REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport"

Transkript

1 REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

2 1 FÖRORD Den av inrikesministeriet tillsatta ledningsgruppen för regionalförvaltningens utvecklingsprojekt utsåg en underarbetsgrupp för att utreda statsförvaltningens uppgifter på Åland. Arbetsgruppens uppgift är att beskriva statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. Syftet är inte att ingripa i uppgiftsfördelningen på Åland mellan riket och landskapet. Arbetsgruppen skall dock informera Ålands landskapsregering om framstegen och resultaten av arbetsgruppens verksamhet. Arbetsgruppen skall höra statsförvaltningens myndigheter och Folkpensionsanstalten på Åland samt de styrande myndigheterna i centralförvaltningen. Arbetsgruppens verksamhetsperiod var Arbetsgruppen skall därtill vid behov göra fortsatta utredningar som ledningsgruppen ber om t.o.m Konsultativa tjänstemannen Matti Korkealehto vid inrikesministeriet har verkat som arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen har haft följande medlemmar: Peter Lindbäck, landshövding på Åland Sten Palmgren, lagstiftningsråd vid justitieministeriet Helena Serén, lantbruksråd vid jord- och skogsbruksministeriet Tomi Vuori, regeringsråd vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning Christina Ehrnström, tulldirektör vid Ålands tulldistrikt Raija Aller-Mattsson, skattedirektör vid Ålands skattebyrå

3 2 Som arbetsgruppens sekreterare har förvaltningschef Rainer Åkerblom vid länsstyrelsen på Åland och konsultativa tjänstemannen Eeva Puttonen vid inrikesministeriet verkat. Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. Arbetsgruppen avger härmed bifogade utredning. Helsingfors, den 11 december 2007 Matti Korkealehto Raija Aller-Mattsson Christina Ehrnström Peter Lindbäck Sten Palmgren Helena Serén Tomi Vuori Rainer Åkerblom Eeva Puttonen

4 3 INNEHÅL 1. INLEDNING FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND SAMMANFATTNING TIIVISTELMÄ BILAGA 1: STATSFÖRVALTNINGENS UPPGIFTER PÅ ÅLAND BILAGA 2: STATSFÖRVALTNINGENS PERSONAL PÅ ÅLAND BILAGA 3: STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND ENLIGT UPPGIFTSTYP... 28

5 4 1. INLEDNING Inom förvaltningen på Åland verkar landskapliga, statliga och kommunala myndigheter. Denna kartläggning begränsar sig till den statliga förvaltningen på Åland, eftersom arbetsgruppens mandat gäller en kartläggning av statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. I enlighet med mandatet beskrivs i utredningen den statliga förvaltning som är verksam på Åland, d.v.s. de verksamhetsställen som finns i landskapet. Många statliga funktioner ombesörjs även för Ålands del av myndigheter verksamma i riket, och de behandlas inte närmare i denna utredning. Eftersom den åländska självstyrelsen har en central ställning i landskapet inleds rapporten med en allmän beskrivning av förvaltningen i landskapet. Därefter följer en allmän beskrivning av statsförvaltningen på Åland. Det huvudsakliga innehållet i rapporten utgörs av en närmare beskrivning av de statliga myndigheternas uppgifter och organisation. Dessa uppgifter har insamlats genom ett frågeformulär som tillställts de statliga myndigheterna i landskapet. Frågeformuläret bestod av två delar. Den första delen i frågeformuläret gällde följande frågeställningar: personalens storlek , en allmän beskrivning av myndighetens verksamhet, en kortfattad beskrivning av ämbetsverkets placering organisatoriskt och av vad den närmast överordnade myndigheten ombesörjer för Ålands del. Den andra delen gällde en beskrivning av de 5-10 viktigaste prestationerna. I detta sammanhang presenterades uppgiftsvis följande faktorer: en kortfattad beskrivning av uppgiften, kundkretsen/målgrupperna, om ärendets skötsel förutsätter personligt besök hos myndigheten, hur stor del av sakkunnig-kundservicen sköts genom personligt besök, elektronisk service eller per telefon, de viktigaste stadgandena/bestämmelserna som reglerar uppgiften, de för skötseln av uppgiften viktigaste samarbetsorganisationerna/-partners, den arbetsinsats som uppgiften kräver, antal olika prestationer som uppgiften består av. Myndigheternas svar har i allmänhet i förkortad version intagits i beskrivningen. Svaren om uppgifterna har intagits som bilaga. Eftersom alla myndigheter är olika har

6 5 det inte varit möjligt att förenhetliga svaren. Rapporten avslutas med allmänna konstateranden, men arbetsgruppen har inte ansett som sin uppgift att inkomma med någon närmare analys eller konkreta förslag till åtgärder. 2. FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN Förvaltningen på Åland avviker från förvaltningen i det övriga landet. Den åländska självstyrelsen medför att många verksamheter som i riket ombesörjs av statliga myndigheter på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna. Härvid följs den fördelning av lagstiftningsbehörigheten som beskrivs i självstyrelselagen för Åland. Förvaltningsbehörigheten följer i allmänhet lagstiftningsbehörigheten, vilket innebär att den, riket eller landskapet, som har lagstiftningsbehörigheten på ett område även ombesörjer förvaltningen. Behörighetsfördelningen i självstyrelselagen är i allmänhet exklusiv, vilket innebär att varken självstyrelsemyndigheterna eller riksmyndigheterna kan ingripa i varandras angelägenheter. Från detta finns dock vissa i självstyrelselagen angivna avvikelser. Sålunda skall t.ex. de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar ankommer på en riksmyndighet i landskapet skötas av en landskapsmyndighet. Dessutom är det enligt 32 i självstyrelselagen möjligt att genom överenskommelseförordningar för viss tid eller tills vidare överföra uppgifter som hör till riksförvaltningen på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen på en riksmyndighet. Överenskommelseförordningarna kan gälla överföringar av hela uppgiftsområden eller reglera samverkan myndigheterna emellan. En överenskommelseförordning kan inte påverka lagstiftningsbehörigheten. Överenskommelse-förordningar har bl.a. ingåtts beträffande polisverksamheten, sjöbevakningen och förberedande uppgifter inför undantagsförhållanden. Eftersom en stor del av förvaltningen på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna samarbetar de statliga myndigheterna på Åland även i övrigt intensivt med landskapets myndigheter. Goda kunskaper i självstyrelsen är viktiga för förvaltningen på Åland. Landshövdingen på Åland fick genom Nationernas Förbunds beslut i juni 1921 en särskild ställning inom det åländska självstyrelsesystemet. Enligt självstyrelselagens 4 företräds regeringen i land-skapet av landshövdingen. Om landshövdingen finns närmare bestämmelser i självstyrelselagens Den åländska landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket, genom att på olika sätt främja en god dialog och ett konstruktivt umgänge mellan självstyrelseorganens och statsmaktens högsta företrädare. För att kunna fullgöra denna uppgift, men också i sin egenskap av företrädare för republikens president, har lands-hövdingen givits säte och yttranderätt i det åländska parlamentet Ålands lagting. Självstyrelselagen innehåller flera bestämmelser som direkt gäller statsförvaltningen. Självstyrelselagens 31 reglerar statsmyndigheternas skyldighet att bistå landskapsmyndigheterna. Självstyrelselagens 33 ålägger republikens president, statsrådet, ett ministerium eller någon annan myndighet att inhämta utlåtande från Ålands landskapsregering innan föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har särskild betydelse

7 6 för landskapet utfärdas. I detta sammanhang bör även bestämmelsen i självstyrelselagens punkt nämnas, vilken förutsätter att landskapsregeringen hörs innan beslut fattas om indragning av en inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokalförvaltning i landskapet. I självstyrelselagen har vidare intagits särskilda bestämmelser om statens mark och byggnader på Åland. Åland avviker språkmässigt från det övriga Finland, och i självstyrelselagens 6 kap. har intagits språkstadganden. Landskapet Åland är enspråkigt svenskt, och självstyrelselagens 36 anger att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Finska medborgare har dock enligt självstyrelselagens 37 rätt att i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska. Särskilda språkkrav gäller för de statsanställda på Åland. Beträffande skriftväxlingsspråket stadgas i självstyrelselagens 38 att skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan landskapsmyndigheterna och statens myndigheter i landskapet skall avfattas på svenska. Detsamma gäller skrivelser och andra handlingar mellan å ena sidan nämnda myndigheter och Ålandsdelegationen och å andra sidan statsrådet, de centrala statsmyndigheterna samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter vilkas ämbetsdistrikt omfattar landskapet eller en del därav. Härav följer att även skriftväxlingen mellan en statlig myndighet i riket till en statsmyndighet i landskapet bör ske på svenska. Självstyrelselagen förutsätter även att staten ordnar utbildning på svenska för sina anställda i landskapet. Det kan dock konstateras att statsmakten inte till samtliga delar lyckats uppfylla kraven i fråga om skriftväxlingsspråk eller utbildning på svenska. 3. ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND Statsförvaltningen på Åland omfattar ett stort antal separata myndigheter. Denna utredning omfattar följande myndigheter: o Europainformationen på Åland o Ålands tingsrätt o Ålands förvaltningsdomstol o Kriminalvårdsväsendet på Åland o Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland o Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland o Ålands rättshjälpsbyrå o Länsstyrelsen och landshövdingen på Åland o Västra Finlands sjöbevakningssektion/åland o Centralkriminalpolisen/Åland o Ålands skattebyrå o Skatteombudet för Sydvästra Finlands skatteverk o Ålands tulldistrikt o Egentliga Finlands lantmäteribyrå/åland o Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet/åland o Sjöfartsverket/byrån i Mariehamn och Långnäs farledsstation o Sjöfartsverket/Skärgårdshavets inspektionsenhet o Luftfartsverket Finavia o Arbetarskyddsbyrån

8 7 Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig förvaltningsmyndighet på regional nivå, medan övriga myndigheter är specialmyndigheter. Ålands tingsrätt utgör allmän underrätt på Åland och Ålands förvaltningsdomstol verkar i anslutning till tingsrätten. Luftfartsverket Finavia utgör numera ett affärsverk, men har medtagits i utredningen. Däremot har folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utelämnats. Såsom ovan anges omfattar denna utredning de myndigheter som har verksamhetsenheter i landskapet. Detta innebär att landskapet Åland i allmänhet utgör dessa myndigheters verksamhetsområde. Myndigheterna avviker storleksmässigt från varandra. Några myndigheter, såsom arbetarskyddsbyrån, Europainformationen och skatteombudet består av en tjänsteman, medan Sjöbevakningen på Åland och Ålands tulldistrikt har de flesta anställda, 59 respektive 49 tjänster. Totalt arbetar cirka 225 personer (respektive 221,5 personarbetsår) inom den statsförvaltning på Åland som omfattas av denna utredning. Av dessa verkar 101 personer i Statens ämbetshus i Mariehamn. Myndigheterna hör till olika ministeriers verksamhetsområden. En del av myndigheterna utgör självständiga myndigheter på distriktsnivå, medan de flesta hör till ett större distrikt med Åbo som huvudort. De statliga myndigheterna på Åland utför i allmänhet samma uppgifter och har organiserats på samma sätt som motsvarande myndigheter i riket. Självstyrelsen begränsar dock myndigheternas verksamhet, och medför att samtliga myndigheter inte har samma befogenheter på Åland som i riket. Detta gäller speciellt länsstyrelsen. De flesta av de uppgifter som ankommer på länsstyrelserna i riket handhas på Åland av landskapsförvaltningen. Å andra sidan handhar länsstyrelsen såsom allmän förvaltningsmyndighet flera uppgifter som i riket handhas av andra myndigheter, som inte är företrädda i landskapet. Länsstyrelsen handhar även uppgifter som i riket ankommer på magistraterna. Målgrupperna för de statliga myndigheternas verksamhet är främst privatpersoner och juridiska personer av olika slag samt myndigheter. Vissa myndigheters verksamhet riktar sig även till fordon och fartyg. De flesta ärendena kan handläggas utan personligt besök av kunden, medan en del uppgifter såsom notarius publicus ärenden, vigslar och vissa rättegångs- och förtullningsärenden förutsätter personlig närvaro. Kunderna föredrar även i övrigt ofta personlig kontakt med tjänstemännen även i sådana fall där det inte är nödvändigt. Dessutom förutsätter de inspektioner som hör till myndigheternas tjänsteåligganden besök hos kunderna. Myndigheterna på Åland är i allmänhet lättillgängliga för allmänheten. De flesta myndigheterna är verksamma i Mariehamn, där största delen av befolkningen antingen är bosatt, arbetar eller studerar. Avstånden på Åland är i allmänhet kortare än i det övriga landet, om man frånser skärgårdskommunerna. Av de statliga myndigheterna har endast tullen, gränsbevakningen och sjöfartsverket enheter även på landsbygden.

9 8 4. PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND Nedan följer en kortfattad beskrivning av envar myndighet. En närmare beskrivning av myndigheternas uppgifter finns i bilaga 1. LANDSHÖVDINGEN PÅ ÅLAND Landshövdingen på det självstyrda Åland har arbetsuppgifter som i många avseenden är unika och i mångt avviker från de arbetsuppgifter som landets fem övriga landshövdingar har. Ovan under avsnitt 3 har konstaterats att landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket. En annan viktig uppgift för landshövdingen är att fungera som ordförande för Ålandsdelegationen, ett juridiskt expertorgan bestående av medlemmar utsedda av dels Ålands lagting dels Finlands regering. Ålandsdelegationen granskar och yttrar sig över att Ålands lagting, vid antagandet av landskapslagar, inte har överskridit den lagstiftningsbehörighet som landskapet tillerkänts genom självstyrelselagen. Vidare ankommer det på Ålandsdelegationen att besluta om avräkningen, det vill säga den klumpsumma som statsmakten årligen skall ställa till självstyrelseorganens förfogande. Förutom att landshövdingen är chef för länsstyrelsen och tillika statsmaktens högsta företrädare på Åland, har han ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, som denna utredning gäller. Utrikesministeriets förvaltningsområde EUROPAINFORMATIONEN PÅ ÅLAND Europainformationen är en del av statsförvaltningens informationsverksamhet om EU och lyder under utrikesministeriet. Europainformationen började sin verksamhet i mars 1993 och är sedan en permanent enhet vid avdelningen för press- och kultur. Runt om i landet finns 20 regionala kundservicekontor som leds av en regioninformatör. Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information om integrationen i Europa och Finlands medlemskap i Europeiska unionen (EU). Syftet är att erbjuda mångsidigt källmaterial och synpunkter som grund för opinionsbildningen och diskussioner om EU. De regionala kontoren fungerar även som utrikesministeriets förlängda arm ute i landet. Personalens storlek : 1 regioninformatör.

10 9 Justitieministeriets förvaltningsområde ÅLANDS TINGSRÄTT Ålands tingsrätt är en allmän underrätt som handlägger motsvarande ärenden som tingsrätterna i riket. Till dessa hör att som första instans avgöra tviste- och brottmål. Dessutom behandlar tingsrätten olika slag av ansökningsärenden. Som exempel kan nämnas äktenskapsskillnader. Tingsdomarna har rätt att förrätta vigsel. Tingsrätten beviljar lagfarter och fastställer inteckningar i fastigheter. I tingsrätten behandlas ett stort antal olika fordringsmål. Domstolen beslutar i ett summariskt förfarande att en skuld skall betalas, om svaranden inte motsätter sig det. Ålands tingsrätt är även sjörättsdomstol och har också behörighet att behandla ärenden gällande företagssanering, överklagade utsökningsärenden och aktiebolagstvister. Personalens storlek : 15 personer. ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Förvaltningsdomstolen behandlar besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden. Besvären kan bl.a. gälla skatteärenden, social- och hälsoärenden, miljö-, byggnads-, och markanvändningsärenden, ärenden som hör till kommunernas självstyrelse samt olika avgifter som myndigheter fastställt. Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligt rättsförhållande. Personalens storlek : ingår i den för Ålands tingsrätt angivna personalen. KRIMINALVÅRDSVÄSENDET PÅ ÅLAND Kriminalvårdsväsendet, som lyder under justitieministeriet, svarar för verkställigheten av samhällspåföljder i Finland. Kriminalvårdsväsendets verksamhet syftar till att förebygga återfallsbrottslighet och social isolering. Kriminalvårdsväsendet har för sin verksamhet 20 distriktsbyråer samt lokala byråer som lyder under distriktsbyråerna. Lokalkontoret på Åland lyder under Åbo distriktsbyrå. Personalens storlek : 1 person.

11 10 LANDSKAPSÅKLAGARÄMBETET Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland är en organisation som i likhet med landets övriga lokala åklagarenheter är underställd riksåklagarämbetet. Hela åklagarväsendet är organisatoriskt underställt justitieministeriet. Åklagarens uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret. Detta innebär att åklagaren vid åtalsprövningen och vid rättegången skall förfara på det sätt som parternas rättsäkerhet och allmän fördel kräver. Personalens storlek : 3 personer. LANDSKAPSFOGDEÄMBETET Landskapsfogdeämbetet är en utsökningsmyndighet på Åland och är underställt justitieministeriet. Landskapsfogden är utmätningsman, notarius publicus och offentligt köpvittne samt har hand om verkställighet av frihetsstraff. Till fogdens uppgifter hör även att ge handräckning enligt lagen om avbetalningsköp. Till landskapsfogdeämbetets arbetsuppgifter hör även vräkningar, verkställighet av säkerhetsåtgärder samt verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. Personalens storlek : 7 personer. ÅLANDS RÄTTSHJÄLPSBYRÅ Ålands rättshjälpsbyrå lyder under justitieministeriet, och strävar att garantera att alla har lika möjlighet till rättvisa, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Den som behöver sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet och som på grund av sin ekonomiska ställning inte själv kan betala utgifterna för att sköta saken beviljas rättshjälp med statlig finansiering. Rättshjälpen innefattar juridisk rådgivning och behövliga åtgärder samt biträdande i domstol och hos andra myndigheter och befrielse från vissa kostnader i samband med behandling av ett ärende, såsom bestäms i rättshjälpslagen. Rättshjälpen beviljas personer som har sin hemkommun på Åland eller i det övriga Finland samt personer som är medborgare i en stat inom EU, EESområdet eller som arbetar eller söker arbete inom Finland. Rättshjälp kan även i vissa fall beviljas samtliga personer vilkas ärende behandlas i finsk domstol. Bolag och samfund beviljas inte rättshjälp. Personalens storlek : 2 personer. Inrikesministeriets förvaltningsområde LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig regional myndighet. Länsstyrelsen företräder statsmakten och bevakar och tillvaratar statens intressen på Åland. Den

12 11 delade behörigheten mellan Åland och riket innebär att länsstyrelsen på Åland har färre och delvis andra uppgifter än övriga länsstyrelser i landet, men handhar även uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts den. Länsstyrelsen på Åland koordinerar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om den språkliga intressebevakningen, utbildning, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse. Länsstyrelsens administrativa avdelning handhar bl.a. befolkningsskydds- och beredskapsärenden, lantbruksärenden, justitieförvaltningsärenden, konsument-, konkurrens- och alkoholärenden, uppbörden av fordonsskatt, fartygsregisterärenden och Ålandsdelegationens sekretariat. Magistratsavdelningen ombesörjer befolkningsdata- och förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregister- samt namnändringsärenden, fastställande av faderskap och registrering av äktenskapsförord. Länsstyrelsen är även vigsel- och valmyndighet samt erbjuder notarius publicus- och köpvittnestjänster. Personalens storlek : 17 personer (15,3 årsverken). VÄSTRA FINLANDS SJÖBEVAKNINGSSEKTION /ÅLANDS SJÖBEVAKNINGSOMRÅDE Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som gäller den maritima säkerheten. Genom att utföra gränsövervakning och gränskontroll i persontrafiken samt övriga övervakningsuppgifter får sjöbevakningen kännedom om vad som sker inom verksamhetsområdet. Sjöbevakningen tryggar för sin del säkerheten för sjöfarare och skärgårdens invånare genom att övervaka sjötrafiken och genom att handha sjöräddningstjänsten. Personalens storlek : 59 personer. CENTRALKRIMINALPOLISENS ENHET PÅ ÅLAND Enligt förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland ( /828) skall rikets polis i landskapet svara för statens säkerhet och sköta de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen. I samma förordning är det även nämnt att centralkriminalpolisen har en egen enhet i landskapet. Den högsta tillsynen över landskapets polisväsende ankommer på Ålands landskapsregering, som förestår landskapets polisförvaltning och på landshövdingen, som företräder rikets polisförvaltning. Personalens storlek : 2 personer.

13 12 Finansministeriets förvaltningsområde ÅLANDS SKATTEBYRÅ Ålands skattebyrå är en resultatenhet som lyder under Sydvästra Finlands skatteverk i Åbo. Verksamhetsidén är i dess konkreta form att uppbära rätt skatt vid rätt tidpunkt. Denna verksamhetsidé skall uppnås genom att skattebyrån är en serviceinriktad byrå som på ett kostnadseffektivt sätt fastställer vid rätt tidpunkt de skatter var och en skall betala. Utöver detta skall skattebyrån på ett effektivt sätt övervaka beskattningen så att idén kan fullföljas. Serviceinriktningen skall uppnås genom att skattebyrån är kundens högra hand och genom att tillämpa skattelagarna på ett pålitligt sätt. Utöver detta skall skattebyrån vara bra på att kommunicera med sina kunder. Genom att vara en vaksam övervakare av beskattningen tryggas riktigheten av besluten, garanteras att jämlikhet uppnås mellan kunderna och på detta sätt säkras skatteintäkterna för skattetagarna. För att uppnå idén eftersträvar skattebyrån att personalen innehar en hög kunskapsnivå varvid byrån presterar goda resultat genom kostnadseffektiv verksamhet och effektiv arbetsmiljö. Personalens storlek : 24 personer. SKATTEOMBUDET FÖR SYDVÄSTRA FINLANDS SKATTEVERK Skatteombudet handhar bevakningen av skattetagarnas intressen på Åland. I detta nu sköter skatteombudet om statens skatteintressen för Mariehamn och skärgårdskommunerna. Utöver detta har skatteombudet på Åland att handha hela Åbolands skattebyrås ärenden. Personalens storlek : 1 person. ÅLANDS TULLDISTRIKT Finska tullen övervakar lagliga och avslöjar olagliga varuflöden och vidtar gentemot dem nationellt och internationellt föreskrivna skatte- och handelspolitiska samt övriga åtgärder. Finska tullen ingår som en del i Europeiska unionens tullsystem. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullens grunduppgifter är att: - trygga att den inre marknaden fungerar utan störningar samt att uppbära skatter, avgifter och tullar inom sitt verksamhetsområde, - befrämja smidigheten inom den lagliga utrikeshandeln och säkerställa att bestämmelserna följs, - skydda samhället genom att bekämpa ekonomisk brottslighet samt smuggling av narkotika och andra farliga ämnen. Personalens storlek : 49 tjänster.

14 13 EGENTLIGA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ/ÅLAND Byråns Ålandsenhets uppgift är att ansvara för fastighetsbildningsverksamheten på Åland, med undantag av stadsplanerat område inom Mariehamns stad. På Åland utförs årligen ca 370 lantmäteriförrättningar. I anslutning till förrättningsverksamheten upprättas överlåtelsehandlingar och byråns personal biträder även vid ansökan om lagfart. Byrån upprätthåller till lantmäteriverket hörande register över fastigheter och lägesdata, sköter uppdatering och insamling av terrängdata. Byrån säljer utdrag ur olika register så som fastighetsregistret, lagfartsregistret och köpeskillingsregistret, säljer tryckta kartor och kartmaterial i numerisk form, samt gör olika utredningar på basen av uppgifter ur de olika registren och registerkartan jämte lantmäteriverkets arkiv. Byrån beviljar publiceringstillstånd för lantmäteriverkets kartmaterial. Dessutom ger byrån råd i fastighetsfrågor och lämnar på begäran utlåtanden, i främsta hand till olika myndigheter, men också till privatpersoner och företag. Med landskapsregeringen och lagtinget sker också ett samarbete och avges utlåtanden och förslag när det gäller lagstiftning som tangerar byråns verksamhet. Personalens storlek : 15 personer, varav 3 på deltid. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde VILT- OCH FISKERIFORSKNINGSINSTITUTET/ÅLANDS FISKERIFORSKNINGSSTATION Verksamhetsidén är att genom forskning om fiskbestånd och fiskevatten befrämja ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna. Det görs genom att institutet producerar tillförlitliga och aktuella forskningsresultat och övrig information för regeringen, EU, nationella och internationella organisationer, näringslivet, vetenskapssamfundet och medborgarna. Administrativt är institutet underställt jord- och skogsbruksministeriet. Beslut har fattats om att stänga forskningsstationen på Åland Personalens storlek : 1 person. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde SJÖFARTSVERKET / BYRÅN I MARIEHAMN OCH LÅNGNÄS Sjöfartsverkets modermyndighet är kommunikationsministeriet. I byrån i Mariehamn finns 1 inspektör som representerar Sjöfartsverket på Åland. Vid Långnäs farledsstation finns 3 personer som sköter om underhållet av handelsfarlederna. Personalens storlek :

15 14 SJÖFARTSVERKET / SKÄRGÅRDSHAVETS INSPEKTIONSENHET Skärgårdshavets inspektionsenhet: utför besiktningar och inspektioner av finländska fartyg, utför hamnstats- och värdstatskontroller på utländska fartyg, handhar sjörättsliga ärenden, ger rådgivning och upplysning gällande fartygssäkerhet och behörighetsbrev Personalens storlek : 1,5 personer. LUFTFARTSVERKET FINAVIA I luftfartsförvaltningen i Finland skedde en förändring när affärsverksamheten och myndighetsuppgifterna separerades från början av Luftfartsverket, som nu kallar sig Finavia, fortsätter som affärsverk och myndighetsuppgifterna sköts av Luftfartsförvaltningen. Finavias uppgifter: att upprätthålla flygplatsnätet i Finland, som består av 25 flygplatser, och hela landets flygtrafiktjänstsystem, att producera och utveckla en säker, konkurrenskraftig och internationellt högklassig flygplatsservice och flygtrafiktjänst samt affärsfunktioner som stöder dem, att sköta säkerhetskontrollerna av passagerare, handbagage och lastrumsbagage enligt internationella luftfartsbestämmelser. Finavias kunder består av flygtrafikens aktörer (bl.a. flygbolag) och flygpassagerare. Finavia är ett självständigt fungerande affärsverk och flygplatserna ansvarar för sin egen ekonomi. Den huvudsakliga inkomstkällan är den ersättning flygtrafiken betalar för tjänsterna i form av bl.a. landnings- och passageraravgifter. Finavias mål är en säker, regelbunden och ekonomiskt fungerande flygtrafik som innebär minsta möjliga olägenhet för miljön. Personalens storlek : 21 personer (varav 2 tjänstlediga). Arbetsministeriets förvaltningsområde ARBETARSKYDDSBYRÅN PÅ ÅLAND Arbetarskyddsbyrån på Åland lyder under Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt som är en myndighet som styr och övervakar arbetarskyddet och är ett sakkunnigorgan i arbetsmiljöfrågor. Verksamheten går ut på att skapa förutsättningar för arbetsförhållanden som befrämjar trygghet, hälsa och arbetsförmåga genom att övervaka hur författningar gällande

16 15 arbetarskydd efterföljs och att stöda arbetsplatsens eget arbetarskydd. Arbetet sker i nära samarbete mellan arbetssamfund och sakkunniga. Kunder är i huvudsak arbetssamfund och företagare, personal som arbetar i arbetssamfund samt instanser som påverkar arbetsförhållanden. Personalens storlek : 1 person. 5. SAMMANFATTNING Ovanstående presentation har visat att statsförvaltningen på Åland inte utgör någon helhet, utan att den består av ett stort antal myndigheter som lyder respektive modermyndigheter i riket. Det finns ingen gemensam takorganisation för dem i landskapet, även om statsförvaltningen av ålänningarna ofta uppfattas som en helhet på motsvarande sätt som landskapsförvaltningen de facto utgör. Landshövdingen har dock såsom statsmaktens högsta företrädare på Åland ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, och myndigheterna sammankommer regelbundet till möten under landshövdingens ordförandeskap för att handlägga gemensamma ärenden. Myndigheterna samarbetar även i övrigt med varandra. Dessa myndigheter har dock inget gemensamt organ som skulle ombesörja gemensamma angelägenheter såsom stödfunktioner. Ett stort antal av de statliga myndigheterna på Åland lyder under distriktsförvaltningsmyndigheter i Åbo, vilket begränsar de åländska enheternas handlingsfrihet. Myndigheterna hör i sin tur under olika ministerier. Detta försvårar i viss mån en samordning av verksamheterna på Åland. Förhållandena i det självstyrda landskapet förutsätter ofta vissa avvikelser från motsvarande verksamheter i det övriga landet, vilket även myndigheterna bör ges möjligheter till. Utredningen visar även att många ärenden förutsätter personligt besök av kunden samt att kunderna ofta även eljest föredrar personliga kontakter. Inspektioner förutsätter besök hos kunderna. Självstyrelselagen förutsätter att ålänningarna betjänas på svenska och detta garanteras bäst genom att servicepunkter upprätthålls i landskapet. Verksamheterna förutsätter även att de på Åland verksamma myndigheterna kan få svenskspråkig information, utbildning m.m. från modermyndigheterna i riket. Verksamheten på Åland förutsätter även goda kunskaper om den åländska självstyrelsen och förmåga till samarbete med landskapets myndigheter.

17 16 6. TIIVISTELMÄ Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään valtionhallinnon tehtäviä Ahvenanmaalla. Työryhmän tehtävänä oli kuvata valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan hallinnossa on maakunnan, valtion ja kunnan viranomaisia. Tämä kartoitus rajoittuu valtionhallintoon Ahvenanmaalla, koska työryhmän tehtävänä on kartoittaa valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Toimeksiannon mukaisesti selvityksessä kuvataan valtionhallinto, joka toimii Ahvenanmaalla, eli toimipaikat, jotka ovat maakunnassa. Monia valtion tehtäviä Ahvenanmaan osalta hoitavat Manner-Suomen viranomaiset ja näitä ei käsitellä tässä selvityksessä. Koska Ahvenanmaan itsehallinnolla on keskeinen asema maakunnassa, sisältää raportti yleisen kuvauksen hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa. Työryhmä on tehnyt kaksiosaisen kyselyn. Kyselyn ensimmäinen osa sisältää seuraavat tiedot;: henkilöstön määrä yleinen kuvaus viranomaisen toiminnasta suppea kuvaus viraston sijoittumisesta organisaatiossa ja mikä ylempi viranomainen huolehtii tehtävistä Ahvenanmaan osalta. Toinen osa kuvaa viranomaisen 5-10 tärkeintä suoritetta. Tässä yhteydessä esitellään tehtävittäin seuraavat seikat: suppea kuvaus tehtävistä asiakaspiiri/ tärkeimmät asiakasryhmät edellyttääkö asioiden hoito henkilökohtaista käyntiä viranomaisen luona kuinka suuri osa asiantuntijapalveluista hoidetaan henkilökohtaisella käynnillä, sähköisesti tai puhelimitse tärkeimmät säännökset /määräykset, jotka ohjaavat toimintaa tehtävien hoidon kannalta tärkeimmät yhteistyöorganisaatiot/-tahot tehtävän hoitoon vaadittava panostus suoritteiden/tehtävien sisältämät erilaiset palvelut Ahvenanmaan hallinto poikkeaa muun valtakunnan hallinnosta. Useat toiminnot, jotka Manner-Suomen alueella hoitaa valtion viranomaiset, hoitaa Ahvenanmaan itsehallinnon mukaisesti itsehallintoviranomainen. Tässä noudatetaan Ahvenanmaan itsehallintolain mukaista lainsäädäntötoimivallan jakoa. Hallinnon toimivalta on yleensä lainsäädäntötoimivallan mukainen siten, että valtio tai maakunta, jolla on toimialalla lainsäädäntövalta huolehtii myös hallinnosta. Toimivallan jako itsehallintolaissa on yleensä yksinomainen siten ettei itsehallintoviranomainen eikä valtion viranomainen voi puuttua toistensa asioihin. Tästä säännöstä on toki tiettyjä itsehallintolain mukaisia poikkeuksia. Lisäksi itsehallintolain 32 :n nojalla on

18 17 mahdollista siirtää asetuksella (sopimusasetus) määräajaksi tai toistaiseksi tehtäviä, jotka kuuluvat valtakunnan hallinnolle maakuntahallinnolle tai maakuntahallinnon tehtäviä valtakunnan hallinnolle. Sopimusasetukset voivat koskea koko tehtäväalueen siirtoa tai yhteistyön järjestämistä viranomaisten välillä. Sopimusasetuksella ei voida vaikuttaa lainsäädäntötoimivaltaan. Sopimusasetuksia on tehty muun muassa poliisihallintoon, merivartiointiin ja poikkeusoloihin valmistautumiseen liittyvissä tehtävissä. Koska itsehallintoviranomaiset hoitavat suuren osa Ahvenanmaan hallinnosta, tekevät valtion viranomaiset tiivistä yhteistyötä maakunnan viranomaisten kanssa. Hyvä itsehallinnon tuntemus on tärkeää Ahvenanmaan hallinnossa. Ahvenanmaan maaherra sai Kansainliiton kesäkuussa 1921 tekemällä päätöksellä erityisen aseman Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. Itsehallintolain 4 :n mukaan maaherra edustaa maakunnassa hallitusta. Maaherran virasta on tarkempia säännöksiä itsehallintolain :ssä. Ahvenanmaa poikkeaa kielellisesti muusta Suomesta ja itsehallintolain 6 luvussa on sitä koskevat kielisäännökset. Ahvenanmaan maakunta on ruotsinkielinen ja itsehallintolain 36 :ssä säädetään, että maakunnassa valtion-, maakunnan- ja kunnallishallinnon virkakieli on ruotsi. Suomen kansalaisella on toki itsehallintolain 37 :n nojalla omassa asiassaan oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa suomen kieltä. Valtion virkamiehillä on Ahvenanmaalla erityisiä kielivaatimuksia. Kirjeenvaihtokielestä säädetään itsehallintolain 38 :ssä siten, että maakunnan viranomaisten ja maakunnassa toimivien valtion viranomaisten välillä vaihdettavat kirjoitukset ja muuta asiakirjat on laadittava ruotsin kielellä. Valtionhallinto Ahvenanmaalla muodostuu useista erillisistä viranomaisista. Tämä selvitys koskee seuraavia viranomaisia: Eurooppatiedotus Ahvenanmaalla Ahvenanmaan käräjäoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Kriminaalihuoltolaitos Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntasyyttäjänvirasto Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto Ahvenanmaan oikeusaputoimisto Ahvenanmaan lääninhallitus ja maaherra Länsi-Suomen merivartiosto / Ahvenanmaa Keskusrikospoliisi/ Ahvenanmaa Ahvenanmaan verotoimisto Lounais-Suomen veroviraston veroasiamies Ahvenanmaan tullipiiri Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto/ahvenanmaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos/ahvenanmaa Merenkulkulaitos / toimistot Maarianhaminassa ja Långnäsin väyläasemalla Merenkulkulaitos/ Saaristomeren tarkastusyksikkö Ilmailulaitos Finavia Työsuojelutoimisto

19 18 Viranomaiset poikkeavat kooltaan huomattavasti toisistaan. Jollakin viranomaisella, kuten työsuojelutoimistossa työskentelee ainoastaan yksi virkamies, kun taas merivartiostossa ja Ahvenanmaan tullipiirissä on suurin määrä työntekijöitä, eli 59 ja 49 virkaa. Yhteensä valtionhallinnossa Ahvenanmaalla työskentelee noin 225 henkilöä (221,5 htv.) Viranomaiset toimivat useiden ministeriöiden hallinnonalalla. Osa viranomaisista toimii itsenäisinä viranomaisina aluetasolla kun taas useimmat viranomaiset kuuluvat suurempaan alueeseen, jonka päätoimipaikkana on Turku. Ahvenanmaalla toimivilla valtion viranomaisilla on yleensä samat tehtävät ja sama organisaatio kuin vastaavilla viranomaisilla Manner-Suomessa. Itsehallinto rajoittaa toki viranomaisten toimintaa ja aiheuttaa sen, että eräillä viranomaisilla ei ole samaa toimivaltaa Ahvenanmaalla kuin Manner-Suomessa. Tämä koskee erityisesti lääninhallitusta. Useimmat tehtävät, jotka kuuluvat lääninhallituksille Manner-Suomessa, hoitaa Ahvenanmaalla maakuntahallinto. Ahvenanmaalla toimivat viranomaiset ovat yleensä lähellä asiakkaitaan. Useimmat viranomaiset toimivat Maarianhaminassa, jossa suurin osa asukkaista joko asuu, työskentelee tai opiskelee. Valtion virastotaloon Maarianhaminassa on sijoittunut lähes puolet koko edellä mainitusta henkilöstöstä. Etäisyydet Ahvenanmaalla ovat yleensä lyhyempiä kuin muualla maassa, lukuun ottamatta saaristokuntia. Valtion viranomaisista ainoastaan tullilla, rajavartiolaitoksella ja Merenkulkulaitoksella on yksiköitä myös maaseudulla.

20 19 Arbetsgrupp för utredning av statsförvaltningens uppgifter på Åland Bilaga 1: Statsförvaltningens uppgifter på Åland Ämbetsverk/Myndighet Uppgift Viktigaste stadganden Beskrivning av uppgiften Europainformationen 1 informationsverksamhet informationsverksamhet om EU, föreläsningar, seminarier och utställningar, samarbete med media osv. Personal / -arbetsår Ålands tingsrätt 15 1.Ansökningsärenden, brottmål, konkursärenden, tvistemål, tvångsmedelärenden, utsökningsärende Handläggning och avgörande av saker 10,5 2. Fastighetsärenden Handläggning och avgörande av fastighetsärenden Ålands förvaltningsdomstol 1. Handlägga och avgöra förvaltningsrättsliga rättsskipningsärenden Kriminalvårdsväsendet på Åland 1.Samhällstjänst och övervakning 2. Uppföljning Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland 1. Förverkligandet av straffrättsliga ansvaret Behandla besvär över myndigheternas beslut i förvaltningsärenden. Ge utlåtande om duglighet, skaffa arbetsplats, övervaka förloppet Uppföljning av villkorlig frigivning Åklagarens uppgift är att förverkliga ansvaret vid behandlingen av brottmål samt vid åtalsprövning och rättegångar Exempel på antalet prestationer Sakkunnig -kundservice - personligt - elektr. - telefon 1 p 90 % e 10 % t 10 % 2 p 90 % t 5 % per post 5 % (2) Tingsrätt p 50 % e 10 % t 40 % 3 3 stämningsansökningar 434 m.m

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER

BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER BOKSLUT 2 0 1 4 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER 1. Inledning... 3 1.1. Regionförvaltningen på Åland...3 1.2. Den åländska offentliga ekonomin och kommunerna...4 2. Ledningens verksamhetsöversikt...

Läs mer

BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND

BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND BOKSLUT 2 0 1 0 SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE BOKSLUTSKALKYLER FÖR STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND 1. Inledning... 4 1.1. Regionförvaltningen på Åland...4 1.2. Den åländska ekonomin, näringslivet och kommunerna...5

Läs mer

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 31 2015 Utvecklande av tingsrättsnätverket Justitieministeriet,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland Rapport 2002:2 Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland En enkätundersökning Förord Föreliggande rapport är resultatet av en beställning från Länsstyrelsen på Åland i oktober 2001 där

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska

Läs mer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Slutrapport, Helsingfors 2006 Arbetsgrupps-PM JSM 2006:2 Till jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en marknadsdomstolslag.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 Publikationsserie 16 Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 En analys av arbetet

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET Rättsväsendet Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat

Läs mer

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8. Rättshjälpshandbok LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:8 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2002:8 Rättshjälpshandbok Arbetsgruppen för samordnande

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer