max. 100 poäng/pistettä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "max. 100 poäng/pistettä"

Transkript

1 NORDISKA SPRÅK (Npo linjen för andra inhemska språket) POHJOISMAISET KIELET (Npo toisen kotimaisen kielen linja) Fre kl Pe klo Del I: Språkvetenskaplig analys Osa I: Kielitieteellinen analyysi Del II: Språkkunskaper Del II: Kielitaito 40 poäng 40 pistettä 60 poäng 60 pistettä max. 100 poäng/pistettä Du måste få godkänt resultat i båda delarna (I och II). En del är godkänd om du får minst hälften av delens maximala poängantal. Delarna kompenserar inte varandra. Siffrorna inom parentes efter de enskilda frågorna anger hur många poäng frågorna ger. Kokeen molemmista osista (I ja II) on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos saat vähintään puolet osan enimmäispistemäärästä. Osat eivät kompensoi toisiaan. Suluissa olevat luvut kysymysten jäljessä ilmoittavat, kuinka monta pistettä kysymyksestä voi saada. Skriv svaret på frågepappret på det utrymme som getts. Kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan kysymyspaperille. I provet första del kan du svara antingen på svenska eller finska. I den andra delen måste du svara på svenska. Kokeen ensimmäisessä osiossa voit vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Kokeen toisessa osassa vastataan ruotsiksi. SKRIV TYDLIGT!. KIRJOITA SELVÄSTI!

2 Del I Språkvetenskaplig analys Osa I: Kielitieteellinen analyysi (maximalt 40 poäng) (enintään 40 pistettä) 1. Är påståendet sant eller osant? Rätt svar ger en poäng och fel svar ger en minus poäng, inget svar ger 0 poäng. /Onko väite tosi vai epätosi? Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta yhden miinuspisteen ja puuttuvasta vastauksesta 0 pistettä. /(10 p) sant/ tosi osant/ epätosi 1. Samiskan saknar liksom finskan bestämd eller obestämd artikel (species) och ordet sápmi kan betyda same, samen eller en same beroende på kontexten./saamen kielessä kuten myöskään ei suomen kielessä ole määräistä tai epämääräistä artikkelia eli sana sàpmi voi tarkoittaa sekä same, samen tai en same riippuen kontekstista. 2. Isländskan är ett agglutinerande språk, det vill säga, det kan ha många stammar i ett enda ord./ Islanti on agglutinoiva kieli eli samassa sanassa voi esiintyä monta sananvartaloa. 3. Den största utmaningen för kalaallisut är att utveckla en grönländsk terminologi som gör det möjligt att använda språket även i högre utbildningar./ Suurin haaste kalaalisutin kielelle on käyttökelpoisen grönlantilaisen terminologian kehittäminen, jota voisi käyttää kaikilla koulutusasteilla. 4. Det kan finnas flera minoritetsspråk i ett land. /Yhdessä maassa voi olla useita vähemmistökieliä. 5. På många håll i världen bor det folk som har ett pidginspråk som modersmål. / Monissa maailmankolkissa asuu ihmisiä, joiden äidinkieli on pidginkieli. 6. Dialektkontinuum gör att det till exempel kan vara svårt att avgöra om en dialekt tillhör ett språk eller ett annat. /Murrejatkumo tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on vaikea sanoa mihin kieleen murre kuuluu. 7. I skolorna i Norge är det förbjudet att tala dialekt. / Norjalaisissa kouluissa murteiden käyttö on kielletty. 8. Tungrots-r:et var vanligare på 1700-talet än det är nu. /Kielen juuressa soiva r oli tavallisempi 1700-luvulla kuin nykyään. 9. De ö-nordiska språken är mer konservativa än de skandinaviska. /Pohjoismaiset saarikielet ovat konservatiivisempia kuin skandinaaviset kielet. 10. Färingar har de bästa förutsättningarna att förstå alla nordiska språk. /Färsaarelaisilla on parhaat mahdollisuudet ymmärtää muita pohjoismaisia kieliä. Sivu 1 / 9

3 2. Nordiska språk är inte detsamma som Nordens språk. Förklara vilken skillnaden är. /Pohjoismaiset kielet ei ole sama asia kuin Pohjoismaissa puhutut kielet. Kerro mikä ero näiden kahden termin välillä on. /(8 p) Sivu 2 / 9

4 3. Nedan ser du texten översatt till fem språk som talas i Norden. Identifiera språken (språkvarianter) och motivera mycket kort vad som får dig att dra den slutsatsen. Alla näet tekstin, joka on käännetty viidelle Pohjoismaissa puhutulle kielelle. Tunnista kielet (kielivariantit) ja perustele lyhyesti miksi päädyt juuri tähän kieleen tai kielivarianttiin. /(10 p) Så här börjar historien om Babels torn i den svenska Bibelöversättningen: Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. "Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden." 1. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við, er þeir fóru stað úr stað í austurlöndum, að þeir fundu láglendi í Sínearlandi og settust þar að. Og þeir sögðu hver við annan: "Gott og vel, vér skulum hnoða tigulsteina og herða í eldi." Og þeir notuðu tigulsteina í stað grjóts og jarðbik í stað kalks. Og þeir sögðu: "Gott og vel, vér skulum byggja oss borg og turn, sem nái til himins, og gjörum oss minnismerki, svo að vér tvístrumst ekki um alla jörðina." / (2 p) 2. Nunarsuup inui tamarmik assigiinnik oqaaseqarput. Kangimut aallaramik nunami Sinearimi qooroq tikippaat tassanilu nunaqalerlutik. Oqaloqatigiilerpullu:»Qaa, qarmasissiorta innermut uullugit manngertisarlugit.«qarmasissiammi ujaqqatut atortoraat usserutaasarlu qequtut atorlugu. Oqarpullu:»Qaa, illoqarfiliorta napasuliartalimmik kaarfa qilammut apissisimasumik, tusaamasanngoqqulluta nunarsuarmullu tamarmut siammartitaaqqunata.«/ (2 p) 3. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. «Kom,» sa de, «la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» / (2 p) 4. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden:»kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!«de brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de:»lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.«/(2 p) 5. Oppa eatnamis sárdno ovtta giela ja geavahedje seammá sániid. Go olbmot johte nuortan, sii gávdne Sineara eatnamis leagi ja ásse dohko. Ja sii dadje guhtet guoibmáseaset: «Bohtet, dahkkot diilage ggiid ja boldot daid bures!» Sii atne diillaid huksengea gin, ja eananbihka muvremii. Ja sii dadje guhtet guoibmáseaset: «Bohtet, huksejehkot alcceseamet gávpoga ja toartna mii ollá albmái, ja dahkkot ná alcceseamet nama, amamet bie ganit miehtá eatnama!» / (2 p) Sivu 3 / 9

5 4. Besvara följande frågor kort. Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti. /(12 p) Förklara skillnaden mellan nynorska bokmål./selvitä mikä on nynorskan ja bokmålin ero. /(3 p) Vad är standardspråk? /Mitä tarkoitetaan termillä standard språk? /(3 p) Vad menas med termer som den äldre runraden den yngre runraden? /Mitä tarkoitetaan termeillä den äldre runraden den yngre runraden? /(3 p) Vad säger Kaisa Häkkinen om svenska lånord i finskan?/ Mitä Kaisa Häkkinen sanoo ruotsalaisista lainasanoista suomen kielessä? /(3 p) Sivu 4 / 9

6 Del II: Språkkunskaper (max. 60 poäng) Osa II: Kielitaito (enint. 60 pistettä) 5. I denna uppgift testas grammatisk kunskap. Tässä tehtävässä testataan kieliopin tuntemusta (max/enint. 20 p) A. Fyll i antingen sin, sitt, hans, hennes eller deras i följande meningar. Rätt svar ger 1 poäng, fel eller tomt svar ger 0 poäng./ Täytä seuraavien lauseiden tyhjiin kohtiin sin, sitt, hans, hennes tai deras. Oikea vastaus antaa 1 pistettä, väärä tai tyhjä vastaus antaa 0 pistettä. /(6 p) 1. Vi får vårt namn av våra föräldrar. Om föräldrarna skulle vägra att namnge barn får man till slut ett namn av staten. 2. I de flesta språk är det också självklart att omgivningen varierar namnformerna fritt, och därmed visar relation till namnbäraren. 3. Pratshowvärden David Letterman använder officiellt dopnamn, men när gäster vill vara förtroliga med honom är det bara Dave som gäller. 4. I Sverige har både ursprungliga dopnamn och smekform fått officiell status. Man kan till exempel heta både Bo och Bosse. 5. Vi har ett samhällssystem som utgår mer från individen själv än från plats i samhället. (Källa: Språktidningen 4/2010) B. I följande meningar ska du göra bisatser av de huvudsatser som nu står inom parentes. En korrekt bisats ger 1 poäng, en icke korrekt 0 poäng. /Tehtäväsi on tehdä sivulauseita suluissa olevista päälauseista. Oikeanmuotoinen sivulause antaa 1 pistettä, virheellinen sivulause antaa 0 pistettä. /(6 p) 1. Jag har gjort en upptäckt som pekar på att (Vi svenskar missförstår ofta smeknamn.). 2. Vi missförstår också (Vem är smeknamnen egentligen till för?) 3. I Sverige utgår vi från att det är namnbäraren själv som bestämmer över sitt namn, och (Vilka variationer av det accepteras?) Sivu 5 / 9

7 4. Vi måste ha var sin etikett, annars skulle andra inte kunna prata om oss. Egentligen inte för vår egen skull vi skulle alltid veta (Vilka är vi?), även utan namn utan för andra. 5. Man kan notera att (Svenska folket börjar i viss mån tala om kronprinsessan Viktoria som Vickan). 6. På samma sätt började min fru och jag häromåret allt oftare prata om vår städhjälp Margareta som Maggan, vilket (Det hängde tydligt samman med att vi uppskattade henne.). C. Välj rätt form för orden. Använd obestämd eller bestämd artikel eller artikellös form där det behövs. Rätt svar ger 1 poäng och fel 0 poäng. /Valitse sanan oikea muoto. Käytä tarvittaessa määräistä tai epämääräistä artikkelia tai artikkelitonta substantiivia. Oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen ja väärästä vastauksesta 0 pistettä. /(8 p) Trulig same skrev klassiker I år är det hundra år sedan (1. ensimmäinen kirja) av (2.saamelainen kirjailija) kom ut på samiska: Mutalus sàmiid birra (En bok om samernas liv), av den legendariske renskötaren Johan Turi. Med det behövdes (3. tanskalainen taitelija) för att (4.kirja) skulle bli verklighet. Emilie Demant Hatt mer eller mindre tvingade den motvillige Johan Turi att sätta sig i en stuga vid Tordeträsk under några månader. Tillsammans lyckades de skapa (5. klassikko), trots att hon knappt kunde samiska, och att Johan Turi knappt kunde skriva. Även tidigare hade litteratur getts ut på (6. eri saamelaisia murteita), men det var överhetens översatta katekeser och postillor som skulle fostra (7. saamelaiset) till ett liv i tukt och lydnad. Hundraårsjubileet uppmärksammas genom att boken ges ut som (8. äänikirja). Sivu 6 / 9

8 6. Ur följande text har vissa ord utlämnats. Din uppgift är att fylla i ord som passar in i luckorna. Rätt svar ger 1 poäng, fel svar eller tomt ger 0 poäng./ Seuraavasta tekstistä on jätetty pois tietyt sanat. Tehtäväsi on täyttää aukot sopivilla sanoilla. Oikea vastaus antaa 1 pistettä, väärä tai tyhjä vastaus antaa 0 pistettä. /(10 p) I dag kan man åka tåg från Göteborg till Stockholm 1. cirka tre timmar. Ett telefonsamtal mellan städerna kostar inte mer 2. ett lokalsamtal, och med webbkameror kan man både se och tala med varandra på 45 mils avstånd. Under de senaste hundra 3. har kommunikationerna ständigt förbättrats och avståndet mellan människor och platser har på många sätt minskat. Detta har haft effekter på en annan aspekt av kommunikation språket. Inte 4. har utvecklingen medverkat till en kraftig utjämning mellan svenska dialekter. Det har helt 5. blivit mindre och mindre skillnader 6. olika lokala varianter av talad 7.. Och även inom storstadsområdena har skillnaderna mellan stadsdelarna minskat. Att det alls är skillnad mellan dialekterna i Sveriges två största städer, beror på samma faktorer 8. gör att språk och dialekter skiljer sig åt generellt. Av dessa faktorer är avståndet det viktigaste. Och nu när avståndet i viss mening minskar, 9. man sig: Hur långt kommer dialektutjämningen egentligen att gå? Kommer en göteborgare och en 10. att tala likadant om hundra år? (Textutdraget är hämtat ur Språktidningen nr 2/2010 men delvis omstrukturerat) Sivu 7 / 9

9 7. Ordbildning. Sanojen johtaminen. Skriv orden som saknas i rätt form. Rätt svar ger 1 p, fel eller ofullständig form 0 p. /Kirjoita sanat oikeassa muodossa. Oikea muoto antaa 1 p ja väärä tai epätäydellinen muoto vastaus antaa 0 p. /(15 p) 1. Hon har (luvata) att vi får pengarna tillbaka så snart som möjligt. 2. Statsminister ger inget (lupaus) om att sänka skatten. 3. Kan datorn (ärsyttää) mina ögon? 4. Det gick inte att ta miste på resenärernas (ärsytys). 5. Jag blev (ärsyyntyä) på honom och steg upp och gick ut ur rummet. 6. En stor del av alla (nuori, subst.) använder dagligen Internet. 7. Sirius vill också vara ett idéforum för (nuori, adj.) teaterarbetare i dagens Finland. 8. Politikerna som vill (voittaa) väljarnas förtroende kan inte låta sig nöja med bristfälliga system. 9. Lotteriarrangörerna lockade med fina (voitto). 10. Skådespelaren Mikael Persbrandt förbereder sig (salassa) inför rollen som Carl Hamilton. 11. Jag var ju lite (salaperäinen) om vad jag skulle göra i lördags kväll. Några gissade rätt - det jag gjorde var att provrida en häst. 12. Jag fick en (tunne) av att jag inte hörde hemma just där. 13. Maja är väldigt (herkkä) för parfymer och det är svårt för henne att åka buss på morgnar. 14. Via den här webbplatsen kan man köpa (taimi) av olika trädsorter. 15. I hennes bok kan ni läsa om hur hon har (istuttaa) pelargoner i balkonglådor. Sivu 8 / 9

10 8. Översätt texten nedan till svenska. Översättningen ska vara skriven på korrekt svenska och motsvara det finska originalet. Fel eller luckor i översättningen bedöms med minuspoäng som dras av från maximipoängtalet 15. Fortsätt på andra sidan pappret om det visar sig vara nödvändigt./ Käännä seuraava teksti ruotsiksi. Käännöksen tulee olla virheetöntä ruotsin kieltä ja sen tulee vastata suomenkielistä alkutekstiä. Virheet ja puuttuvat käännökset arvostellaan pistein, jotka vähennetään maksimipistemäärästä 15. Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. /(15 p) Kevät on yhtä odotusta. Ensin odotetaan että lumi sulaa, sitten että tulisi kuivempi ja lämpimämpi ilma ja lehtiä puihin. Odotetaan vain sään muuttumista, pitempiä kävelylenkkejä ja metsässä samoilua, päiväretkiä ja uintihetkiä. Sitten odotetaan mökkiviikonloppuja ja kesälomaa! Kesällä voi tehdä niin paljon kaikkea hauskaa, että ei malttaisi odottaa. Mutta juuri nyt on tylsää. Elämä nyt vaan on niin normaalia, ettei ole mitään mistä kertoa. (Källa: Blogg publicerad på Helsingin sanomats nätsida ) Sivu 9 / 9

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 22.3.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 22.3.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 22.3.2010 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 TEXTFÖRSTÅELSE 1.1 1.1a 5 10 15 20 25 Läs texterna 1.1a 1.1.d och svara på frågorna

Läs mer

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation

En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Många vågar inte eller Inte många vågar? En studie av flertydiga satser med en oklar räckviddsrelation Aleksina Puro Pro gradu-avhandling Hösten 2013 Nordiska språk Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 21.3.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 21.3.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 21.3.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 TEXTFÖRSTÅELSE 1.1 1.1a 5 10 15 20 25 30 Läs texterna 1.1a 1.1e och svara på

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska

JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM. Användningen av ordet själv i dagens svenska JAG BOR SJÄLV, INTE ENSAM Användningen av ordet själv i dagens svenska Laura Grönroos Pro gradu -tutkielma Pohjoismaiset kielet Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO

Läs mer

Språkråd. Statsrådets svenska språknämnd informerar Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta tiedottaa. Redaktör: Marika Paajanen 11.6.

Språkråd. Statsrådets svenska språknämnd informerar Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta tiedottaa. Redaktör: Marika Paajanen 11.6. STATSRÅDETS SVENSKA SPRÅKNÄMND Språkråd Statsrådets svenska språknämnd informerar Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta tiedottaa 2/2004 Redaktör: Marika Paajanen 11.6.2004 Vem ger råd och hjälp i

Läs mer

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder

Raija Koskinen och Annika Puustinen. På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder Raija Koskinen och Annika Puustinen På spaning efter självförtroendet som flytt personalen och unga på ungdomsverkstäder FSKC ARBETSPAPPER 3/2015 På spaning efter självförtroende som flytt personalen

Läs mer

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 19.3.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 19.3.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA SKRIFTLIG DEL KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 19.3.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 TEXTFÖRSTÅELSE 1.1 1.1a 5 10 15 20 25 30 Läs texterna 1.1a 1.1d och besvara

Läs mer

MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING

MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL Introduktion 3 SAMHÄLLSKUNSKAP 3 Styrdokument 3 LGY11 ur centralt innehåll 3 Allmänna diskussionsfrågor för alla länder 3 Diskussionsfrågor per land 3 Sydafrika

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk. Emmi Ahola

What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk. Emmi Ahola What s up, homeboy? Anglicismer i svenskt talspråk Emmi Ahola Kandidatavhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk Våren 2015 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Syfte... 4 2 Bakgrund...

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer