Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna"

Transkript

1 Främjande av forskning i Jämshög med omnejd 2010 Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna 1

2 1100-talet Bönderna skulle ge församlingen präst sädestionde och kvicktionde, avsätta jord till kyrka och präst och bygga kyrkan, som också skulle ha en klocka ca 1) Magnus Erikssons Landslag 2) Digerdöden kom till Sverige dock inte till Bergslagen och Norrland som klarade sig talet Pesten drabbar Sverige 11 gånger Nordens första universitet inrättas i Uppsala Syfilis-smittan fick fäste i Sverige talet 1) Pesten drabbar Sverige över 12 gånger. 2) Medellängden för medeltida män var 170,6 cm och för kvinnor 159,8 cm Befrielsekriget mot Danmark Gustav Wasa är kung i Sverige Reformationen innebar att Sverige blev protestantiskt och ej längre lydde under påven utan under den svenska kungen. Likaså tillhörde nu kyrkans jord det svenska riket talet Statliga Jordeböcker börjar föras över alla jordegendomar med anteckningar om mantal, grundskatt och rotering m.m. Det fanns frälse- krono- och skattegårdar Sveriges deltagande i Grevefejden mot Lybeck och ett danskt parti Stora ryska kriget Gustav Wasa bestämde att varje köpman skulle ha ett inrikespass från hemorten när han reste till platser han inte var känd Erik XIV är kung i Sverige Första polska kriget Nordiska 7-årskriget mot Danmark och Lybeck Johan III är kung i Sverige årskriget mot Ryssland 2

3 1571 Kyrkoordning i vilken kristelig begravning förbjöds för självspillingar, dråpare som dött oavlösta, såna som smädat Guds ord och sakramenten och för dem som fått en bråd död i uppenbara laster Dubbelt hor (när båda parter är gifta med andra) belades med dödsstraff Sigismund är kung i Sverige Ärkebiskopen Abraham Angermannus reste riket runt för att rensa ut alla katolska seder och hålla räfst med folket som begått sexualbrott, olydnad, trolldom och vidskepelse, vilket han gjorde med besked. Samtidigt ålade han prästerna att föra böcker över befolkningen Kriget mot Sigismund Missväxtår som medförde svår svält i hela Sverige och som dessutom följdes av pestutbrott Andra polska kriget Skjutsstationerna förbjöds utlämna hästar till personer utan inrikespass. En passlös person på resa kunde gripas för lösdriveri Karl IX är kung i Sverige Ärkebiskopen Olaus Martini uppmanade prästerna att föra böcker över alla dop, vigslar och trolovningar Enkelt hor (när ena parten är gift) belades med dödsstraff De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän Ingermanländska kriget mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Gustav II Adolf är kung i Sverige Hovrätter upprättas som kunde ta upp överklaganden Enligt Krigsfolksordningen skulle prästen och böndernas fullmäktige i varje socken uppföra mantalslängder talet De första vallonerna invandrar till Sverige på önskemål från kungamakten för sin kunskap om järnhantering. 3

4 Ståndsriksdagen i vilken de 4 stånden adel, präster, borgare och bönder ingick Pesten i Sverige och i Stockholm dog varannan stockholmare Biskop Johannes Rudbeckius i Västerås stift föreskrev att en bok skulle föras över alla församlingsbor. Han bestämde också att sockenstämman ska vara över kyrkorådet eller kyrkans sexmän. Sexmännen i sin tur skulle vara uppdragsgivare till kyrkvärdarna Kvarntulls-skatt infördes och handkvarnar förbjöds för att hindra skattesmitning Enligt sockenstadgan i Linköping från 1630 utgick böter för kronobrott, uteblivande från kyrkan, dröja med att komma fram vid skriftermål ellar att ta nattvarden, gå ut från kyrkan innan gudstjänsten var slut, träta och kivas på kyrkvägen m.m. Sockenstämman skulle vara domstol i ordningsärenden talet De första svenska emigranterna (omkring 800) slår sig ner i Nord-Amerika och grundar Nya Sverige Trettioåriga kriget mot tyskromerska kejsaren, tyska furstar och Spanien Kristina är drottning i Sverige Länsstyrelser inrättas Geometriska Jordeböcker upprättas med kartor över åker och äng och med redogörelse för avkastning etc. som grund för skattläggning Torstenssonskriget mot Danmark ) Krögare- och Gästgivarordning där bestäms att all skjutsning skulle ske från Gästgiverierna och skjutstavlor med avståndsangivelser till närmsta skjutshåll skulle vara anslagna vid såväl värdshus som gästgiverier. 2) Hungersnöd i hela Sverige talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. (Tåget över Stora Bält 1658) ) En kompletterande gästgivarordning sade att varje gästgivare skulle disponera minst 8 skjutshästar, 2 vagnar, 4 kärror och 2 slädar. 2) En decimantjordebok upprättades över de östdanska landskapen som senare tillföll Sverige, alltså Skåneland d.v.s. Skåne, Blekinge och Bornholm. I denna antecknades alla som gav tionde till kyrkan. 4

5 Alla vuxna mellan 16 och 63 års ålder skulle betala mantalspenning med mantalslängden som grund Första bremiska kriget mot staden Bremen Karl X Gustav är kung i Sverige Karl X Gustavs polska krig mot Polen, Brandenburg och tysk-romerska riket Karl X Gustavs ryska krig Karl X Gustavs första danska krig Blekinge, Skåne och Halland samt Bornholm blev svenskt territorium genom Roskildefreden. Likaså Bohuslän och Trondheims län, men Trondheims län och Bornholm dock bara för 2 år Karl X Gustavs andra danska krig Karl XI är kung i Sverige Mantalslängderna skulle upprättas av särskilda mantalskommissarier Den första svenska Bondepraktikan utgavs Gästgiveritaxa fastställd av länsstyrelsen skulle ansås väl synlig för resande Andra bremiska kriget mot staden Bremen Häxprocesser i Sverige. Sista avrättningen var dock Upprättades ett s.k. Jordrannsakningsprotokoll över västra Blekinge. Finns upprättade över hela Sverige men vid olika tidpunkter. Innehåller beskrivning på gårdarna, böndernas namn, vad som odlades, hur marken var etc Karl XI:s krig mot Brandenburg, tysk-romerska kejsaren, Nederländerna, Danmark, Spanien och tyska furstar Skånska kriget: Sverige Danmark Brunnsverksamhet började i Medevi. Brunnsepoken varade i Sverige inpå 1920-talet. 5

6 1682 ca 1898 Det yngre Indelningsverket, vilket var det sätt på vilket soldater och båtsmän blev enrollerade till krigstjänst Kyrkolagen kom och innebar bl.a. sockensjälvstyrelse. De fattigas vård skulle kyrkoherden, adeln, kyrkvärdarna och sexmännen svara för Den som uteblev från sockenstämman förlorade all talan mot de beslut som fattats Karl XII är kung i Sverige Stora nordiska kriget mot Danmark, Sachsen, Ryssland, Polen, Honnover och Preussen talet Tuberkulos började bli vanlig Den sista pestepidemin i Sverige Ulrika Eleonora är drottning i Sverige ) Uteblivande från sockenstämman medförde böter. 2) Prosten hade rätt att utdöma stock-straff Ryssarna härjar längs svenska östersjökusten och skövlar och bränner ner det mesta från Piteå i norr ner till Norrköping i söder Fredrik den I är kung i Sverige ) Föräldrar och förmyndare ålades att lära sina barn läsa. 2) Bestämdes också att sockenstämma skulla hållas normalt till Philippi Jacobi och Michaelis tid. Om behov fanns kunde sockenstämman sammankallas oftare Genom en kunglig förordning, s.k. konventikelplakat, lagstadgades om husförhör Vägarnas milstolpar/milstenar skulle bekostas av den väghållningsskyldiga allmogen talet Smittkoppsepidemi i Sverige Den andra svenska Bondepraktikan gavs ut ) Den första lagen för det hela Sveriges rike stiftades. 2) Åldersgränsen för giftermål var 21 år för män och 17 år för kvinnor. 3) Bönderna hade skyldighet att upprätthålla ett framkomligt vägnät i hela Sverige utan 6

7 ersättning. 4) Vägarna skulle röjas 2 gånger årligen och planteringar anläggas för att märka ut vintervägar 5) Kungl. Maj:ts Gästgivarordning enligt vilken gästgivare sulle ha sängkläder, ljus, ved, enkelt och dubbelt brännvin, öl och svagöl samt korn, havre, hö och halm för hästarna. 6) Landsvägar (= kungsvägar) skulle vara 10 alnar breda och tings-, kyrko- och kvarnvägar 6 alnar breda. 7) Bönderna skulle svara för hållskjutsen och Häradsrätten gjorde turordningen som de olika gårdarna skulle hålla hästar till de resande till nästa Gästgivargård. 8) Gästgiverier skulle inrättas med högst 2 mils avstånd längs landets allmänna vägar till sjöss och till lands. Dessa ska vara försedda med sal och kammare, stall och vagnslider. 9) De som hade åker och äng hade hägnadsskyldighet och Gärdesgård bör stängas tät och fast, 2 alnar hög och 2 alnar emellan vart par stör Hattarnas ryska krig De politiska partierna Hattar och Mössor har växelvis makten i Riksdagen Prästerna ålades att föra dödsorsaks-statistik ,8 miljoner invånare i Sverige talet Sockenmagasin började etableras. Dessa magasinerade säd som användes för utlåning inom socknen i princip som en bank med ränta och amorteringar etc. Upphörde i slutet av 1860-talet Adolf Fredrik är kung i Sverige 1752 Det första egentliga sjukhuset anläggs i Sverige, Serafimerlasarettet i Stockholm Den gregorianska kalendern införs i Sverige och efterträder den tidigare julianska kalendern. För att tiden skulle bli korrekt med den gregorianska kalendern måste 11 dagar försvinna. Den 17 februari efterträddes av 1 mars Åldersgränsen vid giftermål sänktes till 18 år för män Pommerska kriget mot Preussen Förordning om Hospitals- och Barnhusrättningar. Varje socken skulle föda sina sjuka och orkeslösa fattiga Beslutades att en gästgiveridagbok skulle föras som skulle kontrolleras varje månad av kronobetjäningen. 7

8 Förordning om att uteblivande vid husförhör medförde böter talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa Gustav III är kung i Sverige Barnamordsplakatet kom och innebar att ogifta mödrar fick rätt att föda barn utan att uppge sitt namn och barnmorskan förbjöds att efterfråga namnet Dödsstraff för trolldom och satanspakt avskaffades Teaterkriget mot Danmark Gustav III:s ryska krig Gustav IV Adolf är kung i Sverige ,3 miljoner invånare i Sverige Sjösänkningar börjar göras för att få mera jordbruksmark Emigrationen börjar ta fart till Nord-Amerika med max omkring Gammalstavning. Byggde på den 1801 utkomna Afhandling om svenska stafsättet Enskifte började genomföras. Innebar sammanförande av flera jordegendomar till ett enda skifte Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon av Frankrike Finska kriget där Sverige förlorar Finland till Ryssland Kriget mot Danmark Regeringsform som avskaffar enväldet i Sverige och där står bl.a. att svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta ska utövas av riksdagen Karl XIII är kung i Sverige Kriget mot England Göta Kanal byggs i huvudsak av kommenderade indelta soldater. 8

9 En kvinna kunde utan att straffas begå hor 2 gånger men inte mer. Män straffades dock redan första gången Tryckfrihetsförordning Karl Johans krig mot Napoleon i Frankrike och Danmark Kampanjen mot Norge Förordning där olika hägnaders mått fastställdes. Hägnadstyperna var stängsel av trä, gärdesgård, staket eller plank och stengård med eller utan gärdesgård eller vall ovanpå och Jordvall med eller utan gärdesgård eller häck ovanpå och vattengrav samt levande häck Vaccinering mot smittkoppor blev obligatorisk i lag för barn under 2 år. Notering i husförslängden blev v, vac, vacc, y, ymp alternativ n, nat om vederbörande haft (naturliga) kopporna Förordning om sockenstämmor Karl XIV Johan är kung i Sverige Smittkoppsepidemi i Sverige Laga skifte började genomföras i Sverige. Detta var en fortsättning på enskiftet. Om en bonde i byn ville skifte skulle byn skiftas Ett tiotal Koleraepidemier i Sverige, värst på 1850-talet Smittkoppsepidemi i Sverige Mantalspenning skulle betalas av varje vuxen mellan 17 och 63 år Folkskolestadgan: Obligatorisk folkskola införs för pojkar och flickor och upprättande av sockenbibliotek uppmuntrades Oscar I är kung i Sverige ) Förbudet av gifta sig med kusiner upphörde. 2) Lika arvsrätt införs för kvinnor och män ) Fabriks- och Hantverksordning enligt vilken skråväsendet avskaffades. 2) Kvinnor tilläts arbeta inom vissa områden i handeln såsom nipperhandel, klädmakeri, mångleri, tobakshandel och nålstolskram ( = småvaror som nålar 9

10 och handarbeten). Gifta kvinnor var dock tvungna att ha makens medgivande ,5 miljoner invånare i Sverige Koleraepidemi i Sverige talet 1) Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. 2) Fotograferingskonsten börjar och glasplåtar används ) Telegrafverket inrättas. 2) Den tredje svenska Bondepraktikan gavs ut ) Stadga om mått och vikt medförde decimalindelning av mått och viktsystemet och alnen försvann och foten blev grundenhet. 2) Spöstraffet avskaffades De första korta järnvägssträckorna invigs i Sverige Mantalspenningen skulle betalas av varje vuxen mellan 18 och 63 år Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon åter omyndig Karl XV är kung i Sverige ) Formulär fastställdes för kyrkobokslängdernas utseende. 2) Prästen var inte längre självskriven ordförande i sockenstämman. 3) Tvånget att medföra inrikespass avskaffas för alla utom för gårdfarihandlare Kommunallagen innehöll förordningar 1) om kommunalstyrelse på landet och i stad, 2) om kyrkostämma och kyrko- och skolråd, 3) om landsting. 4) Kvinnor och män fick inkomstgraderad kommunal rösträtt ) Ogift kvinna blev myndig vid 25 års ålder. 2) Vissa statliga yrken öppnades för kvinnor ) Tiden från ett barns födelse till dess dop, förlängdes till 6 veckor från att tidigare ha varit 8 dagar. 2) Mannen miste sin lagliga rätt att aga sin hustru. 3) Den utvidgade handels-,fabriks och hantverksförordningen införs, vilket ger ogifta kvinnor samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet. 4) Förbudet att anlägga handelsbodar på kortare avstand än 3 mil från en stad, avskaffas. 5) Allt utomäktenskapligt umgänge avkriminaliseras. 10

11 Lag angående att självmördare tilläts begravas på kyrkogården men i stillhet Riksdagsbeslut att ett spetälskesjukhus skulle byggas i Järvsö socken såsom utgörande medelpunkten af de socknar där sjukdomen är gångbar. Upphörde som leprasjukhus ) Våra bästa Mat-Lafvar utkom 1868 som svar till befolkningen som svalt på grund av missväxt som varade i 3 år (1867, 1868, 1869). Skriften skulle utdelas gratis till rikets folk- och lantbruksskolor. 2) De första folkhögskolorna startade talet Många kvinnor blir fotografer. Eftersom det inte fanns något skråsytem för fotografer blev detta ett yrke som kvinnor tilläts inneha Fattigvårdsförordning enligt vilken varje kommun skulle ha en fattigvårdsstyrelse ) Giftomans samtycke till giftermål för ogifta kvinnor upphörde. 2) Förbudet att lämna riket utan pass upphörde Oscar II är kung i Sverige Kronan ersatte riksdalern som valuta i Sverige Gift kvinna får rätt att handha sin enskilda egendom och även råda över förtjänsten av eget arbete. Detta regleras genom äktenskapsförord Entreprenadskjuts införs och många gästgiverier blir enbart skjutsstationer I Stockholm ersattes systemet med husförhörslängder utav rotemanssystemet ) Metersystemet infördes i Sverige tillsammans med kg och liter. I och med det blev en mil = m och ej som den tidigare gamla milen = m. 2) Det första postorderföretaget startar i Sverige, John Fröberg i Finspång. 3) Normaltid införs, d.v.s. alla orter fick gemensam tid Det första svenska telefonnätet anlades i Stockholm Den fjärde svenska Bondepraktikan gavs ut Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder, samma som för män. 11

12 Ny lösdrivarlag. Var och en som drev omkring sysslolös utan medel till uppehälle och utan att söka arbete, skulle varnas högst 2 gånger och sen dömas upp till 2 års tvångsarbete ) Förordnades att födelsen och inte längre dopet skulle vara det centrala i folkbokföringen. 2) Gårdfarihandlares tvång att medföra inrikespass upphörde. 3) den första kremeringen utfördes i Sverige (Örebro) Enligt lag skulle de gamla måttenheterna ej längre få användas utan enbart det 10 år tidigare införda metersystemet Ryska snuvan (en influensa) grasserar i Sverige ) Ny väglag där, enligt bestämmelserna, en landsväg skulle vara 6 m bred och en bygdeväg 3,6 m bred. 2) Väghållningen skulle alla jordbruksfastigheter och alla andra fastigheter vars taxeringsvärde var minst 800 kr, bidra till Den svenska cykelindustrin sätter fart ) Det första landsarkivet i Sverige, Vadstena Landsarkiv, grundades. 2) Den första svenska inspelningen av en grammofonskiva: Till Österland vill jag fara ) Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. 2) I samma lag fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industrin under fyra veckor efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till 6 veckor - alltid utan ersättning. 3) 4,8 miljoner invånare i Sverige Förordning som reglerade hur antagande av efternamn skulle gå till Allmän värnplikt införs i Sverige Realskolan, en frivillig skolform som ledde fram till realskoleexamen ) Rättstavningsreformen innebar övergång från gammalstavning till nusvenska. 2) Körkort införs i Sverige och kallas i början kompetensbevis Gustav V är kung i Sverige ) Allmän rösträtt för män vid 24 års ålder. 2) Förbud för kvinnor att arbeta natt. 12

13 Preventivmedel förbjuds i lag och även all information om dem Ny gästgivarstadga Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män över 67 års ålder Första Världskriget. Sverige neutralt Folkhuskommissionen inrättas för ransonering av livsmedel och börjar med att ransonera socker, sedan ransoneras i tur och ordning brödsäd, bröd, kaffe, mjölk, kläder, potatis Hungersnöd i Sverige och hungermarscher och hungerkravaller utbröt över hela landet Motboken införs. Innebar begränsad spritranson som stämplades i boken ) Ny fattigvårdslag. Fattighusen ersätts med ålderdomshem, fattigauktioner av människor förbjöds och rotegång av fattiga förbjöds. 2) Varje kommun blev skyldiga att anordna 6-årig folkskola och sedan 2-årig fortsättningsskola. 3) Kvinnor fick rätt till rektors-, lektors- och adjunktstjänster men med lägre lön och pension vid 60 år Spanska sjukan (en influensa) kom till Sverige Nödhjälpsarbete, AK-arbete, var en statlig insats mot den stora arbetslösheten. Man byggde vägar, broar, skogsarbete och dikning för 75% av vanlig arbetarlön. Den som nekade blev utan ersättning Barnavårdsnämnder infördes i varje kommun. (Jagade fäder till barn med fader okänd med blåslampa för att utkräva underhåll.) timmars arbetsvecka införs (8 timmars arbetsdag) Den sista ransoneringen upphör, den på bröd ) Ny giftermålsbalk: Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder, men OBS! detta gällde endast äktenskap som ingåtts efter ) Kvinnor får allmän rösträtt. 3) Bestämmelse om att kvinnan ska bära mannens efternamn införs. 4) Mannen och kvinnan är likställda i äktenskapet men fadern är förmyndare i ekonomiskt hänseende och kvinnan för vårdnaden. 5) Dödsstraffet avskaffas i fredstid. 6) Deflation i Sverige och stor arbetslöshet Första radiosändningarna i Sverige. 13

14 1923 Kvinnor får rätt att inneha statliga ämbeten utom polis, militär och präster Lagen om landsting De första radiosändningarna i Sverige ) Alla militära församlingar drogs in. 2) Föreskrift om hur ortnamnen skulle stavas Lag om församlingsstyrelse Erkänd sjukkassa skulle finnas i varje kommun Gästgivarskjutsen upphör ) Kvinnor får lika stor folkpension som män. 2) Det sista landsarkivet i Sverige, Härnösands Landsarkiv, öppnades ) Begränsad abort tillåten (endast av medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl). 2) Gengas började användas pga den allmänna bensinbristen.ved eller kol användes till gengasaggregaten och användes till Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning får inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst Andra världskriget. Sverige neutralt Ransonering på kaffe och te, sedan på kaffe, kakao, tvätt- o rengöringsmedel, mjöl, bröd, köttvaror, socker, ljus, matfett, mjölk, ägg, tobak Torparinstutitionen upphörde i Sverige i och med att arrendebetalning i form av dagsverken förbjöds Staten (läs Vägverket) övertar väghållningen från bönderna Statsystemet avskaffas. Stat innebar att lantarbetare arbetade för betalning in natura (bostad, mat etc.) på ettårs-kontrakt hos storbönder främst i södra delen av Sverige ) Alla statliga tjänster utom präst- och militärtjänster får nu kvinnor rätt till med lika lön. 2) Även socialmedinska skäl gäller som abortskäl Allmänna barnbidrag införs. 14

15 1949 Kvinnan, vid sidan av mannen, erkänns som förmyndare för sina egna barn Enhetsskola införs i Sverige fram till 1962 då den är helt genomförd ,0 miljoner invånare i Sverige Gustav VI Adolf kung i Sverige Mopeden blir det första motorfordonet utan krav på körkort eller försäkring Allmän sjukförsäkring infördes Sveiges Television börjar med sändningar Asiaten (en influensa) grasserar i Sverige ) De första kvinnliga poliserna i Sverige. 2) Den sista 78-varvarvsskivan pressas i Sverige av skivbolaget Sonora De tre första kvinnliga prästerna i Sverige blev prästvigda Grundskolan (en enhetsskola) införs istället för folkskolan Det sista utbrottet av smittkoppor i Stockholm Patronymikon (faderns förnamn + son/dotter) avskaffas ) Hong-Kong-influensan i Sverige. 2) Studentexamen avskaffas TV2 startar sändningar i Sverige Karl XVI Gustaf kung i Sverige Fri abort införs Sommartid införs i Sverige Samtliga tjänster i försvaret öppnas för kvinnor Kyrkobokföringen och mantalsskrivningen blir en enda folkbokföring och övergår från Kyrkan till Skatteverket. 15

16 Registrerat partnerskap införs i Sverige för samkönade par Sveriges första kvinnliga biskop blev Caroline Krook i Stockholms stift Kyrkan skiljs från staten ) Svininfluensan eg. H1N1 grasserar och allmänheten vaccineras; riskgrupper först, sen sjukvårdspersonal, barn och till sist övriga. 2) Samkönade äktenskap tillåts. Tryckta Källor: Johansson, K.H.: Svensk Sockensjälvstyrelse , Gleerup Lund 1937 Svanström, Yvonne: Offentliga kvinnor, Ordfront Stockholm 2006 Berg, B.Å.: Sockenmagasinen i Sverige, Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning, Stockholm 2005 Redaktör Fendin, Titti: Döden som straff, Linköping 2008 Christoffersson, Ingvar & Käll, John & Larssom, Lars J.: Ögonljus, Pottaskebrännare och Vallgrisar, Växjö 1991 Hamilton, Henning &Petersson, Thorsten: Skogsbygd, Växjö 1969 Thunander, Rudolf: Förbjuden kärlek, Atlantis Stockholm 1992 Roberts, Michael: Sverige under frihetstiden , Tiden 1995 Tallerud, Berndt: Skräckens tid farsoternas kulturhistoria, Prisma Stockholm 1999 Historisk Statistik för Sverige Del 1 Befolkning, Statistiska Centralbyrån Stockholm 1969 Sundberg, Ulf: Svenska Krig , Hjalmarsson & Högberg Bokförlag Stockholm 1998 Eriksson, Tommy: Hästskjuts- och Diligenstrafik, Landstingsarkivet Nyköping 1996 Lext, Gösta: Mantalskrivningen i Sverige före 1860, Landsarkivet i Göteborg 1987 Sundelin, Arne & Sörman, Anne: Skammens hud om spetälska i Sverige Bokförlaget DN Stockholm 2004 Svensson, Sigfrid: Bondens år, LT:s Förlag Stockholm 1972 Jansson, Sam Owen: Måttordboken, Nordiska Museets Förlag Stockholm 1995 Bergmark, Matts: Bad och bot, Prisma Stockholm 1985 Gustafsson, John Eric: Hägnader och stängsel i kulturlandskapet, Riksantikvarieämbetet Stockholm 1989 Asker, Björn: Hur riket styrdes, Riksarkivet Stockholm 2007 Arcini, Caroline & Jacobsson, Bengt & Persson, Bodil: Pestbacken, Riksantikvarieämbetet Lund 2006 Söderpalm, Kristina red.: Dödens riter, Carlssons Bokförlag Stockhiolm 1994 Rosander, Göran: Gårdfarihandel i Norden, LTs Förlag Stockholm 1980 Jakobsson, Svante: På kant med samhället, Almqvist & Wiksell Uppsala 1984 Nationalencyklopedin 16

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %.

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. Bilaga 4 Jämställdhet SCB Några viktiga fakta Andelen kvinnor i åldern 20 64 år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år 2007. För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. 42 % av kvinnorna

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669

Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669 Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669 INLEDNING Denna faksimilutgåva skänktes av Barbro Lundqvist till Sancta Lucia Gille i november 2016 1600-talet Den Svenska Stormaktstiden

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Ord och begrepp från svunna tider

Ord och begrepp från svunna tider Ord och begrepp från svunna tider Liten ordlista till hjälp för läsaren av släkthistorier. Charley Nilsson 1 Till hjälp åt läsare och ovana forskare I släktforskningssammanhang stöter man på många ord

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Lärarmaterial. Medeltiden sidan 1. Mål ur Lgr 11: Medeltidsberättelse: Nyhetsartikel: Gästpratare: Uppgifter till eleven:

Lärarmaterial. Medeltiden sidan 1. Mål ur Lgr 11: Medeltidsberättelse: Nyhetsartikel: Gästpratare: Uppgifter till eleven: Medeltiden sidan 1 Lärarmaterial Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Eleven ska känna till hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck (Historia 1-3) Eleven

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2015-11-23

SeniorNet Lidingö 2015-11-23 SeniorNet Lidingö 2015-11-23 Vi har AD-Online gratis t.o.m. den 30 November-2015 1. Gå till denna länk: http://www.arkivdigital.se/kod/dis1503 2. Registrera dig. (glöm inte skriva upp lösenordet du väljer)

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

Sveriges historia

Sveriges historia GÖRAN BEHRE LARS-OLOF LARSSON EVA ÖSTERBERG Sveriges historia 1521-1809 Stormaktsdröm och småstatsrealitet Innehåll Regentlängd 7 Förord 9 Periodiseringens dilemma 10 Vasatiden och stormaktstiden 13 AV

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

Kvinnor och män i den medeltida familjen

Kvinnor och män i den medeltida familjen Kvinnor och män i den medeltida familjen "Mes[s]an hon bleff sungen och så then långe läst her Esbiörn gånger aff kyrkan vth och lyffter sin kiäreste till häst Alt som de Rede ått wägen fram alt medh så

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden)

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Tips 1: Repetera ordläxorna innan du läser det här, då blir det lättare att läsa. Tips 2: Det du måste kunna är markerat.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor

När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor När husförhörslängderna tar slut! - mantalslängder och andra källor 2016-12- 02 Tsff Kerstin Carlborg 2016 1 Mantalslängder och andra källor Varför fördes mantalslängder? Hur man hittar mantalslängder

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Några reflektioner till "Västsverigeutredningen", med hänvisning till Bengt Owe Birgerssons delrapport den 4 december 1991.

Några reflektioner till Västsverigeutredningen, med hänvisning till Bengt Owe Birgerssons delrapport den 4 december 1991. Skåne, Halland och Blekinge en sammanhållande region Av Uno Röndahl Några reflektioner till "Västsverigeutredningen", med hänvisning till Bengt Owe Birgerssons delrapport den 4 december 1991. Av förorden

Läs mer

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F Oäkta barn M S F F Detta är ett oerhört stort ämne och troligen kommer vi bara att snudda vid de problem som dyker upp när man stöter på ett oäkta barn i släktforskandet. Oäkta betyder inte att barnet

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand Posten i Stångby Sven-Erik Strand För den som flyttade till Stångby 1970, innebar den första kontakten med posten en trivselfaktor. Först handslaget genom luckan med ett vänligt Välkommen till Stångby

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Planering historia talet. VT:2015 åk 6. Namn:

Planering historia talet. VT:2015 åk 6. Namn: Planering historia 1800-talet VT:2015 åk 6 Namn: Planering historia VT 2015 Under de kommande veckorna kommer vi ha genomgångar, filmvisning och eget arbete. Under veckan ska man på lektionerna arbeta

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna Journalister: 4:rorna från Sätunaskolan Drottning MARGARETA! Ida har träffat drottningen i ett spännande möte. Hansan Idea utforskar om Hansans köpmän Riddare död i krig. än En dag hos bönderna Matilda

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

1700- talet och 1800-talet

1700- talet och 1800-talet 1700-talet delas in i två olika perioder, frihetstiden och den gustavianska tiden. Frihetstiden 1718-1772: Efter Stormaktstiden kommer frihetstiden. Frihetstiden innebär att man var fri från kungens envälde.

Läs mer