SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG"

Transkript

1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Årsmöte... 4 Valda funktionärer Ordförandes sammanställning Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltaren Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, se separat bilaga... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Styrelsemöten Utställningskommittén Tävlingskommittén Ekonomi,separat Verksamhetsplan Styrelsens verksamhetsplan Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltare Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, separat... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Utställningskommittén Tävlingskommittén Budget,separat Valberedningens förslag till ny styrelse Presentationer

3 DAGORDNING FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE Mötets öppnande 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 mom. 4 i SLBK:s stadgar. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt 9 i SLBK:s stadgar 15. Val av valberedning enligt 10 i SLBK:s stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det år ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 3

4 18. Mötets avslutande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Årsmötet 2013 Ordinarie årsmöte hölls på Alviks Kulturhus i Bromma, Stockholm Vid mötet deltog 44 röstberättigande medlemmar, till mötesordförande valdes Anso Pettersson. Till nya styrelsemedlemmar efter Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius, Maria Andersson, Märta Brandts och Lia Beckman valdes: Catrin Eriksson, Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Ewa Karlsson, Linda Rydgren, Pia Hemming, Emma Ottosson, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius. Extra årsmöte 2013 Extra årsmöte hölls på Folkets Hus i Lästringe, Vid mötet deltog 36 röstberättigade medlemmar, till årsmötesordförande valdes Per-Inge Johansson.Till nya styrelsemedlemmar efter Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Marre Stigell och Pia Hemming valdes: Pamela Abrahamsson, Angelica Klavbäck, Robin Neumann, Kristina Truedsson, Emma Ottosson, Mikaela Persson Wallenius, Pia Hemming, Marre Stigell och Annika Östling.. Valda Funktionärer Styrelse från extra årsmötet: Befattning Ansvarsområde Ordförande Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare av Leonberger Nytt Medlemsansvarig AU Vice Ordförande Angelica Klavbäck AU Huvudansvarig hemsida Sekreterare Kristina Truedsson Sammanställning av årets utställningskritiker Internationell kontaktperson AU Ledamöter Mikaela P. Wallenius Sammankallande utställningskommittén Domaransvarig Emma Ottosson Robin Neumann Suppleanter Marre Stigell Aktivitetsombudsansvarig Sammankallande MH kommittén Sammankallande Tävling 4

5 Annika Östling Befattning Adjungerad Kassör Anette Jacobsson Ansvarsområde Revisor Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter Revisorsuppleanter Annette Berntsson Liza Darmell Valberedning Camilla Johansson Veronica Kvistrum Christina Utbult Avel & Hälsa Therése Hällström Märta Brandts MH kommittén Robin Neumann Angelica Klavbäck Christian Klavbäck Linda Svahn Pamela Abrahamsson Sammankallande Sammankallande Sammankallande Utställningskommittén Mikaela P. Wallenius CUA,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brandts CUA (Nicklas Lundh anmälningsmottagare, katalogskrivare) Tävlingskommittén Marre Stigell Maria Sundqvist Eva-Charlott Ekesäter Sammankallande & lydnad, bruks & rallylydnad Viltspår Vatten Aktivitetsombudsansvarig 5

6 Emma Ottosson Leonberger-Nytt Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare Åsa Hemberg Redaktör Lennart Stahl Redaktion Tomas Gustavsson Avgick under 2013 Susanne Lindblom Redaktion Cecilia Lundqvist Redaktion från nov 2013 Hemsidan Pirkko Andersson Styrelsen Materialförvaltare Annelie Hofving Avgår under året, Pamela Abrahamsson tar över Ordförande sammandrag av 2013 Pamela Abrahamsson I princip kontrolleras mailen flera gånger varje dag. Det har funnits tillfällen som varit arbetsrelaterade som gjort att någon dag missats då inget nätverk funnits på plats, framför allt under november och december. Stormen Sven hade även sin inverkan under några dagar. Den klubbrelaterade telefonkontakten har också varit dagligen. Det kan innebära samtal med styrelsemedlemmar, kommittéer, SKK, medlemmar, icke medlemmar, jordbruksverket, skatteverket, posten, SBK, tryckeriet, länsstyrelsen m.m. Klubbrelaterade samtal till ordförande ligger på ca per månad. I dessa samtal ingår givetvis samtal med styrelsemedlemmar också. Början av varje år innebär även planering inför kommande årsmöte. Påminnelser ska skickas ut om verksamhetsberättelser/planer, detta brukar innebära mycket tjatande och sent brukar det bli trots att det påminns i god tid. Så snabbt man har någon funktion i klubben SKA berättelserna skrivas annars har man inte fullföljt sitt uppdrag som man tagit på sig. Plats och lokal ska bokas inför årsmötet. I år började jag med att kontakta studiefrämjandet och Agria men ingen hade lämpliga lokaler av olika anledningar, oftast var de för små. Brukshundklubbarna hade inte tillräckligt med plats heller då vi förväntade oss ett välbesökt möte. Lokalen som bokades låg tyvärr dumt till för parkering visades det när vi var på plats. Årsmötesordförande och sekreterare söktes i närområdet för att slippa stora resekostnader. Enklare fika och dryck ska handlas och fixas på plats. Medlemslistor, dagordningar, årsmöteshandlingar ska beställas och skrivas ut. Nycklar fick hämtas av någon tidigt på morgonen som sedan fick vänta på plats de kommande timmarna innan mötet började. Det blev lite trassel då siffrorna kastats om på platsen vi skulle till. Det ska svaras och förklaras på facebook och i telefon. Reseräkningar/arvode, blommor och ev. blomstercheckar ska ordnas. Diplom ska tryckas och skrivas i för hand till personerna som lämnat blod till 6

7 cancerforskningen på sina hundar, pokaler ska beställas till alla 1-3 placeringar för respektive guldlista. Namn, stavning, placeringar dubbelkollas flera gånger innan beställningen går iväg. Bilarna packas fulla med klubbmaterial om det ska lämnas över på plats till ny styrelse. I år tillträdde en ny styrelse vilket innebär ett enormt arbete att sättas sig in i allt. Det är ett otacksamt arbete som inte går att göra tillräckligt fort för att hinna med det medlemmarna kräver samtidigt. Mycket material mailas även över från gamla till nya styrelsen och det ska sorteras, gås igenom, skickas vidare till den som blir ansvarig m.m. SKK, skatteverket, posten, banken m.m. ska kontaktas omgående för att få allt att flyta på. Samtidigt rasar det på i en väldig fart på facebook, i ett forum som en annan styrelse öppnat och som man blir tvungen att ta över omgående. Samtalen till SKK blir många om hur man ska hantera det. Mycket händer på kort tid och styrelsen får kalla till ett extra årsmöte i maj. Detta innebär att återigen ska lokal bokas, årsmötesordförande fixas, dagordningar, medlemslistor m.m. En ny styrelse röstas in och återigen ska SKK, skatteverket, bank, post m.m. kontaktas. Detta visar sig flera gånger under året ge problem. Fakturor går under nästa hela året till fel person trots att bytet meddelats. Mycket mail och telefonsamtal för att få rätsida på det men fortfarande i november kommer en faktura fel. Detta innebär även kontakt med inkassoföretag för att förklara och få det avskrivet. Detta har löst sig varje gång, men skapar mycket merarbete för både styrelse och kassör. Extra tidningar skickas till fel person och får skickas vidare o.s.v. Ljusberäkningar görs i juni för hanhundslistan med programmet Lathunden/Genetica. Dessvärre är klubbens program för gamla och går inte att uppgradera längre utan har skötts med ett privatägt program det sista. Nytt program kan köpas in till klubben beroende på vad som bestäms vid RAS mötena. Kontakt hålls med alla kommittéer under året och info skickas till mig för att jag ska kunna vara insatt i vad som sker och för att se om t.ex. hjälp behövs. Jag har också valt att åka med ner till Unionsmötet, i Leonberg, med vår internationella kontaktperson, dock har klubben bara betalt för en person. Jag har i år deltagit på två ordförande utbildningar, en i våras och en i höstas, via SKK, dessa har jag betalt själv då klubben redan stått för en ordförande utbildning för mig. Alla utbildningarna har varit intressanta och gett tips för att förenkla klubbarbetet. Tyvärr går mycket tid till att diskuteras hur facebook ska hanteras på dessa utbildningar. Jag upplever att problemet finns i var och varannan klubb och hund och häst världen är värst och står för flest polisanmälningar. Jag är evigt tacksam till er som ställer upp och hjälper klubben med utställningarna! 7

8 Avel & Hälsa Verksamhetsberättelse I avelsrådet har Therese Hällström (sammankallande) och Märta Brandts varit verksamma under året. Therese Hällström har haft det huvudsakliga ansvaret över valphänvisningen och Märta Brandts har bland annat varit ansvarig över att beräkna inavelgrader vid utländska kombinationer. Tillsammans har de tagit fram statistik och fakta från sakkunniga, samt sammanställt statistik från SKK Avelsdata och Lathunden. Under året har de tagit emot flertal samtal och mail kring avel och uppfödning på leonberger. Flertalet inavelberäkningar har gjorts i Geneticas program LATHUNDEN. Mycket av årets avelsråds arbete har gått åt till att förbereda inför RAS revideringen. En enkät gjordes och låg på hemsidan för att ta in önskemål, åsikter och tips kring RAS-revideringen. Enkäten var uppbyggd efter nuvarande RAS. Ca 70 svar inkom på enkäten. Under föregående år (2012) startades uppfödarmöten runt om i landet. Dessa fortsatte under 2013, men utökades till att bli RAS-möten. Under 2013 bjöds alla intresserade medlemmar in till fyra stycken RAS-möten runt om i landet, Lästringe (Nyköping), Malmö, Göteborg och Dala- Husby (Hedemora). Tyvärr blev första mötet inställt i Lästringe på grund utav för få anmälda. Avslutande RAS-mötet hölls i Norrköping den 1 februari Under året 2013 har statistiksammanställningar över aveln och hälsan hos leonberger sammanställt och presenterats i Leonberger Nytt och på hemsidan. Dessutom har nyhetsbrev i form av uppfödarbrev utgått via mail, där har bland annat en sammanställning av AGRIA Breed Profile presenterats och förklarats. Leonbergen har äran att få vara med i ett forskningsprojekt från SLU. Emma Ivansson är forskningsansvarig för Osteosarkom/Skelettcancer projektet. I slutet av 2013 gjorde projektet stora framsteg genom att de utökade projektet och började samarbeta med forskare i USA och Europa. Detta har gjort att analyseringen av blod kan starta under våren Alla är dock fortfarande hjärtligt välkomna att lämna blod till forskningsprojektet, alla hundar över sex år får lämna blod, samt alla hundar oavsett ålder som drabbats av skelettcancer. Leonberger statistik: 145 tikar och 150 hanar, totalt 295 stycken hundar registrerades under 2013, varav 9 stycken var importerade. 8

9 Antal registrerade har sjunkit de senaste åren. Under år 2013 har 45 stycken kullar fötts i Sverige, dessa fördelade på 29 stycken hanar, som gått i avel. Inavegraden har sjunkit de senaste åren, den genomsnittliga inavelgraden för 2013 låg på 1 %. 2 kullar födda under 2013 hade en inavelgrad mellan 6,25 % och 12,49 %. 2 nya kennelnamn på leonberger ansöktes och godkändes under HD, Höftledsröntgen: Antal höftledsröntgade hundar har sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35% röntgade. Av hundar födda år 2007 är 45 % röntgade. ED, Armbågsröntgen: Antal armbågsledsröntgade hundar har också sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35 % röntgade. Av hundar födda år 2007 är 44 % röntgade. 9

10 Hemsida Angelica Klavbäck huvudansvarig Pamela Abrahamsson Mikaela P. Wallenius utställning Marre Stigell tävling Kristina Truedsson kritiker, protokoll Pirkko Andersson En sista förbättring av hemsidan har gjorts. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året och i princip har det inneburit att hemsidan uppdaterats varje vecka, periodvis även dagligen. Det har fungerat bra att flera har administrerat hemsidan. Vissa uppdateringar tar bara någon minut medans andra kan ta ett par timmar. Administrationen för hemsidan är enkel men krånglar lätt vilket gör att flertalet gånger får man börja om med det man nästa hunnit slutföra. Förstasidan krånglade en period och text försvann upprepade gånger och var tvungen att återställas gång på gång. Ibland märkte man inte att någon länk slutat fungera förrän någon påtalade det. Detta försöktes då åtgärdas omedelbart. Dessa småsaker tar mer tid än man tror. Dokument uppdateras för att vara aktuella och det uppskattas även när medlemmar meddelar att de hittat något som inte är aktuellt längre utan behöver uppdateras. Detta gäller även vid önskemål om att något borde framhävas bättre. Materialförvaltare Annelie Hofving/Pamela Abrahamsson Under slutet av året reades kläderna ut och det som inte gick åt skänktes till rasspecialerna. Kvar finns bilstreamers och The Leonberger-bok års almanackor gick alla åt och såldes för 130:- Domaransvarig * Se Utställningskommittén Internationell kontaktperson Kristina Truedsson År 2013 deltog jag tillsammans med ordförande Pamela Abrahamsson på Unionsmötet i Leonberg. Ena resan betalades privat, så även halva rumshyran. Unionen ska hålla ett domarseminarium under mars månad Vi har bett en del medlemsländer att skriva ihop en liten berättelse om sina klubbar som vi sedan ska publicera i LB-Nytt efterhand som dom kommer in. Kassör Anette Jacobsson/Adjungerad Se separat dokument. 10

11 Leonberger Nytt Åsa Hemberg Lennart Stahl Tomas Gustavssom, avgår under året Susanne Lindblom Cecilia Lundqvist Tidningen har manusstopp 4 gånger per år och är minsta antalet tidningar som ska utgå för att bli momsbefriad. Framförallt för redaktören men även för redaktionen är dessa fyra tillfällen hektiska. Från manusstopp till tidningen ska dimpa ner i lådan ska de gå ca 6 veckor. Ibland är det svårt att hålla då manusstoppet inte alltid hålls. Men det har dock blivit mycket bättre! Vissa återkommande reportage i tidningen är oftast de som kräver mest påminnelser om att inkomma i tid. Många bilder är av dålig kvalitet och medlemmar får kontaktas för att höra om de har möjlighet att inkomma med bättre bilder. Redaktören är dessutom i princip självlärd och har lagt ner massor med timmar både för att lära sig mer och få ut tidningen till medlemmarna i tid. Strax innan den ska till tryck skickas den ut till redaktion och styrelse för korrekturläsning och inför jul blir det kortare tid än vanligt att korrekturläsa. Tryckeriet går för högtryck inför jul vilket innebär att redaktören har kortare tid på sig att sammanställa allt. När korrekturen utgår så beställs tidningsfilen från SKK för att vara så uppdaterad som möjligt. Vissa gånger saknar några medlemmar tidningen och medlemsansvarig får vänta in extra tidningarna och skicka ut dem separat. Redaktören sköter även klubbens almanacka som gjort 2 år på raken nu. Arbetet med almanackan börjar under sommaren för att få den färdig i tid. Mycket bilder inkommer men tyvärr är många av för dålig kvalitet och vid tryck skulle de bli alldeles för dåliga. Aktivtetsansvarig Emma Ottosson Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer till alla aktivitetsombud. Presentation skickades i början av året och koll gjordes så alla ombud fortfarande var aktuella. Uppgifterna till ombuden på hemsida och i tidning ska stämma och ombud har sökts till de områden som fattas i landet. Även redaktionen har gått in för att påminna ombuden om manusstoppen då det tyvärr är ytterst få ombud som skriver till tidningen. Detta innebär att de inte fullgjort sitt uppdrag som ombud. Aktivitetsombuden Blekinge Vakant Dalarna Rose-Marie Smedbakken Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Norrbotten Seija Huhtala Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Mellersta Norrland Jessica Lundquist Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag 11

12 Närke Vakant Skåne Kristina Truedsson och Karolina Albihn Vi har haft åtta träffar under året. 16 februari / Skogspromenad i en snötyngd skog i Vedema strax utanför Hässleholm. 3 mars / Utställningsträning i Skäralid med grillning 20 arpil / Promenad i Bokskogen med fika i Slottskaféet 4 maj / Årlig träff i Ystad 25 augusti / Promenad i Skäralid. 31 oktober / Rally Lydnad på Järavallen 1 december / Advenstpromenad 26 december / Annandagspromenad på Järavallen med julklappsbyte och fika. Aktivitetsombudssidan har uppdaterats under året med kommande träffar och i träffarkivet. Ibland har det tagit lite tid då det kan vara lite trixande att få sidan att fungera som vi vill. Men med lite tålamod så har det brukat fungera till sist. Vi tackar alla för att ni kommit till träffarna och så tar vi nya tag på det nya året. Kristina o Karolina Småland/Öland Ann Lennartsson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Stockholm Jennie Trouin Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södermanland Kathy Karlsson och Kerstin Jernström Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södra Norrland Mikael Axenhag Söndag 24 Februari: Uppstartsträff, promenad i Högbo Bruk med 11 glada lejon. Söndag 24 Mars: Tipspromenad med våfflor i Årsunda och 12 glada lejon. Uppland Monica Österwall Upplandslejonen har under 2013 haft fem träffar. Eftersom uppslutningen varit sådär har vi nöjt oss med att gå hundpromenader med lite husse- och mattefika. Två badturer blev det också, en i Fjällnora och en i Lafssjön, med glada, våta vovvar. 12

13 Värmland Vakant Västerbotten Vakant Västernorrland Marie Söderqvist Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag S. Norrland Vakant Västmanland Helén Öhrsvik Hjerpe Dålig uppslutning och har pga det fått ställa in träffarna. Västra Götaland-Södra Vakant Västra Götaland-Norra Annelie Levin Har haft 3 träffar under året med varierande antal deltagare. På dom träffarna har vi haft Utställningsträning och härliga skogspromenader och en stadspromenad. Östergötland Maria-Helen Andersson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Medlemsansvarig Pamela Abrahamsson Månadsvis kommer nya medlemslistor från SKK, utgående medlemmar, felaktiga betalningar, nya medlemmar m.m Dessa listor gås igenom då och då, främst i samband med utställningar men även för att titta så personer är medlemmar och har rätt att finnas med på hemsidan med sin länkar tex. Detta är oerhört tidskrävande och vi hjälps åt inom styrelsen. Mycket skrivs ut och ska skickas till nya Leonbergerägare. Periodvis blir det en del samtal som undrar varför de får ett erbjudande när de redan haft Leonberger innan och ibland redan är medlemmar. Listor kommer sporadiskt under månaderna om nya Leonbergerägare och dokument skickas ut. Valppaket med information skickas ut av medlemsansvarig och mängden som utgår varierar under året beroende på antal kullar. Adressändringar görs via medlemsansvarig eller SKK. MH-Kommittén Robin Neumann Sammankallande 8 mentalbeskrivningar planerades i år och ett av dem fick ställas in i Gnesta. Under en mentalbeskrivning krävs en beskrivare, en testledare och i varje fall 3 figuranter. En av dessa figuranter ska troligtvis ordna med mat, dryck och fika. Ett MH är en heldag. 13

14 Från tidig morgon till sen eftermiddag innan allt är färdigt. Inför Mh:t ska det sammanställas deltagarlistor, beställas protokoll dessa ska även förarbetas med uppgifter, betalningar ska gås igenom och allt som oftast fattas det betalningar och man får påminna. Flertalet ekipage lämnar ofta återbud i sista sekund och nya hundar ska jagas för att fylla upp 8 platser. 8 hundar behövs för att det ska gå runt. Klubbens bana i Nossebro har fördelen att vi som är utbildade i klubbens regi har arbetat gratis, hur många gånger beror på vad utbildningarna kostat. Dock har vi som utbildats fortsatt att arbeta gratis för att tjäna in de slantarna som går till klubben. Banan ska förberedas innan alla deltagare kommer och även plockas ihop när alla ekipage är färdiga för dagen. Banan ska skötas under året och anordningarna runt banan behöver underhållas. Reseräkningar/arvoden ska fixas till de som har rätt till det och allt ska rapporteras in till SKK så det kan registreras. Statistik gås igenom under året för att se hur många Leonberger som beskrivs och om eller hur de förändras genom åren. En idealprofil såg sitt slutskede i år och den finns nu att hitta på hemsidan. Här har du möjlighet att jämföra med din hunds egna protokoll för att se hur en leonberger ska vara enligt rasstandarden. I tidningen har det funnits information om hur ett MH går till och vad som sker runt banan. Dock har inga fler föreläsningar planerats kring mentalitet i år då förra årets tre föreläsningar fick ställas in. På fram marsch är även BPH och viss info är utlagd på hemsidan. Diskussioner har förts med SKK för att förstå skillnader mellan MH och BPH, fördelarna och nackdelarna. Under 2013 har ett BPH genomförts i klubbens regi. Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Vid behov har frågor behandlats av AU mellan dessa möten. Mötesdatum Frånvarande Konstiturerande styrelsemöte-emma Ottosson, Marre Stigell Telefonmöte Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Konstituerande styrelsemöte-pia Hemming, Emma Ottosson, Annika Östling Morokulien-KristinaTruedsson, Annika Östling, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius, Emma Ottosson Telefonmöte-Pia Hemming, Emma Ottosson Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Pia Hemming, Annika Östling Telefonmöte-Robin Neumann, Angelica Klavbäck, Marre Stigell Telefonmöte-Angelica Klavbäck Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Styrelsemedlemmarnas närvaro vid gångna verksamhetsårets styrelsemöten Styrelse Mikael Axenhag 5 av 5 (100%) Angelica Klavbäck 5 av 5 (100%) Emma Ottosson 4 av 5 ( 80%) 14

15 Marre Stigell 4 av 5 ( 80%) Catrin Eriksson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Pia Hemming 2 av 5 ( 40%) Eva Karlsson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Mikaela Persson-Wallenius 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Linda Rydgren 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Styrelse Pamela Abrahamsson 8 av 8 (100%) Kristina Truedsson 7 av 8 ( 88%) Robin Neumann 7 av 8 ( 88%) Mikaela Persson-Wallenius 7 av 8 ( 88%) Marre Stigell 6 av 8 ( 75%) Annika Östling 3 av 8 ( 38%) Emma Ottosson 2 av 8 ( 25%) Angelica Klavbäck 2 av 8 ( 25%) Pia Hemming 1 av 8 ( 13%) avgick mellan mötet och Utställningskommittén Mikaela Persson-Wallenius,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brands Varje utställning planeras och ansöks om 3 år i förväg hos SKK. Då minskade funktionärer kring utställningarna gjort att det alldeles för många gånger innebär att man är ute i sista sekund har större ansvar lagts på styrelsen för att se till att det flyter på. Domare och ringsekreterare ska bokas långt i förväg och kontrakteras. Ibland finns det skäl att vi väntar men då är det medtaget i beräkningarna. I år beställs pokaler och rosetter inför varje utställning och skickas direkt till den det berör. Tidigare har vi sambeställt för hela året då det blivit billigare. Men detta har ställt till det då det ska skickas vidare uti landet via andra utställare. Ibland ska det mellanlanda på många ställen och risken ökar för att det kommer bort, går sönder eller glöms av. Rosetter och pokaler sammanställs efter varje utställning och enbart det som behövs beställs till kommande rasspecial. Detta gör att utgifterna hålls nere. Överblivna pokaler får eventuellt en ny plakett och kan användas igen. Det är mycket pokaler och rosetter och det är ett tidskrävande arbete att hålla iordning för att hålla utgifterna nere. Under 2013 har domare och ringsekreterare kontrakterats för rasspecialerna 2014 och Planeringen av 2016 års rasspecialer har påbörjats och fortgår löpande. Under år 2013 började klubben att trycka utställningskatalogerna i ett mindre format A5 (ett halvt A4), vilket varit mycket positivt. Kommittén har också uppdaterat informationsbladet som varje ansvarig får inför arrangerande av rasspecial i SLBK s regi. Samarbetet i kommittén har varit bra och under året har vi delat upp olika ansvarsområden för att få en bättre struktur i gruppen. Vi har även valt att en person kontrakterar domare och ringsekreterare medan den andre samlar alla kontrakt i en pärm för att allt ska vara på samma plats. SLBK s specialutställningar

16 Köping Domare: Willi Güllix - Hanar (46st). Wolfgang Meyer - Tikar (54st) BIR: Vallonbygdens Crazy In Beer Äg: Catrin Eriksson & Monica Sjöberg BIM: Knockando s Winther In Salinas Äg: Ruth Lintonsson BIR-vet: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIS-valp: Grytetorp Stand By Me Äg: Linda Rydgren Köpingutställningen flöt på bra. Detta tack vare att personer på plats frivilligt ställde upp och hjälte till då de såg att det fanns mycket att göra under dagen. Främst med utdelandet av priser. Vi hade lite funderingar på om det skulle bli stressigt att hinna med då en av domarna skulle med ett plan senare på kvällen men det visade sig att tiden var bra tilltagen. Vi städade och plockade undan så gott det gick med de verktyg som fanns i garaget men fick ändå en räkning på städning då de ansåg att det inte gjorts bra nog. Då detta är ett problem vi haft tidigare med denna lokalägare anser vi att detta var sista gången vi valde att hyra garaget Morokulien Domare: Joao Vasco Pocas (Portugal). Antal anmälda 69 st BIR: Skjaergaardens Profumo Di Molise Äg: Tone Mosby BIM: Skjaergaardens I Copied The Monkeys Äg: Heidi Stigberg BIR veteran: Skjaergaardens Chief of Potowatomi Äg: Tone Mosby/Laila Kleveland BIM veteran: Unesca von Löwengarten Äg: Lillemor Christensson BIS valp: Skjaergaardens Merry Merry Xmas Äg: Tone Mosby Rasspecialen i Morokulien samordnades med den Norska Leonbergerklubben. Klubbarna har samarbetet tidigare, men i år var kommunikationen inte den bästa och detta på grund av flera olika anledningar. Kostnaderna för domare, boende och resor vart väldigt dyrt och notan delades med den norska klubben. I början av året inträdde nya införselregler till Norge, vilket man inte kände till när specialen bokades från början, detta uppdagades först efter årsmötet. Det blev en del konflikter, där många medlemmar från Sverige inte tyckte det var okej att behöva åka till veterinären för att få hunden avmaskad inför resan, vilket vi så klart hade full förståelse för. Diskussioner fördes om vart utställningen skulle vara, om det var på norsk eller svensk mark. Därför valde vi att flytta ringen till svensk mark efter att den norska specialen var avslutad. Tack vare otrolig hjälp från utställare och besökare gjorde vi dagen till en trevlig utställning Vännäs Domare: Annika Ulltveit-Moe. Antal anmälda: 36 st BIR: Leodals Belize Äg: Angelica Klavbäck BIM: Gep's Big Bear's White Wolf Äg: Gina E Persson BIS-valp: Lejonklippans Mirakel Rambo Äg: Emma Ottosson BIR-veteran: Martenlakes Final Mojo Magnifico Äg: Mimmi Gruffman-Rönnlund Rasspecialen i Vännäs innebar stora problem med sponsorfodret. Fodret blev inte hämtat/utlämnat i tid inför specialen då mottagaren inte gick att nå. Dock begärdes fodret ut i efterhand och användes av ansvarig för Vännäs specialen (ansvarig på plats). Klubben fakturerade ansvarig kostnaden för fodret som uteblev till specialen. ProPlan skickade ut presentkort i efterhand till alla BIR och BIM placeringar trots att problemet inte uppstod pga dem. 16

17 Motala Domare: Johan Andersson tikar, Nina Lönner-Anderson hanar. Antal anmälda: 123 st BIR: Gep's Big Bear's Peace Äg: Gina E Persson BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Äg: Margareta Mix & Märta Brandts BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se Äg: Elisabeth Joelsson BIR-veteran: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIM-veteran: Lejonklippans Smilla Skeppmora Äg: Marina Fredriksson I det stora hela var detta en väldigt uppskattad utställning, bra utställningsplats med skugga där det behövdes. Något dålig plats för parkering. Dock blev toaletterna under dagen fulla och ingen ansvarig på plats bytte ut dem. Dessutom hade vi diskuterat att serveringen skulle ha vegetariska alternativ, något som inte fanns under dagen. Vi tog upp detta med den ansvariga brukshundklubben men de anser inte att SLBK får något avdrag på platshyran trots detta Gävle, Högbo Bruk. Domare: Mimmi Gruffman-Rönnlund. Antal anmälda: 68 st BIR: Knockando's Winther In Salinas BIM: Vallonbygdens Crazy In Beer BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se BIR-veteran: Kusbolejonets Interesting Dream Denna utställning samordnades med GÄKK som var väldigt generösa och samarbetsvilliga. Vi fick använda oss av deras bestyrelse och kommissarie. De byggde upp ring, stod för tält osv. Vi har inte fått in några som helst klagomål på denna utställning och har insett att detta med samordnande av specialer med en länsklubb verkligen underlättar! Därför försöker vi lägga framtida utställningar i samband med länsklubbutställningar för att främja ett samarbete. Ett stort arbete fick läggas ner på att ordna foder. Fodret som inte levererades i tid till Vännäs skulle gått vidare till Gävle, detta gick ju dock inte då fodret inte fanns kvar. Foder fick beställas från två olika internetbutiker och inhandlas i djurbutiker då ett och samma ställa inte hade tillräckliga mängder för att täcka upp till alla utställare som placerades. Klubben har även haft olika vinnarlistor där 2013 års resultat ser ut så här: Guldlejon: Guldlejoninna: Veterantik: Veteranhane: Mestvinnande uppfödare: Mestvinnande avelshund: Gep`s Big Bear s Peace Knockando s Winther In Salinas Kusbolejonet Interesting Dream Teamaides Hjälten Hero Gep`s Big Bear s Kennel Fablernas Young Rebell Tävlingskommittén Bruks, lydnad & rallylydnad Marre Stigell Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer för övriga i kommittén. Skriver till varje tidning och beräknar guldlistor och uppdaterar dessa på hemsidan och skickar in till tidningen. I år har en ansökan skickats in till SKK ang. 17

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 02/14 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 2014-03-04 13. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 14. Närvarande/frånvarande: Närvarande:

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 12/13 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-07-31 51. Mötets öppnande 52. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikaela Persson- Wallenius, Emma Ottosson,

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubben Nr 13/13 Dagordning Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-09-18 63. Mötets öppnande 64. Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-04-30 05-01 i Huskvarna Plats: Huskvarna Närvarande: Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg, Siw Synnerman Nordström, Karin Claesson,

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

52 Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Sid 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2005-11-12 I SVENSHÖGEN. Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Lennarth Ericsson, Ingela Sandström, Marie Ullatti,

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-05-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JOSEFINE PETTERSSON FÖRHINDER:

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Styrelsemöte SRRS mellan 100805

Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring, Camilla Bergström. Meddelat förhinder: Karin Karlsson Plats: Ulrika Törnqvist, Lindesberg 1 Mötet

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 Mötesdatum: 2008-04-26 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Protokoll fört vid Nr 10/12 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte 2012-10-28 109 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 110 Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson,

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 09/12 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemötetelefonmöte 2012-09-12 90. Mötets öppnande 91. Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson,

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

125 Mötets öppnande Pär W hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

125 Mötets öppnande Pär W hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 27 oktober 2011 PROTOKOLL 13/2011 Plats: Skypemöte. Tid: Kl 19:30-22:30 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22.

Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. 1(5) Styrelseprotokoll fört vid Schnauzerringens styrelsemöte 2013-09-22. Närvarande: Renée Östrand (vice ordf.), Marica Hofsäss (kassör), Eva Arnell (led.), Carola Sabel (led.), Helene Nordlöf (sup2),

Läs mer

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte.

95 Föregående mötesprotokoll Protokollet är genomgånget och justerat, skall skickas till SRRS C efter detta möte. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-11-10 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg,Louise Rosengren,Joachim Bonander Frånvarande anmälda förhinder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte Datum Plats Protokollförare 2012-03-18 Sydskånska kennelklubben, Arlöv Rose-Marie Parkhed Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22

Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22 1(6) Protokoll fört vid Cocker Spanielklubbens styrelsemöte 2011-04-22 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande: Monica Forsander, Henrik Johansson, Britt-Marie Staaf. Marie Wiggedal, Agneta Sundquist

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-03-16 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti Anmält

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015 Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen har bestått av följande personer; Ordförande Krister Söderstam, avgick på egen begäran 27/8 Vice Ordförande/utställningsansvarig Helena Kvarnström, TF ord fr.o.m

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer