Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge"

Transkript

1 Dnr Ö41.K Ingvar Bergljung Slutrapport Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge Slutredovisning av EU-projektet Projektägare: Karlskrona kommun, att: Britt-Marie Havby Projektledare: Ingvar Bergljung, Aspö

2 2 INNEHÅLL 1. Aspö idag sid 3 allmänt sid 4 demografi sid 4 turism och världsarv sid 5 2. Strukturfondsdelegationens beslut sid 6 3. Projektbeskrivning sid 6 4. Bakgrund till ansökan sid 6 "kravspecifikationen" sid 7 Mer liv i skärgården sid 8 Kommunens fördjupade översiktsplan för Aspö sid 8 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 9 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer sid 9 7. Förslag till utformning av bebyggelse sid 9 8. Modernisering av Aspö färjeläge sid Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet sid Projektägarbyte sid Ekonomisk redovisning separat BILAGOR Enkät Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 12 Tidningsartiklar sid 28 Ekonomisk redovisning separat Förslag till utformning av senior/äldrebostäder (Utkast - arbetsmaterial) separat

3 1. Aspö idag 3

4 4 Allmänt Aspö är en av fem storöar som ingår i Karlskronas yttre skärgård och som bildar barriär mot havet. Av storöarna är det bara Aspö som inte har någon broförbindelse. På 1920-talet bodde ca 1000 personer på Aspö. Därefter har befolkningen successivt minskat fram till år Tillkomsten av en reguljär färjeförbindelse med möjlighet att transportera bilar är den ojämförligt största händelsen på Aspö under det senaste århundradet och som haft störst påverkan på Aspös utveckling. Förändringen välkomnades av den bofasta befolkningen som såg den negativa befolkningsutvecklingen vända. En följd härav har blivit att den nära nog nedläggningshotade skolan fick ett ökat elevunderlag. Antalet permanentboende har från år 1980 fram till 2002 ökat från 440 till 471 personer. Antalet fritidsboende hushåll är cirka 300 st. Antalet sommarboende under en säsong uppskattas till Demografi Åldersstruktur Aspö församling jämfört med Karlskrona kommun Källa: SCB. Ålder Karlskrona Aspö antal % antal % ,1 21 4, ,7 10 2, ,9 12 2, ,7 14 3, ,9 31 6, ,9 9 1, , , , , , , ,9 27 5,7 Summa Kommentar: I den aktuella åldersgruppen dvs 65 år och äldre har Aspö en större andel än genomsnittet för Karlskrona (23,7% jämfört med 18,8%). Detta visar att behovet av seniorboende/äldreboende är relativt större för Aspö än genomsnittet för Karlskrona. Turism och världsarv Turismen i Karlskrona skärgård är på mycket stark frammarsch och förväntas fortsätta, inte minst med tanke på att de militära skyddsområdena är vilande. Turismen på Aspö har haft en mycket kraftig ökning de senaste åren. Bidragande orsaker härtill är att Drottningskär kastell ingår i Karlskronas världsarv och har gjorts levande med historiska spel, konstutställningar, historisk julmarknad mm. Aspö har också tilldragit sig intresse genom sina militära bevarade skyddsanläggningar. Dessa utgör ett sammandrag av det som benämnd Befästningspark Karlskrona. För att möta den ökade turismen har bl.a. vandrarhemmet Lotstornet utökat sin kapacitet, ett nytt kafé har etablerats och Aspö båtklubb bygger ett nytt servicehus för bl.a.

5 båtturismen. Uthyrningsverksamhet har startats med hjälp av EU-projektet Bebo Skärgård. Ett 20-tal hus finns nu tillgängliga för veckouthyrning. Vissa av dessa finns också möjlighet att hyra året runt. Karlskrona skärgård är bara i sin linda vad gäller utveckling där Aspö är en av de öar som kommit längst. Dock kommer besöksantalet att öka kraftigt och utvecklingen går relativt fort. Därför bör en beredskap finnas med lösningar som klarar en 5-10 års period. Från samrådet med kommunens turistchef har följande konkreta förbättringsförslag tagits fram: Välkommen-/Informationstavla på höger sida (se skissen nedan)vid färjeläget med allmän information samt att aktörer på ön ser vikten av detta och engagerar sig ekonomiskt. En motsvarighet bör finnas vid färjeläget på Trossö. Konstverk på vänstersidan, sjömärken, frihetsgudinna e dyl som en vacker entré. Flöden. Även från turistsynpunkt är det viktigt att det finns alternativ på båda sidor för gående och bilar. Mottagningscentral. Det gäller att få enighet kring denna bland öns aktörer där man ser möjligheten att även tänka kommersiellt. Kiosk, souvenirer, bokning, stugor, turistinformation, båtuthyrning, cykeluthyrning, web-café, fisketurer, boka in aktörerna på stan, kanske försäljningsmotorn för hela ön, världsarvsinformation, toalett, gästhamnsavgifter, guidebokning, väntsal. Galleri för konstnärer mm mm. Småbåtshamn. Det är viktigt att hjälpas åt att utveckla Lökanabben och skapa en gästhamnsmotor på Aspö. En gästhamn vid färjeläget är bra och användbar men ambitionerna bör ej vara för stora. Naturytor. Det är viktigt att bejaka det vackra ömråde som ligger väster om angöringen och byggnaderna där ett Naturrum kan vävas in i utvecklingsplanerna. 5

6 6 2. Strukturfondsdelegationens beslut Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna beviljade Aspö socialdemokratiska förening finansiellt stöd på högst kronor ur EG:s Regionalfond till projektet Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge. Stödet har beviljats för projektkostnader som upparbetats och betalats under perioden till och med På grund av att det skedde ett projektägarbyte blev projektet något försenat. I anledning härav ansökte nya projektägaren - Karlskrona kommun - om att få projekttiden utsträckt till och att slutredovisning skall lämnas senast den 31 januari Ansökan beviljades. 3. Projektbeskrivning Syfte: Undersöka förutsättningarna för alternativa boendeformer på Aspö samt hur intilliggande färjelägsområde på ön kan moderniseras. Studier kan även göras av var nya tomter för småhusbyggande kan tillskapas. Mål: Att skapa möjligheter för bl.a. äldre att bo kvar på Aspö och att byggnadsklara tomter tillskapas för de som vill flytta till Aspö. Målsättningen är också att det s.k. Aspö Madområdet ska fungera som modernt färjeläge utifrån dagens krav på service och tillgänglighet. Målgrupp: Alla Aspöbor som idag efterfrågar gemensamt senior- och äldreboende samt 40- talister som inom överskådlig tid kan komma efterfråga ifrågavarande senior- och äldreboende. Arbetssätt: Aspö socialdemokratiska förening står som projektansvarig. Förstudien kommer att genomföras i samråd med bl.a. PRO Aspö, Karlskrona kommun, Vägverket och Affärsverken i Karlskrona. Förstudien skall belysa dagens efterfrågan av senior- och äldreboende, behov av service samt den demografiska utvecklingen. Som underlag kommer bl.a. material från studenter (blivande planarkitekter) vid Blekinge Tekniska Högskola att användas samt den "kravspecifikation" som Aspös Visionsgrupp upprättat. 4. Bakgrund till ansökan Till grund för ansökan om EU-medel för en förstudie angående äldreboende och modernisering av färjeläget på Aspö finns en s.k swotanalys om infrastrukturen på Aspö. Analysen är gjord av Visionsgruppen på Aspö. Starka och svaga sidor på Aspö Starka sidor - färjan - samlingslokal - föreningslivet - kyrkan - hög IT-kompetens - affär med post och apoteksservice

7 7 - elförsörjningen - sjuktransporter - kulturen - naturen - Drottningskärs kastell och befästningspark Karlskorna Svaga sidor - befolkningsavveckling - brist på äldreboende - dåligt underlag för skolan - kollektivtrafik saknas - färjeläget Aspö-Madområdet är inte funktionsdugligt - företagarnas/hantverkarnas villkor är dåliga - dålig kapacitet på turistsidan Kravspecifikation för en bättre miljö vid färjeläget Aspö Mad Aspö har idag ca 480 åretruntboende. De sommarboende uppgår till mellan och Antalet hushåll på Aspö är ca 200. Aspö har en livsmedelsaffär, sommarrestaurang och sommarkiosk. Aspö har också skola med ca 30 elever på låg/mellanstadiet. Aspö har också några egna företagare och hantverkare. Den dagliga utpendlingen till fastlandet för arbete, skola m fl aktiviteter är ca 250 medan inpendlingen till Aspö varje dag är enbart ca 25. Aspö Mad domineras idag av färjeläget. Detta består av två tilläggsplatser en ordinarie och en i reserv. Tilläggsplatserna består av ramper för färjans angöring. På planen framför ramperna finns en påfart för bilar. Påfarten består av två filer. I anslutning härtill finns en byggnad som fungerar som vänthall för passagerare och övernattning för färjans personal. Vidare finns två skjul för cykeluppställning. Härutöver finns en sommaröppen kiosk. Intill det ena cykelskjulet finns miljöstation. Området som har sin funktion utifrån färjetrafiken gränsar till ett inhägnat område som idag ägs av Karlskrona kommun och har tidigare använts av försvaret som där disponerat ett antal byggnader för olika ändamål. Idag används området för bl.a. upplag av grus, sten, makadam m. m. Området fungerar inte tillfredsställande idag. De brister och behov som finns kan sammanfattas på följande sätt: - området saknar planering som gör att olika funktioner kolliderar t ex bilar som hämtar besökare som kommer med färjan krigar med annan trafik - miljöstationen har en för framträdande plats - miljön runt färjeläget är inte välkomnande vare sig för turister eller andra besökare. Det saknas t ex skyltar med Välkommen till Aspö och orienteringstavla över ön. Vi saknar permanenta möjligheter att flagga. - cykelskjulen kan samordnas på ett bättre sätt och framför allt förses med belysning. Många Aspöbor cyklar dagligen till och från färjan - behov finns av en besöksparkering och uppställningsplats för de som lämnar och hämtar vid färjan - kioskens uteservering är utsatt för bilar som vänder alldeles intill. Kanske skall kiosken få en väl synlig men lugnare miljö

8 8 - vänthallsbyggnaden och kiosken har två olika byggnadsstilar som upplevs som lite klondykebygge. Vi skulle gärna se enhetlig för skärgården typisk byggnadsstil t ex som sjöbodar e dyl - möjlighet att tillfälligt lägga till för mindre båtar - vägen från fotbollsplanen till Aspö Mad är alltför trång bilar kan inte mötas, cyklister och fotgängare utsätts för uppenbara risker att bli påkörda. Denna vägbit bör breddas och helst förses med gång/cykelväg - ett område i Madviken är planerat för permanent bostadsbyggande. Någon detaljplan finns inte. Hur skulle detta område kunna se ut för permanent bebyggelse? Härutöver har ett 15-tal studenter som studerar till planarkitekter vid Blekinge Tekniska Hö g- skola(bth) inom ramen för 5 poängskurs gjort förslag till detaljplaner av aktuellt och lämnat förslag till utformning av bebyggelse för bl.a. senior- och äldreboende. Studenternas förslag presenterades för Aspöborna. Mer liv i skärgården (Regionalt Miljö- och Hushållningsprogram för Blekinge skärgård antaget 1999 av Länsstyrelsen i Blekinge län) På regeringens uppdrag har länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat rubricerat program. Av detta framgår att skärgården är en stor tillgång för Blekinge och dess invånare. Enligt programmet talar mycket för en ökad båttrafik i skärgården bl.a. på grund av ökad turism och fritidsbåtstrafik. Den ökade trafiken i skärgården bedöms som positiv för länet och ingår i länets strategi för den regionala utvecklingen. Slutsatsen blir därför att "Trafiken med vä g- färjor till Aspö och Östra Hästholmen/Ytterön ska bibehållas". Det finns sålunda ett starkt stöd för utveckling av bl.a. Aspö och att färjeförbindelsen är avgörande härför. Indirekt ger programmet sålunda stöd för att färjeläget på Aspö är funktionsdugligt. Av denna anledning bör en modernisering ske för att fylla dagens krav på angöring mm. Översiktsplan för Aspö (antagen av kommunfullmäktige december 1996) I översiktsplanen för Aspö sägs att "möjligheterna att bygga på Aspö har tidigare begränsats av att vatten- och avloppsfrågorna inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. När nu Aspö är inkopplat på det kommunala vatten- och avloppsnätet och ett verksamhetsområde för vatten och avlopp bildas är inte längre dessa frågor ett skäl att begränsa bebyggelsen på Aspö." Ny bebyggelse föreslås tillkomma genom kompletteringsbebyggelse inom bl.a. det område som erhållit kommunalt vatten och avlopp och inom de områden som kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det område som även vunnit majoriteten av Aspöbornas gillande - Aspömadområdet - ligger relativt nära anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I översiktsplanen sägs också att "för all ny bebyggelse på Aspö skal gälla att den underordnar sig den befintliga och tar efter det traditionella sättet att bygga, låg bebyggelse på stora tomter, den genomsnittliga tomtstorleken är mer än 2000 kvm, uthus hör till."

9 9 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Innan sommaren gick vi ut med enkät till samtliga Aspöbor som är födda 1951 eller tidigare om frågor hur de vill bo i framtiden. I den gruppen finns ca 240 personer. Av dessa besvarade ett 70-tal enkäten, vilket inte är statistiskt tillfredsställande svarsfrekvens men ger ändå en mycket god uppfattning av Aspöbornas preferenser. Detta bekräftades också vid redovisning av enkätsvaren vid stormötet den 19 september. Enkäten och sammanställningar av svaren finns i bilaga till denna redovisning. En viktig slutsats som kan dras av enkätsvaren är att det finns en klar majoritet för lokalisering av senior/äldreboende till AspöMad-området. Det finns också ett mycket stort intresse för att såväl att på egen hand hyra sin bostad i framtiden som kooperativ hyresrätt. Enkäten ger också värdefull information om vilken service mm som Asöborna är intresserade av och är beredda att betala för. Detta kan ge en mycket god vägledning för val av hustyp och dess inredning, gemensamma utrymmen mm. 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer Eftersom flera Aspöbor enligt enkätsvaren kan tänka sig att ett framtida senior/äldreboende på Aspö kan ske i kooperativ regi har vi studerat innebörden av att bilda konsumentkooperativ för att driva senior/äldreboende på Aspö. Seniorboende har vi definierat på följande sätt: Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap. Kooperativ hyresrätt har vi definierat enligt följande. Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. Föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm. Härvid har vi fått rådgivning av Blekinge Utvecklingscentrum för kooperation och landsbygd. Ett koopertivt alternativ är särskilt intressant eftersom de flesta på Aspö idag samverkar i ett synnerligt rikt föreningsliv och att det finns många släktskapsförhållanden på Aspö. Dessa förhållanden visar idag att det finns vilja att samverka och ha inflytande samt ta ansvar för verksamhet. Denna positiva "bry sig om - känsla" och ansvarskänsla är verkligen något att ta fasta på. Den ger särskilda förutsättningar att allvarligt överväga att driva ett framtida senior/äldreboende i kooperativ regi. Denna driftsform är även kommunen stor tillskyndare av. Förstudien i denna del visar att det finns grundad anledning att utveckla de koopertiva tankarna tillsammans med en blivande husbyggare. 7. Förslag till utformning av bebyggelse Tre olika områden Denna del av förstudien redovisar möjligheter till olika utformningsförslag för bebyggelse inom tre områden på Aspö. I förstudien redovisas även boendeformer med olika planlösningar, husutformningar och flexibla utbyggnadsmöjligheter samt ett resurssparande ekonomiskt byggande. Förslagen bifogas i särskilt dokument. Förslag till utbyggnad av Aspö Mad

10 10 Området Aspö Mad har många kvaliteter. det ligger i ett vackert landskap med närhet till havet. Vegetationen består av ett antal större lövträd av varierande sort och kvalitet. Området ligger i nära anslutning till färjeläget, vilket är positivt ur kommunikationssynpunkt. För området har två förslag med olika exploateringsgrad utformats. Området matas genom en entrégata från Madviksvägen. Inom området föreslås en varierande bebyggelse i form av friliggande enbostadshus, mindre flerbostadshus och seniorboende. Vid en lägre exploatering kan vissa av flerbostadshusen ersättas av radhus eller friliggande hus på små tomter. Mot vattnet sparas en naturzon med en strandpromenad. Från området möjliggörs utblickar mot havet. Förutsättningar finns att spara en del av befintlig vegetation. De två förslagen till utformning av Aspö Mad-området kan illustreras med följande två skisser:

11 Sammanfattningsvis förordas sålunda Aspö Mad-området för byggande av senior/äldreboende. 11

12 12 8. Modernisering av Aspö färjeläge I förstudien ingår även att studera möjligheter att modernisera öns färjeläge som ligger intill det tänkta bebyggelseområdet Aspö Mad. Härvid har samråd skett med Vägverket som är huvudman för färjetrafiken och Affärsverken i Karlskrona som driver färjetrafiken på entreprenad från Vägverket. Härutöver har även samråd skett med kommunens turistchef och ansvarig samordnare för kulturarvet. Deras synpunkter har vägts in med tanke på den starkt tilltagande turismen till Aspö. Förslag till modernisering av Aspö färjeläge Uppställningsfiler påfart färja Utmed och öster om befintliga uppställningsfiler sker utfyllnad på en sträcka av ca 50 m. Utfyllnaden avslutas med stödmur av betong så att befintlig strandlinje ej påverkas. Utfyllnaden nyttjas för upprätning av befintliga uppställningsfiler. Härigenom kan ombordkörning på färjan ske på ett smidigare sätt. Genom flytten av befintliga uppställningsfiler ut på utfyllnaden skapas en ny tredje fil på ca 50 m intill Madviksvägen. Denna fil kan utnyttjas för tung trafik, vilket underlättar lastningen av färjan. Avfart färja Avfarten från färjan anslutes till Madviksvägen mera vinkelrätt än idag och till den vändplan som avslutar vägen vid planerad område för väntsal, kiosk, information m.m.

13 13 Serviceanläggningar Intill avfarten från färjelägret och Madviksvägens vändplan skapas en yta på ca 800 m2 för väntsal (befintlig), kiosk, turistinformation m.m. Parkering Två parkeringsytor anordnas på Madviksvägens västra sida. En på c 15 platser intill serviceanläggningarna och en på c 25 platser 50 m söder där om. Mellan parkeringsytorna sker tillfarten till planerat bostadsområde. Cykelparkering Befintlig cykelparkering tas bort vid upprätning av uppställningsfilerna. Nya cykelparkeringen anordnas intill serviceanläggningen och parkeringsplatsen. Sopstation (återvinningsstation) Yta för sopstation anordnas bakom den södra parkeringsytan. Runt stationen sker plantering för att minska insyn, samt som skydd mot befintlig bebygge l- se. Cykelväg Kostnader Madviksvägen är smal. Blandtrafik förekommer. Gående och cyklister upplever vägen som osäker. Vid ett flertal tillfällen har möjligheten att bredda vägen studerats för att anlägga en gång- o cykelväg. Ca 200 m från färjeläget är en mycket smal passage mellan befintliga bebyggda fastigheter. En breddning av vägen här innebär att fastigheten på minst en sida måste lösas in. Vid planläggningen för ett nytt bostadsområde strax intill färjeläget kommer frågan om en gång- o cykelväg utmed Madviksvägen att få ny aktualitet. Kostnaderna för planerade åtgärder i Aspö färjeläge, exklusive byggnader, har beräknats till ca 3,5 miljoner kronor. 9. Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet Under projektarbetets gång har samråd skett med olika intressenter såväl på Aspö som utanför ön. Sålunda har enkät tillställts alla Aspöbor som är födda år 1951 eller tidigare. Se redovisning av enkäten under punkt 7. Samråd har också skett med företrädare för PRO såväl lokalt som regionalt. Aspö socialdemokratiska förening har fortlöpande informerat och diskuterat projektet såväl på styrelsemöten som allmänna möten. Stormöte för befolkningen på Aspö hölls den 19 september då preliminära förslag redovisades och fick ett allmänt bifall. Se bifogad tidningsartikel. Även externa samråd har förekommit t ex med en grupp som arbetar med äldreboende i Jämjö(kommundel i Karlskrona), Karlskrona Skärgårds Intresseförening, företrädare för Strömstads kommun (Kosteröarna) och öar utan broförbindelse i Stockholms skärgård.

14 14 Kontakt har förekommit med det nationella forskningsprojektet Åldrandet i Blekinge för att få mera fakta om åldringsproblematiken - framför allt hur stort uttag av vård och omsorg som kan påräknas av samhället i framtiden. Information om projektet gavs den 4 juni i samband med att styrelsen för strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna besökte Aspö. I augusti togs projektet upp vid allmänt valmöte. Den 19 september redovisades projektet i sin helhet vid allmänt möte med Aspöborna, massmedia m fl. Samråd har skett med Vägverket och Affärsverken i Karlskrona om förutsättningarna för modernisering av färjeläget. I det interna arbetet har ett stort antal projektmöten hållits där Karlskrona kommun varit delaktiga i de flesta frågor. Malin Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen och Britt-Marie Havby, näringslivsenheten har också aktivt deltagit i stormötena på Aspö. Under projektets gång har de lokala dagstidningarna skrivit om projektet. Några tidningsurklipp bifogas liksom utdrag från Karlskrona kommuns hemsida där projektet presenteras. Dekaler och annat informationsmaterial med EU-logotypen har använts i så stor utsträckning som varit möjligt. 10. Projektägarbyte I juni ansökte Aspö socialdemokratiska förening om att få byta projektägarskapet och att detta skulle övergå till Karlskrona kommun. Anledningen härtill var att föreningen inte hade ekonomiska möjligheter att förskottera betalning av fakturor som sedermera skulle utgöra underlag för rekvisition av EU-medel. Kommunen har efter projektägarbytet fullföljt projektet medan den socialdemokratiska föreningen utgjort referensgrupp. Projektledaren övergick samtidigt till den nye projektägaren. 11. Ekonomisk redovisning Se bifogade handlingar.

15 15 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? BILAGA Hur vill du att färjeläget skall se ut? Information och diskussion om EU-projektet "Olika boendeformer på Aspö och modernisering av färjeläget" Kom och säg din mening! Tid: Kl torsdagen den 19 september Plats: Aspö Folkets Hus Medverkande Malin Dahlberg, samhällsbyggnadsförvaltningen Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen Britt-Marie Havby, landsbygdsutvecklare Alf Öreberg, arkitekt Ingvar Bergljung, projektledare Välkommen!

16 16 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Karlskrona komun och Aspö soc dem förening genomför just nu en förstudie som bl.a. gäller seniorboende på Aspö. I första hand med tanke på de seniorer som vill förändra sitt boende i framtiden. Detta som ett alternativ till andra befintliga former av äldreboende. Vi vill nu kartlägga och utreda vilken boendeform som är lämpligast. Sålunda övervägs hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt eller eventuellt andra alternativ. Vi vänder oss till Dig som är födda 1951 eller tidigare med förfrågan om Dina önskemål. Du svarar anonymt. Redovisning av enkäten kommer att ske på ett allmänt möte om äldreboendet. Tid och plats meddelas efter sommaren. Vi är angelägna om att få ditt svar senast den 15 juni När är du född? tidigare Vilken hushållsgrupp tillhör Du? ensamstående man ensamstående kvinna gift sammanboende 3. Vilken boendeform har Du idag? hyresrätt egen villa bostadsrätt

17 17 4. Hur hög är Din boendekostnad per månad? mindre än 3000 kr kr kr kr kr mer än 8000 kr kr 6. Har Du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden Ja Nej 7. Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år? bo kvar där jag bor seniorboende ( se förklaring sist i enkäten) bo i särskilt boende för äldre ( servicehus, gruppboende, ålderdomshem) 8. Hur viktiga är följande skäl till att Du skulle vilja flytta i framtiden (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1= inte viktigt =mycket viktigt) * ökad trygghet * bättre service * bättre boendestandard/utrustning * tillgång till gemensamhetslokaler (matsal, bibliotek, hobbyrum) * lägre boendekostnader * lugnare och tystare boende * mindre bostad * komma närmare släkt och vänner * annat Var skulle Du vilja bo framöver? Böttekullen Aspö Mad Lökanabben annan plats...

18 Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande standard i Ditt boende? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * samlingslokal * hobbyrum * motionsrum * bibliotek * matsal * gästlägenhet * balkong/uteplats * närhet till natur * trygghetslarm * bredband * garage * badstuga * annat Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande serviceutbud? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * bra kommunikationer * närhet till läkare/distriktsköterska * närhet till affär * närhet till post/apotek * närhet till färjeläget * städhjälp/trädgårdshjälp * hemkörning av mat * annat Om Ditt framtida boende blev anpassat efter Dina önskemål, hur mycket skulle det då få kosta/månad, räknat i dagens penningvärde mindre än 3000 kr kr kr kr kr kr kr mer än 9000 kr

19 I vilken upplåtelseform skulle Du i första hand välja att bo i? hyresrätt bostadsrätt kooperativ hyresrätt (se förklaring längs ned i enkäten) egen villa Har Du frågor rörande enkäten eller seniorboende kan Du kontakta Ingvar Bergljung, tel 0455/ eller Kenneth Lejhall, tel 0455/ Enkäten lämnar du i affären eller lägg den i Ingvar Bergljungs brevlåda på Ryd. Tack för Din medverkan! Förklaringar Seniorboende Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap Kooperativ hyresrätt Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen själva äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm.

20 Ingvar Bergljung Dagordning vid stormöte med Aspöborna Hur vill du bo på Aspö i framtiden? 1. Demografin på Aspö 2. Svarsfrekvens 3. Hur ser hushållen ut? 4. Dagens boendeformer 5. Boendekostnad idag 6. Har du tagit ställning till hur du vill bo i framtiden? 7. Var skulle du vilja bo framöver? 8. Vilken upplåtelseform vill du i första hand bo i?

21 21 F2: Vilken hushållsgrupp tillhör Du 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammanboende Gift Ensamstående kvinna Ensamstående man < Alla år Födelseår Kommentar: Den helt dominerade delen av Aspöborna är gifta eller sammanboende. Endast ett fåtal är ensamstående.

22 22 F3: Vilken boendeform har Du idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bostadsrätt Egen villa Hyresrätt < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan alla på Aspö bor i egen villa.

23 23 F4: Hur hög är din boendekostnad idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8000 < : : : : :- < 3000: < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan 90 % av alla i de aktuella åldersgrupperna har idag en månadskostnad som understiger kronor. De som är födda 1939 och tidigare har en lägre månadskostnad än de som är födda

24 24 F6: Har du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden 100% 80% 60% 40% Nej Ja 20% 0% < Alla år Födelseår Kommentar: 70-75% har tagit ställning till hur de vill ha sitt boende i framtiden, dvs om det inte längre är möjligt att bo kvar i sin nuvarande bostad.

25 25 F7: Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Bo i särskilt bende för äldre Seniorboende Bo kvar där jag bor Kommentar: De flesta vill naturligtvis bo kvar där man bor idag. Men ca 45% kan tänka sig att flytta till seniorboende eller särskilt boende för äldre.

26 26 Alla svarande Antal Alternativ Ökad trygghet Bättre service Bättre boendestandard/utrustning Tillgång till gemensamhetslokaler Lägre boendekostnad Lugnare och tystare boende Mindre bostad Komma närmare släkt och väner Annat Kommentar: Uppgifterna uttrycker vad Aspöborna efterfrågar när det gällerseniorboende. Dessa uppgifter kan därför vara till stor vägledning för blivande exploatörer.

27 27 F9: Var skulle Du vilja bo framöver 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Annan plats Lökanabben Aspö Mad Böttekullen Kommentar: En klar majoritet förordar Aspö Mad-området som lämplig plats senior/äldreboende.

28 28 F10 Alla svarande Antal Alternativ Samlingslokal Hobbyrum Motionsrum Bibliotek Matsal Gästlägenhet Balkong/uteplats Närhet till naturen Trygghetslarm Bredband Garage Kommentar: Dessa uppgifter uttrycker vad Aspöborna efterfrågar och kan vara till god vägledning för blivande exploatörer.

29 29 F11 Alla svarande Antal Alternativ Bra kommunikationer Närhet till läkare/distriktsköterska Närhet till affär Närhet till post/apotek Närhet till färjeläget Städhjälp/trädgårdshjälp Hemkörning av mat Annat Kommentar: Svaren ger en god bild av hur Aspöseniorerna ser på tillgång till goda kommunikationer, närhet till affär och andra liknande sk infrastrukturfrågor. Dessa svar är också av stort värde för kommande exploatörer.

Slutrapport. Projekt: Bebo skärgård

Slutrapport. Projekt: Bebo skärgård Projektet har delfinansierats av europeiska unionen Regional utvecklingsfonden Mål2 Öarna Slutrapport Projekt: Bebo skärgård - ökad turism och boende på Aspö och östra skärgården objekt Dnr: Ö41.K-77-2001

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014

Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET MINNESANTECKNINGAR Skärgårdsrådets sammanträde den 20 mars 2014 Tid 16.00 17.00 Plats Närvarande Sammanträdesrum Höken Lars Lindgren (M) Mailis Dahlberg (C) Lars Wessberg (M) Ingrid

Läs mer

Checklista sociala konsekvenser

Checklista sociala konsekvenser Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 1 (7) Checklista sociala konsekvenser Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Lokaler Stationen i Hässelby Strand

Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand Lokaler Stationen i Hässelby Strand På platsen där tunnelbanestationen i Hässelby Strand idag ligger, kommer ett flerbostadshus med totalt 68 lägenheter att byggas.

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010-03-01 KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN PM FÖR TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE OCH FÖRSÄLJNING Östersunds kommun inbjuder till att lämna anbud på Kungsgården, Frösön, vackert beläget vid Kungsgårdsviken nedanför

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer