ISBN KFM 901 utgåva Stockholm Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se"

Transkript

1 Utmätning

2 Stockholm Tel Fax ISBN KFM 901 utgåva 5 Illustrationer: Keje Gustafsson, Gustafsson & Löthman AB Elanders i Vällingby 2008

3 3 Förord Vid årsskiftet 2007/2008 genomfördes viktiga förändringar av Kronofogdemyndighetens indrivningsverksamhet. Borgenärsuppgifter av offensiv natur fördes över till Skatteverket och utmätningsförfarandet förenklades. Tyngdpunkten i handläggningen försköts därmed mot verkställighet enligt utsökningsbalken och utmätningsfrågorna kom i blickpunkten. Det är dessa förändringar som ligger bakom att Kronofogdemyndighetens handbok för indrivningen när den nu kommer ut i sin femte upplaga har fått namnet Utmätning. Utöver markeringen av att utmätningsfrågorna står i fokus vid handläggningen ger det nya namnet ett enkelt uttryck för det huvudsakliga innehållet i boken. Förutom den tryckta versionen finns boken tillgänglig både på Kronofogdemyndighetens intranät och på myndighetens hemsida, Nätversionen kommer att uppdateras allt eftersom rättsutvecklingen fortskrider. Handboken vänder sig i första hand till kronoassistenter och kronoinspektörer vid Kronofogdemyndigheten. Den ska också kunna användas vid utbildningen av nya medarbetare. I andra hand är boken tänkt att användas även av kronofogdar och andra som handlägger frågor inom verkställighetsprocessen. Den kan också vara av intresse för andra som i sin yrkesverksamhet behöver kunskap om utsökningsrättsliga frågor. Den fjärde upplagan av handboken med namnet Utsökning & Indrivning kom ut år Innehållet i den upplagan var föråldrat redan innan författningsändringarna vid årsskiftet. Denna femte upplaga bygger på en genomgång av såväl författningsändringar med förarbeten som ny praxis och doktrin samt förändrade handläggningsrutiner. De ställningstaganden i rättsliga frågor som Kronofogdemyndigheten tagit in i serien IND har också beaktats. Arbetet har utförts av en redaktionskommitté bestående av Birgitta Possner Frisell, Jens Haggren, Martin Kornfeld, Erik Lilje och Christer Ljusberg. Dessutom har expertgruppen och berörda arbetsgrupper inom verkställighetsprocessen bidragit med värdefull sakgranskning. Redaktionskommittén har också tagit tillvara på kloka synpunkter från många andra kollegor vid Kronofogdemyndigheten. Sven Kihlgren Processägare

4

5 Innehåll 5 Innehåll Förord...3 Förkortningslista Inledning Mål om verkställighet och parterna KFM:s behörighet och arbetsfördelning Allmänna och enskilda mål Jäv mot förrättningsman Tolk och översättning Utsöknings- och indrivningsdatabasen Dokumentation Förutsättningar för verkställighet Ansökan Fastställelse/fullgörelse Exekutionstitlar Underhållsbidrag Allmänna mål Utländska fordringar Domar och beslut Skatter Böter Att undvika verkställighet Hinder mot verkställighet Verkställighet vid skuldsanering Preskription Preskription i allmänhet Preskription i allmänna mål Innebörden av preskription...57

6 6 Innehåll 3 KFM:s handläggning Förberedelser m.m. inför verkställighet i utsökningsmål KFM:s tillgångsundersökning Registerforskning Upplysningar från gäldenären Förteckning Kontaktsökning Förhör Upplysningar från tredje man Förrättning i bostad och lokal Förutsättningar för bostadsförrättning Förutsättningar för förrättning i lokal Genomförandet av förrättningen Utmätning Värdering Uppgifter om äganderätt Biträde vid förrättning Tvång Gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar Allmänt om utmätning Förutsättningar för utmätning Gäldenärens egendom Möjlig att överlåta Förmögenhetsvärde En ekonomisk enhet Åtgärden försvarlig Gäldenärens beneficium Beneficieegendom Utmätning med förbehåll Andra utmätningsförbud Penningmedel Skadestånd Pension Upphovsrätt Utmätningsförbud i annan lagstiftning Avbetalningsgods Undantag från utmätningsförbud Säkerställande av utmätt lös egendom Distansutmätning

7 Innehåll Underrättelse om verkställd utmätning Verkställighet hos dödsbo Verkställighet hos oskiftat dödsbo Verkställighet när dödsbo har skiftats Förmånsrätt Löneutmätning Inledning Ersättningar i vilka löneutmätning kan ske Arbetstagares lön Annan ersättning för arbetsinsats Periodiskt vederlag Pension och livränta Sjukpenning m.m Ersättningar i vilka löneutmätning inte kan ske Allmänna regler vid olika typer av ersättningar Förbehållsbelopp Familjebegreppet Normalbelopp Avvikelser från normalbeloppet Bostadskostnad Beräkning i vissa ersättningar Fördelning av förbehållsbeloppet Utmätningsbeloppet Företrädesordning Det praktiska förfarandet Underrättelse Beslutsunderlag Omprövning Verkställighetstidpunkt Förmånsrätt Anstånd, inställande och återgång Anstånd Verkställighet ställs in Återgång Exekutionstitel upphävs Underhållsbidrag Gäldenärs och arbetsgivares betalningsansvar Gäldenärens ansvar för innehållet belopp Arbetsgivarens ansvar vid verkställighet

8 8 Innehåll 5.14 Gäldenärens konkurs Arbetsgivares kvittningsrätt Utmätning av vissa objekt Pantsatt lös egendom Gäldenären har lämnat lös egendom som pant Utmätning av pant för panthavarens fordran Utmätning av pant för annan borgenärs fordran Utmätning av pant vid konkurs, skuldsanering och företagsrekonstruktion Lös egendom som är föremål för retentionsrätt Avbetalningsgods Utmätning hos köpare Utmätning hos säljaren Fordringar Banktillgodohavanden Tillgodohavande på värdepapperskonto (VP-konto) Fondandelar Överskott på skattekonto Andel i lösöre Utmätning av rätten till arv Andel i handelsbolag eller kommanditbolag Andel i ekonomisk förening Bostadsrätt Leasing Nyttjanderätter Arrende Jordbruksarrende Bostadsarrende Anläggningsarrende Hyresrätt Tomträtt Byggnad på ofri grund Utmätning av fast egendom m.m Allmänt om fast egendom Exekution i fast egendom Överväganden innan en fastighet utmäts Verkställighet i både fast och lös egendom

9 Innehåll Utmätning av fast egendom Förfogandeförbud Utmätning av pantbrev och ianspråktagande av fastighet Dömd i mät Utmätning av andel i fast egendom Utmätning av andel i pantbrev Förhållandet till tredje man Allmänt om tredje mans ställning vid utmätningsförfarandet Utmätning efter utredning att gäldenären är ägare till egendomen Egendom som gäldenären besitter ensam Närmare om ensambesittning Utmätning av registrerade skepp och luftfartyg Lös egendom som gäldenären besitter tillsammans med make eller sambo Närmare om makars och sambors gemensamma besittning Lös egendom som gäldenären besitter tillsammans med annan än make/sambo Utmätning av fast egendom Tredje mans anspråk på lös egendom som anträffas hos gäldenären Förvärv från gäldenären Förvärv från annan Tredje man gör anspråk på rättighet Föreläggande för tredje man att väcka talan Föreläggande för sökanden att väcka talan Borgenärsrollen m.m Verkställighet är huvudregel Sökandens roll KFM:s borgenärsroll enligt UB KFM:s gäldenärsutredning Uppskov Allmänt om uppskov Uppskov till fördel för det allmänna Säkerhet för uppskov Uppskov på grund av personliga förhållanden Uppskov i avvaktan på anstånd

10 10 Innehåll Omprövning och återkallelse av uppskov Avbrytande av indrivning Överklagande Avräkning Skatteverkets borgenärsroll Uppgifterna Borgenärsutredningen Samordning mellan KFM och Skatteverket Tillgångsundersökning och utmätning m.m Uppskov eller konkurs Samordning vid uppskov Kommunikation och medgivande till uppskov Böter Försäljning av lös egendom m.m Åtgärder med utmätt egendom Försäljning utan dröjsmål Tredje mans rätt vid försäljning Försäljning på auktion Försäljning under hand Utmätt andel Indrivning av utmätt fordran Försäljning av värdepapper på VP-konto Försäljning av viss annan egendom Exekutiv försäljning av bostadsrätt Tvångsförsäljning av bostadsrätt Betalning Avräkning och kreditering Fördelning och redovisning Verkan av exekutiv försäljning Försäljning av fast egendom m.m Förfarandet mellan utmätning och försäljning Beskrivning och värdering Syssloman Tidpunkt för försäljning Utsättande av auktion m.m

11 Innehåll Försäljning av fastighetstillbehör Bevakningssammanträde Sakägarförteckning Skyddsbelopp Anslutningsrätt Auktion Försäljningsvillkor Utrop vid auktionen och prövning av bud Nytt försäljningsförsök Försäljning av jordbruks- och hyresfastigheter m.m Efter auktionen Betalning av köpeskilling Fördelningssammanträde och vissa följder av auktion Tillträde Gemensamt intecknade fastigheter Sakägarförteckning Indragning Prövning av buden Underhandsförsäljning Inledning Handläggning fram till försäljningsuppdraget Försäljningsuppdraget Närmare om köpehandlingen och handpenningen Slutlikvid, tillträde och köpebrev Exekution i registrerat skepp och registrerat luftfartyg m.m Definition av skepp Initiativ till skeppsexekution m.m Utlösnings- och anslutningsrätt Åtgärder före auktion Förhandling och sakägarförteckning Sjöpanträtt Skeppshypotek Retentionsrätt Auktion, försäljningsvillkor och fördelningssammanträde Registrerat luftfartyg m.m Verkan av exekutiv försäljning Avhysning Exekutionstitlar Vilka ska avhysas? Invändningar om hinder mot verkställighet

12 12 Innehåll 12.4 Förskott Underrättelse och delgivning Anstånd och uppskov Avhysningsförrättningen Förberedelser Genomförandet av avhysningen Avhysning från annat än bostad Alternativa avhysningsmetoder Efter avhysningen Handräckning och kvarstad Handräckning Hinder mot verkställighet Verkställighetsformer Handräckning enligt väglagen Handräckning på begäran av konkursförvaltare Intrångsundersökning Handräckning enligt tvångsåtgärdslagen Handräckning i vissa andra fall Kvarstad Betalningssäkring Återtagning Allmänt om konsumentkreditlagen Konsumentkreditlagens tillämpningsområde LAN:s tillämpningsområde Skillnader mellan KkrL och LAN Viktiga begrepp i KkrL och LAN Handräckning enligt KkrL Handräckning enligt LAN Handläggning av återtagning Avräkning enligt KkrL Avräkning enligt LAN Överklagande Verkställighet av domstolsavgörande

13 Innehåll Rättelse och överklagande Självrättelse Olika skäl för självrättelse Annan ändring av beslut eller åtgärd Överklagande Rätt att överklaga Beslut som inte får överklagas Anvisning för överklagande Tider för överklagande Överklagandet Förfarandet vid överklagande Tingsrätts beslut Rättegångskostnader i överklagade utsökningsmål Särskilda rättsmedel Kostnader och rättshjälp Kostnader i utsökningsmål Grundavgifter Enskilda mål Allmänna mål Flera svarande Flera sökande Underhållsbidrag Återbetalning av underhållsstöd Flera verkställighetsformer Ny exekutionstitel Grundavgiftens storlek Avgifter vid försäljning Särskild avgift Annan verkställighet Säkerhetsåtgärd Hur avgift tas ut Rättshjälp Verkställighet när sökanden har rättshjälp Delgivning Vem som ska sökas för delgivning Delgivningsformer Ordinär delgivning

14 14 Innehåll Särskild postdelgivning Stämningsmannadelgivning Kungörelsedelgivning Partsdelgivning Surrogatdelgivning Offentlighet och sekretess Utsöknings- och indrivningssekretess Utlämnande av uppgift till enskild Utlämnande av uppgift till annan myndighet KFM:s rätt att få uppgift om tillgångar KFM:s rätt att få uppgift om annat än tillgångar från annan myndighet Särskilt om personliga förhållanden Betalningsanmärkning Litteraturhänvisning Åberopade lagar Bilaga 1: Verkställighetsprocessen Bilaga 2: Indexlagen Bilaga 3: Exempel avräkning enligt konsumentkreditlagen Sakregister

15 Förkortningslista 15 Förkortningslista ADB a-mål BtsL BMT Boris automatisk databehandling allmänt mål lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter behöriga myndighetsteamet vid östra indrivningsavdelningen borgenärs informationssystem (Skatteverket) databaslagen lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet Duffex it-stöd för fastighetsförsäljning m.m. e-mål enskilt mål FAK förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten F-skatt preliminär skatt som är särskilt debiterad IF indrivningsförordningen (1993:1229) IL indrivningslagen (1993:891) indexlagen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag INIT indrivningsverksamhetens it-stöd IVL lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet om brottmålsdom JK Justitiekanslern JO Justitieombudsmannen KFM Kronofogdemyndigheten KFM A Kronofogdemyndighetens allmänna råd KFMFS Kronofogdemyndighetens författningssamling KFM M Kronofogdemyndighetens meddelanden KkrL konsumentkreditlagen (1992:830)

16 16 Förkortningslista KUB III Walin-Gregow-Löfmarck, Utsökningsbalken En kommentar, tredje upplagan LAN LÖHS MEX NEVL NJA NVL lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Meddelanden och information för exekutionsväsendet lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område Nytt Juridiskt Arkiv avd. I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.m. prop. proposition PUL personuppgiftslagen (1998:204) REX redovisningssystem för exekutionsväsendet RH Rättsfall från hovrätterna RIC RSV:s Rättsinformation serie C RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling RSV Riksskatteverket RÅ Regeringsrättens årsbok SUPRO Summarisk process (betalningsföreläggande och handräckning) SvJT Svensk Juristtidning UB utsökningsbalken UF utsökningsförordningen (1981:981) VPC värdepapperscentralen VP-konto värdepapperskonto

17 Inledning, Avsnitt Inledning I det här inledande avsnittet behandlas bl.a. parterna i utsökningsmål, indelningen i a- och e-mål, KFM:s databaser samt dokumentationen. Det mesta faller in under de tre första stegen i verkställighetsprocessen. Ett rättssamhälle behöver någon form av verkställande myndighet. Den som har ett anspråk fastställt i dom eller beslut får inte ta sig själv rätt utan behöver samhällets biträde om den som ska fullgöra sin skyldighet inte gör det frivilligt. I vårt land är det Kronofogdemyndigheten (KFM) som är den verkställande myndigheten. KFM är en statlig förvaltningsmyndighet. Den här boken beskriver i första hand de delar av KFM:s verksamhet som regleras av utsökningsbalken (UB), utsökningsförordningen (UF) och indrivningslagen (IL). Andra uppgifter som KFM har är bl.a. att handlägga mål i den summariska processen och ärenden om skuldsanering samt att utöva tillsyn i konkurs. KFM arbetar också med förebyggande och rehabiliterande kommunikation.

18 18 Inledning, Avsnitt 1 KFM Grunderna för KFM:s verksamhet som förvaltningsmyndighet finns i instruktionen för Kronofogdemyndigheten. KFM är en s.k. enrådighetsmyndighet. Det innebär att dess verksamhet leds av en myndighetschef, rikskronofogden. Rikskronofogdens ställföreträdare är biträdande rikskronofogden. Dessutom finns det ett insynsråd som ska ge myndighetschefen råd. Verksamheten är indelad i processer, av vilka indrivning är den ojämförligt största. Indrivningsprocessen leds av en processägare och en biträdande processägare. Myndighetens huvudkontor finns i Solna. KFM ska utfärda föreskrifter, när sådan befogenhet finns i författning och ska, genom allmänna råd och uttalanden, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen. Myndigheten upprättar en verksamhetsplan för varje år. Av KFM:s arbetsordning framgår att det löpande arbetet inom processen indrivning utförs vid fem geografiskt bestämda avdelningar: östra, södra, västra, mellersta och norra. Avdelningarna är indelade i enheter, som i sin tur är indelade i team. Mål om verkställighet handläggs av kronofogde eller annan tjänsteman. Den som handlägger ett mål kallas för förrättnings-

19 Inledning, Avsnitt 1 19 Sökande Svarande Ombud Tredje man och sakägare man. KFM:s delegationsordning anger vilken kompetens som krävs för olika beslut enligt utsökningsbalken och utsökningsförordningen. 1.1 Mål om verkställighet och parterna Mål om verkställighet enligt utsökningsbalken kallas för utsökningsmål (1 kap. 3 UB). KFM handlägger också andra mål om verkställighet enligt annan lagstiftning. Som exempel kan nämnas mål om handräckning för återtagning av vara som sålts på kredit och verkställighet av betalningssäkring. Andra exempel är verkställighet enligt tvångsåtgärdslagen samt tvångsförsäljning av bostadsrätt. Beträffande dessa mål tillämpas utsökningsbalken i den mån det har särskilt föreskrivits i den aktuella lagstiftningen (konsumentkreditlagen osv.) eller i 18 kap. UF. Ett utsökningsmål uppkommer när någon ansöker om verkställighet av ett anspråk mot någon annan. Detta innebär att det är fråga om ett tvåpartsförhållande. Den som begär verkställighet kallas i utsökningsbalken för sökande. När anspråket gäller betalningsskyldighet kan sökanden också kallas borgenär. En sökande behöver bevisa sin behörighet att vara part, t.ex. att han har rättshandlingsförmåga, endast om KFM anser att sådan bevisning behövs (2 kap. 6 UB). En annan fråga är om sökanden är rätt part beträffande det anspråk som åberopas i målet, dvs. har saklegitimation. Den mot vilken verkställighet söks kallas svarande eller om anspråket gäller betalningsskyldighet gäldenär. Både sökanden och svaranden kan anlita ombud. KFM behöver i regel inte kräva in fullmakt för ett ombud i annat fall än då KFM ska betala ut pengar till ombudet. I sådant fall måste KFM kräva in en fullmakt i original för ombudet. Av fullmakten måste det klart framgå att ombudet har rätt att ta emot pengar för partens räkning. Om någon annan än sökanden och svaranden blir inblandad i ett utsökningsmål kallas han tredje man. KFM kan t.ex. utmäta en fordran som gäldenären har hos annan person. Den som är skyldig gäldenären pengar är i detta fall tredje man och kan också kallas sekundogäldenär. Parterna och tredje män kallas gemensamt för sakägare.

20 20 Inledning, Avsnitt 1 Allmänna mål 1.2 KFM:s behörighet och arbetsfördelning KFM:s behörighet att vidta exekutiva åtgärder är begränsad till Sverige. KFM har alltså inte befogenhet att vidta exekutiva åtgärder i utlandet. Från den regeln görs dock undantag när det gäller svenskregistrerat skepp (se avsnitt 4.5). Om det i ett enskilt mål har konstaterats att verkställighet inte kan ske i Sverige ska målet återredovisas. Det får sedan ankomma på sökanden att avgöra om han vill vidta åtgärder för att driva in fordringen i utlandet, om gäldenären vistas eller egendom finns där. Beträffande allmänna mål, se avsnitt 9. Eftersom KFM är en enda myndighet, kan en ansökan om verkställighet i ett enskilt utsökningsmål lämnas in till vilket kontor som helst. Det är sedan en intern angelägenhet att se till att ansökningen kommer till rätt kontor. Ett utsökningsmål handläggs normalt av den indrivningsavdelning inom det geografiska område där svaranden har sitt hemvist. Verkställighet kan också ske där egendom som tillhör svaranden finns eller där verkställighet annars lämpligen kan ske. Försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt ombesörjs normalt av den avdelning inom vars geografiska område egendomen är belägen. 1.3 Allmänna och enskilda mål Vid KFM skiljer man på två typer av mål, allmänna och enskilda, a-mål och e-mål. Allmänna mål avser offentligrättsliga fordringar som det allmänna staten eller kommun har. Andra mål kallas enskilda. Begreppen allmänna och enskilda mål definieras i 1 kap. 6 UB. Med a-mål avses mål om uttagande av böter och viten; skatt, tull eller staten tillkommande avgift som får utsökas utan föregående dom; annat belopp som tillkommer staten, landstingskommun eller kommun och som enligt lag eller regeringens föreskrift utgör allmänt mål. I 1 kap. 2 UF anges vidare att ett mycket stort antal i bestämmelsen uppräknade fordringar får tas ut på samma sätt som de i 1 kap. 6 UB. Hit hör t.ex. belopp som har förklarats

21 Inledning, Avsnitt 1 21 Enskilda mål Skillnad mellan a- och e-mål förverkade, vissa rättshjälpskostnader och avgifter enligt planoch bygglagen. Andra mål än de ovan uppräknade är enskilda mål. Enskilda mål avser bl.a. obetalda underhållsbidrag, lån, hyror och andra räkningar, avhysningar (vräkningar) och återtagningar av avbetalningsgods. I enskilda mål finns oftast en dom eller ett beslut som grund för verkställigheten. Dessa redovisas i avsnitt 2. Stat och kommun kan vara borgenärer även i enskilda mål, t.ex. då det är frågan om olika slag av avgifter till stat, kommun eller landsting. Genom t.ex. de affärsdrivande verken uppträder staten ofta som sökande i e-mål. Har staten tillerkänts skadestånd är detta också en fordran som handläggs som e-mål. För handläggningen av a-mål gäller många undantagsbestämmelser i utsökningsbalken. Dessa bestämmelser finns i slutet av ett flertal av kapitlen. Ofta innebär bestämmelsen att en eller flera tidigare paragrafer i kapitlet inte gäller vid handläggning av a-mål. Vid handläggning av a-mål måste man alltså kontrollera i slutet av aktuellt kapitel om några bestämmelser inte är tillämpliga. Det finns också bestämmelser om att KFM företräder sökanden i a-mål, mera om detta i avsnitt Jäv mot förrättningsman En förrättningsman får inte handlägga ett utsökningsmål i vilket han själv eller någon honom närstående har intresse av utgången. Enligt 1 kap. 4 UB ska jävsbestämmelserna i 4 kap. 13 rättegångsbalken tillämpas. Den förrättningsman som känner till något som kan ge anledning till jäv är skyldig att självmant anmäla detta till KFM (1 kap. 5 UB). KFM ska då snarast besluta i frågan. Innan saken är avgjord får förrättningsmannen bara vidta åtgärder som inte kan vänta till dess någon annan tagit över handläggningen. Den omständigheten att en förrättningsman tidigare handlagt mål mot en svarande är inte i sig jävsgrundande för handläggning av nya mål mot svaranden. Generellt gäller att en förrättningsman av försiktighetsskäl bör undvika situationer där hans opartiskhet på rimlig grund kan ifrågasättas, t.ex. därför att han på ett eller annat sätt känner någon av parterna. Detta kan gälla lägen när exempelvis en

22 22 Inledning, Avsnitt 1 granne, en bekant eller närstående är inblandad och detta oavsett om handläggningen rör en fysisk eller juridisk person. 1.5 Tolk och översättning KFM har möjlighet att anlita tolk om det behövs (2 kap. 8 UB). Tolkningen kan ske till eller från svenska språket eller vara hjälp åt någon som är hörsel- eller talskadad. När det finns medarbetare hos KFM som har behövliga språkkunskaper bör tolkningen kunna utföras internt. Om den möjligheten inte finns får professionell tolk anlitas. I utsökningsbalken finns inga krav på att tolk behöver avlägga ed eller försäkran. Det finns inte heller några bestämmelser om jäv för tolk i utsökningsmål. Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare innehåller dock regler som torde vara tillämpliga på den som KFM anlitar för dessa uppdrag. Genom statlig upphandling finns det avropsavtal för tolkförmedling som gäller även för KFM. När det gäller översättning av handling hänvisar utsökningsbalken till reglerna i 33 kap. 9 rättegångsbalken. Dessa innebär att en handling aldrig får avvisas eller lämnas utan någon åtgärd bara för att den inte är skriven på svenska och att KFM får vid behov översätta handlingar. Även i detta fall kan det finnas egen personal som har språkkunskaper så att innehållet i handlingen kan begripas. Om inte, har KFM två möjligheter. Den ena är att anmoda parten att tillhandahålla en översättning. Detta bör främst komma i fråga om parten yrkesmässigt uppträder som sökande och får förutsättas ha resurser för att klara översättningskostnaden. Den andra möjligheten är att KFM anlitar professionell översättare. Om den som ger in handlingen på annat språk inte har medel för översättning är KFM hänvisad att låta översätta handlingen. Skrivelser på danska eller norska ska alltid godtas. Kostnaderna för såväl tolkning som översättning av handlingar betalas av allmänna medel. Taxan för tolkning hos KFM fastställs årligen genom Domstolsverkets tolktaxa. För översättning finns ingen motsvarande taxa, utan översättaren ska ha skälig ersättning. Det är därför lämpligt att i förväg upphandla eller avtala om ersättningen.

23 Inledning, Avsnitt 1 23 Innehållet i REX och INIT Terminalåtkomst Gallring Rättelse och skadestånd 1.6 Utsöknings- och indrivningsdatabasen I lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (databaslagen) och i förordningen med samma rubrik regleras användningen av personuppgifter och andra uppgifter i KFM:s olika databaser. Beträffande personuppgifter ersätter databaslagen bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Bestämmelserna i PUL gäller dock i rätt stor utsträckning för personuppgifter i KFM:s databaser genom att databaslagen hänvisar till PUL. IT-stödet i indrivningsprocessen lämnas genom systemen REX och INIT. Det ursprungliga systemet, REX, är ett renodlat ADBregister medan INIT ger stöd även i själva handläggningen. När INIT är färdigutvecklat kommer det att ha ersatt de funktioner som idag finns i REX. Till stöd för försäljningen av fastigheter finns ett särskilt system som kallas Duffex. Databaslagens bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i 2 kap. och omfattar samtliga dessa system. För varje gäldenär finns uppgift om personnummer/organisationsnummer, namn, adress, civilstånd samt om gäldenären driver näringsverksamhet. För varje skuld finns uppgift om belopp, vad skulden avser (medelsslag, period) m.m. I enskilda mål finns uppgift om när och av vilken domstol eller myndighet skulden fastställts, sökandens namn och adress, vilken verkställighet som sökts m.m. Uppgifter om åtgärder som KFM vidtagit registreras också, t.ex. utmätning eller avbetalningsplan. I anmärkningskolumnen registreras också en sekretessmarkering (SEKR) om uppgifterna om målet inte är offentliga, utan måste sekretessprövas när någon vill ha ut dem. Uppgifterna i REX och INIT är tillgängliga genom terminal för KFM:s personal. Dessutom har Skatteverket, Tullverket och Säkerhetspolisen terminalåtkomst till vissa av dessa uppgifter. Uppgifterna gallras när de inte behövs längre i verksamheten och senast fem år från det att utsökningsmålet avslutades. Gallringen innebär att uppgifterna överförs till ett dokumentationssystem som är sökbart med person- eller organisationsnummer. Genom hänvisning i 3 kap. 3 databaslagen till PUL gäller den senare lagens bestämmelser om rättelse och skadestånd när

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN

ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN NYHETER M.M. 2012-10-31 ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN I 1 kap 9 regeringsformen (RF) objektivitetsprincipen som innebär att myndigheter och domstolar i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2015-06-01 Dnr 386-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom Beslutet i korthet: I en tredskodom hade

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Exekutionsärenden. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken

Exekutionsärenden. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken Exekutionsärenden Kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 utsökningsbalken (Dnr 5479-2010) Anmälan F.Ö. framförde i en anmälan klagomål

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad

Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad Dnr 801 26925-07/121 (dnr 131 274223-06/112 under remissförfarandet; överflyttat till diarienummer 801 11090-06/112) Utmätningsförrättning

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Dnr 801-17934-08/1152 2008-09-29 Vid utmätning av här aktuell egendom ska beneficieprövning ske i enlighet med vad som framgår

Läs mer

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen.

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen. A ktieboken av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Ett aktiebolag har alltid en aktiebok som ska innehålla en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Aktieboken är offentlig som vem som

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012

Förvar och kvarstad. En handledning för åklagare. RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 1 Förvar och kvarstad En handledning för åklagare RättsPM 2012:9 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 När kan förvar och kvarstad användas?... 3 1.2 Skillnader

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Tillförlitligare kreditupplysningar

Tillförlitligare kreditupplysningar Tillförlitligare kreditupplysningar ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav Betänkande av Utredningen om uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning Stockholm 2014 SOU

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Nr 4/07/IND - Ställningstagande avseende preskriptionsfrågor vid krav och utmätning

Nr 4/07/IND - Ställningstagande avseende preskriptionsfrågor vid krav och utmätning Nr 4/07/IND - Ställningstagande avseende preskriptionsfrågor vid krav och utmätning Expertgruppen indrivning Dnr 80835840-07/121 2007-12-03 Vid fråga om bedömning av preskriptionsavbrott skett genom åtgärd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2000:172 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer