ISBN KFM 901 utgåva Stockholm Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se"

Transkript

1 Utmätning

2 Stockholm Tel Fax ISBN KFM 901 utgåva 5 Illustrationer: Keje Gustafsson, Gustafsson & Löthman AB Elanders i Vällingby 2008

3 3 Förord Vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes viktiga förändringar av Kronofogdemyndighetens indrivningsverksamhet. Borgenärsuppgifter av offensiv natur fördes över till Skatteverket och utmätningsförfarandet förenklades. Tyngdpunkten i handläggningen försköts därmed mot verkställighet enligt utsökningsbalken och utmätningsfrågorna kom i blickpunkten. Det är dessa förändringar som ligger bakom att Kronofogdemyndighetens handbok för indrivningen när den nu kommer ut i sin femte upplaga har fått namnet Utmätning. Utöver markeringen av att utmätningsfrågorna står i fokus vid handläggningen ger det nya namnet ett enkelt uttryck för det huvudsakliga innehållet i boken. Förutom den tryckta versionen finns boken tillgänglig både på Kronofogdemyndighetens intranät och på myndighetens hemsida, Nätversionen kommer att uppdateras allt eftersom rättsutvecklingen fortskrider. Handboken vänder sig i första hand till kronoassistenter och kronoinspektörer vid Kronofogdemyndigheten. Den ska också kunna användas vid utbildningen av nya medarbetare. I andra hand är boken tänkt att användas även av kronofogdar och andra som handlägger frågor inom verkställighetsprocessen. Den kan också vara av intresse för andra som i sin yrkesverksamhet behöver kunskap om utsökningsrättsliga frågor. Den fjärde upplagan av handboken med namnet Utsökning & Indrivning kom ut år Innehållet i den upplagan var föråldrat redan innan författningsändringarna vid årsskiftet. Denna femte upplaga bygger på en genomgång av såväl författningsändringar med förarbeten som ny praxis och doktrin samt förändrade handläggningsrutiner. De ställningstaganden i rättsliga frågor som Kronofogdemyndigheten tagit in i serien IND har också beaktats. Arbetet har utförts av en redaktionskommitté bestående av Birgitta Possner Frisell, Jens Haggren, Martin Kornfeld, Erik Lilje och Christer Ljusberg. Dessutom har expertgruppen och berörda arbetsgrupper inom verkställighetsprocessen bidragit med värdefull sakgranskning. Redaktionskommittén har också tagit tillvara på kloka synpunkter från många andra kollegor vid Kronofogdemyndigheten. Sven Kihlgren Processägare

4

5 Innehåll 5 Innehåll Förord...3 Förkortningslista Inledning Mål om verkställighet och parterna KFM:s behörighet och arbetsfördelning Allmänna och enskilda mål Jäv mot förrättningsman Tolk och översättning Utsöknings- och indrivningsdatabasen Dokumentation Förutsättningar för verkställighet Ansökan Fastställelse/fullgörelse Exekutionstitlar Underhållsbidrag Allmänna mål Utländska fordringar Domar och beslut Skatter Böter Att undvika verkställighet Hinder mot verkställighet Verkställighet vid skuldsanering Preskription Preskription i allmänhet Preskription i allmänna mål Innebörden av preskription...57

6 6 Innehåll 3 KFM:s handläggning Förberedelser m.m. inför verkställighet i utsökningsmål KFM:s tillgångsundersökning Registerforskning Upplysningar från gäldenären Förteckning Kontaktsökning Förhör Upplysningar från tredje man Förrättning i bostad och lokal Förutsättningar för bostadsförrättning Förutsättningar för förrättning i lokal Genomförandet av förrättningen Utmätning Värdering Uppgifter om äganderätt Biträde vid förrättning Tvång Gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar Allmänt om utmätning Förutsättningar för utmätning Gäldenärens egendom Möjlig att överlåta Förmögenhetsvärde En ekonomisk enhet Åtgärden försvarlig Gäldenärens beneficium Beneficieegendom Utmätning med förbehåll Andra utmätningsförbud Penningmedel Skadestånd Pension Upphovsrätt Utmätningsförbud i annan lagstiftning Avbetalningsgods Undantag från utmätningsförbud Säkerställande av utmätt lös egendom Distansutmätning

7 Innehåll Underrättelse om verkställd utmätning Verkställighet hos dödsbo Verkställighet hos oskiftat dödsbo Verkställighet när dödsbo har skiftats Förmånsrätt Löneutmätning Inledning Ersättningar i vilka löneutmätning kan ske Arbetstagares lön Annan ersättning för arbetsinsats Periodiskt vederlag Pension och livränta Sjukpenning m.m Ersättningar i vilka löneutmätning inte kan ske Allmänna regler vid olika typer av ersättningar Förbehållsbelopp Familjebegreppet Normalbelopp Avvikelser från normalbeloppet Bostadskostnad Beräkning i vissa ersättningar Fördelning av förbehållsbeloppet Utmätningsbeloppet Företrädesordning Det praktiska förfarandet Underrättelse Beslutsunderlag Omprövning Verkställighetstidpunkt Förmånsrätt Anstånd, inställande och återgång Anstånd Verkställighet ställs in Återgång Exekutionstitel upphävs Underhållsbidrag Gäldenärs och arbetsgivares betalningsansvar Gäldenärens ansvar för innehållet belopp Arbetsgivarens ansvar vid verkställighet

8 8 Innehåll 5.14 Gäldenärens konkurs Arbetsgivares kvittningsrätt Utmätning av vissa objekt Pantsatt lös egendom Gäldenären har lämnat lös egendom som pant Utmätning av pant för panthavarens fordran Utmätning av pant för annan borgenärs fordran Utmätning av pant vid konkurs, skuldsanering och företagsrekonstruktion Lös egendom som är föremål för retentionsrätt Avbetalningsgods Utmätning hos köpare Utmätning hos säljaren Fordringar Banktillgodohavanden Tillgodohavande på värdepapperskonto (VP-konto) Fondandelar Överskott på skattekonto Andel i lösöre Utmätning av rätten till arv Andel i handelsbolag eller kommanditbolag Andel i ekonomisk förening Bostadsrätt Leasing Nyttjanderätter Arrende Jordbruksarrende Bostadsarrende Anläggningsarrende Hyresrätt Tomträtt Byggnad på ofri grund Utmätning av fast egendom m.m Allmänt om fast egendom Exekution i fast egendom Överväganden innan en fastighet utmäts Verkställighet i både fast och lös egendom

9 Innehåll Utmätning av fast egendom Förfogandeförbud Utmätning av pantbrev och ianspråktagande av fastighet Dömd i mät Utmätning av andel i fast egendom Utmätning av andel i pantbrev Förhållandet till tredje man Allmänt om tredje mans ställning vid utmätningsförfarandet Utmätning efter utredning att gäldenären är ägare till egendomen Egendom som gäldenären besitter ensam Närmare om ensambesittning Utmätning av registrerade skepp och luftfartyg Lös egendom som gäldenären besitter tillsammans med make eller sambo Närmare om makars och sambors gemensamma besittning Lös egendom som gäldenären besitter tillsammans med annan än make/sambo Utmätning av fast egendom Tredje mans anspråk på lös egendom som anträffas hos gäldenären Förvärv från gäldenären Förvärv från annan Tredje man gör anspråk på rättighet Föreläggande för tredje man att väcka talan Föreläggande för sökanden att väcka talan Borgenärsrollen m.m Verkställighet är huvudregel Sökandens roll KFM:s borgenärsroll enligt UB KFM:s gäldenärsutredning Uppskov Allmänt om uppskov Uppskov till fördel för det allmänna Säkerhet för uppskov Uppskov på grund av personliga förhållanden Uppskov i avvaktan på anstånd

10 10 Innehåll Omprövning och återkallelse av uppskov Avbrytande av indrivning Överklagande Avräkning Skatteverkets borgenärsroll Uppgifterna Borgenärsutredningen Samordning mellan KFM och Skatteverket Tillgångsundersökning och utmätning m.m Uppskov eller konkurs Samordning vid uppskov Kommunikation och medgivande till uppskov Böter Försäljning av lös egendom m.m Åtgärder med utmätt egendom Försäljning utan dröjsmål Tredje mans rätt vid försäljning Försäljning på auktion Försäljning under hand Utmätt andel Indrivning av utmätt fordran Försäljning av värdepapper på VP-konto Försäljning av viss annan egendom Exekutiv försäljning av bostadsrätt Tvångsförsäljning av bostadsrätt Betalning Avräkning och kreditering Fördelning och redovisning Verkan av exekutiv försäljning Försäljning av fast egendom m.m Förfarandet mellan utmätning och försäljning Beskrivning och värdering Syssloman Tidpunkt för försäljning Utsättande av auktion m.m

11 Innehåll Försäljning av fastighetstillbehör Bevakningssammanträde Sakägarförteckning Skyddsbelopp Anslutningsrätt Auktion Försäljningsvillkor Utrop vid auktionen och prövning av bud Nytt försäljningsförsök Försäljning av jordbruks- och hyresfastigheter m.m Efter auktionen Betalning av köpeskilling Fördelningssammanträde och vissa följder av auktion Tillträde Gemensamt intecknade fastigheter Sakägarförteckning Indragning Prövning av buden Underhandsförsäljning Inledning Handläggning fram till försäljningsuppdraget Försäljningsuppdraget Närmare om köpehandlingen och handpenningen Slutlikvid, tillträde och köpebrev Exekution i registrerat skepp och registrerat luftfartyg m.m Definition av skepp Initiativ till skeppsexekution m.m Utlösnings- och anslutningsrätt Åtgärder före auktion Förhandling och sakägarförteckning Sjöpanträtt Skeppshypotek Retentionsrätt Auktion, försäljningsvillkor och fördelningssammanträde Registrerat luftfartyg m.m Verkan av exekutiv försäljning Avhysning Exekutionstitlar Vilka ska avhysas? Invändningar om hinder mot verkställighet

12 12 Innehåll 12.4 Förskott Underrättelse och delgivning Anstånd och uppskov Avhysningsförrättningen Förberedelser Genomförandet av avhysningen Avhysning från annat än bostad Alternativa avhysningsmetoder Efter avhysningen Handräckning och kvarstad Handräckning Hinder mot verkställighet Verkställighetsformer Handräckning enligt väglagen Handräckning på begäran av konkursförvaltare Intrångsundersökning Handräckning enligt tvångsåtgärdslagen Handräckning i vissa andra fall Kvarstad Betalningssäkring Återtagning Allmänt om konsumentkreditlagen Konsumentkreditlagens tillämpningsområde LAN:s tillämpningsområde Skillnader mellan KkrL och LAN Viktiga begrepp i KkrL och LAN Handräckning enligt KkrL Handräckning enligt LAN Handläggning av återtagning Avräkning enligt KkrL Avräkning enligt LAN Överklagande Verkställighet av domstolsavgörande

13 Innehåll Rättelse och överklagande Självrättelse Olika skäl för självrättelse Annan ändring av beslut eller åtgärd Överklagande Rätt att överklaga Beslut som inte får överklagas Anvisning för överklagande Tider för överklagande Överklagandet Förfarandet vid överklagande Tingsrätts beslut Rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål Särskilda rättsmedel Kostnader och rättshjälp Kostnader i utsökningsmål Grundavgifter Enskilda mål Allmänna mål Flera svarande Flera sökande Underhållsbidrag Återbetalning av underhållsstöd Flera verkställighetsformer Ny exekutionstitel Grundavgiftens storlek Avgifter vid försäljning Särskild avgift Annan verkställighet Säkerhetsåtgärd Hur avgift tas ut Rättshjälp Verkställighet när sökanden har rättshjälp Delgivning Vem som ska sökas för delgivning Delgivningsformer Ordinär delgivning

14 14 Innehåll Särskild postdelgivning Stämningsmannadelgivning Kungörelsedelgivning Partsdelgivning Surrogatdelgivning Offentlighet och sekretess Utsöknings- och indrivningssekretess Utlämnande av uppgift till enskild Utlämnande av uppgift till annan myndighet KFM:s rätt att få uppgift om tillgångar KFM:s rätt att få uppgift om annat än tillgångar från annan myndighet Särskilt om personliga förhållanden Betalningsanmärkning Litteraturhänvisning Åberopade lagar Bilaga 1: Verkställighetsprocessen Bilaga 2: Indexlagen Bilaga 3: Exempel avräkning enligt konsumentkreditlagen Sakregister

15 Förkortningslista 15 Förkortningslista ADB a-mål BtsL BMT Boris automatisk databehandling allmänt mål lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter behöriga myndighetsteamet vid östra indrivningsavdelningen borgenärs informationssystem (Skatteverket) databaslagen lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Duffex it-stöd för fastighetsförsäljning m.m. e-mål enskilt mål FAK förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten F-skatt preliminär skatt som är särskilt debiterad IF indrivningsförordningen (1993:1229) IL indrivningslagen (1993:891) indexlagen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag INIT indrivningsverksamhetens it-stöd IVL lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet om brottmålsdom JK Justitiekanslern JO Justitieombudsmannen KFM Kronofogdemyndigheten KFM A Kronofogdemyndighetens allmänna råd KFMFS Kronofogdemyndighetens författningssamling KFM M Kronofogdemyndighetens meddelanden KkrL konsumentkreditlagen (1992:830)

16 16 Förkortningslista KUB III Walin-Gregow-Löfmarck, Utsökningsbalken En kommentar, tredje upplagan LAN LÖHS MEX NEVL NJA NVL lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Meddelanden och information för exekutionsväsendet lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Nytt Juridiskt Arkiv avd. I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.m. prop. proposition PUL personuppgiftslagen (1998:204) REX redovisningssystem för exekutionsväsendet RH Rättsfall från hovrätterna RIC RSV:s Rättsinformation serie C RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling RSV Riksskatteverket RÅ Regeringsrättens årsbok SUPRO Summarisk process (betalningsföreläggande och handräckning) SvJT Svensk Juristtidning UB utsökningsbalken UF utsökningsförordningen (1981:981) VPC värdepapperscentralen VP-konto värdepapperskonto

17 Inledning, Avsnitt Inledning I det här inledande avsnittet behandlas bl.a. parterna i utsökningsmål, indelningen i a- och e-mål, KFM:s databaser samt dokumentationen. Det mesta faller in under de tre första stegen i verkställighetsprocessen. Ett rättssamhälle behöver någon form av verkställande myndighet. Den som har ett anspråk fastställt i dom eller beslut får inte ta sig själv rätt utan behöver samhällets biträde om den som ska fullgöra sin skyldighet inte gör det frivilligt. I vårt land är det Kronofogdemyndigheten (KFM) som är den verkställande myndigheten. KFM är en statlig förvaltningsmyndighet. Den här boken beskriver i första hand de delar av KFM:s verksamhet som regleras av utsökningsbalken (UB), utsökningsförordningen (UF) och indrivningslagen (IL). Andra uppgifter som KFM har är bl.a. att handlägga mål i den summariska processen och ärenden om skuldsanering samt att utöva tillsyn i konkurs. KFM arbetar också med förebyggande och rehabiliterande kommunikation.

18 18 Inledning, Avsnitt 1 KFM Grunderna för KFM:s verksamhet som förvaltningsmyndighet finns i instruktionen för Kronofogdemyndigheten. KFM är en s.k. enrådighetsmyndighet. Det innebär att dess verksamhet leds av en myndighetschef, rikskronofogden. Rikskronofogdens ställföreträdare är biträdande rikskronofogden. Dessutom finns det ett insynsråd som ska ge myndighetschefen råd. Verksamheten är indelad i processer, av vilka indrivning är den ojämförligt största. Indrivningsprocessen leds av en processägare och en biträdande processägare. Myndighetens huvudkontor finns i Solna. KFM ska utfärda föreskrifter, när sådan befogenhet finns i författning och ska, genom allmänna råd och uttalanden, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen. Myndigheten upprättar en verksamhetsplan för varje år. Av KFM:s arbetsordning framgår att det löpande arbetet inom processen indrivning utförs vid fem geografiskt bestämda avdelningar: östra, södra, västra, mellersta och norra. Avdelningarna är indelade i enheter, som i sin tur är indelade i team. Mål om verkställighet handläggs av kronofogde eller annan tjänsteman. Den som handlägger ett mål kallas för förrättnings-

19 Inledning, Avsnitt 1 19 Sökande Svarande Ombud Tredje man och sakägare man. KFM:s delegationsordning anger vilken kompetens som krävs för olika beslut enligt utsökningsbalken och utsökningsförordningen. 1.1 Mål om verkställighet och parterna Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 UB). KFM handlägger också andra mål om verkställighet enligt annan lagstiftning. Som exempel kan nämnas mål om handräckning för återtagning av vara som sålts på kredit och verkställighet av betalningssäkring. Andra exempel är verkställighet enligt tvångsåtgärdslagen samt tvångsförsäljning av bostadsrätt. Beträffande dessa mål tillämpas utsökningsbalken i den mån det har särskilt föreskrivits i den aktuella lagstiftningen (konsumentkreditlagen osv.) eller i 18 kap. UF. Ett utsökningsmål uppkommer när någon ansöker om verkställighet av ett anspråk mot någon annan. Detta innebär att det är fråga om ett tvåpartsförhållande. Den som begär verkställighet kallas i utsökningsbalken för sökande. När anspråket gäller betalningsskyldighet kan sökanden också kallas borgenär. En sökande behöver bevisa sin behörighet att vara part, t.ex. att han har rättshandlingsförmåga, endast om KFM anser att sådan bevisning behövs (2 kap. 6 UB). En annan fråga är om sökanden är rätt part beträffande det anspråk som åberopas i målet, dvs. har saklegitimation. Den mot vilken verkställighet söks kallas svarande eller om anspråket gäller betalningsskyldighet gäldenär. Både sökanden och svaranden kan anlita ombud. KFM behöver i regel inte kräva in fullmakt för ett ombud i annat fall än då KFM ska betala ut pengar till ombudet. I sådant fall måste KFM kräva in en fullmakt i original för ombudet. Av fullmakten måste det klart framgå att ombudet har rätt att ta emot pengar för partens räkning. Om någon annan än sökanden och svaranden blir inblandad i ett utsökningsmål kallas han tredje man. KFM kan t.ex. utmäta en fordran som gäldenären har hos annan person. Den som är skyldig gäldenären pengar är i detta fall tredje man och kan också kallas sekundogäldenär. Parterna och tredje män kallas gemensamt för sakägare.

20 20 Inledning, Avsnitt 1 Allmänna mål 1.2 KFM:s behörighet och arbetsfördelning KFM:s behörighet att vidta exekutiva åtgärder är begränsad till Sverige. KFM har alltså inte befogenhet att vidta exekutiva åtgärder i utlandet. Från den regeln görs dock undantag när det gäller svenskregistrerat skepp (se avsnitt 4.5). Om det i ett enskilt mål har konstaterats att verkställighet inte kan ske i Sverige ska målet återredovisas. Det får sedan ankomma på sökanden att avgöra om han vill vidta åtgärder för att driva in fordringen i utlandet, om gäldenären vistas eller egendom finns där. Beträffande allmänna mål, se avsnitt 9. Eftersom KFM är en enda myndighet, kan en ansökan om verkställighet i ett enskilt utsökningsmål lämnas in till vilket kontor som helst. Det är sedan en intern angelägenhet att se till att ansökningen kommer till rätt kontor. Ett utsökningsmål handläggs normalt av den indrivningsavdelning inom det geografiska område där svaranden har sitt hemvist. Verkställighet kan också ske där egendom som tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske. Försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt ombesörjs normalt av den avdelning inom vars geografiska område egendomen är belägen. 1.3 Allmänna och enskilda mål Vid KFM skiljer man på två typer av mål, allmänna och enskilda, a-mål och e-mål. Allmänna mål avser offentligrättsliga fordringar som det allmänna staten eller kommun har. Andra mål kallas enskilda. Begreppen allmänna och enskilda mål definieras i 1 kap. 6 UB. Med a-mål avses mål om uttagande av böter och viten; skatt, tull eller staten tillkommande avgift som får utsökas utan föregående dom; annat belopp som tillkommer staten, landstingskommun eller kommun och som enligt lag eller regeringens föreskrift utgör allmänt mål. I 1 kap. 2 UF anges vidare att ett mycket stort antal i bestämmelsen uppräknade fordringar får tas ut på samma sätt som de i 1 kap. 6 UB. Hit hör t.ex. belopp som har förklarats

21 Inledning, Avsnitt 1 21 Enskilda mål Skillnad mellan a- och e-mål förverkade, vissa rättshjälpskostnader och avgifter enligt planoch bygglagen. Andra mål än de ovan uppräknade är enskilda mål. Enskilda mål avser bl.a. obetalda underhållsbidrag, lån, hyror och andra räkningar, avhysningar (vräkningar) och återtagningar av avbetalningsgods. I enskilda mål finns oftast en dom eller ett beslut som grund för verkställigheten. Dessa redovisas i avsnitt 2. Stat och kommun kan vara borgenärer även i enskilda mål, t.ex. då det är frågan om olika slag av avgifter till stat, kommun eller landsting. Genom t.ex. de affärsdrivande verken uppträder staten ofta som sökande i e-mål. Har staten tillerkänts skadestånd är detta också en fordran som handläggs som e-mål. För handläggningen av a-mål gäller många undantagsbestämmelser i utsökningsbalken. Dessa bestämmelser finns i slutet av ett flertal av kapitlen. Ofta innebär bestämmelsen att en eller flera tidigare paragrafer i kapitlet inte gäller vid handläggning av a-mål. Vid handläggning av a-mål måste man alltså kontrollera i slutet av aktuellt kapitel om några bestämmelser inte är tillämpliga. Det finns också bestämmelser om att KFM företräder sökanden i a-mål, mera om detta i avsnitt Jäv mot förrättningsman En förrättningsman får inte handlägga ett utsökningsmål i vilket han själv eller någon honom närstående har intresse av utgången. Enligt 1 kap. 4 UB ska jävsbestämmelserna i 4 kap. 13 rättegångsbalken tillämpas. Den förrättningsman som känner till något som kan ge anledning till jäv är skyldig att självmant anmäla detta till KFM (1 kap. 5 UB). KFM ska då snarast besluta i frågan. Innan saken är avgjord får förrättningsmannen bara vidta åtgärder som inte kan vänta till dess någon annan tagit över handläggningen. Den omständigheten att en förrättningsman tidigare handlagt mål mot en svarande är inte i sig jävsgrundande för handläggning av nya mål mot svaranden. Generellt gäller att en förrättningsman av försiktighetsskäl bör undvika situationer där hans opartiskhet på rimlig grund kan ifrågasättas, t.ex. därför att han på ett eller annat sätt känner någon av parterna. Detta kan gälla lägen när exempelvis en

22 22 Inledning, Avsnitt 1 granne, en bekant eller närstående är inblandad och detta oavsett om handläggningen rör en fysisk eller juridisk person. 1.5 Tolk och översättning KFM har möjlighet att anlita tolk om det behövs (2 kap. 8 UB). Tolkningen kan ske till eller från svenska språket eller vara hjälp åt någon som är hörsel- eller talskadad. När det finns medarbetare hos KFM som har behövliga språkkunskaper bör tolkningen kunna utföras internt. Om den möjligheten inte finns får professionell tolk anlitas. I utsökningsbalken finns inga krav på att tolk behöver avlägga ed eller försäkran. Det finns inte heller några bestämmelser om jäv för tolk i utsökningsmål. Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare innehåller dock regler som torde vara tillämpliga på den som KFM anlitar för dessa uppdrag. Genom statlig upphandling finns det avropsavtal för tolkförmedling som gäller även för KFM. När det gäller översättning av handling hänvisar utsökningsbalken till reglerna i 33 kap. 9 rättegångsbalken. Dessa innebär att en handling aldrig får avvisas eller lämnas utan någon åtgärd bara för att den inte är skriven på svenska och att KFM får vid behov översätta handlingar. Även i detta fall kan det finnas egen personal som har språkkunskaper så att innehållet i handlingen kan begripas. Om inte, har KFM två möjligheter. Den ena är att anmoda parten att tillhandahålla en översättning. Detta bör främst komma i fråga om parten yrkesmässigt uppträder som sökande och får förutsättas ha resurser för att klara översättningskostnaden. Den andra möjligheten är att KFM anlitar professionell översättare. Om den som ger in handlingen på annat språk inte har medel för översättning är KFM hänvisad att låta översätta handlingen. Skrivelser på danska eller norska ska alltid godtas. Kostnaderna för såväl tolkning som översättning av handlingar betalas av allmänna medel. Taxan för tolkning hos KFM fastställs årligen genom Domstolsverkets tolktaxa. För översättning finns ingen motsvarande taxa, utan översättaren ska ha skälig ersättning. Det är därför lämpligt att i förväg upphandla eller avtala om ersättningen.

23 Inledning, Avsnitt 1 23 Innehållet i REX och INIT Terminalåtkomst Gallring Rättelse och skadestånd 1.6 Utsöknings- och indrivningsdatabasen I lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (databaslagen) och i förordningen med samma rubrik regleras användningen av personuppgifter och andra uppgifter i KFM:s olika databaser. Beträffande personuppgifter ersätter databaslagen bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Bestämmelserna i PUL gäller dock i rätt stor utsträckning för personuppgifter i KFM:s databaser genom att databaslagen hänvisar till PUL. IT-stödet i indrivningsprocessen lämnas genom systemen REX och INIT. Det ursprungliga systemet, REX, är ett renodlat ADBregister medan INIT ger stöd även i själva handläggningen. När INIT är färdigutvecklat kommer det att ha ersatt de funktioner som idag finns i REX. Till stöd för försäljningen av fastigheter finns ett särskilt system som kallas Duffex. Databaslagens bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i 2 kap. och omfattar samtliga dessa system. För varje gäldenär finns uppgift om personnummer/organisationsnummer, namn, adress, civilstånd samt om gäldenären driver näringsverksamhet. För varje skuld finns uppgift om belopp, vad skulden avser (medelsslag, period) m.m. I enskilda mål finns uppgift om när och av vilken domstol eller myndighet skulden fastställts, sökandens namn och adress, vilken verkställighet som sökts m.m. Uppgifter om åtgärder som KFM vidtagit registreras också, t.ex. utmätning eller avbetalningsplan. I anmärkningskolumnen registreras också en sekretessmarkering (SEKR) om uppgifterna om målet inte är offentliga, utan måste sekretessprövas när någon vill ha ut dem. Uppgifterna i REX och INIT är tillgängliga genom terminal för KFM:s personal. Dessutom har Skatteverket, Tullverket och Säkerhetspolisen terminalåtkomst till vissa av dessa uppgifter. Uppgifterna gallras när de inte behövs längre i verksamheten och senast fem år från det att utsökningsmålet avslutades. Gallringen innebär att uppgifterna överförs till ett dokumentationssystem som är sökbart med person- eller organisationsnummer. Genom hänvisning i 3 kap. 3 databaslagen till PUL gäller den senare lagens bestämmelser om rättelse och skadestånd när

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan Utsòkningsbalken En kommentar Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck Tredje upplagan Norstedts Juridik AB Innehàll UTSÒKNINGSBALK 19 Òversikt 19 1 kap. Inledande bestammelser 23 Tillàmpningsomràde 1-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(9) Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1. Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel som får verkställas om den uppfyller de krav som lagen ställer.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(8) 808 2744-11/121 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Nr 2/08/IND - Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap 21 utsökningsbalken

Nr 2/08/IND - Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap 21 utsökningsbalken Nr 2/08/IND - Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap 21 utsökningsbalken Dnr 801 678-08/121 2008-02-01 Vid invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 UB bör Kronofogdemyndigheten följa

Läs mer

Kronofogden. Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade. Anmälan.

Kronofogden. Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade. Anmälan. Kronofogden Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade (Dnr 3029-2015) Beslutet i korthet: I en brottmålsdom förpliktade Göteborgs tingsrätt den tilltalade

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Dnr 801 20329-09/11 2009-11-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett modernt utsökningsförfarande. Dir. 2014:127. Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014

Kommittédirektiv. Ett modernt utsökningsförfarande. Dir. 2014:127. Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Kommittédirektiv Ett modernt utsökningsförfarande Dir. 2014:127 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik]

Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik] SFS 1999:116 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-03-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:622 Lag (1999:116) om skiljeförfarande [Fakta & Historik] Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som ska minska risken

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN 1 VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 5 av processtegen B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra samt B 1.3.2.2 a Sälja. 2 B 1.3.2.1 a Förbereda försäljning och infordra Processled

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 december 2013 Ö 4516-11 KLAGANDE FR Ombud: MR MOTPARTER 1. M-LB 2. Frispar Bolån AB 3. Sparbanken Öresund AB SAKEN Fördelningsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förvaltningslag; utfärdad den 28 september 2017. SFS 2017:900 Utkom från trycket den 10 oktober 2017 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel 1(7) Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel (Ersätter ställningstagande 5/08/IND, dnr ) Detta ställningstagande har beslutats av undertecknade verksamhetschefer efter föredragning av

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

Finansdepartementet. EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02899/S3 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution 1 Innehållsförteckning 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson

Läs mer