Rättshjälpshandbok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättshjälpshandbok 2013"

Transkript

1 9/2013 Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen

2

3 9/2013 Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen

4 Justitieministeriet, Helsingfors 2013

5 Publikationens titel Rättshjälpshandbok 2013 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen 9/2013 Utredningar och anvisningar OSKARI nummer JM 12/33/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord Referat URN:ISBN: Offentlig rättshjälp, rättshjälpsbyråerna, biträdena, ansökan, rättshjälpsbeslut, begäran om beslut, självriskens grunddel, självriskens tilläggsdel, arvodena Justitieministeriet tillsatte i maj 2010 en arbetsgrupp för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppens mandatperiod var Arbetsgruppen fick i uppdrag bland annat att utarbeta rekommendationer om bästa praxis vid behandlingen av rättshjälpsansökningar och fattandet av rättshjälpsbeslut samt att lägga fram förslag om vidareutvecklingen av ärendehanteringen i rättshjälpen. Rättshjälpshandboken är en del av den rapportering som ingick i arbetsgruppens uppdrag. Den nya rättshjälpshandboken ersätter den tidigare rättshjälpshandboken som gavs ut år Behovet av en uppdaterad handbok blev uppenbart i samband med ändringarna som gjordes i författningarna som gäller rättshjälp. De ändrade bestämmelserna i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december Samtidigt trädde i kraft även ändringarna i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål, ändringarna i lagen om statliga rättshjälpsbyråer och ändringarna i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar. De ändrade bestämmelserna i förordningen om rättshjälp trädde i kraft den 1 januari Målet med ändringarna har varit att göra det möjligt att elektroniskt ansöka om rättshjälp och att förenkla ansökningsförfarandet. Införandet av den elektroniska kommunikationen vid rättshjälpsbyråerna i mars 2010 medförde betydande ändringar i ansökningsförfarandet och praktikerna i rättshjälpen. Därtill möjliggör den elektroniska ansökan att behandlingen av rättshjälpsbeslut centraliseras till vissa rättshjälpsbyråer som har överenskommits vid resultatförhandlingarna. Syftet med rättshjälpshandboken är att ge rekommendationer och att samla den centrala informationen om rättshjälp i en och samma bok och på detta sätt snabba upp särskilt rättshjälpssekreterarnas informationssökning.

6 Julkaisun nimi Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset Tekijä Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmä Oikeusministeriön julkaisu 9/2013 Selvityksiä ja ohjeita OSKARI numero OM 12/33/2010 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN URN:ISBN: Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä Julkinen oikeusapu, oikeusaputoimistot, avustajat, hakemus, oikeusapupäätökset, ratkaisupyyntö, perusomavastuu, lisäomavastuu, palkkiot Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2010 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän toimikaudeksi Työryhmän tehtäväksi annettiin muun muassa laatia suosituksia parhaiksi käytännöiksi oikeusapuhakemusten käsittelyssä ja oikeusapupäätösten tekemisessä sekä ehdotusten tekeminen oikeusavun asianhallintajärjestelmän jatkokehittämiseksi. Oikeusavun käsikirja on yksi osa kehittämistyöryhmän toimeksiannon raportointia. Oikeusavun käsikirja 2013 korvaa työryhmän aiemman julkaisun Oikeusavun käsikirja Ajantasaisen käsikirjan tarve korostui oikeusavun säädösmuutosten yhteydessä. Oikeusapulain muutetut säännökset tulivat voimaan , kuten myös lakiin oikeudenkäynneistä rikosasioissa (ROL) 2 lukuun tehdyt muutokset, valtion oikeusaputoimistoista annettuun lakiin tehdyt muutokset ja lakiin eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista tehdyt muutokset. Oikeusapuasetuksen muuttuneet säännökset tulivat voimaan Muutosten tavoitteena on ollut sähköisen asioinnin mahdollistaminen oikeusavun hakemisessa ja hakemismenettelyn yksinkertaistaminen. Sähköisen asioinnin käyttöönotto oikeusaputoimistoissa maaliskuussa 2010 aiheutti merkittäviä muutoksia oikeusavun hakemismenettelyyn ja käytäntöihin. Sähköinen hakemus myös mahdollistaa oikeusapupäätösten käsittelyn keskittämisen tiettyihin, tulosneuvotteluissa sovittuihin, oikeusaputoimistoihin. Oikeusavun käsikirja 2013 on luonteeltaan suosituksellinen ja sen laatimisen tavoitteena on ollut koota keskeinen oikeusapua koskeva aihepiiri yksiin kansiin ja näin nopeuttaa etenkin oikeusapusihteerien tiedonetsintää.

7 Till justitieministeriet Justitieministeriet tillsatte den 21 maj 2010 en arbetsgrupp för utveckling av den elektroniska kommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppen fick i uppdrag bland annat att utarbeta rekommendationer om bästa praxis vid behandlingen av rättshjälpsansökningar och fattandet av rättshjälpsbeslut samt att lägga fram förslag om vidareutvecklingen av ärendehanteringen i rättshjälpen. Arbetsgruppens mandatperiod var Samtidigt tillsattes arbetsgrupperna inom rättshjälpsdistrikten. Enligt tillsättningsbeslutet ansvarade direktörerna för rättshjälpsverksamheten inom rättshjälpsdistrikten för att grunda arbetsgrupperna så att en medlem i arbetsgruppen för utveckling verkade som ordförande för arbetsgruppen i sitt eget distrikt. Dessa underarbetsgrupper rapporterade om arbetsresultaten till arbetsgruppen för utveckling. Arbetsgruppen har publicerat rekommendationer om bästa praxis i den tidigare rättshjälpshandboken som gavs ut år Denna publikation ersätter den tidigare rättshjälpshandboken. Aktuella anvisningar har publicerats också på Ilona. Därtill har arbetsgruppen lagt fram uppdateringsförslag för att vidareutveckla ärendehanteringen i rättshjälpen. Behovet av en uppdaterad handbok blev uppenbart i samband med ändringarna som gjordes i författningarna som gäller rättshjälp. De ändrade bestämmelserna i rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december Samtidigt trädde i kraft även ändringarna i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål, ändringarna i lagen om statliga rättshjälpsbyråer och ändringarna i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar. De ändrade bestämmelserna i förordningen om rättshjälp trädde i kraft den 1 januari Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp reviderades år 2008, och den trädde i kraft den 1 juni Målet med ändringarna har varit att göra det möjligt att elektroniskt ansöka om rättshjälp och att förenkla ansökningsförfarandet. Införandet av den elektroniska kommunikationen vid rättshjälpsbyråerna i mars 2010 medförde betydande ändringar i ansökningsförfarandet och praxisen inom rättshjälpen. Därtill möjliggör den elektroniska ansökan att behandlingen av rättshjälpsbeslut centraliseras till vissa rättshjälpsbyråer som har överenskommits vid resultatförhandlingarna. Rättshjälpshandboken har i stor utsträckning samma struktur som det kompletterande material som sammanställts av justitieministeriets utbildningsenhet den 27 september 1999 och den gamla rättshjälpshandboken från år Syftet med rättshjälpshandboken är att ge rekommendationer och att samla den centrala informationen om rättshjälp i en och samma bok och på detta sätt snabba upp särskilt rättshjälpssekreterarnas informationssökning.

8 Arbetsgruppen för utveckling har haft följande sammansättning Ordförande Teija Hyytiäinen, ledande offentligt rättsbiträde, Jyväskylä rättshjälpsbyrå Medlemmar Marja-Leena Levänen, direktör för rättshjälpsverksamheten inom Åbo rättshjälpsdistrikt, Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå Liisa Törnwall, direktör för rättshjälpsverksamheten inom Kouvola rättshjälpsdistrikt, Lahtis rättshjälpsbyrå Tapio Maakanen, offentligt rättsbiträde, Uleåborgsnejdens rättshjälpsbyrå Juha-Matti Konttinen, offentligt rättsbiträde, Norra Karelens rättshjälpsbyrå Timo Korhonen, offentligt rättsbiträde, Helsingfors rättshjälpsbyrå mellan och Tommi Parviainen, offentligt rättsbiträde, Helsingfors rättshjälpsbyrå från och med Eevaleena Matinlassi, rättshjälpssekreterare, Rovaniemi rättshjälpsbyrå Catharina Asplund, rättshjälpssekreterare, Egentliga Finlands rättshjälps byrå Ritva Rautavaara, IT-planerare, Justitieförvaltningens datateknikcentral Kirta Heine, regeringssekreterare, justitieministeriet Permanent sakkunnig Merja Kontula, rättshjälpssekreterare, Lahtis rättshjälpsbyrå Sekreterare Ritva Rautavaara var sekreterare för arbetsgruppen för utveckling när arbetsgruppen behandlade frågor som gällde utveckling av ärendehantering. Catharina Asplund var sekreterare för arbetsgruppen för utveckling när arbetsgruppen behandlade rekommendationer om bästa praxis. Arbetsgruppen har hört flera sakkunniga under sitt arbete. Arbetsgruppen har haft 21 möten. Underarbetsgrupperna i rättshjälpsdistrikten har utfört sina uppdrag som gällt rättshjälpshandboken och genomgått anvisningarna för e-tjänsten och blanketterna samt kommit med utvecklingsförslag som hänför sig till dessa. Underarbetsgrupperna har sammanträtt tre gånger i Helsingfors, två gånger i Östra Finland, två gånger i Kouvola, sex gånger i Rovaniemi, tre gånger i Åbo och fyra gånger i Vasa.

9 Underarbetsgrupperna har haft följande sammansättningar Helsingfors Offentliga rättsbiträdet Tommi Parviainen från och med (ordf.) (Offentliga rättsbiträdet Timo Korhonen mellan och (ordf.)) Direktören för rättshjälpsverksamheten Liisa Vehmas Avdelningssekreterare Elvi Leinonen Avdelningssekreterare Saana Suvaste Förvaltningssekreterare Anne Wesslin Avdelningssekreterare Saara Tillgren Östra Finland Offentliga rättsbiträdet Juha Matti Konttinen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Arto Tiilikainen Ledande offentliga rättsbiträdet Esa Kyllästinen Offentliga rättsbiträdet Sami Paakkonen Ledande offentliga rättsbiträdet Vesa Järvinen Ledande offentliga rättsbiträdet Juha Kärki Förvaltningssekreterare Jaana Luostarinen Förvaltningssekreterare Asta Ruokolainen Kouvola Direktören för rättshjälpsverksamheten Liisa Törnwall (ordf.) Ledande offentliga rättsbiträdet Kari Heikkilä Offentliga rättsbiträdet Tanja Arpiainen Rättshjälpssekreterare Betty Piirainen Rättshjälpssekreterare Ulla-Riitta Mononen Rättshjälpssekreterare Merja Kontula Rovaniemi Offentliga rättsbiträdet Tapio Maakanen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Marja-Leena Tervahauta Offentliga rättsbiträdet Pekka Vihavainen Offentliga rättsbiträdet Matti Paldanius Rättshjälpssekreterare Virpi Keränen Rättshjälpssekreterare Eevaleena Matinlassi Åbo Vasa Direktören för rättshjälpsverksamheten Marja-Leena Levänen (ordf.) Ledande offentliga rättsbiträdet Pirkko Rantala Rättshjälpssekreterare Catharina Asplund Rättshjälpssekreterare Tarja Häkkinen Rättshjälpssekreterare Mira Serttilä Ledande offentliga rättsbiträdet Teija Hyytiäinen (ordf.) Direktören för rättshjälpsverksamheten Hanna-Leena Tukeva Offentliga rättsbiträdet Martin Melin Rättshjälpssekreterare Päivi Ollila Rättshjälpssekreterare Tuula Kaskinen

10 Efter att ha slutfört sitt arbete överlämnar arbetsgruppen rättshjälpshandboken till justitieministeriet. Helsingfors den 31 december 2012

11 INNEHÅLL 1 ANSÖKAN Ekonomisk utredning Stickprov Bilagor till ansökan Retroaktivitet Biträdets samtycke och fullmakt Juridisk rådgivning i liten skala per telefon Rättsskyddsförsäkring Offentlighet för handlingar som bifogas ansökan 19 2 ÄRENDEN SOM BERÄTTIGAR TILL RÄTTSHJÄLP Rättshjälpens innehåll Begränsningar i domstolsärenden Ärenden då biträde inte beviljas Ärenden då rättshjälp inte beviljas Ärenden som behandlas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 25 3 DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR RÄTTSHJÄLP OCH RÄTTSHJÄLPSTAGARENS SJÄLVRISK Grundsjälvrisk Tilläggssjälvrisk Höjd tilläggssjälvrisk 27 4 INKOMSTER Förvärvsinkomster Kapitalinkomster Företagsinkomster Underhållsbidrag och underhållsstöd Arbetslöshetsdagpenning och sjukdagpenning Andra inkomster Naturaförmåner Varierande inkomster 30 11

12 4.9 Inkomster som inte beaktas Inkomsttagare Utlänningar Personer som bor på institutioner Övrigt 32 5 AVDRAG Skatt enligt förskottsinnehållning eller förskottsbetalning och lagbestämda avgifter för arbetstagaren Boendekostnader Hyresbostad Bostadsrättsbostad Delägarbostad Ägarbostad Institutionsvård Övrigt om boendekostnader Två bostäder i andra situationer än söndring Utgifter för två bostäder på grund av söndring Avdrag från boendekostnader Dagvårdsavgifter Underhållsbidrag Betalningar till utsökning Skuldsaneringsbetalningar Övriga avdrag Avdrag för barn Om sökanden är under 18 år och bor hos sina föräldrar Situationer då rättshjälp bestäms enbart på grundval av sökandens ekonomiska ställning enligt de grunder som gäller för en ensamstående person, trots att sökanden har en make Svarande i brottmål Makarna som varandras motparter Båda makarna som svaranden Makarna bor åtskiljs på grund av varaktig söndring Underhåll av barn 39 12

13 5.12 Utredningar som krävs beträffande avdragen Avdrag som beaktas vid beräkning av tilläggssjälvrisk 39 6 BEAKTANDE AV FÖRMÖGENHET Bouppteckning och nyttosituationer Undantag i att beakta makens förmögenhet Periodisering av tilläggssjälvriskandelen 42 7 RÄTTSHJÄLPSAVGIFTEN Rättshjälpsavgift tas ut hos sökanden Rättshjälpsavgift tas inte ut Rättshjälpsavgiften tas ut för enskilda ärenden Fakturering av rättshjälpsavgift 46 8 FÖRORDNANDE AV BITRÄDE Val av biträde Ärende som ska behandlas i domstol Förordnande av biträde för en brottsmisstänkt för förundersökningen Ärende som behandlas utanför domstol Övrigt 51 9 RÄTTSHJÄLPSBESLUT Motivering av beslut Åtgärdsbegränsningar ÄNDRING AV RÄTTSHJÄLPSBESLUTET / RÄTTSHJÄLPENS UPPHÖRANDE BEGÄRAN OM AVGÖRANDE Situationer då begäran om avgörande kan framställas Behörig domstol i fråga om begäran om avgörande Självrättelse vid rättshjälpsbyrån ÄNDRINGSSÖKANDE ARVODEN OCH FAKTURERINGSGRUNDER Författningar, bestämmelser och anvisningar Rättshjälpsklienter Utomprocessuella ärenden Domstolsärenden 62 13

14 13.3 Höjning / sänkning av arvodet Jämkning av självriskandelen Höjd tilläggssjälvrisk Utjämning och arv Inverkan av en rättsskyddsförsäkring på rättshjälpen Nollersättningsklient Procentersättningsklient Rättsskyddsförmånen beviljas endast för en del av ärendet Advokatuppdrag Rättshjälpens upphörande och fakturering Avslående av rättshjälpsansökan och fakturering Ej fakturering Fakturering av motparten Rättshjälpens retroaktiva verkan enligt 22 2 mom. i rättshjälpslagen Kostnader Utgifter för ämbetsbetyg i bouppteckning Andra faktureringssituationer Övrigt om fakturering BITRÄDETS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Domstolsärenden Andra än domstolsärenden Situationer då rättshjälp beviljas utöver rättsskyddsförsäkring ANDRA FORMER AV OFFENTLIG RÄTTSHJÄLP Lagen om rättegång i brottmål (689/1997) Offentligt försvar Målsägandebiträde och stödperson Arvode till försvarare, målsägandebiträde och stödperson Lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) Lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984) Barnskyddslagen (417/2007) 77 14

15 Förordnande av intressebevakare som ställföreträdare för vårdnadshavaren Intressebevakarens arvode och kostnader Förordnande av biträde för barn Utlänningslagen (301/2004) Mentalvårdslagen (268/2002) Militära rättegångslagen (262/2002) 7 kap Civiltjänstlagen (485/2011) 11 kap Fängelselagen (767/2005) 20 kap Lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005) Brottsskadelagen (1204/2005) 2 kap RÄTTSHJÄLP OCH ANDRA UPPDRAG SOM BASERAR SIG PÅ ETT FÖRORDNANDE MISSTANKAR OM OEGENTLIGHETER Vad avses med oegentlighet Uppdagande av oegentlighet Förfarande på byrån när misstankar om oegentligheter uppstår 83 BILAGA 1 Minneslista / misstankar om oegentligheter 84 15

16 1 ANSÖKAN Ansökan om rättshjälp ska ställas till rättshjälpsbyrån (10 i rättshjälpslagen). Det finns dock vissa undantag, såsom situationen som framgår av 13 i rättshjälpslagen. Ansökan om offentlig rättshjälp eller förordnande av biträde kan lämnas in muntligt, skriftligt eller elektroniskt. För att ansöka om rättshjälp kan medborgarna använda elektroniska tjänster eller personligen besöka rättshjälpsbyrån. Då klienten personligen besöker byrån registrerar personalen klientens uppgifter i systemet och fattar i rättshjälpsbeslutet vid samma tillfälle, om möjligt. Rättshjälpsbeslutet ska i första hand skrivas ut från systemet och ges till kunden. I andra hand kan beslutet sändas som ett e-brev. E-brevet är giltigt utan underskrift. När byrån har tagit emot en elektronisk ansökan om rättshjälp ska byrån kontakta sökanden eller uppmana sökanden att kontakta rättshjälpsbyrån för att boka en tid för sökanden samt för att fatta ett rättshjälpsbeslut och eventuellt ta emot ett uppdrag. Sakuppgifterna i ansökan bör anges på ett sådant sätt att ansökan uttryckligen kan identifieras med ett visst ärende. För varje ärende tas ut en rättshjälpsavgift enligt statsrådets förordning om rättshjälp, om inte sökandens disponibla medel understiger eurobeloppet fastställts i samma förordning. Se punkt 7.3. Rättshjälpsavgift tas ut för varje enskilt ärende. 1.1 Ekonomisk utredning I den elektroniska ansökan redovisar sökanden sina ekonomiska förhållanden. På begäran av rättshjälpsbyrån ska sökanden uppvisa verifikat över inkomster och utgifter samt en redogörelse för skulder. För personer med mycket låga inkomster har förfarandet underlättats så att uppgifterna från den senast verkställda beskattningen i första hand räcker som redogörelse: om sökanden redan på grund av sina inkomster har rätt till kostnadsfri rättshjälp, behövs ingen redogörelse för utgifter. Sökandens beräkning av de disponibla medlen skrivs ut och sparas på rättshjälpsbyrån i skriftlig form. 1.2 Stickprov Det elektroniska ärendehanteringssystemet lottar ut ett slumptal åt ansökningarna. Om slumptalet är mindre än värdet av stickprovsprocenten i kodsystemet, sparar systemet information om stickprov för ansökningens del. Systemet kan vid behov bilda en begäran om tilläggsutredning, med vilken byrån ber sökanden redovisa sina inkomster, utgifter, förmögenhet och skulder med verifikat. 16

17 Om sökanden ska få rättshjälp utan självriskandel och om dennes disponibla medel bör kontrolleras på basis av stickprov, kan inkomstuppgifterna kontrolleras direkt på skattebyrån. Om det i sådant fall är på andra grunder känt på rättshjälpsbyrån att sökanden är medellös, behövs ingen kontroll. 1.3 Bilagor till ansökan Då sökanden framställer att ett privat biträde ska förordnas ska sökanden motivera behovet av biträde och ge en tillräcklig redogörelse om ärendet, till vilket rättshjälp söks. Tillräcklig motivering för behov av biträde innebär inte ett direkt citat från en paragraf, utan de skäl på basis av vilka sökanden ska förordnas ett biträde ska skrivas ut i ansökan. I ett domstolsärende ska redogörelse ges följande: 1. I ett tvistemål ska käranden och svaranden lägga fram stämningsansökan eller ett utkast till stämningsansökan, bemötandet av stämningsansökan eller ett utkast till bemötande eller av särskild orsak någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör i första hand skanna ovan nämnda dokument och bifoga dem som bilaga till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 2. I ett brottmål ska svaranden och målsäganden lägga fram åklagarens viktigaste yrkanden, målsägandens viktigaste yrkanden, det centrala innehållet i läkarutlåtandet eller någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör tydligt skriva ner i motiveringsrutan i ansökan de omständigheter som påverkar beviljande av rättshjälp och bedömningen av behovet att få ett biträde. Vid behov eller på begäran av rättshjälpsbyrån bör biträdet i första hand skanna dokumenten som ska bifogas till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 3. I ett ansökningsärende ska sökanden och den som är delaktig i saken lägga fram ansökan i ärendet, bemötandet eller någon annan tillräcklig utredning. I fråga om elektronisk ansökan innebär det att biträdet bör i första hand skanna ovan nämnda dokument och bifoga dem som bilaga till ansökan om rättshjälp eller i andra hand faxa dem till rättshjälpsbyrån som behandlar ärendet. 1.4 Retroaktivitet Enligt 13 i rättshjälpslagen beviljas rättshjälp från och med ansökningsdagen eller, när det finns förutsättningar för det, också retroaktivt. Om rättshjälp söks retroaktivt bör sökandens ekonomiska förutsättningar uppfyllas för hela tiden. 17

18 Utgångspunkten kan anses vara att rättshjälp ska sökas i ett så tidigt skede som möjligt och i alla fall tidsmässigt före avgörande fällts i huvudsaken. Att tillställa rättshjälpsbyrån en ansökan före avgörande fälls i huvudsaken är tillräckligt. Rättshjälp som har beviljats i ett ärende som behandlas i en förvaltningsdomstol omfattar inte åtgärder som har vidtagits i ett tidigare förvaltningsförfarande eller av en rättsskipningsmyndighet som avses i 1 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996), och rättshjälp som har beviljats i försäkringsdomstolen omfattar inte åtgärder som har vidtagits under den tidigare behandlingen. Om domstolen återförvisar ärendet till förvaltningsmyndigheten eller till den ovan avsedda rättsskipningsmyndigheten, gäller förordnandet för ett privat biträde också i denna myndighet, om den återförvisande domstolen så beslutar. 1.5 Biträdets samtycke och fullmakt Man bör utreda att rättegångsbiträdet som sökanden har föreslagit samtycker, om sökanden inte har bifogat rättegångsbiträdets samtycke till ansökan. Det krävs ingen fullmakt om advokaten sänt ansökan på huvudmannens vägnar och huvudmannens underskrift krävs inte. Rättshjälpsbyrån har dock alltid möjlighet att kräva sökandens underskrift om det anses finnas skäl till det. 1.6 Juridisk rådgivning i liten skala per telefon När sökanden ges juridisk rådgivning i liten skala per telefon eller med hjälp av något annat medel för elektronisk distanskommunikation behövs ingen beräkning av de disponibla medlen. Jäv bör dock utredas även i sådant fall. För ekonomisk rådgivning i liten skala tas någon rättshjälpsavgift eller självriskandel inte ut. 1.7 Rättsskyddsförsäkring Rättshjälp ges endast åt sökande som behöver tjänster av ett biträde som bekostas med allmänna medel. En person som har en försäkring som täcker de ovan nämnda kostnaderna behöver inte samhällets stöd för att finansiera sin rättshjälp. Behovet av offentlig rättshjälp kan då främst gälla endast försäkringens självriskandel och de kostnader som överstiger försäkringsersättningens maximibelopp. Domstolen kan bevilja rättshjälp för andelen som överstiger försäkringsersättningens maximibelopp. För att man ska kunna bedöma vilken betydelse rättsskyddsförsäkringen har ska sökanden i den utredning om den ekonomiska ställningen som avses i 10 1 mom. i rättshjälpslagen lämna rättshjälpsbyrån uppgifter om till vilka delar en eventuell rättsskydds- 18

19 försäkring som sökanden har tecknat täcker utgifterna för behandlingen av saken. Utredningen ska läggas fram för rättshjälpsbyrån innan beslutet om beviljande av rättshjälp fattas. Frågan om det finns en rättsskyddsförsäkring kunde i klara fall avgöras enbart på basis av sökandens anmälan, men i oklarare situationer ska ett beslut av försäkringsbolaget om rättsskyddsförmån beviljas eller vägras förutsättas (8 2 mom. i statsrådets förordning om rättshjälp). Om det visar sig finnas grund för att misstänka att sökanden trots utredningen har en rättsskyddsförsäkring som täcker ärendet, kan rättshjälpsbyrån enligt den föreslagna lagens 10 2 mom. t.ex. begära uppgifter om hur omfattande försäkringen är direkt av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna ut uppgifterna till rättshjälpsbyrån. Det är möjligt att rättsskyddsförsäkringens rättsskyddsförmån beviljas efter att rättshjälp beviljats. En sådan situation kan uppstå när rättshjälpssökanden har fått ett nekande beslut på sin ansökan om försäkringens rättsskyddsförmån, men rättsskyddsförmån beviljas på grund av överklagan. Beviljande av rättsskyddsförsäkringens förmån är en grund för upphörande av rättshjälpen, eftersom det inte efter detta finns förutsättningar för rättshjälp i den mån försäkringen täcker behandlingen av ärendet. Eftersom förmånen beviljas retroaktivt, upphör rättshjälpen på motsvarande sätt. Om en förmån enligt en rättsskyddsförsäkring beviljas efter det att beslut i saken redan har vunnit laga kraft påverkar det inte rättshjälpsbeslutet. Ett rättshjälpsbeslut kan inte återbrytas på denna grund. 1.8 Offentlighet för handlingar som bifogas ansökan Det föreskrivs om offentlighet för myndighetshandlingar i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ( /621). I lagens 1 föreskrivs att som utgångspunkt är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. I lagens 22 föreskrivs även att en myndighetshandling ska sekretessbeläggas, om det i denna lag eller någon annan lag föreskrivs eller en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att den ska vara sekretessbelagd eller om handlingen innehåller uppgifter för vilka tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En sekretessbelagd myndighetshandling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte företes för eller lämnas ut till utomstående eller med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat sätt företes för eller lämnas ut till utomstående. I lagens 24 föreskrivs närmare om vilka myndighetshandlingar som är sekretessbelagda. Rättshjälpsbyråerna är skyldiga att följa både lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och god advokatsed. I 6 i lagen om statliga rättshjälpsbyråer föreskrivs uttryckligen att de offentliga rättsbiträdena ska hederligt och samvetsgrant utföra de uppgifter som anförtrotts dem samt iaktta god advokatsed i alla sina uppdrag. I 5 c i lagen om advokater föreskrivs att en advokat eller hans biträde inte får utan lov röja en 19

20 enskild persons eller en familjs hemlighet eller en affärs- eller yrkeshemlighet som han fått kännedom om i sitt uppdrag. Rättshjälpsansökan och inkomstutredningar som ställts till rättshjälpsbyrån är inte offentliga, om inte den som handlingen gäller ger sitt samtycke till utlämnande av handlingar. Om någon begär dessa handlingar ska det på basis av begäran fattas ett beslut, till vilket det fogas en besvärsanvisning. Beslutet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Handlingar som hänför sig till själva uppdraget är inte myndighetshandlingar och omfattas därför inte heller av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Eventuella oklarheter som uppstår av att begäran om utlämnande av handlingar avslås ska lösas av tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund. Om rättshjälpsbyrån på grund av sekretesskäl inte kan utlämna handlingar, och den som begär om handlingar fortfarande anser att han eller hon har rätt att få handlingarna, bör rättshjälpsbyrån hänvisa personen i fråga att anföra klagan hos tillsynsnämnden vid Finlands Advokatförbund. 20

21 2 ÄRENDEN SOM BERÄTTIGAR TILL RÄTTSHJÄLP En privatperson som behöver sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet och som på grund av sin ekonomiska ställning inte själv kan betala utgifterna för att sköta saken beviljas rättshjälp med statlig finansiering. En förutsättning för beviljande av rättshjälp är att sökandens hemkommun är i Finland eller att sökanden har hemvist eller är bosatt i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Rättshjälp beviljas dessutom oberoende av de förutsättningar som anges i 2 1 mom. i rättshjälpslagen, om personens sak behandlas i en finsk domstol eller om det finns särskilda skäl att bevilja rättshjälp. I ett ärende som gäller internationellt skydd behöver sökanden nästan alltid sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet såsom föreskrivs i 1 i rättshjälpslagen. Att ärendet gäller internationellt skydd är i och för sig ett sådant särskilt skäl att bevilja rättshjälp som avses i 2 i rättshjälpslagen. I regel finns det inget behov av att individuellt pröva var och en enskild ansökan om rättshjälp. Asylsökande får hemkommun i Finland först när de får uppehållstillstånd. Man ska beakta att i vissa fall kan asylsökande få en tillfällig personbeteckning, även om man inte ännu beviljat uppehållstillstånd (främst på grund av arbete). Detta har betydelse med tanke på om personen har rätt till rättshjälp i något annat än ett asylärende (2 i rättshjälpslagen). 2.1 Rättshjälpens innehåll Rättshjälpen omfattar juridisk rådgivning och behövliga åtgärder samt biträdande i domstol och hos andra myndigheter och befrielse från vissa kostnader i samband med behandlingen av ett ärende så som bestäms i rättshjälpslagen. Rättshjälp beviljas privatpersoner i rättsliga ärenden. Sådana ärenden är till exempel: familjerättsliga ärenden, äktenskapsskillnad, ärenden som gäller vårdnad av barn och umgängesrätt, avvittring, underhållsbidrag, äktenskapsförord arvsärenden: testamente, bouppteckning, arvskifte fordringsmål: biträdande av gäldenär, borgenär eller borgensman anställningsfrågor: lönefordran, hävning av arbetsavtal, uppsägning hyresmål: hyresfordringar, hävande av hyresavtal, uppsägning, vräkning avtalsrättsliga frågor: villkor för köpet, köpebrev, hävning av köp, prisavdrag 21

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Rättshjälpshandbok 2012

Rättshjälpshandbok 2012 10/2012 Rättshjälpshandbok 2012 Rekommendationer från arbetsgruppen för utveckling av den elektroniskakommunikationen och ärendehanteringen i rättshjälpen 10/2012 Rättshjälpshandbok 2012 Rekommendationer

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012

Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen. 74/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 5/41/2012 HARE nummer OM006:00/2012 14.12.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av tolkningsdirektivet Tolkningsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 74/2012

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010

Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 73/2010 30.9.2010 Publikationens titel Revidering av konkurslagen Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för revidering av konkurslagen, ordförande Tuula Linna Betänkanden och utlåtanden Serienummer

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för tingsrätternas sammansättning Ordförande: lagstiftningsrådet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP 1 (5) ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till olika avsnitt i informationen på s. 4-5. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016

AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT. Esbo stad 2016 AVGIFTER FÖR LÅNGTIDSVÅRD PÅ ANSTALT Esbo stad 2016 Stadsstyrelsen 29.2.2016 1 (7) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 AVGIFT... 2 3 FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTERNA... 2 4 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN... 3 4.1 Minsta

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Delgivningsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tatu Leppänen Sekreterare:

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.12.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015

Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Ålands lagting BESLUT LTB 38/2015 Datum Ärende 2015-06-03 LF 22/2014-2015 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om hemvårdsstöd I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 kap. Inledande

Läs mer

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela

Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio Sekreterare: häradsåklagare Heidi Nummela 8.5.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtalsuppgörelse och åtalseftergift Arbetsgruppen för åtalsuppgörelse och åtalseftergift Ordförande: Lagstiftningsråd Jaakko Rautio

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag

Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Anvisningar fö r bera kning av allma nt böstadsbidrag Index Allmänna anvisningar Beräkning av allmänt bostadsbidrag Hushållet och inkomsterna Uppgifter om bostaden Boendeutgifter och skulder som hänför

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP

ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Siffrorna i hänvisar till upplysningar till denna blankett ANSÖKAN/BESLUT OM RÄTTSHJÄLP Personuppgifter som lämnas i detta ansökningsformulär registreras av Rättshjälpsmyndigheten och domstolar i respektive

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011 20.6.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Minskning av allvarliga våldsbrott Arbetsgrupp med uppgift att utreda risken för återfall i allvarliga våldsbrott ordförande Jarmo

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Lag. om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 4, 8 10, 15, 20, 27 29 och 41 samt 51 4 mom., av dem 51 4 mom. sådant

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd RIKSDAGENS SVAR 233/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum Typ av publikation Förslag till regeringens proposition

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum Typ av publikation Förslag till regeringens proposition PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringssekreterare Anne Hartoneva stiftningsrådet Janne Kanerva Utgivningsdatum

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 8/2004 (Innehållet har ändrats 25.11.2008; ändringarna anges med fet stil) 1 GRANSKNINGENS

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Lag. om ändring av utsökningsbalken

Lag. om ändring av utsökningsbalken Lag om ändring av utsökningsbalken I enlighet med riksdagens beslut upphävs i utsökningsbalken (705/2007) 1 kap. 34 2 mom., ändras 1 kap. 31 4 mom., 3 kap. 1 1 mom., 5 1 mom., 11 1 och 2 mom., 38, 39 2

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD

PRESENTATIONSBLAD PRESENTATIONSBLAD 20.1.2015 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av strafflagens allmänna bestämmelser om förverkandepåföljder Konfiskationsarbetsgruppen Ordförande

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer