Rättshjälpshandbok 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättshjälpshandbok 2013"

Transkript

1 9/2013 Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen

2

3 9/2013 Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen

4 Justitieministeriet, Helsingfors 2013

5 Publikationens titel Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen 9/2013 Utredningar och anvisningar OSKARI nummer JM 12/33/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: Offentlig rättshjälp, rättshjälpsbyråerna, biträdena, ansökan, rättshjälpsbeslut, begäran om beslut, självriskens grunddel, självriskens tilläggsdel, arvodena Justitieministeriet tillsatte i maj 2010 en arbetsgrupp för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppens mandatperiod var Arbetsgruppen fick i uppdrag bland annat att utarbeta rekommendationer om bästa praxis vid behandlingen av rättshjälpsansökningar och fattandet av rättshjälpsbeslut samt att lägga fram förslag om vidareutvecklingen av ärendehanteringen i rättshjälpen. Rättshjälpshandboken är en del av den rapportering som ingick i arbetsgruppens uppdrag. Den nya rättshjälpshandboken ersätter den tidigare rättshjälpshandboken som gavs ut år Behovet av en uppdaterad handbok blev uppenbart i samband med ändringarna som gjordes i författningarna som gäller rättshjälp. De ändrade bestämmelserna i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december Samtidigt trädde i kraft även ändringarna i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål, ändringarna i lagen om statliga rättshjälpsbyråer och ändringarna i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar. De ändrade bestämmelserna i förordningen om rättshjälp trädde i kraft den 1 januari Målet med ändringarna har varit att göra det möjligt att elektroniskt ansöka om rättshjälp och att förenkla ansökningsförfarandet. Införandet av den elektroniska kommunikationen vid rättshjälpsbyråerna i mars 2010 medförde betydande ändringar i ansökningsförfarandet och praktikerna i rättshjälpen. Därtill möjliggör den elektroniska ansökan att behandlingen av rättshjälpsbeslut centraliseras till vissa rättshjälpsbyråer som har överenskommits vid resultatförhandlingarna. Syftet med rättshjälpshandboken är att ge rekommendationer och att samla den centrala informationen om rättshjälp i en och samma bok och på detta sätt snabba upp särskilt rättshjälpssekreterarnas informationssökning.

6 Julkaisun nimi Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset Tekijä Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmä Oikeusministeriön julkaisu 9/2013 Selvityksiä ja ohjeita OSKARI numero OM 12/33/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN URN:ISBN: Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä Julkinen oikeusapu, oikeusaputoimistot, avustajat, hakemus, oikeusapupäätökset, ratkaisupyyntö, perusomavastuu, lisäomavastuu, palkkiot Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2010 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän toimikaudeksi Työryhmän tehtäväksi annettiin muun muassa laatia suosituksia parhaiksi käytännöiksi oikeusapuhakemusten käsittelyssä ja oikeusapupäätösten tekemisessä sekä ehdotusten tekeminen oikeusavun asianhallintajärjestelmän jatkokehittämiseksi. Oikeusavun käsikirja on yksi osa kehittämistyöryhmän toimeksiannon raportointia. Oikeusavun käsikirja 2013 korvaa työryhmän aiemman julkaisun Oikeusavun käsikirja Ajantasaisen käsikirjan tarve korostui oikeusavun säädösmuutosten yhteydessä. Oikeusapulain muutetut säännökset tulivat voimaan , kuten myös lakiin oikeudenkäynneistä rikosasioissa (ROL) 2 lukuun tehdyt muutokset, valtion oikeusaputoimistoista annettuun lakiin tehdyt muutokset ja lakiin eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista tehdyt muutokset. Oikeusapuasetuksen muuttuneet säännökset tulivat voimaan Muutosten tavoitteena on ollut sähköisen asioinnin mahdollistaminen oikeusavun hakemisessa ja hakemismenettelyn yksinkertaistaminen. Sähköisen asioinnin käyttöönotto oikeusaputoimistoissa maaliskuussa 2010 aiheutti merkittäviä muutoksia oikeusavun hakemismenettelyyn ja käytäntöihin. Sähköinen hakemus myös mahdollistaa oikeusapupäätösten käsittelyn keskittämisen tiettyihin, tulosneuvotteluissa sovittuihin, oikeusaputoimistoihin. Oikeusavun käsikirja 2013 on luonteeltaan suosituksellinen ja sen laatimisen tavoitteena on ollut koota keskeinen oikeusapua koskeva aihepiiri yksiin kansiin ja näin nopeuttaa etenkin oikeusapusihteerien tiedonetsintää.

7 Till justitieministeriet Justitieministeriet tillsatte den 21 maj 2010 en arbetsgrupp för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppen fick i uppdrag bland annat att utarbeta rekommendationer om bästa praxis vid behandlingen av rättshjälpsansökningar och fattandet av rättshjälpsbeslut samt att lägga fram förslag om vidareutvecklingen av ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppens mandatperiod var Samtidigt tillsattes arbetsgrupperna inom rättshjälpsdistrikten. Enligt tillsättningsbeslutet ansvarade direktörerna för rättshjälpsverksamheten inom rättshjälpsdistrikten för att grunda arbetsgrupperna så att en medlem i arbetsgruppen för utveckling verkade som ordförande för arbetsgruppen i sitt eget distrikt. Dessa underarbetsgrupper rapporterade om arbetsresultaten till arbetsgruppen för utveckling. Arbetsgruppen har publicerat rekommendationer om bästa praxis i den tidigare rättshjälpshandboken som gavs ut år Denna publikation ersätter den tidigare rättshjälpshandboken. Aktuella anvisningar har publicerats också på Ilona. Därtill har arbetsgruppen lagt fram uppdateringsförslag för att vidareutveckla ärendehanteringen i rättshjälpen. Behovet av en uppdaterad handbok blev uppenbart i samband med ändringarna som gjordes i författningarna som gäller rättshjälp. De ändrade bestämmelserna i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december Samtidigt trädde i kraft även ändringarna i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål, ändringarna i lagen om statliga rättshjälpsbyråer och ändringarna i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar. De ändrade bestämmelserna i förordningen om rättshjälp trädde i kraft den 1 januari Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp reviderades år 2008, och den trädde i kraft den 1 juni Målet med ändringarna har varit att göra det möjligt att elektroniskt ansöka om rättshjälp och att förenkla ansökningsförfarandet. Införandet av den elektroniska kommunikationen vid rättshjälpsbyråerna i mars 2010 medförde betydande ändringar i ansökningsförfarandet och praxisen inom rättshjälpen. Därtill möjliggör den elektroniska ansökan att behandlingen av rättshjälpsbeslut centraliseras till vissa rättshjälpsbyråer som har överenskommits vid resultatförhandlingarna. Rättshjälpshandboken har i stor utsträckning samma struktur som det kompletterande material som sammanställts av justitieministeriets utbildningsenhet den 27 september 1999 och den gamla rättshjälpshandboken från år Syftet med rättshjälpshandboken är att ge rekommendationer och att samla den centrala informationen om rättshjälp i en och samma bok och på detta sätt snabba upp särskilt rättshjälpssekreterarnas informationssökning.

8 Arbetsgruppen för utveckling har haft följande sammansättning Ordförande Teija Hyytiäinen, ledande offentligt rättsbiträde, Jyväskylä rättshjälpsbyrå Medlemmar Marja-Leena Levänen, direktör för rättshjälpsverksamheten inom Åbo rättshjälpsdistrikt, Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå Liisa Törnwall, direktör för rättshjälpsverksamheten inom Kouvola rättshjälpsdistrikt, Lahtis rättshjälpsbyrå Tapio Maakanen, offentligt rättsbiträde, Uleåborgsnejdens rättshjälpsbyrå Juha-Matti Konttinen, offentligt rättsbiträde, Norra Karelens rättshjälpsbyrå Timo Korhonen, offentligt rättsbiträde, Helsingfors rättshjälpsbyrå mellan och Tommi Parviainen, offentligt rättsbiträde, Helsingfors rättshjälpsbyrå från och med Eevaleena Matinlassi, rättshjälpssekreterare, Rovaniemi rättshjälpsbyrå Catharina Asplund, rättshjälpssekreterare, Egentliga Finlands rättshjälps byrå Ritva Rautavaara, IT-planerare, Justitieförvaltningens datateknikcentral Kirta Heine, regeringssekreterare, justitieministeriet Permanent sakkunnig Merja Kontula, rättshjälpssekreterare, Lahtis rättshjälpsbyrå Sekreterare Ritva Rautavaara var sekreterare för arbetsgruppen för utveckling när arbetsgruppen behandlade frågor som gällde utveckling av ärendehantering. Catharina Asplund var sekreterare för arbetsgruppen för utveckling när arbetsgruppen behandlade rekommendationer om bästa praxis. Arbetsgruppen har hört flera sakkunniga under sitt arbete. Arbetsgruppen har haft 21 möten. Underarbetsgrupperna i rättshjälpsdistrikten har utfört sina uppdrag som gällt rättshjälpshandboken och genomgått anvisningarna för e-tjänsten och blanketterna samt kommit med utvecklingsförslag som hänför sig till dessa. Underarbetsgrupperna har sammanträtt tre gånger i Helsingfors, två gånger i Östra Finland, två gånger i Kouvola, sex gånger i Rovaniemi, tre gånger i Åbo och fyra gånger i Vasa.

9 Underarbetsgrupperna har haft följande sammansättningar Helsingfors Offentliga rättsbiträdet Tommi Parviainen från och med (ordf.) (Offentliga rättsbiträdet Timo Korhonen mellan och (ordf.)) Direktören för rättshjälpsverksamheten Liisa Vehmas Avdelningssekreterare Elvi Leinonen Avdelningssekreterare Saana Suvaste Förvaltningssekreterare Anne Wesslin Avdelningssekreterare Saara Tillgren Östra Finland Offentliga rättsbiträdet Juha Matti Konttinen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Arto Tiilikainen Ledande offentliga rättsbiträdet Esa Kyllästinen Offentliga rättsbiträdet Sami Paakkonen Ledande offentliga rättsbiträdet Vesa Järvinen Ledande offentliga rättsbiträdet Juha Kärki Förvaltningssekreterare Jaana Luostarinen Förvaltningssekreterare Asta Ruokolainen Kouvola Direktören för rättshjälpsverksamheten Liisa Törnwall (ordf.) Ledande offentliga rättsbiträdet Kari Heikkilä Offentliga rättsbiträdet Tanja Arpiainen Rättshjälpssekreterare Betty Piirainen Rättshjälpssekreterare Ulla-Riitta Mononen Rättshjälpssekreterare Merja Kontula Rovaniemi Offentliga rättsbiträdet Tapio Maakanen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Marja-Leena Tervahauta Offentliga rättsbiträdet Pekka Vihavainen Offentliga rättsbiträdet Matti Paldanius Rättshjälpssekreterare Virpi Keränen Rättshjälpssekreterare Eevaleena Matinlassi Åbo Vasa Direktören för rättshjälpsverksamheten Marja-Leena Levänen (ordf.) Ledande offentliga rättsbiträdet Pirkko Rantala Rättshjälpssekreterare Catharina Asplund Rättshjälpssekreterare Tarja Häkkinen Rättshjälpssekreterare Mira Serttilä Ledande offentliga rättsbiträdet Teija Hyytiäinen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Hanna-Leena Tukeva Offentliga rättsbiträdet Martin Melin Rättshjälpssekreterare Päivi Ollila Rättshjälpssekreterare Tuula Kaskinen

10 Efter att ha slutfört sitt arbete överlämnar arbetsgruppen rättshjälpshandboken till justitieministeriet. Helsingfors den 31 december 2012

11 INNEHÅLL 1 ANSÖKAN Ekonomisk utredning Stickprov Bilagor till ansökan Retroaktivitet Biträdets samtycke och fullmakt Juridisk rådgivning i liten skala per telefon Rättsskyddsförsäkring Offentlighet för handlingar som bifogas ansökan 19 2 ÄRENDEN SOM BERÄTTIGAR TILL RÄTTSHJÄLP Rättshjälpens innehåll Begränsningar i domstolsärenden Ärenden då biträde inte beviljas Ärenden då rättshjälp inte beviljas Ärenden som behandlas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 25 3 DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSHJÄLPSTAGARENS SJÄLVRISK Grundsjälvrisk Tilläggssjälvrisk Höjd tilläggssjälvrisk 27 4 INKOMSTER Förvärvsinkomster Kapitalinkomster Företagsinkomster Underhållsbidrag och underhållsstöd Arbetslöshetsdagpenning och sjukdagpenning Andra inkomster Naturaförmåner Varierande inkomster 30 11

12 4.9 Inkomster som inte beaktas Inkomsttagare Utlänningar Personer som bor på institutioner Övrigt 32 5 AVDRAG Skatt enligt förskottsinnehållning eller förskottsbetalning och lagbestämda avgifter för arbetstagaren Boendekostnader Hyresbostad Bostadsrättsbostad Delägarbostad Ägarbostad Institutionsvård Övrigt om boendekostnader Två bostäder i andra situationer än söndring Utgifter för två bostäder på grund av söndring Avdrag från boendekostnader Dagvårdsavgifter Underhållsbidrag Betalningar till utsökning Skuldsaneringsbetalningar Övriga avdrag Avdrag för barn Om sökanden är under 18 år och bor hos sina föräldrar Situationer då rättshjälp bestäms enbart på grundval av sökandens ekonomiska ställning enligt de grunder som gäller för en ensamstående person, trots att sökanden har en make Svarande i brottmål Makarna som varandras motparter Båda makarna som svaranden Makarna bor åtskiljs på grund av varaktig söndring Underhåll av barn 39 12

13 5.12 Utredningar som krävs beträffande avdragen Avdrag som beaktas vid beräkning av tilläggssjälvrisk 39 6 BEAKTANDE AV FÖRMÖGENHET Bouppteckning och nyttosituationer Undantag i att beakta makens förmögenhet Periodisering av tilläggssjälvriskandelen 42 7 RÄTTSHJÄLPSAVGIFTEN Rättshjälpsavgift tas ut hos sökanden Rättshjälpsavgift tas inte ut Rättshjälpsavgiften tas ut för enskilda ärenden Fakturering av rättshjälpsavgift 46 8 FÖRORDNANDE AV BITRÄDE Val av biträde Ärende som ska behandlas i domstol Förordnande av biträde för en brottsmisstänkt för förundersökningen Ärende som behandlas utanför domstol Övrigt 51 9 RÄTTSHJÄLPSBESLUT Motivering av beslut Åtgärdsbegränsningar ÄNDRING AV RÄTTSHJÄLPSBESLUTET / RÄTTSHJÄLPENS UPPHÖRANDE BEGÄRAN OM AVGÖRANDE Situationer då begäran om avgörande kan framställas Behörig domstol i fråga om begäran om avgörande Självrättelse vid rättshjälpsbyrån ÄNDRINGSSÖKANDE ARVODEN OCH FAKTURERINGSGRUNDER Författningar, bestämmelser och anvisningar Rättshjälpsklienter Utomprocessuella ärenden Domstolsärenden 62 13

14 13.3 Höjning / sänkning av arvodet Jämkning av självriskandelen Höjd tilläggssjälvrisk Utjämning och arv Inverkan av en rättsskyddsförsäkring på rättshjälpen Nollersättningsklient Procentersättningsklient Rättsskyddsförmånen beviljas endast för en del av ärendet Advokatuppdrag Rättshjälpens upphörande och fakturering Avslående av rättshjälpsansökan och fakturering Ej fakturering Fakturering av motparten Rättshjälpens retroaktiva verkan enligt 22 2 mom. i rättshjälpslagen Kostnader Utgifter för ämbetsbetyg i bouppteckning Andra faktureringssituationer Övrigt om fakturering BITRÄDETS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Domstolsärenden Andra än domstolsärenden Situationer då rättshjälp beviljas utöver rättsskyddsförsäkring ANDRA FORMER AV OFFENTLIG RÄTTSHJÄLP Lagen om rättegång i brottmål (689/1997) Offentligt försvar Målsägandebiträde och stödperson Arvode till försvarare, målsägandebiträde och stödperson Lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) Lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984) Barnskyddslagen (417/2007) 77 14

15 Förordnande av intressebevakare som ställföreträdare för vårdnadshavaren Intressebevakarens arvode och kostnader Förordnande av biträde för barn Utlänningslagen (301/2004) Mentalvårdslagen (268/2002) Militära rättegångslagen (262/2002) 7 kap Civiltjänstlagen (485/2011) 11 kap Fängelselagen (767/2005) 20 kap Lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005) Brottsskadelagen (1204/2005) 2 kap RÄTTSHJÄLP OCH ANDRA UPPDRAG SOM BASERAR SIG PÅ ETT FÖRORDNANDE MISSTANKAR OM OEGENTLIGHETER Vad avses med oegentlighet Uppdagande av oegentlighet Förfarande på byrån när misstankar om oegentligheter uppstår 83 BILAGA 1 Minneslista / misstankar om oegentligheter 84 15

16 1 ANSÖKAN Ansökan om rättshjälp ska ställas till rättshjälpsbyrån (10 i rättshjälpslagen). Det finns dock vissa undantag, såsom situationen som framgår av 13 i rättshjälpslagen. Ansökan om offentlig rättshjälp eller förordnande av biträde kan lämnas in muntligt, skriftligt eller elektroniskt. För att ansöka om rättshjälp kan medborgarna använda elektroniska tjänster eller personligen besöka rättshjälpsbyrån. Då klienten personligen besöker byrån registrerar personalen klientens uppgifter i systemet och fattar i rättshjälpsbeslutet vid samma tillfälle, om möjligt. Rättshjälpsbeslutet ska i första hand skrivas ut från systemet och ges till kunden. I andra hand kan beslutet sändas som ett e-brev. E-brevet är giltigt utan underskrift. När byrån har tagit emot en elektronisk ansökan om rättshjälp ska byrån kontakta sökanden eller uppmana sökanden att kontakta rättshjälpsbyrån för att boka en tid för sökanden samt för att fatta ett rättshjälpsbeslut och eventuellt ta emot ett uppdrag. Sakuppgifterna i ansökan bör anges på ett sådant sätt att ansökan uttryckligen kan identifieras med ett visst ärende. För varje ärende tas ut en rättshjälpsavgift enligt statsrådets förordning om rättshjälp, om inte sökandens disponibla medel understiger eurobeloppet fastställts i samma förordning. Se punkt 7.3. Rättshjälpsavgift tas ut för varje enskilt ärende. 1.1 Ekonomisk utredning I den elektroniska ansökan redovisar sökanden sina ekonomiska förhållanden. På begäran av rättshjälpsbyrån ska sökanden uppvisa verifikat över inkomster och utgifter samt en redogörelse för skulder. För personer med mycket låga inkomster har förfarandet underlättats så att uppgifterna från den senast verkställda beskattningen i första hand räcker som redogörelse: om sökanden redan på grund av sina inkomster har rätt till kostnadsfri rättshjälp, behövs ingen redogörelse för utgifter. Sökandens beräkning av de disponibla medlen skrivs ut och sparas på rättshjälpsbyrån i skriftlig form. 1.2 Stickprov Det elektroniska ärendehanteringssystemet lottar ut ett slumptal åt ansökningarna. Om slumptalet är mindre än värdet av stickprovsprocenten i kodsystemet, sparar systemet information om stickprov för ansökningens del. Systemet kan vid behov bilda en begäran om tilläggsutredning, med vilken byrån ber sökanden redovisa sina inkomster, utgifter, förmögenhet och skulder med verifikat. 16

17 Om sökanden ska få rättshjälp utan självriskandel och om dennes disponibla medel bör kontrolleras på basis av stickprov, kan inkomstuppgifterna kontrolleras direkt på skattebyrån. Om det i sådant fall är på andra grunder känt på rättshjälpsbyrån att sökanden är medellös, behövs ingen kontroll. 1.3 Bilagor till ansökan Då sökanden framställer att ett privat biträde ska förordnas ska sökanden motivera behovet av biträde och ge en tillräcklig redogörelse om ärendet, till vilket rättshjälp söks. Tillräcklig motivering för behov av biträde innebär inte ett direkt citat från en paragraf, utan de skäl på basis av vilka sökanden ska förordnas ett biträde ska skrivas ut i ansökan. I ett domstolsärende ska redogörelse ges följande: 1. I ett tvistemål ska käranden och svaranden lägga fram stämningsansökan eller ett utkast till stämningsansökan, bemötandet av stämningsansökan eller ett utkast till bemötande eller av särskild orsak någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör i första hand skanna ovan nämnda dokument och bifoga dem som bilaga till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 2. I ett brottmål ska svaranden och målsäganden lägga fram åklagarens viktigaste yrkanden, målsägandens viktigaste yrkanden, det centrala innehållet i läkarutlåtandet eller någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör tydligt skriva ner i motiveringsrutan i ansökan de omständigheter som påverkar beviljande av rättshjälp och bedömningen av behovet att få ett biträde. Vid behov eller på begäran av rättshjälpsbyrån bör biträdet i första hand skanna dokumenten som ska bifogas till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 3. I ett ansökningsärende ska sökanden och den som är delaktig i saken lägga fram ansökan i ärendet, bemötandet eller någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör i första hand skanna ovan nämnda dokument och bifoga dem som bilaga till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 1.4 Retroaktivitet Enligt 13 i rättshjälpslagen beviljas rättshjälp från och med ansökningsdagen eller, när det finns förutsättningar för det, också retroaktivt. Om rättshjälp söks retroaktivt bör sökandens ekonomiska förutsättningar uppfyllas för hela tiden. 17

18 Utgångspunkten kan anses vara att rättshjälp ska sökas i ett så tidigt skede som möjligt och i alla fall tidsmässigt före avgörande fällts i huvudsaken. Att tillställa rättshjälpsbyrån en ansökan före avgörande fälls i huvudsaken är tillräckligt. Rättshjälp som har beviljats i ett ärende som behandlas i en förvaltningsdomstol omfattar inte åtgärder som har vidtagits i ett tidigare förvaltningsförfarande eller av en rättsskipningsmyndighet som avses i 1 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996), och rättshjälp som har beviljats i försäkringsdomstolen omfattar inte åtgärder som har vidtagits under den tidigare behandlingen. Om domstolen återförvisar ärendet till förvaltningsmyndigheten eller till den ovan avsedda rättsskipningsmyndigheten, gäller förordnandet för ett privat biträde också i denna myndighet, om den återförvisande domstolen så beslutar. 1.5 Biträdets samtycke och fullmakt Man bör utreda att rättegångsbiträdet som sökanden har föreslagit samtycker, om sökanden inte har bifogat rättegångsbiträdets samtycke till ansökan. Det krävs ingen fullmakt om advokaten sänt ansökan på huvudmannens vägnar och huvudmannens underskrift krävs inte. Rättshjälpsbyrån har dock alltid möjlighet att kräva sökandens underskrift om det anses finnas skäl till det. 1.6 Juridisk rådgivning i liten skala per telefon När sökanden ges juridisk rådgivning i liten skala per telefon eller med hjälp av något annat medel för elektronisk distanskommunikation behövs ingen beräkning av de disponibla medlen. Jäv bör dock utredas även i sådant fall. För ekonomisk rådgivning i liten skala tas någon rättshjälpsavgift eller självriskandel inte ut. 1.7 Rättsskyddsförsäkring Rättshjälp ges endast åt sökande som behöver tjänster av ett biträde som bekostas med allmänna medel. En person som har en försäkring som täcker de ovan nämnda kostnaderna behöver inte samhällets stöd för att finansiera sin rättshjälp. Behovet av offentlig rättshjälp kan då främst gälla endast försäkringens självriskandel och de kostnader som överstiger försäkringsersättningens maximibelopp. Domstolen kan bevilja rättshjälp för andelen som överstiger försäkringsersättningens maximibelopp. För att man ska kunna bedöma vilken betydelse rättsskyddsförsäkringen har ska sökanden i den utredning om den ekonomiska ställningen som avses i 10 1 mom. i rättshjälpslagen lämna rättshjälpsbyrån uppgifter om till vilka delar en eventuell rättsskydds- 18

19 försäkring som sökanden har tecknat täcker utgifterna för behandlingen av saken. Utredningen ska läggas fram för rättshjälpsbyrån innan beslutet om beviljande av rättshjälp fattas. Frågan om det finns en rättsskyddsförsäkring kunde i klara fall avgöras enbart på basis av sökandens anmälan, men i oklarare situationer ska ett beslut av försäkringsbolaget om rättsskyddsförmån beviljas eller vägras förutsättas (8 2 mom. i statsrådets förordning om rättshjälp). Om det visar sig finnas grund för att misstänka att sökanden trots utredningen har en rättsskyddsförsäkring som täcker ärendet, kan rättshjälpsbyrån enligt den föreslagna lagens 10 2 mom. t.ex. begära uppgifter om hur omfattande försäkringen är direkt av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna ut uppgifterna till rättshjälpsbyrån. Det är möjligt att rättsskyddsförsäkringens rättsskyddsförmån beviljas efter att rättshjälp beviljats. En sådan situation kan uppstå när rättshjälpssökanden har fått ett nekande beslut på sin ansökan om försäkringens rättsskyddsförmån, men rättsskyddsförmån beviljas på grund av överklagan. Beviljande av rättsskyddsförsäkringens förmån är en grund för upphörande av rättshjälpen, eftersom det inte efter detta finns förutsättningar för rättshjälp i den mån försäkringen täcker behandlingen av ärendet. Eftersom förmånen beviljas retroaktivt, upphör rättshjälpen på motsvarande sätt. Om en förmån enligt en rättsskyddsförsäkring beviljas efter det att beslut i saken redan har vunnit laga kraft påverkar det inte rättshjälpsbeslutet. Ett rättshjälpsbeslut kan inte återbrytas på denna grund. 1.8 Offentlighet för handlingar som bifogas ansökan Det föreskrivs om offentlighet för myndighetshandlingar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ( /621). I lagens 1 föreskrivs att som utgångspunkt är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. I lagens 22 föreskrivs även att en myndighetshandling ska sekretessbeläggas, om det i denna lag eller någon annan lag föreskrivs eller en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att den ska vara sekretessbelagd eller om handlingen innehåller uppgifter för vilka tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En sekretessbelagd myndighetshandling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte företes för eller lämnas ut till utomstående eller med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat sätt företes för eller lämnas ut till utomstående. I lagens 24 föreskrivs närmare om vilka myndighetshandlingar som är sekretessbelagda. Rättshjälpsbyråerna är skyldiga att följa både lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och god advokatsed. I 6 i lagen om statliga rättshjälpsbyråer föreskrivs uttryckligen att de offentliga rättsbiträdena ska hederligt och samvetsgrant utföra de uppgifter som anförtrotts dem samt iaktta god advokatsed i alla sina uppdrag. I 5 c i lagen om advokater föreskrivs att en advokat eller hans biträde inte får utan lov röja en 19

20 enskild persons eller en familjs hemlighet eller en affärs- eller yrkeshemlighet som han fått kännedom om i sitt uppdrag. Rättshjälpsansökan och inkomstutredningar som ställts till rättshjälpsbyrån är inte offentliga, om inte den som handlingen gäller ger sitt samtycke till utlämnande av handlingar. Om någon begär dessa handlingar ska det på basis av begäran fattas ett beslut, till vilket det fogas en besvärsanvisning. Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Handlingar som hänför sig till själva uppdraget är inte myndighetshandlingar och omfattas därför inte heller av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Eventuella oklarheter som uppstår av att begäran om utlämnande av handlingar avslås ska lösas av tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund. Om rättshjälpsbyrån på grund av sekretesskäl inte kan utlämna handlingar, och den som begär om handlingar fortfarande anser att han eller hon har rätt att få handlingarna, bör rättshjälpsbyrån hänvisa personen i fråga att anföra klagan hos tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund. 20

21 2 ÄRENDEN SOM BERÄTTIGAR TILL RÄTTSHJÄLP En privatperson som behöver sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet och som på grund av sin ekonomiska ställning inte själv kan betala utgifterna för att sköta saken beviljas rättshjälp med statlig finansiering. En förutsättning för beviljande av rättshjälp är att sökandens hemkommun är i Finland eller att sökanden har hemvist eller är bosatt i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Rättshjälp beviljas dessutom oberoende av de förutsättningar som anges i 2 1 mom. i rättshjälpslagen, om personens sak behandlas i en finsk domstol eller om det finns särskilda skäl att bevilja rättshjälp. I ett ärende som gäller internationellt skydd behöver sökanden nästan alltid sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet såsom föreskrivs i 1 i rättshjälpslagen. Att ärendet gäller internationellt skydd är i och för sig ett sådant särskilt skäl att bevilja rättshjälp som avses i 2 i rättshjälpslagen. I regel finns det inget behov av att individuellt pröva var och en enskild ansökan om rättshjälp. Asylsökande får hemkommun i Finland först när de får uppehållstillstånd. Man ska beakta att i vissa fall kan asylsökande få en tillfällig personbeteckning, även om man inte ännu beviljat uppehållstillstånd (främst på grund av arbete). Detta har betydelse med tanke på om personen har rätt till rättshjälp i något annat än ett asylärende (2 i rättshjälpslagen). 2.1 Rättshjälpens innehåll Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning och behövliga åtgärder samt biträdande i domstol och hos andra myndigheter och befrielse från vissa kostnader i samband med behandlingen av ett ärende så som bestäms i rättshjälpslagen. Rättshjälp beviljas privatpersoner i rättsliga ärenden. Sådana ärenden är till exempel: familjerättsliga ärenden, äktenskapsskillnad, ärenden som gäller vårdnad av barn och umgängesrätt, avvittring, underhållsbidrag, äktenskapsförord arvsärenden: testamente, bouppteckning, arvskifte fordringsmål: biträdande av gäldenär, borgenär eller borgensman anställningsfrågor: lönefordran, hävning av arbetsavtal, uppsägning hyresmål: hyresfordringar, hävande av hyresavtal, uppsägning, vräkning avtalsrättsliga frågor: villkor för köpet, köpebrev, hävning av köp, prisavdrag 21

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Rättshjälpshandbok 2012

Rättshjälpshandbok 2012 10/2012 Rättshjälpshandbok 2012 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniskakommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen 10/2012 Rättshjälpshandbok 2012 Rekommendationer

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela 8.5.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtalsuppgörelse och åtalseftergift Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för säkerställande av rättshjälp

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV ADVOKATFIRMAN ÅBERG & CO AB (2013-06-17) 1. Tillämpning och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Åberg & Co

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2004 Nr 635 649 INNEHÅLL Nr Sidan 635 om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1799

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2012 741/2012 Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden 21.11.2013 Publikationens titel Revidering av lagen om skuldsanering Författare Justitieministeriets publikation Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto 59/2013

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord rättegång, rättegångsbiträde, rättegångsombud, advokat, offentligt rättsbiträde PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 25.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Rättegångsbiträdesarbetsgruppen Ordförande Hannu

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13)

JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13) JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING 1 (13) Södra esplanaden 10, PB 1, 00023 STATSRÅDET Växel (09)16 061 Fax (09) 1606 7730 ANVISNINGSSAMLINGEN 27.3.2003 6/33/2006 OM ANVISNING OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER Betalning

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 10.12.2008 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om samboförhållanden Ordförande:

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer