SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG"

Transkript

1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Årsmöte... 4 Valda funktionärer Ordförandes sammanställning Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltaren Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, se separat bilaga... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Styrelsemöten Utställningskommittén Tävlingskommittén Ekonomi,separat Verksamhetsplan Styrelsens verksamhetsplan Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltare Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, separat... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Utställningskommittén Tävlingskommittén Budget,separat Valberedningens förslag till ny styrelse Presentationer

3 DAGORDNING FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE Mötets öppnande 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 mom. 4 i SLBK:s stadgar. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt 9 i SLBK:s stadgar 15. Val av valberedning enligt 10 i SLBK:s stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det år ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 3

4 18. Mötets avslutande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Årsmötet 2013 Ordinarie årsmöte hölls på Alviks Kulturhus i Bromma, Stockholm Vid mötet deltog 44 röstberättigande medlemmar, till mötesordförande valdes Anso Pettersson. Till nya styrelsemedlemmar efter Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius, Maria Andersson, Märta Brandts och Lia Beckman valdes: Catrin Eriksson, Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Ewa Karlsson, Linda Rydgren, Pia Hemming, Emma Ottosson, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius. Extra årsmöte 2013 Extra årsmöte hölls på Folkets Hus i Lästringe, Vid mötet deltog 36 röstberättigade medlemmar, till årsmötesordförande valdes Per-Inge Johansson.Till nya styrelsemedlemmar efter Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Marre Stigell och Pia Hemming valdes: Pamela Abrahamsson, Angelica Klavbäck, Robin Neumann, Kristina Truedsson, Emma Ottosson, Mikaela Persson Wallenius, Pia Hemming, Marre Stigell och Annika Östling.. Valda Funktionärer Styrelse från extra årsmötet: Befattning Ansvarsområde Ordförande Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare av Leonberger Nytt Medlemsansvarig AU Vice Ordförande Angelica Klavbäck AU Huvudansvarig hemsida Sekreterare Kristina Truedsson Sammanställning av årets utställningskritiker Internationell kontaktperson AU Ledamöter Mikaela P. Wallenius Sammankallande utställningskommittén Domaransvarig Emma Ottosson Robin Neumann Suppleanter Marre Stigell Aktivitetsombudsansvarig Sammankallande MH kommittén Sammankallande Tävling 4

5 Annika Östling Befattning Adjungerad Kassör Anette Jacobsson Ansvarsområde Revisor Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter Revisorsuppleanter Annette Berntsson Liza Darmell Valberedning Camilla Johansson Veronica Kvistrum Christina Utbult Avel & Hälsa Therése Hällström Märta Brandts MH kommittén Robin Neumann Angelica Klavbäck Christian Klavbäck Linda Svahn Pamela Abrahamsson Sammankallande Sammankallande Sammankallande Utställningskommittén Mikaela P. Wallenius CUA,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brandts CUA (Nicklas Lundh anmälningsmottagare, katalogskrivare) Tävlingskommittén Marre Stigell Maria Sundqvist Eva-Charlott Ekesäter Sammankallande & lydnad, bruks & rallylydnad Viltspår Vatten Aktivitetsombudsansvarig 5

6 Emma Ottosson Leonberger-Nytt Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare Åsa Hemberg Redaktör Lennart Stahl Redaktion Tomas Gustavsson Avgick under 2013 Susanne Lindblom Redaktion Cecilia Lundqvist Redaktion från nov 2013 Hemsidan Pirkko Andersson Styrelsen Materialförvaltare Annelie Hofving Avgår under året, Pamela Abrahamsson tar över Ordförande sammandrag av 2013 Pamela Abrahamsson I princip kontrolleras mailen flera gånger varje dag. Det har funnits tillfällen som varit arbetsrelaterade som gjort att någon dag missats då inget nätverk funnits på plats, framför allt under november och december. Stormen Sven hade även sin inverkan under några dagar. Den klubbrelaterade telefonkontakten har också varit dagligen. Det kan innebära samtal med styrelsemedlemmar, kommittéer, SKK, medlemmar, icke medlemmar, jordbruksverket, skatteverket, posten, SBK, tryckeriet, länsstyrelsen m.m. Klubbrelaterade samtal till ordförande ligger på ca per månad. I dessa samtal ingår givetvis samtal med styrelsemedlemmar också. Början av varje år innebär även planering inför kommande årsmöte. Påminnelser ska skickas ut om verksamhetsberättelser/planer, detta brukar innebära mycket tjatande och sent brukar det bli trots att det påminns i god tid. Så snabbt man har någon funktion i klubben SKA berättelserna skrivas annars har man inte fullföljt sitt uppdrag som man tagit på sig. Plats och lokal ska bokas inför årsmötet. I år började jag med att kontakta studiefrämjandet och Agria men ingen hade lämpliga lokaler av olika anledningar, oftast var de för små. Brukshundklubbarna hade inte tillräckligt med plats heller då vi förväntade oss ett välbesökt möte. Lokalen som bokades låg tyvärr dumt till för parkering visades det när vi var på plats. Årsmötesordförande och sekreterare söktes i närområdet för att slippa stora resekostnader. Enklare fika och dryck ska handlas och fixas på plats. Medlemslistor, dagordningar, årsmöteshandlingar ska beställas och skrivas ut. Nycklar fick hämtas av någon tidigt på morgonen som sedan fick vänta på plats de kommande timmarna innan mötet började. Det blev lite trassel då siffrorna kastats om på platsen vi skulle till. Det ska svaras och förklaras på facebook och i telefon. Reseräkningar/arvode, blommor och ev. blomstercheckar ska ordnas. Diplom ska tryckas och skrivas i för hand till personerna som lämnat blod till 6

7 cancerforskningen på sina hundar, pokaler ska beställas till alla 1-3 placeringar för respektive guldlista. Namn, stavning, placeringar dubbelkollas flera gånger innan beställningen går iväg. Bilarna packas fulla med klubbmaterial om det ska lämnas över på plats till ny styrelse. I år tillträdde en ny styrelse vilket innebär ett enormt arbete att sättas sig in i allt. Det är ett otacksamt arbete som inte går att göra tillräckligt fort för att hinna med det medlemmarna kräver samtidigt. Mycket material mailas även över från gamla till nya styrelsen och det ska sorteras, gås igenom, skickas vidare till den som blir ansvarig m.m. SKK, skatteverket, posten, banken m.m. ska kontaktas omgående för att få allt att flyta på. Samtidigt rasar det på i en väldig fart på facebook, i ett forum som en annan styrelse öppnat och som man blir tvungen att ta över omgående. Samtalen till SKK blir många om hur man ska hantera det. Mycket händer på kort tid och styrelsen får kalla till ett extra årsmöte i maj. Detta innebär att återigen ska lokal bokas, årsmötesordförande fixas, dagordningar, medlemslistor m.m. En ny styrelse röstas in och återigen ska SKK, skatteverket, bank, post m.m. kontaktas. Detta visar sig flera gånger under året ge problem. Fakturor går under nästa hela året till fel person trots att bytet meddelats. Mycket mail och telefonsamtal för att få rätsida på det men fortfarande i november kommer en faktura fel. Detta innebär även kontakt med inkassoföretag för att förklara och få det avskrivet. Detta har löst sig varje gång, men skapar mycket merarbete för både styrelse och kassör. Extra tidningar skickas till fel person och får skickas vidare o.s.v. Ljusberäkningar görs i juni för hanhundslistan med programmet Lathunden/Genetica. Dessvärre är klubbens program för gamla och går inte att uppgradera längre utan har skötts med ett privatägt program det sista. Nytt program kan köpas in till klubben beroende på vad som bestäms vid RAS mötena. Kontakt hålls med alla kommittéer under året och info skickas till mig för att jag ska kunna vara insatt i vad som sker och för att se om t.ex. hjälp behövs. Jag har också valt att åka med ner till Unionsmötet, i Leonberg, med vår internationella kontaktperson, dock har klubben bara betalt för en person. Jag har i år deltagit på två ordförande utbildningar, en i våras och en i höstas, via SKK, dessa har jag betalt själv då klubben redan stått för en ordförande utbildning för mig. Alla utbildningarna har varit intressanta och gett tips för att förenkla klubbarbetet. Tyvärr går mycket tid till att diskuteras hur facebook ska hanteras på dessa utbildningar. Jag upplever att problemet finns i var och varannan klubb och hund och häst världen är värst och står för flest polisanmälningar. Jag är evigt tacksam till er som ställer upp och hjälper klubben med utställningarna! 7

8 Avel & Hälsa Verksamhetsberättelse I avelsrådet har Therese Hällström (sammankallande) och Märta Brandts varit verksamma under året. Therese Hällström har haft det huvudsakliga ansvaret över valphänvisningen och Märta Brandts har bland annat varit ansvarig över att beräkna inavelgrader vid utländska kombinationer. Tillsammans har de tagit fram statistik och fakta från sakkunniga, samt sammanställt statistik från SKK Avelsdata och Lathunden. Under året har de tagit emot flertal samtal och mail kring avel och uppfödning på leonberger. Flertalet inavelberäkningar har gjorts i Geneticas program LATHUNDEN. Mycket av årets avelsråds arbete har gått åt till att förbereda inför RAS revideringen. En enkät gjordes och låg på hemsidan för att ta in önskemål, åsikter och tips kring RAS-revideringen. Enkäten var uppbyggd efter nuvarande RAS. Ca 70 svar inkom på enkäten. Under föregående år (2012) startades uppfödarmöten runt om i landet. Dessa fortsatte under 2013, men utökades till att bli RAS-möten. Under 2013 bjöds alla intresserade medlemmar in till fyra stycken RAS-möten runt om i landet, Lästringe (Nyköping), Malmö, Göteborg och Dala- Husby (Hedemora). Tyvärr blev första mötet inställt i Lästringe på grund utav för få anmälda. Avslutande RAS-mötet hölls i Norrköping den 1 februari Under året 2013 har statistiksammanställningar över aveln och hälsan hos leonberger sammanställt och presenterats i Leonberger Nytt och på hemsidan. Dessutom har nyhetsbrev i form av uppfödarbrev utgått via mail, där har bland annat en sammanställning av AGRIA Breed Profile presenterats och förklarats. Leonbergen har äran att få vara med i ett forskningsprojekt från SLU. Emma Ivansson är forskningsansvarig för Osteosarkom/Skelettcancer projektet. I slutet av 2013 gjorde projektet stora framsteg genom att de utökade projektet och började samarbeta med forskare i USA och Europa. Detta har gjort att analyseringen av blod kan starta under våren Alla är dock fortfarande hjärtligt välkomna att lämna blod till forskningsprojektet, alla hundar över sex år får lämna blod, samt alla hundar oavsett ålder som drabbats av skelettcancer. Leonberger statistik: 145 tikar och 150 hanar, totalt 295 stycken hundar registrerades under 2013, varav 9 stycken var importerade. 8

9 Antal registrerade har sjunkit de senaste åren. Under år 2013 har 45 stycken kullar fötts i Sverige, dessa fördelade på 29 stycken hanar, som gått i avel. Inavegraden har sjunkit de senaste åren, den genomsnittliga inavelgraden för 2013 låg på 1 %. 2 kullar födda under 2013 hade en inavelgrad mellan 6,25 % och 12,49 %. 2 nya kennelnamn på leonberger ansöktes och godkändes under HD, Höftledsröntgen: Antal höftledsröntgade hundar har sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35% röntgade. Av hundar födda år 2007 är 45 % röntgade. ED, Armbågsröntgen: Antal armbågsledsröntgade hundar har också sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35 % röntgade. Av hundar födda år 2007 är 44 % röntgade. 9

10 Hemsida Angelica Klavbäck huvudansvarig Pamela Abrahamsson Mikaela P. Wallenius utställning Marre Stigell tävling Kristina Truedsson kritiker, protokoll Pirkko Andersson En sista förbättring av hemsidan har gjorts. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året och i princip har det inneburit att hemsidan uppdaterats varje vecka, periodvis även dagligen. Det har fungerat bra att flera har administrerat hemsidan. Vissa uppdateringar tar bara någon minut medans andra kan ta ett par timmar. Administrationen för hemsidan är enkel men krånglar lätt vilket gör att flertalet gånger får man börja om med det man nästa hunnit slutföra. Förstasidan krånglade en period och text försvann upprepade gånger och var tvungen att återställas gång på gång. Ibland märkte man inte att någon länk slutat fungera förrän någon påtalade det. Detta försöktes då åtgärdas omedelbart. Dessa småsaker tar mer tid än man tror. Dokument uppdateras för att vara aktuella och det uppskattas även när medlemmar meddelar att de hittat något som inte är aktuellt längre utan behöver uppdateras. Detta gäller även vid önskemål om att något borde framhävas bättre. Materialförvaltare Annelie Hofving/Pamela Abrahamsson Under slutet av året reades kläderna ut och det som inte gick åt skänktes till rasspecialerna. Kvar finns bilstreamers och The Leonberger-bok års almanackor gick alla åt och såldes för 130:- Domaransvarig * Se Utställningskommittén Internationell kontaktperson Kristina Truedsson År 2013 deltog jag tillsammans med ordförande Pamela Abrahamsson på Unionsmötet i Leonberg. Ena resan betalades privat, så även halva rumshyran. Unionen ska hålla ett domarseminarium under mars månad Vi har bett en del medlemsländer att skriva ihop en liten berättelse om sina klubbar som vi sedan ska publicera i LB-Nytt efterhand som dom kommer in. Kassör Anette Jacobsson/Adjungerad Se separat dokument. 10

11 Leonberger Nytt Åsa Hemberg Lennart Stahl Tomas Gustavssom, avgår under året Susanne Lindblom Cecilia Lundqvist Tidningen har manusstopp 4 gånger per år och är minsta antalet tidningar som ska utgå för att bli momsbefriad. Framförallt för redaktören men även för redaktionen är dessa fyra tillfällen hektiska. Från manusstopp till tidningen ska dimpa ner i lådan ska de gå ca 6 veckor. Ibland är det svårt att hålla då manusstoppet inte alltid hålls. Men det har dock blivit mycket bättre! Vissa återkommande reportage i tidningen är oftast de som kräver mest påminnelser om att inkomma i tid. Många bilder är av dålig kvalitet och medlemmar får kontaktas för att höra om de har möjlighet att inkomma med bättre bilder. Redaktören är dessutom i princip självlärd och har lagt ner massor med timmar både för att lära sig mer och få ut tidningen till medlemmarna i tid. Strax innan den ska till tryck skickas den ut till redaktion och styrelse för korrekturläsning och inför jul blir det kortare tid än vanligt att korrekturläsa. Tryckeriet går för högtryck inför jul vilket innebär att redaktören har kortare tid på sig att sammanställa allt. När korrekturen utgår så beställs tidningsfilen från SKK för att vara så uppdaterad som möjligt. Vissa gånger saknar några medlemmar tidningen och medlemsansvarig får vänta in extra tidningarna och skicka ut dem separat. Redaktören sköter även klubbens almanacka som gjort 2 år på raken nu. Arbetet med almanackan börjar under sommaren för att få den färdig i tid. Mycket bilder inkommer men tyvärr är många av för dålig kvalitet och vid tryck skulle de bli alldeles för dåliga. Aktivtetsansvarig Emma Ottosson Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer till alla aktivitetsombud. Presentation skickades i början av året och koll gjordes så alla ombud fortfarande var aktuella. Uppgifterna till ombuden på hemsida och i tidning ska stämma och ombud har sökts till de områden som fattas i landet. Även redaktionen har gått in för att påminna ombuden om manusstoppen då det tyvärr är ytterst få ombud som skriver till tidningen. Detta innebär att de inte fullgjort sitt uppdrag som ombud. Aktivitetsombuden Blekinge Vakant Dalarna Rose-Marie Smedbakken Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Norrbotten Seija Huhtala Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Mellersta Norrland Jessica Lundquist Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag 11

12 Närke Vakant Skåne Kristina Truedsson och Karolina Albihn Vi har haft åtta träffar under året. 16 februari / Skogspromenad i en snötyngd skog i Vedema strax utanför Hässleholm. 3 mars / Utställningsträning i Skäralid med grillning 20 arpil / Promenad i Bokskogen med fika i Slottskaféet 4 maj / Årlig träff i Ystad 25 augusti / Promenad i Skäralid. 31 oktober / Rally Lydnad på Järavallen 1 december / Advenstpromenad 26 december / Annandagspromenad på Järavallen med julklappsbyte och fika. Aktivitetsombudssidan har uppdaterats under året med kommande träffar och i träffarkivet. Ibland har det tagit lite tid då det kan vara lite trixande att få sidan att fungera som vi vill. Men med lite tålamod så har det brukat fungera till sist. Vi tackar alla för att ni kommit till träffarna och så tar vi nya tag på det nya året. Kristina o Karolina Småland/Öland Ann Lennartsson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Stockholm Jennie Trouin Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södermanland Kathy Karlsson och Kerstin Jernström Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södra Norrland Mikael Axenhag Söndag 24 Februari: Uppstartsträff, promenad i Högbo Bruk med 11 glada lejon. Söndag 24 Mars: Tipspromenad med våfflor i Årsunda och 12 glada lejon. Uppland Monica Österwall Upplandslejonen har under 2013 haft fem träffar. Eftersom uppslutningen varit sådär har vi nöjt oss med att gå hundpromenader med lite husse- och mattefika. Två badturer blev det också, en i Fjällnora och en i Lafssjön, med glada, våta vovvar. 12

13 Värmland Vakant Västerbotten Vakant Västernorrland Marie Söderqvist Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag S. Norrland Vakant Västmanland Helén Öhrsvik Hjerpe Dålig uppslutning och har pga det fått ställa in träffarna. Västra Götaland-Södra Vakant Västra Götaland-Norra Annelie Levin Har haft 3 träffar under året med varierande antal deltagare. På dom träffarna har vi haft Utställningsträning och härliga skogspromenader och en stadspromenad. Östergötland Maria-Helen Andersson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Medlemsansvarig Pamela Abrahamsson Månadsvis kommer nya medlemslistor från SKK, utgående medlemmar, felaktiga betalningar, nya medlemmar m.m Dessa listor gås igenom då och då, främst i samband med utställningar men även för att titta så personer är medlemmar och har rätt att finnas med på hemsidan med sin länkar tex. Detta är oerhört tidskrävande och vi hjälps åt inom styrelsen. Mycket skrivs ut och ska skickas till nya Leonbergerägare. Periodvis blir det en del samtal som undrar varför de får ett erbjudande när de redan haft Leonberger innan och ibland redan är medlemmar. Listor kommer sporadiskt under månaderna om nya Leonbergerägare och dokument skickas ut. Valppaket med information skickas ut av medlemsansvarig och mängden som utgår varierar under året beroende på antal kullar. Adressändringar görs via medlemsansvarig eller SKK. MH-Kommittén Robin Neumann Sammankallande 8 mentalbeskrivningar planerades i år och ett av dem fick ställas in i Gnesta. Under en mentalbeskrivning krävs en beskrivare, en testledare och i varje fall 3 figuranter. En av dessa figuranter ska troligtvis ordna med mat, dryck och fika. Ett MH är en heldag. 13

14 Från tidig morgon till sen eftermiddag innan allt är färdigt. Inför Mh:t ska det sammanställas deltagarlistor, beställas protokoll dessa ska även förarbetas med uppgifter, betalningar ska gås igenom och allt som oftast fattas det betalningar och man får påminna. Flertalet ekipage lämnar ofta återbud i sista sekund och nya hundar ska jagas för att fylla upp 8 platser. 8 hundar behövs för att det ska gå runt. Klubbens bana i Nossebro har fördelen att vi som är utbildade i klubbens regi har arbetat gratis, hur många gånger beror på vad utbildningarna kostat. Dock har vi som utbildats fortsatt att arbeta gratis för att tjäna in de slantarna som går till klubben. Banan ska förberedas innan alla deltagare kommer och även plockas ihop när alla ekipage är färdiga för dagen. Banan ska skötas under året och anordningarna runt banan behöver underhållas. Reseräkningar/arvoden ska fixas till de som har rätt till det och allt ska rapporteras in till SKK så det kan registreras. Statistik gås igenom under året för att se hur många Leonberger som beskrivs och om eller hur de förändras genom åren. En idealprofil såg sitt slutskede i år och den finns nu att hitta på hemsidan. Här har du möjlighet att jämföra med din hunds egna protokoll för att se hur en leonberger ska vara enligt rasstandarden. I tidningen har det funnits information om hur ett MH går till och vad som sker runt banan. Dock har inga fler föreläsningar planerats kring mentalitet i år då förra årets tre föreläsningar fick ställas in. På fram marsch är även BPH och viss info är utlagd på hemsidan. Diskussioner har förts med SKK för att förstå skillnader mellan MH och BPH, fördelarna och nackdelarna. Under 2013 har ett BPH genomförts i klubbens regi. Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Vid behov har frågor behandlats av AU mellan dessa möten. Mötesdatum Frånvarande Konstiturerande styrelsemöte-emma Ottosson, Marre Stigell Telefonmöte Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Konstituerande styrelsemöte-pia Hemming, Emma Ottosson, Annika Östling Morokulien-KristinaTruedsson, Annika Östling, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius, Emma Ottosson Telefonmöte-Pia Hemming, Emma Ottosson Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Pia Hemming, Annika Östling Telefonmöte-Robin Neumann, Angelica Klavbäck, Marre Stigell Telefonmöte-Angelica Klavbäck Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Styrelsemedlemmarnas närvaro vid gångna verksamhetsårets styrelsemöten Styrelse Mikael Axenhag 5 av 5 (100%) Angelica Klavbäck 5 av 5 (100%) Emma Ottosson 4 av 5 ( 80%) 14

15 Marre Stigell 4 av 5 ( 80%) Catrin Eriksson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Pia Hemming 2 av 5 ( 40%) Eva Karlsson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Mikaela Persson-Wallenius 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Linda Rydgren 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Styrelse Pamela Abrahamsson 8 av 8 (100%) Kristina Truedsson 7 av 8 ( 88%) Robin Neumann 7 av 8 ( 88%) Mikaela Persson-Wallenius 7 av 8 ( 88%) Marre Stigell 6 av 8 ( 75%) Annika Östling 3 av 8 ( 38%) Emma Ottosson 2 av 8 ( 25%) Angelica Klavbäck 2 av 8 ( 25%) Pia Hemming 1 av 8 ( 13%) avgick mellan mötet och Utställningskommittén Mikaela Persson-Wallenius,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brands Varje utställning planeras och ansöks om 3 år i förväg hos SKK. Då minskade funktionärer kring utställningarna gjort att det alldeles för många gånger innebär att man är ute i sista sekund har större ansvar lagts på styrelsen för att se till att det flyter på. Domare och ringsekreterare ska bokas långt i förväg och kontrakteras. Ibland finns det skäl att vi väntar men då är det medtaget i beräkningarna. I år beställs pokaler och rosetter inför varje utställning och skickas direkt till den det berör. Tidigare har vi sambeställt för hela året då det blivit billigare. Men detta har ställt till det då det ska skickas vidare uti landet via andra utställare. Ibland ska det mellanlanda på många ställen och risken ökar för att det kommer bort, går sönder eller glöms av. Rosetter och pokaler sammanställs efter varje utställning och enbart det som behövs beställs till kommande rasspecial. Detta gör att utgifterna hålls nere. Överblivna pokaler får eventuellt en ny plakett och kan användas igen. Det är mycket pokaler och rosetter och det är ett tidskrävande arbete att hålla iordning för att hålla utgifterna nere. Under 2013 har domare och ringsekreterare kontrakterats för rasspecialerna 2014 och Planeringen av 2016 års rasspecialer har påbörjats och fortgår löpande. Under år 2013 började klubben att trycka utställningskatalogerna i ett mindre format A5 (ett halvt A4), vilket varit mycket positivt. Kommittén har också uppdaterat informationsbladet som varje ansvarig får inför arrangerande av rasspecial i SLBK s regi. Samarbetet i kommittén har varit bra och under året har vi delat upp olika ansvarsområden för att få en bättre struktur i gruppen. Vi har även valt att en person kontrakterar domare och ringsekreterare medan den andre samlar alla kontrakt i en pärm för att allt ska vara på samma plats. SLBK s specialutställningar

16 Köping Domare: Willi Güllix - Hanar (46st). Wolfgang Meyer - Tikar (54st) BIR: Vallonbygdens Crazy In Beer Äg: Catrin Eriksson & Monica Sjöberg BIM: Knockando s Winther In Salinas Äg: Ruth Lintonsson BIR-vet: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIS-valp: Grytetorp Stand By Me Äg: Linda Rydgren Köpingutställningen flöt på bra. Detta tack vare att personer på plats frivilligt ställde upp och hjälte till då de såg att det fanns mycket att göra under dagen. Främst med utdelandet av priser. Vi hade lite funderingar på om det skulle bli stressigt att hinna med då en av domarna skulle med ett plan senare på kvällen men det visade sig att tiden var bra tilltagen. Vi städade och plockade undan så gott det gick med de verktyg som fanns i garaget men fick ändå en räkning på städning då de ansåg att det inte gjorts bra nog. Då detta är ett problem vi haft tidigare med denna lokalägare anser vi att detta var sista gången vi valde att hyra garaget Morokulien Domare: Joao Vasco Pocas (Portugal). Antal anmälda 69 st BIR: Skjaergaardens Profumo Di Molise Äg: Tone Mosby BIM: Skjaergaardens I Copied The Monkeys Äg: Heidi Stigberg BIR veteran: Skjaergaardens Chief of Potowatomi Äg: Tone Mosby/Laila Kleveland BIM veteran: Unesca von Löwengarten Äg: Lillemor Christensson BIS valp: Skjaergaardens Merry Merry Xmas Äg: Tone Mosby Rasspecialen i Morokulien samordnades med den Norska Leonbergerklubben. Klubbarna har samarbetet tidigare, men i år var kommunikationen inte den bästa och detta på grund av flera olika anledningar. Kostnaderna för domare, boende och resor vart väldigt dyrt och notan delades med den norska klubben. I början av året inträdde nya införselregler till Norge, vilket man inte kände till när specialen bokades från början, detta uppdagades först efter årsmötet. Det blev en del konflikter, där många medlemmar från Sverige inte tyckte det var okej att behöva åka till veterinären för att få hunden avmaskad inför resan, vilket vi så klart hade full förståelse för. Diskussioner fördes om vart utställningen skulle vara, om det var på norsk eller svensk mark. Därför valde vi att flytta ringen till svensk mark efter att den norska specialen var avslutad. Tack vare otrolig hjälp från utställare och besökare gjorde vi dagen till en trevlig utställning Vännäs Domare: Annika Ulltveit-Moe. Antal anmälda: 36 st BIR: Leodals Belize Äg: Angelica Klavbäck BIM: Gep's Big Bear's White Wolf Äg: Gina E Persson BIS-valp: Lejonklippans Mirakel Rambo Äg: Emma Ottosson BIR-veteran: Martenlakes Final Mojo Magnifico Äg: Mimmi Gruffman-Rönnlund Rasspecialen i Vännäs innebar stora problem med sponsorfodret. Fodret blev inte hämtat/utlämnat i tid inför specialen då mottagaren inte gick att nå. Dock begärdes fodret ut i efterhand och användes av ansvarig för Vännäs specialen (ansvarig på plats). Klubben fakturerade ansvarig kostnaden för fodret som uteblev till specialen. ProPlan skickade ut presentkort i efterhand till alla BIR och BIM placeringar trots att problemet inte uppstod pga dem. 16

17 Motala Domare: Johan Andersson tikar, Nina Lönner-Anderson hanar. Antal anmälda: 123 st BIR: Gep's Big Bear's Peace Äg: Gina E Persson BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Äg: Margareta Mix & Märta Brandts BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se Äg: Elisabeth Joelsson BIR-veteran: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIM-veteran: Lejonklippans Smilla Skeppmora Äg: Marina Fredriksson I det stora hela var detta en väldigt uppskattad utställning, bra utställningsplats med skugga där det behövdes. Något dålig plats för parkering. Dock blev toaletterna under dagen fulla och ingen ansvarig på plats bytte ut dem. Dessutom hade vi diskuterat att serveringen skulle ha vegetariska alternativ, något som inte fanns under dagen. Vi tog upp detta med den ansvariga brukshundklubben men de anser inte att SLBK får något avdrag på platshyran trots detta Gävle, Högbo Bruk. Domare: Mimmi Gruffman-Rönnlund. Antal anmälda: 68 st BIR: Knockando's Winther In Salinas BIM: Vallonbygdens Crazy In Beer BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se BIR-veteran: Kusbolejonets Interesting Dream Denna utställning samordnades med GÄKK som var väldigt generösa och samarbetsvilliga. Vi fick använda oss av deras bestyrelse och kommissarie. De byggde upp ring, stod för tält osv. Vi har inte fått in några som helst klagomål på denna utställning och har insett att detta med samordnande av specialer med en länsklubb verkligen underlättar! Därför försöker vi lägga framtida utställningar i samband med länsklubbutställningar för att främja ett samarbete. Ett stort arbete fick läggas ner på att ordna foder. Fodret som inte levererades i tid till Vännäs skulle gått vidare till Gävle, detta gick ju dock inte då fodret inte fanns kvar. Foder fick beställas från två olika internetbutiker och inhandlas i djurbutiker då ett och samma ställa inte hade tillräckliga mängder för att täcka upp till alla utställare som placerades. Klubben har även haft olika vinnarlistor där 2013 års resultat ser ut så här: Guldlejon: Guldlejoninna: Veterantik: Veteranhane: Mestvinnande uppfödare: Mestvinnande avelshund: Gep`s Big Bear s Peace Knockando s Winther In Salinas Kusbolejonet Interesting Dream Teamaides Hjälten Hero Gep`s Big Bear s Kennel Fablernas Young Rebell Tävlingskommittén Bruks, lydnad & rallylydnad Marre Stigell Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer för övriga i kommittén. Skriver till varje tidning och beräknar guldlistor och uppdaterar dessa på hemsidan och skickar in till tidningen. I år har en ansökan skickats in till SKK ang. 17

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Styrelsemöte SRRS mellan 100805

Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring, Camilla Bergström. Meddelat förhinder: Karin Karlsson Plats: Ulrika Törnqvist, Lindesberg 1 Mötet

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

SRRS/Skåne mötesprotokoll

SRRS/Skåne mötesprotokoll 20141013 20141014 (ordförande), (kassör), (sekreterare), Cornelia 1/5 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen. 3 Val av protokollförare

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte

Protokoll fört vid Cockerspanielklubbens styrelsemöte Plats: Uppland Väsby Datum: 2010-11-27/28 Sida: 1 Närvarande: Anneli Hultén, Eva Börtin Bergquist, Åsa Einarsson, Henrik Johansson, Marie Johansson, Sofie Jörgensen, Annika Stjärneving, Cecilia Palmaues

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE +9 PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-01-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, CAROLINE REMULA, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON FRÅN 11

Läs mer

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping

Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping Årsmöte Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping ~ 1 ~ DAGORDNING vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 21 mars 2015 i Jönköping 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141126 Närvarande Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Sara Lahti SL Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll- Datum: 2015-02-26 Möte nr 13/2014 296-318 Plats och tid: Telefonmöte, kl 19.00-21.00 Beslutande: Suppleanter: Frånvarande: Mötets sekreterare: Justerare: Sussie Signell, Eva Hildebrand, Maria Pettersson,

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer