SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG"

Transkript

1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN GÖTEBORG 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Årsmöte... 4 Valda funktionärer Ordförandes sammanställning Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltaren Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, se separat bilaga... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Styrelsemöten Utställningskommittén Tävlingskommittén Ekonomi,separat Verksamhetsplan Styrelsens verksamhetsplan Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltare Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör, separat... Leonbergernytt Aktivitetsombudsansvarig Aktivitetsombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Utställningskommittén Tävlingskommittén Budget,separat Valberedningens förslag till ny styrelse Presentationer

3 DAGORDNING FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE Mötets öppnande 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 mom. 4 i SLBK:s stadgar. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt 9 i SLBK:s stadgar 15. Val av valberedning enligt 10 i SLBK:s stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det år ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 3

4 18. Mötets avslutande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Årsmötet 2013 Ordinarie årsmöte hölls på Alviks Kulturhus i Bromma, Stockholm Vid mötet deltog 44 röstberättigande medlemmar, till mötesordförande valdes Anso Pettersson. Till nya styrelsemedlemmar efter Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius, Maria Andersson, Märta Brandts och Lia Beckman valdes: Catrin Eriksson, Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Ewa Karlsson, Linda Rydgren, Pia Hemming, Emma Ottosson, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius. Extra årsmöte 2013 Extra årsmöte hölls på Folkets Hus i Lästringe, Vid mötet deltog 36 röstberättigade medlemmar, till årsmötesordförande valdes Per-Inge Johansson.Till nya styrelsemedlemmar efter Mikael Axenhag, Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Marre Stigell och Pia Hemming valdes: Pamela Abrahamsson, Angelica Klavbäck, Robin Neumann, Kristina Truedsson, Emma Ottosson, Mikaela Persson Wallenius, Pia Hemming, Marre Stigell och Annika Östling.. Valda Funktionärer Styrelse från extra årsmötet: Befattning Ansvarsområde Ordförande Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare av Leonberger Nytt Medlemsansvarig AU Vice Ordförande Angelica Klavbäck AU Huvudansvarig hemsida Sekreterare Kristina Truedsson Sammanställning av årets utställningskritiker Internationell kontaktperson AU Ledamöter Mikaela P. Wallenius Sammankallande utställningskommittén Domaransvarig Emma Ottosson Robin Neumann Suppleanter Marre Stigell Aktivitetsombudsansvarig Sammankallande MH kommittén Sammankallande Tävling 4

5 Annika Östling Befattning Adjungerad Kassör Anette Jacobsson Ansvarsområde Revisor Cecilia Rosenqvist Eva-Charlott Ekesäter Revisorsuppleanter Annette Berntsson Liza Darmell Valberedning Camilla Johansson Veronica Kvistrum Christina Utbult Avel & Hälsa Therése Hällström Märta Brandts MH kommittén Robin Neumann Angelica Klavbäck Christian Klavbäck Linda Svahn Pamela Abrahamsson Sammankallande Sammankallande Sammankallande Utställningskommittén Mikaela P. Wallenius CUA,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brandts CUA (Nicklas Lundh anmälningsmottagare, katalogskrivare) Tävlingskommittén Marre Stigell Maria Sundqvist Eva-Charlott Ekesäter Sammankallande & lydnad, bruks & rallylydnad Viltspår Vatten Aktivitetsombudsansvarig 5

6 Emma Ottosson Leonberger-Nytt Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare Åsa Hemberg Redaktör Lennart Stahl Redaktion Tomas Gustavsson Avgick under 2013 Susanne Lindblom Redaktion Cecilia Lundqvist Redaktion från nov 2013 Hemsidan Pirkko Andersson Styrelsen Materialförvaltare Annelie Hofving Avgår under året, Pamela Abrahamsson tar över Ordförande sammandrag av 2013 Pamela Abrahamsson I princip kontrolleras mailen flera gånger varje dag. Det har funnits tillfällen som varit arbetsrelaterade som gjort att någon dag missats då inget nätverk funnits på plats, framför allt under november och december. Stormen Sven hade även sin inverkan under några dagar. Den klubbrelaterade telefonkontakten har också varit dagligen. Det kan innebära samtal med styrelsemedlemmar, kommittéer, SKK, medlemmar, icke medlemmar, jordbruksverket, skatteverket, posten, SBK, tryckeriet, länsstyrelsen m.m. Klubbrelaterade samtal till ordförande ligger på ca per månad. I dessa samtal ingår givetvis samtal med styrelsemedlemmar också. Början av varje år innebär även planering inför kommande årsmöte. Påminnelser ska skickas ut om verksamhetsberättelser/planer, detta brukar innebära mycket tjatande och sent brukar det bli trots att det påminns i god tid. Så snabbt man har någon funktion i klubben SKA berättelserna skrivas annars har man inte fullföljt sitt uppdrag som man tagit på sig. Plats och lokal ska bokas inför årsmötet. I år började jag med att kontakta studiefrämjandet och Agria men ingen hade lämpliga lokaler av olika anledningar, oftast var de för små. Brukshundklubbarna hade inte tillräckligt med plats heller då vi förväntade oss ett välbesökt möte. Lokalen som bokades låg tyvärr dumt till för parkering visades det när vi var på plats. Årsmötesordförande och sekreterare söktes i närområdet för att slippa stora resekostnader. Enklare fika och dryck ska handlas och fixas på plats. Medlemslistor, dagordningar, årsmöteshandlingar ska beställas och skrivas ut. Nycklar fick hämtas av någon tidigt på morgonen som sedan fick vänta på plats de kommande timmarna innan mötet började. Det blev lite trassel då siffrorna kastats om på platsen vi skulle till. Det ska svaras och förklaras på facebook och i telefon. Reseräkningar/arvode, blommor och ev. blomstercheckar ska ordnas. Diplom ska tryckas och skrivas i för hand till personerna som lämnat blod till 6

7 cancerforskningen på sina hundar, pokaler ska beställas till alla 1-3 placeringar för respektive guldlista. Namn, stavning, placeringar dubbelkollas flera gånger innan beställningen går iväg. Bilarna packas fulla med klubbmaterial om det ska lämnas över på plats till ny styrelse. I år tillträdde en ny styrelse vilket innebär ett enormt arbete att sättas sig in i allt. Det är ett otacksamt arbete som inte går att göra tillräckligt fort för att hinna med det medlemmarna kräver samtidigt. Mycket material mailas även över från gamla till nya styrelsen och det ska sorteras, gås igenom, skickas vidare till den som blir ansvarig m.m. SKK, skatteverket, posten, banken m.m. ska kontaktas omgående för att få allt att flyta på. Samtidigt rasar det på i en väldig fart på facebook, i ett forum som en annan styrelse öppnat och som man blir tvungen att ta över omgående. Samtalen till SKK blir många om hur man ska hantera det. Mycket händer på kort tid och styrelsen får kalla till ett extra årsmöte i maj. Detta innebär att återigen ska lokal bokas, årsmötesordförande fixas, dagordningar, medlemslistor m.m. En ny styrelse röstas in och återigen ska SKK, skatteverket, bank, post m.m. kontaktas. Detta visar sig flera gånger under året ge problem. Fakturor går under nästa hela året till fel person trots att bytet meddelats. Mycket mail och telefonsamtal för att få rätsida på det men fortfarande i november kommer en faktura fel. Detta innebär även kontakt med inkassoföretag för att förklara och få det avskrivet. Detta har löst sig varje gång, men skapar mycket merarbete för både styrelse och kassör. Extra tidningar skickas till fel person och får skickas vidare o.s.v. Ljusberäkningar görs i juni för hanhundslistan med programmet Lathunden/Genetica. Dessvärre är klubbens program för gamla och går inte att uppgradera längre utan har skötts med ett privatägt program det sista. Nytt program kan köpas in till klubben beroende på vad som bestäms vid RAS mötena. Kontakt hålls med alla kommittéer under året och info skickas till mig för att jag ska kunna vara insatt i vad som sker och för att se om t.ex. hjälp behövs. Jag har också valt att åka med ner till Unionsmötet, i Leonberg, med vår internationella kontaktperson, dock har klubben bara betalt för en person. Jag har i år deltagit på två ordförande utbildningar, en i våras och en i höstas, via SKK, dessa har jag betalt själv då klubben redan stått för en ordförande utbildning för mig. Alla utbildningarna har varit intressanta och gett tips för att förenkla klubbarbetet. Tyvärr går mycket tid till att diskuteras hur facebook ska hanteras på dessa utbildningar. Jag upplever att problemet finns i var och varannan klubb och hund och häst världen är värst och står för flest polisanmälningar. Jag är evigt tacksam till er som ställer upp och hjälper klubben med utställningarna! 7

8 Avel & Hälsa Verksamhetsberättelse I avelsrådet har Therese Hällström (sammankallande) och Märta Brandts varit verksamma under året. Therese Hällström har haft det huvudsakliga ansvaret över valphänvisningen och Märta Brandts har bland annat varit ansvarig över att beräkna inavelgrader vid utländska kombinationer. Tillsammans har de tagit fram statistik och fakta från sakkunniga, samt sammanställt statistik från SKK Avelsdata och Lathunden. Under året har de tagit emot flertal samtal och mail kring avel och uppfödning på leonberger. Flertalet inavelberäkningar har gjorts i Geneticas program LATHUNDEN. Mycket av årets avelsråds arbete har gått åt till att förbereda inför RAS revideringen. En enkät gjordes och låg på hemsidan för att ta in önskemål, åsikter och tips kring RAS-revideringen. Enkäten var uppbyggd efter nuvarande RAS. Ca 70 svar inkom på enkäten. Under föregående år (2012) startades uppfödarmöten runt om i landet. Dessa fortsatte under 2013, men utökades till att bli RAS-möten. Under 2013 bjöds alla intresserade medlemmar in till fyra stycken RAS-möten runt om i landet, Lästringe (Nyköping), Malmö, Göteborg och Dala- Husby (Hedemora). Tyvärr blev första mötet inställt i Lästringe på grund utav för få anmälda. Avslutande RAS-mötet hölls i Norrköping den 1 februari Under året 2013 har statistiksammanställningar över aveln och hälsan hos leonberger sammanställt och presenterats i Leonberger Nytt och på hemsidan. Dessutom har nyhetsbrev i form av uppfödarbrev utgått via mail, där har bland annat en sammanställning av AGRIA Breed Profile presenterats och förklarats. Leonbergen har äran att få vara med i ett forskningsprojekt från SLU. Emma Ivansson är forskningsansvarig för Osteosarkom/Skelettcancer projektet. I slutet av 2013 gjorde projektet stora framsteg genom att de utökade projektet och började samarbeta med forskare i USA och Europa. Detta har gjort att analyseringen av blod kan starta under våren Alla är dock fortfarande hjärtligt välkomna att lämna blod till forskningsprojektet, alla hundar över sex år får lämna blod, samt alla hundar oavsett ålder som drabbats av skelettcancer. Leonberger statistik: 145 tikar och 150 hanar, totalt 295 stycken hundar registrerades under 2013, varav 9 stycken var importerade. 8

9 Antal registrerade har sjunkit de senaste åren. Under år 2013 har 45 stycken kullar fötts i Sverige, dessa fördelade på 29 stycken hanar, som gått i avel. Inavegraden har sjunkit de senaste åren, den genomsnittliga inavelgraden för 2013 låg på 1 %. 2 kullar födda under 2013 hade en inavelgrad mellan 6,25 % och 12,49 %. 2 nya kennelnamn på leonberger ansöktes och godkändes under HD, Höftledsröntgen: Antal höftledsröntgade hundar har sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35% röntgade. Av hundar födda år 2007 är 45 % röntgade. ED, Armbågsröntgen: Antal armbågsledsröntgade hundar har också sjunkit de senaste åren, av födda hundar 2011 är 35 % röntgade. Av hundar födda år 2007 är 44 % röntgade. 9

10 Hemsida Angelica Klavbäck huvudansvarig Pamela Abrahamsson Mikaela P. Wallenius utställning Marre Stigell tävling Kristina Truedsson kritiker, protokoll Pirkko Andersson En sista förbättring av hemsidan har gjorts. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt hela året och i princip har det inneburit att hemsidan uppdaterats varje vecka, periodvis även dagligen. Det har fungerat bra att flera har administrerat hemsidan. Vissa uppdateringar tar bara någon minut medans andra kan ta ett par timmar. Administrationen för hemsidan är enkel men krånglar lätt vilket gör att flertalet gånger får man börja om med det man nästa hunnit slutföra. Förstasidan krånglade en period och text försvann upprepade gånger och var tvungen att återställas gång på gång. Ibland märkte man inte att någon länk slutat fungera förrän någon påtalade det. Detta försöktes då åtgärdas omedelbart. Dessa småsaker tar mer tid än man tror. Dokument uppdateras för att vara aktuella och det uppskattas även när medlemmar meddelar att de hittat något som inte är aktuellt längre utan behöver uppdateras. Detta gäller även vid önskemål om att något borde framhävas bättre. Materialförvaltare Annelie Hofving/Pamela Abrahamsson Under slutet av året reades kläderna ut och det som inte gick åt skänktes till rasspecialerna. Kvar finns bilstreamers och The Leonberger-bok års almanackor gick alla åt och såldes för 130:- Domaransvarig * Se Utställningskommittén Internationell kontaktperson Kristina Truedsson År 2013 deltog jag tillsammans med ordförande Pamela Abrahamsson på Unionsmötet i Leonberg. Ena resan betalades privat, så även halva rumshyran. Unionen ska hålla ett domarseminarium under mars månad Vi har bett en del medlemsländer att skriva ihop en liten berättelse om sina klubbar som vi sedan ska publicera i LB-Nytt efterhand som dom kommer in. Kassör Anette Jacobsson/Adjungerad Se separat dokument. 10

11 Leonberger Nytt Åsa Hemberg Lennart Stahl Tomas Gustavssom, avgår under året Susanne Lindblom Cecilia Lundqvist Tidningen har manusstopp 4 gånger per år och är minsta antalet tidningar som ska utgå för att bli momsbefriad. Framförallt för redaktören men även för redaktionen är dessa fyra tillfällen hektiska. Från manusstopp till tidningen ska dimpa ner i lådan ska de gå ca 6 veckor. Ibland är det svårt att hålla då manusstoppet inte alltid hålls. Men det har dock blivit mycket bättre! Vissa återkommande reportage i tidningen är oftast de som kräver mest påminnelser om att inkomma i tid. Många bilder är av dålig kvalitet och medlemmar får kontaktas för att höra om de har möjlighet att inkomma med bättre bilder. Redaktören är dessutom i princip självlärd och har lagt ner massor med timmar både för att lära sig mer och få ut tidningen till medlemmarna i tid. Strax innan den ska till tryck skickas den ut till redaktion och styrelse för korrekturläsning och inför jul blir det kortare tid än vanligt att korrekturläsa. Tryckeriet går för högtryck inför jul vilket innebär att redaktören har kortare tid på sig att sammanställa allt. När korrekturen utgår så beställs tidningsfilen från SKK för att vara så uppdaterad som möjligt. Vissa gånger saknar några medlemmar tidningen och medlemsansvarig får vänta in extra tidningarna och skicka ut dem separat. Redaktören sköter även klubbens almanacka som gjort 2 år på raken nu. Arbetet med almanackan börjar under sommaren för att få den färdig i tid. Mycket bilder inkommer men tyvärr är många av för dålig kvalitet och vid tryck skulle de bli alldeles för dåliga. Aktivtetsansvarig Emma Ottosson Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer till alla aktivitetsombud. Presentation skickades i början av året och koll gjordes så alla ombud fortfarande var aktuella. Uppgifterna till ombuden på hemsida och i tidning ska stämma och ombud har sökts till de områden som fattas i landet. Även redaktionen har gått in för att påminna ombuden om manusstoppen då det tyvärr är ytterst få ombud som skriver till tidningen. Detta innebär att de inte fullgjort sitt uppdrag som ombud. Aktivitetsombuden Blekinge Vakant Dalarna Rose-Marie Smedbakken Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Norrbotten Seija Huhtala Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag Mellersta Norrland Jessica Lundquist Inget inkommit, ej fullföljt uppdrag 11

12 Närke Vakant Skåne Kristina Truedsson och Karolina Albihn Vi har haft åtta träffar under året. 16 februari / Skogspromenad i en snötyngd skog i Vedema strax utanför Hässleholm. 3 mars / Utställningsträning i Skäralid med grillning 20 arpil / Promenad i Bokskogen med fika i Slottskaféet 4 maj / Årlig träff i Ystad 25 augusti / Promenad i Skäralid. 31 oktober / Rally Lydnad på Järavallen 1 december / Advenstpromenad 26 december / Annandagspromenad på Järavallen med julklappsbyte och fika. Aktivitetsombudssidan har uppdaterats under året med kommande träffar och i träffarkivet. Ibland har det tagit lite tid då det kan vara lite trixande att få sidan att fungera som vi vill. Men med lite tålamod så har det brukat fungera till sist. Vi tackar alla för att ni kommit till träffarna och så tar vi nya tag på det nya året. Kristina o Karolina Småland/Öland Ann Lennartsson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Stockholm Jennie Trouin Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södermanland Kathy Karlsson och Kerstin Jernström Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Södra Norrland Mikael Axenhag Söndag 24 Februari: Uppstartsträff, promenad i Högbo Bruk med 11 glada lejon. Söndag 24 Mars: Tipspromenad med våfflor i Årsunda och 12 glada lejon. Uppland Monica Österwall Upplandslejonen har under 2013 haft fem träffar. Eftersom uppslutningen varit sådär har vi nöjt oss med att gå hundpromenader med lite husse- och mattefika. Två badturer blev det också, en i Fjällnora och en i Lafssjön, med glada, våta vovvar. 12

13 Värmland Vakant Västerbotten Vakant Västernorrland Marie Söderqvist Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag S. Norrland Vakant Västmanland Helén Öhrsvik Hjerpe Dålig uppslutning och har pga det fått ställa in träffarna. Västra Götaland-Södra Vakant Västra Götaland-Norra Annelie Levin Har haft 3 träffar under året med varierande antal deltagare. På dom träffarna har vi haft Utställningsträning och härliga skogspromenader och en stadspromenad. Östergötland Maria-Helen Andersson Ej inkommit, ej fullföljt uppdrag Medlemsansvarig Pamela Abrahamsson Månadsvis kommer nya medlemslistor från SKK, utgående medlemmar, felaktiga betalningar, nya medlemmar m.m Dessa listor gås igenom då och då, främst i samband med utställningar men även för att titta så personer är medlemmar och har rätt att finnas med på hemsidan med sin länkar tex. Detta är oerhört tidskrävande och vi hjälps åt inom styrelsen. Mycket skrivs ut och ska skickas till nya Leonbergerägare. Periodvis blir det en del samtal som undrar varför de får ett erbjudande när de redan haft Leonberger innan och ibland redan är medlemmar. Listor kommer sporadiskt under månaderna om nya Leonbergerägare och dokument skickas ut. Valppaket med information skickas ut av medlemsansvarig och mängden som utgår varierar under året beroende på antal kullar. Adressändringar görs via medlemsansvarig eller SKK. MH-Kommittén Robin Neumann Sammankallande 8 mentalbeskrivningar planerades i år och ett av dem fick ställas in i Gnesta. Under en mentalbeskrivning krävs en beskrivare, en testledare och i varje fall 3 figuranter. En av dessa figuranter ska troligtvis ordna med mat, dryck och fika. Ett MH är en heldag. 13

14 Från tidig morgon till sen eftermiddag innan allt är färdigt. Inför Mh:t ska det sammanställas deltagarlistor, beställas protokoll dessa ska även förarbetas med uppgifter, betalningar ska gås igenom och allt som oftast fattas det betalningar och man får påminna. Flertalet ekipage lämnar ofta återbud i sista sekund och nya hundar ska jagas för att fylla upp 8 platser. 8 hundar behövs för att det ska gå runt. Klubbens bana i Nossebro har fördelen att vi som är utbildade i klubbens regi har arbetat gratis, hur många gånger beror på vad utbildningarna kostat. Dock har vi som utbildats fortsatt att arbeta gratis för att tjäna in de slantarna som går till klubben. Banan ska förberedas innan alla deltagare kommer och även plockas ihop när alla ekipage är färdiga för dagen. Banan ska skötas under året och anordningarna runt banan behöver underhållas. Reseräkningar/arvoden ska fixas till de som har rätt till det och allt ska rapporteras in till SKK så det kan registreras. Statistik gås igenom under året för att se hur många Leonberger som beskrivs och om eller hur de förändras genom åren. En idealprofil såg sitt slutskede i år och den finns nu att hitta på hemsidan. Här har du möjlighet att jämföra med din hunds egna protokoll för att se hur en leonberger ska vara enligt rasstandarden. I tidningen har det funnits information om hur ett MH går till och vad som sker runt banan. Dock har inga fler föreläsningar planerats kring mentalitet i år då förra årets tre föreläsningar fick ställas in. På fram marsch är även BPH och viss info är utlagd på hemsidan. Diskussioner har förts med SKK för att förstå skillnader mellan MH och BPH, fördelarna och nackdelarna. Under 2013 har ett BPH genomförts i klubbens regi. Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 15 protokollförda möten. Vid behov har frågor behandlats av AU mellan dessa möten. Mötesdatum Frånvarande Konstiturerande styrelsemöte-emma Ottosson, Marre Stigell Telefonmöte Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Telefonmöte-Pia Hemming Konstituerande styrelsemöte-pia Hemming, Emma Ottosson, Annika Östling Morokulien-KristinaTruedsson, Annika Östling, Marre Stigell, Mikaela Persson Wallenius, Emma Ottosson Telefonmöte-Pia Hemming, Emma Ottosson Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Pia Hemming, Annika Östling Telefonmöte-Robin Neumann, Angelica Klavbäck, Marre Stigell Telefonmöte-Angelica Klavbäck Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Telefonmöte-Angelica Klavbäck, Emma Ottosson, Annika Östling Styrelsemedlemmarnas närvaro vid gångna verksamhetsårets styrelsemöten Styrelse Mikael Axenhag 5 av 5 (100%) Angelica Klavbäck 5 av 5 (100%) Emma Ottosson 4 av 5 ( 80%) 14

15 Marre Stigell 4 av 5 ( 80%) Catrin Eriksson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Pia Hemming 2 av 5 ( 40%) Eva Karlsson 2 av 5 ( 40%) avgick mellan mötet och Mikaela Persson-Wallenius 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Linda Rydgren 1 av 5 ( 20%) avgick mellan mötet och Styrelse Pamela Abrahamsson 8 av 8 (100%) Kristina Truedsson 7 av 8 ( 88%) Robin Neumann 7 av 8 ( 88%) Mikaela Persson-Wallenius 7 av 8 ( 88%) Marre Stigell 6 av 8 ( 75%) Annika Östling 3 av 8 ( 38%) Emma Ottosson 2 av 8 ( 25%) Angelica Klavbäck 2 av 8 ( 25%) Pia Hemming 1 av 8 ( 13%) avgick mellan mötet och Utställningskommittén Mikaela Persson-Wallenius,Sammankallande Angelica Klavbäck Emma Ottosson Märta Brands Varje utställning planeras och ansöks om 3 år i förväg hos SKK. Då minskade funktionärer kring utställningarna gjort att det alldeles för många gånger innebär att man är ute i sista sekund har större ansvar lagts på styrelsen för att se till att det flyter på. Domare och ringsekreterare ska bokas långt i förväg och kontrakteras. Ibland finns det skäl att vi väntar men då är det medtaget i beräkningarna. I år beställs pokaler och rosetter inför varje utställning och skickas direkt till den det berör. Tidigare har vi sambeställt för hela året då det blivit billigare. Men detta har ställt till det då det ska skickas vidare uti landet via andra utställare. Ibland ska det mellanlanda på många ställen och risken ökar för att det kommer bort, går sönder eller glöms av. Rosetter och pokaler sammanställs efter varje utställning och enbart det som behövs beställs till kommande rasspecial. Detta gör att utgifterna hålls nere. Överblivna pokaler får eventuellt en ny plakett och kan användas igen. Det är mycket pokaler och rosetter och det är ett tidskrävande arbete att hålla iordning för att hålla utgifterna nere. Under 2013 har domare och ringsekreterare kontrakterats för rasspecialerna 2014 och Planeringen av 2016 års rasspecialer har påbörjats och fortgår löpande. Under år 2013 började klubben att trycka utställningskatalogerna i ett mindre format A5 (ett halvt A4), vilket varit mycket positivt. Kommittén har också uppdaterat informationsbladet som varje ansvarig får inför arrangerande av rasspecial i SLBK s regi. Samarbetet i kommittén har varit bra och under året har vi delat upp olika ansvarsområden för att få en bättre struktur i gruppen. Vi har även valt att en person kontrakterar domare och ringsekreterare medan den andre samlar alla kontrakt i en pärm för att allt ska vara på samma plats. SLBK s specialutställningar

16 Köping Domare: Willi Güllix - Hanar (46st). Wolfgang Meyer - Tikar (54st) BIR: Vallonbygdens Crazy In Beer Äg: Catrin Eriksson & Monica Sjöberg BIM: Knockando s Winther In Salinas Äg: Ruth Lintonsson BIR-vet: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIS-valp: Grytetorp Stand By Me Äg: Linda Rydgren Köpingutställningen flöt på bra. Detta tack vare att personer på plats frivilligt ställde upp och hjälte till då de såg att det fanns mycket att göra under dagen. Främst med utdelandet av priser. Vi hade lite funderingar på om det skulle bli stressigt att hinna med då en av domarna skulle med ett plan senare på kvällen men det visade sig att tiden var bra tilltagen. Vi städade och plockade undan så gott det gick med de verktyg som fanns i garaget men fick ändå en räkning på städning då de ansåg att det inte gjorts bra nog. Då detta är ett problem vi haft tidigare med denna lokalägare anser vi att detta var sista gången vi valde att hyra garaget Morokulien Domare: Joao Vasco Pocas (Portugal). Antal anmälda 69 st BIR: Skjaergaardens Profumo Di Molise Äg: Tone Mosby BIM: Skjaergaardens I Copied The Monkeys Äg: Heidi Stigberg BIR veteran: Skjaergaardens Chief of Potowatomi Äg: Tone Mosby/Laila Kleveland BIM veteran: Unesca von Löwengarten Äg: Lillemor Christensson BIS valp: Skjaergaardens Merry Merry Xmas Äg: Tone Mosby Rasspecialen i Morokulien samordnades med den Norska Leonbergerklubben. Klubbarna har samarbetet tidigare, men i år var kommunikationen inte den bästa och detta på grund av flera olika anledningar. Kostnaderna för domare, boende och resor vart väldigt dyrt och notan delades med den norska klubben. I början av året inträdde nya införselregler till Norge, vilket man inte kände till när specialen bokades från början, detta uppdagades först efter årsmötet. Det blev en del konflikter, där många medlemmar från Sverige inte tyckte det var okej att behöva åka till veterinären för att få hunden avmaskad inför resan, vilket vi så klart hade full förståelse för. Diskussioner fördes om vart utställningen skulle vara, om det var på norsk eller svensk mark. Därför valde vi att flytta ringen till svensk mark efter att den norska specialen var avslutad. Tack vare otrolig hjälp från utställare och besökare gjorde vi dagen till en trevlig utställning Vännäs Domare: Annika Ulltveit-Moe. Antal anmälda: 36 st BIR: Leodals Belize Äg: Angelica Klavbäck BIM: Gep's Big Bear's White Wolf Äg: Gina E Persson BIS-valp: Lejonklippans Mirakel Rambo Äg: Emma Ottosson BIR-veteran: Martenlakes Final Mojo Magnifico Äg: Mimmi Gruffman-Rönnlund Rasspecialen i Vännäs innebar stora problem med sponsorfodret. Fodret blev inte hämtat/utlämnat i tid inför specialen då mottagaren inte gick att nå. Dock begärdes fodret ut i efterhand och användes av ansvarig för Vännäs specialen (ansvarig på plats). Klubben fakturerade ansvarig kostnaden för fodret som uteblev till specialen. ProPlan skickade ut presentkort i efterhand till alla BIR och BIM placeringar trots att problemet inte uppstod pga dem. 16

17 Motala Domare: Johan Andersson tikar, Nina Lönner-Anderson hanar. Antal anmälda: 123 st BIR: Gep's Big Bear's Peace Äg: Gina E Persson BIM: Duvasgårdens Tovas Toulouse Äg: Margareta Mix & Märta Brandts BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se Äg: Elisabeth Joelsson BIR-veteran: Teamaides Hjälten Hero Äg: Ulrika Szabo BIM-veteran: Lejonklippans Smilla Skeppmora Äg: Marina Fredriksson I det stora hela var detta en väldigt uppskattad utställning, bra utställningsplats med skugga där det behövdes. Något dålig plats för parkering. Dock blev toaletterna under dagen fulla och ingen ansvarig på plats bytte ut dem. Dessutom hade vi diskuterat att serveringen skulle ha vegetariska alternativ, något som inte fanns under dagen. Vi tog upp detta med den ansvariga brukshundklubben men de anser inte att SLBK får något avdrag på platshyran trots detta Gävle, Högbo Bruk. Domare: Mimmi Gruffman-Rönnlund. Antal anmälda: 68 st BIR: Knockando's Winther In Salinas BIM: Vallonbygdens Crazy In Beer BIS-valp: Fablernas Spöket Alla Vill Se BIR-veteran: Kusbolejonets Interesting Dream Denna utställning samordnades med GÄKK som var väldigt generösa och samarbetsvilliga. Vi fick använda oss av deras bestyrelse och kommissarie. De byggde upp ring, stod för tält osv. Vi har inte fått in några som helst klagomål på denna utställning och har insett att detta med samordnande av specialer med en länsklubb verkligen underlättar! Därför försöker vi lägga framtida utställningar i samband med länsklubbutställningar för att främja ett samarbete. Ett stort arbete fick läggas ner på att ordna foder. Fodret som inte levererades i tid till Vännäs skulle gått vidare till Gävle, detta gick ju dock inte då fodret inte fanns kvar. Foder fick beställas från två olika internetbutiker och inhandlas i djurbutiker då ett och samma ställa inte hade tillräckliga mängder för att täcka upp till alla utställare som placerades. Klubben har även haft olika vinnarlistor där 2013 års resultat ser ut så här: Guldlejon: Guldlejoninna: Veterantik: Veteranhane: Mestvinnande uppfödare: Mestvinnande avelshund: Gep`s Big Bear s Peace Knockando s Winther In Salinas Kusbolejonet Interesting Dream Teamaides Hjälten Hero Gep`s Big Bear s Kennel Fablernas Young Rebell Tävlingskommittén Bruks, lydnad & rallylydnad Marre Stigell Ansvarig påminner om manusstopp och verksamhetsberättelser/planer för övriga i kommittén. Skriver till varje tidning och beräknar guldlistor och uppdaterar dessa på hemsidan och skickar in till tidningen. I år har en ansökan skickats in till SKK ang. 17

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE. Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck. 2/2011 1 SVENSKA WELSH CORGI KLUBBENS STYRELSE Ordförande/ Borghild Wellström Holmens väg 18 0707-82 12 56 Pr-Info 760 31 Edsbro ordforande@swck.org Int kontakt pr@swck.org int.kontakt@swck.org Vice ordförande/

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

TIDSSKRIFT FÖR OLD ENGLISH SHEEPDOGSÄLLSKAPET NR 2/2013 ÅRGÅNG 50

TIDSSKRIFT FÖR OLD ENGLISH SHEEPDOGSÄLLSKAPET NR 2/2013 ÅRGÅNG 50 BOBTAIL TIDSSKRIFT FÖR OLD ENGLISH SHEEPDOGSÄLLSKAPET NR 2/2013 ÅRGÅNG 50 Styrelse ÖvrigaAVELSRÅD Information Bobtail ORDFÖRANDE Åsa Eriksson Allmänningsvägen 9 731 12 Kolsva 0221-511 03 ordforande@oess.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris

AFFENBLADET I DETTA NUMMER. Nr 2-2015. Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Nr 2-2015 I DETTA NUMMER Ordförande har ordet Årets kick-off Verksamhetsplan Kanslihundarna Favorit i repris Affenpinscherns personlighet Agility med Makka Pakka Vägen till Westminster Information från

Läs mer

SVK ordförandekonferens 2014

SVK ordförandekonferens 2014 Minnesanteckningar 1 (14) Tid 2014-05-04, klockan 08:00 16:00 Plats Närvarande Ej närvarande Scandic Hotell, Upplands Väsby Ingmar Tykesson, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Svante Morén, sekreterare

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig

Ove Karlsson Skutskär Vice ordförande och Avelsansvarig. Göran Johansson Rejmyre Utställnings- och Bitr. regelansvarig Flik 3 Svenska Stövarklubben Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2012 vilket är klubbens

Läs mer

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Hovawart www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Ur innehållet: LO 8-12 RM 2010 14-17 Fröken Virrpanna 19 Styrelse Ordförande Louise Widén Villa Clythia 235 92 Vellinge Tel.:040-46 92 81 Mobil: 0703-05 92 81

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Förenade Reikiförbundet i Sverige

Förenade Reikiförbundet i Sverige Förenade Reikiförbundet i Sverige Medlemstidning Nr 2 juni 2010 Pris: 50 kr Årsmötet 2010 En förening i utveckling Tillbakablick Chiyoko Yamaguchis första Reiju Kristallnytt Stenspalt i tidningen Annons

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Nr 2 2011 ISSN 1404-5028 Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Något ur innehållet: Bilder från Årsstämman i Borlänge Nya ordförande har ordet... Rapport från Fothälsodagen Artikel; Känna igen och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer