.o.m under 12 månader. Kollektivt avtal för kabel-tv upphör Ev. enskilt avtal tecknas frivilligt. Verksamhet under året som gått Under året genomfördes en vår- och en höststäddag.

4 Brf Fredriksstrand 3(11) Verksamhet under det kommande året Styrelsen har beslutat om sänkning av årsavgifterna med 15,00 % fr.o.m Städdagar planeras i samarbete med grannföreningen, att genomföras i likhet med föregående år. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Stefan Sahlin Ledamot Ordförande Klaes Jedh Ledamot Sekreterare Lars Nordin Ledamot Kassör Kerstin Persson Ledamot Johan Klerehag Pettersson Ledamot Olle Isaxon Suppleant Lennart Högström Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit nio (tio) protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har under året uppgått till kr. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget if. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens/föreningens brevlåda på Fredriksstrandsvägen 12. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Robert Holm Auktoriserad revisor, huvudansvarig. Valberedning Kecke K Axelsson!"#$%&'(%)*"($$+# ordinarie sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att vinsten disponeras: Balanserat resultat Årets resultat Disponeras på följande sätt: Ianspråktagande av yttre reparationsfond Avsättning till yttre reparationsfond Överföres i ny räkning Resultatet av föreningens verksamhet i övrigt och ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i SEK.

5 Brf Fredriksstrand 4(11) RESULTATRÄKNING Not RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Reparationer Underhåll Drift Underhåll mot yttre fond Fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Administrativa kostnader Administrationskostnader Arvoden Summa administrativa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Brf Fredriksstrand 5(11) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Insatts SBC Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter !"#$%&'()(#* Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Fredriksstrand 6(11) BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skatteskuld Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Fredriksstrand 7(11) Org nr KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta!" Erlagd ränta!! Summa löpande verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förädringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av övriga kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder (exkl. kortfristig del av skulder till kreditinstitut) Summa förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Investering i fastigheten - - Summa investeringsverksamhet - - Kassaflöde från investeringsverksamhet - - Finansieringsverksamheten Inbetalda insatser - - Amorteringar av skulder till kreditinstitut # # Avyttring av aktieobligationer - - Summa finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamheten # # Årets kassaflöde # Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Brf Fredriksstrand 8(11) VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fr.o.m tillämpas BFNAR 2003:4; Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Därmed har föreningens fond för yttre underhåll omklassificerats från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll görs med minst 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus och ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Avskrivning av maskiner och inventarier sker på fem år. Föreningens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed. Värderingsprinciper Avskrivningar på föreningens fastighet har före år 2000 skett med belopp som motsvarat årets amortering på långfristiga lån. Fr.o.m gjordes avskrivning med en halv procent av ursprungliga anskaffningskostnaden. Fr.o.m görs avskrivningar enligt särskild progressiv avskrivningsplan, löpandes på 100 år. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdeförändring hanteras genom nedskrivning alternativt uppskrivning. Finansiella anläggningstillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. NOTER Nettoomsättning Avgifter lgh Hyror motorvärmare Nyckelkopiering Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Summa nettoomsättning Reparationer Byggnader Gemensamma utrymmen Portar Tvättstuga VVS Värmeanläggning Ventilation! Elinstallationer! Hissar Summa reparationer Underhåll Trappstädning Hissbesiktning Värmepumpskontroll Gård Hissunderhåll "#$%&'#()* Förbrukningsmateriel Summa underhåll

10 Brf Fredriksstrand 9(11) Drift Fastighetsel Vatten Sophämtning Försäkringspremier Samfällighetsavgifter Kabel TV Summa drift Underhåll mot yttre fond Garantibesiktning av bergvärmeinstallation Reparation av tak Hisstelefoner Summa underhåll mot fond Byggnader och mark Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde, byggnader Ingående anskaffningsvärde, mark Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Planenliga avskrivningar Ingående avskrivningar, byggnader Årets avskrivningar, byggnader Utgående ackumulerade avskrivningar, byggnader Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Administrationskostnader Kontorsmateriel Porto Revisorsarvode Kostnader för stämma Kameral förvaltning Övriga förvaltningskostnader Nyckelkopiering Tidningarna Bo Rätt och Bo Bättre Medlemsavgift SBC Gåvor Summa administrationskostnader

11 Brf Fredriksstrand 10(11) Personalkostnader Styrelsearvoden Lön, tillfälligt anställd - - Studieverksamhet Intern representation Summa personalkostnader Resultat från övriga papper och fordringar Aktieutdelning Återföring fonder Nedskr. aktiefond Summa resultat från övriga papper och fordringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter Skatteränta Summa övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Räntekostnader Kostnadsränta skattekonto Bankavgifter Summa räntekostnader och liknande kostnader Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp - - Årets avskrivningar Summa maskiner och inventarier Andra långfristiga värdepappersinnehav Namn SEB Sverigefond SEB Världenfond Summa andra långfristiga värdepappersinnehav Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Prenumeration på tidningen Bo Bättre Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kapitalkonto Länsförsäkringar Bank Företagskonto Swedbank Placeringskonto Swedbank Summa kassa och bank

12

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000

Årsredovisning 2000 BRF MÄLARSTRAND 2. Org. nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2000 Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 20 kr/kvm lägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som fritt eget kapital. Årsredovisning

Läs mer