Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Utveckling av bolagets resultat och ställning 17 Styrelsens yttrande 18 Ledning och styrelse 19 Revisionsberättelse 20 Granskningsrapport 22 Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Östergatan 39 Box 4166, Malmö Tel Årsredovisning 2012

3 Byggnationen av P-huset Godsmagasinet som illustreras på bilden startade i juni P-huset invigs i april 2013.

4 VD har ordet! Vårt nya flaggskepp I februari 2012 invigdes vårt hittills mest spännande och komplicerade byggprojekt, P-huset Bagers Plats, en parkeringsanläggning i två plan under mark. P-huset Bagers Plats löser mångas parkeringsbehov. Tillgängligheten till vårt attraktiva city förbättras ytterligare för alla besökare. Förtätningen av denna del av staden innebär ett ökat behov av parkeringsmöjligheter för verksamma i närområdet. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Malmö C och blir därför en bra Park & Ride-lösning om man vill ta sig vidare med tåg eller buss. P-huset Bagers Plats är också en bra parkeringsmöjlighet för de som ska besöka Malmö Live som färdigställs Under 2012 har månadskunder strömmat till anläggningen medan det har varit en större utmaning att få korttidskunder att hitta dit. En anledning kan vara att en kort tid efter vår invigning av p-huset så påbörjades en omfattande renovering av Älvsborgsbron vilket har försvårat för våra kunder att ta sig till anläggningen. Till sommaren 2013 skall bron åter vara öppen. Miljö i fokus I maj invigdes P-huset Fullriggaren, ett parkeringshus som genomsyras av miljö- och hållbarhetstänk. Alla boende i kvarteret Fullriggaren har tillgång till en bilpool i p-huset. I syfte att minska anläggningens elbehov så byggdes en 146 kvadratmeter stor vägg av solceller på parkeringshusets södra sida. P-huset är även förberett för installation av vertikala vindkraftverk. Nytt stort avtal i Hyllie Vi driver många parkeringsytor i Hyllie och trafikflödena ska fungera såväl i vardag som vid stora evenemang, vilket kan vara en utmaning. I oktober 2012 öppnade det nya shoppingcentret Emporia i Hyllie med över 200 butiker och cirka besökare per dag. Parkering Malmö skrev under avtal med Emporia om drift och underhåll av Emporias parkering. Det är ett av våra största avtal och även en stor utmaning att hantera trafikflödena i Malmös mest välbesökta och trafikerade parkeringsanläggning. Förlängd option Förutom att bygga och förvalta så har vi uppdraget att övervaka Malmö stads gator och torg. Vi arbetar för att göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgänglighet för alla. Optionen avseende uppdraget Kommunal parkeringsövervakning förlängdes under året t o m augusti Vad händer 2013? Under det kommande året kommer vi också att fokusera på konsolidering av våra verksamheter. Vi kommer aktivt att marknadsföra våra nya fräscha parkeringsanläggningar och vårt servicekoncept, så att bilisterna enkelt hittar dit. 4 Årsredovisning 2012

5 Många av våra nya anläggningar ligger i exploateringsområden. En fördel för byggherrar av såväl bostäder som kontor, då de har möjlighet lösa sitt parkeringsbehov via oss istället för att bygga parkeringslösningar på egen hand vilket ofta fördyrar och försvårar byggprojekten. Vi har idag många förfrågningar från byggherrar i närheten av våra nya anläggningar i t ex Hyllie, Västra Hamnen och området kring Malmö Live. kollektivt resande till arbetet. Detta ligger i linje med stadens ambitioner eftersom tillväxten i annat fall utökar trängselproblematiken i city. Denna utveckling bevakar vi för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa antalet parkeringsplatser utifrån ett långsiktigt behov. Tomas Strandberg I maj 2013 arrangeras Eurovision Song Contest vid Malmö Arena i Hyllie. Då kommer Malmö stad verkligen att visa upp sig för världen och här har infrastrukturen i Hyllie naturligtvis en betydande faktor. Vi måste anpassa oss Under 2012 visar vi ett underskott som baseras på att vi för första gången genomfört en värdering av våra parkeringsanläggningar. Detta resulterade i en nedskrivning av P-huset Stadion. Värderingen totalt visade på att våra anläggningar har ett betydande övervärde men varje enskild parkeringsanläggning är en utmaning när det gäller att generera driftöverskott som försvarar investeringskostnaden. Resultatmässigt blir även 2013 ett tufft år. Merparten av våra nya anläggningar utvecklas i positiv riktning men det tar tid innan driftsöverskotten överstiger kapitalkostnaden. Ett marginellt överskott prognosticeras 2013 som sedan succesivt kommer förbättras. I vilken takt detta sker beror naturligtvis mycket på tillväxten i Malmö stad. Det beror också på vilka kommunikationsmedel som boende och verksamma väljer för att ta sig till och från arbetsplatser och övriga aktiviteter. Citytunneln har medfört ett ändrat resebeteende. Trenden visar på att en allt större andel väljer cykel eller

6 Förvaltningsberättelse VERKSAMHETEN Malmö kommuns parkerings AB, Parkering Malmö ( ), bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med cirka 121 anställda och en omsättning på cirka 239 Mkr. Parkering Malmös uppdrag kan sammanfattas enligt nedan: Förvalta Vi erbjuder helhetslösningar för parkering i egna anläggningar och på uppdrag av fastighetsägare- Bygga I enlighet med Malmö Stads utveckling ska vi tillgodose stadens parkeringsbehov. Övervaka På uppdrag av Malmö Stad ska vi göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt. Miljöprofilera Tillsammans med Malmö Stad ska vi ta ett aktivt ansvar för frågorna om miljöhänsyn och hållbar utveckling. FOKUS 2012 Färdigställande av parkeringshus P-huset Bagers Plats, i samarbete med Malmö gatukontor invigdes i februari 2012, och P-huset Fullriggaren, ett parkeringshus med miljö- och hållbarhetsfokus, invigdes i maj På grund av en överklagad detaljplan, stod bygget av P-huset Godsmagasinet stilla under stora delar av Byggnationen är åter igång med planerad invigning i april Marknadsföra nya anläggningar Mycket fokus har varit på P-huset Bagers Plats dit kunderna haft extra svårt att hitta, beroende på att ett broarbete påbörjades strax efter invigningen och som stängde av den naturliga infartsvägen till parkeringshuset Hyllie I Hyllie har infrastrukturen kring parkering och trafikflöden fungerat bra under Såväl uppstarten av Malmömässan och Emporia har avklarats med mindre trafikproblem än förväntat. Parkering Malmö skrev under året avtal med Emporia om drift och underhåll av Emporias parkering. Ett av bolagets största avtal. Kommunal parkeringsövervakning Optionen avseende uppdraget Kommunal parkeringsövervakning förlängdes t.o.m. augusti Under 2012 har arbetet varit fokuserat på parkeringsvakternas trygghet, arbetsklimat och förbättrad kvalitét i uppdraget. Nytt verksamhetssystem Under året ersattes verksamhetssystemet Happy, där uthyrning och debitering av parkeringsplatser hanteras, med affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Under året har beslut tagits om en nedskrivning av P-huset Stadion med 17,0 Mkr. Efter skatteeffekter belastas årets resultat med 13,3 Mkr efter skatt. Motsvarande uppskrivning har gjorts i P-huset Anna, vilket dock inte är resultatpåverkande. Exklusive denna engångspost är årets resultat ett mindre överskott. Under 2012 upptäckte bolaget en förskingring utförd av extern part/parter. Den rättsliga processen pågår. 6 Årsredovisning 2012

7 2012 Procent Tkr Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 18,0 Mkr (8,1 %) under 2012 jämfört med Ökningen är en kombination av fler anläggningar, bättre beläggning, framförallt i Hyllie, samt en viss korrigering av prisnivån i några centrala p-hus. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgår till 95,1 Mkr (86,0 Mkr), en ökning med 10,6 %. Personalkostnaderna ökade under 2012 med 0,6 % (6,5 %) eller 0,3 Mkr (3,2 Mkr). Övriga externa kostnader ökade med 4,7 % (5,2 %) eller totalt 6,6 Mkr (2,6 Mkr). Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har ökat med 4,0 Mkr eller 21,4 % jämfört med Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 19,8 Mkr, en ökning med 6,1 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 2,7 Mkr vilket motsvarar en minskning med 2,2 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner är -16,4 Mkr (0,7 Mkr). Resultatet efter finansiella poster belastas av en nedskrivning av P-huset Stadion motsvarande 13,3 Mkr efter skatt. Balansräkningen Soliditet Det egna kapitalet utgör 10,8 % (11,6 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Soliditeten sjunker väsentligt mot bakgrund av bolagets kraftiga investeringar. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 10 Mkr. Företaget har tillgång till en kreditram på maximalt 625 Mkr inom kommunens koncernkontosystem som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 563 Mkr. Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att avta under De senaste årens kraftiga investeringar medför dock att även 2013 bedöms resultatet landa runt nollstrecket. Därefter bedöms resultatet successivt förbättras då beläggningen i våra nyproducerade anläggningar når break even nivåer. Årsredovisning 2012

8 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur vi kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i vår verksamhet. Detta innebär följande: Beslut skall inte fattas utan att miljökonsekvenserna har beaktats. Inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö Stads miljödirektiv. Vi ska genom ständiga förbättringar, minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. Vi ska årligen miljöinventera verksamheten. Fordonspark Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Parkering Malmö ska välja personbilstjänstefordon i enlighet med Malmö stads krav på miljöfordon, d v s minst 80 procent miljöfordon till slutet av 2009 samt långsiktigt 100 procent miljöfordon. Vid val av ersättningsfordon/hyrbil ska även dessa leva upp till Malmö stads krav på miljöfordon. Parkering Malmö har 32 bilar och samtliga är miljöbilar. Park & Ride Vi arbetar aktivt för att underlätta för samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel, såväl i innerstan som när man ska ta sig ut från stadskärnan. Ett p-hus med miljtänk P-huset Fullriggaren invigdes i maj Hela projektet genomsyras av ett miljtänk. I syfte att minska anläggningens elbehov så är en 146 kvadratmeter stor vägg, på parkeringshusets södra sida klädd med solceller. På ett år genererar cellerna ungefär kwh. En växtklädd yttervägg med vildvin och bokharabinda bidrar till att rena luften och minska koldioxidutsläppen. Eftersom det finns mycket fåglar i området har vi satt upp fågelholkar och fladdermusholkar i syfte att bevara mångfalden. Nyckeltal Pappersförbrukning: kg Brännbart avfall: ton Kemikalieavfall: 31 l Elförbrukning totalt: kwh/år (varav personalutrymmen utgör kwh/år). Antal anställda: 121 Tjänstecyklar: 12 8 Årsredovisning 2012

9 Resultaträkning, KKR Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Redovisat resultat Årsredovisning 2012

10 Balansräkning, KKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Årsredovisning 2012

11 Balansräkning, KKR (fortsättning) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget Kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kr) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad Checkräkningskredit / Avräkning Malmö stad Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning 2012

12 Kassaflödesanalys, KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av avsättningar Avskrivningar /Nedskrivningar/Utrangeringar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring av pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring av checkräkningskredit/avräkn. Malmö stad Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2012

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Bolagets intäkter består till övervägande del av månadsbaserad uthyrning av parkeringsplatser i garageanläggningar eller på tomtmarksytor samt på korttidsnyttjande av parkeringsplats enligt timtaxa. I verksamheten ingår även parkeringsövervakning och annan uppdragsverksamhet inom parkeringsområdet. Intäkterna från parkeringsverksamheten redovisas i den period tjänster tillhandahållits. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro, % Kvinnor 7,74 6,98 Män 4,81 2,98 >=60 dagar 2,10 1,70 <=29 år 3,02 2, år 7,03 4,58 >=50 år 5,84 7,11 Total frånvaro 6,26 4,99 NOT 3 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Ernst & Young 0 10 Övriga tjänster Ernst & Young Revisionsuppdrag Grant Thornton 0 0 Lekmannarevisorer 7 6 Malmö Stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna Årsredovisning 2012

14 Könsfördelningen i företagsledningen är 33% kvinnor och 67% män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 40% kvinnor och 60% män. Löner, ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2012). NOT 5 Avskrivningar enligt plan Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Nedskrivn. anläggningstillgång NOT 6 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan NOT 7 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänför sig till nedskrivning av anläggningstillgångar. NOT 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Åreta anskaffningsvärde Utg. anskaffningsvärde Ingående avskrivn. enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Ingående uppskrivningar 0 0 Årets uppskrivning Utgående uppskrivning Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivning Utgående nedskrivning Utg. restvärde enl. plan Härav mark Under året aktiverade räntor Under året ackumulerad innestående utbetalning Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Värdejustering nedlagda projekteringskostnader Överfört till Byggnader och mark Utgående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar Årsredovisning 2012

15 Fördelning på följande projekt Markanläggning CMP P-huset Bagers plats P-huset Fullriggaren P-huset Godsmagasinet P-huset Hyllie II P-huset Neptun Trevnaden Caroligaraget Övriga projekt Totalt Taxeringsvärde Byggnad P-huset Södervärn P-huset Anna P-huset Aktern Mark P-huset Södervärn (tomträtt) P-huset Anna P-huset Aktern Totalt taxeringsvärde NOT 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utg. anskaffningsvärde NOT 10 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 11 Kundfordringar Kundfordringar (system Happy), avtalsintäkter Kundfordringar, kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 12 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Periodiserade fakturor avseende nästkommande år Ing. avskrivn. enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 13 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskrivnings- Balanserat Årets Förändring av eget kapital kapital fond fond resultat resultat Totalt Totalt Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Utdelning Avsättning Årets resultat Belopp vid årets utgång Årsredovisning 2012

16 NOT 14 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivning, inventarier Uppskjuten skatteskuld Skattesats 22.0% 26,3% NOT 15 Finansiella skulder, Malmö stad Reverskuld till Malmö stad, totalt Belopp som förfaller till betalning inom ett år Långfristig skuld Belopp som förfaller till betalning 1-5 år NOT 16 Checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Utnyttjad checkräkningskredit/ avräkning Malmö stad Beviljad checkräkningskredit Bolagets huvudsakliga likvida medel och finansiella skulder hanteras inom Malmö stads koncernkontosystem. Formellt utgör dessa poster därför fordringar och skulder gentemot Malmö stad. För finansieringen av bolagets investeringar har Malmö stad beviljat en kreditram på sammanlagt 625 Mkr. Några säkerheter för krediterna har inte lämnats. NOT 17 Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Arrende/hyreskostnader Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Totalt P-huset Bagers Plats ligger under Bages plats och kanalen, nära intill Malmö C. P-huset invigdes i februari Årsredovisning 2012

17 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 10,8% 11,6% 14,2% 19,7% Investeringar Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: - balanserad vinst årets vinst i ny räkning överförs Årsredovisning 2012

18 Denna årsredovisning kommer att behandlas på årsstämman den 24 april Malmö 20 februari 2013 Christina Wessling, ordförande Ulrika Wennerberg Norvenius, vice ordförande Fredrik Fernqvist Werner Uhlmann Mats Andersson Tomas Strandberg, VD Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari Grant Thornton SwedenAB Mats Pålsson Auktoriserad revisor 18 Årsredovisning 2012

19 Styrelse, ledningsgrupp och revisorer Christina Wessling Ordförande Ulrika Wennerberg Norvenius Vice ordförande Mats Andersson Styrelseledamot Werner Uhlmann Styrelseledamot Fredrik Fernqvist Styrelseledamot Tayfun Erden Styrelsesuppleant Barbro Erlström Styrelsesuppleant Peter Samuelsson Styrelsesuppleant Tomas Strandberg Verkställande direktör Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Per Sternek Teknikchef Iréne Johnsson Driftschef tomtmark Rolf Jonsson Driftschef gatumark Frånvarande på bild: Mats Pålsson, auktoriserad revisor Christian Dahling Försäljningschef Cecilia Carlstedt Personalrepr. Vision (suppleant) Sten Dahlvid Lekmannarevisor Per Lilja Lekmannarevisor

20 Revisionsberättelse Till årsstämman i Malmö kommuns parkerings AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Malmö Kommuns Parkerings AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utföra granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Malmö Kommuns Parkerings AB s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Övriga upplysningar Årsredovisningen för räkenskapsåret reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad 17 februari 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning. 20 Årsredovisning 2012

21 Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Malmö Kommuns Parkerings AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som ha ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig emot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Malmö den 25 februari 2013 Grant Thornton Sweden AB Mats Pålsson Auktoriserad revisor Årsredovisning 2012

22 Granskningsrapport Jag har granskat Malmö Kommuns Parkerings AB:s (org.nr ) verksamhet under år Granskningen har avsett verksamhetens ändamålsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Bolagets interna kontorsmiljö har särskilt granskats. Jag har tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunlagen och god revisionsed i kommunal verksamhet samt utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt men att den interna kontrollen varit otillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Malmö den 25 februari 2013 Sten Dahlvid Lekmannarevisor 22 Årsredovisning 2012

23

24 Solcellerna minskar p-anläggningens energibehov. En del av den södra fasaden på P-huset Fullriggaren i Västar hamnen består av solceller, vilket minskar byggnadens energibehov.

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer