Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna"

Transkript

1 Främjande av forskning i Jämshög med omnejd 2010 Insamlade av Maj-Britt Sundin, Eskilstuna 1

2 1100-talet Bönderna skulle ge församlingen präst sädestionde och kvicktionde, avsätta jord till kyrka och präst och bygga kyrkan, som också skulle ha en klocka ca 1) Magnus Erikssons Landslag 2) Digerdöden kom till Sverige dock inte till Bergslagen och Norrland som klarade sig talet Pesten drabbar Sverige 11 gånger Nordens första universitet inrättas i Uppsala Syfilis-smittan fick fäste i Sverige talet 1) Pesten drabbar Sverige över 12 gånger. 2) Medellängden för medeltida män var 170,6 cm och för kvinnor 159,8 cm Befrielsekriget mot Danmark Gustav Wasa är kung i Sverige Reformationen innebar att Sverige blev protestantiskt och ej längre lydde under påven utan under den svenska kungen. Likaså tillhörde nu kyrkans jord det svenska riket talet Statliga Jordeböcker börjar föras över alla jordegendomar med anteckningar om mantal, grundskatt och rotering m.m. Det fanns frälse- krono- och skattegårdar Sveriges deltagande i Grevefejden mot Lybeck och ett danskt parti Stora ryska kriget Gustav Wasa bestämde att varje köpman skulle ha ett inrikespass från hemorten när han reste till platser han inte var känd Erik XIV är kung i Sverige Första polska kriget Nordiska 7-årskriget mot Danmark och Lybeck Johan III är kung i Sverige årskriget mot Ryssland 2

3 1571 Kyrkoordning i vilken kristelig begravning förbjöds för självspillingar, dråpare som dött oavlösta, såna som smädat Guds ord och sakramenten och för dem som fått en bråd död i uppenbara laster Dubbelt hor (när båda parter är gifta med andra) belades med dödsstraff Sigismund är kung i Sverige Ärkebiskopen Abraham Angermannus reste riket runt för att rensa ut alla katolska seder och hålla räfst med folket som begått sexualbrott, olydnad, trolldom och vidskepelse, vilket han gjorde med besked. Samtidigt ålade han prästerna att föra böcker över befolkningen Kriget mot Sigismund Missväxtår som medförde svår svält i hela Sverige och som dessutom följdes av pestutbrott Andra polska kriget Skjutsstationerna förbjöds utlämna hästar till personer utan inrikespass. En passlös person på resa kunde gripas för lösdriveri Karl IX är kung i Sverige Ärkebiskopen Olaus Martini uppmanade prästerna att föra böcker över alla dop, vigslar och trolovningar Enkelt hor (när ena parten är gift) belades med dödsstraff De la Gardieska fälttåget mot ryska upprorsmän Ingermanländska kriget mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Gustav II Adolf är kung i Sverige Hovrätter upprättas som kunde ta upp överklaganden Enligt Krigsfolksordningen skulle prästen och böndernas fullmäktige i varje socken uppföra mantalslängder talet De första vallonerna invandrar till Sverige på önskemål från kungamakten för sin kunskap om järnhantering. 3

4 Ståndsriksdagen i vilken de 4 stånden adel, präster, borgare och bönder ingick Pesten i Sverige och i Stockholm dog varannan stockholmare Biskop Johannes Rudbeckius i Västerås stift föreskrev att en bok skulle föras över alla församlingsbor. Han bestämde också att sockenstämman ska vara över kyrkorådet eller kyrkans sexmän. Sexmännen i sin tur skulle vara uppdragsgivare till kyrkvärdarna Kvarntulls-skatt infördes och handkvarnar förbjöds för att hindra skattesmitning Enligt sockenstadgan i Linköping från 1630 utgick böter för kronobrott, uteblivande från kyrkan, dröja med att komma fram vid skriftermål ellar att ta nattvarden, gå ut från kyrkan innan gudstjänsten var slut, träta och kivas på kyrkvägen m.m. Sockenstämman skulle vara domstol i ordningsärenden talet De första svenska emigranterna (omkring 800) slår sig ner i Nord-Amerika och grundar Nya Sverige Trettioåriga kriget mot tyskromerska kejsaren, tyska furstar och Spanien Kristina är drottning i Sverige Länsstyrelser inrättas Geometriska Jordeböcker upprättas med kartor över åker och äng och med redogörelse för avkastning etc. som grund för skattläggning Torstenssonskriget mot Danmark ) Krögare- och Gästgivarordning där bestäms att all skjutsning skulle ske från Gästgiverierna och skjutstavlor med avståndsangivelser till närmsta skjutshåll skulle vara anslagna vid såväl värdshus som gästgiverier. 2) Hungersnöd i hela Sverige talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. (Tåget över Stora Bält 1658) ) En kompletterande gästgivarordning sade att varje gästgivare skulle disponera minst 8 skjutshästar, 2 vagnar, 4 kärror och 2 slädar. 2) En decimantjordebok upprättades över de östdanska landskapen som senare tillföll Sverige, alltså Skåneland d.v.s. Skåne, Blekinge och Bornholm. I denna antecknades alla som gav tionde till kyrkan. 4

5 Alla vuxna mellan 16 och 63 års ålder skulle betala mantalspenning med mantalslängden som grund Första bremiska kriget mot staden Bremen Karl X Gustav är kung i Sverige Karl X Gustavs polska krig mot Polen, Brandenburg och tysk-romerska riket Karl X Gustavs ryska krig Karl X Gustavs första danska krig Blekinge, Skåne och Halland samt Bornholm blev svenskt territorium genom Roskildefreden. Likaså Bohuslän och Trondheims län, men Trondheims län och Bornholm dock bara för 2 år Karl X Gustavs andra danska krig Karl XI är kung i Sverige Mantalslängderna skulle upprättas av särskilda mantalskommissarier Den första svenska Bondepraktikan utgavs Gästgiveritaxa fastställd av länsstyrelsen skulle ansås väl synlig för resande Andra bremiska kriget mot staden Bremen Häxprocesser i Sverige. Sista avrättningen var dock Upprättades ett s.k. Jordrannsakningsprotokoll över västra Blekinge. Finns upprättade över hela Sverige men vid olika tidpunkter. Innehåller beskrivning på gårdarna, böndernas namn, vad som odlades, hur marken var etc Karl XI:s krig mot Brandenburg, tysk-romerska kejsaren, Nederländerna, Danmark, Spanien och tyska furstar Skånska kriget: Sverige Danmark Brunnsverksamhet började i Medevi. Brunnsepoken varade i Sverige inpå 1920-talet. 5

6 1682 ca 1898 Det yngre Indelningsverket, vilket var det sätt på vilket soldater och båtsmän blev enrollerade till krigstjänst Kyrkolagen kom och innebar bl.a. sockensjälvstyrelse. De fattigas vård skulle kyrkoherden, adeln, kyrkvärdarna och sexmännen svara för Den som uteblev från sockenstämman förlorade all talan mot de beslut som fattats Karl XII är kung i Sverige Stora nordiska kriget mot Danmark, Sachsen, Ryssland, Polen, Honnover och Preussen talet Tuberkulos började bli vanlig Den sista pestepidemin i Sverige Ulrika Eleonora är drottning i Sverige ) Uteblivande från sockenstämman medförde böter. 2) Prosten hade rätt att utdöma stock-straff Ryssarna härjar längs svenska östersjökusten och skövlar och bränner ner det mesta från Piteå i norr ner till Norrköping i söder Fredrik den I är kung i Sverige ) Föräldrar och förmyndare ålades att lära sina barn läsa. 2) Bestämdes också att sockenstämma skulla hållas normalt till Philippi Jacobi och Michaelis tid. Om behov fanns kunde sockenstämman sammankallas oftare Genom en kunglig förordning, s.k. konventikelplakat, lagstadgades om husförhör Vägarnas milstolpar/milstenar skulle bekostas av den väghållningsskyldiga allmogen talet Smittkoppsepidemi i Sverige Den andra svenska Bondepraktikan gavs ut ) Den första lagen för det hela Sveriges rike stiftades. 2) Åldersgränsen för giftermål var 21 år för män och 17 år för kvinnor. 3) Bönderna hade skyldighet att upprätthålla ett framkomligt vägnät i hela Sverige utan 6

7 ersättning. 4) Vägarna skulle röjas 2 gånger årligen och planteringar anläggas för att märka ut vintervägar 5) Kungl. Maj:ts Gästgivarordning enligt vilken gästgivare sulle ha sängkläder, ljus, ved, enkelt och dubbelt brännvin, öl och svagöl samt korn, havre, hö och halm för hästarna. 6) Landsvägar (= kungsvägar) skulle vara 10 alnar breda och tings-, kyrko- och kvarnvägar 6 alnar breda. 7) Bönderna skulle svara för hållskjutsen och Häradsrätten gjorde turordningen som de olika gårdarna skulle hålla hästar till de resande till nästa Gästgivargård. 8) Gästgiverier skulle inrättas med högst 2 mils avstånd längs landets allmänna vägar till sjöss och till lands. Dessa ska vara försedda med sal och kammare, stall och vagnslider. 9) De som hade åker och äng hade hägnadsskyldighet och Gärdesgård bör stängas tät och fast, 2 alnar hög och 2 alnar emellan vart par stör Hattarnas ryska krig De politiska partierna Hattar och Mössor har växelvis makten i Riksdagen Prästerna ålades att föra dödsorsaks-statistik ,8 miljoner invånare i Sverige talet Sockenmagasin började etableras. Dessa magasinerade säd som användes för utlåning inom socknen i princip som en bank med ränta och amorteringar etc. Upphörde i slutet av 1860-talet Adolf Fredrik är kung i Sverige 1752 Det första egentliga sjukhuset anläggs i Sverige, Serafimerlasarettet i Stockholm Den gregorianska kalendern införs i Sverige och efterträder den tidigare julianska kalendern. För att tiden skulle bli korrekt med den gregorianska kalendern måste 11 dagar försvinna. Den 17 februari efterträddes av 1 mars Åldersgränsen vid giftermål sänktes till 18 år för män Pommerska kriget mot Preussen Förordning om Hospitals- och Barnhusrättningar. Varje socken skulle föda sina sjuka och orkeslösa fattiga Beslutades att en gästgiveridagbok skulle föras som skulle kontrolleras varje månad av kronobetjäningen. 7

8 Förordning om att uteblivande vid husförhör medförde böter talet Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa Gustav III är kung i Sverige Barnamordsplakatet kom och innebar att ogifta mödrar fick rätt att föda barn utan att uppge sitt namn och barnmorskan förbjöds att efterfråga namnet Dödsstraff för trolldom och satanspakt avskaffades Teaterkriget mot Danmark Gustav III:s ryska krig Gustav IV Adolf är kung i Sverige ,3 miljoner invånare i Sverige Sjösänkningar börjar göras för att få mera jordbruksmark Emigrationen börjar ta fart till Nord-Amerika med max omkring Gammalstavning. Byggde på den 1801 utkomna Afhandling om svenska stafsättet Enskifte började genomföras. Innebar sammanförande av flera jordegendomar till ett enda skifte Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon av Frankrike Finska kriget där Sverige förlorar Finland till Ryssland Kriget mot Danmark Regeringsform som avskaffar enväldet i Sverige och där står bl.a. att svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta ska utövas av riksdagen Karl XIII är kung i Sverige Kriget mot England Göta Kanal byggs i huvudsak av kommenderade indelta soldater. 8

9 En kvinna kunde utan att straffas begå hor 2 gånger men inte mer. Män straffades dock redan första gången Tryckfrihetsförordning Karl Johans krig mot Napoleon i Frankrike och Danmark Kampanjen mot Norge Förordning där olika hägnaders mått fastställdes. Hägnadstyperna var stängsel av trä, gärdesgård, staket eller plank och stengård med eller utan gärdesgård eller vall ovanpå och Jordvall med eller utan gärdesgård eller häck ovanpå och vattengrav samt levande häck Vaccinering mot smittkoppor blev obligatorisk i lag för barn under 2 år. Notering i husförslängden blev v, vac, vacc, y, ymp alternativ n, nat om vederbörande haft (naturliga) kopporna Förordning om sockenstämmor Karl XIV Johan är kung i Sverige Smittkoppsepidemi i Sverige Laga skifte började genomföras i Sverige. Detta var en fortsättning på enskiftet. Om en bonde i byn ville skifte skulle byn skiftas Ett tiotal Koleraepidemier i Sverige, värst på 1850-talet Smittkoppsepidemi i Sverige Mantalspenning skulle betalas av varje vuxen mellan 17 och 63 år Folkskolestadgan: Obligatorisk folkskola införs för pojkar och flickor och upprättande av sockenbibliotek uppmuntrades Oscar I är kung i Sverige ) Förbudet av gifta sig med kusiner upphörde. 2) Lika arvsrätt införs för kvinnor och män ) Fabriks- och Hantverksordning enligt vilken skråväsendet avskaffades. 2) Kvinnor tilläts arbeta inom vissa områden i handeln såsom nipperhandel, klädmakeri, mångleri, tobakshandel och nålstolskram ( = småvaror som nålar 9

10 och handarbeten). Gifta kvinnor var dock tvungna att ha makens medgivande ,5 miljoner invånare i Sverige Koleraepidemi i Sverige talet 1) Mycket kalla vinterperioder i Norra Europa. 2) Fotograferingskonsten börjar och glasplåtar används ) Telegrafverket inrättas. 2) Den tredje svenska Bondepraktikan gavs ut ) Stadga om mått och vikt medförde decimalindelning av mått och viktsystemet och alnen försvann och foten blev grundenhet. 2) Spöstraffet avskaffades De första korta järnvägssträckorna invigs i Sverige Mantalspenningen skulle betalas av varje vuxen mellan 18 och 63 år Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon åter omyndig Karl XV är kung i Sverige ) Formulär fastställdes för kyrkobokslängdernas utseende. 2) Prästen var inte längre självskriven ordförande i sockenstämman. 3) Tvånget att medföra inrikespass avskaffas för alla utom för gårdfarihandlare Kommunallagen innehöll förordningar 1) om kommunalstyrelse på landet och i stad, 2) om kyrkostämma och kyrko- och skolråd, 3) om landsting. 4) Kvinnor och män fick inkomstgraderad kommunal rösträtt ) Ogift kvinna blev myndig vid 25 års ålder. 2) Vissa statliga yrken öppnades för kvinnor ) Tiden från ett barns födelse till dess dop, förlängdes till 6 veckor från att tidigare ha varit 8 dagar. 2) Mannen miste sin lagliga rätt att aga sin hustru. 3) Den utvidgade handels-,fabriks och hantverksförordningen införs, vilket ger ogifta kvinnor samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet. 4) Förbudet att anlägga handelsbodar på kortare avstand än 3 mil från en stad, avskaffas. 5) Allt utomäktenskapligt umgänge avkriminaliseras. 10

11 Lag angående att självmördare tilläts begravas på kyrkogården men i stillhet Riksdagsbeslut att ett spetälskesjukhus skulle byggas i Järvsö socken såsom utgörande medelpunkten af de socknar där sjukdomen är gångbar. Upphörde som leprasjukhus ) Våra bästa Mat-Lafvar utkom 1868 som svar till befolkningen som svalt på grund av missväxt som varade i 3 år (1867, 1868, 1869). Skriften skulle utdelas gratis till rikets folk- och lantbruksskolor. 2) De första folkhögskolorna startade talet Många kvinnor blir fotografer. Eftersom det inte fanns något skråsytem för fotografer blev detta ett yrke som kvinnor tilläts inneha Fattigvårdsförordning enligt vilken varje kommun skulle ha en fattigvårdsstyrelse ) Giftomans samtycke till giftermål för ogifta kvinnor upphörde. 2) Förbudet att lämna riket utan pass upphörde Oscar II är kung i Sverige Kronan ersatte riksdalern som valuta i Sverige Gift kvinna får rätt att handha sin enskilda egendom och även råda över förtjänsten av eget arbete. Detta regleras genom äktenskapsförord Entreprenadskjuts införs och många gästgiverier blir enbart skjutsstationer I Stockholm ersattes systemet med husförhörslängder utav rotemanssystemet ) Metersystemet infördes i Sverige tillsammans med kg och liter. I och med det blev en mil = m och ej som den tidigare gamla milen = m. 2) Det första postorderföretaget startar i Sverige, John Fröberg i Finspång. 3) Normaltid införs, d.v.s. alla orter fick gemensam tid Det första svenska telefonnätet anlades i Stockholm Den fjärde svenska Bondepraktikan gavs ut Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder, samma som för män. 11

12 Ny lösdrivarlag. Var och en som drev omkring sysslolös utan medel till uppehälle och utan att söka arbete, skulle varnas högst 2 gånger och sen dömas upp till 2 års tvångsarbete ) Förordnades att födelsen och inte längre dopet skulle vara det centrala i folkbokföringen. 2) Gårdfarihandlares tvång att medföra inrikespass upphörde. 3) den första kremeringen utfördes i Sverige (Örebro) Enligt lag skulle de gamla måttenheterna ej längre få användas utan enbart det 10 år tidigare införda metersystemet Ryska snuvan (en influensa) grasserar i Sverige ) Ny väglag där, enligt bestämmelserna, en landsväg skulle vara 6 m bred och en bygdeväg 3,6 m bred. 2) Väghållningen skulle alla jordbruksfastigheter och alla andra fastigheter vars taxeringsvärde var minst 800 kr, bidra till Den svenska cykelindustrin sätter fart ) Det första landsarkivet i Sverige, Vadstena Landsarkiv, grundades. 2) Den första svenska inspelningen av en grammofonskiva: Till Österland vill jag fara ) Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. 2) I samma lag fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industrin under fyra veckor efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till 6 veckor - alltid utan ersättning. 3) 4,8 miljoner invånare i Sverige Förordning som reglerade hur antagande av efternamn skulle gå till Allmän värnplikt införs i Sverige Realskolan, en frivillig skolform som ledde fram till realskoleexamen ) Rättstavningsreformen innebar övergång från gammalstavning till nusvenska. 2) Körkort införs i Sverige och kallas i början kompetensbevis Gustav V är kung i Sverige ) Allmän rösträtt för män vid 24 års ålder. 2) Förbud för kvinnor att arbeta natt. 12

13 Preventivmedel förbjuds i lag och även all information om dem Ny gästgivarstadga Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män över 67 års ålder Första Världskriget. Sverige neutralt Folkhuskommissionen inrättas för ransonering av livsmedel och börjar med att ransonera socker, sedan ransoneras i tur och ordning brödsäd, bröd, kaffe, mjölk, kläder, potatis Hungersnöd i Sverige och hungermarscher och hungerkravaller utbröt över hela landet Motboken införs. Innebar begränsad spritranson som stämplades i boken ) Ny fattigvårdslag. Fattighusen ersätts med ålderdomshem, fattigauktioner av människor förbjöds och rotegång av fattiga förbjöds. 2) Varje kommun blev skyldiga att anordna 6-årig folkskola och sedan 2-årig fortsättningsskola. 3) Kvinnor fick rätt till rektors-, lektors- och adjunktstjänster men med lägre lön och pension vid 60 år Spanska sjukan (en influensa) kom till Sverige Nödhjälpsarbete, AK-arbete, var en statlig insats mot den stora arbetslösheten. Man byggde vägar, broar, skogsarbete och dikning för 75% av vanlig arbetarlön. Den som nekade blev utan ersättning Barnavårdsnämnder infördes i varje kommun. (Jagade fäder till barn med fader okänd med blåslampa för att utkräva underhåll.) timmars arbetsvecka införs (8 timmars arbetsdag) Den sista ransoneringen upphör, den på bröd ) Ny giftermålsbalk: Gift kvinna blir myndig vid 21 års ålder, men OBS! detta gällde endast äktenskap som ingåtts efter ) Kvinnor får allmän rösträtt. 3) Bestämmelse om att kvinnan ska bära mannens efternamn införs. 4) Mannen och kvinnan är likställda i äktenskapet men fadern är förmyndare i ekonomiskt hänseende och kvinnan för vårdnaden. 5) Dödsstraffet avskaffas i fredstid. 6) Deflation i Sverige och stor arbetslöshet Första radiosändningarna i Sverige. 13

14 1923 Kvinnor får rätt att inneha statliga ämbeten utom polis, militär och präster Lagen om landsting De första radiosändningarna i Sverige ) Alla militära församlingar drogs in. 2) Föreskrift om hur ortnamnen skulle stavas Lag om församlingsstyrelse Erkänd sjukkassa skulle finnas i varje kommun Gästgivarskjutsen upphör ) Kvinnor får lika stor folkpension som män. 2) Det sista landsarkivet i Sverige, Härnösands Landsarkiv, öppnades ) Begränsad abort tillåten (endast av medicinska, humanitära eller rashygieniska skäl). 2) Gengas började användas pga den allmänna bensinbristen.ved eller kol användes till gengasaggregaten och användes till Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning får inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst Andra världskriget. Sverige neutralt Ransonering på kaffe och te, sedan på kaffe, kakao, tvätt- o rengöringsmedel, mjöl, bröd, köttvaror, socker, ljus, matfett, mjölk, ägg, tobak Torparinstutitionen upphörde i Sverige i och med att arrendebetalning i form av dagsverken förbjöds Staten (läs Vägverket) övertar väghållningen från bönderna Statsystemet avskaffas. Stat innebar att lantarbetare arbetade för betalning in natura (bostad, mat etc.) på ettårs-kontrakt hos storbönder främst i södra delen av Sverige ) Alla statliga tjänster utom präst- och militärtjänster får nu kvinnor rätt till med lika lön. 2) Även socialmedinska skäl gäller som abortskäl Allmänna barnbidrag införs. 14

15 1949 Kvinnan, vid sidan av mannen, erkänns som förmyndare för sina egna barn Enhetsskola införs i Sverige fram till 1962 då den är helt genomförd ,0 miljoner invånare i Sverige Gustav VI Adolf kung i Sverige Mopeden blir det första motorfordonet utan krav på körkort eller försäkring Allmän sjukförsäkring infördes Sveiges Television börjar med sändningar Asiaten (en influensa) grasserar i Sverige ) De första kvinnliga poliserna i Sverige. 2) Den sista 78-varvarvsskivan pressas i Sverige av skivbolaget Sonora De tre första kvinnliga prästerna i Sverige blev prästvigda Grundskolan (en enhetsskola) införs istället för folkskolan Det sista utbrottet av smittkoppor i Stockholm Patronymikon (faderns förnamn + son/dotter) avskaffas ) Hong-Kong-influensan i Sverige. 2) Studentexamen avskaffas TV2 startar sändningar i Sverige Karl XVI Gustaf kung i Sverige Fri abort införs Sommartid införs i Sverige Samtliga tjänster i försvaret öppnas för kvinnor Kyrkobokföringen och mantalsskrivningen blir en enda folkbokföring och övergår från Kyrkan till Skatteverket. 15

16 Registrerat partnerskap införs i Sverige för samkönade par Sveriges första kvinnliga biskop blev Caroline Krook i Stockholms stift Kyrkan skiljs från staten ) Svininfluensan eg. H1N1 grasserar och allmänheten vaccineras; riskgrupper först, sen sjukvårdspersonal, barn och till sist övriga. 2) Samkönade äktenskap tillåts. Tryckta Källor: Johansson, K.H.: Svensk Sockensjälvstyrelse , Gleerup Lund 1937 Svanström, Yvonne: Offentliga kvinnor, Ordfront Stockholm 2006 Berg, B.Å.: Sockenmagasinen i Sverige, Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning, Stockholm 2005 Redaktör Fendin, Titti: Döden som straff, Linköping 2008 Christoffersson, Ingvar & Käll, John & Larssom, Lars J.: Ögonljus, Pottaskebrännare och Vallgrisar, Växjö 1991 Hamilton, Henning &Petersson, Thorsten: Skogsbygd, Växjö 1969 Thunander, Rudolf: Förbjuden kärlek, Atlantis Stockholm 1992 Roberts, Michael: Sverige under frihetstiden , Tiden 1995 Tallerud, Berndt: Skräckens tid farsoternas kulturhistoria, Prisma Stockholm 1999 Historisk Statistik för Sverige Del 1 Befolkning, Statistiska Centralbyrån Stockholm 1969 Sundberg, Ulf: Svenska Krig , Hjalmarsson & Högberg Bokförlag Stockholm 1998 Eriksson, Tommy: Hästskjuts- och Diligenstrafik, Landstingsarkivet Nyköping 1996 Lext, Gösta: Mantalskrivningen i Sverige före 1860, Landsarkivet i Göteborg 1987 Sundelin, Arne & Sörman, Anne: Skammens hud om spetälska i Sverige Bokförlaget DN Stockholm 2004 Svensson, Sigfrid: Bondens år, LT:s Förlag Stockholm 1972 Jansson, Sam Owen: Måttordboken, Nordiska Museets Förlag Stockholm 1995 Bergmark, Matts: Bad och bot, Prisma Stockholm 1985 Gustafsson, John Eric: Hägnader och stängsel i kulturlandskapet, Riksantikvarieämbetet Stockholm 1989 Asker, Björn: Hur riket styrdes, Riksarkivet Stockholm 2007 Arcini, Caroline & Jacobsson, Bengt & Persson, Bodil: Pestbacken, Riksantikvarieämbetet Lund 2006 Söderpalm, Kristina red.: Dödens riter, Carlssons Bokförlag Stockhiolm 1994 Rosander, Göran: Gårdfarihandel i Norden, LTs Förlag Stockholm 1980 Jakobsson, Svante: På kant med samhället, Almqvist & Wiksell Uppsala 1984 Nationalencyklopedin 16

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet

Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Utveckling av jämställdheten sedan 1970-talet Kvinnor och män behöver idag inte välja mellan att ha ett betalt arbete och att ha barn de kan välja båda. Kvinnorna arbetar idag till lika stor del i offentlig

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F

Malmö Släktforskarförening 050309. Tema: Oäkta barn av Niklas Hertzman. Oäkta barn M S F F Oäkta barn M S F F Detta är ett oerhört stort ämne och troligen kommer vi bara att snudda vid de problem som dyker upp när man stöter på ett oäkta barn i släktforskandet. Oäkta betyder inte att barnet

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Viktiga årtal i Skånes (Sveriges) historia.

Viktiga årtal i Skånes (Sveriges) historia. 1 Viktiga årtal i Skånes (Sveriges) historia. En sammanställning av Bengt Avenberg 2 Förhistorisk tid (6000 fkr - 1050 ekr). 6000 4300 fkr Äldre stenålderns sista period En kustjägarkultur finnes i Skåne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Hur har folkhälsan utvecklats. Folkhälsans historia 2011-08-31. Under 1800-talet inleddes en dramatisk förbättring av folkhälsan

Hur har folkhälsan utvecklats. Folkhälsans historia 2011-08-31. Under 1800-talet inleddes en dramatisk förbättring av folkhälsan medellivslängd (år) 211-8-31 Hur har folkhälsan utvecklats Folkhälsans historia Gunnar Ågren 211-9-2 Ingen stor förändring av medellivslängden mellan stenåldern och början av 18-talet, den låg på 25-35

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument:

Grundlagarna. Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna Ladda ner hela sidan som ett PDF-dokument: Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer