Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna"

Transkript

1 Främjande av forskning i Jämshög med omnejd 2010 Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna 1

2 1100-talet Bönderna skulle ge församlingen präst sädestionde och kvicktionde, avsätta jord till kyrka och präst och bygga kyrkan, som också skulle ha en klocka ca 1) Magnus Erikssons Landslag 2) Digerdöden kom till Sverige dock inte till Bergslagen och Norrland som klarade sig talet Pesten drabbar Sverige 11 gånger Nordens första universitet inrättas i Uppsala Syfilis-smittan fick fäste i Sverige talet 1) Pesten drabbar Sverige över 12 gånger. 2) Medellängden för medeltida män var 170,6 cm och för kvinnor 159,8 cm Befrielsekriget mot Danmark Gustav Wasa är kung i Sverige Reformationen innebar att Sverige blev protestantiskt och ej längre lydde under påven utan under den svenska kungen. Likaså tillhörde nu kyrkans jord det svenska riket talet Statliga Jordeböcker börjar föras över alla jordegendomar med anteckningar om mantal, grundskatt och rotering m.m. Det fanns frälse- krono- och skattegårdar Sveriges deltagande i Grevefejden mot Lybeck och ett danskt parti Stora ryska kriget Gustav Wasa bestämde att varje köpman skulle ha ett inrikespass från hemorten när han reste till platser han inte var känd Erik XIV är kung i Sverige Första polska kriget Nordiska 7-årskriget mot Danmark och Lybeck Johan III är kung i Sverige årskriget mot Ryssland 2

3 1571 Kyrkoordning i vilken kristelig begravning förbjöds för självspillingar, dråpare som dött oavlösta, såna som smädat Guds ord och sakramenten och för dem som fått en bråd död i uppenbara laster Dubbelt hor (när båda parter är gifta med andra) belades med dödsstraff Sigismund är kung i Sverige Ärkebiskopen Abraham Angermannus reste riket runt för att rensa ut alla katolska seder och hålla räfst med folket som begått sexualbrott, olydnad, trolldom och vidskepelse, vilket han gjorde med besked. Samtidigt ålade han prästerna att föra böcker över befolkningen Kriget mot Sigismund Missväxtår som medförde svår svält i hela Sverige och som dessutom följdes av pestutbrott Andra polska kriget Skjutsstationerna förbjöds utlämna hästar till personer utan inrikespass. En passlös person på resa kunde gripas för lösdriveri Karl IX är kung i Sverige Ärkebiskopen Olaus Martini uppmanade prästerna att föra böcker över alla dop, vigslar och trolovningar Enkelt hor (när ena parten är gift) belades med dödsstraff De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän Ingermanländska kriget mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Gustav II Adolf är kung i Sverige Hovrätter upprättas som kunde ta upp överklaganden Enligt Krigsfolksordningen skulle prästen och böndernas fullmäktige i varje socken uppföra mantalslängder talet De första vallonerna invandrar till Sverige på önskemål från kungamakten för sin kunskap om järnhantering. 3

4 Ståndsriksdagen i vilken de 4 stånden adel, präster, borgare och bönder ingick Pesten i Sverige och i Stockholm dog varannan stockholmare Biskop Johannes Rudbeckius i Västerås stift föreskrev att en bok skulle föras över alla församlingsbor. Han bestämde också att sockenstämman ska vara över kyrkorådet eller kyrkans sexmän. Sexmännen i sin tur skulle vara uppdragsgivare till kyrkvärdarna Kvarntulls-skatt infördes och handkvarnar förbjöds för att hindra skattesmitning Enligt sockenstadgan i Linköping från 1630 utgick böter för kronobrott, uteblivande från kyrkan, dröja med att komma fram vid skriftermål ellar att ta nattvarden, gå ut från kyrkan innan gudstjänsten var slut, träta och kivas på kyrkvägen m.m. Sockenstämman skulle vara domstol i ordningsärenden talet De första svenska emigranterna (omkring 800) slår sig ner i Nord-Amerika och grundar Nya Sverige Trettioåriga kriget mot tyskromerska kejsaren, tyska furstar och Spanien Kristina är drottning i Sverige Länsstyrelser inrättas Geometriska Jordeböcker upprättas med kartor över åker och äng och med redogörelse för avkastning etc. som grund för skattläggning Torstenssonskriget mot Danmark ) Krögare- och Gästgivarordning där bestäms att all skjutsning skulle ske från Gästgiverierna och skjutstavlor med avståndsangivelser till närmsta skjutshåll skulle vara anslagna vid såväl värdshus som gästgiverier. 2) Hungersnöd i hela Sverige talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. (Tåget över Stora Bält 1658) ) En kompletterande gästgivarordning sade att varje gästgivare skulle disponera minst 8 skjutshästar, 2 vagnar, 4 kärror och 2 slädar. 2) En decimantjordebok upprättades över de östdanska landskapen som senare tillföll Sverige, alltså Skåneland d.v.s. Skåne, Blekinge och Bornholm. I denna antecknades alla som gav tionde till kyrkan. 4

5 Alla vuxna mellan 16 och 63 års ålder skulle betala mantalspenning med mantalslängden som grund Första bremiska kriget mot staden Bremen Karl X Gustav är kung i Sverige Karl X Gustavs polska krig mot Polen, Brandenburg och tysk-romerska riket Karl X Gustavs ryska krig Karl X Gustavs första danska krig Blekinge, Skåne och Halland samt Bornholm blev svenskt territorium genom Roskildefreden. Likaså Bohuslän och Trondheims län, men Trondheims län och Bornholm dock bara för 2 år Karl X Gustavs andra danska krig Karl XI är kung i Sverige Mantalslängderna skulle upprättas av särskilda mantalskommissarier Den första svenska Bondepraktikan utgavs Gästgiveritaxa fastställd av länsstyrelsen skulle ansås väl synlig för resande Andra bremiska kriget mot staden Bremen Häxprocesser i Sverige. Sista avrättningen var dock Upprättades ett s.k. Jordrannsakningsprotokoll över västra Blekinge. Finns upprättade över hela Sverige men vid olika tidpunkter. Innehåller beskrivning på gårdarna, böndernas namn, vad som odlades, hur marken var etc Karl XI:s krig mot Brandenburg, tysk-romerska kejsaren, Nederländerna, Danmark, Spanien och tyska furstar Skånska kriget: Sverige Danmark Brunnsverksamhet började i Medevi. Brunnsepoken varade i Sverige inpå 1920-talet. 5

6 1682 ca 1898 Det yngre Indelningsverket, vilket var det sätt på vilket soldater och båtsmän blev enrollerade till krigstjänst Kyrkolagen kom och innebar bl.a. sockensjälvstyrelse. De fattigas vård skulle kyrkoherden, adeln, kyrkvärdarna och sexmännen svara för Den som uteblev från sockenstämman förlorade all talan mot de beslut som fattats Karl XII är kung i Sverige Stora nordiska kriget mot Danmark, Sachsen, Ryssland, Polen, Honnover och Preussen talet Tuberkulos började bli vanlig Den sista pestepidemin i Sverige Ulrika Eleonora är drottning i Sverige ) Uteblivande från sockenstämman medförde böter. 2) Prosten hade rätt att utdöma stock-straff Ryssarna härjar längs svenska östersjökusten och skövlar och bränner ner det mesta från Piteå i norr ner till Norrköping i söder Fredrik den I är kung i Sverige ) Föräldrar och förmyndare ålades att lära sina barn läsa. 2) Bestämdes också att sockenstämma skulla hållas normalt till Philippi Jacobi och Michaelis tid. Om behov fanns kunde sockenstämman sammankallas oftare Genom en kunglig förordning, s.k. konventikelplakat, lagstadgades om husförhör Vägarnas milstolpar/milstenar skulle bekostas av den väghållningsskyldiga allmogen talet Smittkoppsepidemi i Sverige Den andra svenska Bondepraktikan gavs ut ) Den första lagen för det hela Sveriges rike stiftades. 2) Åldersgränsen för giftermål var 21 år för män och 17 år för kvinnor. 3) Bönderna hade skyldighet att upprätthålla ett framkomligt vägnät i hela Sverige utan 6

7 ersättning. 4) Vägarna skulle röjas 2 gånger årligen och planteringar anläggas för att märka ut vintervägar 5) Kungl. Maj:ts Gästgivarordning enligt vilken gästgivare sulle ha sängkläder, ljus, ved, enkelt och dubbelt brännvin, öl och svagöl samt korn, havre, hö och halm för hästarna. 6) Landsvägar (= kungsvägar) skulle vara 10 alnar breda och tings-, kyrko- och kvarnvägar 6 alnar breda. 7) Bönderna skulle svara för hållskjutsen och Häradsrätten gjorde turordningen som de olika gårdarna skulle hålla hästar till de resande till nästa Gästgivargård. 8) Gästgiverier skulle inrättas med högst 2 mils avstånd längs landets allmänna vägar till sjöss och till lands. Dessa ska vara försedda med sal och kammare, stall och vagnslider. 9) De som hade åker och äng hade hägnadsskyldighet och Gärdesgård bör stängas tät och fast, 2 alnar hög och 2 alnar emellan vart par stör Hattarnas ryska krig De politiska partierna Hattar och Mössor har växelvis makten i Riksdagen Prästerna ålades att föra dödsorsaks-statistik ,8 miljoner invånare i Sverige talet Sockenmagasin började etableras. Dessa magasinerade säd som användes för utlåning inom socknen i princip som en bank med ränta och amorteringar etc. Upphörde i slutet av 1860-talet Adolf Fredrik är kung i Sverige 1752 Det första egentliga sjukhuset anläggs i Sverige, Serafimerlasarettet i Stockholm Den gregorianska kalendern införs i Sverige och efterträder den tidigare julianska kalendern. För att tiden skulle bli korrekt med den gregorianska kalendern måste 11 dagar försvinna. Den 17 februari efterträddes av 1 mars Åldersgränsen vid giftermål sänktes till 18 år för män Pommerska kriget mot Preussen Förordning om Hospitals- och Barnhusrättningar. Varje socken skulle föda sina sjuka och orkeslösa fattiga Beslutades att en gästgiveridagbok skulle föras som skulle kontrolleras varje månad av kronobetjäningen. 7

8 Förordning om att uteblivande vid husförhör medförde böter talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa Gustav III är kung i Sverige Barnamordsplakatet kom och innebar att ogifta mödrar fick rätt att föda barn utan att uppge sitt namn och barnmorskan förbjöds att efterfråga namnet Dödsstraff för trolldom och satanspakt avskaffades Teaterkriget mot Danmark Gustav III:s ryska krig Gustav IV Adolf är kung i Sverige ,3 miljoner invånare i Sverige Sjösänkningar börjar göras för att få mera jordbruksmark Emigrationen börjar ta fart till Nord-Amerika med max omkring Gammalstavning. Byggde på den 1801 utkomna Afhandling om svenska stafsättet Enskifte började genomföras. Innebar sammanförande av flera jordegendomar till ett enda skifte Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon av Frankrike Finska kriget där Sverige förlorar Finland till Ryssland Kriget mot Danmark Regeringsform som avskaffar enväldet i Sverige och där står bl.a. att svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta ska utövas av riksdagen Karl XIII är kung i Sverige Kriget mot England Göta Kanal byggs i huvudsak av kommenderade indelta soldater. 8

9 En kvinna kunde utan att straffas begå hor 2 gånger men inte mer. Män straffades dock redan första gången Tryckfrihetsförordning Karl Johans krig mot Napoleon i Frankrike och Danmark Kampanjen mot Norge Förordning där olika hägnaders mått fastställdes. Hägnadstyperna var stängsel av trä, gärdesgård, staket eller plank och stengård med eller utan gärdesgård eller vall ovanpå och Jordvall med eller utan gärdesgård eller häck ovanpå och vattengrav samt levande häck Vaccinering mot smittkoppor blev obligatorisk i lag för barn under 2 år. Notering i husförslängden blev v, vac, vacc, y, ymp alternativ n, nat om vederbörande haft (naturliga) kopporna Förordning om sockenstämmor Karl XIV Johan är kung i Sverige Smittkoppsepidemi i Sverige Laga skifte började genomföras i Sverige. Detta var en fortsättning på enskiftet. Om en bonde i byn ville skifte skulle byn skiftas Ett tiotal Koleraepidemier i Sverige, värst på 1850-talet Smittkoppsepidemi i Sverige Mantalspenning skulle betalas av varje vuxen mellan 17 och 63 år Folkskolestadgan: Obligatorisk folkskola införs för pojkar och flickor och upprättande av sockenbibliotek uppmuntrades Oscar I är kung i Sverige ) Förbudet av gifta sig med kusiner upphörde. 2) Lika arvsrätt införs för kvinnor och män ) Fabriks- och Hantverksordning enligt vilken skråväsendet avskaffades. 2) Kvinnor tilläts arbeta inom vissa områden i handeln såsom nipperhandel, klädmakeri, mångleri, tobakshandel och nålstolskram ( = småvaror som nålar 9

10 och handarbeten). Gifta kvinnor var dock tvungna att ha makens medgivande ,5 miljoner invånare i Sverige Koleraepidemi i Sverige talet 1) Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. 2) Fotograferingskonsten börjar och glasplåtar används ) Telegrafverket inrättas. 2) Den tredje svenska Bondepraktikan gavs ut ) Stadga om mått och vikt medförde decimalindelning av mått och viktsystemet och alnen försvann och foten blev grundenhet. 2) Spöstraffet avskaffades De första korta järnvägssträckorna invigs i Sverige Mantalspenningen skulle betalas av varje vuxen mellan 18 och 63 år Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon åter omyndig Karl XV är kung i Sverige ) Formulär fastställdes för kyrkobokslängdernas utseende. 2) Prästen var inte längre självskriven ordförande i sockenstämman. 3) Tvånget att medföra inrikespass avskaffas för alla utom för gårdfarihandlare Kommunallagen innehöll förordningar 1) om kommunalstyrelse på landet och i stad, 2) om kyrkostämma och kyrko- och skolråd, 3) om landsting. 4) Kvinnor och män fick inkomstgraderad kommunal rösträtt ) Ogift kvinna blev myndig vid 25 års ålder. 2) Vissa statliga yrken öppnades för kvinnor ) Tiden från ett barns födelse till dess dop, förlängdes till 6 veckor från att tidigare ha varit 8 dagar. 2) Mannen miste sin lagliga rätt att aga sin hustru. 3) Den utvidgade handels-,fabriks och hantverksförordningen införs, vilket ger ogifta kvinnor samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet. 4) Förbudet att anlägga handelsbodar på kortare avstand än 3 mil från en stad, avskaffas. 5) Allt utomäktenskapligt umgänge avkriminaliseras. 10

11 Lag angående att självmördare tilläts begravas på kyrkogården men i stillhet Riksdagsbeslut att ett spetälskesjukhus skulle byggas i Järvsö socken såsom utgörande medelpunkten af de socknar där sjukdomen är gångbar. Upphörde som leprasjukhus ) Våra bästa Mat-Lafvar utkom 1868 som svar till befolkningen som svalt på grund av missväxt som varade i 3 år (1867, 1868, 1869). Skriften skulle utdelas gratis till rikets folk- och lantbruksskolor. 2) De första folkhögskolorna startade talet Många kvinnor blir fotografer. Eftersom det inte fanns något skråsytem för fotografer blev detta ett yrke som kvinnor tilläts inneha Fattigvårdsförordning enligt vilken varje kommun skulle ha en fattigvårdsstyrelse ) Giftomans samtycke till giftermål för ogifta kvinnor upphörde. 2) Förbudet att lämna riket utan pass upphörde Oscar II är kung i Sverige Kronan ersatte riksdalern som valuta i Sverige Gift kvinna får rätt att handha sin enskilda egendom och även råda över förtjänsten av eget arbete. Detta regleras genom äktenskapsförord Entreprenadskjuts införs och många gästgiverier blir enbart skjutsstationer I Stockholm ersattes systemet med husförhörslängder utav rotemanssystemet ) Metersystemet infördes i Sverige tillsammans med kg och liter. I och med det blev en mil = m och ej som den tidigare gamla milen = m. 2) Det första postorderföretaget startar i Sverige, John Fröberg i Finspång. 3) Normaltid införs, d.v.s. alla orter fick gemensam tid Det första svenska telefonnätet anlades i Stockholm Den fjärde svenska Bondepraktikan gavs ut Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder, samma som för män. 11

12 Ny lösdrivarlag. Var och en som drev omkring sysslolös utan medel till uppehälle och utan att söka arbete, skulle varnas högst 2 gånger och sen dömas upp till 2 års tvångsarbete ) Förordnades att födelsen och inte längre dopet skulle vara det centrala i folkbokföringen. 2) Gårdfarihandlares tvång att medföra inrikespass upphörde. 3) den första kremeringen utfördes i Sverige (Örebro) Enligt lag skulle de gamla måttenheterna ej längre få användas utan enbart det 10 år tidigare införda metersystemet Ryska snuvan (en influensa) grasserar i Sverige ) Ny väglag där, enligt bestämmelserna, en landsväg skulle vara 6 m bred och en bygdeväg 3,6 m bred. 2) Väghållningen skulle alla jordbruksfastigheter och alla andra fastigheter vars taxeringsvärde var minst 800 kr, bidra till Den svenska cykelindustrin sätter fart ) Det första landsarkivet i Sverige, Vadstena Landsarkiv, grundades. 2) Den första svenska inspelningen av en grammofonskiva: Till Österland vill jag fara ) Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. 2) I samma lag fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industrin under fyra veckor efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till 6 veckor - alltid utan ersättning. 3) 4,8 miljoner invånare i Sverige Förordning som reglerade hur antagande av efternamn skulle gå till Allmän värnplikt införs i Sverige Realskolan, en frivillig skolform som ledde fram till realskoleexamen ) Rättstavningsreformen innebar övergång från gammalstavning till nusvenska. 2) Körkort införs i Sverige och kallas i början kompetensbevis Gustav V är kung i Sverige ) Allmän rösträtt för män vid 24 års ålder. 2) Förbud för kvinnor att arbeta natt. 12

13 Preventivmedel förbjuds i lag och även all information om dem Ny gästgivarstadga Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män över 67 års ålder Första Världskriget. Sverige neutralt Folkhuskommissionen inrättas för ransonering av livsmedel och börjar med att ransonera socker, sedan ransoneras i tur och ordning brödsäd, bröd, kaffe, mjölk, kläder, potatis Hungersnöd i Sverige och hungermarscher och hungerkravaller utbröt över hela landet Motboken införs. Innebar begränsad spritranson som stämplades i boken ) Ny fattigvårdslag. Fattighusen ersätts med ålderdomshem, fattigauktioner av människor förbjöds och rotegång av fattiga förbjöds. 2) Varje kommun blev skyldiga att anordna 6-årig folkskola och sedan 2-årig fortsättningsskola. 3) Kvinnor fick rätt till rektors-, lektors- och adjunktstjänster men med lägre lön och pension vid 60 år Spanska sjukan (en influensa) kom till Sverige Nödhjälpsarbete, AK-arbete, var en statlig insats mot den stora arbetslösheten. Man byggde vägar, broar, skogsarbete och dikning för 75% av vanlig arbetarlön. Den som nekade blev utan ersättning Barnavårdsnämnder infördes i varje kommun. (Jagade fäder till barn med fader okänd med blåslampa för att utkräva underhåll.) timmars arbetsvecka införs (8 timmars arbetsdag) Den sista ransoneringen upphör, den på bröd ) Ny giftermålsbalk: Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder, men OBS! detta gällde endast äktenskap som ingåtts efter ) Kvinnor får allmän rösträtt. 3) Bestämmelse om att kvinnan ska bära mannens efternamn införs. 4) Mannen och kvinnan är likställda i äktenskapet men fadern är förmyndare i ekonomiskt hänseende och kvinnan för vårdnaden. 5) Dödsstraffet avskaffas i fredstid. 6) Deflation i Sverige och stor arbetslöshet Första radiosändningarna i Sverige. 13

14 1923 Kvinnor får rätt att inneha statliga ämbeten utom polis, militär och präster Lagen om landsting De första radiosändningarna i Sverige ) Alla militära församlingar drogs in. 2) Föreskrift om hur ortnamnen skulle stavas Lag om församlingsstyrelse Erkänd sjukkassa skulle finnas i varje kommun Gästgivarskjutsen upphör ) Kvinnor får lika stor folkpension som män. 2) Det sista landsarkivet i Sverige, Härnösands Landsarkiv, öppnades ) Begränsad abort tillåten (endast av medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl). 2) Gengas började användas pga den allmänna bensinbristen.ved eller kol användes till gengasaggregaten och användes till Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning får inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst Andra världskriget. Sverige neutralt Ransonering på kaffe och te, sedan på kaffe, kakao, tvätt- o rengöringsmedel, mjöl, bröd, köttvaror, socker, ljus, matfett, mjölk, ägg, tobak Torparinstutitionen upphörde i Sverige i och med att arrendebetalning i form av dagsverken förbjöds Staten (läs Vägverket) övertar väghållningen från bönderna Statsystemet avskaffas. Stat innebar att lantarbetare arbetade för betalning in natura (bostad, mat etc.) på ettårs-kontrakt hos storbönder främst i södra delen av Sverige ) Alla statliga tjänster utom präst- och militärtjänster får nu kvinnor rätt till med lika lön. 2) Även socialmedinska skäl gäller som abortskäl Allmänna barnbidrag införs. 14

15 1949 Kvinnan, vid sidan av mannen, erkänns som förmyndare för sina egna barn Enhetsskola införs i Sverige fram till 1962 då den är helt genomförd ,0 miljoner invånare i Sverige Gustav VI Adolf kung i Sverige Mopeden blir det första motorfordonet utan krav på körkort eller försäkring Allmän sjukförsäkring infördes Sveiges Television börjar med sändningar Asiaten (en influensa) grasserar i Sverige ) De första kvinnliga poliserna i Sverige. 2) Den sista 78-varvarvsskivan pressas i Sverige av skivbolaget Sonora De tre första kvinnliga prästerna i Sverige blev prästvigda Grundskolan (en enhetsskola) införs istället för folkskolan Det sista utbrottet av smittkoppor i Stockholm Patronymikon (faderns förnamn + son/dotter) avskaffas ) Hong-Kong-influensan i Sverige. 2) Studentexamen avskaffas TV2 startar sändningar i Sverige Karl XVI Gustaf kung i Sverige Fri abort införs Sommartid införs i Sverige Samtliga tjänster i försvaret öppnas för kvinnor Kyrkobokföringen och mantalsskrivningen blir en enda folkbokföring och övergår från Kyrkan till Skatteverket. 15

16 Registrerat partnerskap införs i Sverige för samkönade par Sveriges första kvinnliga biskop blev Caroline Krook i Stockholms stift Kyrkan skiljs från staten ) Svininfluensan eg. H1N1 grasserar och allmänheten vaccineras; riskgrupper först, sen sjukvårdspersonal, barn och till sist övriga. 2) Samkönade äktenskap tillåts. Tryckta Källor: Johansson, K.H.: Svensk Sockensjälvstyrelse , Gleerup Lund 1937 Svanström, Yvonne: Offentliga kvinnor, Ordfront Stockholm 2006 Berg, B.Å.: Sockenmagasinen i Sverige, Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning, Stockholm 2005 Redaktör Fendin, Titti: Döden som straff, Linköping 2008 Christoffersson, Ingvar & Käll, John & Larssom, Lars J.: Ögonljus, Pottaskebrännare och Vallgrisar, Växjö 1991 Hamilton, Henning &Petersson, Thorsten: Skogsbygd, Växjö 1969 Thunander, Rudolf: Förbjuden kärlek, Atlantis Stockholm 1992 Roberts, Michael: Sverige under frihetstiden , Tiden 1995 Tallerud, Berndt: Skräckens tid farsoternas kulturhistoria, Prisma Stockholm 1999 Historisk Statistik för Sverige Del 1 Befolkning, Statistiska Centralbyrån Stockholm 1969 Sundberg, Ulf: Svenska Krig , Hjalmarsson & Högberg Bokförlag Stockholm 1998 Eriksson, Tommy: Hästskjuts- och Diligenstrafik, Landstingsarkivet Nyköping 1996 Lext, Gösta: Mantalskrivningen i Sverige före 1860, Landsarkivet i Göteborg 1987 Sundelin, Arne & Sörman, Anne: Skammens hud om spetälska i Sverige Bokförlaget DN Stockholm 2004 Svensson, Sigfrid: Bondens år, LT:s Förlag Stockholm 1972 Jansson, Sam Owen: Måttordboken, Nordiska Museets Förlag Stockholm 1995 Bergmark, Matts: Bad och bot, Prisma Stockholm 1985 Gustafsson, John Eric: Hägnader och stängsel i kulturlandskapet, Riksantikvarieämbetet Stockholm 1989 Asker, Björn: Hur riket styrdes, Riksarkivet Stockholm 2007 Arcini, Caroline & Jacobsson, Bengt & Persson, Bodil: Pestbacken, Riksantikvarieämbetet Lund 2006 Söderpalm, Kristina red.: Dödens riter, Carlssons Bokförlag Stockhiolm 1994 Rosander, Göran: Gårdfarihandel i Norden, LTs Förlag Stockholm 1980 Jakobsson, Svante: På kant med samhället, Almqvist & Wiksell Uppsala 1984 Nationalencyklopedin 16

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare

Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Barbro Nordlöf: Rättshistoria för släktforskare Inledning Offentlig rätt Kyrkorätt Familjerätt Äktenskap Familjerätt - Barn Familjerätt - Arv Fastighetsrätt Handelsrätt Socialrätt Processrätt Straffrätt

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Översikt Sveriges historia

Översikt Sveriges historia Översikt Sveriges historia År 10000 f.kr e.kr 500 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 10000-1500 Stenålder Bronsålder 1500-500 f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca 700-1050

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM. Karl-Gustaf Andersson

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM. Karl-Gustaf Andersson LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 5 FOLKBOKFÖRINGEN HISTORIA OCH REFORM Karl-Gustaf Andersson UPPSALA 2006 Landsarkivets i Uppsala småskriftserie utges av: Landsarkivet i Uppsala, Box 135, 751

Läs mer

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid

Kvinnorum. - historia från vikingatid till nutid Kvinnorum - historia från vikingatid till nutid Utgivningsår: 2.uppl., 2011 ISBN: 978-91-7281-453-3 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län avdelningen för tillväxt, enheten för kompetens,

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Namn i Sverige. Förnamn

Namn i Sverige. Förnamn Ingela Martenius Namn i Sverige Förnamn 1 Fadersnamn 3 Modersnamn 3 Familjenamn 4 Adel 5 Präster 6 Borgare 7 Soldater 7 Kvinnor 8 Barn 9 Utvandrare 9 Invandrare 10 Gårdsnamn 10 Från allra första början

Läs mer

Förfäderna i Värend. En släktkrönika

Förfäderna i Värend. En släktkrönika Förfäderna i Värend En släktkrönika Rolf A Karlsson 2015 1 Midsommar 1893 i Hössjö Nilsagård efter mina farföräldra Anders och Mathildas bröllop. Anders i hög hatt längs fram och till vänster grannarna

Läs mer

Den skånska historien är vårt arv

Den skånska historien är vårt arv Den skånska historien är vårt arv När det gäller Skåneland, dvs Skåne, Halland Blekinge och Bornholm är det år 2012 faktiskt inte mer än drygt 350 år sedan det införlivades med det svenska stormaktsriket.

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift

Nr 1-2 2003. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Nr 1-2 2003 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt Nr 1-2 2003 Årg. 24 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Redaktör: Tuuli Forsgren Biträdande redaktör: Sigurd Nygren Redaktionskommitté: Lars-Göran

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Välkommen till Romernas historia

Välkommen till Romernas historia Uppdaterad 2013-06-27 av Joakim Söderberg Välkommen till Romernas historia Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET. En berättelse om armod och vedermödor. Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal

RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET. En berättelse om armod och vedermödor. Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal RESELE SOCKEN PÅ 1860-TALET En berättelse om armod och vedermödor Erik Petter Jonssons hem, Myrsta Gård, och Hövensinget 1800-tal Sollefteå Kommun Resele Hembygdsförening Berättelsen Det var en sen novemberkväll

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer