CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014"

Transkript

1 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari CV. Ann- Catrine Edlund Personuppgifter Examina Anställningar vid Umeå universitet Föräldraledighet Vetenskapliga meriter Beskrivning av vetenskaplig verksamhet Fullständig publikationslista Externa forskningsmedel Vetenskapliga priser Bedömning och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten Vetenskapliga nämnduppdrag (se även 4.4) Nationella och internationella projekt och nätverk Medverkan i internationella konferenser Medverkan i nationella konferenser Pedagogiska meriter Pedagogisk utbildning Pedagogisk grundsyn Undervisningserfarenhet på grundnivå och avancerad nivå Handledarerfarenhet Kursutveckling och utbildningsadministration Pedagogiska arbeten och läromedel Utvecklingsarbete inom grundutbildning i nordiska språk och lärarutbildning Utvecklingsarbete inom forskarutbildning Forskarhandledning inom det utbildningsvetenskapliga området Administrativa meriter och ledningsuppdrag Uppdrag och erfarenhet Konferenser Arrangemang av vetenskapliga möten Övrig fortbildning Forsknings- och utbildningspolitiska uppdrag Omvärldskontakter Samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt i den egna verksamheten Nätverksbyggande nationellt och internationellt Vardagligt skriftbruk nätverkskoordination Reading and Writing from Below The common People and the Processes of Literacy in the Nordic countries Information om forskning och utvecklingsarbete... 31

2 2 1. CV. Ann- Catrine Edlund 1.1. Personuppgifter Ann-Catrine Edlund, 29/ Examina 2008 Docent i nordiska språk, Umeå universitet (bil. 1) Fil. dr i nordiska språk, Umeå universitet (bil. 2) Ämneslärarexamen, språkvetenskaplig inriktning med ämnena franska, svenska, historia, Umeå universitet (bil. 3) Anställningar vid Umeå universitet Tjänstgöringsintyg bil Tillsvidareanställd universitetslektor i nordiska språk. Föräldraledig på deltid under 2 år Forskarassistent inom Humanistiska fakultetens profilprogram genus Doktorandtjänst och forskningsassistent. Föräldraledig under totalt 3 år Forskningsassistent på deltid inom två externfinansierade projekt: Nordsverige i språkgeografisk belysning och Säljägarkulturer i det bottniska området Föräldraledighet Föräldraledig under totalt 5 år. Tre års föräldraledighet under doktorandtiden, två år föräldraledig på deltid därefter.

3 3 2. Vetenskapliga meriter 2.1. Beskrivning av vetenskaplig verksamhet I presentationen av min vetenskapliga verksamhet innefattar jag dels min egen forskning dels min erfarenhet av att leda och planera forskning. Hänvisningar till 2.2 Publikationslista görs här genom att förteckna publikationens nummer Egen forskning Min egen forskning är inriktad mot skilda teoretiska forskningsområden: kognitiv lingvistik, literacy-teori och genusteori. I mitt avhandlingsarbete studerade jag de bottniska säljägarnas begreppssystem för säl med teoretisk utgångspunkt i kognitiv lingvistik och kognitiv antropologi (nr 2, se även 7, 11, 13 19). Fokus i denna semantiskt orienterade studie är på språkets betydelsebärande och kunskapsbärande dimensioner. Här förenas modern språkvetenskaplig teori med ett klassiskt nordistiskt material de talade dialekterna. Studien kan anses vara metodologiskt nyskapande i tillämpandet av kognitiv teori på ett empiriskt material med en sociolingvistisk ambition att beskriva terminologin hos en specifik yrkesgrupp. Vid tidpunkten då avhandlingen publicerades var studier inom kognitiv lingvistik nästan uteslutande introspektivt orienterade. Det är först nu på senare år som empiriska studier genomförts och som man har börjat ta hänsyn till språkbrukarnas sociala tillhörighet. För avhandlingen har jag erhållit pris från Gustav Adolfs Akademien och Uppsala universitets umeåfond (se 2.4). Min fortsatta forskning har varit inriktad på literacy-processer i början av 1900-talet, inom det som brukar kallas historisk skriftbruksforskning. Jag har här tillämpat literacy-teori och i viss mån aktör-nätverksteori (för aktör-nätverksteori se nr 3, 8). Jag har studerat vardagligt skriftbruk under tidigt 1900-tal i dagböcker, visböcker och vykort (nr 1, 3 6, 8, 12, 20). I min mest omfattande studie har jag undersökt kvinnors dagboksskrivande i Övre Norrland (nr 1). Frågeställningarna kretsar kring dagboksskrivandets funktioner och dess samband med identitetsskapande processer. Genusteori har tillämpats för att fördjupa diskussionen av identitetsfrågorna. Studien har inneburit metodologiska utmaningar. I analysen har en etnografiskt inspirerad metod tillämpats med de uppenbara svårigheter som det innebär på ett historiskt material. I samtida skriftbruksstudier studeras sällan de producerade texterna, endast de aktiviteter/skrifthändelser som texterna deltar i. I historiska skriftbruksstudier får texten däremot en central position. Min studie har texternas tematik och perspektiv i fokus (se nr 3 för metodologisk diskussion). I ett genusteoretiskt sammanhang bör två publikationer nämnas: Bilagan i SOU 2004:43 (nr 10) där jag redogör för studier av samband mellan yrkesbeteckningar och kön artikeln kan inte klassas som egen forskning utan är en forskningsöversikt. Läroboken Språk och kön som har en tydlig språkvetenskaplig och genusvetenskaplig förankring (nr 22, se också 3.6.1) Erfarenhet av att leda och planera forskning De senaste åren har min vetenskapliga verksamhet i första hand inriktats mot att planera och leda forskning. Jag presenterar här min erfarenhet av planering och ledning inom forskarutbildning, uppdrag som koordinator i nätverket Vardagligt skriftbruk, konferensansvar och redaktörskap. Inom forskarutbildningen vid, Umeå universitet, har jag deltagit i utarbetandet av forskarutbildningsplaner i språkvetenskap och språkdidaktik med inriktning mot svenska. Jag är också examinator i språkdidaktik. Jag handleder inom teoretiska områden som jag själv beforskat: kognitiv lingvistik, genus och skriftbruk, men också inom språkdidaktik och SFL (totalt klocktimmar se 3.4.2).

4 4 Handledningen inom didaktik och pedagogiskt arbete bedrivs i samarbete med forskare som är didaktiskt orienterade i sin forskning. I det RJ-finansierade nätverket Vardagligt skriftbruk har jag som koordinator verkat för att bygga upp ett nordiskt nätverk kring historisk skriftbruksforskning (se 2.3, 2.7, 5.2.1). Historisk skriftbruksforskning har ambitionen att ge en alternativ beskrivning av språkhistoriska förlopp. Uppgiften är angelägen eftersom språkhistorien hittills ofta byggts upp kring auktoriserade författarskap och normerat språk vilket inneburit att vardagens skriftpraktiker kommit i bakgrunden. När de vardagliga skriftpraktikerna tidigare lyfts fram i forskningssammanhang har det vanligen varit för att visa upp fel eller dialektala drag. För svenskspråkigt vidkommande saknas studier som mer konsekvent arbetat inom denna forskningstradition. I det tvärvetenskapliga nätverket har jag samordnat tjugotalet nordiska forskare och anordnat två symposier, två internationella konferenser samt redigerat två antologier (nr 20a, nr 20b; se 4.2 för konferensansvar). Jag har redaktionellt huvudansvar för ytterligare en antologi som förväntas publiceras i juni 2014 (se 2.2. redaktörskap). Nätverket har även samarbetat med ett Helsingforsbaserat literacy-nätverk (se 5.2.1). Tack vare det NOS- HS-finansierade projektet Reading and Writing from Below har vi fått möjlighet att vidga det nordiska nätverket kring historisk skriftbruksforskning till ett europeiskt sammanhang (se 2.3, 4.2, 5.2.1). Projekt- och nätverkssamverkan har båda gett mig viktig inblick i likheter och skillnader i forskningsvillkor mellan de nordiska länderna och också stärkt min förmåga att samarbeta med forskare inom andra ämnesområden, eftersom samarbetena genomgående varit av tvärvetenskaplig natur. Mitt engagemang i nätverk och projekt har utgjort en del i en långsiktig satsning för att bidra till att etablera och stärka historisk skriftbruksforskning som ett nytt forskningsområde i Norden genom att bygga upp nordiska och internationella nätverk. Utöver min erfarenhet av konferensansvar och redaktörskap i skriftbrukssammanhang har jag även erfarenhet av detsamma i ämnessammanhang som arrangör för Svenskans beskrivning 31 (se 4.2) och medredaktör för konferensvolym (nr 21). De senaste fyra åren har jag alltså sammanlagt varit redaktör för fyra antologier/konferensvolymer som samtliga varit referee-granskade (två av dessa är alltså under utgivning 2014) vilket inneburit att jag haft huvudansvar för att redigera 40-talet vetenskapliga artiklar (mina medredaktörers artiklar oräknade) Fullständig publikationslista Monografier Nr Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. (Kulturens frontlinjer 53. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr.) Umeå. (282 sidor) Nr Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Umeå. (Diss. 323 s.) Peer- review granskade artiklar Nr A Country Maid and her Diary. Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. I: Matthew Driscoll & Anna Kuismin (eds), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, s (Studia Fennica: Studia Fennica Litteraria 7.) Finnish Literature Society: Helsinki. (11 sidor) Nr Det enda privata rummet? Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal. I: Kulturella perspektiv 13:1, s (11 sidor)

5 5 Övriga vetenskapliga artiklar Nr Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. I: Ann-Catrine Edlund (red. ), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden , s Umeå: Umeå universitet. (23 sidor) Nr Två vågor av vardagligt skriftbruk I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk , s. 9 17). Umeå: Umeå universitet. (9 sidor) Nr Sälens taxonomi. Ur den bottniske jägarens perspektiv. I: Thule. (Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010), s Umeå. (13 sidor) Nr Visboken en deltagare i flera skriftpraktiker. I: Gunnar Ternhag (utg.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker, s Uppsala. (17 sidor) Nr Samverkan över vetenskapens gränser. Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär. I: Språk på tvärs. Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, november 2004, s Uppsala. (9 sidor) Nr Kan män vara sjuksköterskor och kvinnor brandmän? Om sambandet mellan yrkesbeteckningar och kön. I: SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, s (Betänkande av utredningen om den könssegregerade arbetsmarknaden) Stockholm. (18 sidor) Nr The Swedish seal-hunters conceptual system for seal a cognitive, cultural and ecological approach. I: Augusto Soares da Silva, Amdeu Torres & Miquel Gonçalves (red.), Linguagem, cultura e cogniçao. Estudos de linguistíca cognitiva, s Coimbra: Almedina. (15 sidor) Nr Från avskrift till egen textproduktion Två ångermanländska visböcker från tal. I: Gunvor Flodell, Anna Greggas Bäckström & Asbjørg Westum (red.), Ord i Nord. Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003, s Umeå. (18 sidor) Nr Ekosemantik ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå november 1997, s (Nordsvenska 11.) Umeå. (12 sidor) Nr Semantik och etymologi några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete. I: Studier i svensk språkhistoria 4. Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1 3 november 1995, s (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. MINS 44.) Stockholm. (7 sidor) Nr Språklig tabuering vid säljakt. Kring ord för sälar på svenskspråkigt område. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, s Stockholm. (35 sidor) Nr Säljägarnas indelning av sälar. Ett exempel på folklig systematisering. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, s Stockholm. (24 sidor) Nr Ränner en rännkut och en rant omkring? Diskussion kring två ord för säl. I: Language the Time Machine. Papers in Honour of Bengt Odenstedt, s Umeå (6 sidor) Nr Är sälar drunknade människor? En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. I: Bottnisk kontakt 4, s Skellefteå. (4 sidor) Nr Sjökatt och svarttjäder. Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet. (Center for Arctic Cultural Research. Umeå University. Research Reports nr 15.) Umeå. (59 sidor.) Redaktörskap

6 6 u.u. december Jag får aldrig tid att skriva om veckorna. Vardagligt skrivande i Storkågeträsk under sent 1800-tal. Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström (red.). Kommenterad dagboks- och visboks utgåva som publiceras med stöd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. (Vardagligt skriftbruk 4.) u.u. juni Vernacular Literacies Past, Present and Future. Redigeras av Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen. Konferensvolym från literacy-konferens som hölls i juni (Vardagligt skriftbruk 3.) Nr 20b Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Redigerad av Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen. (Vardagligt skriftbruk 2.) Umeå: Umeå universitet. (200 sidor) Nr 20a Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden Redigerad av Ann-Catrine Edlund. (Vardagligt skriftbruk 1.) Umeå: Umeå universitet. (256 sidor) Nr Svenskans beskrivning 31. (Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den maj 2010.) Redigerade av Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. (370 sidor) Undervisningsmaterial/kurslitteratur Nr Ann-Catrine Edlund, Eva Erson & Karin Milles. Språk och kön. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (256 sidor) Populärvetenskapliga publikationer Nr Ann-Catrine Edlund & Maria Sundström. Sex dagböcker genom två betraktare. I: Västerbotten, s (6 sidor) Nr Med dagboken som följeslagare en pigas dagboksskrivande. I: Västerbotten, s (7 sidor) Nr Vardagens skrivande sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal. I: Västerbotten, s (11 sidor) Nr En säljägare från Obbola berättar. I: Obbola Krönika, s Obbola hembygdsförening. (5 sidor) Nr Vem behöver hundra ord för säl? I: Västerbotten, s (7 sidor) Nr Kustbefolkningen och sälen. I: Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken s (Handlingsplan för bevarandet och nyttjandet av gråsälsbeståndet i Kvarken.) Kvarkenrådet. (3 sidor) Nr Då säljakt bedrevs en tillbakablick på 1900-talets säljakt via jägarnas ord för säl. I: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift nr , s (årg. 140). (7 sidor) Nr Artiklar i Norrländsk uppslagsbok: Storartikeln "Säljakt" och artiklarna "skredstång" och "väckare". Recensioner Nr I erfarenhetens gränsland. Om levnadsberättelse och identitet (recension av samlingsvolym). I: Finsk tidskrift 2, s Nr Recension av avhandling. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner, förf. Sinikka Segerståhl. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv, s Nr Recension av Folkmålsstudier 39. Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis augusti I: Svenska landsmål och svenskt folkliv, s Uppsala.

7 Externa forskningsmedel Större anslag Rikbankens Jubileumsfond NOS- HS Riksbankens Jubileumsfond. Riksbankens Jubileumsfond. Totalt Konferensanslag. Vernacular Literacies Past, Present and Future Huvudansvarig Reading and Writing from Below. Toward Medsökande a New Social History of Literacy in the (ca 5,5 Nordic Countries. miljoner Huvudsökande: Taru Nordlund, Helsingfors SEK) Medsökande: Anna Kuismin, Helsingfors, Matthew Driscoll, Köpenhamn, David Olafssson, Reykjavík. Fortsatt nätverksstöd Projektledare Nätverksstöd. Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden Projektledare ,9 milj SEK Mindre anslag publiceringsbidrag och resebidrag 2012 Publiceringsbidrag. Vardagligt skriftbruk och identitet. Magn Bergvalls stiftelse 2011 Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Publiceringsbidrag. Aspekter på vardagligt skriftbruk Magn Bergvalls stiftelse 2009 Arkivresor och teknisk utrustning. Magn. Bergvalls stiftelse Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Publiceringsbidrag. Ett rum för dagen. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2006 Publiceringsbidrag Ett rum för dagen. Kungl. Patriotiska sällskapet Publiceringsbidrag Ett rum för dagen. Magn. Bergvalls stiftelse Bidrag till två veckors vistelse i Paris. Helge Ax:son Johnsons stiftelse Resebidrag och omkostnader för Mobila tidsrum. Magn. Bergvalls stiftelse 2000 Publiceringsbidrag till min doktorsavhandling erhölls från följande finansiärer: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Kungl. Vitterhetsakademien Längmanska företagarfonden Svenska Jägareförbundet Västerbottens Jägareförbund Totalt

8 Vetenskapliga priser Stiftelsen Språk och kulturs pris för framstående forskning inom området Språk och kultur. ( kronor) Uppsala universitets Umeåfonds pris. Ur prismotiveringen: för framstående insatser inom området övre Norrlands kultur och historia. ( kronor) Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning, belönade mn avhandling Sälen och Jägaren, med motiveringen en gedigen välskriven och teoretiskt nyskapande undersökning i en kulturell och ekologisk kontext (diplom saknas, priset finns omnämnt i verksamhetsberättelse i Saga och sed 2000:165). ( kronor) 2.5. Bedömning och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten Jag har god erfarenhet av att bedöma och kritiskt granska vetenskapliga arbeten. Jag har genomfört fyra sakkunniguppdrag för lektorstillsättningar vid tre olika lärosäten: vid Karlstads universitet, Uppsala universitet och Högskolan Kristianstad och därmed deltagit i bedömningen av totalt 9 sökande med stor vetenskaplig bredd: svenska som andraspråk, språkhistoria, generativ grammatik, samtalsanalys, sociolingvistik, ämnesdidaktik, interaktionell lingvistik. Vid fyra tillfällen har jag fungerat som betygsnämndsledamot, vid tre doktorsdisputationer och ett licentiatseminarium. Vid ett tillfälle har jag varit skuggopponent vid slutseminarium vid Göteborgs universitet. Jag har deltagit i beredning av doktorandtjänster, både vid institutionen och i fakultetsgemensamt sammanhang. Därutöver är jag sedan 2008 ordinarie ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Umeå vilket innebär en omfattande granskning av vetenskaplig verksamhet inom vitt skilda ämnesområden utifrån etiska riktlinjer. Se vidare 4.4. Sakkunniguppdrag för universitetslektorat År Universitetslektorat i: Sökande Medsakkunnig 2011 Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk, Högskolan i Kristianstad Yair Sapir Prof. Niclas Abrahamsson, Stockholms universitet 2011 Svenska språket vid Uppsala universitet Svenska språket. Karlstads universitet 2010 Nordiska språk/svenska språket. Karlstads universitet Gustav Bockgård, Håkan Landqvist, Maria Ohlsson, Camilla Thurén, Maria Westman Peter Andersson, Lena Lötmarker, Camilla Thurén Peter Andersson, Helena Wistrand Prof. Marianne Nordman, Vasa universitet Docent Per Stille, Linnéuniversitetet Docent Per Stille, Linnéuniversitetet Betygsnämndsledamot År Uppdrag 2010 Nordiska språk, Örebro universitet. Lena Lind Palicki: Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. Anna Lindqvist: Dans i skolan om genus, kropp och uttryck Licentiatseminarium i etnologi, Umeå universitet. Veronika Abnersson: Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil Nordiska språk, Umeå universitet. Nils Granberg: The Dynamics of Second Language Learning. A longitudinal and qualitative study of an adult s learning of Swedish.

9 9 Beredning av doktorandtjänster År Uppdrag 2012 Två doktorandtjänster i språkvetenskap, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2010 Två doktorandtjänster i språkdidaktik, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2009 Doktorandtjänst i nordiska språk, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Doktorandtjänst i språkdidaktik, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2003 Doktorandtjänst i nordiska språk, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet 2001 Två doktorandtjänster inom humanistiska fakultetens profilområde Genus, offentlighet, förändring 2.6. Vetenskapliga nämnduppdrag (se även 4.4) Jag har erfarenhet av vetenskapliga nämnduppdrag både nationellt och på fakultetsnivå. År Uppdrag Ledamot i Anställningskommittén vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet Ordförande i Forskningsnämnden för svenska språket med ansvar för att arrangera 2010 ämneskonferensen Svenskans beskrivning, publicera en konferensvolym och föra konferensen vidare Ledamot i ledningsgruppen för nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) Nationella och internationella projekt och nätverk Reading and Writing from Below (NOS- HS- finansierat) Jag medverkar i projektet Reading and Writing from Below. Toward a new social history of literacy in the Nordic Sphere during the long nineteenth century. Projektet finansieras av NOS- HS med , perioden , och koordineras från Helsingfors universitet. Jag var medsökande i projektansökan. Min medverkan i projektet består dels av mitt uppdrag i projektets Advisory board, dels har en forskningstermin finansierats för mig via projektet (vt. 2012) Initiativtagare och koordinator för nordiskt nätverk (RJ- finansierat) Jag är initiativtagare och koordinator för det nordiska nätverket Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden. Nätverket finansierades via det s.k. nätverksstödet från Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond och har varit verksamt under en treårsperiod, mellan , med mig som koordinator. Nätverket har en tvärvetenskaplig uppbyggnad och här ingår tjugo forskare både från Umeå universitet och andra svenska och nordiska universitet och institutioner. I nätverket deltar nordister, historiker, etnologer, litteraturvetare och didaktiker. Nätverket syftade till att utveckla ett nytt forskningsområde där det vardagliga skriftbruket i Sverige, men också i övriga Norden, studeras ur ett diakront perspektiv. I nätverkets regi har det parallellt bedrivits en seminarieserie för literacy-forskare lokalt vid Umeå universitet och en workshop-verksamhet som samlat nationella och nordiska forskare i nätverket. Lokala seminarier har arrangerats två-tre gånger per termin, totalt ca 15 seminarier. Två nordiska workshopar har genomförts i nätverket: Vardagligt skriftbruk i Norden. Källor och källkritik" i Umeå mars 2010; Vardagligt skriftbruk och identitet" i Umeå maj Bidragen från den första workshopen har publicerats i en refereegranskad antologi Att

10 10 läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden (A.-C. Edlund red. 2012, nr 20). Publiceringen finansierades med tryckningsbidrag från Magn. Bergvalls stiftelse. Bidragen från den andra workshopen är under utgivning. Också denna volym finansieras med bidrag från Magn. Bergvalls stiftelse. Nätverkets treåriga verksamhet avslutades med en internationell literacy-konferens: Vardagligt skriftbruk - igår, idag och imorgon/vernacular Literacies - Past, Present and Future. Konferensen anordnades i samarbete med det nordiska literacy-projektet Reading and Writing from Below vid Helsingfors universitet. Konferensen finansierades med ett kompletterande initieringsstöd från Riksbankens Jubileumsfond Literacynätverk med bas i Helsingfors (NOS- HS- finansierat) Jag har blivit kallad som deltagare i ett nordiskt literacy-nätverk med bas i Helsingfors: The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries. Nätverket erhöll finansiering från NOS-H för att genomföra explorative workshops inför en gemensam forskningsansökan. Jag har deltagit i två workshopar i nätverket under 2009, i Helsingfors resp. Köpenhamn, samt medverkat i ett projektmöte i Reykjavík 2010 inför arbetet med nätverkets projektansökan till NOS-HS. Projektansökan blev framgångsrik se ovan Reading and Writing from Below Projektmedverkan forskarassistent Forskarassistent inom det projektet Kulturgräns Norr, RJ-finansierat. Avslutade här den dagboksstudie som påbörjats inom en fakultetsfinansierad forskarassistenttjänst ( Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö ) Projektmedverkan som doktorand Gråsälen i Östersjön och Bottniska viken i zooekologisk vetenskap och folklig tradition i samarbete med Mikael Sjöberg, doktorand i zooekologi. Projektet finansierades av Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF) vid Umeå universitet och har presenterats vid ett antal konferenser, både nationellt och internationellt Forskningsassistent inom två externfinansierade projekt innan jag fick doktorandfinansiering: Nordsverige i språkgeografisk belysning och i Säljägarkulturer inom det bottniska området Medverkan i internationella konferenser juni. The agents and artefacts of vernacular literacy practices in late premodern Europe, juni Humboldt-universitetet, Berlin. Medarrangör och moderator december. En andra exploratory workshop i Köpenhamn 3 4 december 2009, inom det nordiska nätverket The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries juni. En första exploratory workshop i Helsingfors den 3 5 juni 2009, inom det nordiska nätverket The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries. Föredrag: Vernacular literacy, literacy practices and literacy events some useful concepts Technologies of the Word. Literacies in the History of Education. ISCHE 28, i Umeå augusti Föredrag: From one literacy event to another a case study of vernacular literacy in northern Sweden in the 1930s Language, Politeness and Gender: The Pragmatic Roots, i Helsingfors 1 5 september Föredrag: Att skriva sig själv. Dagboksskrivande och identitet i norrländsk agrar miljö under tidigt 1900-tal. (Föredraget insändes för publicering men tyvärr blev den planerade konferensvolymen aldrig utgiven.)

11 Language, Culture and Cognition i Braga, i Portugal juli Föredrag: The Swedish seal-hunters conceptual system for seal A cognitive, cultural and ecological approach. (Publikationsförteckning nr ) Eleventh Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals december 1995, i Orlando, Florida. Poster tillsammans med Mikael Sjöberg, doktorand på skoglig zooekologi: "The grey seal in the Baltic in folk tradition and in a zoological perspective".

12 Medverkan i nationella konferenser Konferens: Svenskans beskrivning 32, i Karlstad oktober: Byn skriver, läser och sjunger. Möten mellan lokala och globala skriftpraktiker i Västerbotten under sent 1800-tal Workshop: Vardagligt skriftbruk och identitet, maj 2011 i Umeå. Föredrag tillsammans med Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström: Byn skriver. Vardagligt och dominant skriftbruk i norra Västerbotten under sent 1800-tal Workshop: Vardagligt skriftbruk i Norden källor och källkritik, mars 2010 i Umeå. Föredrag: Dagböcker, visböcker och ett och annat vykort. Framväxande skriftpraktiker under tidigt 1900-tal. Jag arrangerade även workshopen. (Publikationsförteckning nr. 5.) Symposium: Samlade visor perspektiv på den handskrivna visboken, 5 6 februari 2008 vid Svenskt visarkiv i Stockholm. Föredrag: Visboken en deltagare i flera skriftpraktiker. Jag var även medarrangör av symposiet. (Publikationsförteckning nr ) Symposium: Peter Artedi samtid och vetenskaplig gärning, september 2005 i Gideå. (Arrangör Kungl. Skytteanska samfundet) med föredraget Sälens taxonomi ur den bottniske jägarens perspektiv. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Språk på tvärs, anordnad av ASLA i Södertörn den november Föredrag: Samverkan över vetenskapens gränser. Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog och en konstnär. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Genus och alternativa offentligheter i Umeå oktober 2003, med föredraget Det enda privata rummet? Kvinnors dagboksskrivande i norrländsk agrar miljö under tidigt 1900-tal. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Nybyggarens värld existentiella drivkrafter, historiska och ekologiska ramar i Vilhelmina, september Föredrag: Med dagboken som följeslagare en ung kvinnas möten med människor och miljöer i Västerbottens inland under 1930-talet Konferens: Svenska språkets historia 5, november 1997 i Umeå. Föredrag: Ekosemantik ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. (Publikationförteckning nr ) Konferens: Svenska språkets historia 4 i Stockholm 1 3 november Föredrag: Semantik och etymologi några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete (Publikationsförteckning nr ) Minisymposium: Folkliga taxonomier och folkliga tabueringsföreställningar, Umeå 3 4 oktober Två föredrag: Språklig tabuering vid säljakt och Säljägarnas indelning av sälar. Ett exempel på folklig systematisering. (Publikationsförteckning nr 16 & ) Symposium: Maritimhistoriskt symposium i Skellefteå 5 7 februari Föredrag: Är sälar drunknade människor? En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. (Publikationsförteckning nr )

13 13 3. Pedagogiska meriter 3.1. Pedagogisk utbildning År Kurs 2012 Seminarium för erfarna lärare: Vad är rubrics? Hur kan rubrics underlätta mitt arbete som undervisare och examinator 2011 Reflekterande praktiker. Verkstadsserie som behandlade dokumentation och reflektion i en professionsutbildning, dvs. lärarutbildningen 2010 Genomgått forskarhandledningskurs Forskarhandledning i praktiken. Två veckors universitetspedagogisk grundutbildning 2008 Från Campus till nät och tillbaka. Endagskurs om nätutbildning Pedagogiskt projekt För en könsmedveten och jämställd utbildning Under min doktorandtid deltog jag i en arbetsgrupp som hade ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet vid institutionen. I uppdraget ingick att utveckla och omstrukturera både kursinnehåll och pedagogiska arbetsformer för A- och B-kurser i nordiska språk. Vi anlade också ett tydligt genusperspektiv i utvecklingsarbetet. År 1996 erhöll vi medel från Utbildningsdepartementet för projektet För en könsmedveten och jämställd utbildning. Från lärarcentrering till studentcentrering i Svenska/nordiska språk. Se vidare Pedagogiskt utvecklingsarbete Pedagogisk grundsyn Helhet, reflektion och samverkan Jag presenterar här min pedagogiska grundsyn. I min undervisning utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där jag har ambitionen att tillämpa studentaktiva arbetssätt i ett dialogiskt klassrum (se t.ex. Säljö 2000 för sociokulturell teori). Min pedagogiska grundsyn har präglats av det pedagogiska utvecklingsarbete som jag deltog i vid dåvarande Institutionen för nordiska språk år (se och 3.7). Vår utmaning var då att anpassa rådande undervisningsformer till allt större undervisningsgrupper. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen och i syfte att stärka studenternas eget ansvar fokuserade vi på studentaktiva arbetssätt där studenten förväntas ta eget ansvar för lärandet, problematisera kunskapen och reflektera över den. Helhet, reflektion och samverkan var tre pedagogiska begrepp som vi använde i utvecklingsprojektet och som fortfarande är centrala för mig liksom studentaktiva arbetssätt. Med helhet avses att studenten ska ges förutsättningar för att själv skapa sig en helhetsbild av kursinnehållet. Läraren bidrar här till att syntetisera kunskapen. Med reflektion betonas de reflekterande och värderande inslagen i undervisningen där läraren bidrar till att problematisera kunskapen. Strävan är här att studenten ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att reflektera över både kunskapens förutsättningar och innehåll så att grunden läggs för ett vetenskapligt förhållningssätt. Med samverkan betonas att undervisningen bedrivs både i samverkan mellan lärare och elever, och mellan elever. Begreppet samverkan betonar också en kommunikativ syn på lärande att lärande äger rum i samspel med andra i en specifik social och kulturell kontext Pedagogik i praktik

14 14 Under senaste året har man i pressen kunnat läsa debattartiklar där studenters studiekapacitet ifrågasätts ibland uttryckt som bristande kognitiv förmåga, ibland uttryckt som bristande skriftspråklig kompetens. Jag delar inte denna negativa värdering av dagens studenter. De studenter jag möter är nästan undantagslöst kunskapssökande och därtill socialt kompetenta och fungerar därför väl i ett lärande sammanhang. Dessutom drivs de ofta av ett starkt demokratiskt engagemang, vilket jag möter både hos lärarstudenter och hos de studenter som läser fristående genuskurser och literacykurser. Jag anser att det som lärare är en fantastisk förmån att få ta del av studenternas entusiasm och engagemang. Men jag kan dock instämma i att det fortsättningsvis kommer att vara en utmaning att hantera studenters varierade studiebakgrund. Jag exemplifierar här min pedagogiska praktik och redovisar hur jag arbetar praktiskt med ett dialogiskt klassrum, genus, studiehandledningar, utvärdering, bedömning och återkoppling. Ett dialogiskt klassrum. Jag eftersträvar att föra en kontinuerlig dialog med studenterna. Dialog är bland annat viktigt för att nå studenternas förförståelse och erfarenheter av de ämnen som undervisningen behandlar. I kursen Språk och kön inleder vi exempelvis alltid med att ringa in studenternas föreställningar om ämnet. Men det är lika aktuellt vid exempelvis undervisning om språkförändringar under det sena 1900-talet. För att kunna tillägna sig ny kunskap och kunna aktivt reflektera över denna anser jag att man först måste aktivera och synliggöra den kunskap och de föreställningar som man redan bär med sig. Och särskilt när det gäller språk och språkanvändning så finns det många föreställningar som måste synliggöras. I små grupper kan denna dialog föras i klassrummet, i större grupper kan den äga rum genom t.ex. bikupor eller genom gruppdiskussioner. Genus ser jag som ett självskrivet perspektiv i undervisningen - jag har också utvecklat kurser med genomgående genusperspektiv både på grundnivå och avancerad nivå (se 3.5.1). Studiehandledningar är för mig ett viktigt redskap i undervisningen. Handledningarna fyller flera funktioner. De ger studenterna tydlig överblick över föreläsningar, seminarier och examination. Dessutom underlättar de utvärdering och revidering av undervisningens uppläggning. Kunskapsöverföring till nya lärare underlättas också. Bedömning och återkoppling. En av de svåraste pedagogiska utmaningarna idag är att upprätthålla kvalitet i utbildningen samtidigt som studenternas förkunskaper är av allt mer varierad karaktär. Alla kategorier av studenter bör beredas samma möjligheter för att tillägna sig en akademisk literacy-kompetens, oavsett studiebakgrund. För att både jag och studenterna ska vara helt på det klara med vad som bedöms som godkänd, respektive väl godkänd, sammanställer jag bedömningskriterier som naturligtvis från kursplanens förväntade studieresultat. Kritierierna fungerar samtidigt som tydliga instruktioner framför allt för de studieovana studenterna. I bedömningen av de enskilda arbetena används en mall där kriterierna används. Bedömningsmallen lämnas ut till studenten och möjliggör en enkel form av återkoppling, vilket dels förtydligar hur långt studenten kommit i sitt lärande, dels lindrar arbetsbördan vid bedömning. Mallarna utvärderas kontinuerligt. Det är först vid bedömning som det visar sig om kriterierna varit funktionella både för bedömning och för att vägleda studenterna in i den aktuella genren och den specifika uppgift som bedöms. (Mitt arbete med bedömningsmallar är inspirerat av s.k. rubrics. Se t.ex. Goodrich Andrade 2001.)

15 15 Utvärdering. Vid Umeå universitet har det länge varit obligatoriskt att genomföra kursutvärderingar. Från och med 2013 är det också obligatoriskt med momentutvärderingar. Jag har dock alltid valt att genomföra momentutvärderingar eftersom de ligger i direkt anslutning till lärandetillfället och är nödvändiga för att kunna kvalitetssäkra momenten och i förlängningen hela kursen. Relationen mellan förväntade studieresultat, examinationsformer och bedömningskriterier behöver säkras kontinuerligt Undervisningserfarenhet på grundnivå och avancerad nivå Tjugo års erfarenhet av undervisning på grundnivå Jag har undervisat inom universitetet i 20 år i mer eller mindre utsträckning. Undervisningen har alltid funnits närvarande, även under doktorandstudier och under de år då min tjänst varit i stort sett forskningsfinansierad. Merparten av min undervisning har bedrivits på grundnivå, ca klocktimmar både inom grundutbildningen i vårt ämne nordiska språk/svenska, lärarprogrammet i svenska, språkkonsultprogrammet och inom lärarfortbildning. Jag har även undervisat i språk och kön vid andra utbildningar inom universitetet. De ämnesområden jag främst undervisat inom är: språksociologi, språkhistoria, skrivande, retorik, språkpolitik, språkvård och uppsatshandledning. I undervisningen inom lärarutbildningen läggs därtill ett didaktiskt perspektiv på dessa områden. Jag har mycket god erfarenhet av samtliga led i undervisningsprocessen i och med att jag nästan alltid haft kursansvar. Det innebär alltså att jag både planerat, genomfört, examinerat och utvärderat i stort sett samtliga kurser. Som framgår av min redovisning av pedagogiskt utvecklingsarbete så har jag även i betydande omfattning utvecklat de kurser som jag sedan undervisat på. Min erfarenhet av handledning på grundnivå är också mycket god för examensarbeten inom nordiska språk, lärarprogrammet och språkkonsultprogrammet. Handledningen genomförs om möjligt genom grupphandledning, men jag har också erfarenhet av individuell handledning. Uppsatsernas ämnen uppvisar en stor teoretisk bredd: kognitiv lingvistik, språksociologi, diskursanalys, skriftbruk i skolan, svenska som andraspråk och språkpolitik. Nedan redovisas kurser och antal timmar inom grundutbildningen. Undervisning på grundnivå År Kursmoment Klocktimmar Språk och kön inom andra utbildningar 240 Makt och kön (Centrum för genusvetenskap) Medie- och kommunikationsvetenskap- programmet (Inst. för kultur och medier) Lärarfortbildning inom Lärarlyftet. Att läsa, tala och skriva svenska i 366 dagens språksamhälle Skolan i ett flerspråkigt samhälle 7,5 hp Läsa för livet 7,5 hp Skriva för livet 7,5 hp Samtal och talande i skolan 7,5 hp Språkkonsultprogrammet Genusperspektiv på språk 4,5 hp Skriftlig framställning 4,5 hp Skrivande i praktik och teori 9 hp Forskning om språk 7,5 hp 600

16 16 Examensarbete 7,5 hp Grundutbildning i nordiska språk och på lärarprogrammet i svenska (här redovisas ett urval av moment) Handledning examensarbeten i lärarutbildningen 15 hp Handledning C- uppsatser 15 hp Handledning B- uppsatser 7,5 hp Att forska om språk 7,5 hp Skriva för livet 7,5 hp Språkhistoria 7,5 hp Språkfärdighet och språkvård 7,5 hp Språk i variation 7,5 hp Texter och skrivande 7,5 hp Dagens svenska språksamhälle 7,5 hp Språk och kön 7,5 hp Genus, representation och rum 7,5 hp Totalt Undervisning på avancerad nivå nätundervisning Jag har undervisat på två kurser på avancerad nivå kurser som jag också utvecklat. År Kursmoment Klocktimmar 2013 Literacy. Perspektiv på skriftbruk. Blended learning - nät och campus Språklig representation av kön. Blended learning - nät och campus 160 Totalt Undervisning inom forskarutbildningen År Kursmoment Klocktimmar 2011 Workshop i Utbildningsvetenskapliga forskarskolan om etikprövning Språkvetenskaplig teori och metod Forskarhandledning Totalt Erfarenhet av skilda studentgrupper, undervisningsformer och examination Jag har bred erfarenhet av olika studentgrupper både vad avser gruppens storlek och studenternas förkunskaper. På lärarutbildningen är grupperna ofta förhållandevis stora, studenter, medan vi på grundutbildningen i nordiska språk möter grupper om ca 10 studenter. Undervisningsformerna måste naturligtvis anpassas därefter. I en liten grupp är det exempelvis lätt att bedriva en dialogpedagogik i klassrummet, medan man i den stora gruppen måste aktivera studenterna på annat sätt, genom t.ex. bikupor, gruppdiskussioner och seminarier i halvgrupp. Jag möter också både kunskapsmässigt homogena resp. heterogena grupper. På lärarutbildningen är grupperna förhållandevis homogena, medan grupper på fristående kurser kan vara ytterst heterogena. På kurserna Språk och kön (7,5 hp - grundnivå) och Språklig representation av kön (7,5 hp - avancerad nivå) kan man möta studenter som studerat både språkvetenskap och genusvetenskap, samtidigt som det kan finnas studenter med en grund kunskapsbas som möter både språkvetenskap och genusvetenskap för allra första gången. Min ambition har varit att dels ta vara på de pålästa studenternas kunskap, dels försöka höja den teoretiska nivån så att kursinnehållet blir intressant också för dem.

17 17 Jag har också erfarenhet av nätundervisning. De kurser jag gett på avancerad nivå har getts i form av blended learning med en kombination av undervisning på campus och på nätet. I realiteten har det huvudsakligen blivit nätundervisning, eftersom de flesta studenter befunnit sig på annan ort. Det har varit lärorikt att anpassa undervisningsformerna till de pedagogiska möjligheter som nätet erbjuder att utveckla arbetsformerna, särskilt i ett nytt medium som nätet är för mig, ser jag som en ständigt pågående process. När det gäller examination har jag erfarenhet av salstentamen, hemtentamen, rapportskrivande, essä m.m. På kurser i retorik har examinationen varit i muntlig form.

18 Handledarerfarenhet Handledning av examensarbeten Jag har en bred erfarenhet av handledning av examensarbeten, både inom grundutbildning, svenska/nordiska språk, språkkonsultprogrammet och lärarutbildningen. Sedan 2002 har jag totalt handlett 30 examensarbeten. År 2007 hade jag ansvar för att utveckla kursen Examensarbete 15 hp inom lärarprogrammet i svenska och år 2009 Examensarbete 15 hp inom Språkkonsultprogrammet. Examensarbeten Nordiska Språkkonsultprogrammet Lärarutbildningen Totalt språk/svenska Grundnivå Avancerad nivå Totalt Forskarhandledning Jag har undervisat i betydande omfattning inom forskarutbildningen, ca klocktimmar. Mitt handledaransvar har också inneburit att jag tillsammans med doktoranderna utvecklat specialiseringskurser inom deras teoretiska fält, t.ex. genuskurser med specialinriktning eller literacy-kurser. Kurserna har examinerats i nära anslutning till deras avhandlingsarbete. Exempelvis kan examinationen bestå av att skriva en forskningsöversikt eller att motivera valet av teoretiskt angreppssätt. Eftersom dessa forskarkurser endast getts en gång, i och med att de varit starkt vinklade mot doktorandens specialområde, så har de inte varit föremål för utvärdering. Avslutad forskarhandledning Två av de doktorander i nordiska språk, för vilka jag varit handledare, har disputerat (2009 och 2011). En doktorand i pedagogiskt arbete disputerade Översikt över avslutad forskarhandledning Antag- ningsår Disputa- tionsår Forskarutbild- ningsämne Ansvar Pedagogiskt arbete Biträdande handledare 43% handledaransvar. Huvudh.: Professor Karin Sporre Nordiska språk Biträdande handledare. (Jag kom in i ett sent skede i arbetet) Huvudh.: Lars- Erik Edlund Nordiska språk Huvudhandledare Bitr. handledare: Lars- Erik Edlund Avhandlingens titel och författare Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet Katarina Kärnebro Ja bare skriver som e låter. En grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Anna Greggas Bäckström Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor. Könsrelaterade ordspråk i norrländsk agrar miljö belysta ur ett kognitivt perspektiv. Daniel Andersson

19 19 Pågående forskarutbildning För närvarande är jag handledare för fyra doktorander, tre i nordiska språk och en i språkdidaktik med inriktning mot svenska. Samtliga fyra pågående avhandlingsarbeten fortskrider som planerat, med viss förlängning av tjänsterna på grund av undervisning och föräldraledighet. Avhandlingarna spänner över skilda teoretiska områden: kognitiv lingvistik, genusteori, literacy-teori och SFL. Metodologiskt används bland annat etnografisk metod och samtalsanalys. Översikt över pågående forskarhandledning Antagnings- år Planerad disputation Forskarutbild- ningsämne Nordiska språk slutseminarium maj 2014 Språkdidaktik med inriktning mot svenska Nordiska språk Nordiska språk Ansvar Biträdande handledare Huvudhandledare Huvudhandledare Huvudhandledare Preliminär avhandlingstitel och doktorandens namn Skriftbruk i vardagsliv och SFI- klassrum. Annika Norlund Shaswar Klassrummets semiotiska resurser undervisning och meningsskapande i No- och Hkk- klassrum. Anna- Maria Hipkiss Jättekul att det är så många tjejer här ikväll. Iscensättande av kön i politisk parodi på TV. Hanna Söderlund Kärleksmetaforik i samtalsinteraktion Per Boström 3.5. Kursutveckling och utbildningsadministration Kursutveckling Jag har utvecklat ett stort antal kurser inom grundutbildningen, i nordiska språk, på språkkonsultprogrammet, inom lärarprogrammet, i lärarfortbildning och en fakultetsgemensam kurs. På avancerad nivå har jag utvecklat tre kurser. Översikt över kursutveckling År Poäng Ansvar för kursutvecklingen Kurser på avancerad nivå/nordiska språk 2012 Literacy/perspektiv på skriftspråk 7,5 hp Huvudansvar 2012 Språklig representation av kön 7,5 hp Huvudansvar 2002 Språkvetenskapens utveckling i Västerlandet 5 p (7,5 hp) Kurser i nordiska språk på grundnivå 2012 Skrivande i utbildning och yrkesliv 7,5 hp Huvudansvar 2006 Dagens svenska språksamhälle 7,5 hp Huvudansvar 2006 Att forska om språk 7,5 hp Huvudansvar 2006 Textanalys 7,5 hp Delansvar 2004 Språk och kön 7,5 hp Huvudansvar C/D- kurs som utvecklats tillsammans med docent Eva Erson vid Södertörns högskola.

20 Genus, representation och rum 5 p (7,5 hp) 2005 Genusperspektiv på språk och litteratur 20 p (30 hp) Lärarprogrammet i svenska 2011 Skriva för livet 7,5 hp Huvudansvar 2012 Samtal och talande i skolan 7,5 hp Delansvar 2012 Svenska språkets historia 7,5 hp Delansvar 2007 Examensarbete 15 hp Huvudansvar Lärarfortbildning 2007 Att läsa, skriva och tala svenska i dagens språksamhälle Fristående kurs som utvecklades i samverkan mellan ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap där jag representerade nordiska språk. Ett kurspaket som utvecklades i samverkan mellan ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap, där jag representerade nordiska språk. 30 hp Huvudansvar. Lärarfortbildningskurs på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. Samarbete med Berit Lundgren, dåvarande Inst. för svenska och samhälls- vetenskapliga ämnen. Språkkonsultprogrammet 2009 Examensarbete 15 hp Huvudansvar 2008 Genusperspektiv på språk 4,5 hp Huvudansvar 2008 Skrivande i praktik och teori 9 hp Huvudansvar. Utvecklats i samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet. Fakultetsgemensam kurs 2008 Humanister i praktiska projekt 7,5 hp Fakultetsgemensam kurs som utvecklats av arbetsgrupp vid fakulteten där jag ingick Utbildningsplanering och utbildningsadministration Jag har erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration både för grundnivå, avancerad nivå (svenska/nordiska språk, språkkonsultprogrammet, lärarprogrammet, lärarfortbildning) och för forskarutbildning. Jag har varit förordnad som studierektor i nordiska språk, varit ansvarig för samordning inom Lärarlyftet och ansvarat för årlig fortbildningsdag för lärare Språkfestivalen. Jag är för närvarande examinator för forskarutbildning i språkdidaktik med inriktning mot svenska. Jag har också erfarenhet av rådsarbete inom grundutbildning och avancerad nivå som ledamot i Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och som ledamot i ämnesrådet för svensklärarprogrammet.

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-02-25 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 08:15 Plats: Svea Ärende 7 Föregående mötes protokoll Ärende 8 2015/50-1.1

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska.

K U R S P L A N. Nordiska språk med särskild inriktning på svenska. Scandinavian languages with special focus on Swedish. Svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Nordiska språk med särskild inriktning på svenska Scandinavian languages with special focus on Swedish Kurskod NO2001 Dnr HUM 2008/204-514 Beslutsdatum 2008-06-04

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan 1 INFORMATION Granskad: 2014-06-01 Reviderad: 2014-06-01 Kansli EHL Åsa Quensel Ahnfelt Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Språkrådgivning och textvård. Language counselling and corpus planning. Svenska. Nordiska språk. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Språkrådgivning och textvård Language counselling and corpus planning Kurskod NO2102 Dnr HUM 2008/46-514 Beslutsdatum 2008-02-13 Beslutande organ Beredningsgruppen

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-05-20 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: 08:00 Plats: Svea Ärende 26 Föregående mötes protokoll Justerat protokoll

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal

Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid StockJiolms universitet MINS 55 Jubileumsskrift 2003 Nordiska språk minns från 1800-tal till 2000-tal Stockholm 2003 Innehåll Förord 1 Nordister och

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer