Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December Rapport. Sture Hägglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund"

Transkript

1 Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund

2

3 Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning: Denna rapprt sammanfattar utvecklingen inm mrådet kunskapsbaserade expertsystem, dvs prgramvara sm självständigt eller i samverkan med en användare löser uppgifter sm nrmalt anses kräva mänsklig expertis. Speciellt betnas synen på sådan prgramvara sm ett kmmunikatinssystem för förmedling av kunskap från experter till slutanvändare av det datrbaserade systemet. I rapprten redvisas relatinen till traditinell infrmatinsteknlgi, teknik ch metdik för utveckling av kunskapsbaserade system, samt ges exempel på en rad tillämpningar i kntrsmiljö. Speciellt diskuteras hur framtidens infrmatinsteknlgiska system kan kmma att påverka förutsättningarna för framtidens kntrsarbete. Rapprten har tillkmmit våren 1986 med stöd från Televerket genm TELDOK's redaktinkmmitté, under författarens tjänstledighet från institutinen för datavetenskap (IDA) vid Universitetet ch tekniska högsklan i Lmköping. För värdefulla bidrag ch synpunkter tackar författaren Staffan Löf, Pär Emanuelsn ch Björn Möller, Epitec AB, samt kllegr vid IDA, vilkas samlade erfarenheter i hög grad Ugger till grund för denna rapprt. Författarens adress: Sture Hägglund Tel IDA Cmputer mail: UUCP:...enea!liuida!sth Universitetet i Linköping LINKÖPING Sture Hägglund, 1986.

4 \ ISSN Publikatinerna kan beställas gratis, dygnet runt, från TeleSvar. Tryckeri: Nyströms Tryckeri AB, Bllnäs

5 INNEHÅLL 1. Intrduktin 3 2. Datrstödda infrmatinssystem Knventinell ADB-teknik Kntrsinfrmatinssystem Kunskapsbaserade system Kunskapsteknik Någt m definitiner Artificiell Intelligens Expertsystem Kunskapssystem Kunskapsrepresentatin m.m Representatin av bjektstrukturer Slutledningsmekanismer Stöd för plausibla resnemang Underliggande lgik Utvecklingsmetdik Kunskapsuppbyggnad Prgramstödd uppbyggnad av kunskapsbas Induktivt lärande Datrstödd intervju Synliggörande av kunskapen Relatin till traditinell systemutveckling Utvecklingshjälpmedel Maskinvara Generella språk Lisp Prlg Användning av knventinella språk Verktyg för kunskapssystem Induktinssystem Regelbaserade system Objekt-rienterade system Hybrida utvecklingsmiljöer Jämförande analys Standardisering m.m Beslutsstödsystem Principer Exempel på system inm juridik/eknmi LUCKY - gåvbrev vid fastighetsöverlåtelser 54

6 6.2.2 Kunskapsbaserad återsökning av juridiska dkument Regel-baserad sammanställning av dkument Datrstödd juridisk analys Utveckling av frmellt språk för lagstiftning Blagsbeskattning Regelbaserade mdeller av juridisk expertkunskap Skatterådgivning Prtföljhantering Arbetsstatin för eknmisk analys Beskattning av fåmansblag Riskbedömning ch premiekalkyl i försäkringsblag Nyckelfärdiga prdukter Sammanfattande analys Beslutsstöd inm scialförsäkringen Självförklarande prgramvara Kunskapssystemet sm kmmunikatinsmedium Kunskapssystem ch infrmatinssökning Kunskapssystem ch videtex Förklaringshjälpmedel Undervisande system Stöd för textprduktin Människa-datr interaktin Dialgutfrmning Intelligenta användargränssnitt Hjälpfunktiner Hantering av naturligt språk Maskinell översättning Frågespråk mt databaser Talad in- ch utmatning Textgenerering vid analys av stra datamängder Autmatisk klassificering av textmeddelanden Sammanfattande diskussin Avslutande diskussin State f the art Diskussinspunkter Ansvarsfrågr Infrmella regelsystem Transparent prblemlösning Behövs experten? Risken för kunskapsersin Slutrd 92 Referenser 95 Appendix A: Ordlista 97

7 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 3 Intrduktin 1. Intrduktin Denna rapprts syfte är att sammanställa infrmatin m den snabba utvecklingen inm mrådet kunskapsbaserade expertsystem, eller krtare kunskapssystem, ch att diskutera möjliga ch trliga knsekvenser för vårt sätt att använda infrmatinsteknlgi i kntrsarbete. Rapprten ska förhppningsvis kimna läsas med behållning av såväl persner med kunskaper m detta teknikmråde, sm av persner med en mer begränsad insikt inm mrådet. I framställningen diskuteras framför allt principiella frågr, men försök görs att genmgående illustrera med knkreta exempel från tillämpningar, sm finns i dag. Det bör dck påpekas att kmmersiellt fungerande prdukter har först under de allra senaste åren gjrts allmänt tillgängliga, varför många av de system man hittills har erfarenhet av utgörs av frsknings- eller prttypsystem. När det gäller nyttiggörande av infrmatinsteknlgi knyts för närvarande stra förväntningar till tekniker från det frskningsmråde inm datavetenskapen, sm benämns artificiell intelligens (AI), ch till effektivare sätt att bygga system sm understödjer insamling, hantering, utnyttjande ch kmmunikatin av kunskap. Dessa förväntningar är i hög grad knutna till s.k. kunskapsbaserade expertsystem, dvs prgramvara sm självständigt eller i samverkan med en användare löser uppgifter sm nrmalt anses kräva mänsklig expertis. Inm alla grenar av infrmatinsteknlgin ch dess tillämpningar, förväntas dessa system i en nära framtid medföra ett radikalt teknikskifte baserat på de nya möjligheterna att utföra s.k. symblisk infrmatinsbehandling, dvs att i datasystemen direkt lagra, bearbeta ch använda verksamhetsnära kunskap för beslutsfattande ch prblemlösning. En av de ledande amerikanska frskarna inm mrådet, prfessr Edward A. Feigenbaum vid Stanfrd-universitetet, säger m den utveckling vi nu står inför: "It's nt just the secnd cmputer revlutin... It's the IMPORTANT ner. (IVA-sympsium, december 1985) Innebörden av detta yttrande är att hittillsvarande infrmatinsteknlgi baserats huvudsakligen på datrns förmåga till effektiva matematiska beräkningar ch rutinmässig administratin av stra datamängder, medan dess

8 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Intrduktin ptential sm hjälpmedel för bearbetning ch användning av symbliskt representerad kunskap nu öppnar nya perspektiv ch möjligheter. Möjligheten att reprducera intelligensfunktiner i icke-levande system har länge fascinerat ch utmanat människan. Egentlig frskning m möjligheterna att använda datrer för att åstadkmma knstgjrd intelligens initierades redan på femtitalet ch anmärkningsvärda resultat nåddes tidigt, exempelvis med prgram för prblemlösning, bevis av matematiska satser ch frågebesvarande system sm arbetade med naturlig engelska. Emellertid visade sig dessa framgångar vara svårare att generalisera än man först trdde, ch detta tillsammans med realistiska förutsägelser m ett snabbt genmbrtt för praktiskt användbara Al-system, ledde till att Al-frskningen under 70-talet delvis km att betraktas med en viss skepsis. Under det tidiga 80-talet har bilden hastigt svängt. Den filsfiska frågan m en datr verkligen kan ges intelligens i en djupare mening kvarstår visserligen besvarad, men inm en rad mråden har man kunnat realisera prgram sm hanterar prblemställningar sm tidigare låg utm räckhåll. Samtidigt har det snabba prisfallet på datakraften har gjrt Al-frskningens verktyg eknmiskt rimliga i en rad tillämpningar. De tekniker sm Al-frskarna utnyttjat i labratriemiljö kan nu få en bred praktisk användning. Kunskapsbaserade expertsystem, eller med den någt vidare term sm alltmer vinner insteg, kunskapssystem, mnebär en möjlighet att intrducera datrstöd även för uppgifter där svårigheter att exakt frmulera lösningsmetder gör att traditinell datateknik ej varit framgångsrik. Ett sådant datrprgram baseras på att kunskaper, fakta ch erfarenheter kan utnyttjas på ett sätt sm liknar mänskliga experters sätt att resnera. Typiska egenskaper är: * heuristiska lösningsmetder. För prblem där en analytisk/algritmisk lösning ej är känd eller är beräkningsmässigt genmförbar används någn intelligent strategi för att begränsa antalet altemativ, exempelvis med hjälp av "tumregler" ch erfarenhetsmässiga kimskaper. * transparens. Resultat ch rekmmendatiner från systemet kan förklaras ch mtiveras. Kvmskapsbasen, mfattande aktuella fakta ch beslutsregler m.m., är hela tiden tillgänglig för inspektin. * resnemang under säkerhet. Hänsyn kan tas till att såväl kunskap m rsaksamband sm aktuella data kan vara fullständiga, tillförlitliga, eller eljest säkra, varvid systemet beräknar graden av plausibilitet för en slutsats eller ett resultat. * flexibilitet. Kraftfulla hjälpmedel sm stöder stegvis frmulering ch mdulärt underhåll av kunskapen i systemet ingår i den datrstödda utvecklingsmiljön. Denna typ av prgramvara kan sägas kmplettera traditinell datateknik för numeriska beräkningar ch för rutinmässig massdatabehandling. Typer av uppgifter där denna teknik kan erbjuda fördelar är exempelvis:

9 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 5 Intrduktin Människa-datr interaktin, där prblemet är att utfrma dialgen med användaren så att dennes kunskaper ch förmåga utnyttjas på bästa sätt med ett minimum av krav på teknisk "fingerfärdighet, samtidigt sm systemet så långt möjligt erbjuder effektiv hjälp ch förklaringar när så behövs. utbildning ch träning, dvs att till en användare förmedla kunskaper sm lagrats in i ett system ch att öva dennes förmåga att tillämpa dessa kunskaper. övervakning, t.ex. av en prcess, ett system, eller ett ärende, med uppgift att upptäcka när ett i någn mening nrmalt tillstånd uppstår. tlkning, dvs att värdera uppgifter ch data, speciellt med hänsyn till att dessa kan vara precisa, fullständiga eller felaktiga. diagns, (felsökning) dvs att utifrån givna symtm dra slutsatser m vilken rsak sm ligger bakm. knstruktin, dvs att utfrma en prdukt eller prcess av någt slag sm uppfyller givna krav ch restriktiner. planering, dvs att välja åtgärder med syfte att nå ett givet mål ch att utfrma en sekvens av handlingar sm leder till målet. styrning, kriterier. dvs att reglera en prcess eller en verksamhet enligt givna Ambitinen är att nå upp till prestandanivån hs de mest framstående mänskliga experterna inm ett givet mråde. Systemen kan vara autnma, dvs självständigt prblemlösande, eller knsultativa, varvid man sm användare vanligen tänker sig en persn sm är kunnig, men inte expert på den aktuella uppgiften, ch sm ges möjlighet höja sin kmpetens genm att ta assistans från systemet. Sammanfattningsvis kan nteras att vi dels kan definiera begreppet kunskapssystem/expertsystem i första hand utifrån deras prestatiner, dvs att lösa i någn mening svåra (expertiskrävande) prblem, dels utifrån lösningsmetden, dvs användning av vissa språk, prgramrganisatinstekniker, utvecklingsmetdik eller prblemlösningsmetd. En kmbinatin av dessa synsätt kmmer att. tillämpas i denna framställning, dvs vi ser kmbinatinen av lösningsmetd ch prestatinsförmåga sm betydelsefull. Termerna expertsystem respektive kunskapssystem kmmer delvis att användas synnymt i det följande. Dck med en betning på prblemlösningsförmågan när det gäller expertsystem medan kunskapssystem föredras när vi ser till det det vidare begreppet. Sm trde ha framgått av det föregående, gör vi en åtskillnad mellan frskningsmrådet AI ch den tillämpade prgramvaruteknik sm resulterat i möjligheten att bygga praktiska kunskasphanterande syustem för beslutsstöd ch prblemlösning. Det är i dag knappast meningsfullt att diskutera huruvida expertsystemen är "intelligenta" i någn djupare mening eller inte. Mer intressant är att värdera dessa systems egenskaper i sig, att bedöma vilka

10 6 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Intrduktin praktiskt fungerande metder ch tekniker sm Al-frskningen redan resulterat i ch vilka principiella prblem sm återstår att lösa för denna frskning. Waterman [WAT86] gör följande illustrativa jämförelse mellan mänsklig ch artificiell expertis: Mänsklig expertis förgänglig svår att förmedla svår att dkumentera pålitlig hög kstnad Artificiell expertis permanent lätt att förmedla lätt att dkumentera förutsägbar rimlig kstnad Figur 1.1 Mtiv för datranvändning. Mänsklig expertis kreativ anpassningsbar kmbinerar sinnesintryck brett tillämpbar sunt förnuft Artificiell expertis inspirerad kräver instruktiner symblisk infrmatin högt specialiserad teknisk kunskap Figur 1.2. Människans fördelar. Denna översikt visar på de begränsningar sm vi i dag har att acceptera när det gäller datrbaserade kunskapssystem. Även med dessa begränsningar finns det en mycket betydande ptential för denna teknik, vilket de stra satsningar sm görs på många håll ger uttryck för. Följande är ett är försök att sammanfatta dagens förväntningar på denna nya teknik: Inm vissa på lämpligt sätt avgränsade mråden kan vi hantera kmplexitet i beslutsfattande ch prblemlösning på ett sådant sätt att vi kan reprducera prestatinsförmågan hs de bästa mänskliga experterna, t.ex. för finansiellt ch eknmiskt beslutsfattande, felsökning, knstruktins- ch prduktsammansättningsarbete, säljstöd, m.m. Inm allt fler industrigrenar blir förmågan att skräddarsy prdukter ch lösningar för kundens behv av allt större betydelse. Genm att på lika sätt kunna "paketera" kunskap ch ta betalt för den sm prdukt eller kmpnent i prdukter, hppas man kunna skapa nya marknader eller förädla allmänt tillgänglig teknik av traditinellt slag.

11 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Intrduktin Redan i dag har kvaliteten hs gränssnittet människa-datr i interaktiva system sm styrs genm en dialg med användaren i många fall en avgörande betydelse för systemets framgång. Utfrmning av dialggränssnitt, sm på ett ptimalt sätt tillvaratar människans unika egenskaper, förutsätter i praktiken att mfattande kunskap m tillämpningen, brukssituatinen ch användaren byggs in i systemet. Ett allmer centralt prblem är utfrmning av metdik ch stödjande prgramvara för frmulering ch frtlöpande underhåll av den kunskap sm ligger.till grund för ett systems prblemlösande förmåga. Effektiva hjälpmedel inm detta mråde, med speciell tnvikt på att invlvera mrådesexperter direkt i systemutfrmningen, utvecklas underhand. Vi ser ckså nu framför ss infrmatinsbehandlingssystem med förmåga att prducera förklaringar ch mtiveringar till bearbetningar ch resultat. Speciellt finns vissa möjligheter att realisera undervisande ch utlärande funktiner sm ett stöd för slutanvändaren att tillägna sig de kunskaper ch den prblemlösningsförmåga sm ligger till grund för prgramsystemet. Vi kan ckså uppfatta tekniken med kunskapssystem sm en ratinellare teknik för utvecklmg av vissa klasser av (interaktiva) infrmatinssystem i traditinen av den s.k. fjärde generatinens språk. Tekniken ger fördelar när det gäller exempelvis att precisera användarkrav med hjälp av prttyper, för att underlätta kundanpassning i levererade system, för att förenkla underhåll av prgramfunktiner när krav eller förutsättningar förändras, för att strukturera tillämpningar med en uppdelning i välfrmade nrmalfall respektive lika typer av undantagssituatiner, sv. Det är vår förhppning att de följande kapitlen ska ge en djupare förståelse för dessa möjligheter ch en illustratin av vad sm kan åstadkmmas i dag eller inm den närmaste framtiden. Det trde ckså vara undvikligt att den utveckling sm beskrivs i denna rapprt, på ett eller annat sätt kmmer att genmgripande påverka arbetsuppgifter, arbetsutfrmning ch framtidens kntrsarbete över huvud taget.

12 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 9 Datrstödda infrmatinssystem 2. Datrstödda infrmatinssystem Man förknippar vanligen datateknik med införandet av centraliserade, frmaliserade system, sm medför en ratinalisering genm att lika infrmatinsbehandlingsprcesser kan autmatiseras. Datateknikens administrativa användning skulle därmed leda till uppbyggande av centrala systemavdelningar med en högt specialiserad kmpetens, samtidigt sm behvet av lkal arbetskraft för rutinuppgifter reduceras radikalt. En yttring av denna utveckling kan man se i den livaktiga diskussinen runt försäkringskassrnas datasystem, där man mötte en stark ppsitin mt centraliserade systemlösningar. Det är uppenbart att denna utveckling kan kmma att beröra stra delar av tjänstesektrn, t.ex. bankvärlden där behvet av decentrala kntr för kntanttransaktiner minskar. Emellertid representerar denna typ av ADB-system, bara en av flera möjliga användningar av datateknik. För närvarande ser vi en explsinsartat snabb utveckling av distribuerad databehandling baserad på lkala smådatrer ch även införandet av kntrsinfrmatinssystem med stark tnvikt på hjälpmedel för den enskilde tjänstemannens arbete. Denna typ av system innebär ett understöd för ärendehantering ch knstruktinsarbete snarare än en autmatisering av arbetsuppgifter. Stödet är dck huvudsakligen passivt i den meningen att det baseras på sökning, sammanställning, presentatin ch kmmunikatin av infrmatin. I den följande framställningen ska vi föra diskussinen vidare till den typ av datrbaserade hjälpmedel sm på ett aktivt sätt utnyttjar en kunskapsbas för att stödja prblemlösning ch beslutsfattande inm lika mråden. Sådana system hax realiserats inm tillämpade grenar av frskningen inm det mråde sm kallas artificiell intelligens ch tekniken är för närvarande snabbt på väg ut i praktisk användning. När datatekniken utvecklades för c:a tretti år sedan, uppfattades datrn sm i första hand ett redskap för att utföra beräkningar. Snart insåg man dck att även andra slag av infrmatinsbehandlande prcesser kunde utföras med detta nya hjälpmedel. Administrativa system för löneberäkningar m.m. utvecklades parallellt med tekniska tillämpningar. Gemensamt för synen på datrn var emellertid ett algritmiskt perspektiv, d.v.s. ett prgram uppfattas sm en beskrivning av hur en given mängd indata ska transfrmeras till utdata, resultatet av bearbetningsprcessen.

13 10 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Datrstödda infrmatinssystem Uppgiften att utfrma system för infrmatinsbehandling blir med detta synsätt att definiera reglerna för lika bearbetningar, att beskriva frmen på önskade utdata ch att sedan insamla ch preparera behövliga indata. Systemarbetet kncentreras på prblemet att frmalisera behandlingsreglerna ch att utfrma algritmer för hantering av lika databearbetningar. Så småningm visade det sig i allt flera sammanhang att det egentliga prblemet ftast inte låg i att definiera bearbetningen av data, utan snarare fanns att söka i uppgiften att beskriva ch hantera den infrmatin sm läggs till grund för lika bearbetningar. Ur teknisk synpunkt betydde detta att man inm en verksamhet snarare sökte rganisera sin infrmatinsbehandling sm en databas av gemensam infrmatin, än sm en mängd bearbetningsprgram med separat definierade behv av indata. Synen på datrn sm ett redskap för att rganisera ch hantera verksamhetens infrmatin, km att allt mer ta över jämfört med synen på datr sm ett instrument för bearbetning av data. De allra senaste årens utveckling har emellertid allt mer dminerats av ett tredje synsätt, nämligen datrn sm ett kmmunikatinsredskap. I detta fall ser man datranvändningen i ett dynamiskt perspektiv. Den infrmatin sm hanteras i datasystemet får med denna utgångspunkt en mer dynamisk karaktär. De tekniska prblemställningarna i samband med systemknstruktin kncentreras på utfrmning av kmmunikatin mellan lika delsystem i en distribuerad arkitektur, på utfrmning av kmmunikatin mellan användare ch prgram, samt på infrmatinssystemet sm ett stöd för kmmunikatin mellan dem sm tillför infrmatin ch dem sm extraherar 1 infrmatin ur systemet. Den successiva utvecklingen av synen på datrn sm ett redskap för databearbetning, infrmatinslagring respektive kmmunikatin har naturligtvis starkt påverkats av den förskjutning av kstnadsförhållandet mellan s.k. maskinvara i frm av datrer ch terminaler å den ena sidan ch arbetskraftskstnader å den andra. I tidiga tillämpningar kncentrerades datrutnyttjandet till uppgifter där den enrma beräkningskapaciteten kunde tillvaratas, ch nödvändiga kringuppgifter fick utföras av mänsklig arbetskraft. I dagens läge kan datrstöd mtiveras ckså för uppgifter, där även ett begränsat stöd för människans arbete ökar prduktiviteten mätt på lämpligt sätt. Därmed ökar incitamentet att utveckla sådan teknik, inte minst på prgramvarumrådet, sm på ett flexibelt sätt kan understödja människans naturliga sätt att arbeta. Detta står i en kntrast till tidigare erfarenheter, där människan fta tvingats anpassa sig till datateknikens förutsättningar ch begränsningar. 2.1 Knventinell ADB-teknik. ADB-teknik, såsm den typiskt används idag, förknippas vanligen med rutinisering av arbetsuppgifter, frmalisering av den infrmatin sm hanteras ch likriktning av handläggningsrutiner. Detta kan ckså uppfattas sm en svårighet, när det gäller att utnyttja datrstöd i ett infrmatinssystem, eftersm det fta leder till naturliga förenklingar i de mdeller sm läggs till

14 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 11 Datrstödda infrmatinssystem grund för systemet. Relevant men svårfrmaliserad infrmatin måste utelämnas, eller ckså förlras viktiga nyanser när infrmatinen kdas m till en frm sm kan läggas till grund för autmatiserad bearbetning i datasystemet. Någt karikerat kan vi säga att införande av autmatisk databehandling (ADB) i en verksamhet fta förknippas med följande egenskaper: * ratinalisering genm att infrmatinsbehandlingen autmatiseras med eliminering av manuella ingripanden. * krav på att all infrmatin frmaliseras, vilket leder till stela handläggningsregler ch svårigheter att hantera avvikande situatiner. * användaren av ett ADB-system får i första hand en betjänande rll, med uppgiften att preparera indata, ta hand m utdata ch åtgärda felsituatiner. * ändringar i infrmatinshantering ch system är svåra att genmföra, bl.a. på grund av att följdeffekter av en lkal ändring är besvärliga att överskåda. * systemen ger i allmänhet användaren små möjligheter att kunna kntrllera hur utdata härletts ur indata. Med ett sådant synsätt kan datatekniken uppfattas sm ett redskap för centralisering, där kntrllen över systemets funktiner ch den underliggande kunskapen samlas i speciella kmpetenscentra. Därigenm kan frtlöpande rutinmässigt arbete utföras ute i en rganisatin, medan det egentliga expertkunnandet kncentreras till mindre grupper av specialister. Man får dck akta sig för att dra slutsatsen att sådana egenskaper är en nödvändig följd av användning av datateknik. I själva verket har vi att göra en avvägning mellan behvet av autmatiserad bearbetning av infrmatinen respektive önskemålet m mer realistiska mdeller av verkligheten. Dagens ADB-system har i str utsträckning pririterat den förra synpunkten. I det följande ska vi diskutera aktuell utveckling inm mråden där man i stället söker stödja en mänsklig beslutsfattare sm i samspel med datrsystemet löser lika uppgifter. 2.2 Kntrsinförmatinssystem. För närvarande diskuteras en hel del kring det förestående införandet av datrstöd i kntrsarbete, sm kan förväntas ske i str skala de närmaste åren. Det sm karakteriserer denna utveckling är införande av rd- ch textbehandling, infrmatinssökning, meddelandesändning ch småskaliga stödsystem snarare än autmatisering av kntrets rutiner, för vilket ju redan i dag ADB-teknik utnyttjas i str utsträckning. Sm en illustrativ kntrast till tradtinell databehandling, kan vi se system för infrmatinsåtervinning {infrmatin retrieval), IR-system. I sådana system knverteras inte den egentliga infrmatinen till en frm sm kan "förstås", dvs representeras i symblisk frm, av ett prgram i en datr, utan man

15 12 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Datrstödda infrmatinssystem arbetar med fri text eller helt enkelt referenser till dkument eller mtsvarande sm hanteras vid sidan av det datriserade systemet. Det sm lagras i datrn utgörs i stället av beskrivningar eller klassificeringar av den tillgängliga infrmatinen. Därmed avstår man ckså från möjligheten att autmatisera mer än prcessen att söka fram ptentiellt intressant infrmatin. Uppgiften att extrahera efterfrågade fakta ur en framsökt text eller dkument överlåts till användaren i varje särskilt fall. Med en sådan teknik vinner man å andra sidan flexibilitet, eftersm man inte i förväg behöver exakt fastställa vilket slags infrmatin sm ska kunna representeras i det datrstödda systemet. Om vi så går över till att titta på vad sm utmärker databehandlingen i ett kntrsinfrmatinssystem, finner vi klara skillnader jämfört med vad sm är typiskt för administrativa ADB-system enligt den karakteristik vi gav tidigare. Enligt definitinen i [SAN82] har vi här att göra med:... en viss typ av administrativa infrmatinssystem, nämligen sådana sm användaren upplever sm ett redskap för det egna arbetet. Betningen av redskap för egen infrmatinshantering är viktig, eftersm den ger en annan intresse-centrering än för system avsedda för hela rganisatinens samlade verksamhet. Kntrsinfrmatinssystemen utmärks alltså av att de: * ger stöd för icke-specialiserade tjänster, sm redskap för enskilda persners infrmatinshantering. * understödjer hantering av såväl strukturerad (textbehandling) sm frmallserad (frmatterade databaser) infrmatin. * utgörs väsentligen av småskaliga system, där ratinaliseringseffekter snarare vinns genm integrering av lika arbetsuppgifter än av autmatisering med standardiserad handläggning. * betnar redskapsaspekten, varigenm användarens behv är av primär betydelse vid bedömning av redskapets användbarhet ch effektivitet. * förutsätter hög anpassningsbarhet, bl.a. eftersm mfattande systemutredningar i förväg knappast kan mtiveras eknmiskt. * fungerar så att dess funktin enkelt kan överblickas ch förstås av den enskilde användaren, sm själv bär ansvaret för det slutliga resultatet utifrån det beslutsunderlag ch den bearbetning sm ett datrstött redskap tillhandahåller. Vi kan alltså se att vi i den klass av infrmatinssystem, sm här diskuteras, kmmer att kräva delvis annrlunda egenskaper än de sm vi vanligen brukar assciera med användning av ADB-teknik. Bl.a. kan kunskaper m avancerade IR-tekniker, sökstrategier, textanalys ch indexeringsmetder etc, spela en viktig rll vid uppbyggnaden av sådana system.

16 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 13 Datrstödda infrmatinssystem Exempel på typiska tjänster sm tillhandahålls i ett sådant kntrsinfrmatinssystem är: Ord- ch text-behandling Hjälpmedel för att skriva in ch redigera text, med efterföljande utskrift mfattande även typgrafisk redigering (frmattering) är centrala kmpnenter i ett kntrsdatasystem. Meddelandesändning ch teleknferenser Datrsystemets rll sm kmmunikatinskanal kan inte överskattas i detta sammanhang. Överföring av "data-brev" till enskilda persner eller grupper av mttagare liksm öppna diskussiner av typen "anslagstavla" mtiverar en bred spridning av terminaltillgång respektive sammankppling av datrer i kmmunikatinsnät. Textlagring ch sökning i databaser Eftersm många ärenden sm handläggs i kntrsmiljö handlar m hantering av fri-text-dkument, katalgisering ch arkivering, har IR-system för infrmatinssökning i textdatabaser sin självklara plats i repertaren. Hjälpmedel för dkumentframställning Utöver text-editrer ch -redigerare, kan speciella hjälpmedel för att förenkla prduktin av lika dkument finnas tillgängliga, exempelvis prgram för autmatisk stavningsrättning, avstavning respektive stöd för framställning av dkument med fast struktur eller delvis förutbestämt innehåll. Persnliga register Utöver möjligheten att lagra ch katalgisera dkument innehållande fri text, är det av strt värde att enkelt kunna lägga upp register med mer strukturerad infrmatin, exempelvis adressregister.d. Ofta sker detta genm att en blankett-layut för den avsedda typen av infrmatin skapas direkt vid terminalen, varefter ifyllda blanketter kan lagras ch bearbetas i systemet. Kalendarium m.m. Administratin av gemensamma resurser, såsm lkaler ch bk- ch tidskrifts-bestånd kan med fördel skötas med datrstöd. Ett viktigt specialfall här är datrlagrade almanackr för förbättrad samrdning vid tidsplanering av sammanträden m.m. Frågesystem för administrativa databaser Bekväma ch effektiva frågespråk för flexibla frågr mt stra databaser har kmmit i allmänt bruk under senare år, främst i samband med de s.k. relatinsdatabassystemen.

17 14 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Datrstödda infrmatinssystem Kalkylsystem Principen för dessa system är att dataelement lagrade i en 2-dimensinell matris kan relateras till varandra med lika ekvatiner, exempelvis på så sätt att det sista elementet i en rad ska utgöras av summan av de övriga elementen. Systemet sköter autmatiskt m att beräkna nya berende värden så snart någt element ändras. Matrisen manipuleras interaktivt med direkta kmmandn ch någn prgrammering i traditinell mening behöver ej utföras för uppgifter av typen budgetsimuleringar m.m. Grafiska presentatinsprgram För presentatin av numeriska data är det värdefullt med tillgång till bekväma hjälpmedel för att prducera på lämpligt sätt redigerade tabeller eller bilder i frm av lika slags diagram. Utrymmet här medger inte någn mer detaljerad diskussin av denna utveckling. Det är dck i sammanhanget viktigt att bservera den betydelse sm dessa nya kmmunikatinssystem kan kmma att få i framtiden. Redan används teleknferenser, datrförmedlad pst ch samrdnad dkumentframställning m.h.a. datanät sm viktiga hjälpmedel inte bara i det internatinella frskarsamhället utan ckså i många större företag, fta sammanknytande verksamheter över hela världen. Allmänt kan sägas att kntrsinfrmatinssystemen i första hand karakteriseras av en passiv användning av tillgänglig infrmatin. Systemet hjälper till att prducera, redigera, lagra ch kmmunicera texter ch dkument, men saknar förmåga att på ett aktivt sätt utnyttja kunskapsinnehållet i den hanterade infrmatinen. Den teknik sm diskuteras i det följande syftar till att även tillhandahålla tjänster sm baseras på system med förmåga att dra slutsatser av den kunskap sm lagrats in. 2.3 Kunskapsbaserade system. Mt bakgrund av den diskussin sm vi fört tidigare i detta kapitel, kan vi uppfatta användning av kunskapsbaserade prgramvaxusystem sm en ytterligare breddning av användningsmrådet för infrmatinsteknlgi. Ett kunskapssystem är ett datrprgram för prblemlösning inm ett väl avgränsat mråde. Vissa system fungerar sm självständiga prblemlösare, men vanligare är att systemen ger kvalificerat stöd vid beslutsfattande eller prblemlösning. I en viss mening kan alla datrprgram sägas hantera kunskap, men det finns ett antal unika kännetecken på ett genuint kunskapssystem: Graden av frmalisering är mindre. Kunskap sm inte låter sig uttryckas i en rent matematisk mdell kan frmuleras i symblisk lgik, eventuellt med resnemang baserade på sannlikheter ch med heuristik ("tumregler"). Kunskapen lagras explicit. Begrepp, regler ch fakta hanteras ch underhålls separat från det egentliga prgrammet, vilket ger

18 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 15 Datrstödda infrmatinssystem exceptinellt gda egenskaper när det gäller att utveckla kunskapssystemet ch att anpassa dess funktin till en föränderlig mvärld. Självförklarande prgram. Ett kunskapssystem ska kunna förklara hur det kmmer fram till en viss slutsats eller rekmmendatin ch användaren måste kunna se vilka regler, fakta ch antaganden sm beslutet grundar sig på. Generella förklaringsmekanismer är en viktig del i ett kunskapssystem. Kunskapssystem möjliggör i vissa fall datrstöd där detta tidigare inte var genmförbart, i andra fall ger kunskapssystemen effektivare lösningar än den traditinella prgramvarutekniken. Kunskapssystem kan: Effektivisera beslutsfattande ch prblemlösning genm att stödja, kmplettera eller i vissa sammanhang ersätta mänskliga insatser. Ge fler tillgång till det expertkunnande sm fta bara finns centralt i en rganisatin. De kan ge persnalen på exempelvis ett lkalt kntr eller mannen/kvinnan på fältet tillgång till ett effektivt beslutsstöd. Minska den sårbarhet ch det berende sm kmmer av att kunnande ch erfarenhet i en rganisatin fta är knuten till ett fåtal experter. Frigöra befintlig expertis. Anhpning av rutinärenden kan förhindra experterna att ägna sina krafter åt verkligt kvalificerade prblem, vidareutveckla sig själva ch skapa ny kunskap. Kunskapssystem kan ge experterna tid att vara just experter. Ratinalisera utveckling ch underhåll av vissa typer av infrmatinssystem, genm att bl.a. minska avståndet mellan den egentliga mrådeskunskapen ch rutinerna i de implementerade prgrammen. Kunskapssystem är lämpliga när: Kunskapskrävande rutinarbete kräver kncentratin (- datrn blir inte uttråkad). Många lika data påverkar beslutsprcessen (- datrn blandar inte brt krten), Snabba beslut måste fattas i svåra situatiner (- datrn blir inte stressad). Expertkunnandet är svårt att hålla ajur (- datrn glömmer inte). Användamas egen kmpetens måste vidmakthållas (- datrn kan förklara).

19 16 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR Datrstödda infrmatinssystem Den allmänna trenden är att datrsystemen mer ch mer utvecklas till kmmunikatinssystem, där funktinerna att utföra beräkningar ch att administrera data blir funktiner underrdnade uppgiften att aktivt förmedla infrmatin ch kunskap relativt ett givet behv. I denna prcess får förmågan att i systemen hantera strukturerad infrmatin ch infrmella kunskaper en ökande betydelse. Datrsystemens karaktär av redskap betnas allt mer ch insikten ökar m behvet att tillvarata människans kmpetens ch förmåga för att ptimalt utnyttja möjligheterna till effektiv prblemlösning i samspel människa datr.

20 KUNSKAPSSYSTEM I FRAMTIDENS KONTOR 17 Kunskapsteknik 3. Kunskapsteknik I likhet med många andra mråden, där utvecklingen hax gått frt ch där en snabb kmmersialisering av frskningsresultat skett, lider det mråde sm beskrivs i denna rapprt av en långt gången begreppsförvirring. Detta gör det tyvärr nödigt svårt för en utmstående att bilda sig en uppfattning m state f the art ch vad sm är underliggande tekniska realiteter. Samma begrepp används fta för att beskriva helt lika saker, medan i andra sammanhang identiska fenmen ges radikalt lika beskrivningar. Vi hax i nästa avsnitt sammanställt en del definitiner av de grundläggande begreppen AI respektive expertsystem. Den senare termen har på gtt ch nt fått en slagkraft, sm gör att det är svårt att ersätta den med ett lämpligare ch mera precist begrepp. Just denna term hax fått en uttunnad betydelse i samband med dess starka attraktinskraft, inte minst i kmmersiella sammanhang. Utan att göra anspråk på att uttrycka den "sanna" innebörden i berörd terminlgi. vill vi dck ge följande synpunkter på den terminlgi sm används i samband kunskapsbaserade system: Begreppet expertis Begreppet expertsystem går tillbaka både på systemens förmåga att lösa prblem för vilka vi vanligen förutsatt tillgång till mänsklig expertis, ch på förutsättningen att den mdell för prblemlösning sm utnyttjas baseras på någn enstaka människas kunnande ch insikter, snarare än på en matematisk teri eller ett frmellt regelsystem. Den förhärskande användningen tycks i praktiken vara för system sm löser "svåra" prblem. Det är uppenbart att ingen bjektiv definititin kan ges av vilka prblem sm är svåra i den meningen att de brde kräva mänskliga expertkunskaper för sin lösning. I själva verket tenderar vi att per definitin anse att de uppgifter sm ett dataprgram kan klara inte förutsätter egentlig expertis, i varje fall inte i någn djupare mening. Det har ibland framförts att termen specialistsystem skulle vara att föredra, eftersm den tydligare markerar systemens rll sm prblemlösare ch rådgivare inm (i praktiken) klart avgränsade mråden. Mt bakgrund av denna diskussin förefaller det rimligt att låta termen expertsystem i första hand assciera till systemets prestatiner ch i mindre grad till den utfrmning ch implementering sm prgrammet har fått.

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Medieplan för nygrundat aktiebolag

Medieplan för nygrundat aktiebolag Medieplan för nygrundat aktieblag En utredning över prgram- ch tjänstutbud för kstnadseffektiva kntrs- ch internetlösningar Rbert Gripenberg Examensarbete Infrmatins- ch medieteknink Förnamn Efternamn

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Tblclok. Expertsystem i Storbritannien. Rapport 37. runi 1988. Peter Docherty

Tblclok. Expertsystem i Storbritannien. Rapport 37. runi 1988. Peter Docherty Tblclok Rapport 37 runi 1988 Expertsystem i Storbritannien Peter Docherty Uddoh [.'^- JiVl'.'.TT^TI Rapport 37 TUNI 1988 :.-.-,.:.:,.-,.-. :, :^:--, :-.:v:^:;.-^-:* ^.Ay.; 9 % >: -..-.,-, Expertsystem

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Att utveckla tjänster lättare sagt än gjort? 1

Att utveckla tjänster lättare sagt än gjort? 1 Att utveckla tjänster lättare sagt än gjort? 1 Stig Berild AerotechTelub AB Santa Anna IT Research Institute AB Version 0.9 (2004-03-20) 1 Rapport inom projekt samfinansierat av Santa Anna IT Research

Läs mer

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA?

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA? Ingår i Lennerlöf L (red, 2000) Avveckla eller utveckla - en antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer, Rådet för Arbetslivsforskning, Stockholm ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS

Läs mer

Den automatiserade experten

Den automatiserade experten ISS9iOZ83-SZ66 ü^r 12 Oktober 1988 Den automatiserade experten En uppsats om expertsystem och några intryck från en Al-konferens Olov Östberg, Randall Whitaker & Benjamin Amick, III > 03 Via ^fddoh Den

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer