Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Utveckling av bolagets resultat och ställning 17 Styrelsens yttrande 18 Ledning och styrelse 19 Revisionsberättelse 20 Granskningsrapport 22 Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Östergatan 39 Box 4166, Malmö Tel Årsredovisning 2012

3 Byggnationen av P-huset Godsmagasinet som illustreras på bilden startade i juni P-huset invigs i april 2013.

4 VD har ordet! Vårt nya flaggskepp I februari 2012 invigdes vårt hittills mest spännande och komplicerade byggprojekt, P-huset Bagers Plats, en parkeringsanläggning i två plan under mark. P-huset Bagers Plats löser mångas parkeringsbehov. Tillgängligheten till vårt attraktiva city förbättras ytterligare för alla besökare. Förtätningen av denna del av staden innebär ett ökat behov av parkeringsmöjligheter för verksamma i närområdet. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Malmö C och blir därför en bra Park & Ride-lösning om man vill ta sig vidare med tåg eller buss. P-huset Bagers Plats är också en bra parkeringsmöjlighet för de som ska besöka Malmö Live som färdigställs Under 2012 har månadskunder strömmat till anläggningen medan det har varit en större utmaning att få korttidskunder att hitta dit. En anledning kan vara att en kort tid efter vår invigning av p-huset så påbörjades en omfattande renovering av Älvsborgsbron vilket har försvårat för våra kunder att ta sig till anläggningen. Till sommaren 2013 skall bron åter vara öppen. Miljö i fokus I maj invigdes P-huset Fullriggaren, ett parkeringshus som genomsyras av miljö- och hållbarhetstänk. Alla boende i kvarteret Fullriggaren har tillgång till en bilpool i p-huset. I syfte att minska anläggningens elbehov så byggdes en 146 kvadratmeter stor vägg av solceller på parkeringshusets södra sida. P-huset är även förberett för installation av vertikala vindkraftverk. Nytt stort avtal i Hyllie Vi driver många parkeringsytor i Hyllie och trafikflödena ska fungera såväl i vardag som vid stora evenemang, vilket kan vara en utmaning. I oktober 2012 öppnade det nya shoppingcentret Emporia i Hyllie med över 200 butiker och cirka besökare per dag. Parkering Malmö skrev under avtal med Emporia om drift och underhåll av Emporias parkering. Det är ett av våra största avtal och även en stor utmaning att hantera trafikflödena i Malmös mest välbesökta och trafikerade parkeringsanläggning. Förlängd option Förutom att bygga och förvalta så har vi uppdraget att övervaka Malmö stads gator och torg. Vi arbetar för att göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgänglighet för alla. Optionen avseende uppdraget Kommunal parkeringsövervakning förlängdes under året t o m augusti Vad händer 2013? Under det kommande året kommer vi också att fokusera på konsolidering av våra verksamheter. Vi kommer aktivt att marknadsföra våra nya fräscha parkeringsanläggningar och vårt servicekoncept, så att bilisterna enkelt hittar dit. 4 Årsredovisning 2012

5 Många av våra nya anläggningar ligger i exploateringsområden. En fördel för byggherrar av såväl bostäder som kontor, då de har möjlighet lösa sitt parkeringsbehov via oss istället för att bygga parkeringslösningar på egen hand vilket ofta fördyrar och försvårar byggprojekten. Vi har idag många förfrågningar från byggherrar i närheten av våra nya anläggningar i t ex Hyllie, Västra Hamnen och området kring Malmö Live. kollektivt resande till arbetet. Detta ligger i linje med stadens ambitioner eftersom tillväxten i annat fall utökar trängselproblematiken i city. Denna utveckling bevakar vi för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa antalet parkeringsplatser utifrån ett långsiktigt behov. Tomas Strandberg I maj 2013 arrangeras Eurovision Song Contest vid Malmö Arena i Hyllie. Då kommer Malmö stad verkligen att visa upp sig för världen och här har infrastrukturen i Hyllie naturligtvis en betydande faktor. Vi måste anpassa oss Under 2012 visar vi ett underskott som baseras på att vi för första gången genomfört en värdering av våra parkeringsanläggningar. Detta resulterade i en nedskrivning av P-huset Stadion. Värderingen totalt visade på att våra anläggningar har ett betydande övervärde men varje enskild parkeringsanläggning är en utmaning när det gäller att generera driftöverskott som försvarar investeringskostnaden. Resultatmässigt blir även 2013 ett tufft år. Merparten av våra nya anläggningar utvecklas i positiv riktning men det tar tid innan driftsöverskotten överstiger kapitalkostnaden. Ett marginellt överskott prognosticeras 2013 som sedan succesivt kommer förbättras. I vilken takt detta sker beror naturligtvis mycket på tillväxten i Malmö stad. Det beror också på vilka kommunikationsmedel som boende och verksamma väljer för att ta sig till och från arbetsplatser och övriga aktiviteter. Citytunneln har medfört ett ändrat resebeteende. Trenden visar på att en allt större andel väljer cykel eller

6 Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN Malmö kommuns parkerings AB, Parkering Malmö ( ), bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med cirka 121 anställda och en omsättning på cirka 239 Mkr. Parkering Malmös uppdrag kan sammanfattas enligt nedan: Förvalta Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare- Bygga I enlighet med Malmö Stads utveckling ska vi tillgodose stadens parkeringsbehov. Övervaka På uppdrag av Malmö Stad ska vi göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt. Miljöprofilera Tillsammans med Malmö Stad ska vi ta ett aktivt ansvar för frågorna om miljöhänsyn och hållbar utveckling. FOKUS 2012 Färdigställande av parkeringshus P-huset Bagers Plats, i samarbete med Malmö gatukontor invigdes i februari 2012, och P-huset Fullriggaren, ett parkeringshus med miljö- och hållbarhetsfokus, invigdes i maj På grund av en överklagad detaljplan, stod bygget av P-huset Godsmagasinet stilla under stora delar av Byggnationen är åter igång med planerad invigning i april Marknadsföra nya anläggningar Mycket fokus har varit på P-huset Bagers Plats dit kunderna haft extra svårt att hitta, beroende på att ett broarbete påbörjades strax efter invigningen och som stängde av den naturliga infartsvägen till parkeringshuset Hyllie I Hyllie har infrastrukturen kring parkering och trafikflöden fungerat bra under Såväl uppstarten av Malmömässan och Emporia har avklarats med mindre trafikproblem än förväntat. Parkering Malmö skrev under året avtal med Emporia om drift och underhåll av Emporias parkering. Ett av bolagets största avtal. Kommunal parkeringsövervakning Optionen avseende uppdraget Kommunal parkeringsövervakning förlängdes t.o.m. augusti Under 2012 har arbetet varit fokuserat på parkeringsvakternas trygghet, arbetsklimat och förbättrad kvalitét i uppdraget. Nytt verksamhetssystem Under året ersattes verksamhetssystemet Happy, där uthyrning och debitering av parkeringsplatser hanteras, med affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Under året har beslut tagits om en nedskrivning av P-huset Stadion med 17,0 Mkr. Efter skatteeffekter belastas årets resultat med 13,3 Mkr efter skatt. Motsvarande uppskrivning har gjorts i P-huset Anna, vilket dock inte är resultatpåverkande. Exklusive denna engångspost är årets resultat ett mindre överskott. Under 2012 upptäckte bolaget en förskingring utförd av extern part/parter. Den rättsliga processen pågår. 6 Årsredovisning 2012

7 2012 Procent Tkr Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 18,0 Mkr (8,1 %) under 2012 jämfört med Ökningen är en kombination av fler anläggningar, bättre beläggning, framförallt i Hyllie, samt en viss korrigering av prisnivån i några centrala p-hus. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgår till 95,1 Mkr (86,0 Mkr), en ökning med 10,6 %. Personalkostnaderna ökade under 2012 med 0,6 % (6,5 %) eller 0,3 Mkr (3,2 Mkr). Övriga externa kostnader ökade med 4,7 % (5,2 %) eller totalt 6,6 Mkr (2,6 Mkr). Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har ökat med 4,0 Mkr eller 21,4 % jämfört med Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 19,8 Mkr, en ökning med 6,1 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 2,7 Mkr vilket motsvarar en minskning med 2,2 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner är -16,4 Mkr (0,7 Mkr). Resultatet efter finansiella poster belastas av en nedskrivning av P-huset Stadion motsvarande 13,3 Mkr efter skatt. Balansräkningen Soliditet Det egna kapitalet utgör 10,8 % (11,6 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Soliditeten sjunker väsentligt mot bakgrund av bolagets kraftiga investeringar. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 10 Mkr. Företaget har tillgång till en kreditram på maximalt 625 Mkr inom kommunens koncernkontosystem som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 563 Mkr. Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att avta under De senaste årens kraftiga investeringar medför dock att även 2013 bedöms resultatet landa runt nollstrecket. Därefter bedöms resultatet successivt förbättras då beläggningen i våra nyproducerade anläggningar når break even nivåer. Årsredovisning 2012

8 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur vi kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i vår verksamhet. Detta innebär följande: Beslut skall inte fattas utan att miljökonsekvenserna har beaktats. Inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö Stads miljödirektiv. Vi ska genom ständiga förbättringar, minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. Vi ska årligen miljöinventera verksamheten. Fordonspark Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Parkering Malmö ska välja personbilstjänstefordon i enlighet med Malmö stads krav på miljöfordon, d v s minst 80 procent miljöfordon till slutet av 2009 samt långsiktigt 100 procent miljöfordon. Vid val av ersättningsfordon/hyrbil ska även dessa leva upp till Malmö stads krav på miljöfordon. Parkering Malmö har 32 bilar och samtliga är miljöbilar. Park & Ride Vi arbetar aktivt för att underlätta för samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel, såväl i innerstan som när man ska ta sig ut från stadskärnan. Ett p-hus med miljtänk P-huset Fullriggaren invigdes i maj Hela projektet genomsyras av ett miljtänk. I syfte att minska anläggningens elbehov så är en 146 kvadratmeter stor vägg, på parkeringshusets södra sida klädd med solceller. På ett år genererar cellerna ungefär kwh. En växtklädd yttervägg med vildvin och bokharabinda bidrar till att rena luften och minska koldioxidutsläppen. Eftersom det finns mycket fåglar i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i syfte att bevara mångfalden. Nyckeltal Pappersförbrukning: kg Brännbart avfall: ton Kemikalieavfall: 31 l Elförbrukning totalt: kwh/år (varav personalutrymmen utgör kwh/år). Antal anställda: 121 Tjänstecyklar: 12 8 Årsredovisning 2012

9 Resultaträkning, KKR Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Redovisat resultat Årsredovisning 2012

10 Balansräkning, KKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Årsredovisning 2012

11 Balansräkning, KKR (fortsättning) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget Kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kr) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad Checkräkningskredit / Avräkning Malmö stad Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning 2012

12 Kassaflödesanalys, KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av avsättningar Avskrivningar /Nedskrivningar/Utrangeringar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring av pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring av checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2012

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Bolagets intäkter består till övervägande del av månadsbaserad uthyrning av parkeringsplatser i garageanläggningar eller på tomtmarksytor samt på korttidsnyttjande av parkeringsplats enligt timtaxa. I verksamheten ingår även parkeringsövervakning och annan uppdragsverksamhet inom parkeringsområdet. Intäkterna från parkeringsverksamheten redovisas i den period tjänster tillhandahållits. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro, % Kvinnor 7,74 6,98 Män 4,81 2,98 >=60 dagar 2,10 1,70 <=29 år 3,02 2, år 7,03 4,58 >=50 år 5,84 7,11 Total frånvaro 6,26 4,99 NOT 3 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Ernst & Young 0 10 Övriga tjänster Ernst & Young Revisionsuppdrag Grant Thornton 0 0 Lekmannarevisorer 7 6 Malmö Stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna Årsredovisning 2012

14 Könsfördelningen i företagsledningen är 33% kvinnor och 67% män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 40% kvinnor och 60% män. Löner, ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2012). NOT 5 Avskrivningar enligt plan Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Nedskrivn. anläggningstillgång NOT 6 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan NOT 7 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänför sig till nedskrivning av anläggningstillgångar. NOT 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Åreta anskaffningsvärde Utg. anskaffningsvärde Ingående avskrivn. enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Ingående uppskrivningar 0 0 Årets uppskrivning Utgående uppskrivning Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivning Utgående nedskrivning Utg. restvärde enl. plan Härav mark Under året aktiverade räntor Under året ackumulerad innestående utbetalning Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Värdejustering nedlagda projekteringskostnader Överfört till Byggnader och mark Utgående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar Årsredovisning 2012

15 Fördelning på följande projekt Markanläggning CMP P-huset Bagers plats P-huset Fullriggaren P-huset Godsmagasinet P-huset Hyllie II P-huset Neptun Trevnaden Caroligaraget Övriga projekt Totalt Taxeringsvärde Byggnad P-huset Södervärn P-huset Anna P-huset Aktern Mark P-huset Södervärn (tomträtt) P-huset Anna P-huset Aktern Totalt taxeringsvärde NOT 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utg. anskaffningsvärde NOT 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 11 Kundfordringar Kundfordringar (system Happy), avtalsintäkter Kundfordringar, kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 12 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Periodiserade fakturor avseende nästkommande år Ing. avskrivn. enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 13 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskrivnings- Balanserat Årets Förändring av eget kapital kapital fond fond resultat resultat Totalt Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Utdelning Avsättning Årets resultat Belopp vid årets utgång Årsredovisning 2012

16 NOT 14 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivning, inventarier Uppskjuten skatteskuld Skattesats 22.0% 26,3% NOT 15 Finansiella skulder, Malmö stad Reverskuld till Malmö stad, totalt Belopp som förfaller till betalning inom ett år Långfristig skuld Belopp som förfaller till betalning 1-5 år NOT 16 Checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Utnyttjad checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Beviljad checkräkningskredit Bolagets huvudsakliga likvida medel och finansiella skulder hanteras inom Malmö stads koncernkontosystem. Formellt utgör dessa poster därför fordringar och skulder gentemot Malmö stad. För finansieringen av bolagets investeringar har Malmö stad beviljat en kreditram på sammanlagt 625 Mkr. Några säkerheter för krediterna har inte lämnats. NOT 17 Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Arrende/hyreskostnader Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Totalt P-huset Bagers Plats ligger under Bages plats och kanalen, nära intill Malmö C. P-huset invigdes i februari Årsredovisning 2012

17 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 10,8% 11,6% 14,2% 19,7% Investeringar Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: - balanserad vinst årets vinst i ny räkning överförs Årsredovisning 2012

18 Denna årsredovisning kommer att behandlas på årsstämman den 24 april Malmö 20 februari 2013 Christina Wessling, ordförande Ulrika Wennerberg Norvenius, vice ordförande Fredrik Fernqvist Werner Uhlmann Mats Andersson Tomas Strandberg, VD Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari Grant Thornton SwedenAB Mats Pålsson Auktoriserad revisor 18 Årsredovisning 2012

19 Styrelse, ledningsgrupp och revisorer Christina Wessling Ordförande Ulrika Wennerberg Norvenius Vice ordförande Mats Andersson Styrelseledamot Werner Uhlmann Styrelseledamot Fredrik Fernqvist Styrelseledamot Tayfun Erden Styrelsesuppleant Barbro Erlström Styrelsesuppleant Peter Samuelsson Styrelsesuppleant Tomas Strandberg Verkställande direktör Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Per Sternek Teknikchef Iréne Johnsson Driftschef tomtmark Rolf Jonsson Driftschef gatumark Frånvarande på bild: Mats Pålsson, auktoriserad revisor Christian Dahling Försäljningschef Cecilia Carlstedt Personalrepr. Vision (suppleant) Sten Dahlvid Lekmannarevisor Per Lilja Lekmannarevisor

20 Revisionsberättelse Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Malmö Kommuns Parkerings AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utföra granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Malmö Kommuns Parkerings AB s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Övriga upplysningar Årsredovisningen för räkenskapsåret reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 17 februari 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning. 20 Årsredovisning 2012

21 Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Malmö Kommuns Parkerings AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som ha ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig emot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 25 februari 2013 Grant Thornton Sweden AB Mats Pålsson Auktoriserad revisor Årsredovisning 2012

22 Granskningsrapport Jag har granskat Malmö Kommuns Parkerings AB:s (org.nr ) verksamhet under år Granskningen har avsett verksamhetens ändamålsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Bolagets interna kontorsmiljö har särskilt granskats. Jag har tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunlagen och god revisionsed i kommunal verksamhet samt utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men att den interna kontrollen varit otillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Malmö den 25 februari 2013 Sten Dahlvid Lekmannarevisor 22 Årsredovisning 2012

23

24 Solcellerna minskar p-anläggningens energibehov. En del av den södra fasaden på P-huset Fullriggaren i Västar hamnen består av solceller, vilket minskar byggnadens energibehov.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer