Fyrhjulsmodeller för bestämning av vägojämnhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fyrhjulsmodeller för bestämning av vägojämnhet"

Transkript

1 VTI notat Utgivningår Fyrhjulmodeller för betämning av vägojämnhet Dokumentation av verkamhet på VTI Peter Andrén

2

3 Förord Detta notat amlar reultaten från arbetet om genomfört i de FullCar-projekt om bedrivit på VTI edan 2002, den enare delen inom projektet Nya Mått Effektiv vägtilltåndbekrivning. Betällare har varit Trafikverket. År 2002 påbörjade projektet FullCar och längprofil. Syftet med detta projekt var att ta fram en matematik modell av en peronbil amt att underöka möjligheterna att kapa nya jämnhet- och komfortmått. Framtagandet av helbilmodellen var i vi mån motiverat av att dåvarande Vägverket från och med 2001 amlade in längprofilerna för höger och vänter peronbilpår. FullCar och längprofil fortatte under En törre litteraturgenomgång genomförde, och projektet avrapporterade med en teknik rapport utanför VTI: ordinarie publiceringytem. År 2006 fick VTI i uppdrag att vidareutveckla FullCar-modellen. Fordondata för en latbil lade till (den tredje längprofilen höger/tung amlade nu in, koden modularierade och modernierade. Möjligheterna att använda ett mer generellt telkroppprogram, typ Open Dynamic Engine (ODE, för fordondynamiken underökte, och litteraturgenomgången uppdaterade. Linköping, januari 2012 Peter Andrén VTI notat Dnr: 2009/

4 Kvalitetgrankning Intern peer review har genomfört av Leif Sjögren, Peter Andrén har genomfört juteringar av lutligt rapportmanu Författaren närmate chef Anita Ih har därefter grankat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review wa performed on 18 December 2011 by Leif Sjögren. Peter Andrén ha made alteration to the final manucript of the report. The reearch director of the writer, Anita Ih, VTI, examined and approved the report for publication on 9 January VTI notat

5 Innehållförteckning Sammanfattning Summary Bakgrund Litteraturgenomgång FullCar-modellen Matlab Härledning av ekvationer Reultat från Matlab-modellen Open Dynamic Engine Andra modeller Animationer Vägdatamaterial Validering Fortatt arbete VTI notat

6 VTI notat

7 Fyrhjulmodeller för betämning av vägojämnhet av Peter Andrén VTI Linköping Sammanfattning Normalt beräkna länggående ojämnheter på venka vägar med måttet International Roughne Index (IRI, vilket är utförligt bekrivet i Sayer [14], Sayer et al. [15] och Sayer et al. [16]. Detta mått beräkna från en längprofil, och bekriver den ackumulerade rörelen mellan hjul och chai (fjäderrörele på en kvartbilmodell. Reultatet redovia om fjäderrörele per färdad längd, vanligtvi millimeter per meter. IRI-modellen bekriver endat rörelen i vertikalled, deutom med en ganka orealitik fordonmodell om alltid går i 80 km/h. Denna rapport redoviar arbetet med att ta fram en å kallad FullCar-modell (möjligtvi helbilmodell på venka, men jag fortätter att använda FullCar om en generellt beteckning i denna rapport om kan använda för en mer realitik modellering av ett fordon röreler under normal färd. Fördelen med en, ur fordonynpunkt, mer realitik modell är att man kan kontruera mått om tämmer bättre överen med det om förare och paagerare upplever när de färda på vägen. Det bör nämna att det tidigare har viat att det finn en relativt hög korrelation mellan IRI och hur förare och paagerare upplever vägen tilltånd, e Ih et al. [11] och Magnuon et al. [13]. En FullCar-modell borde dock kunna ge mer detaljerad information om vägytan effekt på fordonet. Till exempel kulle en latbilmodell kunna detektera avnitt med farliga tvärfall. En realitikt fordonmodell kulle även kunna använda till nedbrytningtudier av vägar, där vägytan del lit av överfarter, del deformera av kontaktkrafter. Med en enkel modell kulle hundratuental överfarter kunna imulera på några minuter. VTI notat

8 6 VTI notat

9 Identification of Road Roughne Uing a FullCar Model by Peter Andrén VTI (Swedih National Road and Tranport Reearch Intitute SE Linköping Sweden Summary In Sweden, longitudinal roughne ha been more or le ynonymou with the International Roughne Index (IRI, thoroughly decribed in Sayer [14], Sayer et al. [15] and Sayer et al. [16]. IRI i calculated from a longitudinal profile, and decribe the accumulated movement between the wheel and chai on a quarter-car model. The reult i given a thi movement divided with the traveled length. In Sweden, the unit millimeter per mere i normally ued. The IRI-model i only affected by movement in the vertical direction, and the peed i fixed to 80 km/h. Thi report preent the work to make a full-car model, with the aim to produce a more realitic view of the movement of a vehicle traveling on a normal road. The benefit with a more realitic vehicle model i that indice with a higher correlation to driver and paenger experience can be made. It hould be mentioned that a relatively high correlation between IRI and driver etimate road condition ha been hown, ee Ih et al. [11] and Magnuon et al. [13]. A FullCar model hould, however, give more detailed information about the effect of the road urface on the vehicle. A truck model could, for example, be ued to find ection with a dangerou cro fall. A realitic vehicle model could alo be ued in tudie concerning the deterioration of road, a the road i partly worn by wheel abraion and partly deformed by contact force. A imple model could imulate hundred of thouand of vehicle paage in only a few minute. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Idag använd främt IRI (International Roughne Index för att mäta länggående ojämnheter på vägar. Men IRI peglar endat den vertikala påverkan från ojämnheter på fordonet. Det är troligt att ockå rollvektorn är av en betydande faktor både vad gäller åkkvalitet om för tabilitet på framförallt tunga fordon. Det bör nämna att det tidigare har viat att det finn en relativt hög korrelation mellan IRI och hur förare och paagerare upplever vägen tilltånd, e Ih et al. [11] och Magnuon et al. [13]. En FullCar-modell borde dock kunna ge mer detaljerad information om vägytan effekt på fordonet. Kanke fyrhjulmodellen endat ka använda för att validera och ortera fram ett index utifrån de vägytedata om redan mät? Ett exempel på detta är HATI (Heavy Articulated Truck Index om är ett mått utvecklat i Autralien där båda längprofilerna (vänter och höger hjulpår utnyttja för att kapa ett index utformat för ojämnheter påverkan på tunga fordon. En realitikt fordonmodell kulle även kunna använda till nedbrytningtudier av vägar, där vägytan del lit av överfarter, del deformera av kontaktkrafter. Med en enkel modell kulle hundratuental överfarter kunna imulera på några minuter. VTI notat

12 2 Litteraturgenomgång Ingen ordentlig litteraturgenomgång har gjort inom ramen för FullCar-projekten. Vi litteratur av intree har dock påträffat genom andra projekt med liknande innehåll, amt genom en allmän omvärldbevakning. Nedan preentera främt den litteratur om konulterat under arbetet gång. En nabb ökning på internet och i VTI: databaer utförde i det föreliggande amlingprojektet, men det gav inga nya referener om är direkt tillämpbara på projektet. Litteraturen inom aktiv fjädring utöka tändigt, de fleta programpaketen för fordonmodellering har uppgraderat, medan något (Open Dynamic Engine verkar ha aktat ner på utvecklingtakten. På det tora hela har omvärlden för FullCar-modellen inte förändrat de enate åren. Ekvationerna i kapitel 3 kommer huvudakligen från Ikenaga et al. [12]. ASTM tandarden Standard practice for imulating vehicular repone to longitudinal profile of traveled urface innehåller i tort ett amma lutreultat om ho Ikenaga et al. Andra intreanta artiklar i ammanhanget är Abdel Hady och Crolla [1] amt Barak och Hrovat [2]. Wambold et al. [17] preenterar modeller (och vad om verkar vara fulltändig kod i FORTRAN IV för en generell kvartbilmodell, en halvbilmodell och två varianter av helbilmodeller (med och utan fat bakaxel. Dea modeller verkar ligga bakom de om preentera i ASTM: tandard, men är mycket mer utförligt preenterade. En annan utförlig preentation av en helbilmodell ge av Chalaani [5] (med bakgrundmaterial i en annan artikel, Chalaani [4]. I likhet med många andra artiklar om kan komma till användning vid ett törre FullCar-projekt handlar denna artikel främt om å kallad aktiv fjädring. Detta gör modellerna något mer komplicerade än de om behöv för en vanlig helbilmodell, vilket dock inte borde vara något problem. Liknande, om är något mindre utförliga, preentationer ge i en rad artiklar, till exempel: ElBeheiry et al. [8], zadeh och Fahimi [9], Frühauf et al. [10]. Ett annorlunda grepp preentera i artikeln A Full-Car Roughne Index a a Summary Roughne Statitic av Capuruço et al. [3]. Som titeln äger använd helbilmodellen om en lag avancerad IRI, i artikeln kallat FRI för Full-Car Roughne Index. Doktoravhandlingen Integrated Control of Road Vehicle Dynamic av R. J. Dorling Dorling [6] innehåller en i ammanhanget mängd intreant information. 10 VTI notat

13 3 FullCar-modellen I detta kapitel bekriv olika möjligheter att formulera en FullCar-modell. De modeller om jag har jobbat med är Matlab- och ODE-modellen. De andra preentera del för att ge en lag tate-of-the-art och del för att de åtmintone kan använda i valideringyften. 3.1 Matlab Det meta arbetet med denna typ av modellering har utfört av forkare och ingenjörer om arbetat med aktiv fjädring av fordon. Den härledning om jag tagit fram är en utveckling av den om preentera i artikeln Active upenion control of ground vehicle baed on a full-vehicle model av Ikenaga et al. [12]. Denna modell bekriv av exton parametrar: bilkroppen maa, hjulmaan (om anta vara denamma för alla fyra hjul, tröghetmomenten runt den länggående och den tvärgående axeln, fjäderkontanter för de fyra däcken, amt fjäder- och dämparkontanter för varje hjul upphängning. De enare kan ätta individuellt för varje hjul. Själva löningen till modellen ta fram med kraftjämvikt för varje kropp. Modellen om via nedan har ju frihetgrader: bilkroppen höjdläge och rotation kring axlarna, amt de fyra hjulmaorna höjdlägen. Härledningen av modellen finn bekriven nedan. I princip leder härledningen till ett linjärt ekvationytem i å kallad tate pace form ẋ = Ax + Bu om kan löa med någon lämplig metod. I figuren nedan via en illutration av modellen. FL FR RL RR Figur 3.1 Illutration av den å kallade FullCar-modellen. Begränningar i denna modell är att den alltid går rakt fram, och ålede ta ingen hänyn till de krafter om uppträder i kurvor. Hatigheten är kontant men antagligen inte lika intreant att kunna variera. VTI notat

14 3.2 Härledning av ekvationer Ekvationerna nedan preentera ganka pang på, utan någon utförlig förklaring. Jag inbillar mig att den intreerade läaren kan förtå dem utan töd. Tabell 3.1 Notation för FullCar-modellen. * kan anta värdena fr, fl, rl, rr beroende på poition på bilen ( fr tår för front-right etc. Beteckning z m m u g a b w K K u B ϕ θ z u z r Betydele Gravitationcentrum poition i höjled Bilkroppen maa Hjulet maa Gravitationkontant Längd från gravitationcentrum till framaxeln Längd från gravitationcentrum till bakaxeln Bilen bredd Fjäderkontant för fjädringen Fjäderkontant för däcket Dämparkontant för fjädringen Rollvinkeln Nickvinkeln Poition för hjulmaan Längprofilen Vertikal jämvikt för bilkroppen, där det måte råda jämvikt mellan bilkroppen maa gånger acceleration och de yttre krafterna, om i detta fall kommer från fjäder och dämpare ho de fyra hjulen amt påverkan av gravitationen. m z = m g + K fr ( z + aθ + w 2 ϕ + zu fr + B fr ( ż + a θ + w 2 ϕ + żu fr + K fl ( z + aθ w 2 ϕ + zu fl + B fl ( ż + a θ w 2 ϕ + żu fl + K rl ( z bθ w 2 ϕ + zu rl + B rl ( ż b θ w 2 ϕ + żu rl + K rr( z bθ + w 2 ϕ + zu rr + B rr( ż b θ + w 2 ϕ + żu rr Jämviktekvation för nickrotationen. I yy bekriver hur trögt det är att vrida bilen runt en axel tvär bilen. I yy θ =K fr (az a 2 θ az u fr + B fr (aż a 2 θ aż u fr +K fl (az a 2 θ az u fl + B fl (aż a 2 θ aż u fl +K rl ( bz b 2 θ + bz u rl + B rl ( bż b 2 θ + bż u rl +K rr( bz b 2 θ + bz u rr + B rr( bż b 2 θ + bż u rr Motvarande jämviktekvation för rollrotationen. I xx ϕ =K fr (w 2 z w2 4 ϕ w 2 zu fr + B fr (w 2 ż w2 4 ϕ w 2 żu fr +K fl ( w 2 z w2 4 ϕ + w 2 zu fl + B fl ( w 2 ż w2 4 ϕ + w 2 żu fl +K rl ( w 2 z w2 4 ϕ + w 2 zu rl + B rl ( w 2 ż w2 4 ϕ + w 2 żu rl +K rr( w 2 z w2 4 ϕ w 2 zu rr + B rr( w 2 ż w2 4 ϕ w 2 żu rr 12 VTI notat

15 Jämvikter för hjulmaorna. Hjulen har en egenvikt om påverka av accelerationen och gravitationen. Deutom påverka de av bilen fjäder och dämpare amt av däcket fjädring. m u z u fr = mu g + Kfr (z w 2 ϕ aθ zu fr + B fr (ż w 2 ϕ a θ ż u fr + Ku fr ( zu fr + zr fr m u z u fl = mu g + Kfl (z + w 2 ϕ aθ zu fl + B fl (ż + w 2 ϕ a θ ż u fl + Ku fl ( zu fl + zr fl m u z u rl = mu g + Krl (z + w 2 ϕ + bθ zu rl + B rl (ż + w 2 ϕ + b θ ż u rl + Ku rl ( zu rl + zr rl m u z u rr = m u g + Krr(z w 2 ϕ + bθ zu rr + B rr(ż w 2 ϕ + b θ ż u rr + Krr( z u u rr + z r rr För att kriva om dea ekvationer till ett ekvationytem enligt formen ẋ = Ax + Bu kräv det att å kallade ytemvariablerna definiera. För detta ytem paar följande variabler bra: x 1 = z, x 2 = ż, x 3 = θ, x 4 = θ, x 5 = ϕ, x 6 = ϕ, x 7 = z u fl, x 8 = ż u fl, x 9 = z u fr, x 10 = ż u fr, x 11 = z u rl, x 12 = ż u rl, x 13 = z u rr, x 14 = ż u rr. Då följer att ẋ 1 = ż, ẋ 2 = z, ẋ 3 = θ, ẋ 4 = θ, ẋ 5 = ϕ, ẋ 6 = ϕ, ẋ 7 = ż u fl, ẋ 8 = z u fl, ẋ 9 = ż u fr, ẋ 10 = z u fr, ẋ 11 = ż u rl, ẋ 12 = z u rl, ẋ 13 = ż u rr, ẋ 14 = z u rr. Erätt de vanliga variablerna i ekvationerna ovan med ytemvariablerna. Vertikal jämvikt för bilkroppen. m ẋ 2 = m g + Kfr ( x 1 + ax 3 + w 2 x 5 + x 9 + B fr ( x 2 + ax 4 + w 2 x 6 + x 10 + Kfl ( x 1 + ax 3 w 2 x 5 + x 7 + B fl ( x 2 + ax 4 w 2 x 6 + x 8 + Krl ( x 1 bx 3 w 2 x 5 + x 11 + B rl ( x 2 bx 4 w 2 x 6 + x 12 + Krr( x 1 bx 3 + w 2 x 5 + x 13 + B rr( x 2 bx 4 + w 2 x 6 + x 14 Jämviktekvation för nickrotationen. I yy ẋ 4 =Kfr (ax 1 a 2 x 3 ax 9 + B fr (ax 2 a 2 x 4 ax 10 +Kfl (ax 1 a 2 x 3 ax 7 + B fl (ax 2 a 2 x 4 ax 8 +Krl ( bx 1 b 2 x 3 + bx 11 + B rl ( bx 2 b 2 x 4 + bx 12 +Krr( bx 1 b 2 x 3 + bx 13 + B rr( bx 2 b 2 x 4 + bx 14 Jämviktekvation för rollrotationen. I xx ẋ 6 =K fr (w 2 x 1 w2 4 x 5 w 2 x 9 + B fr (w 2 x 2 w2 4 x 6 w 2 x 10 +K fl ( w 2 x 1 w2 4 x 5 + w 2 x 7 + B fl ( w 2 x 2 w2 4 x 6 + w 2 x 8 +K rl ( w 2 x 1 w2 4 x 5 + w 2 x 11 + B rl ( w 2 x 2 w2 4 x 6 + w 2 x 12 +K rr( w 2 x 1 w2 4 x 5 w 2 x 13 + B rr( w 2 x 2 w2 4 x 6 w 2 x 14 VTI notat

16 Jämvikter för hjulmaorna. m u ẋ 8 = m u g + Kfl (x 1 + w 2 x 5 ax 3 x 7 + B fl (x 2 + w 2 x 6 ax 4 x 8 + Kfl u ( x 7 + z r fl m u ẋ 10 = m u g + Kfr (x 1 w 2 x 5 ax 3 x 9 + B fr (x 2 w 2 x 6 ax 4 x 10 + Kfr u ( x 9 + z r fr m u ẋ 12 = m u g + Krl (x 1 + w 2 x 5 + bx 3 x 11 + B rl (x 2 + w 2 x 6 + bx 4 x 12 + Krl u ( x 11 + z r rl m u ẋ 14 = m u g + Krr(x 1 w 2 x 5 + bx 3 x 13 + B rr(x 2 w 2 x 6 + bx 4 x 14 + Krr( x u 13 + z r rr Skriv om å vänterledet blir rent. ẋ 2 = g + K fr m ( x 1 + ax 3 + w 2 x 5 + x 9 + B fr m ( x 2 + ax 4 + w 2 x 6 + x 10 + K fl m ( x 1 + ax 3 w 2 x 5 + x 7 + B fl m ( x 2 + ax 4 w 2 x 6 + x 8 + K rl m ( x 1 bx 3 w 2 x 5 + x 11 + B rl m ( x 2 bx 4 w 2 x 6 + x 12 + K rr m ( x 1 bx 3 + w 2 x 5 + x 13 + B rr m ( x 2 bx 4 + w 2 x 6 + x 14 ẋ 4 = K fr I yy (ax 1 a 2 x 3 ax 9 + B fr I yy (ax 2 a 2 x 4 ax 10 + K fl I yy (ax 1 a 2 x 3 ax 7 + B fl I yy (ax 2 a 2 x 4 ax 8 + K rl I yy ( bx 1 b 2 x 3 + bx 11 + B rl I yy ( bx 2 b 2 x 4 + bx 12 + K rr I yy ( bx 1 b 2 x 3 + bx 13 + B rr I yy ( bx 2 b 2 x 4 + bx 14 ẋ 6 = K fr I xx ( w 2 x 1 w2 4 x 5 w 2 x 9 + B fr I xx ( w 2 x 2 w2 4 x 6 w 2 x 10 + K fl I xx ( w 2 x 1 w2 4 x 5 + w 2 x 7 + B fl I xx ( w 2 x 2 w2 4 x 6 + w 2 x 8 + K rl I xx ( w 2 x 1 w2 4 x 5 + w 2 x 11 + B rl I xx ( w 2 x 2 w2 4 x 6 + w 2 x 12 + K rr I xx ( w 2 x 1 w2 4 x 5 w 2 x 13 + B rr I xx ( w 2 x 2 w2 4 x 6 w 2 x 14 ẋ 8 = g + K fl m u (x 1 + w 2 x 5 ax 3 x 7 + B fl m u (x 2 + w 2 x 6 ax 4 x 8 + Ku fl m u ( x 7 + z r fl ẋ 10 = g + K fr m u (x 1 w 2 x 5 ax 3 x 9 + B fr m u (x 2 w 2 x 6 ax 4 x 10 + Ku fr m u ( x 9 + z r fr ẋ 12 = g + K rl m u (x 1 + w 2 x 5 + bx 3 x 11 + B rl m u (x 2 + w 2 x 6 + bx 4 x 12 + Ku rl m u ( x 11 + z r rl ẋ 14 = g + K rr m u (x 1 w 2 x 5 + bx 3 x 13 + B rr m u (x 2 w 2 x 6 + bx 4 x 14 + Ku rr m u ( x 13 + z r rr 14 VTI notat

17 Samla termer, och kriv om å högerledet blir tydligare ( ẋ 2 = K fr m K fl m K rl m K rr m ( + a K fr m + ak fl m bk rl ( wk fr + 2m wk fl 2m wk rl + ( K fl m +( K rl m ( B fl m x 7 + ( B x 11 + rl m ( x 1 + B fr x 3 + m B fl m B rl m B rr m ( a B fr x 2 x 4 m bk rr m m + ab fl m bb rl m bb rr m ( 2m + wk rr wb fr 2m x 5 + 2m wb fl 2m wb rl 2m + wb rr 2m ( K ( fr B fr x 8 + m x 9 + m x 10 ( K ( x 12 + rr B m x 13 + rr m x 14 g x 6 ( ẋ 4 = a K fr + a K fl b K rl b K rr I yy I yy I yy ( + a 2 K fr ( + a K fl I yy ( b K rl I yy I yy ( x 1 + a B fr a 2 K fl b 2 K rl b 2 K rr I yy I yy I yy I yy ( ( x 7 a B fl x 8 a K fr I yy I yy ( ( x 11 + b B rl x 12 + b K rr I yy I yy x a B fl b B rl b B rr I yy I yy I yy I yy ( a 2 B fr ( x 9 x 13 + a B fr I yy x 2 a 2 B fl b 2 B rl b 2 B rr I yy I yy I yy I yy x 10 ( b B rr I yy x 14 x 4 ( wk fr ẋ 6 = wk fl wk rl + wk rr 2I xx 2I xx 2I xx 2I ( xx + w2 Kfr w2 Kfl w2 Krl w2 Krr 4I xx 4I xx 4I xx ( wb fr x 1 + wb fl wb rl 2I xx 2I ( xx 4I xx x 5 + w2 B fr 4I xx ( wk ( fl wb ( fl wk ( fr wb fr + x 7 + x 8 x 9 2I xx 2I xx 2I xx 2I xx wk ( +( rl wb ( x 11 + rl wk ( x 12 rr wb x 13 rr 2I xx 2I xx 2I xx 2I xx x 10 2I xx + wb rr w2 B fl 4I xx x 14 2I xx x 2 w2 B rl 4I xx w2 B rr 4I xx x 6 ẋ 8 = ( K fl m u x 1+( B fl m u x 2 (a K fl m u x 3 (a B fl m u x 4 + ( wk fl 2m u x 5 + ( wb fl 2m u x 6 ( K fl m u + Ku fl m u x 7 ( B fl m u x 8 + Ku fl m u (zr fl g ẋ 10 = ( K fr m u x 1+( B fr m u x 2 (a K fr m u x 3 (a B fr m u x 4 ( wk fr 2m u x 5 ( wb fr 2m u x 6 ( K fr m u + Ku fr m u x 9 ( B fr m u x 10 + Ku fr m u (zr fr g VTI notat

18 ẋ 12 = ( K rl m u x 1+( B rl m u x 2 + (b K rl m u x 3 + (b B rl m u x 4 + ( wk rl 2m u x 5 + ( wb rl 2m u x 6 ( K rl m u + Ku rl m u x 11 ( B rl m u x 12 + Ku rl m u (zr rl g ẋ 14 = ( K rr m u x 1+( B rr m u x 2 (b K rr m u x 3 (b B rr m u x 4 ( wk rr 2m u x 5 ( wb rr 2m u x 6 ( K rr m u + Ku rr m u x 13 ( B rr m u x 14 + Ku rr m u (zr rr g Alla dea ekvationer kan formulera med en matriekvation, enligt ekvationen nedan, där tår för ett nollelement, för ett nollkilt element, och för ett element om är nollkilt endat om bilen inte är ymmetrik i längled (till exempel vid för lågt lufttryck i ett däck, eller liknande. ẋ 1 ẋ 2 ẋ 3 ẋ 4 ẋ 5 ẋ 6 ẋ 7 ẋ 8 ẋ 9 ẋ 10 ẋ 11 ẋ 12 ẋ 13 ẋ 14 = x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x Reultat från Matlab-modellen Från FullCar-modellen kan en mängd nya mått beräkna. Förlagvi kan den ackumulerade fjäderrörele (á la IRI beräkna för de fyra hjulen, men intreantare är antagligen att ta ut rotationen och rotationhatigheterna kring axlarna (nick- och rollrörelerna, med andra ord. Nedan via en figur (3.2 med reultat från FullCar-modellen. De två övre delfigurerna viar höger och vänter längprofil (röd för vänter och blå för höger, kontinuerligt IRI (med amma färgkod för jämförele. I den tredje delfiguren via den vertikala rörelen för gravitationcentrum för bilkroppen (chait. Inte förvånande korrelerar den mycket tarkt med längprofilerna uteende (bilen måte ju följa med profilerna. Däremot er man att den vertikala rörelen inte korrelerar med IRI. I den fjärde delfiguren redovia nickrörelen. Även detta mått korrelerar ganka väl med längprofilerna, och deutom med IRI. Rollrörelen i den ita delfiguren korrelerar i in tur med differenen av längprofilerna, preci om man kan förvänta ig. Reultaten om redovia här är bara ett exempel på vad om kan göra. De profiler om använt i exemplen kommer från ett lumpvi valt avnitt av Svärdjövägen. För jut detta avnitt korrelerar bilen vertikala rörele, nick- och rollrörelen väl med IRI. 16 VTI notat

19 100 Längprofiler högpafiltrerade på 100 meter. 50 Höjd [mm] Kontinuerligt IRI beräknat från profilerna ovan. 15 IRI [mm/m] Vertikal rörele för gravitationcentrum på bilkroppen. 100 Rörele [mm] Rotation runt tväraxeln på bilkroppen (nickrörele. Rotation [grader] Rotation runt längaxeln på bilkroppen (rollrörele. Rotation [grader] Figur 3.2 Längprofiler, kontinuerligt IRI, och bilen vertikala rörele, nickrörele, och rollrörele. VTI notat

20 3.4 Open Dynamic Engine Open Dynamic Engine bekriv lämpligen några ord från projektet hemida: The Open Dynamic Engine (ODE i a free, indutrial quality library for imulating articulated rigid body dynamic. For example, it i good for imulating ground vehicle, legged creature, and moving object in VR environment. It i fat, flexible and robut, and it ha built-in colliion detection. ODE i being developed by Ruell Smith. ODE i bet for imulating articulated rigid body tructure. An articulated tructure i created when rigid bodie of variou hape are connected together with joint of variou kind. Example are ground vehicle (where the wheel are connected to the chai or legged creature (where the leg are connected to the body. ODE i deigned to be ued in interactive or real-time imulation. It i particularly good for imulating moving object in changeable virtual reality environment. Thi i becaue it i fat, robut and table, and the uer ha complete freedom to change the tructure of the ytem even while the imulation i running. Open Dynamic Engine är kriven helt i programmeringpråket C och finn tillgängligt i källkod på nätet. Koden är licenierad under antingen GNU Leer General Public Licene eller The BSD Licene. Detta är alltå å kallad open ource. Under våren 2006 ägnade jag en del tid åt att modellera en allmän helbilmodell med hjälp av ODE. Tyvärr viade det ig vara något vårare än beräknat, vilket till en vi del beror på att ODE är aningen dåligt dokumenterat. Detta beror, i in tur, på att ODE underhåll och uppdatera helt på frivilligbai av en amling entuiater om uppenbarligen inte prioriterar dokumentationen. Jag är dock fortfarande övertygad om att ODE är en lämplig miljö att modellera en helbilmodell. Det är med törta äkerhet en väldigt tor fördel att ta en aktiv del i utvecklingen av programmet, och få hjälp direkt från andra utvecklare Helbilmodell Föröken att modellera en komplett bil från tart fick nart avbryta på grund av vårigheter att utvärdera effekterna ho de enkilda komponenterna. Bilden nedan viar en å kallad kärmdump från det animeringprogram om är en del av ODE. 18 VTI notat

21 3.4.2 Sytem med fjäder och dämpare Helbil- och IRI-modellen betår helt och hållet av maor, fjädrar och dämpare. För enklare felökning i de mer komplicerade modellerna modellerade ett enkelt dämpat ytem med endat en maa, en fjäder och en dämpare. En enkel analytik löning finn för detta ytem. För denna modell tämmer reultaten mellan ODE och den analytika löningen perfekt överen. Detta är en väldigt tark indikation att felen i de mer komplicerade ytemen ovan beror på något mitag i modellerandet narare än i ODE-programmet Analytik löning Open Dynamic Engine Kvartbilmodell Det förta föröket att validera komponenterna på helbilmodellen var att återkapa IRImodellen i ODE. Här blev det tydligt att det var något i formuleringen av ytemet med maa/fjäder/dämpare om inte tämde med de förväntade reultaten. De tjocka linjerna kommer från IRI-modellen implementerad i Matlab, medan de tunnare linjerna kommer från ODE. Rött tår för bilkroppen läge, och grönt för hjulet läge. 3 2 Sprung ma Unprung ma Road Med denna kunkap kan man ucceivt öka komplexiteten och kapa korrekta implementationer av både kvartbil- om helbilmodellen något om dock inte hunnit med inom ramen för dea projekt. 3.5 Andra modeller Det finn andra modeller (om jag hittat, men det finn äkert fler om har gemenamt att de är kommeriella. Gemenamt för dea modeller är att jag inte har provat dem, och följaktligen inte kan bedöma dem. VTI notat

22 3.5.1 Milliken Reearch Aociate Milliken Reearch Aociate, Inc. har utvecklat en modell om kalla Vehicle Dynamic for ue with MATLAB/Simulink, VDMS. Den bekriv om följer på dera hemida (www.millikenreearch.com/program.html. Vehicle Dynamic for ue with MATLAB/Simulink, VDMS: Similar to VDS, thi time-baed vehicle imulation i programmed in Simulink and run through MATLAB. Much of the program code i open to the uer for addition (e.g. to develop control ytem. Over 200 engineering vehicle parameter are output variable. MATLAB GUI plotter. VDMS ha been included by The MathWork, Inc. in it MATLAB Connection Program Mechanical Simulation Corporation CarSim producera av Mechanical Simulation Corporation. Preci om VDMS ovan är det främta användningområdet fordondynamik, och det finn anledning att tro att dea modeller är väl avancerade för utvärdering av åkkomfort. CarSim bekriv å här på hemidan (www.truckim.com/carim/package.html. CarSim i a oftware package for imulating and analyzing the behavior of four-wheeled vehicle in repone to teering, braking, and acceleration input. CarSim run fater than real-time uing ordinary PC. It include the Simulation Graphical Uer Interface (SGUI and databae, engineering plotter, animator, and vehicle model. The vehicle model are provided a dynamically linked librarie (DLL both for CarSim alone, and alo for ue with MATLAB/Simulink. In Simulink, you can extend component (tire, ABS, driveline, teering, differential, upenion, etc. with your own Simulink model. The model are alo provided a C librarie, o you can alo extend them uing C ADAMS/Car och LS-DYNA ADAMS/Car och LS-DYNA är två mycket avancerade program där man i detalj kan modellera en bil (www.adam.com, rep. Dea ytem är helt klart riktade till fordoningenjörer, och får nog lov att ane om olämpliga för vår tillämpning, annat än, möjligtvi, för validering av modeller Annat användbart VTI: körimulatorgrupp har mycket erfarenhet om fordonmodeller, och jag har fört inledande amtal om möjligheten att dra nytta av varandra arbete. Racer är ett program om jag inte hunnit titta på ännu. Det bekvi å här på hemidan (www.racer.nl. Racer i a free car imulation project, uing real car phyic to get a realitic feeling. Car, track, cene and uch can be created with relative implicity in mind (compared to other driving imulation. The 3D and other file format are, or hould be, documented. Editor and upport program are alo available to get a very flexible and expandable imulator. It ue OpenGL for rendering. It attempt to do well at the phyic ection, trying to create life-like car to emphaize car control and doen t cut back on realim in the interet of fun. 20 VTI notat

23 Om inte annat verkar det finna ett tort bibliotek med fyik data för olika bilmodeller. Det bör påpeka att detta program helt och hållet är inriktat på bilpel, men det betyder ju inte att det är fyikalikt korrekt. Detta program är grati, men inte öppet. VTI notat

24 4 Animationer Ett intreant ätt att illutrera FullCar-modellen är med hjälp av animationer. Tyvärr finn det inget midigt och portabelt ätt att infoga animationer i en PDF-fil, å jag har itället lagt dem på Om du läer detta dokument i Adobe Acrobat kan du klicka på de blåa länkarna nedan. Skärmdumpen nedan viar hur det er ut när en av animationerna kör. Animation nummer 1 FullCar-modellen på längprofiler med lumpmäiga gupp amt en väldigt kraftig textur. Fordonet framför i 80 km/h. Animation nummer 2 Längprofiler med kraftiga gupp i til med farthinder. Fordonet framför i 80 km/h. Animation nummer 3 Gupp på omväxlande höger och vänter ida. Fordonet framför i 80 km/h. Animation nummer 4 Fordonet framför i extremt låg hatighet, vilket ätter dynamiken till noll. Detta exempel är endat en validering av den matematika modellen. Animation nummer 5 Här via FullCar-modellen på en del av Svärdjövägen med längprofilerna korrigerade enligt metoden i näta kapitel. Som den engelka texten till videon äger pela denna film upp fat motion, jämfört med de övriga animationerna. Deutom har amplituden på längprofilerna förtärkt med en faktor fem. Allt detta för att förtärka fordonet röreler, om annar är väldigt våra att e. Animation nummer 6 Latbil om framför i 80 km/h. Tyvärr har jag inte tillgång till korrekt fordondata för en normal latbil, å detta exempel är met en illutration över möjligheten att modellera ett alternativt fordon. 22 VTI notat

25 5 Vägdatamaterial En förutättning för ett användande av FullCar-modellen är att vägytedata är korrekt. För IRI-modellen är det faktikt inte ärkilt viktigt hur längprofilen är filtrerad för långa våglängder, efterom IRI påverka mycket litet för våglängder över 40 meter. För en FullCar-modell är kraven törre. Det naturliga är att högpafiltrera höger och vänter längprofil på 100 meter (på det ätt om gjorde för exemplen på ida 12. En effekt av detta är att all information om längprofilerna lägen relativt varandra går förlorad, vilket kan påverka en del reultat. Detta kan dock återkapa genom att använda tvärfallet, om, om pårbottentvärfall använd, anger jut lutningen mellan längprofilerna. I den över grafen i figuren nedan via pårbottentvärfallet här interpolerat till 0.1 m ampelavtånd. Den undre grafen viar höger och vänter längprofil juterade med tvärfallet. 10 Tvärfallet lågpafiltrerat på 100 meter. 5 % 0 5 mm Längprofilerna juterade med tvärfall. 100 Höger Vänter I figuren nedan via nick- och rollrotationen för FullCar-modellen körd över längprofilerna ovan. Som yne korrelerar rollrotationen tarkt med vägen tvärfall, vilket förefaller naturligt. Nickrotationen har relativt må utlag, vilket beror på att all backighetinformation filtrerat bort. Det är naturligtvi ingenting om hindrar att backighetinformation lägg till profilerna, men denna information bidrar äkerligen mycket mindre än tvärfall vad gäller eventuella FullCar-mått % 0 5 Nickrotation Rollrotation VTI notat

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon VTI notat 4-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman Förord I samband med utvecklingen

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Uttröttning Vad säger lagen?

Uttröttning Vad säger lagen? VTI notat 20 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Uttröttning Vad säger lagen? Anna Anund Förord Föreliggande rapport belyser det arbete som är gjort inom ramen för det projekt om hur man ska

Läs mer

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

Vart tar pengarna vägen?

Vart tar pengarna vägen? VTI notat 7-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Vart tar pengarna vägen? Om behovet av bättre uppföljning för ökad effektivitet i offentlig sektor Jan-Eric Nilsson Mats Bergman Svante Mandell

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Simulatorsjuka orsak, verkan och åtgärder

Simulatorsjuka orsak, verkan och åtgärder VTI rapport 587 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Simulatorsjuka orsak, verkan och åtgärder En kunskapsöversikt Per Henriksson Utgivare: Publikation: VTI rapport 587 Utgivningsår: 2009 Projektnummer:

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Winter Management Systems

Winter Management Systems VTI notat 5 2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Winter Management Systems eller finns det andra versioner av Vintermodellen? En översikt över befintliga system Anna K. Arvidsson Förord Idén

Läs mer

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll

Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll VTI rapport 726 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Cykelvägars standard En kunskapssammanställning med fokus på drift och underhåll Anna Niska Utgivare: Publikation: VTI rapport 726 Utgivningsår:

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner www.vti.se/publikationer VTI rapport 786 Utgivningsår 2013 Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner Annika K Jägerbrand Kerstin Robertson Hans B Andersson

Läs mer

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter VTI rapport 683 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter Förstudie Inge Vierth Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik VTI rapport 772 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Joakim Ahlberg

Läs mer

Vinterdäck på drivaxel till tunga fordon En väggreppsstudie

Vinterdäck på drivaxel till tunga fordon En väggreppsstudie VTI notat 23-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Vinteräck på rivaxel till tunga foron En väggreppsstuie Mattias Hjort Föror Detta arbete har utförts av VTI på upprag av Trafikverket. Testerna

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Samband mellan hastighet och belysning

Samband mellan hastighet och belysning VTI notat 3 2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Samband mellan hastighet och belysning Sven-Olof Lundkvist Jonas Ihlström Förord Denna studie har genomförts på uppdrag av Trafikverket, där

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Testning av SharePoint

Testning av SharePoint Uppsala Universitet Inst. för Informatik och Media/Systemvetenskap Testning av SharePoint En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer