ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL"

Transkript

1 En tidning om effektivt företagande 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL Nyckeln till ett lyckat ägarskifte STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING UTLAGD LÖNEHANTERING KAN LÖNA SIG FILIAL ELLER DOTTERBOLAG SPELAR VALET NÅGON ROLL?

2 SUGET EFTER KUNSKAP ÄR STORT OCH DET STÄLLER KRAV PÅ OSS SOM RÅDGIVARE 3 4 innehåll TARGET MAJ 2007 Nya redovisningsregler Redovisningsreglerna är på väg att ändras. Berörs ditt företag? Löneadministration Effektiv och korrekt löneadministration ger tid att tjäna pengar. AQ komponent fokuserar på kärnverksamheten. Terhi Fredriksson, redovisningsledare. 6 Enklaste steget först vid utlandsetableringar Rökfri arbetsplats blev internationell framgång. Läs om Smoke Free Systems utlandsetableringar. Svenska företag blickar utåt 7 Välj rätt etableringsform Filial eller dotterbolag vad ska du välja vid din nyetablering? 8 11 FÖLJ MED TILL EN SJUDANDE GRANNMARKNAD Globaliseringen är ett faktum, inte bara i Sverige utan i de fl esta länder. Politik, företagande, affärer, börshandel, kommunikation allt mer av vår dagliga verksamhet sker på ett internationellt plan, i en utsträckning vi inte sett tidigare. Sverige är en förhållandevis liten marknad och allt fler svenska företag ser expansionsmöjligheter i andra länder. I dag är det inte bara storföretagen som etablerar sig utomlands utan även mindre och medelstora bolag. Och allt fler hoppar över hemmamarknaden och tar steget direkt till utlandet, det är något som vi inte har sett mycket av förut. Jag kan se i kontakten med våra kunder, i vårt internationella samarbete via Grant Thornton-nätverket och via andra näringslivskontakter att Sverige ligger bra till i den internationella konkurrensen. Jag tror att det fi nns fl era faktorer som samverkar till detta: Tack vare våra stora exportföretag har vi en kollektiv erfarenhet av att arbeta internationellt. Det fi nns en vana att titta utanför hemmamarknaden. Det svenska ledarskapet står sig väl på en internationell marknad med kulturskillnader och andra svårigheter. Vi har goda språkkunskaper och ligger bra till i vår förmåga att uttrycka oss på affärsengelska, jämfört med många andra nationaliteter. Dessutom har vi en hög kompetens inom teknikområden som lämpar sig för export och vi är specialiserade inom många nischområden. Omvärldens syn på oss påverkar också. Sverige och svenskarna har ett gott anseende ute i världen. Vi har rykte om oss att vara pålitliga i affärer och våra produkter anses hålla hög kvalitet. Att Sverige är ett starkt varumärke underlättar för det enskilda företaget. När jag träffar kunder och frågar om vilka utmaningar som väntar framöver, kommer frågan om etablering eller expansion utomlands ofta upp. Företagsledarna vill veta hur vi kan hjälpa till vid en utlandsetablering och vilken kapacitet vi har internationellt via Grant Thornton-nätverket. Vi diskuterar till exempel hanteringen av internationella skattefrågor och samordning av revision, genomgång och värdering av förvärvsobjekt, hanteringen av ägarförändringar och vilka tillväxtmöjligheter som fi nns för företaget på olika marknader. Det handlar både om konkreta råd och anvisningar, och om att vi fungerar som ett bollplank. Redan tidigare har det kommit frågor kring traditionella exportmarknader som Tyskland, England, Frankrike och USA. Men antalet frågor har ökat markant, inte bara om dessa länder utan också kring Polen, Baltikum och Kina. På sidorna 8 11 kommenterar bland annat Exportrådet det uppsving som sker på den polska marknaden. Du får läsa om plastdetaljstillverkaren Frohes etablering i Polen och om vad du bör tänka på när du skickar personal på utlandsuppdrag. På sidorna 6 7 ger vi råd inför valet mellan fi lial och dotterbolag och Smoke Free Systems berättar varför de har valt fi lialer när de har vuxit i Europa. I takt med att våra kunder blir allt mer internationella ställs det högre krav på att vårt internationella nätverk kan ge tillräckligt stöd och korrekta råd för varje enskild marknad. Jag sitter i styrelsen för Grant Thornton internationellt och arbetar bland annat med utvecklingen av vårt samarbete över nationsgränserna och hur vi kan stärka oss själva och därigenom våra kunder. Suget efter kunskap är stort och det ställer krav på oss som rådgivare. Det är vår kunskap som ska ge trygghet i den ofta omvälvande förändring som en utlandsetablering innebär för företaget. Peter Bodin VD Lindebergs Grant Thornton Allt fl er utländska företag etablerar sig i Polen, men fortfarande fi nns stor tillväxtpotential. Läs om vad Exportrådet ser hända och vad de har för tips, vad vår kollega på Grant Thornton i Warzawa kan berätta och om Frohes köp av en befi ntlig fabrik i Wroclaw. Missa inte heller våra tips om vett och etikett vid affärer i Polen Ägarskifte Närmar sig pensionen? Läs om vad du bör tänka på vid ägarskifte inom familjen. Extern försäljning allt vanligare Extern bolagsförsäljning? När ska du starta processen och vad avgör priset? Elektronisk fakturahantering Staten inför elektronisk fakturahantering hur påverkar det svenska företag? Kalendarium Lindebergs Grant Thorntons seminarier håller dig uppdaterad om nyheter och nyttigheter angående skatte- och redovisningsregler. TARGET ges ut av Lindbergs Grant Thornton och riktar sig till alla som är intresserade av effektiv affärsutveckling. Vill du ha ett eget exemplar? Maila till Ansvarig utgivare: Lisbeth Larsson Projektledning och produktion: Helland Consulting AB, Text: Eva Andersson, Tryck: VTT Grafi ska AB Foto: Ulf Isacson och Håkan Målbäck Omslagsbild: Image Source/Johnér Bildbyrå 2 TARGET MAJ 2007

3 REDOVISNING DEN FÖRSTA JANUARI 2008 PLANERAS NYA REDOVISNINGSREGLER ATT INFÖRAS FÖR MEDELSTORA FÖRETAG, SÅ KALLADE K2-BOLAG. OM UTREDARNAS ARBETE LÖPER PÅ SOM PLANERAT KOMMER SNART OCKSÅ NYA REGLER FÖR K3-BOLAG. NYA REDOVISNINGSREGLER BERÖRS DITT FÖRETAG? Huvudsakligen innebär de nya reglerna att redovisningen blir enklare för företagen på vissa punkter ställs dock högre krav. Syftet med de nya redovisningsreglerna är att det ska bli tydligare för företagen vilka regler de ska följa. För K2-företagens del har Bokföringsnämnden nu sammanställt en vägledning. Utkastet är på cirka 200 sidor och omfattar lagtext, kommentarer och exempelsamling. Det är ett omfattande material och knappast enkelt att förstå sig på för en icke-revisor, men det är en bra faktabas som företagen kan ha att rätta sig efter, säger Håkan Andréasson, auktoriserad revisor hos Lindebergs Grant Thornton. De nya redovisningsreglerna ska vara frivilliga från startdatumet. Det står också klart att företagen inte kommer att behöva göra om sin tidigare redovisning. Det finns dock undantag: Immateriella tillgångar, exempelvis de arbetstimmar som de anställda vid ett dataföretag lägger ner för att utveckla ny programvara, får inte tas upp som en tillgång. Detta måste istället kostnadsföras redan 2008, vilket innebär att man måste ta hänsyn till det i bokföringen redan nu. Regeln innebär enligt kritikerna att de berörda företagen kan vara nära nog konkursmässiga tills exempelvis programvaran är klar att börja säljas, säger Håkan. FOTO: ULF ISACSON ATT GÖRA UNDER ÅRET Under 2007 är det bra att förbereda sig för de nya reglerna, bland annat genom att undersöka hur det egna företaget berörs. Ett par saker som K2-företag bör åtgärda redan nu är: Se över effekterna av att even- uppskrivningar av anlägg- tuella ningstillgångar måste kostnadsföras. Anpassa bokföringen till att egen- immateriella tillgångar utvecklade endast får redovisas som en kostnad, inte en tillgång. VAD ÄR ETT K2-BOLAG? K2-bolag uppfyller minst två av tre följande kriterier: färre än 50 anställda, mindre än 25 miljoner kronor i nettotillgångar och mindre än 50 miljoner i nettoomsättning. VAD ÄR ETT K3-BOLAG? Ett K3-bolag är snäppet större än ett K2 och ska gå över minst två av de tre nämnda gränserna. Dessutom får bolaget inte vara noterat. Det finns även K1 och K4, mycket små respektive mycket stora företag. Fler schablonregler För att underlätta redovisningen kommer det från och med årsskiftet att finnas fler schablonregler för avdrag och avskrivningar. Man kan till exempel räkna med fem års avskrivning för inventarier, även om den egentliga nyttjandeperioden är betydligt längre. Koncernbidrag, enkelt uttryckt utjämning av vinster och förluster mellan bolag i samma koncern, ska nu alltid tas via resultaträkningen. Tidigare skulle koncernbidragen ibland gå genom bolagets egna kapital. En regeländring som kan vara viktig för företagen att ta hänsyn till redan under 2007 är att man i fortsättningen inte kommer att kunna skriva upp värdet på tillgångar. Enda undantaget är fastigheter, men där kommer värdet inte att kunna skrivas upp till mer än taxeringsvärdet, vilket i normalfallet bara är 75 procent av marknadsvärdet. Tydligare årsredovisningar Årsredovisningarna kommer i stort att bli tydligare för dem som vill bedöma ett företags ekonomiska soliditet. Till exempel måste ett företags eventuella pensionsskulder tas upp. En sak som däremot blir otydligare är att man får redovisa uppskjuten skatt. Det är givetvis en förenkling för företaget, men årsredovisningen får ett minskat informationsvärde, säger Håkan. Han avslutar med att berätta att redovisningsreglerna kommer att förändras även för K3-företag. Ett förslag väntas presenteras under hösten 2007 det är osäkert om förslaget kommer att kunna införas 1 januari 2008 som tidigare sagts. Dessa regler är en anpassning av Redovisningsrådets rekommendationer och förändringarna beräknas inte bli särskilt omfattande eller beröra speciellt många företag. Håkan Andréasson ger råd om hur företagen bör agera redan i dag för att anpassa sig till de kommande redovisningsreglerna. TARGET MAJ

4 LÖNEADMINISTRATION Lönekostnader är ofta ett företags största utgiftspost. Administrationen är både tids- och kunskapskrävande. Och mottagarna de anställda är starkt beroende av att rätt summa betalas ut vid rätt tidpunkt. ORDNING OCH REDA, PENGAR PÅ FREDAG? Semester är en faktor som ofta ställer till det i lönehanteringen, berättar Terhi Fredriksson, redovisningsledare på Lindebergs Grant Thorntons Västeråskontor. Oklarheterna kan till exempel handla om vilken arbetstid eller frånvaro som är semestergrundande och vilken som inte är det. Beräkningen av semesterskuld samt semester vid deltidsarbete är andra frågor som alltför ofta gör att fel uppstår. De felaktiga beräkningarna kan slå mot den anställde likväl som mot företaget. Storföretag, med över 500 anställda, har ofta heltidsanställd personal som jobbar med personalfrågor och löneadministration. På mindre företag måste den löneansvariga jobba parallellt med TERHIS TIPS OM PERSONALFRÅGOR Tänk igenom och hantera planerad frånvaro i tid. Meddela en anställd om den kom- att få löneavdrag på grund av mer frånvaro. Anställningsavtal och andra avtal ska alltid vara skriftliga och uppdaterade. Ta hjälp när någonting ovanligt sker, till exempel om en anställd ska friställas. Om du har anmärkningar mot en anställd ska de ges skriftligt. Använd rekommenderade brev vid konflikter/oegentligheter, det är viktigt att kunna bevisa att den anställde har fått information. Ha respekt för det faktum att du hanterar människors levebröd. andra frågor, då är det svårt att hinna hålla sig uppdaterad på de lagar, avtal och regler som styr. Om denna person dessutom blir sjuk så kan löneutbetalningarna försenas, vilket kan få omfattande konsekvenser. Vi på Lindebergs Grant Thornton har uppbackning. Om någon av oss skulle bli sjuk kan en kollega ta över. På så sätt blir både vi och våra kunder mindre sårbara. Eftersom vi arbetar heltid med de här frågorna kan vi också hålla oss uppdaterade på de många gånger komplicerade reglerna, säger Terhi och fortsätter: Vi har erbjudit löneadministrationstjänster i åtta år, och har hunnit stöta på de flesta situationer som kan uppstå. Vi kan applicera vår tidigare erfarenhet på ett problem även om det är nytt för ett enskilt företag. Beräkna och informera om effekter Vid planerad frånvaro är det bra att förvarna den som sköter lönehanteringen i så god tid som möjligt. Då kan man beräkna i god tid hur det påverkar lön, semester och annat. Det är naturligtvis lättare att se till att den anställde får betalt för rätt antal dagar redan från början istället för att behöva rätta till det i efterhand. Det är viktigt att påpeka för den anställde vilken effekt frånvaro får. Det är lätt att glömma att det kommer att bli avdrag, särskilt om det hinner gå en tid mellan det att frånvaron har lett till att för mycket lön har betalats ut och det att man återgår till arbetet. Ett förklarande brev hem under exempelvis sjukskrivningstiden förebygger problem. Jag har flera gånger stött på fall där den anställde, som får månadslön, inte har förstått att avdraget för frånvaro Terhi Fredriksson håller koll på avtal, sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester och annat som påverkar en månad dras av vid nästkommande utbetalning. Då man återkommit i arbete efter en lång sjukskrivning eller föräldraledighet kan det bli kännbart att bara få en halv månadslön när man väntade sig en hel. Kunskap och sekretess Att få tillgång till expertkunskap är ett vanligt skäl till att lägga ut ansvaret för lönehanteringen. Att spara pengar genom att betala en konsult för ett par dagars arbete per månad istället för att anställa någon väger också ofta in, liksom att försäkra sig mot frånvaro hos den löneansvariga. Men det finns fler fördelar, berättar Terhi: Många företag väljer att lägga ut löneadministrationen på en extern part av sekretesskäl. Uppgifter om löner, avtal och sjukfrånvaro ska helt enkelt inte finnas tillgänglig på företaget, detta för att förhindra att obehöriga personer tar del av andras uppgifter mot deras vilja. Allt är förstås inte direkt kopplat till lön, traktamenten, milersättning, sjuklön och semester. Underlag ska till exempel tas fram för bokföringen, kontrollupp- 4 TARGET MAJ 2007

5 FOTO: ULF ISACSON SUPPORTEN GER TRYGGHET; DET ÄR SKÖNT ATT NÅGON SOM ÄR INSATT OCH UPPDATERAD HÅLLER KOLL SÅ ATT INGENTING BLIR FEL FOTO: ULF ISACSON Niclas Eriksson, AQ Komponent, tycker att supporten kring löner och andra ekonomiska frågor ger trygghet. Samlad kompetens på två håll löneutbetalningarna. gifter och eventuell statistik ska skickas till berörda parter. Det finns även andra personalrelaterade frågor, som ibland är krävande att hantera inom företaget. Förutom att rent praktiskt ta hand om de anställdas tidrapportering och sköta löneutbetalning så fungerar vi som ett bollplank för företaget i olika personalrelaterade frågor. Vi kan till exempel förmedla juridisk hjälp om en anställning ska avslutas det kan bli väldigt kostsamt för företaget att hantera ett sådant ärende fel, avslutar Terhi. Med specialiserad tillverkning åt industrikunder över hela världen, är det smidigt att kunna lägga fokus på annat än de visserligen viktiga lönefrågorna. Den saken får en konsult ta hand om. AQ Komponent i Västerås tillverkar kablage och monterar det i sina uppdragsgivares produkter. Tillverkningen och monteringen sker på uppdrag av industrikunder runt om i världen. När företaget startade, som en avknoppning från ABB, var det med en liten arbetsgrupp där ingen behärskade lönehantering. Det var naturligt att redan från början lägga ut lönehanteringen. Att valet föll på just Lindebergs Grant Thornton beror på att vi anlitar dem i flera andra ekonomifrågor, liksom våra systerföretag i koncernen gör, säger Niclas Eriksson, produktionsansvarig, AQ Komponent. Stöd ger trygghet Vi sparar in en tjänst på att lägga ut lönehanteringen. Och eftersom vi lägger ut andra ekonomiska frågor på samma konsultbolag så får vi allt samlat på ett ställe. Visst kan det ses som en nackdel att inte ha löneadministrationen på plats i det egna huset, men Lindebergs Grant Thornton är så lättillgängliga att jag inte ser någon större skillnad. Niclas berättar vidare att när företaget härom året övergick från tidrapportering på papper till att använda stämpelklocka, hjälpte Lindebergs Grant Thorntons till vid införandet. Jag tror att bytet mellan de två systemen gick betydligt smidigare än vad det skulle ha gjort ifall vi hade gjort det på egen hand. Utöver beräkningen av löner och andra ersättningar får AQ Komponent stöd som gör att frågor kring exempelvis sjukskrivningar, deltidsarbete och semesterförskott löses på ett smidigt sätt. Jag administrerar de anställdas tidrapportering, men jag är inte utbildad i lönefrågor. Supporten ger trygghet; det är skönt att någon som är insatt och uppdaterad håller koll så att ingenting blir fel, avslutar Niclas. TARGET MAJ

6 UTLANDSETABLERING TA DET ENKLASTE STEGET FÖRST OCH NÄR DU HAR HITTAT ETT FUNGERANDE TILLVÄGA- GÅNGSSÄTT KAN DU KOPIERA DET VID KOMMANDE SATSNINGAR. SÅ KAN MAN SAMMANFATTA SMOKE FREE SYSTEMS KONCEPT FÖR SINA UTLANDSETABLERINGAR SOM HAR HUNNIT BLI TIO TILL ANTALET. BETALNINGSTIDER 2007 (Antal dagar i genomsnitt) Den tid som företag i genomsnitt får vänta innan de får betalt för sina fakturor varierar kraftigt mellan olika länder, visar den senaste Grant Thornton-rapporten där 7200 företag i 32 länder har deltagit. Armenien 23 Ryssland 25 Kina 25 Filipinerna 31 Indien 33 Nya Zeeland 35 SVENSK IDÉ INTER- NATIONELL SUCCÉ I samband med att svenska arbetsgivare 1993 blev skyldiga att skydda sina anställda från passiv rökning såg Smoke Free Systems en affärsmöjlighet i att skapa utrymmen där rökarna kan få utlopp för sin last utan att störa andra. Rökrum fungerade inte bra, dels var det svårt att få till en bra ventilation, dels separerades rökare och icke-rökare på arbetsplatsen. Om företagen behövde flytta om i sina lokaler blev det också dyrt att sanera rökrummen. Lösningen blev en egen uppfinning som stegvis har utvecklats till dagens utseende: en glaskur med tre väggar, inbyggd fläkt, filtersystem och askkopp. Varken rök eller lukt slipper ur kuren, tack vare de effektiva fläktarna och filtren, berättar Andreas Göth, vice vd på Smoke Free Systems. Systemet säljs i ett hyreskoncept där service och underhåll ingår. Internationell satsning genom filialer År 2000 bestämde vi oss för att satsa internationellt. Vi ville gå in i flera länder på relativt kort tid och ville ha en kostnadseffektiv organisation med administrationsoch ekonomifunktionen i Sverige. Dessutom tyckte vi att det var viktigt att uppfattas som en lokal aktör av kunderna på respektive marknad. Detta sammantaget gjorde att vi valde att etablera filialer, berättar Andreas. Han konstaterar att filialer var den ekonomiskt och organisatoriskt bästa lösningen för dem. Att starta dotterbolag hade krävt en helt annan typ av administration. För att underlätta likviditetshanteringen valde man Handelsbanken, som kunde serva på samtliga marknader och där internet ger tillgång till alla lokala bankkonton. Vi ville ta ett enkelt första steg för att undvika att upprepa fel flera gånger, därför valde vi Norge som första land. Vi har lärt oss någonting vid varje etablering och har finjusterat konceptet, men i stort sett har vi kopierat och gjort likadant för varje ny marknad, berättar Andreas. VI HAR LÄRT OSS NÅGONTING VID VARJE ETABLERING OCH HAR FINJUSTERAT KONCEPTET Datum största problemet Styrelseordförande Hartwig Friedl berättar att konceptet och produkten har fungerat i de elva länder där företaget hittills finns, även om vissa länder först har sagt att det inte går. Då har vi bett dem visa den lagparagraf som förbjuder vår lösning. Svaret har varje gång blivit nej, det finns ingen paragraf, men man brukar inte. Då vet vi att det bara är att köra. Det är ett bra tips till andra företag som planerar utlandsetablering, att stå på sig när man stöter på motstånd. Oftast kan man ta sig förbi de påstådda problemen, säger Hartwig. En annan erfarenhet är att kundernas betalningsmoral skiljer sig åt mellan olika länder. Enkelt uttryckt kan man säga att man tar längre tid på sig ju längre söderut man kommer. Våra kunder är kreditvärdiga och vi får alltid betalt. Men om det är någon detalj som är fel på fakturan, till exempel fakturaadress eller referensnummer, väntar man gärna till förfallodagen med att påpeka det för att köpa kredittid. Men det största problemet vi märkt under arbetet i andra länder är faktiskt missförstånd kopplat till hur man skriver datum tolkas ju olika i olika länder. God hjälp har underlättat Andreas ger rådet till andra företag som planerar en utlandsetablering att planera satsningen noga och att ta hjälp av rådgivare. Vi har haft god hjälp av Exportrådet, både med marknadsundersökningar och i juridiska frågor. Vår revisor har hjälpt oss med redovisningsmässiga och skattetekniska frågor och förmedlat kontakter med andra rådgivare, även utomlands, för att lösa frågeställningar under resans gång. Hartwig avslutar med att berätta att företaget nu befinner sig i en fas där man tittar på möjligheter utanför Västeuropa. Marknaden för rökfria arbetsplatser växer. FEM TIPS FRÅN HARTWIG OCH ANDREAS 1 Ta hjälp av rådgivare. 2 Genomför din utlandsetablering steg för steg och ta det lättaste steget först. 3 Om ni ska etablera er i flera länder underlättar det att hitta ett enhetligt koncept som du kan upprepa vid varje nyetablering. 6 TARGET MAJ 2007

7 Polen 36 Tyskland 37 Mexiko 39 Nederländerna 39 Australien 39 Argentina 40 Sverige 40 Kanada 40 Brasilien 41 USA 41 Thailand 44 Storbritannien 47 Botswana 49 Luxemburg 50 Sydafrika 50 Turkiet 53 Hong Kong 53 EU 54 Irland 56 Singapore 57 Japan 58 Frankrike 58 Malaysia 64 Taiwan 68 FOTO: ULF ISACSON Spanien 73 Italien 78 Grekland Filial eller dotterbolag? Skattesatsen kan avgöra Valet mellan en filial och ett dotterbolag känns kanske inte självklart inför en nyetablering. Karin von Uthmann, skattekonsult och specialist på internationell beskattning hos Lindebergs Grant Thornton, ger några råd på vägen. FOTO: ULF ISACSON Det finns en viktig skillnad mellan dotterbolag och filial: Ett dotterbolag är en egen juridisk person och beskattas bara i verksamhetslandet, det land där företaget finns och bedriver sin verksamhet. En filial utgör en del av huvudbolaget och beskattas både i Sverige och i verksamhetslandet. Det går att omvandla en filial till dotterbolag och tvärt om. Inom EU är en sådan omstrukturering relativt enkel men man måste räkna med skattemässiga konsekvenser det år förändringen genomförs. 4 Lär dig genom att själv vara med och se hur det fungerar på de nya marknaderna. 5 Satsa på medarbetare som är duktiga på språk. Vad ska man välja? Det finns många faktorer som styr valet mellan filial och dotterbolag. Störst hänsyn tar man antagligen till vad som passar den egna organisationen och administrationen. Många företag upplever att det är lättare att styra och kontrollera en filial. Å andra sidan kan kunder, leverantörer och andra samarbetspartners på den nya marknaden ibland se ett dotterbolag som en mer seriös och långsiktig satsning, säger Karin. Hon berättar vidare att om skattesatsen i det andra landet ligger på samma eller högre nivå än i Sverige så spelar valet mellan filial och dotterbolag ingen större roll ur skattehänseende. Om man räknar med vinst kan en filial leda till en onödig skattekostnad ifall företagsskatten är lägre i det andra landet. Man får nämligen bara avräkna den skatt som man betalat i det andra landet, resten blir fullt beskattat i Sverige enligt den svenska skattesatsen. Om man räknar med vinst så är alltså dotterbolag det skattemässigt mest fördelaktiga valet, i de fall då bolagsskatten är lägre i det andra landet. Karin von Uthmann vet hur utlandsetableringen ska planeras ur skattehänseende. En filial har den fördelen att ett underskott kan kvittas mot en vinst i huvudbolaget. Filial kan alltså vara det bästa valet under en uppbyggnadsfas då kostnaderna överstiger intäkterna. FYRA FRÅGOR INFÖR VALET AV ETABLERINGSFORM 1 Vilken skattesats gäller i det andra landet? 2 Väntas vinst eller underskott? 3 Vilken styrning/kontroll vill ni ha över filialen/dotterbolaget? 4 Hur ser externa partners på den associationsform (bolagsform) ni väljer? En eventuell utdelning från dotterbolaget är normalt skattefri för det svenska bolaget. Vid utdelning kan man ibland behöva betala så kallad källskatt i det andra landet. Om dotterbolaget betalar ränta eller royalty så kan det svenska bolaget både få betala källskatt i det andra landet och beskattas för inkomsten i Sverige. Den inkomsten blir alltså dubbelbeskattad, vilket kan undanröjas genom avräkning. Glöm inte finansieringen Det fel företag ibland gör är att inte i förväg tänka igenom sitt val och vilka konsekvenser det får. Många gånger kan man spara pengar på att prata med en rådgivare i förväg, säger Karin. Registreringskraven är i de flesta fall lika betungande oavsett om man etablerar filial eller dotterbolag, det är viktigt att ta reda på vad som gäller. Utöver det andra landets skattesats är det viktigt att även tänka på den kortsiktiga ekonomin: Hur ska etableringen finansieras? De flesta länder ställer inga krav på att en filial ska kunna finansiera sig själv. Ett dotterbolag måste däremot ha ett eget kapital ta ställning till hur etableringen ska finansieras. Ett lån innebär avdragsgill ränta, men i vissa länder får bolagskapitalet inte ha tillkommit genom lån i alltför hög utsträckning. Kontrollera om det finns sådana regler, kanske måste ni lämna ett aktieägartillskott, avslutar Karin. TARGET MAJ

8 POLEN-SPECIAL POLEN ÄR EN TILLVÄXTEKONOMI I VÅRT NÄROMRÅDE SOM HAR STOR POTENTIAL OM MAN SATSAR PÅ RÄTT SÄTT, TYCKER STEFAN ARENBALK, HANDELSSEKRETERARE PÅ EXPORTRÅDET I POLEN. EN SJUDANDE Stefan Arenbalk på Exportrådet bor och arbetar i Warzawa och berättar om den dynamiska känslan. Det är som om landet vibrerar. Han berättar också att svenskar brukar trivas bra i Polen och polacker brukar gilla att göra affärer med svenskar: vi är väl sedda och uppfattas som schyssta och professionella. Många som kommer till Warzawa blir förvånade. De väntar sig en grå öststatsstad men finner en modern storstad med ett brett och modernt serviceutbud, coolare fabriker, många skyskrapor och ett tempo som är betydligt högre än i Sverige. Naturligtvis ska man inte glömma att skillnaderna inom landet är enorma, det finns också byar på landet utan vatten och avlopp. Men laddningen och förväntan finns i stort sett över hela landet. Intresset för Polen som marknad för svenska företag har vuxit under en längre tid, ändå är det som om allt ännu ligger i startgroparna: Polen är intressant för svenska företag på många sätt. Det är vårt tredje största grannland efter Ryssland och Tyskland. Det har en stor marknadspotential och en stor outnyttjad potential kvar för svensk handel. Som jämförelse är Sveriges handel med Baltikum ungefär lika stor som med Polen i dag men Polen är sex gånger större, så tillväxtpotentialen är enorm. Landet som helhet går dessutom bra: sund BNP-tillväxt på 5 6 procent, inflationen är bland de lägsta i Europa (1 1,5 procent) och räntan är rekordlåg på cirka 4 procent. På toppen av allt detta skall cirka 1000 miljarder SEK extra investeras från EU-fonder under , säger Stefan. Förbered utlandsetableringen Det viktigaste rådet till svenska företag blir det samma som vid all utlandsetablering: Se till att göra hemläxan, du ska veta vad du gör. Potentialen till trots Stefan Arenbalk, Exportrådet. Exportrådet hjälper svenska företag att växa internationellt. Företagen kan bland annat få hjälp med marknads analys, att hitta partners, rekrytera, söka kunder och vid inledande affärs möten. Kort sagt stöd från ax till limpa. Vett och etikett vid affärer i Polen Använd formellt tilltal både i tal och skrift: Pan/Pani, (Herr/Fru) och efternamnet. Panna (Fröken) används bara om du talar med ett barn. Vik inte undan med blicken Öppenhet och ärlighet förväntas vid förhandlingar. Punktlighet är viktigt. Affärsmöten bokas ofta 4 5 dagar i förväg och bekräftas dagen innan. Vid inledande affärsmöten samt vid kontraktsskrivande utbyts ofta små gåvor (som svensk ska du gärna ge något svenskt). Tysta pauser kan uppstå under möten, då parterna begrundar varandras erbjudanden. Fyll inte alla pauser med prat. Ta aldrig i hand över en tröskel, kliv in först. I ett sällskap låter man varje par hälsa klart, sträck inte fram handen över andra som redan hälsar. Hälsa på kvinnorna i sällskapet först. Skaka hand med samtliga innan du lämnar ett sällskap, det räcker inte att vinka. Personliga relationer är viktiga vid affärer och polacker är gästvänliga. Om du blir hembjuden bör du ta med en blomma eller liten present. Låt värden börja äta först. Skicka gärna ett tackkort dagen efter. Kriget sitter som ett sår i medvetandet hos många äldre polacker. Undvik att diskutera kriget och (även dagens) Tyskland med dem. TÄNK PÅ Om det inte finns ett koncernföretag dit den anställde sänds i det andra landet, kan fast driftställe upp - stå fast företaget inte tänkt sig det. Då måste företagsskatt betalas i det andra landet och många länder har högre företagsskatt än Sverige. Sari Rosenhall känner till fallgroparna för företag med personal på utlandsuppdrag. 8 TARGET MAJ 2007

9 POLEN Statsskick: Republik. Valuta: zloty (1 zloty=100 groszy) = ca. 2,40 SEK. Språk: polska, minoritetsspråk är bl.a. ukrainska, vitryska och tyska. Största exportmarknaderna: Tyskland (33 %), Frankrike (7 %), Italien (7 %). Yta: km². Befolkning: 38,2 miljoner (2002). Polacker 98,7 %, ukrainare 0,6 %, övriga 0,7 %. Huvudstad: Warszawa (1,8 miljoner). Källa: Utrikesdepartementet MARKNAD går det naturligtvis att göra dåliga affärer. Prata till exempel med Exportrådet och med andra företag som gör affärer här, för att få råd och tips. Ta reda på hur förutsättningarna ser ut för din verksamhet och vilken väg in i Polen som är mest lämpad för just er, säger Stefan. Just att få en idé, eller träffa någon som man kanske kan göra affärer med, och sedan tro att allt ska vara enkelt och gå snabbt hör till de vanligaste misstagen som svenska företagare gör menar Stefan. Ta seriöst på din utlandssatsning och var beredd på att den kommer att ta både tid och kraft antagligen mer än du räknar med. Fråga dig om ditt företag har rätt resurser, hur produkten kommer att fungera på den nya marknaden och om ni har rätt samarbetspartners. Det går inte att skriva avtal, åka hem och vänta på orders. Det här gäller förstås för alla nya marknader, inte bara Polen. Personliga relationer och rätt partners Valet av etableringsform beror på vilken bransch företaget verkar inom, och vad som i stort är mest praktiskt för bolaget. Även om man inte planerar att starta ett koncernbolag på plats utan kommer att arbeta via lokala samarbetspartners så är det bra att skicka ner någon hemifrån i inledningsskedet. Dels för att själv lära om marknaden, dels för att lära upp partnern kring produkterna. Det är viktigt att hitta rätt partners skillnaden mellan att ha någon som gör ett ganska bra jobb i att sälja dina produkter och någon som gör ett riktigt bra jobb kan innebära stora skillnader i intäkter. Även om du sedan hittar någon bättre så har du tappat både pengar och tid. En viktig sak att tänka på vid förhandlingar i Polen är att de personliga relationerna är viktiga. Polacker vill lära känna sin handelspartner och det är troligt att du vet namnet på storkundens fru och att du har blivit hembjuden till familjen innan de verkliga förhandlingarna kommer igång. Det här är förstås en bidragande orsak till att det är en fördel att ha egen personal på plats i början det är svårt att bygga personliga relationer på distans, avslutar Stefan. STEFANS FYRA RÅD inför Polen-satsningen: Gör hemläxan: undersök marknaden och produktens förutsättningar och hitta rätt partners. Var beredd på att saker händer fort i Polen, snabbare än hemma. Utvecklingen rullar fort. Se satsningen långsiktigt om du saknar kraft och uthållighet är det bättre att låta bli. Sök stöd och erfarenheter via Exportrådet och andra rådgivare. FOTO: ULF ISACSON Utlandsuppdrag mission possible Utlandsuppdrag ger ofta en spännande möjlighet för både företaget och den anställde att få erfarenhet och kunskap från ett annat land. Men det är viktigt att hantera det på rätt sätt, annars kan äventyret bli dyrbart för de inblandade. När ett företag skickar personal på utlandsuppdrag skiljer man mellan tjänsteresa och utsändning. Tjänsteresor är generellt kortvariga. Personer på tjänsteresa omfattas av Sveriges socialförsäkring och de sociala avgifterna betalas där. Om resorna pågår under en längre tid, eller är frekventa, kan det istället räknas som en utsändning. En utsändning pågår ofta under en lite längre period. Personen har kvar sin anställning i det svenska bolaget och arbetar för sin svenska arbetsgivare i det andra landet, till exempel i ett koncernbolag. Detta med personal utomlands är ett väldigt komplext område och det är viktigt att kontrollera reglerna och fråga om råd i förväg. Det finns en okunskap hos många företag som skickar ut personal och fel agerande kan leda till förödande effekter för både företaget och den anställde. Jag har varit med om riktiga rysare då företag till exempel upptäckt att en anställd inte längre tillhör det svenska socialförsäkringssystemet trots att sociala avgifter har betalats i Sverige, berättar Sari Rosenhall, skattejurist hos Lindebergs Grant Thornton. Det kan bli dyrt för företaget att kompensera den anställde för exempelvis förlorad föräldrapenning (det finns inte alltid ett juridiskt tvång att göra det, men de flesta företag tar det moraliska ansvaret oavsett). Det är viktigt att kontrollera formaliteter som uppehålls- och arbetstillstånd, och var den anställde ska betala inkomstskatt det kan vara i båda länderna och dubbelbeskattningsavtal ser olika ut beroende på vilket land det gäller. Glöm inte heller bankkontakter, skolor och annat som rör den anställde och dennes familj. En föräldraledig partner som följer med till det andra landet kan till exempel förlora föräldrapenningen. Sari berättar vidare om glömda arbets tillstånd, som kan få till följd att en invandrare utan permanent uppehållstillstånd i bosättningslandet som skickas på uppdrag till ett tredje land kan utvisas till ursprungslandet med familjen kvar bosättningslandet. Det märks att det finns ett ökat intresse för de här frågorna och att allt fler vill förbereda sig på rätt sätt. Lindebergs Grant Thornton ska till exempel anställa fler rådgivare inom området. Men tyvärr blir vi ofta kontaktade först när någonting gått fel då handlar det om att försöka hitta en utväg eller att åtminstone lindra den ekonomiska smällen, säger Sari. Skatt och sociala avgifter Vilket land den anställde kommer att tjänstgöra i påverkar hur länge han eller hon kan vara utsänd och fortfarande omfattas av det svenska socialförsäkrings - systemet. I de flesta fall behövs utsändnings intyg från försäkringskassan. Inom EU finns gemensamma bestämmelser kring sociala avgifter. Med vissa andra länder har Sverige socialförsäkringskonventioner men ibland finns inga avtal. Oavsett avtal och konventioner behövs det som regel tilläggsförsäkringar. Om anställningen hemma avslutas och det istället blir lokal anställning i det andra landet är det inte längre fråga om utsändning. Då skall sociala avgifter betalas i det nya landet från första dagen. Vissa länder har lägre sociala avgifter än Sverige, men det är viktigt att kontrollera vad de täcker. I många länder, t.ex. Polen, skall arbetsgivaren betala en del av socialförsäkringen och den anställde en annan del av densamma, slutsumman kan då bli högre än de svenska socialförsäkringsavgifterna. För den anställde är det ofta bekvämast att behålla anställningen hos arbetsgivaren i hemlandet och att finnas kvar i det svenska systemet för att t.ex. slippa begära den inarbetade pensionsrätten från Polen när pensionsdagen kommer. Det är viktigt att göra rätt. Företaget är ansvarigt för att betala in sociala avgifter, hålla inne eventuell preliminärskatt och så vidare. Kontrollera i förväg vad som gäller med din rådgivare samt med Försäkringskassan, avslutar Sari. CHECK- LISTA för inkomstskatt: Vilken skattskyldighet och skattesats gäller i arbetslandet? Är den anställde fortsatt skattskyldig i Sverige? Hur ser det eventuella dubbel- beskattningsavtalet ut? Omfattas den anställde av några regler som undanröjer eventuell dubbelbeskattning? för sociala avgifter: Hur mycket uppgår de sociala avgifterna i det andra landet till och vad ingår? Om den anställde vill finnas kvar i det svenska socialförsäkringssystemet: är en utsändning möjlig och hur länge? Vilka intyg och tilläggsförsäk- ringar krävs? TARGET MAJ

10 FOTO: ULF ISACSON Polen grannland med växtkraft Polen är ett viktigt land för utländska företag, inte bara som tillverkningsland utan också för att det är en så stor marknad. Polens befolkning står för hela 50 procent av det sammanlagda invånarantalet i de tio länder som gick med i EU i maj Sedan Polens EU-inträde 1 maj 2004 har intresset för att starta verksamhet i landet ökat från utländska företag. De länder som främst har visat intresse är Tyskland, Storbritannien, Irland, Frankrike, Sverige och Danmark. På sätt och vis var det förvånande att se hur många företag som faktiskt väntade till efter den 1 maj 2004 innan de fattade investeringsbeslut. Det stod ju klart fl era år innan dess att Polen skulle gå med, säger Andrew Kinast, managing partner hos Grant Thornton i Polen. Även om svenska företag har funnits på den polska marknaden ett tag så tycks nytt intresse ha väckts. Svenska företag var aktiva på den polska marknaden redan innan EU-inträdet, inom områden som tillverkning av snabbrörliga konsumentvaror, logistik, IT och detaljhandel. Nu ser vi en andra våg av intresse från Sverige, framför allt bland service- och detaljhandelsföretag. Världens nya IT-fabrik? Andrew räknar upp en rad orsaker till det stora intresset från utländska företag: Det främsta motivet är helt klart de relativt låga lönekostnaderna. Polen har en ung, högutbildad befolkning där många akademiker är beredda att arbeta på fabriksgolvet, vilket gör Polen attraktivt för tillverkningsföretag. Det fi nns också en lång tradition inom IT, och det fi nns tecken på en förfl yttning när det gäller utvecklingsteam: från Indien till Polen. Samma förfl yttning sker med call center-verksamhet. Andra fördelar är att nivån på företagsbeskattning är låg med europeiska mått, 19 procent, och det fi nns god tillgång till utvecklingsbidrag från EU. Skriftliga avtal ett måste Främsta svårigheten för utländska företag Andrew Kinast, managing partner hos Grant Thornton i Polen. som vill etablera sig i Polen är troligtvis byråkratin. Andrew beskriver den som ett arv från fransmännen, via det forna Sovjet. Byråkratin innebär att pro cessen med att registrera verksamhet kan vara långdragen. Skattelagen är däremot relativt enkel och för de fl esta traditionella företag lär den inte innebära några problem även om det är viktigt att sköta pappershanteringen korrekt. Engelska är ett väl utbrett språk, framför allt bland dem under 40, och förvånande många kan svenska. Andrew passar på att utfärda en varning till svenska företagare, som gärna räknar ett handslag som en bekräftelse på överenskommelser: En viktig sak att ha i åtanke vid samarbete med polacker och polska företag är att alla avtal ska vara skriftliga. Det fi nns helt enkelt ingen förståelse eller acceptans för muntliga överenskommelser. Skriftliga kontrakt visas däremot stor respekt. Fortsatt tillväxt Det har på senare tid förekommit vad som kan betecknas som en massutvandring av unga till bland annat Storbritannien. Det innebär att bristen på arbetskraft börjar bli ett märkbart problem. För västerländska företag som är beredda att betala löner över det lokala snittet fi nns dock yrkesskicklig personal fortfarande tillgänglig. Arbetskraftssituationen väntas vända till sommaren, när den polska arbetsmarknaden öppnas för ukrainare. Ökad invandring väntas också från Bulgarien och Rumänien. Den starka investeringsviljan från ut landet bedöms fortsätta ett antal år fram över, vilket väntas ge en ekonomisk tillväxt på mellan 5 7 procent årligen. Ökade EU-bidrag väntas underblåsa tillväxten, fram för allt inom infrastruktursektorn, avslutar Andrew. Frohe producerar plastkomponenter, framför allt små tekniska detaljer, till en rad 10 TARGET MAJ 2007

11 POLEN-SPECIAL ETT ERBJUDANDE FRÅN EN KUND LEDDE TILL EN UTLANDSETABLERING, MED EN NY ANLÄGGNING LIKA STOR SOM DEN SVENSKA. BYRÅKRATIN FRAMSTÅR SOM DEN FRÄMSTA SKILLNADEN NÄR DET GÄLLER ATT DRIVA FÖRETAG I POLEN RESPEKTIVE SVERIGE. DE FICK ETT ERBJUDANDE SOM INTE GICK ATT MOTSTÅ multinationella bolag. Att vi bestämde oss för en utlandsetablering, och att det blev just i Polen, var en kombination av slumpen och att vi var vakna för idén, berättar Mårten Samuelsson, som tillsammans med sin bror Klas äger och driver Frohe AB. Företaget tillverkar formsprutade plastkomponenter på uppdrag av kunder inom bland annat mjölkindustri, telekom och medicin. En av kunderna, DeLaval, ägde en fabrik i Polen och erbjöd Frohe att överta den. Driftövertagandet skedde 1 augusti 2005 och satsningen har gått bra. Det kändes som ett bra och naturligt steg när vi fick erbjudandet. Vi hade hållit på år i Sverige och såg det här som en rolig ny utmaning. Eftersom vi är ett förhållandevis litet privatägt företag skulle vi inte ha resurser att själva bygga en fabrik i ett annat land och sedan jaga kunder. Nu fick vi chansen att ta över en befintlig anläggning med fungerande rutiner i både drift och administration och med DeLaval kvar som kund. Krävande byråkrati Mårten berättar att den omtalade svenska byråkratin är en smekning jämfört med den polska. Det kan förstås vara frustrerande, men om man accepterar rutinerna och är ytterst noga med att följa den pappersexercis som krävs, exempelvis vid myndighetskontakter, så flyter det mesta smidigt. Han understryker dock vikten av att omge sig med goda rådgivare, inte minst när det gäller juridik det finns många fallgropar och det är värt att betala bra för att undvika dem. Mårten Samuelsson, Frohe AB. MÅRTENS TIPS INFÖR SATSNINGEN DE UNGA ÄR Försäkra dig om juridisk kompetens hos någon som talar polska, bor och verkar i Polen. Inse och acceptera det detaljfokus som råder i Polen. Handslag eller muntliga avtal gäller inte, ingenting händer efter en sådan överenskommelse. Ledarstilen är annorlunda, i Sverige är det vanligt med mjuka formuleringar, varefter egna initiativ väntas. I Polen bestämmer chefen exakt vad som ska göras. Svensk ledarstil uppskattas av unga Svenskar är väl sedda i Polen och många vill jobba för ett svenskt företag. De unga är hungriga och tar för sig och uppskattar svensk ledarstil. Äldre kan ha svårt att anpassa sig. De har svårare att ta till sig ansvar för att fatta beslut och se till att saker ska hända. Polacker är inte heller vana vid att chefer är med på golvet och ser vad de gör, men de uppskattar det ofta, säger Mårten och avslutar med ett positivt allmänt omdöme: Polacker är vänliga, hjälpsamma och vill. HUNGRIGA OCH TAR FÖR SIG OCH UPPSKATTAR SVENSK LEDARSTIL TARGET MAJ

12 ÄGARSKIFTE NÄSTAN VARANNAN FÖRETAGARE I SVERIGE, 46,5 PROCENT, ÄR ÖVER 50 ÅR (36,5 PROCENT AV HELA BEFOLKNINGEN ÄR ÖVER 50). VART FJÄRDE FÅMANSFÖRETAG ÄGS AV PERSONER FÖDDA PÅ 40-TALET. ANTALET GENERATIONSSKIFTEN INOM FÖRETAGEN ÖKAR, SAMTIDIGT SOM FÄRRE I DEN YNGRE GENERATIONEN VILL TA ÖVER FAMILJEFÖRETAGET. EXTERN FÖRSÄLJNING BLIR ALLT VANLIGARE. SEX TIPS VID FÖRHANDLINGEN 1 Diplomati är viktigt. Håll kontroll över känslorna och undvik personpåhopp. LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING NYCKELN TILL SNYGG SORTI Organisationen Företagarna konstaterar i en undersökning att dålig planering är en av de vanligaste orsakerna till misslyckade ägarskiften. Om du planerar att gå vid 60, så är det ofta för sent att påbörja försäljningsprocessen när du är 59. Räkna med två fem års framförhållning. De flesta köpare vill ha en överbryggningstid på ett tre år, då den förre ägaren finns kvar som anställd för att föra över kunskap om verksamheten. Det är också en del förberedelser som ska till innan du ens börjar leta köpare, säger Isac Stenborg, Corporate Finance-konsult hos Lindebergs Grant Thornton. Ett känsligt kapitel Många missar den emotionella aspekten vid en företagsförsäljning. Att gå från ägare och företagsledare till att vara anställd av de nya ägarna kan bli en tuff omställning. En sak kan man vara säker på det kommer att ske förändringar. De nya ägarna kan ha helt andra planer och ett annat sätt att driva företaget än vad man själv haft. Det ska man då kunna hantera under ett par år som anställd. Därför är det viktigt att välja en köpare som man trivs med, och inte bara jaga sista kronan i köpeskilling, säger Isac. Många vill också försäkra sig om faktorer som personalens anställningstrygghet, vilket kan bli en del i förhandlingen. Just vid förhandlingen bör man agera på rationella grunder snarare än emotionella, och inte gå i försvar om köparen exempelvis kritiserar svagheter i bolaget eller hur det har skötts i vissa avseenden. Framtiden avgör priset Priset är naturligtvis inte oväsentligt när man säljer sitt livsverk hur får man ut bästa möjliga pris? Svaret är återigen förberedelser. Men det är viktigt att inte göra bolaget helt perfekt. Om bolaget har nått sin fulla potential blir det svårt för en köpare att vidareutveckla och effektivisera bolaget för att öka det framtida värdet. Priset på ett företag sätts inte i första hand efter dess historia, utan efter vilka vinster det beräknas ge i framtiden. Däremot är det viktigt att det FÖR ETT LITE STÖRRE FÖRETAG ÄR DET ABSOLUT VÄRT ATT TA HJÄLP finns en god struktur i bolaget och att all dokumentation är i ordning. För att inte hamna i underläge vid en förhandlingssituation är det viktigt att inte vara låst vid att kunna lämna företaget vid en viss tidpunkt. Men på många sätt kan det vara en fördel att sälja när man närmar sig 60 år istället för vid 40. En 40-åring ses av köparen som ett potentiellt hot eftersom denne knappast kommer att slå sig till ro utan kanske startar en konkurrerande verksamhet. Kan själv eller? För ett litet företag med en enkel struktur och verksamhet, till exempel en bensinmack, kan det räcka med att annonsera ut bolaget offentligt med hjälp av exempelvis en företagsmäklare som sätter säljare och köpare i kontakt med varandra. För ett lite större företag är säljprocessen mer omfattande och det är absolut värt att ta hjälp för att hantera det, tycker Isac. Han förklarar att genom att ta in externa rådgivare under försäljningsprocessen får man tid att fokusera på det som än så länge är viktigast: att driva företaget på ett bra sätt. En annan aspekt är sekretess om ägaren själv ska sälja så är det svårt att annonsera försäljning utan att det uppmärksammas av kunder, leverantörer och personal. Det kan vara förödande om ryktet om en försäljning sprids i fel skede. Man får även ett utifrånperspektiv från någon som vet vad köparen tittar på och vad motsvarande bolag har för marknadsvärde samt tillgång till konsultens nätverk och känningar i branschen. Att som litet företag kunna hävda sig i förhandlingar med ett uppköpande storföretag är också svårt om man inte sitter inne med rätt terminologi och argument. Det är inte alltid lätt att veta om 30 miljoner kronor är ett rimligt bud, eller att hitta rätt argument för att motivera att man begär det priset. I det sistnämnda fallet kan det vara skönt att slippa gå i försvar utan lugnt hänvisa till att min rådgivare gör den bedömningen. Då kan vi ta ansvar för att övertyga om att priset är rimligt. Isac Stenborg tar gärna hand om de tuffa frågorna för sin uppdragsgivares räkning, när förhandlingarna hettar till. FOTO: ULF ISACSON 12 TARGET MAJ 2007

13 2 Låt motparten prata så mycket som möjligt i början, för att få ett informationsövertag. 3 Var inte rädd för tystnad. Den som börjar prata av nervositet låter ofta saker slinka ut som det hade varit bättre att hålla tyst om just då. 4 Ta täta, korta pauser. Det byggs ofta upp en spänning i förhandlingsrummet, men det räcker att gå ut och hämta en kopp kaffe för att trycket ska lätta. 5 Ha argument/faktorer som du kan ge bort, m.a.o. saker som du redan har bestämt dig för att gå med på men ändå låter det bli en viss diskussion kring. Förhandling funkar ju så att båda parterna ska känna att de ger och får lika mycket. 6 Lär dig kroppsspråk. Många klarar inte att maskera sitt kroppsspråk. Är du uppmärksam kan du se på hållningen när du nått konsensus då behöver du inte pressa på för att få ett muntligt ja. Vänta istället, sammanfatta och konstatera att ni väl är överens. Planera det väntade, var beredd på det oväntade Företagsöverlåtelser inom familjen är inte alltid konfliktfria. Det kan vara svårt att kompensera de syskon som inte vill eller kan vara med och ta över när föräldern går i pension. Alla överlåtelser sker inte heller planerat står det till exempel klart vad som ska hända med företaget om du dör? Förberedelser är som så ofta a och o: att redan på ett tidigt stadium trygga sin egen försörjning efter yrkeslivet och förbereda vad som ska hända med företaget då. Om något av barnen ska ta över när föräldern går i pension så bör kanske de övriga kompenseras, även om de av egen vilja avstår från del i företaget. Dessutom kan oväntade saker inträffa en skilsmässa eller ett dödsfall kan försätta både familjen och företaget i en svårhanterlig situation. Inte minst om det fi nns särkullbarn som ska ärva. Många, men inte alla, garderar sig mot följderna av en skilsmässa genom att skriva äktenskapsförord som exempelvis talar om ifall hela eller delar av företaget ska vara enskild egendom. Det är tyvärr betydligt färre som skriver testamente och andra handlingar som talar om vad som ska hända med företaget om ägaren dör, säger Sten Bergström, jurist hos Lindebergs Grant Thornton, med ekonomisk familjerätt, generationsskiften och andra ägarfrågor som specialitet. Rättvisa och egen trygghet Många väljer att ge företaget till sitt barn, eller att ta en köpeskilling under marknadsvärdet. Men glöm då inte den egna framtida försörjningen. Eller för den delen att kompensera de eventuella syskonen på något sätt, säger Sten. Att kompensera till företagets fulla värde är ofta omöjligt för att det saknas sådana tillgångar i familjen och man inte heller kan dränera bolaget. Det är dessutom stor skillnad på att få ett företag, med de ekonomiska risker och det arbete som medföljer, och att få motsvarande värde i kontanter. Den som får företaget har ofta jobbat där under en längre tid och bidragit till dess värde. Dessutom måste man ta hänsyn till att även om företaget är värderat till en miljon så skall en del skattas bort vid en framtida försäljning. Ett öppet resonemang mellan alla berörda kan förebygga många konfl ikter. Ta en diskussion med hela familjen, inte bara den som ska ta över företaget. Ju större öppenhet, och ju tydligare du förklarar hur du tänkt och varför, desto mindre risk för konfl ikter. Försök hitta alternativa lösningar, som att skriva ett testamente där andra tillgångar ska gå till de barn som inte får del i företaget. Det gäller att skapa acceptans för att full Sten Bergström har sett många onödiga konflikter, orsakade av bristande förberedelser. FOTO: HÅKAN MÅLBÄCK rättvisa knappast kan uppnås barnen ska kunna fi ra midsommar ihop framöver utan inbördes konfl ikter och avundsjuka. Undvik onödig ägarsplittring Sten menar att man många gånger bör undvika att dela upp ägandet av företaget, åtminstone i lika delar, mellan syskon. Det som på pappret är mest rättvist för syskonen är inte alltid rätt för bolaget. Valet mellan att ge, sälja till marknadsvärde eller ett mellanting är inte självklar. Ibland kan det också vara en fördel att överlåta företaget successivt under en längre tid. Eller att ägaren plockar ut medel ur bolaget som en form av ersättning innan han eller hon lämnar över det. Det gäller att göra en noggrann utredning av de skattemässiga konsekvenserna av de olika alternativen. En sådan bedömning måste naturligtvis se till helheten i det enskilda fallet. Det är svårt att ge generella råd kring sådana frågor, säger Sten. Förberedelser ger trygghet På samma sätt som man förbereder ett företag inför en extern försäljning bör man också göra det inför en överlåtelse inom familjen. Är alla papper i ordning? Har den blivande företagsledaren fått chans att sätta sig in i alla rutiner? Finns det möjlighet att göra avsättningar för att trygga den avgående ägarens pension och kan man skapa kompensationsegendom för de barn som inte får del i företaget? Dessutom gäller det, som sagt, att i god tid förutse att det oförutsedda kan hända. Testamente behöver alla. Jag skulle råda alla företagare att regelbundet gå igenom försäkringar, äktenskapsförord och testamente. Situationen kan förändras och gamla versioner av sådana dokument och skydd står inte alltid för det man vill i dag. Visst kostar det pengar att anlita experthjälp, men å andra sidan kan man spara både pengar och uppslitande tvister i ett senare skede, avslutar Sten. Skifte inom familjen 16% Notering 13% Samgående 3% Annat 4% Anställda tar över 4% Private Equity 3% Försäljning 57% Hur svenska företagsledare tänker sig ett ägarskifte (2007 års rapport). Fler företagsöverlåtelser utanför familjen Hela 33 procent av de svenska medelstora företagen med mellan 50 och 499 anställda räknar med ett ägarskifte de närmsta tio åren. Av dessa räknar 57 procent med att företaget kommer att säljas till en extern part. Det visar den senaste Grant Thorntonrapporten där 400 medelstora svenska företag (totalt företag i 32 länder) har tillfrågats. För tre år sedan var det bara 28 procent som räknade med att sälja sitt bolag. 13 procent tänker sig en marknadsnotering (1 procent 2003) medan 3 procent räknar med att ta in riskkapital, private equity. Andelen företagare som överlåter till någon inom familjen minskar för varje år (16 procent planerar detta), men när det sker finns det en del att tänka på. ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERLÅTELSE INOM FAMILJEN Trygga din egen försörjning efter över- låtelsen. Gör en grundlig skatteutredning hur ska företaget överlåtas på ett skatteffektivt sätt? Se till bolagets bästa, förlama inte bolaget eller ägaren genom olämplig ägarsplittring. TARGET MAJ

14 FAKTURAHANTERING STATEN KOMMER ATT INFÖRA ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING I SIN VERKSAMHET. DET VÄNTAS INNEBÄRA ATT EN ALLMÄN ÖVERGÅNG TILL ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING SNABBAS UPP ÄVEN BLAND FÖRETAG SOM INTE ÄR DIREKTA LEVERANTÖRER TILL STATEN. ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING Alla myndigheter ska senast den 1 juli 2008 hantera såväl inkommande som utgående fakturor elektroniskt. I och med det väntas övergångstakten öka för företag att göra motsvarande systembyte. Lindebergs Grant Thornton har redan sett att allt fler kunder vill övergå till denna nya form av fakturahantering. Under de senaste tio åren har kommunikationsbeteendet förändrats företag emellan. Man har gått från fax och fysiska brev till e-post. Att man nu övergår till att hantera fakturorna elektroniskt är en naturlig utveckling, säger Lars Lejdborg, chef för redovisningsverksamheten på Lindebergs Grant Thornton. Han konstaterar att det på sätt och vis är onödigt att ta omvägen via papper. De flesta företag framställer ju fakturor elektroniskt innan de skriver ut och skickar dem. Dessutom behandlar de inkomna fakturor i elektroniska bokföringssystem. Att arbeta elektroniskt hela vägen tar bort onödiga arbetssteg och skonar dessutom miljön eftersom fakturan inte behöver transporteras i fysisk form. Övergångslösningar finns För de företag som inte hanterar fakturor elektroniskt, kommer staten att erbjuda möjlighet att fakturera elektroniskt via webben. OLIKA SYSTEM FUNGERAR IHOP Olika system för elektronisk fakturahantering kan samarbeta med varandra. Det finns alltså inga krav på att leverantör och kund ska använda samma system. Det finns även funktioner för att t.ex. kunna hantera skannade pappersfakturor. Det är en bra lösning tills vidare, men för det fakturerande företaget innebär det förstås att de måste hantera dessa fakturor på ett avvikande sätt än gentemot andra kunder. De blir troligtvis motiverade att själva övergå till elektronisk hantering och att efterfråga detsamma av sina leverantörer. De flesta företag som i dag använder sig av elektronisk fakturahanteringtar även emot fakturor i pappersformat. Dessa skannas in och kan på så sätt hanteras av det elektroniska systemet. Jag tror att skanning är ett bra sätt att hantera frågan under en övergångsperiod på ett antal år. Man är inte beroende av hur andra hanterar sina fakturor. Men i längden blir det dyrt att skanna, jämfört med att få fakturan elektroniskt. Det blir ju ett extra steg i administrationen, vilket blir kännbart för den som hanterar stora fakturavolymer. Staten sparar Staten räknar med att spara cirka fyra miljarder kronor under en femårsperiod och därefter en miljard kronor per år, tack vare övergången till elektronisk fakturahantering. Besparingen sker bland annat genom kraftigt minskad administration och sänkta portoutgifter. Stora och medelstora företag kan liksom staten tjäna in investeringskostnaden för ett elektroniskt fakturahanteringssystem på kort tid. Men intresset växer även hos småföretag. Vi ser idag en oerhört stor efterfrågan, från företag av olika storlek, på den här typen av tjänster och gör installationer i princip varje vecka. Och naturligtvis kan även mindre företag spara pengar på minskad administration och få mer tid till kärnverksamheten, avslutar Lars. 14 TARGET MAJ 2007

15 Håll dig uppdaterad Lindebergs Grant Thornton anordnar varje vår och höst ett antal seminarier och evenemang inom det ekonomiska området, där du får råd och tips om nya regler eller möjligheter. Vårt seminarieprogram för hösten lägger vi ut i slutet av augusti då du på vår hemsida kan gå in och titta vad som arrangeras på just din ort. Viktiga datum 15 Seminarium, Gävle: För att du inte skall missa att få inbjudan, kan du också prenumerera på våra seminarier. Då får du automatiskt en elektronisk inbjudan när vi lägger upp ett nytt evenemang på en ort nära dig. Du registrerar dig via 22 MAJ I STOCKHOLM EG-rätten och den senaste utvecklingen inom skatteområdet Frukostseminarium i Stockholm. EG-rätten påverkar oss alla. Vi går igenom grunderna, de senaste och viktigaste rättsfallen och direktiven samt hur man kan dra nytta av dessa. Seminariet riktar sig till dig med bolag inom EG. Anmäl på MAJ JUNI I HELA LANDET vi guidar dig rätt Välkommen till våra frukostseminarier på en rad orter, där vi går igenom de nya momsregler som innebär att en så kallad omvänd beskattning skall börja gälla inom byggsektorn. Vid vårt seminarium får du veta vad reglerna innebär, hur du som byggföretagare påverkas samt vilka för ändringar ditt företag behöver vidta. Reglerna träder i kraft den 1 juli Anmäl dig på Gävle 15/5 Östhammar 16/5 Sundsvall 21/5 Eskilstuna 22/5 Nyköping 23/5 Göteborg 29/5 Stockholm 30/5 Kalmar 31/5 Visby 13/ Juni Seminarium, Östhammar Seminarium, Sundsvall: Seminarium, Eskilstuna: Seminarium, Stockholm: EG-rätten Seminarium, Nyköping: Seminarium, Göteborg: Seminarium, Stockholm: Seminarium, Kalmar: Seminarium, Visby: SEPTEMBER 2007 I STOCKHOLM Möt oss på Business Arena 2007 Lindebergs Grant Thornton deltar även i år på Nordens ledande mötesplats för fastighets branschens aktörer och hela samhällsbyggnadssektorn september Anmälan sker på NOVEMBER DECEMBER I HELA LANDET Höstens skattedagar FOTO: HÅKAN MÅLBÄCK September November och December KONTAKT Business Arena 2007 Höstens skattedagar Uppdaterat kalendarium med våra senaste evenemang finns alltid på Skattedagarna med aktuella skattenyheter äger rum i november december på tjugotalet orter i Sverige. Mer info om tider och datum finner du efter sommaren på vår hemsida. Susanne Hellberg, skattekonsult. Vill du kontakta någon av de experter hos Lindebergs Grant Thornton som intervjuats i detta nummer av Target? Här får du deras mailadresser: PRENUMERERA PÅ VÅRA NYHETSBREV Vill du få reda på när något nytt händer på skatte området som påverkar ditt företag? Då skall du prenumerera på Nytt om Skatt ett elektroniskt nyhetsbrev från Lindebergs Grant Thornton. För allmänna nyheter om t.ex. redovisning som rör företag och entreprenörer, prenumerera på e-nyhetsbrevet Rådgivaren. För att prenumerera, gå in på TARGET MAJ

16 Brinn för det du kan. Vi brinner för din ekonomi. Lägg din administration, redovisning och ekonomistyrning hos oss. Då kan du ägna dig åt det du tjänar pengar på. Vi tar ett totalansvar för allt från fakturering och betalningar till budgetering, bokslut och uppföljning. Naturligtvis ingår även framåtriktad rådgivning. På Lindebergs Grant Thornton brinner vi för ägarledda företag. När kan vi ses? T (huvudkontor) W

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING ANNONS AFFÄRER MED ÖSTEUROPA EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG I ÖSTEUROPA MARS 2006 Ketchupeffekten i Ukraina Medföljer som

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta MyBusiness no.2 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Sköt ditt bolag med ny app Så tog Per Forsberg AB steget till stora arenan Starta Letar du kapital? Tänk på detta Utveckla Locka

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer