CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014"

Transkript

1 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari CV. Ann- Catrine Edlund Personuppgifter Examina Anställningar vid Umeå universitet Föräldraledighet Vetenskapliga meriter Beskrivning av vetenskaplig verksamhet Fullständig publikationslista Externa forskningsmedel Vetenskapliga priser Bedömning och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten Vetenskapliga nämnduppdrag (se även 4.4) Nationella och internationella projekt och nätverk Medverkan i internationella konferenser Medverkan i nationella konferenser Pedagogiska meriter Pedagogisk utbildning Pedagogisk grundsyn Undervisningserfarenhet på grundnivå och avancerad nivå Handledarerfarenhet Kursutveckling och utbildningsadministration Pedagogiska arbeten och läromedel Utvecklingsarbete inom grundutbildning i nordiska språk och lärarutbildning Utvecklingsarbete inom forskarutbildning Forskarhandledning inom det utbildningsvetenskapliga området Administrativa meriter och ledningsuppdrag Uppdrag och erfarenhet Konferenser Arrangemang av vetenskapliga möten Övrig fortbildning Forsknings- och utbildningspolitiska uppdrag Omvärldskontakter Samverkan med det omgivande samhället med utgångspunkt i den egna verksamheten Nätverksbyggande nationellt och internationellt Vardagligt skriftbruk nätverkskoordination Reading and Writing from Below The common People and the Processes of Literacy in the Nordic countries Information om forskning och utvecklingsarbete... 31

2 2 1. CV. Ann- Catrine Edlund 1.1. Personuppgifter Ann-Catrine Edlund, 29/ Examina 2008 Docent i nordiska språk, Umeå universitet (bil. 1) Fil. dr i nordiska språk, Umeå universitet (bil. 2) Ämneslärarexamen, språkvetenskaplig inriktning med ämnena franska, svenska, historia, Umeå universitet (bil. 3) Anställningar vid Umeå universitet Tjänstgöringsintyg bil Tillsvidareanställd universitetslektor i nordiska språk. Föräldraledig på deltid under 2 år Forskarassistent inom Humanistiska fakultetens profilprogram genus Doktorandtjänst och forskningsassistent. Föräldraledig under totalt 3 år Forskningsassistent på deltid inom två externfinansierade projekt: Nordsverige i språkgeografisk belysning och Säljägarkulturer i det bottniska området Föräldraledighet Föräldraledig under totalt 5 år. Tre års föräldraledighet under doktorandtiden, två år föräldraledig på deltid därefter.

3 3 2. Vetenskapliga meriter 2.1. Beskrivning av vetenskaplig verksamhet I presentationen av min vetenskapliga verksamhet innefattar jag dels min egen forskning dels min erfarenhet av att leda och planera forskning. Hänvisningar till 2.2 Publikationslista görs här genom att förteckna publikationens nummer Egen forskning Min egen forskning är inriktad mot skilda teoretiska forskningsområden: kognitiv lingvistik, literacy-teori och genusteori. I mitt avhandlingsarbete studerade jag de bottniska säljägarnas begreppssystem för säl med teoretisk utgångspunkt i kognitiv lingvistik och kognitiv antropologi (nr 2, se även 7, 11, 13 19). Fokus i denna semantiskt orienterade studie är på språkets betydelsebärande och kunskapsbärande dimensioner. Här förenas modern språkvetenskaplig teori med ett klassiskt nordistiskt material de talade dialekterna. Studien kan anses vara metodologiskt nyskapande i tillämpandet av kognitiv teori på ett empiriskt material med en sociolingvistisk ambition att beskriva terminologin hos en specifik yrkesgrupp. Vid tidpunkten då avhandlingen publicerades var studier inom kognitiv lingvistik nästan uteslutande introspektivt orienterade. Det är först nu på senare år som empiriska studier genomförts och som man har börjat ta hänsyn till språkbrukarnas sociala tillhörighet. För avhandlingen har jag erhållit pris från Gustav Adolfs Akademien och Uppsala universitets umeåfond (se 2.4). Min fortsatta forskning har varit inriktad på literacy-processer i början av 1900-talet, inom det som brukar kallas historisk skriftbruksforskning. Jag har här tillämpat literacy-teori och i viss mån aktör-nätverksteori (för aktör-nätverksteori se nr 3, 8). Jag har studerat vardagligt skriftbruk under tidigt 1900-tal i dagböcker, visböcker och vykort (nr 1, 3 6, 8, 12, 20). I min mest omfattande studie har jag undersökt kvinnors dagboksskrivande i Övre Norrland (nr 1). Frågeställningarna kretsar kring dagboksskrivandets funktioner och dess samband med identitetsskapande processer. Genusteori har tillämpats för att fördjupa diskussionen av identitetsfrågorna. Studien har inneburit metodologiska utmaningar. I analysen har en etnografiskt inspirerad metod tillämpats med de uppenbara svårigheter som det innebär på ett historiskt material. I samtida skriftbruksstudier studeras sällan de producerade texterna, endast de aktiviteter/skrifthändelser som texterna deltar i. I historiska skriftbruksstudier får texten däremot en central position. Min studie har texternas tematik och perspektiv i fokus (se nr 3 för metodologisk diskussion). I ett genusteoretiskt sammanhang bör två publikationer nämnas: Bilagan i SOU 2004:43 (nr 10) där jag redogör för studier av samband mellan yrkesbeteckningar och kön artikeln kan inte klassas som egen forskning utan är en forskningsöversikt. Läroboken Språk och kön som har en tydlig språkvetenskaplig och genusvetenskaplig förankring (nr 22, se också 3.6.1) Erfarenhet av att leda och planera forskning De senaste åren har min vetenskapliga verksamhet i första hand inriktats mot att planera och leda forskning. Jag presenterar här min erfarenhet av planering och ledning inom forskarutbildning, uppdrag som koordinator i nätverket Vardagligt skriftbruk, konferensansvar och redaktörskap. Inom forskarutbildningen vid, Umeå universitet, har jag deltagit i utarbetandet av forskarutbildningsplaner i språkvetenskap och språkdidaktik med inriktning mot svenska. Jag är också examinator i språkdidaktik. Jag handleder inom teoretiska områden som jag själv beforskat: kognitiv lingvistik, genus och skriftbruk, men också inom språkdidaktik och SFL (totalt klocktimmar se 3.4.2).

4 4 Handledningen inom didaktik och pedagogiskt arbete bedrivs i samarbete med forskare som är didaktiskt orienterade i sin forskning. I det RJ-finansierade nätverket Vardagligt skriftbruk har jag som koordinator verkat för att bygga upp ett nordiskt nätverk kring historisk skriftbruksforskning (se 2.3, 2.7, 5.2.1). Historisk skriftbruksforskning har ambitionen att ge en alternativ beskrivning av språkhistoriska förlopp. Uppgiften är angelägen eftersom språkhistorien hittills ofta byggts upp kring auktoriserade författarskap och normerat språk vilket inneburit att vardagens skriftpraktiker kommit i bakgrunden. När de vardagliga skriftpraktikerna tidigare lyfts fram i forskningssammanhang har det vanligen varit för att visa upp fel eller dialektala drag. För svenskspråkigt vidkommande saknas studier som mer konsekvent arbetat inom denna forskningstradition. I det tvärvetenskapliga nätverket har jag samordnat tjugotalet nordiska forskare och anordnat två symposier, två internationella konferenser samt redigerat två antologier (nr 20a, nr 20b; se 4.2 för konferensansvar). Jag har redaktionellt huvudansvar för ytterligare en antologi som förväntas publiceras i juni 2014 (se 2.2. redaktörskap). Nätverket har även samarbetat med ett Helsingforsbaserat literacy-nätverk (se 5.2.1). Tack vare det NOS- HS-finansierade projektet Reading and Writing from Below har vi fått möjlighet att vidga det nordiska nätverket kring historisk skriftbruksforskning till ett europeiskt sammanhang (se 2.3, 4.2, 5.2.1). Projekt- och nätverkssamverkan har båda gett mig viktig inblick i likheter och skillnader i forskningsvillkor mellan de nordiska länderna och också stärkt min förmåga att samarbeta med forskare inom andra ämnesområden, eftersom samarbetena genomgående varit av tvärvetenskaplig natur. Mitt engagemang i nätverk och projekt har utgjort en del i en långsiktig satsning för att bidra till att etablera och stärka historisk skriftbruksforskning som ett nytt forskningsområde i Norden genom att bygga upp nordiska och internationella nätverk. Utöver min erfarenhet av konferensansvar och redaktörskap i skriftbrukssammanhang har jag även erfarenhet av detsamma i ämnessammanhang som arrangör för Svenskans beskrivning 31 (se 4.2) och medredaktör för konferensvolym (nr 21). De senaste fyra åren har jag alltså sammanlagt varit redaktör för fyra antologier/konferensvolymer som samtliga varit referee-granskade (två av dessa är alltså under utgivning 2014) vilket inneburit att jag haft huvudansvar för att redigera 40-talet vetenskapliga artiklar (mina medredaktörers artiklar oräknade) Fullständig publikationslista Monografier Nr Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö. (Kulturens frontlinjer 53. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr.) Umeå. (282 sidor) Nr Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv. Umeå. (Diss. 323 s.) Peer- review granskade artiklar Nr A Country Maid and her Diary. Methodological Reflections on Historical Literacy Practices. I: Matthew Driscoll & Anna Kuismin (eds), White Field, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, s (Studia Fennica: Studia Fennica Litteraria 7.) Finnish Literature Society: Helsinki. (11 sidor) Nr Det enda privata rummet? Tankar kring dagboksskrivandets rumsskapande funktion för kvinnor i agrar miljö under tidigt 1900-tal. I: Kulturella perspektiv 13:1, s (11 sidor)

5 5 Övriga vetenskapliga artiklar Nr Att skriva vykort. En vardaglig skriftpraktik i början av 1900-talet. I: Ann-Catrine Edlund (red. ), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden , s Umeå: Umeå universitet. (23 sidor) Nr Två vågor av vardagligt skriftbruk I: Ann-Catrine Edlund (red.), Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk , s. 9 17). Umeå: Umeå universitet. (9 sidor) Nr Sälens taxonomi. Ur den bottniske jägarens perspektiv. I: Thule. (Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2010), s Umeå. (13 sidor) Nr Visboken en deltagare i flera skriftpraktiker. I: Gunnar Ternhag (utg.), Samlade visor. Perspektiv på handskrivna visböcker, s Uppsala. (17 sidor) Nr Samverkan över vetenskapens gränser. Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog respektive en konstnär. I: Språk på tvärs. Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, november 2004, s Uppsala. (9 sidor) Nr Kan män vara sjuksköterskor och kvinnor brandmän? Om sambandet mellan yrkesbeteckningar och kön. I: SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, s (Betänkande av utredningen om den könssegregerade arbetsmarknaden) Stockholm. (18 sidor) Nr The Swedish seal-hunters conceptual system for seal a cognitive, cultural and ecological approach. I: Augusto Soares da Silva, Amdeu Torres & Miquel Gonçalves (red.), Linguagem, cultura e cogniçao. Estudos de linguistíca cognitiva, s Coimbra: Almedina. (15 sidor) Nr Från avskrift till egen textproduktion Två ångermanländska visböcker från tal. I: Gunvor Flodell, Anna Greggas Bäckström & Asbjørg Westum (red.), Ord i Nord. Vänskrift till Lars-Erik Edlund 16 augusti 2003, s Umeå. (18 sidor) Nr Ekosemantik ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia. Umeå november 1997, s (Nordsvenska 11.) Umeå. (12 sidor) Nr Semantik och etymologi några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete. I: Studier i svensk språkhistoria 4. Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. Stockholm 1 3 november 1995, s (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. MINS 44.) Stockholm. (7 sidor) Nr Språklig tabuering vid säljakt. Kring ord för sälar på svenskspråkigt område. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, s Stockholm. (35 sidor) Nr Säljägarnas indelning av sälar. Ett exempel på folklig systematisering. I: Tabu, verklighet, språk. Tio uppsatser om folkliga tabueringsföreställningar och taxonomier, s Stockholm. (24 sidor) Nr Ränner en rännkut och en rant omkring? Diskussion kring två ord för säl. I: Language the Time Machine. Papers in Honour of Bengt Odenstedt, s Umeå (6 sidor) Nr Är sälar drunknade människor? En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. I: Bottnisk kontakt 4, s Skellefteå. (4 sidor) Nr Sjökatt och svarttjäder. Studier över säljägares noaord för säl inom det bottniska området och Östersjöområdet. (Center for Arctic Cultural Research. Umeå University. Research Reports nr 15.) Umeå. (59 sidor.) Redaktörskap

6 6 u.u. december Jag får aldrig tid att skriva om veckorna. Vardagligt skrivande i Storkågeträsk under sent 1800-tal. Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström (red.). Kommenterad dagboks- och visboks utgåva som publiceras med stöd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. (Vardagligt skriftbruk 4.) u.u. juni Vernacular Literacies Past, Present and Future. Redigeras av Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen. Konferensvolym från literacy-konferens som hölls i juni (Vardagligt skriftbruk 3.) Nr 20b Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. Redigerad av Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen. (Vardagligt skriftbruk 2.) Umeå: Umeå universitet. (200 sidor) Nr 20a Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden Redigerad av Ann-Catrine Edlund. (Vardagligt skriftbruk 1.) Umeå: Umeå universitet. (256 sidor) Nr Svenskans beskrivning 31. (Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den maj 2010.) Redigerade av Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. (370 sidor) Undervisningsmaterial/kurslitteratur Nr Ann-Catrine Edlund, Eva Erson & Karin Milles. Språk och kön. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (256 sidor) Populärvetenskapliga publikationer Nr Ann-Catrine Edlund & Maria Sundström. Sex dagböcker genom två betraktare. I: Västerbotten, s (6 sidor) Nr Med dagboken som följeslagare en pigas dagboksskrivande. I: Västerbotten, s (7 sidor) Nr Vardagens skrivande sex norrländska dagböcker från tidigt 1900-tal. I: Västerbotten, s (11 sidor) Nr En säljägare från Obbola berättar. I: Obbola Krönika, s Obbola hembygdsförening. (5 sidor) Nr Vem behöver hundra ord för säl? I: Västerbotten, s (7 sidor) Nr Kustbefolkningen och sälen. I: Kustbefolkningen och gråsälen i Kvarken s (Handlingsplan för bevarandet och nyttjandet av gråsälsbeståndet i Kvarken.) Kvarkenrådet. (3 sidor) Nr Då säljakt bedrevs en tillbakablick på 1900-talets säljakt via jägarnas ord för säl. I: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift nr , s (årg. 140). (7 sidor) Nr Artiklar i Norrländsk uppslagsbok: Storartikeln "Säljakt" och artiklarna "skredstång" och "väckare". Recensioner Nr I erfarenhetens gränsland. Om levnadsberättelse och identitet (recension av samlingsvolym). I: Finsk tidskrift 2, s Nr Recension av avhandling. Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner, förf. Sinikka Segerståhl. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv, s Nr Recension av Folkmålsstudier 39. Förhandlingar vid Sjätte nordiska dialektologkonferensen i Karis augusti I: Svenska landsmål och svenskt folkliv, s Uppsala.

7 Externa forskningsmedel Större anslag Rikbankens Jubileumsfond NOS- HS Riksbankens Jubileumsfond. Riksbankens Jubileumsfond. Totalt Konferensanslag. Vernacular Literacies Past, Present and Future Huvudansvarig Reading and Writing from Below. Toward Medsökande a New Social History of Literacy in the (ca 5,5 Nordic Countries. miljoner Huvudsökande: Taru Nordlund, Helsingfors SEK) Medsökande: Anna Kuismin, Helsingfors, Matthew Driscoll, Köpenhamn, David Olafssson, Reykjavík. Fortsatt nätverksstöd Projektledare Nätverksstöd. Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden Projektledare ,9 milj SEK Mindre anslag publiceringsbidrag och resebidrag 2012 Publiceringsbidrag. Vardagligt skriftbruk och identitet. Magn Bergvalls stiftelse 2011 Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Publiceringsbidrag. Aspekter på vardagligt skriftbruk Magn Bergvalls stiftelse 2009 Arkivresor och teknisk utrustning. Magn. Bergvalls stiftelse Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Resestipendium Kungl. Skytteanska samfundet Publiceringsbidrag. Ett rum för dagen. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2006 Publiceringsbidrag Ett rum för dagen. Kungl. Patriotiska sällskapet Publiceringsbidrag Ett rum för dagen. Magn. Bergvalls stiftelse Bidrag till två veckors vistelse i Paris. Helge Ax:son Johnsons stiftelse Resebidrag och omkostnader för Mobila tidsrum. Magn. Bergvalls stiftelse 2000 Publiceringsbidrag till min doktorsavhandling erhölls från följande finansiärer: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Kungl. Vitterhetsakademien Längmanska företagarfonden Svenska Jägareförbundet Västerbottens Jägareförbund Totalt

8 Vetenskapliga priser Stiftelsen Språk och kulturs pris för framstående forskning inom området Språk och kultur. ( kronor) Uppsala universitets Umeåfonds pris. Ur prismotiveringen: för framstående insatser inom området övre Norrlands kultur och historia. ( kronor) Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för svensk folklivsforskning, belönade mn avhandling Sälen och Jägaren, med motiveringen en gedigen välskriven och teoretiskt nyskapande undersökning i en kulturell och ekologisk kontext (diplom saknas, priset finns omnämnt i verksamhetsberättelse i Saga och sed 2000:165). ( kronor) 2.5. Bedömning och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten Jag har god erfarenhet av att bedöma och kritiskt granska vetenskapliga arbeten. Jag har genomfört fyra sakkunniguppdrag för lektorstillsättningar vid tre olika lärosäten: vid Karlstads universitet, Uppsala universitet och Högskolan Kristianstad och därmed deltagit i bedömningen av totalt 9 sökande med stor vetenskaplig bredd: svenska som andraspråk, språkhistoria, generativ grammatik, samtalsanalys, sociolingvistik, ämnesdidaktik, interaktionell lingvistik. Vid fyra tillfällen har jag fungerat som betygsnämndsledamot, vid tre doktorsdisputationer och ett licentiatseminarium. Vid ett tillfälle har jag varit skuggopponent vid slutseminarium vid Göteborgs universitet. Jag har deltagit i beredning av doktorandtjänster, både vid institutionen och i fakultetsgemensamt sammanhang. Därutöver är jag sedan 2008 ordinarie ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Umeå vilket innebär en omfattande granskning av vetenskaplig verksamhet inom vitt skilda ämnesområden utifrån etiska riktlinjer. Se vidare 4.4. Sakkunniguppdrag för universitetslektorat År Universitetslektorat i: Sökande Medsakkunnig 2011 Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk, Högskolan i Kristianstad Yair Sapir Prof. Niclas Abrahamsson, Stockholms universitet 2011 Svenska språket vid Uppsala universitet Svenska språket. Karlstads universitet 2010 Nordiska språk/svenska språket. Karlstads universitet Gustav Bockgård, Håkan Landqvist, Maria Ohlsson, Camilla Thurén, Maria Westman Peter Andersson, Lena Lötmarker, Camilla Thurén Peter Andersson, Helena Wistrand Prof. Marianne Nordman, Vasa universitet Docent Per Stille, Linnéuniversitetet Docent Per Stille, Linnéuniversitetet Betygsnämndsledamot År Uppdrag 2010 Nordiska språk, Örebro universitet. Lena Lind Palicki: Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. Anna Lindqvist: Dans i skolan om genus, kropp och uttryck Licentiatseminarium i etnologi, Umeå universitet. Veronika Abnersson: Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil Nordiska språk, Umeå universitet. Nils Granberg: The Dynamics of Second Language Learning. A longitudinal and qualitative study of an adult s learning of Swedish.

9 9 Beredning av doktorandtjänster År Uppdrag 2012 Två doktorandtjänster i språkvetenskap, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2010 Två doktorandtjänster i språkdidaktik, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2009 Doktorandtjänst i nordiska språk, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Doktorandtjänst i språkdidaktik, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2003 Doktorandtjänst i nordiska språk, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet 2001 Två doktorandtjänster inom humanistiska fakultetens profilområde Genus, offentlighet, förändring 2.6. Vetenskapliga nämnduppdrag (se även 4.4) Jag har erfarenhet av vetenskapliga nämnduppdrag både nationellt och på fakultetsnivå. År Uppdrag Ledamot i Anställningskommittén vid Humanistisk fakultet, Umeå universitet Ordförande i Forskningsnämnden för svenska språket med ansvar för att arrangera 2010 ämneskonferensen Svenskans beskrivning, publicera en konferensvolym och föra konferensen vidare Ledamot i ledningsgruppen för nationella nätverket Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) Nationella och internationella projekt och nätverk Reading and Writing from Below (NOS- HS- finansierat) Jag medverkar i projektet Reading and Writing from Below. Toward a new social history of literacy in the Nordic Sphere during the long nineteenth century. Projektet finansieras av NOS- HS med , perioden , och koordineras från Helsingfors universitet. Jag var medsökande i projektansökan. Min medverkan i projektet består dels av mitt uppdrag i projektets Advisory board, dels har en forskningstermin finansierats för mig via projektet (vt. 2012) Initiativtagare och koordinator för nordiskt nätverk (RJ- finansierat) Jag är initiativtagare och koordinator för det nordiska nätverket Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden. Nätverket finansierades via det s.k. nätverksstödet från Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond och har varit verksamt under en treårsperiod, mellan , med mig som koordinator. Nätverket har en tvärvetenskaplig uppbyggnad och här ingår tjugo forskare både från Umeå universitet och andra svenska och nordiska universitet och institutioner. I nätverket deltar nordister, historiker, etnologer, litteraturvetare och didaktiker. Nätverket syftade till att utveckla ett nytt forskningsområde där det vardagliga skriftbruket i Sverige, men också i övriga Norden, studeras ur ett diakront perspektiv. I nätverkets regi har det parallellt bedrivits en seminarieserie för literacy-forskare lokalt vid Umeå universitet och en workshop-verksamhet som samlat nationella och nordiska forskare i nätverket. Lokala seminarier har arrangerats två-tre gånger per termin, totalt ca 15 seminarier. Två nordiska workshopar har genomförts i nätverket: Vardagligt skriftbruk i Norden. Källor och källkritik" i Umeå mars 2010; Vardagligt skriftbruk och identitet" i Umeå maj Bidragen från den första workshopen har publicerats i en refereegranskad antologi Att

10 10 läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden (A.-C. Edlund red. 2012, nr 20). Publiceringen finansierades med tryckningsbidrag från Magn. Bergvalls stiftelse. Bidragen från den andra workshopen är under utgivning. Också denna volym finansieras med bidrag från Magn. Bergvalls stiftelse. Nätverkets treåriga verksamhet avslutades med en internationell literacy-konferens: Vardagligt skriftbruk - igår, idag och imorgon/vernacular Literacies - Past, Present and Future. Konferensen anordnades i samarbete med det nordiska literacy-projektet Reading and Writing from Below vid Helsingfors universitet. Konferensen finansierades med ett kompletterande initieringsstöd från Riksbankens Jubileumsfond Literacynätverk med bas i Helsingfors (NOS- HS- finansierat) Jag har blivit kallad som deltagare i ett nordiskt literacy-nätverk med bas i Helsingfors: The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries. Nätverket erhöll finansiering från NOS-H för att genomföra explorative workshops inför en gemensam forskningsansökan. Jag har deltagit i två workshopar i nätverket under 2009, i Helsingfors resp. Köpenhamn, samt medverkat i ett projektmöte i Reykjavík 2010 inför arbetet med nätverkets projektansökan till NOS-HS. Projektansökan blev framgångsrik se ovan Reading and Writing from Below Projektmedverkan forskarassistent Forskarassistent inom det projektet Kulturgräns Norr, RJ-finansierat. Avslutade här den dagboksstudie som påbörjats inom en fakultetsfinansierad forskarassistenttjänst ( Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö ) Projektmedverkan som doktorand Gråsälen i Östersjön och Bottniska viken i zooekologisk vetenskap och folklig tradition i samarbete med Mikael Sjöberg, doktorand i zooekologi. Projektet finansierades av Centrum för miljövetenskaplig forskning (CMF) vid Umeå universitet och har presenterats vid ett antal konferenser, både nationellt och internationellt Forskningsassistent inom två externfinansierade projekt innan jag fick doktorandfinansiering: Nordsverige i språkgeografisk belysning och i Säljägarkulturer inom det bottniska området Medverkan i internationella konferenser juni. The agents and artefacts of vernacular literacy practices in late premodern Europe, juni Humboldt-universitetet, Berlin. Medarrangör och moderator december. En andra exploratory workshop i Köpenhamn 3 4 december 2009, inom det nordiska nätverket The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries juni. En första exploratory workshop i Helsingfors den 3 5 juni 2009, inom det nordiska nätverket The Common People and the Processes of Literacy in the Nordic Countries. Föredrag: Vernacular literacy, literacy practices and literacy events some useful concepts Technologies of the Word. Literacies in the History of Education. ISCHE 28, i Umeå augusti Föredrag: From one literacy event to another a case study of vernacular literacy in northern Sweden in the 1930s Language, Politeness and Gender: The Pragmatic Roots, i Helsingfors 1 5 september Föredrag: Att skriva sig själv. Dagboksskrivande och identitet i norrländsk agrar miljö under tidigt 1900-tal. (Föredraget insändes för publicering men tyvärr blev den planerade konferensvolymen aldrig utgiven.)

11 Language, Culture and Cognition i Braga, i Portugal juli Föredrag: The Swedish seal-hunters conceptual system for seal A cognitive, cultural and ecological approach. (Publikationsförteckning nr ) Eleventh Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals december 1995, i Orlando, Florida. Poster tillsammans med Mikael Sjöberg, doktorand på skoglig zooekologi: "The grey seal in the Baltic in folk tradition and in a zoological perspective".

12 Medverkan i nationella konferenser Konferens: Svenskans beskrivning 32, i Karlstad oktober: Byn skriver, läser och sjunger. Möten mellan lokala och globala skriftpraktiker i Västerbotten under sent 1800-tal Workshop: Vardagligt skriftbruk och identitet, maj 2011 i Umeå. Föredrag tillsammans med Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström: Byn skriver. Vardagligt och dominant skriftbruk i norra Västerbotten under sent 1800-tal Workshop: Vardagligt skriftbruk i Norden källor och källkritik, mars 2010 i Umeå. Föredrag: Dagböcker, visböcker och ett och annat vykort. Framväxande skriftpraktiker under tidigt 1900-tal. Jag arrangerade även workshopen. (Publikationsförteckning nr. 5.) Symposium: Samlade visor perspektiv på den handskrivna visboken, 5 6 februari 2008 vid Svenskt visarkiv i Stockholm. Föredrag: Visboken en deltagare i flera skriftpraktiker. Jag var även medarrangör av symposiet. (Publikationsförteckning nr ) Symposium: Peter Artedi samtid och vetenskaplig gärning, september 2005 i Gideå. (Arrangör Kungl. Skytteanska samfundet) med föredraget Sälens taxonomi ur den bottniske jägarens perspektiv. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Språk på tvärs, anordnad av ASLA i Södertörn den november Föredrag: Samverkan över vetenskapens gränser. Några reflektioner om metod utifrån en språkvetares samarbete med en zoolog och en konstnär. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Genus och alternativa offentligheter i Umeå oktober 2003, med föredraget Det enda privata rummet? Kvinnors dagboksskrivande i norrländsk agrar miljö under tidigt 1900-tal. (Publikationsförteckning nr ) Konferens: Nybyggarens värld existentiella drivkrafter, historiska och ekologiska ramar i Vilhelmina, september Föredrag: Med dagboken som följeslagare en ung kvinnas möten med människor och miljöer i Västerbottens inland under 1930-talet Konferens: Svenska språkets historia 5, november 1997 i Umeå. Föredrag: Ekosemantik ett ekologiskt perspektiv på kategorisering av sälar. (Publikationförteckning nr ) Konferens: Svenska språkets historia 4 i Stockholm 1 3 november Föredrag: Semantik och etymologi några reflektioner utifrån ett avhandlingsarbete (Publikationsförteckning nr ) Minisymposium: Folkliga taxonomier och folkliga tabueringsföreställningar, Umeå 3 4 oktober Två föredrag: Språklig tabuering vid säljakt och Säljägarnas indelning av sälar. Ett exempel på folklig systematisering. (Publikationsförteckning nr 16 & ) Symposium: Maritimhistoriskt symposium i Skellefteå 5 7 februari Föredrag: Är sälar drunknade människor? En presentation av folkliga föreställningar och folkliga sälbeteckningar. (Publikationsförteckning nr )

13 13 3. Pedagogiska meriter 3.1. Pedagogisk utbildning År Kurs 2012 Seminarium för erfarna lärare: Vad är rubrics? Hur kan rubrics underlätta mitt arbete som undervisare och examinator 2011 Reflekterande praktiker. Verkstadsserie som behandlade dokumentation och reflektion i en professionsutbildning, dvs. lärarutbildningen 2010 Genomgått forskarhandledningskurs Forskarhandledning i praktiken. Två veckors universitetspedagogisk grundutbildning 2008 Från Campus till nät och tillbaka. Endagskurs om nätutbildning Pedagogiskt projekt För en könsmedveten och jämställd utbildning Under min doktorandtid deltog jag i en arbetsgrupp som hade ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet vid institutionen. I uppdraget ingick att utveckla och omstrukturera både kursinnehåll och pedagogiska arbetsformer för A- och B-kurser i nordiska språk. Vi anlade också ett tydligt genusperspektiv i utvecklingsarbetet. År 1996 erhöll vi medel från Utbildningsdepartementet för projektet För en könsmedveten och jämställd utbildning. Från lärarcentrering till studentcentrering i Svenska/nordiska språk. Se vidare Pedagogiskt utvecklingsarbete Pedagogisk grundsyn Helhet, reflektion och samverkan Jag presenterar här min pedagogiska grundsyn. I min undervisning utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där jag har ambitionen att tillämpa studentaktiva arbetssätt i ett dialogiskt klassrum (se t.ex. Säljö 2000 för sociokulturell teori). Min pedagogiska grundsyn har präglats av det pedagogiska utvecklingsarbete som jag deltog i vid dåvarande Institutionen för nordiska språk år (se och 3.7). Vår utmaning var då att anpassa rådande undervisningsformer till allt större undervisningsgrupper. För att säkerställa kvaliteten på utbildningen och i syfte att stärka studenternas eget ansvar fokuserade vi på studentaktiva arbetssätt där studenten förväntas ta eget ansvar för lärandet, problematisera kunskapen och reflektera över den. Helhet, reflektion och samverkan var tre pedagogiska begrepp som vi använde i utvecklingsprojektet och som fortfarande är centrala för mig liksom studentaktiva arbetssätt. Med helhet avses att studenten ska ges förutsättningar för att själv skapa sig en helhetsbild av kursinnehållet. Läraren bidrar här till att syntetisera kunskapen. Med reflektion betonas de reflekterande och värderande inslagen i undervisningen där läraren bidrar till att problematisera kunskapen. Strävan är här att studenten ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att reflektera över både kunskapens förutsättningar och innehåll så att grunden läggs för ett vetenskapligt förhållningssätt. Med samverkan betonas att undervisningen bedrivs både i samverkan mellan lärare och elever, och mellan elever. Begreppet samverkan betonar också en kommunikativ syn på lärande att lärande äger rum i samspel med andra i en specifik social och kulturell kontext Pedagogik i praktik

14 14 Under senaste året har man i pressen kunnat läsa debattartiklar där studenters studiekapacitet ifrågasätts ibland uttryckt som bristande kognitiv förmåga, ibland uttryckt som bristande skriftspråklig kompetens. Jag delar inte denna negativa värdering av dagens studenter. De studenter jag möter är nästan undantagslöst kunskapssökande och därtill socialt kompetenta och fungerar därför väl i ett lärande sammanhang. Dessutom drivs de ofta av ett starkt demokratiskt engagemang, vilket jag möter både hos lärarstudenter och hos de studenter som läser fristående genuskurser och literacykurser. Jag anser att det som lärare är en fantastisk förmån att få ta del av studenternas entusiasm och engagemang. Men jag kan dock instämma i att det fortsättningsvis kommer att vara en utmaning att hantera studenters varierade studiebakgrund. Jag exemplifierar här min pedagogiska praktik och redovisar hur jag arbetar praktiskt med ett dialogiskt klassrum, genus, studiehandledningar, utvärdering, bedömning och återkoppling. Ett dialogiskt klassrum. Jag eftersträvar att föra en kontinuerlig dialog med studenterna. Dialog är bland annat viktigt för att nå studenternas förförståelse och erfarenheter av de ämnen som undervisningen behandlar. I kursen Språk och kön inleder vi exempelvis alltid med att ringa in studenternas föreställningar om ämnet. Men det är lika aktuellt vid exempelvis undervisning om språkförändringar under det sena 1900-talet. För att kunna tillägna sig ny kunskap och kunna aktivt reflektera över denna anser jag att man först måste aktivera och synliggöra den kunskap och de föreställningar som man redan bär med sig. Och särskilt när det gäller språk och språkanvändning så finns det många föreställningar som måste synliggöras. I små grupper kan denna dialog föras i klassrummet, i större grupper kan den äga rum genom t.ex. bikupor eller genom gruppdiskussioner. Genus ser jag som ett självskrivet perspektiv i undervisningen - jag har också utvecklat kurser med genomgående genusperspektiv både på grundnivå och avancerad nivå (se 3.5.1). Studiehandledningar är för mig ett viktigt redskap i undervisningen. Handledningarna fyller flera funktioner. De ger studenterna tydlig överblick över föreläsningar, seminarier och examination. Dessutom underlättar de utvärdering och revidering av undervisningens uppläggning. Kunskapsöverföring till nya lärare underlättas också. Bedömning och återkoppling. En av de svåraste pedagogiska utmaningarna idag är att upprätthålla kvalitet i utbildningen samtidigt som studenternas förkunskaper är av allt mer varierad karaktär. Alla kategorier av studenter bör beredas samma möjligheter för att tillägna sig en akademisk literacy-kompetens, oavsett studiebakgrund. För att både jag och studenterna ska vara helt på det klara med vad som bedöms som godkänd, respektive väl godkänd, sammanställer jag bedömningskriterier som naturligtvis från kursplanens förväntade studieresultat. Kritierierna fungerar samtidigt som tydliga instruktioner framför allt för de studieovana studenterna. I bedömningen av de enskilda arbetena används en mall där kriterierna används. Bedömningsmallen lämnas ut till studenten och möjliggör en enkel form av återkoppling, vilket dels förtydligar hur långt studenten kommit i sitt lärande, dels lindrar arbetsbördan vid bedömning. Mallarna utvärderas kontinuerligt. Det är först vid bedömning som det visar sig om kriterierna varit funktionella både för bedömning och för att vägleda studenterna in i den aktuella genren och den specifika uppgift som bedöms. (Mitt arbete med bedömningsmallar är inspirerat av s.k. rubrics. Se t.ex. Goodrich Andrade 2001.)

15 15 Utvärdering. Vid Umeå universitet har det länge varit obligatoriskt att genomföra kursutvärderingar. Från och med 2013 är det också obligatoriskt med momentutvärderingar. Jag har dock alltid valt att genomföra momentutvärderingar eftersom de ligger i direkt anslutning till lärandetillfället och är nödvändiga för att kunna kvalitetssäkra momenten och i förlängningen hela kursen. Relationen mellan förväntade studieresultat, examinationsformer och bedömningskriterier behöver säkras kontinuerligt Undervisningserfarenhet på grundnivå och avancerad nivå Tjugo års erfarenhet av undervisning på grundnivå Jag har undervisat inom universitetet i 20 år i mer eller mindre utsträckning. Undervisningen har alltid funnits närvarande, även under doktorandstudier och under de år då min tjänst varit i stort sett forskningsfinansierad. Merparten av min undervisning har bedrivits på grundnivå, ca klocktimmar både inom grundutbildningen i vårt ämne nordiska språk/svenska, lärarprogrammet i svenska, språkkonsultprogrammet och inom lärarfortbildning. Jag har även undervisat i språk och kön vid andra utbildningar inom universitetet. De ämnesområden jag främst undervisat inom är: språksociologi, språkhistoria, skrivande, retorik, språkpolitik, språkvård och uppsatshandledning. I undervisningen inom lärarutbildningen läggs därtill ett didaktiskt perspektiv på dessa områden. Jag har mycket god erfarenhet av samtliga led i undervisningsprocessen i och med att jag nästan alltid haft kursansvar. Det innebär alltså att jag både planerat, genomfört, examinerat och utvärderat i stort sett samtliga kurser. Som framgår av min redovisning av pedagogiskt utvecklingsarbete så har jag även i betydande omfattning utvecklat de kurser som jag sedan undervisat på. Min erfarenhet av handledning på grundnivå är också mycket god för examensarbeten inom nordiska språk, lärarprogrammet och språkkonsultprogrammet. Handledningen genomförs om möjligt genom grupphandledning, men jag har också erfarenhet av individuell handledning. Uppsatsernas ämnen uppvisar en stor teoretisk bredd: kognitiv lingvistik, språksociologi, diskursanalys, skriftbruk i skolan, svenska som andraspråk och språkpolitik. Nedan redovisas kurser och antal timmar inom grundutbildningen. Undervisning på grundnivå År Kursmoment Klocktimmar Språk och kön inom andra utbildningar 240 Makt och kön (Centrum för genusvetenskap) Medie- och kommunikationsvetenskap- programmet (Inst. för kultur och medier) Lärarfortbildning inom Lärarlyftet. Att läsa, tala och skriva svenska i 366 dagens språksamhälle Skolan i ett flerspråkigt samhälle 7,5 hp Läsa för livet 7,5 hp Skriva för livet 7,5 hp Samtal och talande i skolan 7,5 hp Språkkonsultprogrammet Genusperspektiv på språk 4,5 hp Skriftlig framställning 4,5 hp Skrivande i praktik och teori 9 hp Forskning om språk 7,5 hp 600

16 16 Examensarbete 7,5 hp Grundutbildning i nordiska språk och på lärarprogrammet i svenska (här redovisas ett urval av moment) Handledning examensarbeten i lärarutbildningen 15 hp Handledning C- uppsatser 15 hp Handledning B- uppsatser 7,5 hp Att forska om språk 7,5 hp Skriva för livet 7,5 hp Språkhistoria 7,5 hp Språkfärdighet och språkvård 7,5 hp Språk i variation 7,5 hp Texter och skrivande 7,5 hp Dagens svenska språksamhälle 7,5 hp Språk och kön 7,5 hp Genus, representation och rum 7,5 hp Totalt Undervisning på avancerad nivå nätundervisning Jag har undervisat på två kurser på avancerad nivå kurser som jag också utvecklat. År Kursmoment Klocktimmar 2013 Literacy. Perspektiv på skriftbruk. Blended learning - nät och campus Språklig representation av kön. Blended learning - nät och campus 160 Totalt Undervisning inom forskarutbildningen År Kursmoment Klocktimmar 2011 Workshop i Utbildningsvetenskapliga forskarskolan om etikprövning Språkvetenskaplig teori och metod Forskarhandledning Totalt Erfarenhet av skilda studentgrupper, undervisningsformer och examination Jag har bred erfarenhet av olika studentgrupper både vad avser gruppens storlek och studenternas förkunskaper. På lärarutbildningen är grupperna ofta förhållandevis stora, studenter, medan vi på grundutbildningen i nordiska språk möter grupper om ca 10 studenter. Undervisningsformerna måste naturligtvis anpassas därefter. I en liten grupp är det exempelvis lätt att bedriva en dialogpedagogik i klassrummet, medan man i den stora gruppen måste aktivera studenterna på annat sätt, genom t.ex. bikupor, gruppdiskussioner och seminarier i halvgrupp. Jag möter också både kunskapsmässigt homogena resp. heterogena grupper. På lärarutbildningen är grupperna förhållandevis homogena, medan grupper på fristående kurser kan vara ytterst heterogena. På kurserna Språk och kön (7,5 hp - grundnivå) och Språklig representation av kön (7,5 hp - avancerad nivå) kan man möta studenter som studerat både språkvetenskap och genusvetenskap, samtidigt som det kan finnas studenter med en grund kunskapsbas som möter både språkvetenskap och genusvetenskap för allra första gången. Min ambition har varit att dels ta vara på de pålästa studenternas kunskap, dels försöka höja den teoretiska nivån så att kursinnehållet blir intressant också för dem.

17 17 Jag har också erfarenhet av nätundervisning. De kurser jag gett på avancerad nivå har getts i form av blended learning med en kombination av undervisning på campus och på nätet. I realiteten har det huvudsakligen blivit nätundervisning, eftersom de flesta studenter befunnit sig på annan ort. Det har varit lärorikt att anpassa undervisningsformerna till de pedagogiska möjligheter som nätet erbjuder att utveckla arbetsformerna, särskilt i ett nytt medium som nätet är för mig, ser jag som en ständigt pågående process. När det gäller examination har jag erfarenhet av salstentamen, hemtentamen, rapportskrivande, essä m.m. På kurser i retorik har examinationen varit i muntlig form.

18 Handledarerfarenhet Handledning av examensarbeten Jag har en bred erfarenhet av handledning av examensarbeten, både inom grundutbildning, svenska/nordiska språk, språkkonsultprogrammet och lärarutbildningen. Sedan 2002 har jag totalt handlett 30 examensarbeten. År 2007 hade jag ansvar för att utveckla kursen Examensarbete 15 hp inom lärarprogrammet i svenska och år 2009 Examensarbete 15 hp inom Språkkonsultprogrammet. Examensarbeten Nordiska Språkkonsultprogrammet Lärarutbildningen Totalt språk/svenska Grundnivå Avancerad nivå Totalt Forskarhandledning Jag har undervisat i betydande omfattning inom forskarutbildningen, ca klocktimmar. Mitt handledaransvar har också inneburit att jag tillsammans med doktoranderna utvecklat specialiseringskurser inom deras teoretiska fält, t.ex. genuskurser med specialinriktning eller literacy-kurser. Kurserna har examinerats i nära anslutning till deras avhandlingsarbete. Exempelvis kan examinationen bestå av att skriva en forskningsöversikt eller att motivera valet av teoretiskt angreppssätt. Eftersom dessa forskarkurser endast getts en gång, i och med att de varit starkt vinklade mot doktorandens specialområde, så har de inte varit föremål för utvärdering. Avslutad forskarhandledning Två av de doktorander i nordiska språk, för vilka jag varit handledare, har disputerat (2009 och 2011). En doktorand i pedagogiskt arbete disputerade Översikt över avslutad forskarhandledning Antag- ningsår Disputa- tionsår Forskarutbild- ningsämne Ansvar Pedagogiskt arbete Biträdande handledare 43% handledaransvar. Huvudh.: Professor Karin Sporre Nordiska språk Biträdande handledare. (Jag kom in i ett sent skede i arbetet) Huvudh.: Lars- Erik Edlund Nordiska språk Huvudhandledare Bitr. handledare: Lars- Erik Edlund Avhandlingens titel och författare Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på fordonsprogrammet Katarina Kärnebro Ja bare skriver som e låter. En grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Anna Greggas Bäckström Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor. Könsrelaterade ordspråk i norrländsk agrar miljö belysta ur ett kognitivt perspektiv. Daniel Andersson

19 19 Pågående forskarutbildning För närvarande är jag handledare för fyra doktorander, tre i nordiska språk och en i språkdidaktik med inriktning mot svenska. Samtliga fyra pågående avhandlingsarbeten fortskrider som planerat, med viss förlängning av tjänsterna på grund av undervisning och föräldraledighet. Avhandlingarna spänner över skilda teoretiska områden: kognitiv lingvistik, genusteori, literacy-teori och SFL. Metodologiskt används bland annat etnografisk metod och samtalsanalys. Översikt över pågående forskarhandledning Antagnings- år Planerad disputation Forskarutbild- ningsämne Nordiska språk slutseminarium maj 2014 Språkdidaktik med inriktning mot svenska Nordiska språk Nordiska språk Ansvar Biträdande handledare Huvudhandledare Huvudhandledare Huvudhandledare Preliminär avhandlingstitel och doktorandens namn Skriftbruk i vardagsliv och SFI- klassrum. Annika Norlund Shaswar Klassrummets semiotiska resurser undervisning och meningsskapande i No- och Hkk- klassrum. Anna- Maria Hipkiss Jättekul att det är så många tjejer här ikväll. Iscensättande av kön i politisk parodi på TV. Hanna Söderlund Kärleksmetaforik i samtalsinteraktion Per Boström 3.5. Kursutveckling och utbildningsadministration Kursutveckling Jag har utvecklat ett stort antal kurser inom grundutbildningen, i nordiska språk, på språkkonsultprogrammet, inom lärarprogrammet, i lärarfortbildning och en fakultetsgemensam kurs. På avancerad nivå har jag utvecklat tre kurser. Översikt över kursutveckling År Poäng Ansvar för kursutvecklingen Kurser på avancerad nivå/nordiska språk 2012 Literacy/perspektiv på skriftspråk 7,5 hp Huvudansvar 2012 Språklig representation av kön 7,5 hp Huvudansvar 2002 Språkvetenskapens utveckling i Västerlandet 5 p (7,5 hp) Kurser i nordiska språk på grundnivå 2012 Skrivande i utbildning och yrkesliv 7,5 hp Huvudansvar 2006 Dagens svenska språksamhälle 7,5 hp Huvudansvar 2006 Att forska om språk 7,5 hp Huvudansvar 2006 Textanalys 7,5 hp Delansvar 2004 Språk och kön 7,5 hp Huvudansvar C/D- kurs som utvecklats tillsammans med docent Eva Erson vid Södertörns högskola.

20 Genus, representation och rum 5 p (7,5 hp) 2005 Genusperspektiv på språk och litteratur 20 p (30 hp) Lärarprogrammet i svenska 2011 Skriva för livet 7,5 hp Huvudansvar 2012 Samtal och talande i skolan 7,5 hp Delansvar 2012 Svenska språkets historia 7,5 hp Delansvar 2007 Examensarbete 15 hp Huvudansvar Lärarfortbildning 2007 Att läsa, skriva och tala svenska i dagens språksamhälle Fristående kurs som utvecklades i samverkan mellan ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap där jag representerade nordiska språk. Ett kurspaket som utvecklades i samverkan mellan ämnena nordiska språk och litteraturvetenskap, där jag representerade nordiska språk. 30 hp Huvudansvar. Lärarfortbildningskurs på uppdrag av Skolverket inom Lärarlyftet. Samarbete med Berit Lundgren, dåvarande Inst. för svenska och samhälls- vetenskapliga ämnen. Språkkonsultprogrammet 2009 Examensarbete 15 hp Huvudansvar 2008 Genusperspektiv på språk 4,5 hp Huvudansvar 2008 Skrivande i praktik och teori 9 hp Huvudansvar. Utvecklats i samarbete med Designhögskolan vid Umeå universitet. Fakultetsgemensam kurs 2008 Humanister i praktiska projekt 7,5 hp Fakultetsgemensam kurs som utvecklats av arbetsgrupp vid fakulteten där jag ingick Utbildningsplanering och utbildningsadministration Jag har erfarenhet av utbildningsplanering och utbildningsadministration både för grundnivå, avancerad nivå (svenska/nordiska språk, språkkonsultprogrammet, lärarprogrammet, lärarfortbildning) och för forskarutbildning. Jag har varit förordnad som studierektor i nordiska språk, varit ansvarig för samordning inom Lärarlyftet och ansvarat för årlig fortbildningsdag för lärare Språkfestivalen. Jag är för närvarande examinator för forskarutbildning i språkdidaktik med inriktning mot svenska. Jag har också erfarenhet av rådsarbete inom grundutbildning och avancerad nivå som ledamot i Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och som ledamot i ämnesrådet för svensklärarprogrammet.

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2016

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2016 Ann-Catrine Edlund, Docent i nordiska språk http://www.sprak.umu.se/om institutionen/personal/ann-catrine-edlund Umeå universitet, 901 87 Umeå Institutionen för språkstudier E-post: ann-catrine.edlund@nord.umu.se

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden

UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR 1 MERITVÄRDERING VID REKRYTERING AV LÄRARE 1. Inledning Dessa anvisningar är avsedda att komplettera universitetets Lokala regler och riktlinjer med anledning av ny lärarorganisation

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Momentets innehåll och förväntade studieresultat

Momentets innehåll och förväntade studieresultat Studiehandledning Svensk språkhistoria, 7,5 hp Svenska/Nordiska språk B Innehåll Momentets innehåll och förväntade studieresultat, 1 Preliminär momentplanering, 3 Textseminarier, 3 Examination, 4 Bedömning

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2013-06-19 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION LLSV10 Svenska för lärare, åk 4-6 intervall 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish for Teachers in Higher Primary School, interval

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

VAL-utbildningen våren Studieguide

VAL-utbildningen våren Studieguide VAL-utbildningen våren 2014 Studieguide 2014-01-14 Skola och undervisning läroplan, skolämne, ämnesdidaktik, 15 hp Umeå universitet Pedagogiska institutionen samt institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 Senast ändrade: 2017-01-31 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén RIKTLINJER FÖR ANTAGANDE AV DOCENT VÅRTERMINEN 2012 DNR 100-818-12 Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. vt 09 LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng Spanish for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad

Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 6 2015-06-11 Bilaga 3 Anvisningar till sakkunniga vid anställning och befordran vid Högskolan Kristianstad Anvisningarna gäller i tillämpliga delar även vid befordran. Prioriterade områden för

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv A2, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Swedish Grammar in a Cross-language Perspective A2, 7,5

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVB51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna

Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna PM 2012-04-11 m. ändr. 2015-02-12 Dnr HT 2012/200 A 10 1 Fakultetsstyrelsens arbetsutskott Anvisningar för sökande avseende universitetslektor vid HT-fakulteterna Observera att ansökningar endast tas emot

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Dnr 2011/82 Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid teologiska fakulteten Avsändare/Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2012-05-31 senast reviderad 2014-03-11 Innehållsförteckning A. Nämnd

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-10-26 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-10-26 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F Ärende 22 Ärende 23 Dnr: 2016/5398-3.1.2.2

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer