REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport"

Transkript

1 REGIONALFÖRVALTNINGENS UTVECKLINGSPROJEKT Statsförvaltningen på Åland - arbetsgruppens rapport

2 1 FÖRORD Den av inrikesministeriet tillsatta ledningsgruppen för regionalförvaltningens utvecklingsprojekt utsåg en underarbetsgrupp för att utreda statsförvaltningens uppgifter på Åland. Arbetsgruppens uppgift är att beskriva statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. Syftet är inte att ingripa i uppgiftsfördelningen på Åland mellan riket och landskapet. Arbetsgruppen skall dock informera Ålands landskapsregering om framstegen och resultaten av arbetsgruppens verksamhet. Arbetsgruppen skall höra statsförvaltningens myndigheter och Folkpensionsanstalten på Åland samt de styrande myndigheterna i centralförvaltningen. Arbetsgruppens verksamhetsperiod var Arbetsgruppen skall därtill vid behov göra fortsatta utredningar som ledningsgruppen ber om t.o.m Konsultativa tjänstemannen Matti Korkealehto vid inrikesministeriet har verkat som arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen har haft följande medlemmar: Peter Lindbäck, landshövding på Åland Sten Palmgren, lagstiftningsråd vid justitieministeriet Helena Serén, lantbruksråd vid jord- och skogsbruksministeriet Tomi Vuori, regeringsråd vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning Christina Ehrnström, tulldirektör vid Ålands tulldistrikt Raija Aller-Mattsson, skattedirektör vid Ålands skattebyrå

3 2 Som arbetsgruppens sekreterare har förvaltningschef Rainer Åkerblom vid länsstyrelsen på Åland och konsultativa tjänstemannen Eeva Puttonen vid inrikesministeriet verkat. Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. Arbetsgruppen avger härmed bifogade utredning. Helsingfors, den 11 december 2007 Matti Korkealehto Raija Aller-Mattsson Christina Ehrnström Peter Lindbäck Sten Palmgren Helena Serén Tomi Vuori Rainer Åkerblom Eeva Puttonen

4 3 INNEHÅL 1. INLEDNING FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND SAMMANFATTNING TIIVISTELMÄ BILAGA 1: STATSFÖRVALTNINGENS UPPGIFTER PÅ ÅLAND BILAGA 2: STATSFÖRVALTNINGENS PERSONAL PÅ ÅLAND BILAGA 3: STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND ENLIGT UPPGIFTSTYP... 28

5 4 1. INLEDNING Inom förvaltningen på Åland verkar landskapliga, statliga och kommunala myndigheter. Denna kartläggning begränsar sig till den statliga förvaltningen på Åland, eftersom arbetsgruppens mandat gäller en kartläggning av statsförvaltningens uppgifter och organisation på Åland. I enlighet med mandatet beskrivs i utredningen den statliga förvaltning som är verksam på Åland, d.v.s. de verksamhetsställen som finns i landskapet. Många statliga funktioner ombesörjs även för Ålands del av myndigheter verksamma i riket, och de behandlas inte närmare i denna utredning. Eftersom den åländska självstyrelsen har en central ställning i landskapet inleds rapporten med en allmän beskrivning av förvaltningen i landskapet. Därefter följer en allmän beskrivning av statsförvaltningen på Åland. Det huvudsakliga innehållet i rapporten utgörs av en närmare beskrivning av de statliga myndigheternas uppgifter och organisation. Dessa uppgifter har insamlats genom ett frågeformulär som tillställts de statliga myndigheterna i landskapet. Frågeformuläret bestod av två delar. Den första delen i frågeformuläret gällde följande frågeställningar: personalens storlek , en allmän beskrivning av myndighetens verksamhet, en kortfattad beskrivning av ämbetsverkets placering organisatoriskt och av vad den närmast överordnade myndigheten ombesörjer för Ålands del. Den andra delen gällde en beskrivning av de 5-10 viktigaste prestationerna. I detta sammanhang presenterades uppgiftsvis följande faktorer: en kortfattad beskrivning av uppgiften, kundkretsen/målgrupperna, om ärendets skötsel förutsätter personligt besök hos myndigheten, hur stor del av sakkunnig-kundservicen sköts genom personligt besök, elektronisk service eller per telefon, de viktigaste stadgandena/bestämmelserna som reglerar uppgiften, de för skötseln av uppgiften viktigaste samarbetsorganisationerna/-partners, den arbetsinsats som uppgiften kräver, antal olika prestationer som uppgiften består av. Myndigheternas svar har i allmänhet i förkortad version intagits i beskrivningen. Svaren om uppgifterna har intagits som bilaga. Eftersom alla myndigheter är olika har

6 5 det inte varit möjligt att förenhetliga svaren. Rapporten avslutas med allmänna konstateranden, men arbetsgruppen har inte ansett som sin uppgift att inkomma med någon närmare analys eller konkreta förslag till åtgärder. 2. FÖRVALTNINGEN OCH SJÄLVSTYRELSEN Förvaltningen på Åland avviker från förvaltningen i det övriga landet. Den åländska självstyrelsen medför att många verksamheter som i riket ombesörjs av statliga myndigheter på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna. Härvid följs den fördelning av lagstiftningsbehörigheten som beskrivs i självstyrelselagen för Åland. Förvaltningsbehörigheten följer i allmänhet lagstiftningsbehörigheten, vilket innebär att den, riket eller landskapet, som har lagstiftningsbehörigheten på ett område även ombesörjer förvaltningen. Behörighetsfördelningen i självstyrelselagen är i allmänhet exklusiv, vilket innebär att varken självstyrelsemyndigheterna eller riksmyndigheterna kan ingripa i varandras angelägenheter. Från detta finns dock vissa i självstyrelselagen angivna avvikelser. Sålunda skall t.ex. de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar ankommer på en riksmyndighet i landskapet skötas av en landskapsmyndighet. Dessutom är det enligt 32 i självstyrelselagen möjligt att genom överenskommelseförordningar för viss tid eller tills vidare överföra uppgifter som hör till riksförvaltningen på en landskapsmyndighet eller uppgifter som hör till landskapsförvaltningen på en riksmyndighet. Överenskommelseförordningarna kan gälla överföringar av hela uppgiftsområden eller reglera samverkan myndigheterna emellan. En överenskommelseförordning kan inte påverka lagstiftningsbehörigheten. Överenskommelse-förordningar har bl.a. ingåtts beträffande polisverksamheten, sjöbevakningen och förberedande uppgifter inför undantagsförhållanden. Eftersom en stor del av förvaltningen på Åland handhas av självstyrelsemyndigheterna samarbetar de statliga myndigheterna på Åland även i övrigt intensivt med landskapets myndigheter. Goda kunskaper i självstyrelsen är viktiga för förvaltningen på Åland. Landshövdingen på Åland fick genom Nationernas Förbunds beslut i juni 1921 en särskild ställning inom det åländska självstyrelsesystemet. Enligt självstyrelselagens 4 företräds regeringen i land-skapet av landshövdingen. Om landshövdingen finns närmare bestämmelser i självstyrelselagens Den åländska landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket, genom att på olika sätt främja en god dialog och ett konstruktivt umgänge mellan självstyrelseorganens och statsmaktens högsta företrädare. För att kunna fullgöra denna uppgift, men också i sin egenskap av företrädare för republikens president, har lands-hövdingen givits säte och yttranderätt i det åländska parlamentet Ålands lagting. Självstyrelselagen innehåller flera bestämmelser som direkt gäller statsförvaltningen. Självstyrelselagens 31 reglerar statsmyndigheternas skyldighet att bistå landskapsmyndigheterna. Självstyrelselagens 33 ålägger republikens president, statsrådet, ett ministerium eller någon annan myndighet att inhämta utlåtande från Ålands landskapsregering innan föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har särskild betydelse

7 6 för landskapet utfärdas. I detta sammanhang bör även bestämmelsen i självstyrelselagens punkt nämnas, vilken förutsätter att landskapsregeringen hörs innan beslut fattas om indragning av en inrättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokalförvaltning i landskapet. I självstyrelselagen har vidare intagits särskilda bestämmelser om statens mark och byggnader på Åland. Åland avviker språkmässigt från det övriga Finland, och i självstyrelselagens 6 kap. har intagits språkstadganden. Landskapet Åland är enspråkigt svenskt, och självstyrelselagens 36 anger att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Finska medborgare har dock enligt självstyrelselagens 37 rätt att i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska. Särskilda språkkrav gäller för de statsanställda på Åland. Beträffande skriftväxlingsspråket stadgas i självstyrelselagens 38 att skrivelser och andra handlingar som utväxlas mellan landskapsmyndigheterna och statens myndigheter i landskapet skall avfattas på svenska. Detsamma gäller skrivelser och andra handlingar mellan å ena sidan nämnda myndigheter och Ålandsdelegationen och å andra sidan statsrådet, de centrala statsmyndigheterna samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter vilkas ämbetsdistrikt omfattar landskapet eller en del därav. Härav följer att även skriftväxlingen mellan en statlig myndighet i riket till en statsmyndighet i landskapet bör ske på svenska. Självstyrelselagen förutsätter även att staten ordnar utbildning på svenska för sina anställda i landskapet. Det kan dock konstateras att statsmakten inte till samtliga delar lyckats uppfylla kraven i fråga om skriftväxlingsspråk eller utbildning på svenska. 3. ALLMÄNT OM STATSFÖRVALTNINGEN PÅ ÅLAND Statsförvaltningen på Åland omfattar ett stort antal separata myndigheter. Denna utredning omfattar följande myndigheter: o Europainformationen på Åland o Ålands tingsrätt o Ålands förvaltningsdomstol o Kriminalvårdsväsendet på Åland o Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland o Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland o Ålands rättshjälpsbyrå o Länsstyrelsen och landshövdingen på Åland o Västra Finlands sjöbevakningssektion/åland o Centralkriminalpolisen/Åland o Ålands skattebyrå o Skatteombudet för Sydvästra Finlands skatteverk o Ålands tulldistrikt o Egentliga Finlands lantmäteribyrå/åland o Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet/åland o Sjöfartsverket/byrån i Mariehamn och Långnäs farledsstation o Sjöfartsverket/Skärgårdshavets inspektionsenhet o Luftfartsverket Finavia o Arbetarskyddsbyrån

8 7 Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig förvaltningsmyndighet på regional nivå, medan övriga myndigheter är specialmyndigheter. Ålands tingsrätt utgör allmän underrätt på Åland och Ålands förvaltningsdomstol verkar i anslutning till tingsrätten. Luftfartsverket Finavia utgör numera ett affärsverk, men har medtagits i utredningen. Däremot har folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utelämnats. Såsom ovan anges omfattar denna utredning de myndigheter som har verksamhetsenheter i landskapet. Detta innebär att landskapet Åland i allmänhet utgör dessa myndigheters verksamhetsområde. Myndigheterna avviker storleksmässigt från varandra. Några myndigheter, såsom arbetarskyddsbyrån, Europainformationen och skatteombudet består av en tjänsteman, medan Sjöbevakningen på Åland och Ålands tulldistrikt har de flesta anställda, 59 respektive 49 tjänster. Totalt arbetar cirka 225 personer (respektive 221,5 personarbetsår) inom den statsförvaltning på Åland som omfattas av denna utredning. Av dessa verkar 101 personer i Statens ämbetshus i Mariehamn. Myndigheterna hör till olika ministeriers verksamhetsområden. En del av myndigheterna utgör självständiga myndigheter på distriktsnivå, medan de flesta hör till ett större distrikt med Åbo som huvudort. De statliga myndigheterna på Åland utför i allmänhet samma uppgifter och har organiserats på samma sätt som motsvarande myndigheter i riket. Självstyrelsen begränsar dock myndigheternas verksamhet, och medför att samtliga myndigheter inte har samma befogenheter på Åland som i riket. Detta gäller speciellt länsstyrelsen. De flesta av de uppgifter som ankommer på länsstyrelserna i riket handhas på Åland av landskapsförvaltningen. Å andra sidan handhar länsstyrelsen såsom allmän förvaltningsmyndighet flera uppgifter som i riket handhas av andra myndigheter, som inte är företrädda i landskapet. Länsstyrelsen handhar även uppgifter som i riket ankommer på magistraterna. Målgrupperna för de statliga myndigheternas verksamhet är främst privatpersoner och juridiska personer av olika slag samt myndigheter. Vissa myndigheters verksamhet riktar sig även till fordon och fartyg. De flesta ärendena kan handläggas utan personligt besök av kunden, medan en del uppgifter såsom notarius publicus ärenden, vigslar och vissa rättegångs- och förtullningsärenden förutsätter personlig närvaro. Kunderna föredrar även i övrigt ofta personlig kontakt med tjänstemännen även i sådana fall där det inte är nödvändigt. Dessutom förutsätter de inspektioner som hör till myndigheternas tjänsteåligganden besök hos kunderna. Myndigheterna på Åland är i allmänhet lättillgängliga för allmänheten. De flesta myndigheterna är verksamma i Mariehamn, där största delen av befolkningen antingen är bosatt, arbetar eller studerar. Avstånden på Åland är i allmänhet kortare än i det övriga landet, om man frånser skärgårdskommunerna. Av de statliga myndigheterna har endast tullen, gränsbevakningen och sjöfartsverket enheter även på landsbygden.

9 8 4. PRESENTATION AV DE STATLIGA VERKSAMHETERNA PÅ ÅLAND Nedan följer en kortfattad beskrivning av envar myndighet. En närmare beskrivning av myndigheternas uppgifter finns i bilaga 1. LANDSHÖVDINGEN PÅ ÅLAND Landshövdingen på det självstyrda Åland har arbetsuppgifter som i många avseenden är unika och i mångt avviker från de arbetsuppgifter som landets fem övriga landshövdingar har. Ovan under avsnitt 3 har konstaterats att landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om de goda relationerna mellan landskapet Åland och riket. En annan viktig uppgift för landshövdingen är att fungera som ordförande för Ålandsdelegationen, ett juridiskt expertorgan bestående av medlemmar utsedda av dels Ålands lagting dels Finlands regering. Ålandsdelegationen granskar och yttrar sig över att Ålands lagting, vid antagandet av landskapslagar, inte har överskridit den lagstiftningsbehörighet som landskapet tillerkänts genom självstyrelselagen. Vidare ankommer det på Ålandsdelegationen att besluta om avräkningen, det vill säga den klumpsumma som statsmakten årligen skall ställa till självstyrelseorganens förfogande. Förutom att landshövdingen är chef för länsstyrelsen och tillika statsmaktens högsta företrädare på Åland, har han ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, som denna utredning gäller. Utrikesministeriets förvaltningsområde EUROPAINFORMATIONEN PÅ ÅLAND Europainformationen är en del av statsförvaltningens informationsverksamhet om EU och lyder under utrikesministeriet. Europainformationen började sin verksamhet i mars 1993 och är sedan en permanent enhet vid avdelningen för press- och kultur. Runt om i landet finns 20 regionala kundservicekontor som leds av en regioninformatör. Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information om integrationen i Europa och Finlands medlemskap i Europeiska unionen (EU). Syftet är att erbjuda mångsidigt källmaterial och synpunkter som grund för opinionsbildningen och diskussioner om EU. De regionala kontoren fungerar även som utrikesministeriets förlängda arm ute i landet. Personalens storlek : 1 regioninformatör.

10 9 Justitieministeriets förvaltningsområde ÅLANDS TINGSRÄTT Ålands tingsrätt är en allmän underrätt som handlägger motsvarande ärenden som tingsrätterna i riket. Till dessa hör att som första instans avgöra tviste- och brottmål. Dessutom behandlar tingsrätten olika slag av ansökningsärenden. Som exempel kan nämnas äktenskapsskillnader. Tingsdomarna har rätt att förrätta vigsel. Tingsrätten beviljar lagfarter och fastställer inteckningar i fastigheter. I tingsrätten behandlas ett stort antal olika fordringsmål. Domstolen beslutar i ett summariskt förfarande att en skuld skall betalas, om svaranden inte motsätter sig det. Ålands tingsrätt är även sjörättsdomstol och har också behörighet att behandla ärenden gällande företagssanering, överklagade utsökningsärenden och aktiebolagstvister. Personalens storlek : 15 personer. ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Förvaltningsdomstolen behandlar besvär över myndigheters beslut i förvaltningsärenden. Besvären kan bl.a. gälla skatteärenden, social- och hälsoärenden, miljö-, byggnads-, och markanvändningsärenden, ärenden som hör till kommunernas självstyrelse samt olika avgifter som myndigheter fastställt. Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet eller någon annan skyldighet eller rättighet som har sin grund i ett offentligt rättsförhållande. Personalens storlek : ingår i den för Ålands tingsrätt angivna personalen. KRIMINALVÅRDSVÄSENDET PÅ ÅLAND Kriminalvårdsväsendet, som lyder under justitieministeriet, svarar för verkställigheten av samhällspåföljder i Finland. Kriminalvårdsväsendets verksamhet syftar till att förebygga återfallsbrottslighet och social isolering. Kriminalvårdsväsendet har för sin verksamhet 20 distriktsbyråer samt lokala byråer som lyder under distriktsbyråerna. Lokalkontoret på Åland lyder under Åbo distriktsbyrå. Personalens storlek : 1 person.

11 10 LANDSKAPSÅKLAGARÄMBETET Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland är en organisation som i likhet med landets övriga lokala åklagarenheter är underställd riksåklagarämbetet. Hela åklagarväsendet är organisatoriskt underställt justitieministeriet. Åklagarens uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret. Detta innebär att åklagaren vid åtalsprövningen och vid rättegången skall förfara på det sätt som parternas rättsäkerhet och allmän fördel kräver. Personalens storlek : 3 personer. LANDSKAPSFOGDEÄMBETET Landskapsfogdeämbetet är en utsökningsmyndighet på Åland och är underställt justitieministeriet. Landskapsfogden är utmätningsman, notarius publicus och offentligt köpvittne samt har hand om verkställighet av frihetsstraff. Till fogdens uppgifter hör även att ge handräckning enligt lagen om avbetalningsköp. Till landskapsfogdeämbetets arbetsuppgifter hör även vräkningar, verkställighet av säkerhetsåtgärder samt verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt. Personalens storlek : 7 personer. ÅLANDS RÄTTSHJÄLPSBYRÅ Ålands rättshjälpsbyrå lyder under justitieministeriet, och strävar att garantera att alla har lika möjlighet till rättvisa, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Den som behöver sakkunnig hjälp i en rättslig angelägenhet och som på grund av sin ekonomiska ställning inte själv kan betala utgifterna för att sköta saken beviljas rättshjälp med statlig finansiering. Rättshjälpen innefattar juridisk rådgivning och behövliga åtgärder samt biträdande i domstol och hos andra myndigheter och befrielse från vissa kostnader i samband med behandling av ett ärende, såsom bestäms i rättshjälpslagen. Rättshjälpen beviljas personer som har sin hemkommun på Åland eller i det övriga Finland samt personer som är medborgare i en stat inom EU, EESområdet eller som arbetar eller söker arbete inom Finland. Rättshjälp kan även i vissa fall beviljas samtliga personer vilkas ärende behandlas i finsk domstol. Bolag och samfund beviljas inte rättshjälp. Personalens storlek : 2 personer. Inrikesministeriets förvaltningsområde LÄNSSTYRELSEN PÅ ÅLAND Länsstyrelsen på Åland är en allmän statlig regional myndighet. Länsstyrelsen företräder statsmakten och bevakar och tillvaratar statens intressen på Åland. Den

12 11 delade behörigheten mellan Åland och riket innebär att länsstyrelsen på Åland har färre och delvis andra uppgifter än övriga länsstyrelser i landet, men handhar även uppgifter som i avsaknad av statliga specialmyndigheter i landskapet ålagts den. Länsstyrelsen på Åland koordinerar de statliga myndigheternas verksamhet på Åland när det gäller gemensamma strategier ifråga om den språkliga intressebevakningen, utbildning, service gentemot allmänheten och övriga frågor av gemensamt intresse. Länsstyrelsens administrativa avdelning handhar bl.a. befolkningsskydds- och beredskapsärenden, lantbruksärenden, justitieförvaltningsärenden, konsument-, konkurrens- och alkoholärenden, uppbörden av fordonsskatt, fartygsregisterärenden och Ålandsdelegationens sekretariat. Magistratsavdelningen ombesörjer befolkningsdata- och förmyndarskapsärenden, handels- och föreningsregister- samt namnändringsärenden, fastställande av faderskap och registrering av äktenskapsförord. Länsstyrelsen är även vigsel- och valmyndighet samt erbjuder notarius publicus- och köpvittnestjänster. Personalens storlek : 17 personer (15,3 årsverken). VÄSTRA FINLANDS SJÖBEVAKNINGSSEKTION /ÅLANDS SJÖBEVAKNINGSOMRÅDE Sjöbevakningen är en gränsbevakningsmyndighet som lyder under inrikesministeriet och har som uppgift att utföra tjänster som gäller den maritima säkerheten. Genom att utföra gränsövervakning och gränskontroll i persontrafiken samt övriga övervakningsuppgifter får sjöbevakningen kännedom om vad som sker inom verksamhetsområdet. Sjöbevakningen tryggar för sin del säkerheten för sjöfarare och skärgårdens invånare genom att övervaka sjötrafiken och genom att handha sjöräddningstjänsten. Personalens storlek : 59 personer. CENTRALKRIMINALPOLISENS ENHET PÅ ÅLAND Enligt förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland ( /828) skall rikets polis i landskapet svara för statens säkerhet och sköta de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen. I samma förordning är det även nämnt att centralkriminalpolisen har en egen enhet i landskapet. Den högsta tillsynen över landskapets polisväsende ankommer på Ålands landskapsregering, som förestår landskapets polisförvaltning och på landshövdingen, som företräder rikets polisförvaltning. Personalens storlek : 2 personer.

13 12 Finansministeriets förvaltningsområde ÅLANDS SKATTEBYRÅ Ålands skattebyrå är en resultatenhet som lyder under Sydvästra Finlands skatteverk i Åbo. Verksamhetsidén är i dess konkreta form att uppbära rätt skatt vid rätt tidpunkt. Denna verksamhetsidé skall uppnås genom att skattebyrån är en serviceinriktad byrå som på ett kostnadseffektivt sätt fastställer vid rätt tidpunkt de skatter var och en skall betala. Utöver detta skall skattebyrån på ett effektivt sätt övervaka beskattningen så att idén kan fullföljas. Serviceinriktningen skall uppnås genom att skattebyrån är kundens högra hand och genom att tillämpa skattelagarna på ett pålitligt sätt. Utöver detta skall skattebyrån vara bra på att kommunicera med sina kunder. Genom att vara en vaksam övervakare av beskattningen tryggas riktigheten av besluten, garanteras att jämlikhet uppnås mellan kunderna och på detta sätt säkras skatteintäkterna för skattetagarna. För att uppnå idén eftersträvar skattebyrån att personalen innehar en hög kunskapsnivå varvid byrån presterar goda resultat genom kostnadseffektiv verksamhet och effektiv arbetsmiljö. Personalens storlek : 24 personer. SKATTEOMBUDET FÖR SYDVÄSTRA FINLANDS SKATTEVERK Skatteombudet handhar bevakningen av skattetagarnas intressen på Åland. I detta nu sköter skatteombudet om statens skatteintressen för Mariehamn och skärgårdskommunerna. Utöver detta har skatteombudet på Åland att handha hela Åbolands skattebyrås ärenden. Personalens storlek : 1 person. ÅLANDS TULLDISTRIKT Finska tullen övervakar lagliga och avslöjar olagliga varuflöden och vidtar gentemot dem nationellt och internationellt föreskrivna skatte- och handelspolitiska samt övriga åtgärder. Finska tullen ingår som en del i Europeiska unionens tullsystem. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullens grunduppgifter är att: - trygga att den inre marknaden fungerar utan störningar samt att uppbära skatter, avgifter och tullar inom sitt verksamhetsområde, - befrämja smidigheten inom den lagliga utrikeshandeln och säkerställa att bestämmelserna följs, - skydda samhället genom att bekämpa ekonomisk brottslighet samt smuggling av narkotika och andra farliga ämnen. Personalens storlek : 49 tjänster.

14 13 EGENTLIGA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ/ÅLAND Byråns Ålandsenhets uppgift är att ansvara för fastighetsbildningsverksamheten på Åland, med undantag av stadsplanerat område inom Mariehamns stad. På Åland utförs årligen ca 370 lantmäteriförrättningar. I anslutning till förrättningsverksamheten upprättas överlåtelsehandlingar och byråns personal biträder även vid ansökan om lagfart. Byrån upprätthåller till lantmäteriverket hörande register över fastigheter och lägesdata, sköter uppdatering och insamling av terrängdata. Byrån säljer utdrag ur olika register så som fastighetsregistret, lagfartsregistret och köpeskillingsregistret, säljer tryckta kartor och kartmaterial i numerisk form, samt gör olika utredningar på basen av uppgifter ur de olika registren och registerkartan jämte lantmäteriverkets arkiv. Byrån beviljar publiceringstillstånd för lantmäteriverkets kartmaterial. Dessutom ger byrån råd i fastighetsfrågor och lämnar på begäran utlåtanden, i främsta hand till olika myndigheter, men också till privatpersoner och företag. Med landskapsregeringen och lagtinget sker också ett samarbete och avges utlåtanden och förslag när det gäller lagstiftning som tangerar byråns verksamhet. Personalens storlek : 15 personer, varav 3 på deltid. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde VILT- OCH FISKERIFORSKNINGSINSTITUTET/ÅLANDS FISKERIFORSKNINGSSTATION Verksamhetsidén är att genom forskning om fiskbestånd och fiskevatten befrämja ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna. Det görs genom att institutet producerar tillförlitliga och aktuella forskningsresultat och övrig information för regeringen, EU, nationella och internationella organisationer, näringslivet, vetenskapssamfundet och medborgarna. Administrativt är institutet underställt jord- och skogsbruksministeriet. Beslut har fattats om att stänga forskningsstationen på Åland Personalens storlek : 1 person. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde SJÖFARTSVERKET / BYRÅN I MARIEHAMN OCH LÅNGNÄS Sjöfartsverkets modermyndighet är kommunikationsministeriet. I byrån i Mariehamn finns 1 inspektör som representerar Sjöfartsverket på Åland. Vid Långnäs farledsstation finns 3 personer som sköter om underhållet av handelsfarlederna. Personalens storlek :

15 14 SJÖFARTSVERKET / SKÄRGÅRDSHAVETS INSPEKTIONSENHET Skärgårdshavets inspektionsenhet: utför besiktningar och inspektioner av finländska fartyg, utför hamnstats- och värdstatskontroller på utländska fartyg, handhar sjörättsliga ärenden, ger rådgivning och upplysning gällande fartygssäkerhet och behörighetsbrev Personalens storlek : 1,5 personer. LUFTFARTSVERKET FINAVIA I luftfartsförvaltningen i Finland skedde en förändring när affärsverksamheten och myndighetsuppgifterna separerades från början av Luftfartsverket, som nu kallar sig Finavia, fortsätter som affärsverk och myndighetsuppgifterna sköts av Luftfartsförvaltningen. Finavias uppgifter: att upprätthålla flygplatsnätet i Finland, som består av 25 flygplatser, och hela landets flygtrafiktjänstsystem, att producera och utveckla en säker, konkurrenskraftig och internationellt högklassig flygplatsservice och flygtrafiktjänst samt affärsfunktioner som stöder dem, att sköta säkerhetskontrollerna av passagerare, handbagage och lastrumsbagage enligt internationella luftfartsbestämmelser. Finavias kunder består av flygtrafikens aktörer (bl.a. flygbolag) och flygpassagerare. Finavia är ett självständigt fungerande affärsverk och flygplatserna ansvarar för sin egen ekonomi. Den huvudsakliga inkomstkällan är den ersättning flygtrafiken betalar för tjänsterna i form av bl.a. landnings- och passageraravgifter. Finavias mål är en säker, regelbunden och ekonomiskt fungerande flygtrafik som innebär minsta möjliga olägenhet för miljön. Personalens storlek : 21 personer (varav 2 tjänstlediga). Arbetsministeriets förvaltningsområde ARBETARSKYDDSBYRÅN PÅ ÅLAND Arbetarskyddsbyrån på Åland lyder under Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt som är en myndighet som styr och övervakar arbetarskyddet och är ett sakkunnigorgan i arbetsmiljöfrågor. Verksamheten går ut på att skapa förutsättningar för arbetsförhållanden som befrämjar trygghet, hälsa och arbetsförmåga genom att övervaka hur författningar gällande

16 15 arbetarskydd efterföljs och att stöda arbetsplatsens eget arbetarskydd. Arbetet sker i nära samarbete mellan arbetssamfund och sakkunniga. Kunder är i huvudsak arbetssamfund och företagare, personal som arbetar i arbetssamfund samt instanser som påverkar arbetsförhållanden. Personalens storlek : 1 person. 5. SAMMANFATTNING Ovanstående presentation har visat att statsförvaltningen på Åland inte utgör någon helhet, utan att den består av ett stort antal myndigheter som lyder respektive modermyndigheter i riket. Det finns ingen gemensam takorganisation för dem i landskapet, även om statsförvaltningen av ålänningarna ofta uppfattas som en helhet på motsvarande sätt som landskapsförvaltningen de facto utgör. Landshövdingen har dock såsom statsmaktens högsta företrädare på Åland ansvaret för samordningen av de statliga verksamheterna i landskapet, och myndigheterna sammankommer regelbundet till möten under landshövdingens ordförandeskap för att handlägga gemensamma ärenden. Myndigheterna samarbetar även i övrigt med varandra. Dessa myndigheter har dock inget gemensamt organ som skulle ombesörja gemensamma angelägenheter såsom stödfunktioner. Ett stort antal av de statliga myndigheterna på Åland lyder under distriktsförvaltningsmyndigheter i Åbo, vilket begränsar de åländska enheternas handlingsfrihet. Myndigheterna hör i sin tur under olika ministerier. Detta försvårar i viss mån en samordning av verksamheterna på Åland. Förhållandena i det självstyrda landskapet förutsätter ofta vissa avvikelser från motsvarande verksamheter i det övriga landet, vilket även myndigheterna bör ges möjligheter till. Utredningen visar även att många ärenden förutsätter personligt besök av kunden samt att kunderna ofta även eljest föredrar personliga kontakter. Inspektioner förutsätter besök hos kunderna. Självstyrelselagen förutsätter att ålänningarna betjänas på svenska och detta garanteras bäst genom att servicepunkter upprätthålls i landskapet. Verksamheterna förutsätter även att de på Åland verksamma myndigheterna kan få svenskspråkig information, utbildning m.m. från modermyndigheterna i riket. Verksamheten på Åland förutsätter även goda kunskaper om den åländska självstyrelsen och förmåga till samarbete med landskapets myndigheter.

17 16 6. TIIVISTELMÄ Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään valtionhallinnon tehtäviä Ahvenanmaalla. Työryhmän tehtävänä oli kuvata valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan hallinnossa on maakunnan, valtion ja kunnan viranomaisia. Tämä kartoitus rajoittuu valtionhallintoon Ahvenanmaalla, koska työryhmän tehtävänä on kartoittaa valtionhallinnon tehtävät ja organisointi Ahvenanmaalla. Toimeksiannon mukaisesti selvityksessä kuvataan valtionhallinto, joka toimii Ahvenanmaalla, eli toimipaikat, jotka ovat maakunnassa. Monia valtion tehtäviä Ahvenanmaan osalta hoitavat Manner-Suomen viranomaiset ja näitä ei käsitellä tässä selvityksessä. Koska Ahvenanmaan itsehallinnolla on keskeinen asema maakunnassa, sisältää raportti yleisen kuvauksen hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa. Työryhmä on tehnyt kaksiosaisen kyselyn. Kyselyn ensimmäinen osa sisältää seuraavat tiedot;: henkilöstön määrä yleinen kuvaus viranomaisen toiminnasta suppea kuvaus viraston sijoittumisesta organisaatiossa ja mikä ylempi viranomainen huolehtii tehtävistä Ahvenanmaan osalta. Toinen osa kuvaa viranomaisen 5-10 tärkeintä suoritetta. Tässä yhteydessä esitellään tehtävittäin seuraavat seikat: suppea kuvaus tehtävistä asiakaspiiri/ tärkeimmät asiakasryhmät edellyttääkö asioiden hoito henkilökohtaista käyntiä viranomaisen luona kuinka suuri osa asiantuntijapalveluista hoidetaan henkilökohtaisella käynnillä, sähköisesti tai puhelimitse tärkeimmät säännökset /määräykset, jotka ohjaavat toimintaa tehtävien hoidon kannalta tärkeimmät yhteistyöorganisaatiot/-tahot tehtävän hoitoon vaadittava panostus suoritteiden/tehtävien sisältämät erilaiset palvelut Ahvenanmaan hallinto poikkeaa muun valtakunnan hallinnosta. Useat toiminnot, jotka Manner-Suomen alueella hoitaa valtion viranomaiset, hoitaa Ahvenanmaan itsehallinnon mukaisesti itsehallintoviranomainen. Tässä noudatetaan Ahvenanmaan itsehallintolain mukaista lainsäädäntötoimivallan jakoa. Hallinnon toimivalta on yleensä lainsäädäntötoimivallan mukainen siten, että valtio tai maakunta, jolla on toimialalla lainsäädäntövalta huolehtii myös hallinnosta. Toimivallan jako itsehallintolaissa on yleensä yksinomainen siten ettei itsehallintoviranomainen eikä valtion viranomainen voi puuttua toistensa asioihin. Tästä säännöstä on toki tiettyjä itsehallintolain mukaisia poikkeuksia. Lisäksi itsehallintolain 32 :n nojalla on

18 17 mahdollista siirtää asetuksella (sopimusasetus) määräajaksi tai toistaiseksi tehtäviä, jotka kuuluvat valtakunnan hallinnolle maakuntahallinnolle tai maakuntahallinnon tehtäviä valtakunnan hallinnolle. Sopimusasetukset voivat koskea koko tehtäväalueen siirtoa tai yhteistyön järjestämistä viranomaisten välillä. Sopimusasetuksella ei voida vaikuttaa lainsäädäntötoimivaltaan. Sopimusasetuksia on tehty muun muassa poliisihallintoon, merivartiointiin ja poikkeusoloihin valmistautumiseen liittyvissä tehtävissä. Koska itsehallintoviranomaiset hoitavat suuren osa Ahvenanmaan hallinnosta, tekevät valtion viranomaiset tiivistä yhteistyötä maakunnan viranomaisten kanssa. Hyvä itsehallinnon tuntemus on tärkeää Ahvenanmaan hallinnossa. Ahvenanmaan maaherra sai Kansainliiton kesäkuussa 1921 tekemällä päätöksellä erityisen aseman Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmässä. Itsehallintolain 4 :n mukaan maaherra edustaa maakunnassa hallitusta. Maaherran virasta on tarkempia säännöksiä itsehallintolain :ssä. Ahvenanmaa poikkeaa kielellisesti muusta Suomesta ja itsehallintolain 6 luvussa on sitä koskevat kielisäännökset. Ahvenanmaan maakunta on ruotsinkielinen ja itsehallintolain 36 :ssä säädetään, että maakunnassa valtion-, maakunnan- ja kunnallishallinnon virkakieli on ruotsi. Suomen kansalaisella on toki itsehallintolain 37 :n nojalla omassa asiassaan oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa suomen kieltä. Valtion virkamiehillä on Ahvenanmaalla erityisiä kielivaatimuksia. Kirjeenvaihtokielestä säädetään itsehallintolain 38 :ssä siten, että maakunnan viranomaisten ja maakunnassa toimivien valtion viranomaisten välillä vaihdettavat kirjoitukset ja muuta asiakirjat on laadittava ruotsin kielellä. Valtionhallinto Ahvenanmaalla muodostuu useista erillisistä viranomaisista. Tämä selvitys koskee seuraavia viranomaisia: Eurooppatiedotus Ahvenanmaalla Ahvenanmaan käräjäoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Kriminaalihuoltolaitos Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntasyyttäjänvirasto Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto Ahvenanmaan oikeusaputoimisto Ahvenanmaan lääninhallitus ja maaherra Länsi-Suomen merivartiosto / Ahvenanmaa Keskusrikospoliisi/ Ahvenanmaa Ahvenanmaan verotoimisto Lounais-Suomen veroviraston veroasiamies Ahvenanmaan tullipiiri Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto/ahvenanmaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos/ahvenanmaa Merenkulkulaitos / toimistot Maarianhaminassa ja Långnäsin väyläasemalla Merenkulkulaitos/ Saaristomeren tarkastusyksikkö Ilmailulaitos Finavia Työsuojelutoimisto

19 18 Viranomaiset poikkeavat kooltaan huomattavasti toisistaan. Jollakin viranomaisella, kuten työsuojelutoimistossa työskentelee ainoastaan yksi virkamies, kun taas merivartiostossa ja Ahvenanmaan tullipiirissä on suurin määrä työntekijöitä, eli 59 ja 49 virkaa. Yhteensä valtionhallinnossa Ahvenanmaalla työskentelee noin 225 henkilöä (221,5 htv.) Viranomaiset toimivat useiden ministeriöiden hallinnonalalla. Osa viranomaisista toimii itsenäisinä viranomaisina aluetasolla kun taas useimmat viranomaiset kuuluvat suurempaan alueeseen, jonka päätoimipaikkana on Turku. Ahvenanmaalla toimivilla valtion viranomaisilla on yleensä samat tehtävät ja sama organisaatio kuin vastaavilla viranomaisilla Manner-Suomessa. Itsehallinto rajoittaa toki viranomaisten toimintaa ja aiheuttaa sen, että eräillä viranomaisilla ei ole samaa toimivaltaa Ahvenanmaalla kuin Manner-Suomessa. Tämä koskee erityisesti lääninhallitusta. Useimmat tehtävät, jotka kuuluvat lääninhallituksille Manner-Suomessa, hoitaa Ahvenanmaalla maakuntahallinto. Ahvenanmaalla toimivat viranomaiset ovat yleensä lähellä asiakkaitaan. Useimmat viranomaiset toimivat Maarianhaminassa, jossa suurin osa asukkaista joko asuu, työskentelee tai opiskelee. Valtion virastotaloon Maarianhaminassa on sijoittunut lähes puolet koko edellä mainitusta henkilöstöstä. Etäisyydet Ahvenanmaalla ovat yleensä lyhyempiä kuin muualla maassa, lukuun ottamatta saaristokuntia. Valtion viranomaisista ainoastaan tullilla, rajavartiolaitoksella ja Merenkulkulaitoksella on yksiköitä myös maaseudulla.

20 19 Arbetsgrupp för utredning av statsförvaltningens uppgifter på Åland Bilaga 1: Statsförvaltningens uppgifter på Åland Ämbetsverk/Myndighet Uppgift Viktigaste stadganden Beskrivning av uppgiften Europainformationen 1 informationsverksamhet informationsverksamhet om EU, föreläsningar, seminarier och utställningar, samarbete med media osv. Personal / -arbetsår Ålands tingsrätt 15 1.Ansökningsärenden, brottmål, konkursärenden, tvistemål, tvångsmedelärenden, utsökningsärende Handläggning och avgörande av saker 10,5 2. Fastighetsärenden Handläggning och avgörande av fastighetsärenden Ålands förvaltningsdomstol 1. Handlägga och avgöra förvaltningsrättsliga rättsskipningsärenden Kriminalvårdsväsendet på Åland 1.Samhällstjänst och övervakning 2. Uppföljning Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland 1. Förverkligandet av straffrättsliga ansvaret Behandla besvär över myndigheternas beslut i förvaltningsärenden. Ge utlåtande om duglighet, skaffa arbetsplats, övervaka förloppet Uppföljning av villkorlig frigivning Åklagarens uppgift är att förverkliga ansvaret vid behandlingen av brottmål samt vid åtalsprövning och rättegångar Exempel på antalet prestationer Sakkunnig -kundservice - personligt - elektr. - telefon 1 p 90 % e 10 % t 10 % 2 p 90 % t 5 % per post 5 % (2) Tingsrätt p 50 % e 10 % t 40 % 3 3 stämningsansökningar 434 m.m

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland

Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland Rapport 2002:2 Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland En enkätundersökning Förord Föreliggande rapport är resultatet av en beställning från Länsstyrelsen på Åland i oktober 2001 där

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 Helsingfors/Mariehamn 15.10.2013 Nr 32/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 18.9.2013, nris 187 och 190/2013. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president

Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder. Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president 7 STATISTIK Uppgifter och åtgärder Övervakning av republikens presidents och statsrådets ämbetsåtgärder Statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningar för republikens president Sammanträden 1) Statsrådets

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009

Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Det sammanlagda antalet ärenden som behandlades 2009 Antal ärenden som väckts 1.1.2009 ärenden som inkommit 2006 18 ärenden som inkommit 2007 230 ärenden som inkommit 2008 804 Sammanlagt 1 052 Under 2009

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6

1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 2.1. Behörighetskrav... 2 2.2. Jäv... 3 2.3. Saklig behörighet... 4 2.4. Mottagande av en ed eller en försäkran... 5 2.5.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr 1280 1287 INNEHÅLL Nr Sidan 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i3 ilagen om avgifter för domstolars

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 274/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren

Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Hur lagar och förordningar kommer till Sten Palmgren Några historiska milstolpar Medeltidens landskapslagar, stadslagar, 1734 års lag, 1809-1917 Det nordiska lagstiftningssamarbetet Lagstiftningens roller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 14 juli 1998 Nr 502 507 INNEHÅLL Nr Sidan 502 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Mexico för att undvika dubbelbeskattning

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer