Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014"

Transkript

1 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte...4 Bortfallsanalys...5 Enkäten...5 Anonymitet...5 Denna rapport...5 Hemtjänst inom ÄO totalt...6 Egen regi Extern utförare Systrar Omsorg AB Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö Kristinas Omtanke AB Loki AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB Övrigas kommentarer

4 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 110 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 64%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Naturliga Målgrupp Utskickade Bas Antal svar Svarsfrekvens bortfall FO Hemtjänst 217 st 7 st 210 st 111 st 59% 58% 55% 53% LSS Dagl verksamhet 214 st 2 st 212 st 124 st 64% 63% 59% 58% LSS Grpbost/Serv.bo. 152 st 3 st 149 st 81 st 60% 61% 57% 54% SPT Grpbost/Serv.bo. 88 st 6 st 82 st 37 st 48% 37% 49% 45% ÄO Hemtjänst 1441 st 45 st 1396 st 982 st 75% 74% 73% 70% Äldreboende 403 st 41 st 362 st 212 st 58% 67% 56% 59% Dagverksamhet 107 st 6 st 101 st 65 st 67% 51% 66% 64% 4

5 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande FO Hemtjänst 62% 66% 38% 34% 50,8 år 52,4 år LSS Dagl verksamhet 45% 53% 55% 47% 39,1 år 39,7 år LSS Grpbost/Serv.bo. 40% 42% 60% 58% 41,4 år 41,1 år SPT Grpbost/Serv.bo. 44% 54% 56% 46% 49,1 år 52,2 år ÄO Hemtjänst 66% 68% 34% 32% 82,0 år 82,3 år Äldreboende 73% 73% 27% 27% 85,9 år 86,3 år Dagverksamhet 59% 52% 41% 48% 82,1 år 81,2 år Enkäten Inför 2011 formulerades vissa frågor om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. Enkäten är uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänst inom ÄO. Totalt skickades enkäter ut. 45 var naturliga bortfall och 982 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 70%. Svaren har efter insamling brutits per anordnare. 5

6 Hemtjänst inom ÄO totalt KÖN Kvinna 68 Man Procent Kvinna 70% 67% 66% 67% 65% 68% Man 30% 33% 34% 33% 35% 32% ÅLDER 14 år eller yngre år år år år år år år 85 år eller äldre Procent år eller yngre 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 16% 16% 14% 16% 15% 16% år 43% 43% 44% 42% 39% 43% 85 år eller äldre 41% 16% 42% 42% 46% 41% 6

7 HEMTJÄNSTANORDNARE 3 Systrar Omsorg AB 3 AB Adela Omsorg Akedo, Omsorg Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Alerta omsorg AB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB 11 Enheten För Personlig Assistans, Jvo Eveo 0 0 Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö 9 Kristinas Omtanke AB 5 Loki AB Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Omsorgshuset i Stockholm AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB 17 Ängla Omsorg AB Annan Procent 7

8 Systrar Omsorg AB * * * * * 3% AB Adela Omsorg * * * * 0% 0% Akedo, Omsorg * * * 0% 0% 0% Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB * * * * 1% 1% Alerta omsorg AB * 0% 0% 0% 0% 1% Ansvarsfull Omsorg AB * * * * * 1% Attendo Care AB 9% 8% 8% 9% 9% 11% Enheten För Personlig Assistans, Jvo * * * * 0% 0% Eveo * * * 0% 0% 0% Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby * * * * 6% 6% Järfälla hemtjänst, Jakobsberg * * * * 24% 29% Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket * * * 0% 12% 12% Järfälla hemtjänst, Viksjö * * * * 7% 9% Kristinas Omtanke AB 1% 2% 3% 6% 4% 5% Loki AB * * 1% 2% 2% 2% Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB * * * 0% 0% 1% Omsorgshuset i Stockholm AB 0% 0% 0% 0% 0% 0% Proffssystern i Stockholm AB * * 0% 1% 0% 1% Rossab 1% 1% 1% 1% 1% 1% Viola Sunvidssons Hemservice AB 6% 8% 9% 12% 9% 17% Ängla Omsorg AB * * * * * 0% Annan * * * * * 0% 8

9 DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,5 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag känner förtroende för personalen 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 4,2 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * * * 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,3 4,3 4,7 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,3 4,4 4,7 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,4 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 3,9 3,8 4,2 4,2 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * * * 4,3 4,3 4,2 9

10 KÄNNER DU TILL VAD OLIKA FRIVILLIGORGANISATIONER KAN ERBJUDA DIG FÖR STÖD? Ja 25 Nej 65 Vet ej/ej svar Procent Ja 14% 22% 25% 28% 29% 25% Nej 58% 46% 43% 58% 60% 65% Vet ej/ej svar 28% 32% 32% 13% 11% 10% KÄNNER DU TILL NÅGON MÖTESPLATS/TRÄFFPUNKT FÖR ÄLDRE I NÄRHETEN AV DÄR DU BOR? Ja 50 Nej 38 Vet ej/ej svar Procent Ja 25% 39% 45% 53% 53% 50% Nej 38% 29% 23% 38% 38% 38% Vet ej/ej svar 37% 32% 32% 9% 9% 12% 10

11 BRUKAR DU DELTA I AKTIVITETER OCH I SÅ FALL VAR? Kastanjen Tallbohov 1 1 Barkarby (seniorboendet) Kallhäll (seniorboendet) 5 5 Flottiljens träffpunkt 1 Annan Nej, brukar ej delta i aktiviteter Ej svar Procent Kastanjen * * * * 1% 1% Tallbohov 1% 1% 1% 1% 2% 1% Barkarby (seniorboendet) 4% 7% 6% 5% 5% 5% Kallhäll (seniorboendet) 5% 7% 8% 7% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * * * 0% 1% Annan * 3% 3% 9% 11% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 60% 38% 42% 55% 56% 63% Ej svar 27% 39% 35% 19% 20% 19% ÄR DET NÅGON SOM HJÄLPT DIG ATT FYLLA I DENNA ENKÄT? Nej 65 Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 28 Ja, personal 2 Vet ej/ej svar Procent Nej 59% 62% 60% 68% 70% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 31% 29% 32% 26% 24% 28% Ja, personal 3% 4% 3% 3% 2% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 5% 3% 4% 5% 11

12 HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDLÄGGARE UNDER 2013? Ja 46 Nej Procent Ja 68% 59% 63% 58% 58% 46% Nej 32% 41% 37% 42% 42% 54% 12

13 HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt Min handläggare visar förståelse för min situation 4,7 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Min handläggare lyssnar till vad jag säger 4,6 Min handläggare är kunnig 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till 4,0 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov * * * 4,7 4,6 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 Min handläggare visar förståelse för min situation * * * 4,7 4,7 4,6 Min handläggare lyssnar till vad jag säger * * * 4,8 4,7 4,6 Min handläggare är kunnig * * * 4,7 4,7 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,0 Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till * * * 4,5 4,5 4,2 13

14 HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 71 Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till 10 Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till 13 Ej svar Procent Ja 49% 63% 76% 63% 67% 71% Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till * * * 15% 14% 10% Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till * * * 13% 11% 13% Ej svar * * * 9% 9% 6% KÄNNER DU TILL ATT DU KAN ANSÖKA OM INSATSER VIA JÄRFÄLLA KOMMUNS HEMSIDA**? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 29 Nej 62 Ej svar Procent Ja 28% 26% 29% Nej 54% 58% 62% Ej svar 19% 16% 9% 14

15 Egen regi Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 340 svar 407 svar 420 svar 538 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,6 4,5 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,4 4,7 4,5 4,4 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 3,7 4,1 4,0 3,7 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,6 4,6 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,1 4,4 4,3 4,0 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,5 4,3 4,2 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,9 4,1 4,0 3,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 3,9 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 24% 24% 28% 21% 25% Nej 45% 58% 61% 69% 65% Vet ej/ej svar 31% 18% 12% 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 42% 51% 49% 45% 50% Nej 28% 39% 41% 43% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 11% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 0% 2% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 5% 4% 1% 2% 5% Kallhäll (seniorboendet) 8% 7% 8% 6% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 1% 1% Annan 4% 7% 8% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 42% 58% 59% 65% 63% Ej svar 36% 18% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 59% 66% 69% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 35% 28% 26% 26% 28% Ja, personal 2% 2% 2% 2% 2% Vet ej/ej svar 4% 4% 4% 6% 5% 15

16 Extern utförare Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 435 svar 534 svar 619 svar 444 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,2 4,6 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,7 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,3 4,3 4,3 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,7 4,7 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,5 4,5 4,6 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,4 4,5 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,8 4,4 4,3 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 26% 32% 30% 29% 25% Nej 42% 59% 59% 59% 65% Vet ej/ej svar 32% 9% 11% 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 48% 55% 57% 55% 50% Nej 19% 37% 36% 33% 38% Vet ej/ej svar 33% 8% 7% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 2% 1% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 7% 6% 7% 8% 5% Kallhäll (seniorboendet) 7% 7% 3% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 2% 1% Annan 3% 10% 12% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 41% 53% 54% 59% 63% Ej svar 33% 20% 20% 7% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 60% 70% 70% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 30% 25% 23% 30% 28% Ja, personal 3% 3% 3% 1% 2% Vet ej/ej svar 7% 2% 4% 5% 5% 16

17 Kontakter med kommunens handläggare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Alltid tillmötesgående och trevliga, 41 st -Allt, 12 st -Det fungerar bra -Snabbheten, 7 st -De hör av sig, 5 st -Att de svarar i telefon -Har bara haft kontakt en gång, 3 st -Lyhördheten, 2 st -Att de finns när man behöver dem, 1 st -Att de kan komma på hembesök -Att de är mer lättillgängliga än jag vågar hoppas. Folket på fältet verkar vara mycket bra. Ibland tvivlar man på systemet när man ser TV-rapporter -Att hon är snäll -Att planeringen för korttidsboende är flexibel när det har behövts -Att vid byte av utförare det var smidigt -Besluten -Biståndet som beviljas tar hänsyn till behoven, även av sällskap och hjälp till utevistelse -Då de kommer. Inga problem -Efter tio dagar jag ringer lämnar meddelande sen de ringer upp -Har endast varit i kontakt med en handläggare som varit lätt att tala med och kommit till möten med mig och landstingspersonal - även vid kort varsel. Gäller speciellt problem med Danderyds sjukhus -Har fått kontakt med ny handläggare, som jag ännu inte kan sätta betyg på -Har haft hemtjänst endast 3 månader. Haft en god kontakt i starten -Har inte dator - ringer hemtjänsten vid behov -Har överklagat till förvaltningsrätten -Jag har valt Violas hemtjänst för den är den bästa utövaren i Järfälla -Jag skulle vilja att de specificerar det. Datum som de städar och hur länge de vart på räkningen -Samarbetet -Vi har fått den hjälp vi bett om -Är uppmärksam och informativ Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Svår att få tag på, 17 st -Det har varit flera personalbyten, 11 st -Att de inte genomför det som avtalats -Vi vill ha flera timmar, 7 st -Allmänt blir jag ledsen när jag hör att mina vänner fått sitt hjälpbehov ifrågasatt. Det känns mycket illa att behöva trösta gråtande, 1 st -Anhörig synpunkt: Anhöriga är arga att handläggaren kontaktar brukaren själv utan att kontakta oss -Att biståndsbedömaren som föredömligt bistått min man i 13 år, inte får bistå mig nu. Hon känner oss. Jag har nu en man som känns anonym. Jag är bara ett nytt fall för honom -Att de arbetar så sakta. Kan ta flera dagar att få ett besked -Att de talar över huvudet på mig och vänder sig till min dotter som var med -Att det är omöjligt att få kontakt med dem. Mycket irriterad över att gammal information som inte stämmer ligger kvar. Information saknas om restid respektive arbetstid i hemtjänsten. Se upp för nedvärderande formuleringar i SOL-utredning -Att hon har inte kunnat hjälpa att jag skall få bättre städat hos mig, jag lider av astma -Att jag inte får uppgift om tidpunkt för när arbetsbesöken äger rum -Byte av handläggare och två utredningar på kort tid Inga faktabaserade svar varför hemtjänsten ej kan göra korta få hundpromenader på (kommunala) ledsagar-/fritidstid (beviljad) -Det dröjde innan jag fick beslutet. Hemtjänsten och dagverksamheten var de som fick det först och kontaktade mig -Det ser ut som att det är förutbestämt vad de ska ge mig för hjälp -Det sparas onödigt på små nyttiga saker - gympa t.ex. och slösas på vissa utförare som får skattepengar över i verksamheten. Patienten får lida för vinsten -Det var svårt att få tag i rätt person/handläggare vi fick tre olika namn på den som skulle vara handläggare. Därför var det otroligt svårt att komma i kontakt med rätt person 17

18 -Det verkar inte finnas någon personlig uppföljning -Dyker sällan upp -Får inte svar på mina frågor, första handläggaren arrogant -Först efter många samtal blev jag beviljad den hjälp jag behöver -Gärna ett hembesök då och då -Hade önskat råd om lämpligaste utövare för en dement person -Hamnar i kö när man ringer. Får inte veta plats i kön, eller hur lång tid man måste vänta (dvs kommunens växel) -Handläggare som jag hade tidigare, han var mycket bra men nu den nya gör ingenting -Har bara träffat handläggaren en gång och detta var vid 1:a träffen i apr 13. Har under aug/sept ringt handläggare utan att få tag på henne. Har lämnat meddelande till henne men hon har fortfarande inte ringt upp mig! (19/10-13) -Har liten kontakt -Hela systemet kring regler om bistånd, hemtjänst och äldreboende är under all kritik -Hon var tveksam till att komma hem till mig, tyckte det gick bra per telefon, men det tyckte inte jag, fick som jag ville -Jag har bett att få tala med ansvarig i kommunen och hembesök i min bostad för ytterligare frågor om min situation -Jag vill få mer info om vad ska jag vända mig till för att lösa mina problem om de inte ingår i handläggaren? -Jäktad. Ringer inte tillbaka till mig när jag talat in på bandspelaren. Har väntat på svar en gång på över 14 dagar. Ringde själv. Svarade mig hon hade glömt att ringa. Fel tycker jag - borde ta större ansvar för den växande åldrande gruppen och agera nu för framtida behov nu -Känns som det går för fort och allt redan är bestämt, pratar omkull mig -Lång väntan på beslutskontroll eller inga beslutsprotokoll -Nonchalans vad gäller överenskommelse om tiden. Svarar inte på skriftlig begäran om rättelse av felaktigheter i utredning -Om jag blir akut dålig dröjer det en vecka eller mer, innan biståndshandläggaren hinner tillstyrka så att jag kan få hjälp -Personlig kontakt; lider bl.a. när minnesproblem och glömmer det mesta. Handläggarna har tydligen orimlig arbetsbörda, tydligen sparar kommunen -Ringer aldrig när man lämna meddelande. Det vore trevligt om de ringde och frågade hur de är med den personen -Samordningsproblem, svårt att ta kontakt med el missförstånd om t.ex. arbetsterapeuten (inte deras fel nödvändigtvis.) -Ser inte behov som jag behöver som 93-åring. Ser till att jag lever med brister i vården -Svårigheter i kontakt angöriga, passar inte telefontiderna, svårt på distans att hjälpa min mor -Svårt att säga. Min senaste bedömare hörde inte på vad jag behövde utan vad kommunen hade råd med 18

19 3 Systrar Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 33 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,6 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,6 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 33% 25% Nej 55% 65% Vet ej/ej svar 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 36% 50% Nej 48% 38% Vet ej/ej svar 16% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 9% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 9% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 55% 63% Ej svar 27% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 48% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 28% Ja, personal 3% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 19

20 3 Systrar Omsorg AB -PRO, 3 st -SPF, 2 st -Promenera med kompisar, 1 st -RPG Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Bra bemötande, 2 st -Punktlighet - gott uppförande -Samma personal kommer varje gång -Allt, 1 st -De gör så bra arbete -Hemtjänsten är okej -Hjälpsamheten -Jag är nöjd att jag kan få hjälp -Kommer i tid. Frågar om mina behov -Lyssnar på omnejds önskemål och synpunkter -Okey -Ordinarie personal trevlig. Punktlig -Städning + dusch -Trevlig, noggrann personal -Trevliga glada och pigga + duktiga Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att jag bara är tilldelad 3 timmars stöd och tvätt var 3:e vecka. Hinner inte få allt tvättat på 1 timma, 1 st -Inte alla kommer samma tid, trots att senaste tiden har det blivit bättre. 15 minuter för strykning ej tillräckligt -Kvällspersonalen är också bra men kommer lite tidigt ibland. Tidspassning, ibland för många nya -Lite svårt att hålla tiden -Olika personer varje gång -Personalbrist på helger medför sämre tidhållning 20

21 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 5,0 4,9 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 5,0 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 5,0 4,4 4,6 Jag känner förtroende för personalen 5,0 4,8 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,8 4,9 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,9 5,0 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 5,0 5,0 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 5,0 4,9 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 5,0 5,0 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,6 4,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,8 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 60% 25% Nej 70% 40% 65% Vet ej/ej svar 0% 0% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% 50% Nej 70% 50% 38% Vet ej/ej svar 0% 0% 12% Kastanjen 0% 0% 1% Tallbohov 10% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 0% 1% Annan 0% 10% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 50% 70% 63% Ej svar 40% 20% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 10% 10% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 70% 70% 28% Ja, personal 10% 10% 2% Vet ej/ej svar 10% 10% 5% 21

22 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB -Ledsagning med personal, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att alla mina behov bemöts, 1 st -Bra kontakt med företag och personalen -Hemtjänsten gör sitt jobb på ett bra sätt -Jag får hjälp av dem -Jag trivs bra med dem -Jag är nöjd med personalen som hjälper mig här hemma och att de gör sitt jobb rätt nöjd -Talar samma språk så jag förstår mer -Trygg med hjälp Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Antal nödvändiga insatser har minskats av kommun, 1 st 22

23 Ansvarsfull Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,1 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,6 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,6 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,0 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 25% Nej 60% 65% Vet ej/ej svar 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% Nej 50% 38% Vet ej/ej svar 20% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 0% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 70% 63% Ej svar 30% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 40% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 50% 28% Ja, personal 0% 2% Vet ej/ej svar 10% 5% 23

24 Ansvarsfull Omsorg AB -Maria kyrka, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Alla är snälla. Chefen för hemtjänst är omtänksam. De gör sitt jobb bra, 1 st -Att de är ärliga och oftast stannar över sin tid för att hjälpa mig -Frukost, städning, bäddning -Hjälp med hygien och städning -Jag har bara hemtjänst 1 timme var 3:e vecka -Lätt att få kontakt med personalen Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Enstaka tillfälle rotar personal i papper, 1 st -Kan ibland missa avtalad tid -Mat, tvätt, inköp -Nuvarande ersättare bör bytas ut när ordinarie återkommer -Tiden är för kort. Jag kan inte umgås med de jag vill gärna prata med 24

25 Attendo Care AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 64 svar 82 svar 95 svar 109 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,6 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,8 4,8 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,4 4,4 4,5 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,6 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,3 4,7 4,6 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,6 4,5 4,5 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,4 4,1 4,4 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,2 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 31% 28% 25% 25% 25% Nej 42% 59% 61% 61% 65% Vet ej/ej svar 27% 13% 14% 14% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 58% 67% 72% 68% 50% Nej 13% 22% 25% 22% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 3% 10% 12% Kastanjen 1% 2% 1% Tallbohov 2% 0% 1% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 27% 22% 22% 22% 5% Kallhäll (seniorboendet) 2% 2% 1% 2% 5% Flottiljens träffpunkt 1% 2% 1% Annan 2% 5% 7% 6% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 39% 49% 45% 57% 63% Ej svar 30% 20% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 44% 76% 79% 77% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 22% 17% 22% 28% Ja, personal 5% 1% 1% 0% 2% Vet ej/ej svar 9% 1% 3% 1% 5% 25

26 Attendo Care AB -PRO, 3 st -Jakobsbergskyrkans träffpunkt, 1 st -Samtal 1gg/vecka -Sångkör -Öppet hus Mariakyrkan Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevlig och tillmötesgående personal, 8 st -Städning, 5 st -Samma personal som kommer, 3 st -Att de kommer. Att man kan avboka eller byta dag om det behövs, 1 st -Att den finns i närheten och är förstående -Att de kommer punktligt -Allt fungerade bra -Att jag blir respekterad -Att jag fått samma person varje gång om hon arbetar just då. (tyvärr går hon i pension vid nyår) -Att jag oftast har samma personal -Att Sandra kommer -De gör sitt bästa och sköter uppgifterna bra. En del av dem är fantastiska -Den hjälp jag har fått har fungerat bra -Den personliga kontakten och den återkommande utvärderingen som aktualiserar mitt behov av tjänst -Det fungerar för min del -De gör så mycket trevliga sammankomster, och är alltid tillmötesgående om man inte kan ta städning enligt deras schema -De är för det mesta trevliga och tillmötesgående -Då samma kända person kommer, Anita är mycket hjälpsam -Fungerar bra -Får hjälp att bo kvar. Trygghet -Hemtjänsten fungerar bra -Ja det blir städning var tredje vecka -Jag har bra kontakt med personal -Jag är nöjd med allt jag har behövt hjälp med -Ju mer åren går känns det bättre och bättre och vi har lärt känna varandra -Kontoret är närma, så kan få hjälp vid behov -Larm och städningen har inte mer -Lyhörda, trevliga -Maten. Bra planering av sina arbetsuppgifter -Mycket nöjd med hemtjänsten, enligt ovan -När det kommer samma personal varje gång. Som jag har lärt känna och som känner mig och är en bra hjälp -Närhet -Nästan alltid trevliga och hjälpsamma personer -Omtänksamheten, hjälpsamhet -Vi har så trevligt ihop, längtar efter henne var 3:e vecka 26

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Charlotte Nyberg Utredare Äldreomsorgen i Centrum Augusti 2007 Sammanfattning

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer