Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)"

Transkript

1 Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som fanns på Dufeke köptes från sterbhuset och fördes över till Axelvold, där ett arkiv hade inrättats i ena flygeln. Aridvet ordnades och förtecknades 1968 av fil.kand. Gabriel K villner under min ledning. Arkivet omfattar ca 75 hyllmeter (616 arkivkartonger) och består av handlingar, som härrör från släkten Berg von Lindes gods eller från ingifta släktmedlemmar. I det senare fallet finns. det en mångfald arkivalier med proveniens från gods, som inte varit i Berg von Lindes ägo. Exempel på detta är handlingar från örup, Glimminge, Gyllebo. Det disparata arkivbeståndet har medfört att problem uppstått vid ordningsarbetet Arkivalierna har sammanförts i fyra huvudgrupper; Dufeke godsarkiv, Axelvalds godsarkiv, Björnö godsarkiv och Gyllebo godsarkiv. Under dessa huvudgårdar har legat underlydande gårdar, som i många fall vandrat från och till huvudgården och i ett fall - Halmstadgården - bytt huvudgård. Halmstadgården låg t.o.m under Dufeke men såldes då till Stephan von Lantingshausen Wachtmeister på Axelvold. För det mesta har dessa olika huvudgods haft olika innehavare inom släkten, men samägande under kortare tidsperioder förekommer också. Förutom dessa godsarkiv finns vad som i förteckningen betecknas föreningsarkiv. Dessa är Dufeke kontrollförening (protokoll, stadgar, korrespondens, räkenskaper tillsammans 5 arkivkartonger); Halmstads sockens hingstförening (l arkivkartong räkenskaper): Halmstads sockens luftskyddsförening (protokoll och brev); Halmstads sockens hemvärnsförening (protokoll och brev); Musikaliska sällskapet /Kristianstad/ (protokoll, matrikel och brev i en arkivkartong). Huvudparten av arkivalierna (547 arkivkartonger) hörrör från Dufeke med dess underliggande gårdar - Halmstadgården, Tarstad, Loarp, Halmstadlund, Bulstofta, Pålstorp samt Dufeke och 57

2 Anna Christina Meurling Pälstorps skogar (i förteckningen kallade skogarna). Dufeke kom i Henrik Walter Berg von Lindes ägo Denne var redan ägare av Axelvold samt Björnö och Stäflö och under Henrik Walters livstid var således dessa enheter samägda. Vid hans död 1834 tillföll Dufeke Axel August Berg von Linde, Axelvold Otto Salomon Berg von Linde och Björnö-Stäflö kom i släkten Posses ägo (Sofia Wilhelmirra Berg von Linde var gift med Carl Otto Posse). Dufeke och Axelvold kom således att ägas av olika grenar av ätten fram till 1906, då ägaren av Dufeke :Johan Berg von Linde d.ä. köpte Ax elvold av sin faders kusin. Vid J o hans död 1919 fick hans äldsta son, Johan, Dufeke och den yngre, Albert, Axelvald gick Dufeke ur släkten. I Dufeke godsarkiv finns åtkomsthandlingar, som härstammar från tiden innan Henrik Walter Berg von Linde kom i besittning av godset. Ett pergamentsbrev från 1610 omtalar att Laxmand Gyldenstierna sålde Dufeke till Melchior Ulfstand på Axelvold och ett annat att Axel Ulfstand sålde Dufeke till Tage Thott Andersen års pergamentsbrev är den äldsta åtkomsthandlingen. I många fall har åtkomsthandlingarna kvar de vidhängande sigillen, så är fallet t.ex. i köpeavhandlingen 1647, då Wolff Hieronumus von Kradtz sålde Dufeke till Malte Juel. Huvuddelen av arkivet består av räkenskaper. Från och med Henrik Walter Berg von Lindes förvärv av Dufeke kan man i räkenskaperna i detalj följa godsets skötsel och dess ekonomi. Från äldre tid finns huvudräkenskaper (s.k. räkningar) och olika slag av specialräkenskaper (spannmåls-, potatis-, kreaturslistor etc). På 1900-talet avlöses dessa två typer av modernare bokslut och kassaräkerrskaper. Verifikationsserien börjar 1920 och i denna ingår även avlöningslistor. Serien är synnerligen omfångsrik (153 arkivkartonger). Från 1800-talet finns också avlöningsräkenskaper och dagsverkslistor etc. och genom dessa seriers handlingar kan man få en god bild av de anställdas inkomster, arbetsinsatser och deras förhållande till sin arbetsgivare. I arkivet ingår också e.n mycket välbevarad serie arrendekontrakt och syneprotokoll med början Kontrakten har ordnats i alfabetisk ordning och kompletterar bilden arbetsgivare-anställda. Beträffande de underliggande gårdarna har Halmstadgården haft den mest självständiga ställningen - vissa tider utarrenderad -och har tidvis ekonomiskt förvaltats för sig. Från 1896 finns avlöningslistor, verifikationer, dagsverkslistor (äldre samlande beteckning är månadsrapporter). En kort tid i början av 1800-talet har det även förts en huvudbok på Halmstadgården. Halmstadgårdens handlingar har efter 1963 proveniens i Axelvalds gods. På Tarstad har det också förts vissa specialräkenskaper, s.k. annota- 58

3 Godsarkiv på Axelvold tionsböcker, varmed avses avlöningslistor och månadsförslag från början av 1800-talet. Detsamma gäller för en kort tid även Loarp. Noggranna specialräkenskaper har förts under 1900-talet för skogarna, vilket gett upphov till ett flertal volymer. De övriga underlydande gån:larna har inte avsatt några specialräkenskaper, som legat till grund för Dufekes huvudräkenskaper. Korrespondensen utgör tre olika serier. En serie brev och räkningar har ordnats årsvis, en har fått ha kvar sin ursprungliga ordning i buntar och en består av brevkopior. Räkningar, leveransnotor etc. har inte skiljts ut från breven på grund av det stora arbete ett sådant förfarande skulle medföra. Den ursprungliga ordningen torde också ha varit denna blandning av räkningar och korrespondens. Så är otvetydigt fallet med korrespondensserie nr två, där den ursprungliga ordningen inte har rörts utan blott redovisats kronologiskt. Det har alltså inte varit möjligt att sammanföra de två korrespondensserier, som inte typmässigt skiljer sig åt. Den tredje serien består, som redan nämnts, av brevkopior och är alltså artskiljd från de andra två. Exempel på handlingar som ämnesordnats.är handlingar rörande jakt, anställda samt bank- och försäkringshandlingar. Alla dessa handlingar är av sent datum - huvudsakligen 1900-talshandingar - och framför allt jakthandlingarna har avsatt stora serier beroende på Johan Berg von Linde d.y:s stora jaktintresse. Ett flertal handlingar har inte gått att ordna in under sådana rubriker som räkenskaper, åtkomsthandlingar etc., utan lagts på de enskilda personerna. En del av arkivet återfinns alltså under enskilda godsinnehavares handlingar (J) och denna serie börjar med Henrik Walter Berg von Linde (J 1). Principen har varit att man där endast skulle återfinna privathandlingar, men det visade sig omöjligt att sortera ut alla godshandlingar. Serien är dock noggrant redovisad och det är ingen svårighet att återfinna de godshandlingar som ingår. Speciellt Axel August Berg von Lindes handlingar (J III) kännetecknas av denna blandning. De äldre omslagen med innehåll har bibehållits trots att texten på omslaget i en del fall är missvisande. J III: l innehåller ett omslag "Viktiga handlingar till en del rörande fastigheterna" och handlingarna består t.ex. av ett mutbrev på ett limstensbrott i Tirups socken 1788, ett äktenskapsförord 1827 som Axel August Berg von Linde undertecknat på Norra Asbo häradsrätts vägnar, likvider med August Berg von Linde från hans skolgång , brev och koncept angående andelar i ett järnvägsbolag. I denna volym ingår också åtkomst- och arrendehandlingar för Halmstadlund och Svalövsgården, som egentligen skulle ha lagts bland godsets handlingar. 59

4 Anna Christina Meurling Dufeke godsarkiv innehåller en handling med främmande proviniens (Ö). Denna är en åtkomsthandling för Harpholma i Sunnerbo härad 1807, som kanske kommit till arkivet genom någon släktmedlem i Kristianstad (Jean Albrecht Berg von Linde?). En annan del av arkivet upptas av Axelvalds godsarkiv. Axelvald kom i släkten von Lindes ägo 1699 men i samband med att Henrik Walter Berg von Linde köpte Dufeke och bosatte sig där, fördes förmodligen Axelvalds godshandlingar dit. Samma sak skedde när de två godsen ånyo fick en och samme ägare 1906; vid det sistnämnda tillfället fördes alltså Axelvaldshandlingar från 1800-talet över till Dufeke övertogs Axelvald av J o han W. Berg von Linde d.ä.:s andre son Albert och detta betyder att 1921 är sjutår för de från Dufeke komna Axelvoldshandlingarna. Handlingar efter 1921 är ännu inte ordnade och förtecknade. Det finns emellertid andra handlingar angående Axelvald inbakade i Berg von Lindes släktarkiv, vilka har sammanförts under senare år och förvaras på Axelvold. Huvuddelen av detta släktarkiv kommer från Sigge Berg von Linde, som ägde Axelvald I det från Dufeke komna Axelvalds godsarkiv börjar åtkomsthandlingarna 1579 då Fredrik II genom byte frånhände sig några gårdar i Svalövs socken till Axel Wiffert på Axelvold. Räkenskapsserierna börjar 1768 och är relativt fullständiga och fortlöpande. Ett tredje godskomplex som givit upphov till ett enhetligt arkivmaterial är Björnö godsarkiv, där Stäflö gods ingår. Henrik Walter Berg von Linde ärvde 1787 Björnö, Stäflö och Skäggenäs skeppsvarv från moderns släkt Ulvenclou avyttrade Henrik Walter och hans hustru Björnö-Stäflö till sina barn dels som gåva, dels mot skuldsedlar som avräkning på framtida arv, så att sönerna Otto Salomon, Jean Albrecht och Axel August fick vardera 1/5-del och döttrarna Agneta Charlotta med man Carl Hederstierna, Henrietta Louise, Wilhelmine Sophie med man Carl Posse och Eva Ottiliana Elisabeth lflo-del var. Carl Posse arrenderade därefter Björnö-Stäflö. Skäggenäs skeppsvarv arrenderade Henrik Walter ut från och med upplät han ena hälften till ett bolag på 10 lotter; den andra hälften behöll han själv. Från Skäggenäs finns inventarier, räkenskaper, avlöningslista. Varvet ingick sedermera i Björnö-Stäflö-affären 1814 och Carl Posse stod således för de olika familjeparterna. Korrespondensen mellan Posse och arrendatorn Brittheli angående Skäggenäsarrandet finns bevarad. Efter Henrik Walters död 1834 fick Carl Posse godsen genom sin fru. De handlingar som finns i arkivet omfattar tiden

5 Godsarkiv pi:i Axelvald 1834 och Henrik Walters dödsår är således slutår. Arkivalierna består av åtkomsthandlingar, räkenskaper , arrende- räkenskaper samt korrespondens och ämnesordnade handlingar. Ytterligare handlingar för Björnö, Stäflö och Skäggenäs finns i Berg von Lindes släktarkiv. De arkivalier i Björnö godsarkiv, som förts till serien enskilda godsinnehavares handlingar (J) stammar från Ulfvencloutiden. Dit hör t.ex. en räkenskapsbok för Lillö kungsgård Abraham Henrik Ulfvenclou innehade Lillö som majorsboställe från 1762 och hans dotter var gift med Otto Adrian Berg von. Linde. Den fjärde delen av arkivet består av handlingar rörande Gyllebo, Gärsnäs, örup, Glimminge, Sophienlust, Henrikstorps glasbruk, Långvinds bruk m.fl.. Alla dessa handlingar har kommit till arkivet genom Inga siliversparre gift med Valter Wilhelm Berg von Linde. Den 1967 avlidne Johan Berg von Linde d.y. var sonson till henne.. De flesta handlingarna rör Gyllebo och det har ansetts lämpligt att ordna arkivet med Gyllebo som samlande beteckning. Därefter har arkivalierna uppdelats i handlingar, ordnade med Gyllebo som huvudord och handlingar ordnade efter person. Godset Gyllebo kom i generalguvernementskamreraren och landshövdingen Jöran Adlerstens ägo genom hustrun Maria Ehrenberg och ärvdes vid hans död av hans döttrar. Handlingar som enbart rör Gyllebo. består ti,ll huvuddelen av räkenskaper, vilka omfattar tiden från mitten av 1700-talet och ett sekel framåt. Från Jöran Adlerstens dotter Christina Beatas tid som ägare av Gyllebo finns också handlingar rörande det av Adlersten anlagda Henrikstorps glasbruk Systern Ulrika Adlersten (gift med Albrekt Schönström) var intressent i glasbruket och arkivalierna består av räkenskaper samt brev till inspektorn för glasbruket från Albrecht Schönströms ombud Wessman. Långvinds bruk (Gävleborgs län) ägdes en tid av Ulrika Adlersten och via systern Christine Beata har fyra bruksböcker för tiden bevarats i Gylleboarkivet. Bruksböckerna är försedda med register och ä:r upplagda dels på realkonton och dels på personkonton. Godset Gärsnäs inlöstes och ärvdes av Hedvig Sophia von Schantz' man Albrecht Schönström, som var systerson till Christina Beata och Ulrika Adlersten. Gårdsräkenskaper förda av Hedvig Sophia (mormorsmor till Inga Silfversparre) finns bevarade i arkivet, likaså räkenskaper mellan hennes man Albrekt och dennes syskon angående Gyllebo och Gärsnäs. Godsen örup och Glirominge kom till Gylleboarkivet genom Holger O. Rosencra~tz ( ), som var gift med 61

6 Anna Christina Meurling Ulrika Schönström ( ). Hon var i sin tur dotter till Albrecht och Hedvig Sophia Schönström. Handlingarna för örup och Gliruminge är från 1800-talet. De handlingar som ordnats efter person berör personer, som varit ägare eller lierade med ägare till Gyllebo och är av privat karaktär med ett undantag. Några arkivalier med proviniens i det skånska generalguvernementet har behållits av Jöran Adlersten och blivit kvar på Gyllebo. Det rör sig om inkomna brev samt om ett brevkoncept Handlingar från Jöran Adlerstens verksamhet som krigskommissarie i Polen finns också. Handlingarna rör i övrigt familjerna Adlersten, Schönström, von Schantz, Rosencrantz, Wettercrona, Montan och Silfversparre och utgörs huvudsakligen av bouppteckningar, privaträkenskaper och andra affärshandlingar av olika slag. Där finns t.ex. privata kassaböcker från Johanna Maria Humble gift Wettercrona ( ) och hennes dotter Hedvig Elisabet Montan. Genom löjtnanten, vice här.adsskrivaren och sjukhuskommissarien Christian Adolf Montan har bl.a. räkenskaper för Ystad kronamagasin 1828 kommit till arkivet. Likaså handlingar angående Herrevadsklosters sjukhus såsom sjukhusjournaler över soldater som intagits där. Journalerna har inte några medicinska anteckningar utan uppger blott intagnings- och utskrivningsdata, namn och regemente. Dessutom finns vaklista, spisordningar, avlöningsstat m.m. för sjukhuset under Montans tid. För Remmarlövs gård finns det räkenskaper och det är tydligt att Montan hade hand om förvaltningen av denna kronans gård. Han blev sedermera satt i fängelse i Kristianstad på grund av oegentligheter i samband med sina olika förvaltningsuppgifter. över huvud har handlingarna rörande de olika släkterna redovisats noggrant eftersom sammansättningen är så pass heterogen. Skissen på sid 63 som gjorts upp av Gabriel Kvillner, visar hur de olika arkivenheterna förts samman. I detta sammanhang meddelas också att i det von Lantingshausenska biblioteket på Axelvald finns en handskrift med inkomna skrivelser till kanslikollegiet med de gängse påteckningarna om ankomst- och uppläsningsdag. Resolutionerna, som är påtecknade, är undertecknade av kanslirådet Herman Tersmeden Cedercreutz och alla breven är skrivna av ministern vid det sachsiska hovet Gustaf Ziilich. I volymen ingår även bilagor. 62

7 Godsarkiv på Axelvald örup, Gyllebo, Axelvold Tarstad Dufeke Björnö. Glimminge Gärsnäs l Urne Generalguvernementshandlingar vol Linde (1699) Ehrenberg OtL Adrian Ulfven- l clou Adlersten BTL l Henrik Walter Berg v. Linde Rosen- Scliön- Montan- "'-""""-"'-"'---'-'-'=:.;.1-=::::..s'-'-'c...=\ =.;::..:; crartz / ström. --handlingar Otto Sa- Jean Alb. Axel Aug.Carl Rosenlomon BvL BvL BvL Posse crantz JJan Aug. ~ W~lter Wilh. BvL BvL sl 1. BvJ /BIL d.ä. Albert/ BvL lngl Silfversparre g.m. Walter Wihl. BvL J o han BvL d.y-:----_ Föreningsarkiv Axelvalds godsarkiv A. Åtkomsthandlingar B. Räkenskaper l. Huvudböcker II. Spannmåls- och penningräkningar III. A vräkningsböcker IV. Verifikationer V. Räkenskaper av skilda slag C. Syneprotokoll, arrendekontrakt m.m. D. Handlingar ang. patronatsrättigheterna E. Inventarielistor och förteckningar H. Handlingar ordnade efter ämne J. Enskilda godsinnehavares handlingar 63

8 1-nna Christina Meurling Björnö godsarkiv A. Åtkomsthandlingar B. Räkenskaper I. " Räkningar" a. Björnö b. Stäflö II. Arrenderäkenskaper III. Räkenskaper av skilda slag F. Korrespondens H. Handlingar ordnade efter ämne J. Enskilda godsinnehavares handlingar Dufeke godsarkiv A. Åtkomsthandlingar I. Dufeke II. Halmstadgården B. Räkenskaper I. Räkenskaper ang. Dufeke a. Huvudräkenskaper aa. "Räkningar" ab. H uvudböcker, bokslut b. Specialräkenskaper ba. Månadsrapporter bb. Kassaböcker be. Kassarapporter bd. Kassajournaler be. Spannmåls-, potatisräk. m.m. bf. Räkenskaper ang. kreatursskötsel bg. Kontraböcker c. Verifikationer ca. Huvudserie cb. Kopior av utg. räkningar cc. Avräkningsböcker med firmor, attesterade räk. cd. Rekvisitioner d. Avlöningsräkenskaper da. A vräkningsböcker med anställda db. A v löningslistor dc. Avlöningsnotor dd. Dagsverks-, arbetslistor m.m. e. Räkenskaper av skilda slag II. Räkenskaper ang. Halmstadgården a. Huvudräkenskaper b. Specialräkenskaper ba. Månadsrapporter 64

9 Godsarkiv på Axelvald bb. Kassaböcker be. Spannmåls-; kraftfoderjournaler bd. Räkenskaper för mjölkkorna m.m. c. Verifikationer (se Dufeke samt B II db) d. Avlöningsräkenskaper da. A vräkningsböcker för anställda d b. A v löningslistor dc. Dagsverks- och arbetslistor e. Räkenskaper av skilda slag III. Räkenskaper ang. Tarstad a. Huvudräkenskaper (se Dufeke) b. Specialräkenskaper ba. "Räkningar" b b. "Annotations böcker" be. Kassaräkningar bd. Månadsrapporter c. Verifikationer (se B III ba-bd) d. Avlöningsräkenskaper (se B III ba-bd) e. Räkenskaper av skilda slag IV. Räkenskaper ang. skogarna a. Räkenskaper b. Mätsedlar m.m. V. Räkenskaper ang. Loarp C. Kontrakt l. Arrendekontrakt, syneprotokoll II. Odlingskontrakt D. Handlingar rörande Halmstads kyrka E. Liggare och register l. Dufeke a. Inventarieböcker b. Liggare över kreatur Il. Halmstadgården a. Inventarieförteckningar b. Liggare över kreatur F. Brev och räkningar l. Brev och räkningar, årsvis Il. D:o i buntar III. Brevkopior H. Handlingar ordnade efter ämne l. Handl. rörande besättningarna Il. III. Handl. rörande anställda Hand!. rörande jakten a. Förteckningar m.m. b. Hand!. rörande Conseil International de la Chasse 5 - Arkiv, Samhälle... 65

10 Anna Christina Meurling c. Handl. rörande Svenska jägarförbundet m.m. IV. Handl. ang. byggnader V. Handl. ang. skifte, vägar, dränering m.m. VI. Bank- och försäkringshandlingar a. Bankhandlingar b. Försäkringshandlingar VII. Handl. rörande roteringsverket VIII. Handl. rörande stenkolsbrytning IX. övriga handlingar J. Enskilda godsinnehavares handlingar l. Henrik Walter Berg von Linde Il. Jean Albrecht Berg von Linde III. Axel August Berg von Linde IV. Walter Wilhelm Berg von Linde V. J o han A. A. Berg von Linde VI. Comelie Bichon van Y sselmonde gift BvL VII. Johan V. V. A. Berg von Linde VIII. övriga Berg von Linde ö. Handlingar med främmande proveniens Gylfeho godsarkiv A. Handlingar l. Handlingar rörande Gyllebo m.fl. gods och företag Il. Handlingar ordnade efter person B. Räkenskaper l. Månadsförslag Il. Hedvig Sophia Schönströms gårdsräkenskaper III. övriga räkenskaper. 66

11 Enskilda arkiv i landsarkivet i Vadstena Av arkivarie Lars Nilsson De lokala statliga arkivmyndigl:}eterna, landsarkiven, kom redan från början av sin verksamhet att bli depåer även för förvaring av enskilda arkiv, låt vara i ringa omfattning. Sådana arkiv kunde någon gång komma in som leveranser från statliga myndigheter. Exempel på inlevererade enskilda arkiv är företagsarkiv, som på grund av konkurser hamnat bland domstolars handlingar, och egendomsarkiv, som genom jordförvärv kommit i skogsstatens ägo. En annan typ av inlevererade arkiv är sådana, som uppstått genom ämbetsmäns privata verksamhet och med deras arkiv levererats till landsarkivet (t.ex. av stadsfiskaler och länsmän drivna juridiska byråer, inkassoföretag o.d.). De från myndigheterna levererade enskilda arkiven är emellertid relativt få, och de är oftast fragmentariska. Den stora massan av enskilda arkiv i landsarkiven har överlämnats dit som gåvor eller depositioner från enskilda personer, företag eller föreningar. Förekomsten av enskilda arkivalier i landsarkivet i Vadstena går tillbaka till landsarkivets tidigaste år. Redan 1900 mottog landsarkivet fem pergamentsbrev från ett gods i Östergötland och dessa enstaka handlingar står som föregångare till de gårdsarkiv, som under de närmaste åren inlämnades. Gårdsarkiven var en tid tämligen allenarådande, men så småningom fick landsarkivet hysa även andra kategorier av enskilda arkiv. Det första industriarkivet, Delary bruks arkiv, inlämnades 1910, låt vara att det endast rörde sig om strödda handlingar. År 1922 inkom ett industriarkiv, som länge var det största enskilda arkivet i landsarkivet. Det var huvuddelen av Finspångs bruks arkiv, som nämnda år deponerades på landsarkivet av Fiskeby Fabriks AB. Sedan dess har många andra enskilda arkiv av olika kategorier samlats innanför landsarkivets murar. Landsarkivens möjligheter att ta emot enskilda arkiv har emellertid varit begränsade, och landsarkivet i Vadstena utgör därvidlag inget undantag. Något systematiskt insamlande av arkiv 67

12 har det alls inte kunnat bli frågan om. Under landsarkivets första decennier torde det i regel ha gått till så, att landsarkivet tog emot arkiv, oftast av mindre omfång, som det fick erbjudande om. Efterhand har landsarkivet kommit att spela en mera aktiv roll genom att i många fall självt ta initiativ i frågor om vård och förvaring av enskilda arkiv. Ibland har landsarkivet fått ingripa vid kännedom om arkiv, som varit i fara att förstöras; man har genomfört ett slags räddningsaktioner. En smått dramatisk räddningsaktion genomfördes beträffande J. G. Swartz AB:s arkiv i Norrköping. Firman hade omorganiserats och lokalerna sålts, och i samband därmed sonderade man möjligheterna till framtida förvaring av arkivet. Sådana möjligheter stod inte till buds i Norrköping. Innan undersökningarna hunnit slutföras, hade av misstag 45 säckar arkivalier skickats till en pappersavfallsfirma. Dessa räddades från förstöring av vaksamma personer i Norrköping, vilka underrättade landsarkivet. Säckarna med sitt dyrbara innehåll fick ändrad destination: landsarkivet i Vadstena. Därefter löstes förvaringsfrågan i bästa samförstånd mellan företaget och landsarkivet. Landsarkivarien utverkade byggnadsstyrelsens tillstånd att få ta i anspråk ett hittills oanvänt rum i slottet, och J. G. Swartz AB i sin tur bekostade hyllinredning till rummet, vilket nu helt upptages av detta företagsarkiv. Den här skildrade räddningsaktionen visar, hur landsarkivet givits möjlighet att ta emot ett stort arkiv, genom att ett dittills oanvänt rum i slottet fått disponeras. Exemplet är betecknande för situationen vid detta landsarkiv. Huvudparten av de större enskilda arkiven i landsarkivet har tagits emot under de senaste elva åren, och bland dessa kan man utskilja två stora "leveransperioder". Båda har samband med att landsarkivet fått sina lokaler utökade. Även om de nya utrymmena i första hand kommit leveransmogna statliga arkiv tillgodo, har också enskilda arkiv kunnat draga nytta av dem. År 1958 iordningställdes en del av smårummen i slottets västra del för landsarkivets räkning pch i samband därmed mottog landsarkivet bl.a. Reijmyre glasbruks arkiv, AB Nordiska Motorverkstädernas arkiv och Drags AB:s arkiv. Under åren erhöll landsarkivet ytterligare utrymmen i slottet samt dessutom i fastigheten Slottsgatan l. Bland de arkiv, som därefter mottagits, kan nämnas Eds bruks arkiv och Carlingska affärsarkivet (1965), Dala säteris arkiv (1966), Mjölby Kvarn AB:s och AB Törnell & Ringströms arkiv (1967). F.n. är situationen den, att landsarkivets möjligheter att ta emot enskilda arkiv åter minskats, vilket man med särskilt beklagande måste åse i en tid, då kraven på de statliga arkivinstitutionerna i detta 68

13 avseende blir allt starkare. Trots tillfälligheternas spel, när det gäller mottagandet av enskilda arkiv i landsarkivet i Vadstena, kan man spåra en viss utveckling med hänsyn till de kategorier av arkiv, som mottagits under landsarkivets snart sjuttioåriga verksamhet. Till en början fick landsarkivet ta hand om enstaka "värdepapper", pergamentsbrev. över gårdsarkiv, person- och släktarkiv går utvecklingen fram till de stora företagen, som till största delen leverer~ts under det senaste decenniet. Slutligen har landsarkivet under de allra senaste åren som ett nytt och väsentligt tillskott fått mottaga en rad föreningsarkiv: fackföreningar, nykterhetsföreningar, idrottsföreningar, ekonomiska föreningar och andra. Givet är, att man bakom avlämnandet av arkiv kan spåra konjunkturernas växlingar. Särskilt gäller detta beträffande företagen, där sammanslagningar och andra former av strukturrationaliseringar gjort arkiven herrelösa eller på annat sätt utsatt dem för faran av skingring eller förstöring. Men i tillväxten av landsarkivets bestånd av enskilda arkiv kan man också spåra en genom åren förändrad attityd från landsarkivets sida, en attityd, som påverkats av forskningens inriktning och därmed dess värdering av forskningsmaterialet Begynnelsen är personforskningen, vilken i den mån den använde sig av enskilda arkiv, sökte sig till gårds- och släktarkiven, särskilt då herrgårdarnas arkiv. Utvecklingslinjen går vidare fram till ekonomisk-historisk och socialhistorisk forskning, för vilka discipliner företagsarkiven och föreningsarkiven blir ett väsentligt källmaterial. Den här skisserade linjen skall dock självklart inte ses som en övergång från - till; den innebär en oavbruten breddning av efterfrågan på källmaterial. De enskilda arkiv, som avlämnats till landsarkivet, har i första hand registrerats i ett kortregister. Så har skett sedan drygt tre decennier tillbaka. Kortregistret systematiserades under Sten Engströms tid som landsarkivarie. Med hänsyn till arkivens storlek registrerades de på två grupper: Enskilda arkiv I och Enskilda arkiv II, den senare gruppen med den förklarande undertiteln Enstaka handlingar. Till dessa lades en tredje grupp, Enskilda arkiv III, upptagande fragment av enskilda arkiv, som ingick i till landsarkivet levererade myndigheters arkiv. När det i fortsättningen talas om enskilda arkiv avses de till grupp I hänförliga arkiven; enstaka handlingar samt arkivfragment ingående i myndigheters arkiv har alltså uteslutits. I samband med nu pågående förtecknande av landsarkivets ämbetsarkiv och den genomgång av de enskilda arkiven, som skett i samband med uppläggande av nytt register över dessa, har termen "enskilda arkiv" givits en trängre innebörd än tidi- 69

14 gare. Från de enskilda arkiven har nämligen avskilts en rad arkivbildare, som kan betraktas som myndigheter eller på annat sätt har "officiell" prägel. Exempel på sådana är hushållningssällskap, skogsvårdsstyrelser, försäkringskassor, sjömanshus, stiftsråd samt vissa vårdanstalter och undervisningsanstalter. Landsarkivets bestånd av enskilda arkiv, såsom termen ovan definierats, omfattar f.n. (årsskiftet 1968/1969) c:a 190 stycken. Den sammanlagda storleken av dessa är omkring l 200 hyllmeter. Som jämförelse kan nämnas, att omfånget av de i landsarkivet förvarade kyrkoarkiven är c:a 850 hyllmeter. Förteckningsläget för de i landsarkivet förvarade enskilda arkiven är relativt gott. Flera generationer arkivmän har lämnat sina bidrag till beståndet av förteckningar, men helt naturligt har tempot i förtecknandet ökat under senare år. Bland de ej förtecknade arkiven befinner sig tyvärr några av landsarkivets största arkiv. Ordnarrdet och förtecknandet av dessa har varit ett alltför omfattande arbete för att kunna inpassas bland depåtjänstens många arbetsuppgifter. I bihanget till denna framställning har de viktigaste i landsarkivet förvarade enskilda arkiven uppställts, fördelade på olika slag av arkivbild are. A v varje kategori har de större eller mera betydelsefulla arkiven tagits med. Det bör framhållas, att någon bestämd gräns mellan kategorierna inte kan dragas. Två saker bör framhållas, dels förekomsten av arkivalier från jordbruksrörelse i bruksarkiven i de många fall då bruken drev sådan rörelse, dels den ofta svävande gränsen mellan gårds- (gods-), släkt- och personarkiv. Ett frappant exempel på sistnämnda fall är Löfstadarkivet, som med handlingar rörande jordegendomar och deras drift förenar släkt- och personhandlingar, många med lös eller ingen anknytning till Löfstad. - Termen "gårdsarkiv" förbinder man ofta med åtkomst- och därmed sammanhörande handlingar. I tabellen har upptagits några "godsarkiv", vilken term avser att markera, att det rör sig om större arkiv, där handlingar från jordbrukets drift är ett väsentligt inslag. Som framgår av ovanstående har landsarkivet hittillsvarande verksamhet beträffande de enskilda arkiven varit konsekvent och målmedveten, såtillvida som det alltid ställt sig positivt till arkivens bevarande. I det praktiska utförandet har verksamheten däremot ofta varit beroende av tillfälligheternas spel: tillvaratagande av arkiv, som hamnat i landsarkivet med leveranser från myndigheter, som genom initiativ utifrån erbjudits landsarkivet eller 70

15 som genom landsarkivets ingripande "räddats" i ett kritiskt ögonblick. Och slutligen har i bakgrunden alltid funnits lokalfrågan såsom den slutgiltigt avgörande för landsarkivets aktivitet som depå för enskilda arkiv. Genom statsmakternas förändrade inställning till de enskilda arkiven, vilken fått sina främsta uttryck i anslag till riksarkivets disposition för inventering av sådana arkiv samt beslut om utredning rörande de s.k. folkrörelsearkiven, har landsarkivens arbete med de enskilda arkiven kommit in i ett nytt skede. Någon större ändring av principerna eller dessas omsättning i praktiken är det knappast fråga om. Snarast rör det sig om en gradskillnad, en nödvändig ökning och intensifiering av arbetet såväl i depån som på fältet. "Den nya given" beträffande de enskilda arkiven, vilken formellt initierades av statsmakternas åtgärder men har sin bakgrund i vår tids snabba förändringar i näringslivet och i befolkningens sociala och geografiska fördelning,' har ställt stora krav på landsarkiven, krav som dessa, inom parentes sagt, hittills fått möta med oförändrade personal- och medelsresurser. Redan den allmänna upplysningskampanj, de pressmeddelanden, artiklar, föredrag o.d., som följde i "den nya givens" spår, gav utslag hos landsarkivet i Vadstena genom erbjudanden om arkiv, begäran om besök eller förfrågningar i allmänhet. Detta accelererades ytterligare som resultat av landsarkivets egen verksamhet på området, främst den kurs för inventerare av enskilda arkiv, vilken hölls vid landsarkivet i januari 1967, och de olika inventeringsprojekt, i vilka landsarkivet medverkat vid planering och utförande. Vid sidan av det ökade arbete, vilket i växande grad givit sig tillkänna, måste man i fortsättningen också vara beredd att möta ökade krav från forskningens sida. Man kan vänta en stegrad efterfrågan på landsarkivets service, inte bara på tillhandahållande av material ur de i landsarkivet förvarade arkiven utan också på upplysningar i allmänhet rörande enskilda arkiv i distriktet. Det rör sig om en kontinuerlig och tilltagande arbetsbelastning, administrativt och arkivvårdande, på fältet och i depån. Som ett led i strävan att möta denna belastning och att rationalisera arbetet därmed har man vid landsarkivet i Vadstena funnit en effektivare registrering av de enskilda arkiven önskvärd. Ovan har redogjorts för den registrering, som skett beträffande de till landsarkivet avlämnade enskilda arkiven. Mycket tidigt, lades också upp ett register för de utanför landsarkivet förvarade arkiv, om vilka man erhöll kännedom. Dessa register gjorde länge en god tjänst, men inför de ovan relaterade omständigheterna 71

16 kändes behovet av en effektivare registrering allt starkare. Under loppet av år 1967 tog planerna på omläggning av registreringen fastare former. Planerna gick ut på ersättande av de gamla registren med ett enda, vilket inte i första hand skulle ha till uppgift att ge upplysningar om de i landsarkivet förvarade enskilda arkiven till tjänst för besökande forskare. Det skulle ha karaktären av ett administrativt register, avsett att underlätta landsarkivets arbete med distriktets enskilda arkiv över huvud taget: notering,. skriftväxling, bevakning, forskningsservice. I korthet uttryckt: ett alfabetiskt uppställt totalregister över enskilda. arkiv inom Vadstena landsarkivdistrikt Det skulle m.a.o. innefatta såväl de till landsarkivet avlämnade arkiven, som de i distriktet befintliga, om vilka landsarkivet på något sätt fått kännedom. Kraven på registret var framför allt, att det skulle vara lätt at.t sköta och överblicka och att man dän,ir skulle kunna hämta bestämda, grundläggande uppgifter. Registret färdigställdes under år Det är upplagt på lösblad för hålslagspärm i format A5. Registerbladen läggs upp på arkivbildarens namn. Redan förekomsten av ett registerblad på ett visst namn ger alltså tillkänna, att landsarkivet äger vissa fakta rörande arkivet. Till namnet är fogat ortsuppgift, vari ingår socken eller stadsnamn för att underlätta ett framtida uppläggande av ett topografiskt uppslagsregister över distriktets enskilda arkiv. För övrigt upptar registerbladet i huvudsak uppgifter om arkivets förvaringsplats (två alternativ: inom eller utom landsarkivet; i senare fallet precisering ifråga om ägare och förvaringsplats) samt uppgifter huruvida dossier är upplagd och om förteckning över arkivet finns i landsarkivet. Plats har lämnats för ytterligare anteckningar. Av registret får man, kort uttryckt, dels direkt vissa elementära uppgifter, dels hänvisning till källor för ytterligare upplysningar. Ett problem vid registrets uppläggande har varit hu~ långt registreringen av enskilda arkiv skulle drivas. Om avgränsningen mot de i landsarkivet förvarade enstaka handlingarna och arkivfragmenten av enskild karaktär har talats ovan. Svårigheten har legat i registreringen av de arkiv ute i fältet, om vilka landsarkivet fått underrättelse. Det stod snart klart, att en sovring måste ske beträffande en viss kategori av arkiv. Energiska inventerare ute på landsbygden har gått från gård till gård och noterat "gårdsarkiv", d.v.s. köpebrev, lagfartsbevis, arvshandlingar, o.d. Åtskilliga sådana arkiv rapporteras också finnas i hembygdsföreningarnas samlingar. En registrering av alla dessa vore tidskrävande och ganska meningslös, eftersom det slaget "gårdshandlingar" i regel finns i domstolsarkiven. Sådana arkiv har alltså 72

17 inte registrerats "individuellt", men inkomna uppgifter om dem har samlats i dossierer, upplagda på sockennamn. I registret har varje socken, för vilken underrättelser om sådana, ej särskilt registrerade arkiv finnes, fått ett registerblad med hänvisning till dossier. "Gårdsarkiv" av den vanliga typen är det väsentliga undantaget vid registreringen. Om något rapporterat arkiv f.ö. är alltför obetydligt eller fragmentariskt och av den anledningen ej bör "individuellt" registreras, avgöres från fall till fall. Det bör framhållas, att registret upplagts som ett nödvändigt hjälpmedel för landsarkivet i den nuvarande verksamheten rörande de enskilda arkiven. Det är alltså inget föregripande av det nationalregister över enskilda arkiv, som planeras av riksarkivet. Sedan ett sådant register upplagts och bringats att fungera, får man vid landsarkiven tänka sig en övergång till enhetliga lokala register, med ömsesidig avisering efter en fastställd mall mellan dessa och det centrala registret. Det nya registret upptar f.n. (årsskiftet 1968{69) c:a 600 blad. C:a o/3 av dessa lämnar upplysningar om enskilda arkiv i landsarkivdistriktet, vilka inte förvaras i landsarkivet. Många. av dessa registerblad motsvaras av en dossier i ämbetsarkivet, nämligen i sådana fall där skriftväxling ägt rum, där besökspromemoria upprättats eller annan notering gjorts. Uppgifternas utförlighet beträffande de utom landsarkivet förvarade arkiven varierar i hög grad, från en kortfattad notering vid ett telefonsamtal till en regelrätt förteckning. Antalet inkomna förteckningar över utanför landsarkivet i distriktet befintliga enskilda arkiv utgör f.n. c: a 70 stycken. Till forskningens tjänst kan det alfabetiska "totalregistret" över enskilda arkiv kompletteras genom registrering efter andra principer, som ger ingång i materialet från olika utgångspunkter. Nära till hands liggande är en topografisk registrering. För en branschinriktad forskare vore det en fördel med en registrering efter kategori. Båda slagen av registrering torde lätt kunna utföras. Skall man med ett hastigt växande "lager" av uppgifter om enskilda arkiv kunna tillgodose förfrågningar ur mera speciella infallsvinklar, torde man däremot få ge upp den manuella registreringen för en automatisk. Oavsett hur man agerar ifråga om de enskilda arkiven, med propaganda, rådgivning och inventeringar, kommer man förr eller senare fram till den punkt, där det gäller att ta hand om och bevara det som bör bevaras. Det torde gälla för flertalet lands- 73

18 arkiv, att vad som hittills blivit gjort ifråga om mottagande av enskilda arkiv till förvaring, i hög grad fått sin prägel av den situation arkivtjänstemännen befunnit sig i: att vilja men inte kunna. Sakliga bedömningar har ibland fått vi).<a för högst ovidkommande bevekelsegrunder. Man har tagit emot små och måhända värdelösa arkiv för den goda sakens skull, och för att de krävt liten plats. Man har måst avvisa erbjudanden om stora och värdefulla arkiv, för att de varit - stora. De enskilda arkiv, som nu och i fortsättningen pockar på att bli tillvaratagna, kommer i flertalet fall att vara av en helt annan storleksordning, än de som hittills mottagits i landsarkiven. Om de statliga arkivinstitutionerna då överhuvud taget skall kunna göra något, krävs helt andra resurser än dem man nu disponerar. r. Bihang. Viktigare enskilda arkiv i landsarkivet i Vadstena Anm. I volymantalet ingår ej separat förvarade kartor. Sådana finns i vissa fall, t.ex. AB Kinda Kanal och Löfstadsarkivet, i stort antal. - Tidsomfattningen är ungefärlig; med årtalen (ibland avrundade) anges i regel den tid, som täcks av huvuddelen av arkivet eller av arkivets viktigaste serier. - Förteckningsläge anges med Fört. (förteckning), om arkivet är ordnat och förtecknat F.ö. användes beteckningarna Prel. fört. (preliminär förteckning), Rev. (leveransreversal), Inv.-lista (inventeringslista), Oordnat. Termerna kan anses utgöra en sjunkande skala. Kategori Antal Tidsom- Förteck- Arkivbildare, arkiv, samling vol. fattning ningsläge Bruksrörelse, metall- och verkstadsindustri. Bona bruk Fört. Eds bruk F inspångs bruk Inv.!ista Karlströms bruk Fört. AB Nord. Motorverkstäderna, Finspång Livsmedelsindustri. Mjölby Kvarn AB l Oordnat J. G. Swartz AB, Norrköping ~1950 Vadstena Kvarn AB Fört. 74

19 Kategori Arkivbildare, arkiv, samling Tidsom fattning Antal vol Förteckningsläge Textilindustri. Drags AB, Norrköping Rev. AB Törnell & Ringström, Norrköping l Oordnat Andra industrier. AB De Svenska Kristallglasbruken Fört. Reijmyre Glasbruk l Vadstena. Cigarrfabrik Banker. Smålands m..fl. provinsers hypoteksförening Vadstena Enskilda bank Handelsföretag. Carlingska affärsarkivet, Vadstena Hoppenstedtska affärsarkivet, Kalmar Motala Spirituosa AB Sundenska Bokhandeln, Vadstena Juridiska byråer. Mjölby Advokatbyrå Skänninge juridiska byrå Andra företag. Byggmästare Lars Jönsson, Jönköping Kinda Båtleds- och sjösänknings AB Kinda Kanal AB Tåkerns Sjösänknings AB Tåkerns Strandägareförening Tidnings AB östgötabladet, Vadstena Föreningar. Logen 1831 Gustaf Wasa, Vadstena segelsällskapet Vättern, Vadstena Statens sjukhuspersonals förbund avd. 3, Vadstena Prel.fört Inv.-lista Fört Rev Fört Rev Fört Rev , Fört. 75

20 statens sjukhuspersonals förbund avd. 37, Vadstena Vadstena Arbetarkornmun Vadstena Lottakår stiftelser. Dicksonska stiftelsen, Vadstena Rev. Fröbergska stiftelsen, Kalmar Fört. Godsarkiv. Dala säteri, Grebo s:n Hageby storgård, Allhelgona s:n Christinelunds gård, Arby s:n Prel.fört. Lötstadarkivet Fört. Person- och släktarkiv, samlingar. Läroverksadj. P. A. Englund, Norrköping Rev. Kylanderska sterbhuset, Vadstena Fört. skulptören Gottfrid Larssons brevsamling Skriftställare Rolf Nystedts familjearkiv, Vadstena Lektor Nils Roden, Västervik

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13. E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se

Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13. E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se Tingsgården 370 10 Bräkne-Hoby Tel. 0457 813 87 Mob. 070 634 83 13 E-post: blekingearkivet@telia.com Webb: www.blekingearkivet.se Offentliga arkiv Riksarkivet, Landsarkiv, Kommun arkiv etc. Detaljreglerad

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer