REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport"

Transkript

1 REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

2 1 FÖRORD Den av inrikesministeriet tillsatta ledningsgruppen för regionalförvaltningens utvecklingsprojekt utsåg en underarbetsgrupp för att utreda statsförvaltningens uppgifter på Åland. Arbetsgruppens uppgift är att beskriva statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. Syftet är inte att ingripa i uppgiftsfördelningen på Åland mellan riket och landskapet. Arbetsgruppen skall dock informera Ålands landskapsregering om framstegen och resultaten av arbetsgruppens verksamhet. Arbetsgruppen skall höra statsförvaltningens myndigheter och Folkpensionsanstalten på Åland samt de styrande myndigheterna i centralförvaltningen. Arbetsgruppens verksamhetsperiod var Arbetsgruppen skall därtill vid behov göra fortsatta utredningar som ledningsgruppen ber om t.o.m Konsultativa tjänstemannen Matti Korkealehto vid inrikesministeriet har verkat som arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen har haft följande medlemmar: Peter Lindbäck, landshövding på Åland Sten Palmgren, lagstiftningsråd vid justitieministeriet Helena Serén, lantbruksråd vid jord- och skogsbruksministeriet Tomi Vuori, regeringsråd vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning Christina Ehrnström, tulldirektör vid Ålands tulldistrikt Raija Aller-Mattsson, skattedirektör vid Ålands skattebyrå

3 2 Som arbetsgruppens sekreterare har förvaltningschef Rainer Åkerblom vid länsstyrelsen på Åland och konsultativa tjänstemannen Eeva Puttonen vid inrikesministeriet verkat. Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. Arbetsgruppen avger härmed bifogade utredning. Helsingfors, den 11 december 2007 Matti Korkealehto Raija Aller-Mattsson Christina Ehrnström Peter Lindbäck Sten Palmgren Helena Serén Tomi Vuori Rainer Åkerblom Eeva Puttonen

4 3 INNEHÅL 1. INLEDNING FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND SAMMANFATTNING TIIVISTELMÄ BILAGA 1: STATSFÖRVALTNINGENS UPPGIFTER PÅ ÅLAND BILAGA 2: STATSFÖRVALTNINGENS PERSONAL PÅ ÅLAND BILAGA 3: STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND ENLIGT UPPGIFTSTYP... 28

5 4 1. INLEDNING Inom förvaltningen på Åland verkar landskapliga, statliga och kommunala myndigheter. Denna kartläggning begränsar sig till den statliga förvaltningen på Åland, eftersom arbetsgruppens mandat gäller en kartläggning av statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. I enlighet med mandatet beskrivs i utredningen den statliga förvaltning som är verksam på Åland, d.v.s. de verksamhetsställen som finns i landskapet. Många statliga funktioner ombesörjs även för Ålands del av myndigheter verksamma i riket, och de behandlas inte närmare i denna utredning. Eftersom den åländska självstyrelsen har en central ställning i landskapet inleds rapporten med en allmän beskrivning av förvaltningen i landskapet. Därefter följer en allmän beskrivning av statsförvaltningen på Åland. Det huvudsakliga innehållet i rapporten utgörs av en närmare beskrivning av de statliga myndigheternas uppgifter och organisation. Dessa uppgifter har insamlats genom ett frågeformulär som tillställts de statliga myndigheterna i landskapet. Frågeformuläret bestod av två delar. Den första delen i frågeformuläret gällde följande frågeställningar: personalens storlek , en allmän beskrivning av myndighetens verksamhet, en kortfattad beskrivning av ämbetsverkets placering organisatoriskt och av vad den närmast överordnade myndigheten ombesörjer för Ålands del. Den andra delen gällde en beskrivning av de 5-10 viktigaste prestationerna. I detta sammanhang presenterades uppgiftsvis följande faktorer: en kortfattad beskrivning av uppgiften, kundkretsen/målgrupperna, om ärendets skötsel förutsätter personligt besök hos myndigheten, hur stor del av sakkunnig-kundservicen sköts genom personligt besök, elektronisk service eller per telefon, de viktigaste stadgandena/bestämmelserna som reglerar uppgiften, de för skötseln av uppgiften viktigaste samarbetsorganisationerna/-partners, den arbetsinsats som uppgiften kräver, antal olika prestationer som uppgiften består av. Myndigheternas svar har i allmänhet i förkortad version intagits i beskrivningen. Svaren om uppgifterna har intagits som bilaga. Eftersom alla myndigheter är olika har

6 5 det inte varit möjligt att förenhetliga svaren. Rapporten avslutas med allmänna konstateranden, men arbetsgruppen har inte ansett som sin uppgift att inkomma med någon närmare analys eller konkreta förslag till åtgärder. 2. FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN Förvaltningen på Åland avviker från förvaltningen i det övriga landet. Den åländska självstyrelsen medför att många verksamheter som i riket ombesörjs av statliga myndigheter på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna. Härvid följs den fördelning av lagstiftningsbehörigheten som beskrivs i självstyrelselagen för Åland. Förvaltningsbehörigheten följer i allmänhet lagstiftningsbehörigheten, vilket innebär att den, riket eller landskapet, som har lagstiftningsbehörigheten på ett område även ombesörjer förvaltningen. Behörighetsfördelningen i självstyrelselagen är i allmänhet exklusiv, vilket innebär att varken självstyrelsemyndigheterna eller riksmyndigheterna kan ingripa i varandras angelägenheter. Från detta finns dock vissa i självstyrelselagen angivna avvikelser. Sålunda skall t.ex. de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar ankommer på en riksmyndighet i landskapet skötas av en landskapsmyndighet. Dessutom är det enligt 32 i självstyrelselagen möjligt att genom överenskommelseförordningar för viss tid eller tills vidare överföra uppgifter som hör till riksförvaltningen på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen på en riksmyndighet. Överenskommelseförordningarna kan gälla överföringar av hela uppgiftsområden eller reglera samverkan myndigheterna emellan. En överenskommelseförordning kan inte påverka lagstiftningsbehörigheten. Överenskommelse-förordningar har bl.a. ingåtts beträffande polisverksamheten, sjöbevakningen och förberedande uppgifter inför undantagsförhållanden. Eftersom en stor del av förvaltningen på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna samarbetar de statliga myndigheterna på Åland även i övrigt intensivt med landskapets myndigheter. Goda kunskaper i självstyrelsen är viktiga för förvaltningen på Åland. Landshövdingen på Åland fick genom Nationernas Förbunds beslut i juni 1921 en särskild ställning inom det åländska självstyrelsesystemet. Enligt självstyrelselagens 4 företräds regeringen i land-skapet av landshövdingen. Om landshövdingen finns närmare bestämmelser i självstyrelselagens Den åländska landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket, genom att på olika sätt främja en god dialog och ett konstruktivt umgänge mellan självstyrelseorganens och statsmaktens högsta företrädare. För att kunna fullgöra denna uppgift, men också i sin egenskap av företrädare för republikens president, har lands-hövdingen givits säte och yttranderätt i det åländska parlamentet Ålands lagting. Självstyrelselagen innehåller flera bestämmelser som direkt gäller statsförvaltningen. Självstyrelselagens 31 reglerar statsmyndigheternas skyldighet att bistå landskapsmyndigheterna. Självstyrelselagens 33 ålägger republikens president, statsrådet, ett ministerium eller någon annan myndighet att inhämta utlåtande från Ålands landskapsregering innan föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har särskild betydelse

7 6 för landskapet utfärdas. I detta sammanhang bör även bestämmelsen i självstyrelselagens punkt nämnas, vilken förutsätter att landskapsregeringen hörs innan beslut fattas om indragning av en inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokalförvaltning i landskapet. I självstyrelselagen har vidare intagits särskilda bestämmelser om statens mark och byggnader på Åland. Åland avviker språkmässigt från det övriga Finland, och i självstyrelselagens 6 kap. har intagits språkstadganden. Landskapet Åland är enspråkigt svenskt, och självstyrelselagens 36 anger att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Finska medborgare har dock enligt självstyrelselagens 37 rätt att i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska. Särskilda språkkrav gäller för de statsanställda på Åland. Beträffande skriftväxlingsspråket stadgas i självstyrelselagens 38 att skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan landskapsmyndigheterna och statens myndigheter i landskapet skall avfattas på svenska. Detsamma gäller skrivelser och andra handlingar mellan å ena sidan nämnda myndigheter och Ålandsdelegationen och å andra sidan statsrådet, de centrala statsmyndigheterna samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter vilkas ämbetsdistrikt omfattar landskapet eller en del därav. Härav följer att även skriftväxlingen mellan en statlig myndighet i riket till en statsmyndighet i landskapet bör ske på svenska. Självstyrelselagen förutsätter även att staten ordnar utbildning på svenska för sina anställda i landskapet. Det kan dock konstateras att statsmakten inte till samtliga delar lyckats uppfylla kraven i fråga om skriftväxlingsspråk eller utbildning på svenska. 3. ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND Statsförvaltningen på Åland omfattar ett stort antal separata myndigheter. Denna utredning omfattar följande myndigheter: o Europainformationen på Åland o Ålands tingsrätt o Ålands förvaltningsdomstol o Kriminalvårdsväsendet på Åland o Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland o Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland o Ålands rättshjälpsbyrå o Länsstyrelsen och landshövdingen på Åland o Västra Finlands sjöbevakningssektion/åland o Centralkriminalpolisen/Åland o Ålands skattebyrå o Skatteombudet för Sydvästra Finlands skatteverk o Ålands tulldistrikt o Egentliga Finlands lantmäteribyrå/åland o Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet/åland o Sjöfartsverket/byrån i Mariehamn och Långnäs farledsstation o Sjöfartsverket/Skärgårdshavets inspektionsenhet o Luftfartsverket Finavia o Arbetarskyddsbyrån

8 7 Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig förvaltningsmyndighet på regional nivå, medan övriga myndigheter är specialmyndigheter. Ålands tingsrätt utgör allmän underrätt på Åland och Ålands förvaltningsdomstol verkar i anslutning till tingsrätten. Luftfartsverket Finavia utgör numera ett affärsverk, men har medtagits i utredningen. Däremot har folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utelämnats. Såsom ovan anges omfattar denna utredning de myndigheter som har verksamhetsenheter i landskapet. Detta innebär att landskapet Åland i allmänhet utgör dessa myndigheters verksamhetsområde. Myndigheterna avviker storleksmässigt från varandra. Några myndigheter, såsom arbetarskyddsbyrån, Europainformationen och skatteombudet består av en tjänsteman, medan Sjöbevakningen på Åland och Ålands tulldistrikt har de flesta anställda, 59 respektive 49 tjänster. Totalt arbetar cirka 225 personer (respektive 221,5 personarbetsår) inom den statsförvaltning på Åland som omfattas av denna utredning. Av dessa verkar 101 personer i Statens ämbetshus i Mariehamn. Myndigheterna hör till olika ministeriers verksamhetsområden. En del av myndigheterna utgör självständiga myndigheter på distriktsnivå, medan de flesta hör till ett större distrikt med Åbo som huvudort. De statliga myndigheterna på Åland utför i allmänhet samma uppgifter och har organiserats på samma sätt som motsvarande myndigheter i riket. Självstyrelsen begränsar dock myndigheternas verksamhet, och medför att samtliga myndigheter inte har samma befogenheter på Åland som i riket. Detta gäller speciellt länsstyrelsen. De flesta av de uppgifter som ankommer på länsstyrelserna i riket handhas på Åland av landskapsförvaltningen. Å andra sidan handhar länsstyrelsen såsom allmän förvaltningsmyndighet flera uppgifter som i riket handhas av andra myndigheter, som inte är företrädda i landskapet. Länsstyrelsen handhar även uppgifter som i riket ankommer på magistraterna. Målgrupperna för de statliga myndigheternas verksamhet är främst privatpersoner och juridiska personer av olika slag samt myndigheter. Vissa myndigheters verksamhet riktar sig även till fordon och fartyg. De flesta ärendena kan handläggas utan personligt besök av kunden, medan en del uppgifter såsom notarius publicus ärenden, vigslar och vissa rättegångs- och förtullningsärenden förutsätter personlig närvaro. Kunderna föredrar även i övrigt ofta personlig kontakt med tjänstemännen även i sådana fall där det inte är nödvändigt. Dessutom förutsätter de inspektioner som hör till myndigheternas tjänsteåligganden besök hos kunderna. Myndigheterna på Åland är i allmänhet lättillgängliga för allmänheten. De flesta myndigheterna är verksamma i Mariehamn, där största delen av befolkningen antingen är bosatt, arbetar eller studerar. Avstånden på Åland är i allmänhet kortare än i det övriga landet, om man frånser skärgårdskommunerna. Av de statliga myndigheterna har endast tullen, gränsbevakningen och sjöfartsverket enheter även på landsbygden.

9 8 4. PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND Nedan följer en kortfattad beskrivning av envar myndighet. En närmare beskrivning av myndigheternas uppgifter finns i bilaga 1. LANDSHÖVDINGEN PÅ ÅLAND Landshövdingen på det självstyrda Åland har arbetsuppgifter som i många avseenden är unika och i mångt avviker från de arbetsuppgifter som landets fem övriga landshövdingar har. Ovan under avsnitt 3 har konstaterats att landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket. En annan viktig uppgift för landshövdingen är att fungera som ordförande för Ålandsdelegationen, ett juridiskt expertorgan bestående av medlemmar utsedda av dels Ålands lagting dels Finlands regering. Ålandsdelegationen granskar och yttrar sig över att Ålands lagting, vid antagandet av landskapslagar, inte har överskridit den lagstiftningsbehörighet som landskapet tillerkänts genom självstyrelselagen. Vidare ankommer det på Ålandsdelegationen att besluta om avräkningen, det vill säga den klumpsumma som statsmakten årligen skall ställa till självstyrelseorganens förfogande. Förutom att landshövdingen är chef för länsstyrelsen och tillika statsmaktens högsta företrädare på Åland, har han ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, som denna utredning gäller. Utrikesministeriets förvaltningsområde EUROPAINFORMATIONEN PÅ ÅLAND Europainformationen är en del av statsförvaltningens informationsverksamhet om EU och lyder under utrikesministeriet. Europainformationen började sin verksamhet i mars 1993 och är sedan en permanent enhet vid avdelningen för press- och kultur. Runt om i landet finns 20 regionala kundservicekontor som leds av en regioninformatör. Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information om integrationen i Europa och Finlands medlemskap i Europeiska unionen (EU). Syftet är att erbjuda mångsidigt källmaterial och synpunkter som grund för opinionsbildningen och diskussioner om EU. De regionala kontoren fungerar även som utrikesministeriets förlängda arm ute i landet. Personalens storlek : 1 regioninformatör.

10 9 Justitieministeriets förvaltningsområde ÅLANDS TINGSRÄTT Ålands tingsrätt är en allmän underrätt som handlägger motsvarande ärenden som tingsrätterna i riket. Till dessa hör att som första instans avgöra tviste- och brottmål. Dessutom behandlar tingsrätten olika slag av ansökningsärenden. Som exempel kan nämnas äktenskapsskillnader. Tingsdomarna har rätt att förrätta vigsel. Tingsrätten beviljar lagfarter och fastställer inteckningar i fastigheter. I tingsrätten behandlas ett stort antal olika fordringsmål. Domstolen beslutar i ett summariskt förfarande att en skuld skall betalas, om svaranden inte motsätter sig det. Ålands tingsrätt är även sjörättsdomstol och har också behörighet att behandla ärenden gällande företagssanering, överklagade utsökningsärenden och aktiebolagstvister. Personalens storlek : 15 personer. ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Förvaltningsdomstolen behandlar besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden. Besvären kan bl.a. gälla skatteärenden, social- och hälsoärenden, miljö-, byggnads-, och markanvändningsärenden, ärenden som hör till kommunernas självstyrelse samt olika avgifter som myndigheter fastställt. Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligt rättsförhållande. Personalens storlek : ingår i den för Ålands tingsrätt angivna personalen. KRIMINALVÅRDSVÄSENDET PÅ ÅLAND Kriminalvårdsväsendet, som lyder under justitieministeriet, svarar för verkställigheten av samhällspåföljder i Finland. Kriminalvårdsväsendets verksamhet syftar till att förebygga återfallsbrottslighet och social isolering. Kriminalvårdsväsendet har för sin verksamhet 20 distriktsbyråer samt lokala byråer som lyder under distriktsbyråerna. Lokalkontoret på Åland lyder under Åbo distriktsbyrå. Personalens storlek : 1 person.

11 10 LANDSKAPSÅKLAGARÄMBETET Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland är en organisation som i likhet med landets övriga lokala åklagarenheter är underställd riksåklagarämbetet. Hela åklagarväsendet är organisatoriskt underställt justitieministeriet. Åklagarens uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret. Detta innebär att åklagaren vid åtalsprövningen och vid rättegången skall förfara på det sätt som parternas rättsäkerhet och allmän fördel kräver. Personalens storlek : 3 personer. LANDSKAPSFOGDEÄMBETET Landskapsfogdeämbetet är en utsökningsmyndighet på Åland och är underställt justitieministeriet. Landskapsfogden är utmätningsman, notarius publicus och offentligt köpvittne samt har hand om verkställighet av frihetsstraff. Till fogdens uppgifter hör även att ge handräckning enligt lagen om avbetalningsköp. Till landskapsfogdeämbetets arbetsuppgifter hör även vräkningar, verkställighet av säkerhetsåtgärder samt verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. Personalens storlek : 7 personer. ÅLANDS RÄTTSHJÄLPSBYRÅ Ålands rättshjälpsbyrå lyder under justitieministeriet, och strävar att garantera att alla har lika möjlighet till rättvisa, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Den som behöver sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet och som på grund av sin ekonomiska ställning inte själv kan betala utgifterna för att sköta saken beviljas rättshjälp med statlig finansiering. Rättshjälpen innefattar juridisk rådgivning och behövliga åtgärder samt biträdande i domstol och hos andra myndigheter och befrielse från vissa kostnader i samband med behandling av ett ärende, såsom bestäms i rättshjälpslagen. Rättshjälpen beviljas personer som har sin hemkommun på Åland eller i det övriga Finland samt personer som är medborgare i en stat inom EU, EESområdet eller som arbetar eller söker arbete inom Finland. Rättshjälp kan även i vissa fall beviljas samtliga personer vilkas ärende behandlas i finsk domstol. Bolag och samfund beviljas inte rättshjälp. Personalens storlek : 2 personer. Inrikesministeriets förvaltningsområde LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig regional myndighet. Länsstyrelsen företräder statsmakten och bevakar och tillvaratar statens intressen på Åland. Den

12 11 delade behörigheten mellan Åland och riket innebär att länsstyrelsen på Åland har färre och delvis andra uppgifter än övriga länsstyrelser i landet, men handhar även uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts den. Länsstyrelsen på Åland koordinerar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om den språkliga intressebevakningen, utbildning, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse. Länsstyrelsens administrativa avdelning handhar bl.a. befolkningsskydds- och beredskapsärenden, lantbruksärenden, justitieförvaltningsärenden, konsument-, konkurrens- och alkoholärenden, uppbörden av fordonsskatt, fartygsregisterärenden och Ålandsdelegationens sekretariat. Magistratsavdelningen ombesörjer befolkningsdata- och förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregister- samt namnändringsärenden, fastställande av faderskap och registrering av äktenskapsförord. Länsstyrelsen är även vigsel- och valmyndighet samt erbjuder notarius publicus- och köpvittnestjänster. Personalens storlek : 17 personer (15,3 årsverken). VÄSTRA FINLANDS SJÖBEVAKNINGSSEKTION /ÅLANDS SJÖBEVAKNINGSOMRÅDE Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som gäller den maritima säkerheten. Genom att utföra gränsövervakning och gränskontroll i persontrafiken samt övriga övervakningsuppgifter får sjöbevakningen kännedom om vad som sker inom verksamhetsområdet. Sjöbevakningen tryggar för sin del säkerheten för sjöfarare och skärgårdens invånare genom att övervaka sjötrafiken och genom att handha sjöräddningstjänsten. Personalens storlek : 59 personer. CENTRALKRIMINALPOLISENS ENHET PÅ ÅLAND Enligt förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland ( /828) skall rikets polis i landskapet svara för statens säkerhet och sköta de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen. I samma förordning är det även nämnt att centralkriminalpolisen har en egen enhet i landskapet. Den högsta tillsynen över landskapets polisväsende ankommer på Ålands landskapsregering, som förestår landskapets polisförvaltning och på landshövdingen, som företräder rikets polisförvaltning. Personalens storlek : 2 personer.

13 12 Finansministeriets förvaltningsområde ÅLANDS SKATTEBYRÅ Ålands skattebyrå är en resultatenhet som lyder under Sydvästra Finlands skatteverk i Åbo. Verksamhetsidén är i dess konkreta form att uppbära rätt skatt vid rätt tidpunkt. Denna verksamhetsidé skall uppnås genom att skattebyrån är en serviceinriktad byrå som på ett kostnadseffektivt sätt fastställer vid rätt tidpunkt de skatter var och en skall betala. Utöver detta skall skattebyrån på ett effektivt sätt övervaka beskattningen så att idén kan fullföljas. Serviceinriktningen skall uppnås genom att skattebyrån är kundens högra hand och genom att tillämpa skattelagarna på ett pålitligt sätt. Utöver detta skall skattebyrån vara bra på att kommunicera med sina kunder. Genom att vara en vaksam övervakare av beskattningen tryggas riktigheten av besluten, garanteras att jämlikhet uppnås mellan kunderna och på detta sätt säkras skatteintäkterna för skattetagarna. För att uppnå idén eftersträvar skattebyrån att personalen innehar en hög kunskapsnivå varvid byrån presterar goda resultat genom kostnadseffektiv verksamhet och effektiv arbetsmiljö. Personalens storlek : 24 personer. SKATTEOMBUDET FÖR SYDVÄSTRA FINLANDS SKATTEVERK Skatteombudet handhar bevakningen av skattetagarnas intressen på Åland. I detta nu sköter skatteombudet om statens skatteintressen för Mariehamn och skärgårdskommunerna. Utöver detta har skatteombudet på Åland att handha hela Åbolands skattebyrås ärenden. Personalens storlek : 1 person. ÅLANDS TULLDISTRIKT Finska tullen övervakar lagliga och avslöjar olagliga varuflöden och vidtar gentemot dem nationellt och internationellt föreskrivna skatte- och handelspolitiska samt övriga åtgärder. Finska tullen ingår som en del i Europeiska unionens tullsystem. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullens grunduppgifter är att: - trygga att den inre marknaden fungerar utan störningar samt att uppbära skatter, avgifter och tullar inom sitt verksamhetsområde, - befrämja smidigheten inom den lagliga utrikeshandeln och säkerställa att bestämmelserna följs, - skydda samhället genom att bekämpa ekonomisk brottslighet samt smuggling av narkotika och andra farliga ämnen. Personalens storlek : 49 tjänster.

14 13 EGENTLIGA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ/ÅLAND Byråns Ålandsenhets uppgift är att ansvara för fastighetsbildningsverksamheten på Åland, med undantag av stadsplanerat område inom Mariehamns stad. På Åland utförs årligen ca 370 lantmäteriförrättningar. I anslutning till förrättningsverksamheten upprättas överlåtelsehandlingar och byråns personal biträder även vid ansökan om lagfart. Byrån upprätthåller till lantmäteriverket hörande register över fastigheter och lägesdata, sköter uppdatering och insamling av terrängdata. Byrån säljer utdrag ur olika register så som fastighetsregistret, lagfartsregistret och köpeskillingsregistret, säljer tryckta kartor och kartmaterial i numerisk form, samt gör olika utredningar på basen av uppgifter ur de olika registren och registerkartan jämte lantmäteriverkets arkiv. Byrån beviljar publiceringstillstånd för lantmäteriverkets kartmaterial. Dessutom ger byrån råd i fastighetsfrågor och lämnar på begäran utlåtanden, i främsta hand till olika myndigheter, men också till privatpersoner och företag. Med landskapsregeringen och lagtinget sker också ett samarbete och avges utlåtanden och förslag när det gäller lagstiftning som tangerar byråns verksamhet. Personalens storlek : 15 personer, varav 3 på deltid. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde VILT- OCH FISKERIFORSKNINGSINSTITUTET/ÅLANDS FISKERIFORSKNINGSSTATION Verksamhetsidén är att genom forskning om fiskbestånd och fiskevatten befrämja ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna. Det görs genom att institutet producerar tillförlitliga och aktuella forskningsresultat och övrig information för regeringen, EU, nationella och internationella organisationer, näringslivet, vetenskapssamfundet och medborgarna. Administrativt är institutet underställt jord- och skogsbruksministeriet. Beslut har fattats om att stänga forskningsstationen på Åland Personalens storlek : 1 person. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde SJÖFARTSVERKET / BYRÅN I MARIEHAMN OCH LÅNGNÄS Sjöfartsverkets modermyndighet är kommunikationsministeriet. I byrån i Mariehamn finns 1 inspektör som representerar Sjöfartsverket på Åland. Vid Långnäs farledsstation finns 3 personer som sköter om underhållet av handelsfarlederna. Personalens storlek :

15 14 SJÖFARTSVERKET / SKÄRGÅRDSHAVETS INSPEKTIONSENHET Skärgårdshavets inspektionsenhet: utför besiktningar och inspektioner av finländska fartyg, utför hamnstats- och värdstatskontroller på utländska fartyg, handhar sjörättsliga ärenden, ger rådgivning och upplysning gällande fartygssäkerhet och behörighetsbrev Personalens storlek : 1,5 personer. LUFTFARTSVERKET FINAVIA I luftfartsförvaltningen i Finland skedde en förändring när affärsverksamheten och myndighetsuppgifterna separerades från början av Luftfartsverket, som nu kallar sig Finavia, fortsätter som affärsverk och myndighetsuppgifterna sköts av Luftfartsförvaltningen. Finavias uppgifter: att upprätthålla flygplatsnätet i Finland, som består av 25 flygplatser, och hela landets flygtrafiktjänstsystem, att producera och utveckla en säker, konkurrenskraftig och internationellt högklassig flygplatsservice och flygtrafiktjänst samt affärsfunktioner som stöder dem, att sköta säkerhetskontrollerna av passagerare, handbagage och lastrumsbagage enligt internationella luftfartsbestämmelser. Finavias kunder består av flygtrafikens aktörer (bl.a. flygbolag) och flygpassagerare. Finavia är ett självständigt fungerande affärsverk och flygplatserna ansvarar för sin egen ekonomi. Den huvudsakliga inkomstkällan är den ersättning flygtrafiken betalar för tjänsterna i form av bl.a. landnings- och passageraravgifter. Finavias mål är en säker, regelbunden och ekonomiskt fungerande flygtrafik som innebär minsta möjliga olägenhet för miljön. Personalens storlek : 21 personer (varav 2 tjänstlediga). Arbetsministeriets förvaltningsområde ARBETARSKYDDSBYRÅN PÅ ÅLAND Arbetarskyddsbyrån på Åland lyder under Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt som är en myndighet som styr och övervakar arbetarskyddet och är ett sakkunnigorgan i arbetsmiljöfrågor. Verksamheten går ut på att skapa förutsättningar för arbetsförhållanden som befrämjar trygghet, hälsa och arbetsförmåga genom att övervaka hur författningar gällande

16 15 arbetarskydd efterföljs och att stöda arbetsplatsens eget arbetarskydd. Arbetet sker i nära samarbete mellan arbetssamfund och sakkunniga. Kunder är i huvudsak arbetssamfund och företagare, personal som arbetar i arbetssamfund samt instanser som påverkar arbetsförhållanden. Personalens storlek : 1 person. 5. SAMMANFATTNING Ovanstående presentation har visat att statsförvaltningen på Åland inte utgör någon helhet, utan att den består av ett stort antal myndigheter som lyder respektive modermyndigheter i riket. Det finns ingen gemensam takorganisation för dem i landskapet, även om statsförvaltningen av ålänningarna ofta uppfattas som en helhet på motsvarande sätt som landskapsförvaltningen de facto utgör. Landshövdingen har dock såsom statsmaktens högsta företrädare på Åland ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, och myndigheterna sammankommer regelbundet till möten under landshövdingens ordförandeskap för att handlägga gemensamma ärenden. Myndigheterna samarbetar även i övrigt med varandra. Dessa myndigheter har dock inget gemensamt organ som skulle ombesörja gemensamma angelägenheter såsom stödfunktioner. Ett stort antal av de statliga myndigheterna på Åland lyder under distriktsförvaltningsmyndigheter i Åbo, vilket begränsar de åländska enheternas handlingsfrihet. Myndigheterna hör i sin tur under olika ministerier. Detta försvårar i viss mån en samordning av verksamheterna på Åland. Förhållandena i det självstyrda landskapet förutsätter ofta vissa avvikelser från motsvarande verksamheter i det övriga landet, vilket även myndigheterna bör ges möjligheter till. Utredningen visar även att många ärenden förutsätter personligt besök av kunden samt att kunderna ofta även eljest föredrar personliga kontakter. Inspektioner förutsätter besök hos kunderna. Självstyrelselagen förutsätter att ålänningarna betjänas på svenska och detta garanteras bäst genom att servicepunkter upprätthålls i landskapet. Verksamheterna förutsätter även att de på Åland verksamma myndigheterna kan få svenskspråkig information, utbildning m.m. från modermyndigheterna i riket. Verksamheten på Åland förutsätter även goda kunskaper om den åländska självstyrelsen och förmåga till samarbete med landskapets myndigheter.

17 16 6. TIIVISTELMÄ Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään valtionhallinnon tehtäviä Ahvenanmaalla. Työryhmän tehtävänä oli kuvata valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan hallinnossa on maakunnan, valtion ja kunnan viranomaisia. Tämä kartoitus rajoittuu valtionhallintoon Ahvenanmaalla, koska työryhmän tehtävänä on kartoittaa valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Toimeksiannon mukaisesti selvityksessä kuvataan valtionhallinto, joka toimii Ahvenanmaalla, eli toimipaikat, jotka ovat maakunnassa. Monia valtion tehtäviä Ahvenanmaan osalta hoitavat Manner-Suomen viranomaiset ja näitä ei käsitellä tässä selvityksessä. Koska Ahvenanmaan itsehallinnolla on keskeinen asema maakunnassa, sisältää raportti yleisen kuvauksen hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa. Työryhmä on tehnyt kaksiosaisen kyselyn. Kyselyn ensimmäinen osa sisältää seuraavat tiedot;: henkilöstön määrä yleinen kuvaus viranomaisen toiminnasta suppea kuvaus viraston sijoittumisesta organisaatiossa ja mikä ylempi viranomainen huolehtii tehtävistä Ahvenanmaan osalta. Toinen osa kuvaa viranomaisen 5-10 tärkeintä suoritetta. Tässä yhteydessä esitellään tehtävittäin seuraavat seikat: suppea kuvaus tehtävistä asiakaspiiri/ tärkeimmät asiakasryhmät edellyttääkö asioiden hoito henkilökohtaista käyntiä viranomaisen luona kuinka suuri osa asiantuntijapalveluista hoidetaan henkilökohtaisella käynnillä, sähköisesti tai puhelimitse tärkeimmät säännökset /määräykset, jotka ohjaavat toimintaa tehtävien hoidon kannalta tärkeimmät yhteistyöorganisaatiot/-tahot tehtävän hoitoon vaadittava panostus suoritteiden/tehtävien sisältämät erilaiset palvelut Ahvenanmaan hallinto poikkeaa muun valtakunnan hallinnosta. Useat toiminnot, jotka Manner-Suomen alueella hoitaa valtion viranomaiset, hoitaa Ahvenanmaan itsehallinnon mukaisesti itsehallintoviranomainen. Tässä noudatetaan Ahvenanmaan itsehallintolain mukaista lainsäädäntötoimivallan jakoa. Hallinnon toimivalta on yleensä lainsäädäntötoimivallan mukainen siten, että valtio tai maakunta, jolla on toimialalla lainsäädäntövalta huolehtii myös hallinnosta. Toimivallan jako itsehallintolaissa on yleensä yksinomainen siten ettei itsehallintoviranomainen eikä valtion viranomainen voi puuttua toistensa asioihin. Tästä säännöstä on toki tiettyjä itsehallintolain mukaisia poikkeuksia. Lisäksi itsehallintolain 32 :n nojalla on

18 17 mahdollista siirtää asetuksella (sopimusasetus) määräajaksi tai toistaiseksi tehtäviä, jotka kuuluvat valtakunnan hallinnolle maakuntahallinnolle tai maakuntahallinnon tehtäviä valtakunnan hallinnolle. Sopimusasetukset voivat koskea koko tehtäväalueen siirtoa tai yhteistyön järjestämistä viranomaisten välillä. Sopimusasetuksella ei voida vaikuttaa lainsäädäntötoimivaltaan. Sopimusasetuksia on tehty muun muassa poliisihallintoon, merivartiointiin ja poikkeusoloihin valmistautumiseen liittyvissä tehtävissä. Koska itsehallintoviranomaiset hoitavat suuren osa Ahvenanmaan hallinnosta, tekevät valtion viranomaiset tiivistä yhteistyötä maakunnan viranomaisten kanssa. Hyvä itsehallinnon tuntemus on tärkeää Ahvenanmaan hallinnossa. Ahvenanmaan maaherra sai Kansainliiton kesäkuussa 1921 tekemällä päätöksellä erityisen aseman Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. Itsehallintolain 4 :n mukaan maaherra edustaa maakunnassa hallitusta. Maaherran virasta on tarkempia säännöksiä itsehallintolain :ssä. Ahvenanmaa poikkeaa kielellisesti muusta Suomesta ja itsehallintolain 6 luvussa on sitä koskevat kielisäännökset. Ahvenanmaan maakunta on ruotsinkielinen ja itsehallintolain 36 :ssä säädetään, että maakunnassa valtion-, maakunnan- ja kunnallishallinnon virkakieli on ruotsi. Suomen kansalaisella on toki itsehallintolain 37 :n nojalla omassa asiassaan oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa suomen kieltä. Valtion virkamiehillä on Ahvenanmaalla erityisiä kielivaatimuksia. Kirjeenvaihtokielestä säädetään itsehallintolain 38 :ssä siten, että maakunnan viranomaisten ja maakunnassa toimivien valtion viranomaisten välillä vaihdettavat kirjoitukset ja muuta asiakirjat on laadittava ruotsin kielellä. Valtionhallinto Ahvenanmaalla muodostuu useista erillisistä viranomaisista. Tämä selvitys koskee seuraavia viranomaisia: Eurooppatiedotus Ahvenanmaalla Ahvenanmaan käräjäoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Kriminaalihuoltolaitos Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntasyyttäjänvirasto Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto Ahvenanmaan oikeusaputoimisto Ahvenanmaan lääninhallitus ja maaherra Länsi-Suomen merivartiosto / Ahvenanmaa Keskusrikospoliisi/ Ahvenanmaa Ahvenanmaan verotoimisto Lounais-Suomen veroviraston veroasiamies Ahvenanmaan tullipiiri Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto/ahvenanmaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos/ahvenanmaa Merenkulkulaitos / toimistot Maarianhaminassa ja Långnäsin väyläasemalla Merenkulkulaitos/ Saaristomeren tarkastusyksikkö Ilmailulaitos Finavia Työsuojelutoimisto

19 18 Viranomaiset poikkeavat kooltaan huomattavasti toisistaan. Jollakin viranomaisella, kuten työsuojelutoimistossa työskentelee ainoastaan yksi virkamies, kun taas merivartiostossa ja Ahvenanmaan tullipiirissä on suurin määrä työntekijöitä, eli 59 ja 49 virkaa. Yhteensä valtionhallinnossa Ahvenanmaalla työskentelee noin 225 henkilöä (221,5 htv.) Viranomaiset toimivat useiden ministeriöiden hallinnonalalla. Osa viranomaisista toimii itsenäisinä viranomaisina aluetasolla kun taas useimmat viranomaiset kuuluvat suurempaan alueeseen, jonka päätoimipaikkana on Turku. Ahvenanmaalla toimivilla valtion viranomaisilla on yleensä samat tehtävät ja sama organisaatio kuin vastaavilla viranomaisilla Manner-Suomessa. Itsehallinto rajoittaa toki viranomaisten toimintaa ja aiheuttaa sen, että eräillä viranomaisilla ei ole samaa toimivaltaa Ahvenanmaalla kuin Manner-Suomessa. Tämä koskee erityisesti lääninhallitusta. Useimmat tehtävät, jotka kuuluvat lääninhallituksille Manner-Suomessa, hoitaa Ahvenanmaalla maakuntahallinto. Ahvenanmaalla toimivat viranomaiset ovat yleensä lähellä asiakkaitaan. Useimmat viranomaiset toimivat Maarianhaminassa, jossa suurin osa asukkaista joko asuu, työskentelee tai opiskelee. Valtion virastotaloon Maarianhaminassa on sijoittunut lähes puolet koko edellä mainitusta henkilöstöstä. Etäisyydet Ahvenanmaalla ovat yleensä lyhyempiä kuin muualla maassa, lukuun ottamatta saaristokuntia. Valtion viranomaisista ainoastaan tullilla, rajavartiolaitoksella ja Merenkulkulaitoksella on yksiköitä myös maaseudulla.

20 19 Arbetsgrupp för utredning av statsförvaltningens uppgifter på Åland Bilaga 1: Statsförvaltningens uppgifter på Åland Ämbetsverk/Myndighet Uppgift Viktigaste stadganden Beskrivning av uppgiften Europainformationen 1 informationsverksamhet informationsverksamhet om EU, föreläsningar, seminarier och utställningar, samarbete med media osv. Personal / -arbetsår Ålands tingsrätt 15 1.Ansökningsärenden, brottmål, konkursärenden, tvistemål, tvångsmedelärenden, utsökningsärende Handläggning och avgörande av saker 10,5 2. Fastighetsärenden Handläggning och avgörande av fastighetsärenden Ålands förvaltningsdomstol 1. Handlägga och avgöra förvaltningsrättsliga rättsskipningsärenden Kriminalvårdsväsendet på Åland 1.Samhällstjänst och övervakning 2. Uppföljning Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland 1. Förverkligandet av straffrättsliga ansvaret Behandla besvär över myndigheternas beslut i förvaltningsärenden. Ge utlåtande om duglighet, skaffa arbetsplats, övervaka förloppet Uppföljning av villkorlig frigivning Åklagarens uppgift är att förverkliga ansvaret vid behandlingen av brottmål samt vid åtalsprövning och rättegångar Exempel på antalet prestationer Sakkunnig -kundservice - personligt - elektr. - telefon 1 p 90 % e 10 % t 10 % 2 p 90 % t 5 % per post 5 % (2) Tingsrätt p 50 % e 10 % t 40 % 3 3 stämningsansökningar 434 m.m

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 59 8.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 62 D 10 13 01 66 Helsingfors/Mariehamn 17.12.2013 Nr 37/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 4.12.2013, nris 240, 243, 245, 247 och 249/2013 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 01 13 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 18/16 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 6.6.2016, nr 84/2016. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 09 01 6 D 10 09 01 7 Helsingfors/Mariehamn 20.4.2009 Nr 15/09 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 30.3.2009, nr 62/2009. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND Utkast LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND DETALJMOTIVERING 1. Verksamhetsidé och verksamhetsområde. I paragrafen föreskrivs det om verksamhetsidén och verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 33 Nr 33 LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet Föredragen fär Republikens President den 28 februari 2014 Utfärdad i Mariehamn den 12 juni 2014 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 22 23.3.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 05 2 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 15/16 Hänvisning Inrikesministeriets skrivelse 16.5.2016, SMDno-2015-2179. Till Inrikesministeriet Ärende Inrikesministeriet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1. Till diskrimineringsnämnden ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 05 1 Helsingfors/Mariehamn 10.7.2012 Nr 23/12 Hänvisning Diskrimineringsnämndens skrivelse 8.6.2012. Till diskrimineringsnämnden Ärende För tillsynsuppgiften enligt

Läs mer

FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008

FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008 FINANSMINISTERIET VM 8/211/2008 RESULTATSAVTAL Inrikesministeriet Länsstyrelsen på Åland RESULTATMÅL Inrikesministeriet har vid resultatförhandlingar den 22 januari 2008 med länsstyrelsen överenskommit

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 7 - D 10 13 01 14 Helsingfors/Mariehamn 31.5.2013 Nr 15/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 8.4.2013, nris 52, 55, 57, 59, 61, 63, 65 och 67/2013. Till Justitieministeriet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 49 29.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 16 D 10 07 01 17 Helsingfors/Mariehamn 12.4.2007 Nr 8/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 12.3.2007, nris 58-59/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om domännamn ändras så att lagen

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter. RIKSDAGENS SVAR 147/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg och 1 i lagen om verkställighet av böter Ärende Regeringen

Läs mer

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland Rapport 2002:2 Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland En enkätundersökning Förord Föreliggande rapport är resultatet av en beställning från Länsstyrelsen på Åland i oktober 2001 där

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om landskapsfogdeämbetet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 16 - D 10 15 01 17 Helsingfors/Mariehamn 29.4.2015 Nr 10/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 20.4.2015, nris 82 och 84/2015. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel.

Vi anser att grunder har framförts för den väsentliga reform som ingår i detta kapitel. Sannfinländarnas riksdagsgrupp Utlåtande 14.9.2017 Ärende: JM 60/08/2013 ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE Begäran om utlåtande 1 kap. Ålands självstyrelse Enligt förslaget

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 Helsingfors/Mariehamn 15.10.2013 Nr 32/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 18.9.2013, nris 187 och 190/2013. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 30 19.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, rättserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Nina Fellman

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Språkliga rättigheter

Språkliga rättigheter Språkliga rättigheter Språkförhållanden och språklagstiftning I Finlands talas 148 språk som modersmål. Av landets befolkning har 4,5 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. År 2013 var ryska,

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Beslut. Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande RIKSDAGENS SVAR 67/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändringar som förvaltningslagen förutsätter i skattelagstiftningen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS

Socialoch. hälsovårdsberedskap på Åland. Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Socialoch hälsovårdsberedskap på Åland Den nordiske helseberedskapskonferansen 2006/ Henningsvaer 18.-21.juni 2006/ BChS Vad är Åland? Ett självstyrt landskap i Finland Demilitariserat och neutraliserat

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 05 6 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2017 Nr 26/17 Hänvisning Finansministeriets skrivelse 22.5.2017, 891/03.01.00/2017 Till Finansministeriet Ärende I skrivelse 22.5.2017

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Helsingfors/Mariehamn 26.5.2008 Diarienr D 10 08 05 2. Till Ålands landskapsregering

Helsingfors/Mariehamn 26.5.2008 Diarienr D 10 08 05 2. Till Ålands landskapsregering ÅLANDSDELEGATIONEN Helsingfors/Mariehamn 26.5.2008 Diarienr D 10 08 05 2 Nr 28/08 Hänvisning Er skrivelse 7.2.2008, Dnr K10/07/1/65. Till Ålands landskapsregering Ärende Ålands landskapsregering har i

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras.

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 127 D 10 07 01 128 D 10 07 01 129 D 10 07 01 130 Helsingfors/Mariehamn 5.11.2007 Nr 44/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 24.9.2007, nris 373-376/2007. Till

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Lag. om ändring av kyrkolagen

Lag. om ändring av kyrkolagen Lag om ändring av kyrkolagen På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut upphävs i kyrkolagen (1054/1993) 19 kap. 7, sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 1008/2012, ändras 16 kap.

Läs mer

Lag. om domstolsavgifter. Rättegångsavgift och ansökningsavgift

Lag. om domstolsavgifter. Rättegångsavgift och ansökningsavgift I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om domstolsavgifter 1 Rättegångsavgift och ansökningsavgift Enligt denna lag tas rättegångsavgifter och ansökningsavgifter ut som ersättning för behandlingen

Läs mer

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % PERSONKUNDER 15 % 11 % 8 % 6 % SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL

43 % 60 % 32 % 14 % 15 % 85 % PERSONKUNDER 15 % 11 % 8 % 6 % SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL Skatteförvaltningen SKATTEBETALARE, SKATTETAGARE OCH VAD SKATTERNA ANVÄNDS TILL TILL VAD ANVÄNDS SKATTERNA TILL VEM REDOVISAS SKATTERNA HUR SAMLAS SKATTERNA IN 11 % UTBILDNING 8 % NÄRINGSLIVET 14 % FÖRVALTNING

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende

Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende ALLMÄN ANVISNING Dnr 13/31/13 Gäller fr.o.m. 1.4.2013 tills vidare Upphäver RÅ:2007:5 (såvitt gäller åklagarpar) Besöksadress Postadress Telefon

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer