Inskrivningshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inskrivningshandbok 4.2.2014"

Transkript

1 Inskrivningshandbok

2 Inskrivningshandbok I (XV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET Vad avses med inskrivningsärende? Inskrivningsförfarandets rättskällor Behörig inskrivningsmyndighet Handläggare av inskrivningsärenden Handläggarens behörighet Handläggarens jäv Inskrivningsansökan Allmänt Inskrivningsansökans innehåll Bifogade handlingar Underskrift av ansökan Ingivande av ansökan eller annan handling Ingivandesätt och överföring till rätt myndighet Särskilt om elektronisk ärendehantering i inskrivningsärenden Anhängiggörande av ansökan Ärendets anhängiggörande och registeranteckning När anses ansökan eller anmälan ha inkommit? Ärenden gällande samma fastighet och som inkommit på samma dag Anhängiggörande och registeranteckning av bristfällig ansökan Uppgifter som antecknas i registret vid anhängiggörande av inskrivningsansökan Ombud och fullmakt Myndighetens utredningsskyldighet Komplettering av ansökan, hörande och förande av ärendet till rättegång Komplettering av ansökan Fritt formulerad begäran om komplettering och formell kompletteringsuppmaning Kompletteringsuppmaning eller avslag Delgivning av kompletteringsuppmaning Elektronisk kompletteringsuppmaning och delgivning av den Ingivande av kompletteringar till inskrivningsmyndigheten Hörande av sökanden eller annan person När ska en tredje eller annan part höras i ärendet? Hörande genomfört av inskrivningsmyndigheten eller utredning från sökanden Förfarandet för genomförande av hörande Val av metod för genomförande av hörande Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelse till annan än sökanden Delgivning av begäran om utlåtande eller kallelse till sökande eller dennes ombud Innehållet i begäran om utlåtande, tidsfrist för utlåtandet och följder om det inte tillställs Hur utlåtanden tillställs inskrivningsmyndigheten Kallelse till muntligt hörande, följder om kallelsen inte iakttas och behandling av ärendet vid muntligt hörande Kostnader för hörandet Påstående i inskrivningsärende och förande av ärendet till prövning i rättegång När leder påståendet till att anvisning ges?... 30

3 Inskrivningshandbok II (XV) Exempel på rättspåståenden och faktapåståenden Sammanfattning av alternativen för avgörande av påståenden Förfarande när anvisningsbeslut ges Vilandeförklaring av ansökan Allmänt Behandling av ansökningar som lämnats vilande Avgörande av inskrivningsärenden och delgivning av beslut Allmänt Positivt avgörande och delgivning Positivt avgörande när någon part i ärendet motsätter sig ansökan Avslag eller avvisning av ansökan Återtagande av ansökan Akt Arkivering av handlingar och offentlighet Arkivering Offentlighet Registrets offentlighet Handlingarnas offentlighet Behandling av personuppgifter Uppgift om anhängig rättegång Lagfarts- och inteckningsregistret Uppgifter som antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret Registeranteckningens offentlighetsverkan Lagfarts- och inteckningsregistrets rättsliga verkan Fångstuppgifter Förordning om lagfarts- och inteckningsregistret Myndighetens egna rättelser av felaktiga registeranteckningar Rättelse av sakfel Rättelse av tekniska fel Förfarande vid rättelse av fel Sökande av ändring i inskrivningsärenden LAGFART Allmän lagfartsskyldighet Lagfartsskyldighet för gamla förvärv Lägenheter av krononatur Lagfartsanteckning på tjänstens vägnar Fastigheter som inte omfattas av lagfart Lagfartstid Huvudregel Familje- och arvsrättsliga förvärv Förvärv som grundar sig på myndighetsbeslut Försenad lagfartsansökan Vite Lagfartens rättsverkningar Lagfart har s.k. rättslig verkan Om lagfartsansökan inte vinner laga kraft... 60

4 Inskrivningshandbok III (XV) Äganderätten överförs genom avtal Rättelse av formfel och rättelsens verkan Lagfart ger inskrivningslegitimitet Ansökan Ombud och fullmakter Undersökning av förvärvets laglighet Allmänt Åtkomsthandling Kravet på åtkomsthandling i original Åtkomsthandling och formkrav Utredning om fångesmannens äganderätt Utredning om överlåtarens rätt att förfoga över fastigheten Utredning om överlåtelsemottagarens rätt att förvärva fastigheten Ämbetsbevis och handelsregisterutdrag I Finland registrerade personer eller bolag I utlandet registrerade personer eller bolag Släktutredning Uppgifter om fastigheter Överlåtelseskatt Undersökning av förvärvet när det har internationell anknytning Allmänt Lagval och utredning av innehållet i främmande lag Typiska tillämpningssituationer Vilandeförklaring av lagfartsansökan Allmänt Grunder för vilandeförklaring Vilandeförklaring av villkorligt förvärv Villkorligt överlåtelseförvärv och vilandeförklaring Annat villkorligt förvärv och vilandeförklaring Rättshandling eller myndighetsbeslut utan rättskraft Förköpstiden har inte löpt ut Avsaknad av samtycke eller beslut som vilandeförklaringsgrund Fastighet förvärvad för ett under bildning varande bolags räkning Utmätning eller säkringsåtgärd mot fastighet Anvisning om att väcka talan som vilandeförklaringsgrund Beviljad kungörelse som vilandeförklaringsgrund Anhängig tvist om ägandet Kungörelselagfart Avskrift av åtkomsthandling som kungörelsegrund Tio års ägarbesittning som kungörelsegrund Beviljande av kungörelse när åtkomsthandlingen innehåller formfel Förfarande vid beviljande av kungörelse för erhållande av lagfart Avslag på lagfartsansökan Överlåtelseförvärv och s.k. övriga förvärv av fastigheter Formkrav på köp, byte och gåva samt annat överlåtelseförvärv Krav på köpvittne... 88

5 Inskrivningshandbok IV (XV) Minimivillkor i bestyrkta överlåtelsehandlingar Överlåtelseavsikten Vilken fastighet överlåtelsen gäller Parter i överlåtelsen Köpeskilling och annat vederlag Offentliga köpvittnen Tillämpade lagvalsregel på formkrav Konsekvenser av formfel i överlåtelsehandlingen Upplösande och uppskjutande villkor Ogiltiga villkor Fullmakt för överlåtelse Ändring av överlåtelsehandlingen i efterhand och hävning av överlåtelsen genom Ändring av överlåtelsehandlingen Hävning av överlåtelsen genom avtal Frågor som uppkommer vid samägande Samägande är samägande i vissa andelar Förfogande över kvotdel och samägd fastighet Upplösning av samägandeförhållande Försäljningssätt enligt utsökningsbalken Outbrutet område som lagfartsobjekt Allmänt Felaktig beteckning för outbrutet område Överlåtelse av tillskottsområde Kedjor av outbrutna områden Outbrutet område och moderfastighet till samma ägare Outbrutet område utan lagfart till moderfastighetens ägare Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som avser fortsätta styckningen Outbrutet område med lagfart till moderfastighetens ägare, som inte vill fortsätta styckningen Outbrutet område utan gravationer Gravationer på outbrutet område Upplösning av villkorlig överlåtelse av outbrutet område Styckning i eget namn Kvotdel av outbrutet område som överlåtits till någon annan Outbrutet område som överlåtits till delägare och utomstående Partiella skiftesavtal Dubbelöverlåtelse vid förvärv av outbrutet område Allmänt Identifiering av dubbelöverlåtelse Kollisionslösningsreglernas inverkan i olika situationer under inskrivningsförfarandet Makens eller den avlidne makens arvingars samtycke Tillämplig lag Överlåtelser Tiden fr.o.m Samtycke under äktenskapet

6 Inskrivningshandbok V (XV) Lagvalsregler som tillämpas på behov av samtycke Samtycke och äktenskapsskillnad Samtycke efter att maken avlidit Tidigare lagstiftning Samtycke under äktenskapet Samtycke efter att avvittringsgrund uppstått Samtyckets form och originalkrav Kontroll av samtycke Ingivande av samtycke och interimsåtgärder Kompletteringsuppmaning Vilandeförklaring av ansökan Hörande av maken Lagfart utan makens samtycke Avslag på lagfartsansökan och konsekvenser av felaktigt beviljad lagfart Registrerat partnerskap Fastighetsförsäljningar av boutrednings- och skiftesman Förmyndarrättsliga tillstånd Rättslig handlingsbehörighet, intressebevakning och intressebevakare Intressebevakningsfullmakt Intressebevakares och fullmäktiges jäv Intressebevakarens jäv Förordnad intressebevakares jäv Om huvudmannens ställning Gåvoförbud Magistratens tillstånd Behov av tillstånd för intressebevakares del Behov av tillstånd för fullmäktiges del Förfarande hos inskrivningsmyndigheten Lagvalsregler vid undersökning av rättslig handlingsbehörighet Kommunens förköpsrätt Situationer där kommunen har förköpsrätt Situationer då kommunen inte har förköpsrätt Förköpsförfarandet Förköpslagens inverkan på beviljandet av lagfart Utlänningar och lagfart Arvsrätt och lagfart - allmänt Dödsbodelägare och dödsboets förvaltning Lagfart i oskiftat dödsbo Arvsavsägelse Avsägelse som sker när arvlåtaren lever Avsägelse som sker efter arvlåtarens död Överlåtelse av arvsandel Överlåtelsens form Dödsboandelar i samma händer Dödsboandelar i flera händer

7 Inskrivningshandbok VI (XV) Lagfart grundad på arv och arvskifte Allmänna motiveringar Om den avlidnes och dödsboets borgenärers ställning Behovet av bouppteckning Handlingar som behövs vid lagfart Lagvalsregler vid arvsförvärv Lagfart på grundval av avvittring och avskiljande av egendom Lagvalsregler som tillämpas på avvittring Testamente och lagfart Om terminologin Om behörighet att uppgöra testamente Om testamentets form Lagfart på grundval av testamente Skydd för laglottsarvinge Laglottsanspråk har framställts Ingen uppgift om framställande av laglottsanspråk Skydd för legatarie Lagfart på fastighetslegat Beaktande av giftorätt vid lagfart på testamentsförvärv Handlingar som (åtminstone) behövs då lagfart söks Lagvalsregler vid testamentsförvärv Sammanslutningars förvärv - allmänna utgångspunkter Aktiebolag som fastighetens överlåtare eller förvärvare Beslutanderätt eller behörighet Rätt att företräda bolaget externt, dvs. behörighet Utredning som krävs vid lagfart Bostadsaktiebolag som överlåtare eller förvärvare av fastighet Köp av fastighet för ett under bildning varande aktiebolags eller bostadsaktiebolags räkning Köp av fastighet för någon annan under bildning varande sammanslutnings räkning Fusion mellan aktiebolag Delning av aktiebolag Ändring av bolagsform Apport Upplösning av aktiebolag Andelslag som överlåtare eller förvärvare av fastighet Öppet bolag och kommanditbolag som köpare eller säljare av fastighet Internationella sammanslutningsförvärv Förening som överlåtare eller förvärvare av fastighet Kommun som fastighetens överlåtare eller förvärvare Samkommun som överlåtare eller förvärvare av fastighet Överlåtelse av statens mark Överlåtelse och förvärv av fast egendom i kyrka eller församling Bank som fastighetens överlåtare eller förvärvare Hur kvarstad eller utmätning påverkar beviljande av lagfart Företagssanering och lagfart Privatpersoners skuldsanering och lagfart Konkurs och lagfart Samfällda områden, andelar i samfällda områden och samfällda skogar

8 Inskrivningshandbok VII (XV) Arten av samfällt område och oduglighet för lagfart Utövande av beslutanderätt Konstituerat / icke konstituerat delägarlag Överlåtelse av andel i samfällt område Särdrag vid överlåtelse av andel i samfälld skog Överlåtelsebegränsning Förköpsrätt Inteckning och inskrivning av särskild rättighet i samfällt område eller i andel i samfällt område Tillandning Fristående tillandningar Samfälld och enskild tillandning Ägobyten ÖVERLÅTELSESKATT Lagen om överlåtelseskatt Skatteobjekt och skattskyldig Skattens belopp Vederlagets värde Gängse värde Vederlagets fördelning mellan fast och lös egendom Elanslutning Kommunaltekniska ersättningar Fastighetsskatt Gårdsstödsrättigheter Byte Helt eller delvis vederlagsfria förvärv Arv- och testamentsförvärv Laglott Överlåtelse av dödsboandel Avvittring Avskiljande Gåva Upplösning av samägandeförhållande Arrende- och nyttjanderätt Byggnad eller konstruktion som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet Bolagsrättsliga förvärv samt privatuttag, annan utdelning av medel eller upplösning av samägandeförhållande Kapitalinvestering eller apport Privatuttag eller upplösning av samfund Överlåtelse av rätt att bilda bolag Ändring av bolagsform, fusion och delning Befriade från skatt Sammanslutningar som är befriade från skatt Offentliga sammanslutningars anskaffningar Internationella avtal som är bindande för Finland Vissa tillståndspliktiga överlåtelser Vissa byten av fastighet

9 Inskrivningshandbok VIII (XV) Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen Skattefrihet för första bostad Grunder för skattefrihet för köpare av första bostad Tillträde som användare Åldersgräns Tidigare ägande Flera förvärvare Fastighet förvärvad både som bostad och för annat bruk Arealbegränsning Skattemyndighetens utlåtande och sökandens försäkran gällande tidigare ägande Tidpunkt för betalning av skatt Ansökningstidens början för lagfart eller inskrivning Hävning av överlåtelse genom avtal Avvikelser i ansökningstiden för lagfart eller inskrivning Skatteförvaltningens utlåtande Fastställande av skatt Kompletteringsuppmaning Förhandsavgörande Minimibelopp Betalningssätt Dröjsmålsförhöjning Dröjsmålsförhöjning på grund av underlåtelse att söka lagfart eller inskrivning Dröjsmålsförhöjning då flera fastigheter köps på samma överlåtelsehandling Ansvar för tidigare överlåtelser Preskribering av skatt Abstrakt / konkret skatteskuld Preskribering av stämpelskatt Uppskov och debitering av skatt Betalning av skatt utan grund och besvär Införande och övergångsbestämmelser INSKRIVNING AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER Allmänt Särskilda rättigheter som inte är inskrivningsbara Inskrivningsförfarande Sökande Handlingar Ansökan Inskrivningsobjekt Allmänt Kvotdel Delägare som nyttjanderättsinnehavare Nyttjanderätt som objekt Registrering av korrekt fastighet Försäljning av ett outbrutet område av objektet Samtycke Ägarens samtycke

10 Inskrivningshandbok IX (XV) En ny ägares samtycke Giltighetstid Typiska giltighetstider Fortlöpande efter en bestämd tid Livstid Giltighetstiden börjar först i framtiden Förmåner som inskrivs Arrenderätt och annan nyttjanderätt Arrende Uthyrning av lägenhet Vederlagsfria nyttjanderätter Begränsade nyttjanderätter Arrendeområde Fastställande av området Arrendeområde på flera fastigheter Tomtlega Annan lega av bostadsområde Lega av bebyggd brukningsdel eller jord för lantbruk Annan jordlega Inskrivningsskyldighet Allmänt Anläggningsbeteckning Avtal som gäller tills vidare Överförbarhet Icke överförbar arrende- eller nyttjanderätt Uthyrning i andra hand Byggrätt och definition av byggnad och anläggning Arrendegivaren säljer byggnaderna till arrendetagaren Arrendetagaren har sedan gammalt byggnader på arrendeområdet Delägande av byggnad Inskrivning av lägenhet under jord Om begränsning av befogenheter i nyttjanderätt Allmänt Äktenskap Omyndiga Dödsbo Skuldsanering för privatpersoner Konkursbo Bolag och föreningar Staten Församling Sytning Skogsavverkningsrätt Lösgörningsrätt Avtal om delning av fastighetens besittning (JB 14:3) Allmänt Delad besittning av en byggnad Besittningsdelning grundad på tid

11 Inskrivningshandbok X (XV) Sökande Om formen för avtalet om besittningsdelning Avtalets giltighetstid Reglering av inteckningar och samtycke Inskrivningssätt Inskrivningens inverkan på objekt för inteckning eller särskild rättighet Köp av outbrutet område I arrendeavtal intaget förbud att sluta avtal om besittningsdelning Villkor om delägares förköpsrätt i avtal om besittningsdelning Flera fastigheter som objekt för besittningsdelning Flera avtal om besittningsdelning för samma objekt Inskrivning av ändring av avtal om besittningsdelning och avförande av inskrivning Byggfirma / seriella avtal om besittningsdelning Överlåtelse av kvotdelar mellan parter i besittningsdelning Möjliga inskrivningar i näringsverksamhet enligt JB 14:4 och Allmänt Inskrivning av rätt till en byggnad eller anläggning (JB 14:4) Inskrivning av rätt för byggare och maskin-/anläggningsleverantör Inskrivning av föremål som tillhör nyttjanderätten Ägarens samtycke till JB 14:4-inskrivningar Fastställande av beståndsdelar och tillbehör Betydelsen av att särskilda rättigheter inskrivs Oinskrivna rättigheters bestånd Rättsverkningarna av att särskilda rättigheter inskrivs (JB 14:7) Företräde (JB 14:8) Vilandeförklaring av inskrivningsansökan (JB 14:11) Vilandeförklaring när rättighetsupplåtaren inte har lagfart på fastigheten Vilandeförklaring när upplåtelsen av rättigheten är villkorlig på grund av avtal eller någon annan rättshandling eller inte har vunnit laga kraft Vilandeförklaring när samtycke eller beslut av någon annan person, en sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller någon annan myndighet behövs för upplåtelse av en rättighet Vilandeförklaring när det före upplåtelsen av rättigheten har gjorts en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om utmätning eller någon säkringsåtgärd som gäller fastigheten Vilandeförklaring när inskrivningsmyndigheten har gett anvisning om att föra en tvist om en särskild rättighet till prövning i en rättegång eller det finns en anhängig tvist om en särskild rättighets giltighet eller om äganderätten till en fastighet Avslag på inskrivningsansökan (JB 14:12) Icke inskrivningsbar rättighet Handling saknas eller är bristfällig Rättighetsupplåtarens äganderätt till objektet/nyttjanderätten har inte utretts Avsaknad av behövligt samtycke eller beslut Konkurs JB 14:4 eller 14:5-ansökan Ägarbyte Andra orsaker till avslag Inskrivning av att rättigheter ändrats, överförts och upphört (JB 14:13 16)

12 Inskrivningshandbok XI (XV) Allmänt Överföring av arrende-/nyttjanderätt Utredning som ska företes Överföraren förbehåller sig äganderätten till byggnader Tidigare överföringar har inte inskrivits Överlåtelse av en kvotdel av nyttjanderätt Separat överföring av bestämt område Förlängning och fortsättning av nyttjanderätt Begrepp, tid för framläggande av en utredning och dess betydelse, anläggningsbeteckning Ändring av villkor Den förre rättsinnehavaren Förlängningsobjekt Om inskrivning av ändring av avtal Diagram Diagram Diagram Diagram Avförande av inskrivning av särskild rättighet Förening av nyttjanderätt och äganderätt INTECKNING Allmänt Inteckningsförfarande Inteckningsansökan Begäran om fastställande av inteckning Sökanden och sökandens identifieringsuppgifter Lagfart som förutsättning Förvärvsuppgifter Rekommenderat förfarande Villkorligt förvärv Efterföljande överlåtelser och återtagande av ansökan Kvotdelsägare Sökande vid inteckning i nyttjanderätt Sökandens kontaktuppgifter Inteckningsobjekt Lagfart och inskrivning som förutsättning Objektbeteckningens giltighet Storlek på sökt inteckning Begäran om inbördes företrädesordning för flera inteckningar Förordnanden om att pantbrev ska tillställas Samtycke till inteckning Dödsbo Intressebevakare Rekommenderat förfarande Makar Aktiebolag Bostadsaktiebolag

13 Inskrivningshandbok XII (XV) Öppet bolag och kommanditbolag Andelslag Förening Gemensamt kvotägd fastighet Villkorligt förvärv Under bildning varande sammanslutning Bilagor till inteckningsansökan Inteckningsavgörande Inteckningens bestånd Inteckningens företräde Pantbrev Vilandeförklaring av inteckningsansökan Avslag på inteckningsansökan Förutsättningar som gäller inteckningsobjektet Hela fastigheten som objekt Kvotdel av fastighet som objekt Avtal om besittningsdelning Outbrutet område av fastighet som objekt I JB 19:1 åsyftad nyttjanderätt som inteckningsobjekt Individualisering av anläggningar Byggnader och anläggningar vid anläggningsteckning Arrendetid Om inteckningsbarhet och hinder mot inteckning Objekt som inte är inteckningsbara därför att lagfartsmöjlighet saknas Strömfallslägenhet Lagfartsmöjlighet eller -skyldighet, men inte inteckningsmöjlighet när objektet är en Nyttjanderätt till vattenkraft Gemensam inteckning Om begreppet gemensam inteckning Om förutsättningarna för gemensam inteckning Närmare om förutsättningarna enligt JB 16: Ändring av inteckning Ändring av företrädesordning (JB 18:1) Utvidgning av inteckning (JB 18:2) Sammanslagning av inteckningar (JB 18:3) Delning av inteckning (JB 18:4) Dödande av inteckning (JB 18:5) Upplösning av gemensam inteckning (JB 18:6) Upplösning av gemensam inteckning, samma ägare Upplösning av gemensam inteckning, olika ägare Olika ägare, ingen realiseringsordning eller första fastighet i realiseringsordning Upplösning av gemensam inteckning i styckningsfastigheter eller outbrutna områden, olika ägare Förfarandet vid ändring av en inteckning (JB 18:7)

14 Inskrivningshandbok XIII (XV) Ändring av inteckning på grundval av myndighets anmälan (22 förordningen om lagfarts- och inteckningsregister) Ändring av inteckning på anmälan av fastighetsregisterföraren Byte och dödande av pantbrev (JB 18:8) Gravationsbevis ANMÄRKNINGSUPPGIFTER Allmänt Utmätning Bestämmelser om utmätning Anteckning om utmätning Förfarande hos inskrivningsmyndigheten Försäljningssätt för utmätt egendom Förfogandeförbud i sammanslutning (UB 4:38) Utmätning av boandelar och förfogandeförbud i dödsbo (UB 4:77 och 78) Försäljning av beståndsdelar och tillbehör (UB 5:13) Auktion (UB 5:1) Försäljning under hand genom utmätningsmannens försorg (UB 5:76) Annan försäljning under hand Meddelanden och inteckningar vid auktion och försäljning under hand (UB 5:87) Utmätning genom dom Gäldenären har inte lagfart Utmätning av arrenderätt Oinskrivna särskilda rättigheter Utmätning av outbrutet område utan beteckning Utmätning vid skuldsanering för privatperson Säkringsåtgärd Skingringsförbud på grund av brott Konkurs Betydelse av anteckning om utmätning, säkringsåtgärd och konkurs Företagssanering Rådighetsbegränsning (JB 12:5) Tillämpningsområde Tidpunkt då anteckning görs Rådighetsbegränsning som avser arrende- eller nyttjanderätt Rådighetsbegränsning eller särskild rättighet Efterlevande makes besittningsrätt och testamentstagares nyttjanderätt (ÄB 3:1a och JB 12:6) Villkor i JB 2:11.2 om obebyggd fastighet eller maximitid Annan testamentsgrundad rådighetsbegränsning än nyttjanderätt Avförande av anteckning om rådighetsbegränsning Begränsningar på grund av lån Nyttjande av förköpsrätt Inlösningstillstånd Lagstadgad panträtt Tillämpningsområde Förutsättningar för inskrivning Inskrivningens giltighetstid och företräde Omständigheter som kontrolleras Hur inskrivningar avförs och hänförs Anhängiggörande av ärenden som avser rättelse eller ändringssökande

15 Inskrivningshandbok XIV (XV) Rättelseärende Anhängiggörande av ärenden som avser ändringssökande Tvistemål om ägande eller inskrivning Överlåtelse av statlig fastighetsförmögenhet och anteckningar om ägare och besittande myndighet för fastigheter som inte omfattas av lagfart Överlåtelse av statens fastighetsförmögenhet Förvärv av fastighetsförmögenhet till staten Undersökning i inskrivningsförfarandet Betydelsen av anteckningen om besittarämbetsverk som utredning i rättshandlingar Anteckningar om ägare till fastigheter utanför lagfartssystemet samt besittarämbetsverk Besittaranteckning för naturskyddsområde Andra anteckningar Utvecklingskostnadsersättning Anteckning om vite Begravningslagen Anteckningar om fastighetsbildning Allmänt Styckning Registrering av arrenderätt och andra särskilda rättigheter vid rätt objekt Sammanslagning av fastigheter Meddelande om domstolsbeslut till inskrivningsmyndigheten Stomfastighet Överföring för arkivering (JB 7:6) Anteckningar om ansvarsfördelning Anteckningar om fastighetsdomares samtycken Reglering av legoområden Begränsningar enligt lagen om förbättring av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden Begränsningar enligt markanvändningslagen BESTÄMMELSER OM IKRAFTTRÄDANDE Bestämmelser om jordabalkens ikraftträdande Nya JB:s ikraftträdande Överlåtelser enligt gamla lagen Inskrivning av bestånd för ett outbrutet områdes avskiljningsrätt och beståndsinteckning Samtycke av stomfastighetens nya ägare Urminnes hävd Jord av krononatur, fast besittningsrätt Inteckningar Tillstånd av myndigheter eller samtycke av annan Bestämmelser om införande av den nya lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden Allmänt Anhängiga ärenden Gemensam inteckning av fastigheter som tillhör samma ägare

16 Inskrivningshandbok 1 (353) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET 1.1. Vad avses med inskrivningsärende? Med inskrivningsärende avses inskrivning av äganderätt till fastighet, dvs. "lagfart, inskrivning av särskilda rättigheter samt inteckning" (JB 5:1,1). Inskrivning är en allmän term för ett förfarande genom vilket ett ägarbyte eller en särskild rättighet i en fastighet införs i lagfarts- och inteckningsregistret. Med lagfart avses inskrivning av äganderätten till en fastighet. Bestämmelserna om lagfart tillämpas även på inskrivning av förvärv som avser kvotdelar och outbrutna områden av fastigheter, flera fastigheters samfällda områden eller outbrutna områden och andelar av samfällda områden. Syftet med inteckning är att fastigheten ska kunna användas som säkerhet för lån. Som bevis på inteckning utfärdas ett pantbrev, som ägaren överlämnar till borgenären då fastigheten pantsätts. Panträttsinnehavaren har rätt att få betalt för sin fordran genom fastighetens värde upp till pantbrevets belopp. Inteckningens företräde påverkar fördelningen av köpeskillingen vid tvångsrealisering av fastigheten. Genom inskrivning av en särskild rättighet tryggar man att rättigheten består i förhållande till senare ägare av fastigheten och fastställer dess företräde i förhållande till andra särskilda rättigheter och fastighetsägarens borgenärer. Eftersom hemliga panträtter som uppstått under den gamla JB:n inte längre får hänföra sig till fastigheten ska de på olika lagar grundade förmåns- och panträtterna i egenskap av lagstadgade panträtter införas i lagfarts- och inteckningsregistret för att vara bindande. Över inskrivningsansökningar och avgöranden på basis av dessa förs ett lagfarts- och inteckningsregister i enlighet med JB 5:1,2. Förutom lagfart, särskilda rättigheter och inteckningar görs också anteckningar om andra rättigheter och gravationer som hänför sig till fastigheter i lagfarts- och inteckningsregistret. Då talar man om s.k. påminnelseärenden Inskrivningsförfarandets rättskällor Inskrivningsförfarandet utgör lagreglerad beslutsverksamhet. Förfarandet kan uppdelas i en formell del (de egentliga förfarandereglerna) och en materiell del, som gäller förutsättningarna för inskrivningsbeslutet. Som rättsligt reglerad verksamhet styrs de som gör avgörandena av de sedvanliga rättskällorna och principerna för användningen av dem både vad gäller förfarandet och förutsättningarna för inskrivningsbeslutet. Med förfaranderegler avses här t.ex. hur inskrivningsansökan ska utformas, hur inskrivningsärendet anhängiggörs, förfarandena för komplettering och hörande i inskrivningsärenden, förfarandet när en anvisning för separat rättegång ges i ärendet, förfarandet för vilandeförklaring, inskrivningsbeslutets form och skyldigheten att motivera avslag, förfarandet vid sökande av ändring och rättelseförfarandet. Till förfarandereglerna hör också

17 Inskrivningshandbok 2 (353) bestämmelserna om vem som har rätt att behandla och avgöra inskrivningsärenden och vilken myndighet som är behörig i inskrivningsärenden. De egentliga förfarandereglerna som gäller inskrivning finns i jordabalken (540/1995, JB). Där har man strävat efter att reglera inskrivningsförfarandet så uttömmande som möjligt med hänsyn till dess särdrag. Om inget annat bestäms i jordabalken ska förvaltningslagens (434/2003, FL) bestämmelser om förvaltningsförfarandet iakttas vid förfarandet. Med den materiella delen, som gäller förutsättningarna för inskrivningsbeslutet, avses de grunder på vilka man enligt lagen får inskriva ett förvärv eller en särskild rättighet eller fastställa en inteckning. Även i dessa delar innehåller jordabalken egna bestämmelser. Jordabalken utgår från att endast lagliga och giltiga rättigheter får inskrivas. Förutsättningarna för inskrivningen avgörs emellertid i stor utsträckning enligt de särskilda materiella reglerna beroende på vilket slags rättsförhållande som ska inskrivas. Förfarandereglerna och de materiella reglerna som gäller förutsättningarna för inskrivningen skiljer sig med avseende på giltighetstiden. När det gäller förfarandereglerna iakttas alltid de regler som gäller vid tiden för behandlingen. Däremot bedöms rättighetens laglighet och giltighet alltid på grundval av bestämmelserna som gällde när rättigheten uppstod eller uppläts (t.ex. avgör förvärvstidpunkten vilken lag som ska tillämpas vid bedömningen av förvärvets laglighet). Rättighetens giltighet behöver kanske också bedömas på grundval av någon annan lag än finsk lag. I ärenden med s.k. internationell anknytning avgör de i Finland gällande lagvalsreglerna vilken lag som ska tillämpas. Inskrivningsmyndighetens skyldighet att tilllämpa lagen i ett främmande land och lagvalsreglerna inom internationell civilrätt behandlas mer detaljerat nedan bl.a. i avsnittet om lagfart. Denna inskrivningshandbok strävar efter att främja lagenligheten och enhetligheten i inskrivningsverksamheten. Handboken är dock ingen egentlig rättskälla och dess rekommendationer om förfaranden och tolkningar utgör inte bindande rättsnormer. Rättsliga tolkningsfrågor vid inskrivningen avgörs alltid skriftligt av inskrivningsmyndigheten på grundval av dess egen rättsliga prövning. Handbokens syfte är att stöda denna verksamhet genom att ge en systematisk beskrivning av typiska problem vid inskrivning, berätta om vedertagna svar på olika frågor i inskrivningspraxisen och även redovisa uppfattningar om gällande rätt i de förevarande fallen Behörig inskrivningsmyndighet Enligt JB 5:2 är inskrivningsmyndigheten den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde fastigheten finns. Om ansökan har tillställts en inskrivningsmyndighet som inte är behörig i ärendet, ska ansökan enligt JB 6:2,2 överföras till rätt myndighet. Sökanden ska underrättas om överföringen. Ett inskrivningsärende blir anhängigt först när ansökan ingivits till behörig myndighet. Inskrivningsmyndigheten inom vars område fastigheten finns har exklusiv behörighet. Med andra ord om t.ex. fastigheter inom flera lantmäteribyråers verksamhetsområden sålts på samma köpebrev har inskrivningsmyndigheten inte rätt att behandla ärendet vad gäller andra fastigheter än de som finns inom det egna verksamhetsområdet. Dessutom

18 Inskrivningshandbok 3 (353) får en gemensam inteckning inte fastställas i objekt som finns inom olika lantmäteribyråers verksamhetsområden Handläggare av inskrivningsärenden Handläggarens behörighet Allmän behörighet för behandling och avgörande av inskrivningsärenden har en inskrivningsjurist som är anställd i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket (JB 5:2,2). Denne är ansvarig processchef för inskrivningsverksamheten på lantmäteribyrån. Förutom beslutsverksamheten sörjer inskrivningsjuristen för inskrivningsverksamhetens lagenlighet på lantmäteribyrån och handleder och utbildar andra personer som deltar i behandlingen av inskrivningsärenden. Om flera inskrivningsjurister är anställda på lantmäteribyrån ska lantmäteridirektören bestämma vem av dessa som är ansvarig för inskrivningsärendena (3 a Lag om lantmäteriverket). Inskrivningsärenden behandlas och avgörs även av sådana tjänstemän på lantmäteribyrån som lantmäteridirektören förordnat till uppgiften (inskrivningssekreterare). Förutsättningen för detta är att den berörda tjänstemannen har tillräcklig kunskap för skötsel av inskrivningsuppgifter (3 b Lag om lantmäteriverket). I praktiken kräver detta tillräcklig utbildning och erfarenhet. Inskrivningssekreteraren får inte avgöra inskrivningsärendet om det är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra (JB 5:2,2). Då ska det överlämnas till inskrivningsjuristen för avgörande. Inskrivningssekreteraren har rätt och skyldighet att överlämna ett sådant ärende till inskrivningsjuristen för avgörande. Inskrivningsjuristen kan också på eget initiativ besluta att överta ett visst ärende från inskrivningssekreteraren på grund av dess svårighet. Inskrivningsjuristen ska också övervaka iakttagandet av delegeringsreglerna, varvid han kan ha skyldighet att överta ett inskrivningsärende från inskrivningssekreteraren om det är omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra. Det finns situationer då inskrivningsärendet i princip redan från början bör överlämnas till inskrivningsjuristen för avgörande. Exempelvis om beslutet gäller avslag på ansökan, godkännande av ansökan trots att någon annan part motsätter sig detta och anvisning om att en tvist ska föras till prövning i en separat rättegång bör ärendet överlämnas till inskrivningsjuristen för behandling och avgörande. Även ärenden som gäller kungörelselagfart bör i regel avgöras av en inskrivningsjurist. Även när det gäller olika grunder för ansökan förekommer ärenden som är allmänt svåra och dessa hör således i regel till dem som bör avgöras av en inskrivningsjurist. Nedan i denna handbok görs ställningstaganden från fall till fall om när det är tillrådligt att olika ärendekategorier överlämnas till inskrivningsjuristen Handläggarens jäv På inskrivningsjuristens eller inskrivningssekreterares jäv tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om jäv (JB 6:14 och FL). En jävig tjänsteman får inte på något sätt delta i behandlingen av ärendet. Förbudet gäller inte enbart avgörandet utan även

19 Inskrivningshandbok 4 (353) annan behandling, t.ex. rådgivning. Tjänstemannen ska på eget initiativ beakta eventuellt jäv. Jävsgrunderna anges i 28 förvaltningslagen. Enligt dem är tjänsteman jävig 1) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part, 2) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder eller företräder en part eller den för vilken avgörandet i ärendet kan medföra synnerlig nytta eller skada, 3) om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstemannen eller för en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne, 4) om tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada, 5) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada, 6) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne hör till direktionen för något annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det är fråga om ett ärende som sammanhänger med styrningen eller övervakningen av ämbetsverket eller inrättningen, eller 7) om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras. Enligt 28 2 mom. i förvaltningslagen avses med närstående: 1) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar, 2) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar, 3) tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också dessa personers makar och tjänstemannens makes syskonbarn. Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.

20 Inskrivningshandbok 5 (353) 1.5. Inskrivningsansökan Allmänt Inskrivning begärs genom ansökan. Enligt JB 6:1,2 ska inskrivning i regel sökas skriftligen och ansökan undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. Skriftlig ansökan krävs när ansökan sänds med posten eller genom bud. Sökanden eller dennes ombud får dock framföra sin ansökan muntligen på lantmäteribyråns verksamhetsställe om ärendet klart framgår av de handlingar som företes och ligger till grund för ansökan. Vissa av de ärendekategorier som behandlas nedan är dock sådana att muntlig ansökan aldrig duger. Även vid muntlig ansökan ska sökanden uppge det som enligt JB 6:1,1 ska framgå av inskrivningsansökan. I praktiken innebär detta att den som tar emot ansökan alltid ska anteckna bl.a. sökandens namn, hemort, personbeteckning eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter. För att undvika oklarheter är det tillrådligt att även sökande som sköter ärendet via personligt besök på verksamhetsstället ombeds att fylla i en ansökningsblankett. Skriftlig ansökan krävs alltid i följande fall: - inteckning (JB 16:4) - ändring av inteckning (JB 18:7) - inteckning i anläggning (JB 19:3) - ändring av inteckning i anläggning (JB 19:3) I övriga ärenden ska en skriftlig ansökan företes om den sökta åtgärden inte klart framgår av handlingarna utan en skriftlig ansökan. Således ska en skriftlig ansökan vid behov företes i ärenden som gäller: - inskrivning av särskild rättighet - inskrivning av ändring av särskild rättighet - avförande av särskild rättighet - lagfart Ansökan kan även tillställas som ett elektroniskt meddelande på det sätt som beskrivs närmare nedan Inskrivningsansökans innehåll Enligt JB 6:1,1 ska följande framgå av inskrivningsansökan: - vilken fastighet eller annat inskrivningsobjekt ansökan gäller - sökandens yrkanden eller den åtgärd som begärs - sökandens identifieringsuppgifter samt - sökandens kontaktuppgifter I många inskrivningsärenden behöver ansökan inte uttryckligen motiveras eftersom ärendet framgår tillräckligt väl av den bifogade handlingen som ligger till grund för inskrivningen. Det är tillrådligt att Lantmäteriverkets färdigutformade ansökningsblanketter

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 Anvisningar om banksekretess 2009 i Innehåll Sida 1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 3 SAMMANSLUTNINGAR SOM TYSTNADSPLIKTEN

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll och om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 5 19:39 okt 5 19:42 okt 5 19:55 okt 5 19:49 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP

lagkunskap,sl3[1].notebook November 12, 2008 okt 5 19:39 okt 5 19:42 okt 5 19:55 okt 5 19:49 okt 5 19:58 okt 5 19:55 SL 3 LAGKUNSKAP SL 3 LAGKUNSKAP BOK: LINNAINMAA&VÄISÄNEN 'LAGKUNSKAP FÖR GYMNASIET (Söderströms) Mål Ifråga om färdigheter är målet att studeranden skall kunna bevaka sina rättigheter och kunna underställa angelägenheter

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

9 Tillgångar och skulder

9 Tillgångar och skulder 81 9 Tillgångar och skulder 9.1 Inledning De grundläggande civilrättsliga bestämmelserna om vad en bouppteckning ska innehålla med avseende på egendomsredovisning finns i 20 kap. 4 och 5 ÄB. För dödsbon

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Ny aktiebolagslag Enligt en

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - En kartläggning av de praktiska åtgärder samt de juridiska problem vilka omgärdar fenomenet ombildning Magisteruppsats, 2005 Affärsjuridiska programmet med

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer