Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014"

Transkript

1 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte...4 Bortfallsanalys...5 Enkäten...5 Anonymitet...5 Denna rapport...5 Hemtjänst inom ÄO totalt...6 Egen regi Extern utförare Systrar Omsorg AB Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö Kristinas Omtanke AB Loki AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB Övrigas kommentarer

4 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 110 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 64%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Naturliga Målgrupp Utskickade Bas Antal svar Svarsfrekvens bortfall FO Hemtjänst 217 st 7 st 210 st 111 st 59% 58% 55% 53% LSS Dagl verksamhet 214 st 2 st 212 st 124 st 64% 63% 59% 58% LSS Grpbost/Serv.bo. 152 st 3 st 149 st 81 st 60% 61% 57% 54% SPT Grpbost/Serv.bo. 88 st 6 st 82 st 37 st 48% 37% 49% 45% ÄO Hemtjänst 1441 st 45 st 1396 st 982 st 75% 74% 73% 70% Äldreboende 403 st 41 st 362 st 212 st 58% 67% 56% 59% Dagverksamhet 107 st 6 st 101 st 65 st 67% 51% 66% 64% 4

5 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande FO Hemtjänst 62% 66% 38% 34% 50,8 år 52,4 år LSS Dagl verksamhet 45% 53% 55% 47% 39,1 år 39,7 år LSS Grpbost/Serv.bo. 40% 42% 60% 58% 41,4 år 41,1 år SPT Grpbost/Serv.bo. 44% 54% 56% 46% 49,1 år 52,2 år ÄO Hemtjänst 66% 68% 34% 32% 82,0 år 82,3 år Äldreboende 73% 73% 27% 27% 85,9 år 86,3 år Dagverksamhet 59% 52% 41% 48% 82,1 år 81,2 år Enkäten Inför 2011 formulerades vissa frågor om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. Enkäten är uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänst inom ÄO. Totalt skickades enkäter ut. 45 var naturliga bortfall och 982 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 70%. Svaren har efter insamling brutits per anordnare. 5

6 Hemtjänst inom ÄO totalt KÖN Kvinna 68 Man Procent Kvinna 70% 67% 66% 67% 65% 68% Man 30% 33% 34% 33% 35% 32% ÅLDER 14 år eller yngre år år år år år år år 85 år eller äldre Procent år eller yngre 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 16% 16% 14% 16% 15% 16% år 43% 43% 44% 42% 39% 43% 85 år eller äldre 41% 16% 42% 42% 46% 41% 6

7 HEMTJÄNSTANORDNARE 3 Systrar Omsorg AB 3 AB Adela Omsorg Akedo, Omsorg Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Alerta omsorg AB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB 11 Enheten För Personlig Assistans, Jvo Eveo 0 0 Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Järfälla hemtjänst, Viksjö 9 Kristinas Omtanke AB 5 Loki AB Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Omsorgshuset i Stockholm AB Proffssystern i Stockholm AB Rossab Viola Sunvidssons Hemservice AB 17 Ängla Omsorg AB Annan Procent 7

8 Systrar Omsorg AB * * * * * 3% AB Adela Omsorg * * * * 0% 0% Akedo, Omsorg * * * 0% 0% 0% Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB * * * * 1% 1% Alerta omsorg AB * 0% 0% 0% 0% 1% Ansvarsfull Omsorg AB * * * * * 1% Attendo Care AB 9% 8% 8% 9% 9% 11% Enheten För Personlig Assistans, Jvo * * * * 0% 0% Eveo * * * 0% 0% 0% Järfälla hemtjänst, Barkarby/Skälby * * * * 6% 6% Järfälla hemtjänst, Jakobsberg * * * * 24% 29% Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket * * * 0% 12% 12% Järfälla hemtjänst, Viksjö * * * * 7% 9% Kristinas Omtanke AB 1% 2% 3% 6% 4% 5% Loki AB * * 1% 2% 2% 2% Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB * * * 0% 0% 1% Omsorgshuset i Stockholm AB 0% 0% 0% 0% 0% 0% Proffssystern i Stockholm AB * * 0% 1% 0% 1% Rossab 1% 1% 1% 1% 1% 1% Viola Sunvidssons Hemservice AB 6% 8% 9% 12% 9% 17% Ängla Omsorg AB * * * * * 0% Annan * * * * * 0% 8

9 DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,5 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag känner förtroende för personalen 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,5 4,2 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * * * 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,3 4,3 4,7 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,3 4,4 4,7 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,4 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,4 4,1 4,1 4,4 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 3,9 3,8 4,2 4,2 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * * * 4,3 4,3 4,2 9

10 KÄNNER DU TILL VAD OLIKA FRIVILLIGORGANISATIONER KAN ERBJUDA DIG FÖR STÖD? Ja 25 Nej 65 Vet ej/ej svar Procent Ja 14% 22% 25% 28% 29% 25% Nej 58% 46% 43% 58% 60% 65% Vet ej/ej svar 28% 32% 32% 13% 11% 10% KÄNNER DU TILL NÅGON MÖTESPLATS/TRÄFFPUNKT FÖR ÄLDRE I NÄRHETEN AV DÄR DU BOR? Ja 50 Nej 38 Vet ej/ej svar Procent Ja 25% 39% 45% 53% 53% 50% Nej 38% 29% 23% 38% 38% 38% Vet ej/ej svar 37% 32% 32% 9% 9% 12% 10

11 BRUKAR DU DELTA I AKTIVITETER OCH I SÅ FALL VAR? Kastanjen Tallbohov 1 1 Barkarby (seniorboendet) Kallhäll (seniorboendet) 5 5 Flottiljens träffpunkt 1 Annan Nej, brukar ej delta i aktiviteter Ej svar Procent Kastanjen * * * * 1% 1% Tallbohov 1% 1% 1% 1% 2% 1% Barkarby (seniorboendet) 4% 7% 6% 5% 5% 5% Kallhäll (seniorboendet) 5% 7% 8% 7% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * * * 0% 1% Annan * 3% 3% 9% 11% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 60% 38% 42% 55% 56% 63% Ej svar 27% 39% 35% 19% 20% 19% ÄR DET NÅGON SOM HJÄLPT DIG ATT FYLLA I DENNA ENKÄT? Nej 65 Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 28 Ja, personal 2 Vet ej/ej svar Procent Nej 59% 62% 60% 68% 70% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 31% 29% 32% 26% 24% 28% Ja, personal 3% 4% 3% 3% 2% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 5% 3% 4% 5% 11

12 HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDLÄGGARE UNDER 2013? Ja 46 Nej Procent Ja 68% 59% 63% 58% 58% 46% Nej 32% 41% 37% 42% 42% 54% 12

13 HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt Min handläggare visar förståelse för min situation 4,7 4,6 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Min handläggare lyssnar till vad jag säger 4,6 Min handläggare är kunnig 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till 4,0 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag anser att beslutet är anpassat efter mina behov * * * 4,7 4,6 4,4 Min handläggare bemöter mig med respekt 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 Min handläggare visar förståelse för min situation * * * 4,7 4,7 4,6 Min handläggare lyssnar till vad jag säger * * * 4,8 4,7 4,6 Min handläggare är kunnig * * * 4,7 4,7 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,0 Jag har fått tillräckligt med information från min handläggare om hur valet av hemtjänstutförare går till * * * 4,5 4,5 4,2 13

14 HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTANORDNARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 71 Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till 10 Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till 13 Ej svar Procent Ja 49% 63% 76% 63% 67% 71% Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till * * * 15% 14% 10% Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till * * * 13% 11% 13% Ej svar * * * 9% 9% 6% KÄNNER DU TILL ATT DU KAN ANSÖKA OM INSATSER VIA JÄRFÄLLA KOMMUNS HEMSIDA**? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2013) Ja 29 Nej 62 Ej svar Procent Ja 28% 26% 29% Nej 54% 58% 62% Ej svar 19% 16% 9% 14

15 Egen regi Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 340 svar 407 svar 420 svar 538 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,6 4,5 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,4 4,7 4,5 4,4 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 3,7 4,1 4,0 3,7 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,6 4,6 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,1 4,4 4,3 4,0 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,5 4,3 4,2 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,9 4,1 4,0 3,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 3,9 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 24% 24% 28% 21% 25% Nej 45% 58% 61% 69% 65% Vet ej/ej svar 31% 18% 12% 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 42% 51% 49% 45% 50% Nej 28% 39% 41% 43% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 11% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 0% 2% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 5% 4% 1% 2% 5% Kallhäll (seniorboendet) 8% 7% 8% 6% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 1% 1% Annan 4% 7% 8% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 42% 58% 59% 65% 63% Ej svar 36% 18% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 59% 66% 69% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 35% 28% 26% 26% 28% Ja, personal 2% 2% 2% 2% 2% Vet ej/ej svar 4% 4% 4% 6% 5% 15

16 Extern utförare Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 435 svar 534 svar 619 svar 444 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,2 4,6 4,6 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,6 4,7 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,7 4,7 4,7 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,3 4,3 4,3 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,7 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,4 4,7 4,7 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,5 4,5 4,6 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,4 4,5 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,8 4,4 4,3 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,3 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 26% 32% 30% 29% 25% Nej 42% 59% 59% 59% 65% Vet ej/ej svar 32% 9% 11% 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 48% 55% 57% 55% 50% Nej 19% 37% 36% 33% 38% Vet ej/ej svar 33% 8% 7% 12% 12% Kastanjen * * 1% 1% 1% Tallbohov 2% 1% 2% 1% 1% Barkarby (seniorboendet) 7% 6% 7% 8% 5% Kallhäll (seniorboendet) 7% 7% 3% 5% 5% Flottiljens träffpunkt * * 0% 2% 1% Annan 3% 10% 12% 5% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 41% 53% 54% 59% 63% Ej svar 33% 20% 20% 7% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 60% 70% 70% 65% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 30% 25% 23% 30% 28% Ja, personal 3% 3% 3% 1% 2% Vet ej/ej svar 7% 2% 4% 5% 5% 16

17 Kontakter med kommunens handläggare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Alltid tillmötesgående och trevliga, 41 st -Allt, 12 st -Det fungerar bra -Snabbheten, 7 st -De hör av sig, 5 st -Att de svarar i telefon -Har bara haft kontakt en gång, 3 st -Lyhördheten, 2 st -Att de finns när man behöver dem, 1 st -Att de kan komma på hembesök -Att de är mer lättillgängliga än jag vågar hoppas. Folket på fältet verkar vara mycket bra. Ibland tvivlar man på systemet när man ser TV-rapporter -Att hon är snäll -Att planeringen för korttidsboende är flexibel när det har behövts -Att vid byte av utförare det var smidigt -Besluten -Biståndet som beviljas tar hänsyn till behoven, även av sällskap och hjälp till utevistelse -Då de kommer. Inga problem -Efter tio dagar jag ringer lämnar meddelande sen de ringer upp -Har endast varit i kontakt med en handläggare som varit lätt att tala med och kommit till möten med mig och landstingspersonal - även vid kort varsel. Gäller speciellt problem med Danderyds sjukhus -Har fått kontakt med ny handläggare, som jag ännu inte kan sätta betyg på -Har haft hemtjänst endast 3 månader. Haft en god kontakt i starten -Har inte dator - ringer hemtjänsten vid behov -Har överklagat till förvaltningsrätten -Jag har valt Violas hemtjänst för den är den bästa utövaren i Järfälla -Jag skulle vilja att de specificerar det. Datum som de städar och hur länge de vart på räkningen -Samarbetet -Vi har fått den hjälp vi bett om -Är uppmärksam och informativ Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Svår att få tag på, 17 st -Det har varit flera personalbyten, 11 st -Att de inte genomför det som avtalats -Vi vill ha flera timmar, 7 st -Allmänt blir jag ledsen när jag hör att mina vänner fått sitt hjälpbehov ifrågasatt. Det känns mycket illa att behöva trösta gråtande, 1 st -Anhörig synpunkt: Anhöriga är arga att handläggaren kontaktar brukaren själv utan att kontakta oss -Att biståndsbedömaren som föredömligt bistått min man i 13 år, inte får bistå mig nu. Hon känner oss. Jag har nu en man som känns anonym. Jag är bara ett nytt fall för honom -Att de arbetar så sakta. Kan ta flera dagar att få ett besked -Att de talar över huvudet på mig och vänder sig till min dotter som var med -Att det är omöjligt att få kontakt med dem. Mycket irriterad över att gammal information som inte stämmer ligger kvar. Information saknas om restid respektive arbetstid i hemtjänsten. Se upp för nedvärderande formuleringar i SOL-utredning -Att hon har inte kunnat hjälpa att jag skall få bättre städat hos mig, jag lider av astma -Att jag inte får uppgift om tidpunkt för när arbetsbesöken äger rum -Byte av handläggare och två utredningar på kort tid Inga faktabaserade svar varför hemtjänsten ej kan göra korta få hundpromenader på (kommunala) ledsagar-/fritidstid (beviljad) -Det dröjde innan jag fick beslutet. Hemtjänsten och dagverksamheten var de som fick det först och kontaktade mig -Det ser ut som att det är förutbestämt vad de ska ge mig för hjälp -Det sparas onödigt på små nyttiga saker - gympa t.ex. och slösas på vissa utförare som får skattepengar över i verksamheten. Patienten får lida för vinsten -Det var svårt att få tag i rätt person/handläggare vi fick tre olika namn på den som skulle vara handläggare. Därför var det otroligt svårt att komma i kontakt med rätt person 17

18 -Det verkar inte finnas någon personlig uppföljning -Dyker sällan upp -Får inte svar på mina frågor, första handläggaren arrogant -Först efter många samtal blev jag beviljad den hjälp jag behöver -Gärna ett hembesök då och då -Hade önskat råd om lämpligaste utövare för en dement person -Hamnar i kö när man ringer. Får inte veta plats i kön, eller hur lång tid man måste vänta (dvs kommunens växel) -Handläggare som jag hade tidigare, han var mycket bra men nu den nya gör ingenting -Har bara träffat handläggaren en gång och detta var vid 1:a träffen i apr 13. Har under aug/sept ringt handläggare utan att få tag på henne. Har lämnat meddelande till henne men hon har fortfarande inte ringt upp mig! (19/10-13) -Har liten kontakt -Hela systemet kring regler om bistånd, hemtjänst och äldreboende är under all kritik -Hon var tveksam till att komma hem till mig, tyckte det gick bra per telefon, men det tyckte inte jag, fick som jag ville -Jag har bett att få tala med ansvarig i kommunen och hembesök i min bostad för ytterligare frågor om min situation -Jag vill få mer info om vad ska jag vända mig till för att lösa mina problem om de inte ingår i handläggaren? -Jäktad. Ringer inte tillbaka till mig när jag talat in på bandspelaren. Har väntat på svar en gång på över 14 dagar. Ringde själv. Svarade mig hon hade glömt att ringa. Fel tycker jag - borde ta större ansvar för den växande åldrande gruppen och agera nu för framtida behov nu -Känns som det går för fort och allt redan är bestämt, pratar omkull mig -Lång väntan på beslutskontroll eller inga beslutsprotokoll -Nonchalans vad gäller överenskommelse om tiden. Svarar inte på skriftlig begäran om rättelse av felaktigheter i utredning -Om jag blir akut dålig dröjer det en vecka eller mer, innan biståndshandläggaren hinner tillstyrka så att jag kan få hjälp -Personlig kontakt; lider bl.a. när minnesproblem och glömmer det mesta. Handläggarna har tydligen orimlig arbetsbörda, tydligen sparar kommunen -Ringer aldrig när man lämna meddelande. Det vore trevligt om de ringde och frågade hur de är med den personen -Samordningsproblem, svårt att ta kontakt med el missförstånd om t.ex. arbetsterapeuten (inte deras fel nödvändigtvis.) -Ser inte behov som jag behöver som 93-åring. Ser till att jag lever med brister i vården -Svårigheter i kontakt angöriga, passar inte telefontiderna, svårt på distans att hjälpa min mor -Svårt att säga. Min senaste bedömare hörde inte på vad jag behövde utan vad kommunen hade råd med 18

19 3 Systrar Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 33 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,6 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,7 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,6 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,7 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,5 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 3,6 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 33% 25% Nej 55% 65% Vet ej/ej svar 12% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 36% 50% Nej 48% 38% Vet ej/ej svar 16% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 9% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 9% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 55% 63% Ej svar 27% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 48% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 28% Ja, personal 3% 2% Vet ej/ej svar 7% 5% 19

20 3 Systrar Omsorg AB -PRO, 3 st -SPF, 2 st -Promenera med kompisar, 1 st -RPG Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Bra bemötande, 2 st -Punktlighet - gott uppförande -Samma personal kommer varje gång -Allt, 1 st -De gör så bra arbete -Hemtjänsten är okej -Hjälpsamheten -Jag är nöjd att jag kan få hjälp -Kommer i tid. Frågar om mina behov -Lyssnar på omnejds önskemål och synpunkter -Okey -Ordinarie personal trevlig. Punktlig -Städning + dusch -Trevlig, noggrann personal -Trevliga glada och pigga + duktiga Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att jag bara är tilldelad 3 timmars stöd och tvätt var 3:e vecka. Hinner inte få allt tvättat på 1 timma, 1 st -Inte alla kommer samma tid, trots att senaste tiden har det blivit bättre. 15 minuter för strykning ej tillräckligt -Kvällspersonalen är också bra men kommer lite tidigt ibland. Tidspassning, ibland för många nya -Lite svårt att hålla tiden -Olika personer varje gång -Personalbrist på helger medför sämre tidhållning 20

21 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 5,0 4,9 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 5,0 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 5,0 4,4 4,6 Jag känner förtroende för personalen 5,0 4,8 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,8 4,9 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,9 5,0 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 5,0 5,0 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 5,0 4,9 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 5,0 5,0 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,6 4,8 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,8 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 60% 25% Nej 70% 40% 65% Vet ej/ej svar 0% 0% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% 50% Nej 70% 50% 38% Vet ej/ej svar 0% 0% 12% Kastanjen 0% 0% 1% Tallbohov 10% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 0% 1% Annan 0% 10% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 50% 70% 63% Ej svar 40% 20% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 10% 10% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 70% 70% 28% Ja, personal 10% 10% 2% Vet ej/ej svar 10% 10% 5% 21

22 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB -Ledsagning med personal, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att alla mina behov bemöts, 1 st -Bra kontakt med företag och personalen -Hemtjänsten gör sitt jobb på ett bra sätt -Jag får hjälp av dem -Jag trivs bra med dem -Jag är nöjd med personalen som hjälper mig här hemma och att de gör sitt jobb rätt nöjd -Talar samma språk så jag förstår mer -Trygg med hjälp Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Antal nödvändiga insatser har minskats av kommun, 1 st 22

23 Ansvarsfull Omsorg AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 10 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,5 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,1 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,6 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,7 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,6 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,0 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag 5,0 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 30% 25% Nej 60% 65% Vet ej/ej svar 10% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 30% 50% Nej 50% 38% Vet ej/ej svar 20% 12% Kastanjen 0% 1% Tallbohov 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 0% 5% Kallhäll (seniorboendet) 0% 5% Flottiljens träffpunkt 0% 1% Annan 0% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 70% 63% Ej svar 30% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 40% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 50% 28% Ja, personal 0% 2% Vet ej/ej svar 10% 5% 23

24 Ansvarsfull Omsorg AB -Maria kyrka, 1 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Alla är snälla. Chefen för hemtjänst är omtänksam. De gör sitt jobb bra, 1 st -Att de är ärliga och oftast stannar över sin tid för att hjälpa mig -Frukost, städning, bäddning -Hjälp med hygien och städning -Jag har bara hemtjänst 1 timme var 3:e vecka -Lätt att få kontakt med personalen Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Enstaka tillfälle rotar personal i papper, 1 st -Kan ibland missa avtalad tid -Mat, tvätt, inköp -Nuvarande ersättare bör bytas ut när ordinarie återkommer -Tiden är för kort. Jag kan inte umgås med de jag vill gärna prata med 24

25 Attendo Care AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST 64 svar 82 svar 95 svar 109 svar 982 svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,3 4,6 4,6 4,7 4,5 Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,7 4,8 4,8 4,6 Jag känner förtroende för personalen 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,4 4,4 4,5 4,0 Personalen visar respekt för mig 4,5 4,6 4,7 4,8 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,3 4,7 4,6 4,6 4,6 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,6 4,5 4,5 4,3 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3 Jag är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,4 4,1 4,4 4,4 4,1 Jag har varit delaktig i planeringen av min vardag * 4,2 4,3 4,4 4,2 Känner du till vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda dig för stöd? Ja 31% 28% 25% 25% 25% Nej 42% 59% 61% 61% 65% Vet ej/ej svar 27% 13% 14% 14% 10% Känner du till någon mötesplats/träffpunkt för äldre i närheten av där du bor? Ja 58% 67% 72% 68% 50% Nej 13% 22% 25% 22% 38% Vet ej/ej svar 30% 11% 3% 10% 12% Kastanjen 1% 2% 1% Tallbohov 2% 0% 1% 0% 1% Barkarby (seniorboendet) 27% 22% 22% 22% 5% Kallhäll (seniorboendet) 2% 2% 1% 2% 5% Flottiljens träffpunkt 1% 2% 1% Annan 2% 5% 7% 6% 5% Nej, brukar ej delta i aktiviteter 39% 49% 45% 57% 63% Ej svar 30% 20% 21% 9% 19% Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 44% 76% 79% 77% 65% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 42% 22% 17% 22% 28% Ja, personal 5% 1% 1% 0% 2% Vet ej/ej svar 9% 1% 3% 1% 5% 25

26 Attendo Care AB -PRO, 3 st -Jakobsbergskyrkans träffpunkt, 1 st -Samtal 1gg/vecka -Sångkör -Öppet hus Mariakyrkan Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevlig och tillmötesgående personal, 8 st -Städning, 5 st -Samma personal som kommer, 3 st -Att de kommer. Att man kan avboka eller byta dag om det behövs, 1 st -Att den finns i närheten och är förstående -Att de kommer punktligt -Allt fungerade bra -Att jag blir respekterad -Att jag fått samma person varje gång om hon arbetar just då. (tyvärr går hon i pension vid nyår) -Att jag oftast har samma personal -Att Sandra kommer -De gör sitt bästa och sköter uppgifterna bra. En del av dem är fantastiska -Den hjälp jag har fått har fungerat bra -Den personliga kontakten och den återkommande utvärderingen som aktualiserar mitt behov av tjänst -Det fungerar för min del -De gör så mycket trevliga sammankomster, och är alltid tillmötesgående om man inte kan ta städning enligt deras schema -De är för det mesta trevliga och tillmötesgående -Då samma kända person kommer, Anita är mycket hjälpsam -Fungerar bra -Får hjälp att bo kvar. Trygghet -Hemtjänsten fungerar bra -Ja det blir städning var tredje vecka -Jag har bra kontakt med personal -Jag är nöjd med allt jag har behövt hjälp med -Ju mer åren går känns det bättre och bättre och vi har lärt känna varandra -Kontoret är närma, så kan få hjälp vid behov -Larm och städningen har inte mer -Lyhörda, trevliga -Maten. Bra planering av sina arbetsuppgifter -Mycket nöjd med hemtjänsten, enligt ovan -När det kommer samma personal varje gång. Som jag har lärt känna och som känner mig och är en bra hjälp -Närhet -Nästan alltid trevliga och hjälpsamma personer -Omtänksamheten, hjälpsamhet -Vi har så trevligt ihop, längtar efter henne var 3:e vecka 26

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat

Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013. 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 212 enkäter är utskickade 154 personer har svarat Enkätundersökning i hemtjänsten november 2013 Totalt ligger svarsfrekvensen på 73% Svarsfrekvensen på fråga

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Östermalm stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät enhetschefer, handledare, kontaktpersoner och medarbetare i Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Enhetschef 18,5% 15 Handledare 25,9% 21 Kontaktperson 13,6% 11 Medarbetare

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vårt arbete med brukarna

Vårt arbete med brukarna Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen Dilemman och konfliktsituationer Samtalsledarmaterial Vårt arbete med brukarna Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer