Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge"

Transkript

1 Dnr Ö41.K Ingvar Bergljung Slutrapport Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge Slutredovisning av EU-projektet Projektägare: Karlskrona kommun, att: Britt-Marie Havby Projektledare: Ingvar Bergljung, Aspö

2 2 INNEHÅLL 1. Aspö idag sid 3 allmänt sid 4 demografi sid 4 turism och världsarv sid 5 2. Strukturfondsdelegationens beslut sid 6 3. Projektbeskrivning sid 6 4. Bakgrund till ansökan sid 6 "kravspecifikationen" sid 7 Mer liv i skärgården sid 8 Kommunens fördjupade översiktsplan för Aspö sid 8 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 9 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer sid 9 7. Förslag till utformning av bebyggelse sid 9 8. Modernisering av Aspö färjeläge sid Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet sid Projektägarbyte sid Ekonomisk redovisning separat BILAGOR Enkät Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 12 Tidningsartiklar sid 28 Ekonomisk redovisning separat Förslag till utformning av senior/äldrebostäder (Utkast - arbetsmaterial) separat

3 1. Aspö idag 3

4 4 Allmänt Aspö är en av fem storöar som ingår i Karlskronas yttre skärgård och som bildar barriär mot havet. Av storöarna är det bara Aspö som inte har någon broförbindelse. På 1920-talet bodde ca 1000 personer på Aspö. Därefter har befolkningen successivt minskat fram till år Tillkomsten av en reguljär färjeförbindelse med möjlighet att transportera bilar är den ojämförligt största händelsen på Aspö under det senaste århundradet och som haft störst påverkan på Aspös utveckling. Förändringen välkomnades av den bofasta befolkningen som såg den negativa befolkningsutvecklingen vända. En följd härav har blivit att den nära nog nedläggningshotade skolan fick ett ökat elevunderlag. Antalet permanentboende har från år 1980 fram till 2002 ökat från 440 till 471 personer. Antalet fritidsboende hushåll är cirka 300 st. Antalet sommarboende under en säsong uppskattas till Demografi Åldersstruktur Aspö församling jämfört med Karlskrona kommun Källa: SCB. Ålder Karlskrona Aspö antal % antal % ,1 21 4, ,7 10 2, ,9 12 2, ,7 14 3, ,9 31 6, ,9 9 1, , , , , , , ,9 27 5,7 Summa Kommentar: I den aktuella åldersgruppen dvs 65 år och äldre har Aspö en större andel än genomsnittet för Karlskrona (23,7% jämfört med 18,8%). Detta visar att behovet av seniorboende/äldreboende är relativt större för Aspö än genomsnittet för Karlskrona. Turism och världsarv Turismen i Karlskrona skärgård är på mycket stark frammarsch och förväntas fortsätta, inte minst med tanke på att de militära skyddsområdena är vilande. Turismen på Aspö har haft en mycket kraftig ökning de senaste åren. Bidragande orsaker härtill är att Drottningskär kastell ingår i Karlskronas världsarv och har gjorts levande med historiska spel, konstutställningar, historisk julmarknad mm. Aspö har också tilldragit sig intresse genom sina militära bevarade skyddsanläggningar. Dessa utgör ett sammandrag av det som benämnd Befästningspark Karlskrona. För att möta den ökade turismen har bl.a. vandrarhemmet Lotstornet utökat sin kapacitet, ett nytt kafé har etablerats och Aspö båtklubb bygger ett nytt servicehus för bl.a.

5 båtturismen. Uthyrningsverksamhet har startats med hjälp av EU-projektet Bebo Skärgård. Ett 20-tal hus finns nu tillgängliga för veckouthyrning. Vissa av dessa finns också möjlighet att hyra året runt. Karlskrona skärgård är bara i sin linda vad gäller utveckling där Aspö är en av de öar som kommit längst. Dock kommer besöksantalet att öka kraftigt och utvecklingen går relativt fort. Därför bör en beredskap finnas med lösningar som klarar en 5-10 års period. Från samrådet med kommunens turistchef har följande konkreta förbättringsförslag tagits fram: Välkommen-/Informationstavla på höger sida (se skissen nedan)vid färjeläget med allmän information samt att aktörer på ön ser vikten av detta och engagerar sig ekonomiskt. En motsvarighet bör finnas vid färjeläget på Trossö. Konstverk på vänstersidan, sjömärken, frihetsgudinna e dyl som en vacker entré. Flöden. Även från turistsynpunkt är det viktigt att det finns alternativ på båda sidor för gående och bilar. Mottagningscentral. Det gäller att få enighet kring denna bland öns aktörer där man ser möjligheten att även tänka kommersiellt. Kiosk, souvenirer, bokning, stugor, turistinformation, båtuthyrning, cykeluthyrning, web-café, fisketurer, boka in aktörerna på stan, kanske försäljningsmotorn för hela ön, världsarvsinformation, toalett, gästhamnsavgifter, guidebokning, väntsal. Galleri för konstnärer mm mm. Småbåtshamn. Det är viktigt att hjälpas åt att utveckla Lökanabben och skapa en gästhamnsmotor på Aspö. En gästhamn vid färjeläget är bra och användbar men ambitionerna bör ej vara för stora. Naturytor. Det är viktigt att bejaka det vackra ömråde som ligger väster om angöringen och byggnaderna där ett Naturrum kan vävas in i utvecklingsplanerna. 5

6 6 2. Strukturfondsdelegationens beslut Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna beviljade Aspö socialdemokratiska förening finansiellt stöd på högst kronor ur EG:s Regionalfond till projektet Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge. Stödet har beviljats för projektkostnader som upparbetats och betalats under perioden till och med På grund av att det skedde ett projektägarbyte blev projektet något försenat. I anledning härav ansökte nya projektägaren - Karlskrona kommun - om att få projekttiden utsträckt till och att slutredovisning skall lämnas senast den 31 januari Ansökan beviljades. 3. Projektbeskrivning Syfte: Undersöka förutsättningarna för alternativa boendeformer på Aspö samt hur intilliggande färjelägsområde på ön kan moderniseras. Studier kan även göras av var nya tomter för småhusbyggande kan tillskapas. Mål: Att skapa möjligheter för bl.a. äldre att bo kvar på Aspö och att byggnadsklara tomter tillskapas för de som vill flytta till Aspö. Målsättningen är också att det s.k. Aspö Madområdet ska fungera som modernt färjeläge utifrån dagens krav på service och tillgänglighet. Målgrupp: Alla Aspöbor som idag efterfrågar gemensamt senior- och äldreboende samt 40- talister som inom överskådlig tid kan komma efterfråga ifrågavarande senior- och äldreboende. Arbetssätt: Aspö socialdemokratiska förening står som projektansvarig. Förstudien kommer att genomföras i samråd med bl.a. PRO Aspö, Karlskrona kommun, Vägverket och Affärsverken i Karlskrona. Förstudien skall belysa dagens efterfrågan av senior- och äldreboende, behov av service samt den demografiska utvecklingen. Som underlag kommer bl.a. material från studenter (blivande planarkitekter) vid Blekinge Tekniska Högskola att användas samt den "kravspecifikation" som Aspös Visionsgrupp upprättat. 4. Bakgrund till ansökan Till grund för ansökan om EU-medel för en förstudie angående äldreboende och modernisering av färjeläget på Aspö finns en s.k swotanalys om infrastrukturen på Aspö. Analysen är gjord av Visionsgruppen på Aspö. Starka och svaga sidor på Aspö Starka sidor - färjan - samlingslokal - föreningslivet - kyrkan - hög IT-kompetens - affär med post och apoteksservice

7 7 - elförsörjningen - sjuktransporter - kulturen - naturen - Drottningskärs kastell och befästningspark Karlskorna Svaga sidor - befolkningsavveckling - brist på äldreboende - dåligt underlag för skolan - kollektivtrafik saknas - färjeläget Aspö-Madområdet är inte funktionsdugligt - företagarnas/hantverkarnas villkor är dåliga - dålig kapacitet på turistsidan Kravspecifikation för en bättre miljö vid färjeläget Aspö Mad Aspö har idag ca 480 åretruntboende. De sommarboende uppgår till mellan och Antalet hushåll på Aspö är ca 200. Aspö har en livsmedelsaffär, sommarrestaurang och sommarkiosk. Aspö har också skola med ca 30 elever på låg/mellanstadiet. Aspö har också några egna företagare och hantverkare. Den dagliga utpendlingen till fastlandet för arbete, skola m fl aktiviteter är ca 250 medan inpendlingen till Aspö varje dag är enbart ca 25. Aspö Mad domineras idag av färjeläget. Detta består av två tilläggsplatser en ordinarie och en i reserv. Tilläggsplatserna består av ramper för färjans angöring. På planen framför ramperna finns en påfart för bilar. Påfarten består av två filer. I anslutning härtill finns en byggnad som fungerar som vänthall för passagerare och övernattning för färjans personal. Vidare finns två skjul för cykeluppställning. Härutöver finns en sommaröppen kiosk. Intill det ena cykelskjulet finns miljöstation. Området som har sin funktion utifrån färjetrafiken gränsar till ett inhägnat område som idag ägs av Karlskrona kommun och har tidigare använts av försvaret som där disponerat ett antal byggnader för olika ändamål. Idag används området för bl.a. upplag av grus, sten, makadam m. m. Området fungerar inte tillfredsställande idag. De brister och behov som finns kan sammanfattas på följande sätt: - området saknar planering som gör att olika funktioner kolliderar t ex bilar som hämtar besökare som kommer med färjan krigar med annan trafik - miljöstationen har en för framträdande plats - miljön runt färjeläget är inte välkomnande vare sig för turister eller andra besökare. Det saknas t ex skyltar med Välkommen till Aspö och orienteringstavla över ön. Vi saknar permanenta möjligheter att flagga. - cykelskjulen kan samordnas på ett bättre sätt och framför allt förses med belysning. Många Aspöbor cyklar dagligen till och från färjan - behov finns av en besöksparkering och uppställningsplats för de som lämnar och hämtar vid färjan - kioskens uteservering är utsatt för bilar som vänder alldeles intill. Kanske skall kiosken få en väl synlig men lugnare miljö

8 8 - vänthallsbyggnaden och kiosken har två olika byggnadsstilar som upplevs som lite klondykebygge. Vi skulle gärna se enhetlig för skärgården typisk byggnadsstil t ex som sjöbodar e dyl - möjlighet att tillfälligt lägga till för mindre båtar - vägen från fotbollsplanen till Aspö Mad är alltför trång bilar kan inte mötas, cyklister och fotgängare utsätts för uppenbara risker att bli påkörda. Denna vägbit bör breddas och helst förses med gång/cykelväg - ett område i Madviken är planerat för permanent bostadsbyggande. Någon detaljplan finns inte. Hur skulle detta område kunna se ut för permanent bebyggelse? Härutöver har ett 15-tal studenter som studerar till planarkitekter vid Blekinge Tekniska Hö g- skola(bth) inom ramen för 5 poängskurs gjort förslag till detaljplaner av aktuellt och lämnat förslag till utformning av bebyggelse för bl.a. senior- och äldreboende. Studenternas förslag presenterades för Aspöborna. Mer liv i skärgården (Regionalt Miljö- och Hushållningsprogram för Blekinge skärgård antaget 1999 av Länsstyrelsen i Blekinge län) På regeringens uppdrag har länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat rubricerat program. Av detta framgår att skärgården är en stor tillgång för Blekinge och dess invånare. Enligt programmet talar mycket för en ökad båttrafik i skärgården bl.a. på grund av ökad turism och fritidsbåtstrafik. Den ökade trafiken i skärgården bedöms som positiv för länet och ingår i länets strategi för den regionala utvecklingen. Slutsatsen blir därför att "Trafiken med vä g- färjor till Aspö och Östra Hästholmen/Ytterön ska bibehållas". Det finns sålunda ett starkt stöd för utveckling av bl.a. Aspö och att färjeförbindelsen är avgörande härför. Indirekt ger programmet sålunda stöd för att färjeläget på Aspö är funktionsdugligt. Av denna anledning bör en modernisering ske för att fylla dagens krav på angöring mm. Översiktsplan för Aspö (antagen av kommunfullmäktige december 1996) I översiktsplanen för Aspö sägs att "möjligheterna att bygga på Aspö har tidigare begränsats av att vatten- och avloppsfrågorna inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. När nu Aspö är inkopplat på det kommunala vatten- och avloppsnätet och ett verksamhetsområde för vatten och avlopp bildas är inte längre dessa frågor ett skäl att begränsa bebyggelsen på Aspö." Ny bebyggelse föreslås tillkomma genom kompletteringsbebyggelse inom bl.a. det område som erhållit kommunalt vatten och avlopp och inom de områden som kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det område som även vunnit majoriteten av Aspöbornas gillande - Aspömadområdet - ligger relativt nära anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I översiktsplanen sägs också att "för all ny bebyggelse på Aspö skal gälla att den underordnar sig den befintliga och tar efter det traditionella sättet att bygga, låg bebyggelse på stora tomter, den genomsnittliga tomtstorleken är mer än 2000 kvm, uthus hör till."

9 9 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Innan sommaren gick vi ut med enkät till samtliga Aspöbor som är födda 1951 eller tidigare om frågor hur de vill bo i framtiden. I den gruppen finns ca 240 personer. Av dessa besvarade ett 70-tal enkäten, vilket inte är statistiskt tillfredsställande svarsfrekvens men ger ändå en mycket god uppfattning av Aspöbornas preferenser. Detta bekräftades också vid redovisning av enkätsvaren vid stormötet den 19 september. Enkäten och sammanställningar av svaren finns i bilaga till denna redovisning. En viktig slutsats som kan dras av enkätsvaren är att det finns en klar majoritet för lokalisering av senior/äldreboende till AspöMad-området. Det finns också ett mycket stort intresse för att såväl att på egen hand hyra sin bostad i framtiden som kooperativ hyresrätt. Enkäten ger också värdefull information om vilken service mm som Asöborna är intresserade av och är beredda att betala för. Detta kan ge en mycket god vägledning för val av hustyp och dess inredning, gemensamma utrymmen mm. 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer Eftersom flera Aspöbor enligt enkätsvaren kan tänka sig att ett framtida senior/äldreboende på Aspö kan ske i kooperativ regi har vi studerat innebörden av att bilda konsumentkooperativ för att driva senior/äldreboende på Aspö. Seniorboende har vi definierat på följande sätt: Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap. Kooperativ hyresrätt har vi definierat enligt följande. Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. Föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm. Härvid har vi fått rådgivning av Blekinge Utvecklingscentrum för kooperation och landsbygd. Ett koopertivt alternativ är särskilt intressant eftersom de flesta på Aspö idag samverkar i ett synnerligt rikt föreningsliv och att det finns många släktskapsförhållanden på Aspö. Dessa förhållanden visar idag att det finns vilja att samverka och ha inflytande samt ta ansvar för verksamhet. Denna positiva "bry sig om - känsla" och ansvarskänsla är verkligen något att ta fasta på. Den ger särskilda förutsättningar att allvarligt överväga att driva ett framtida senior/äldreboende i kooperativ regi. Denna driftsform är även kommunen stor tillskyndare av. Förstudien i denna del visar att det finns grundad anledning att utveckla de koopertiva tankarna tillsammans med en blivande husbyggare. 7. Förslag till utformning av bebyggelse Tre olika områden Denna del av förstudien redovisar möjligheter till olika utformningsförslag för bebyggelse inom tre områden på Aspö. I förstudien redovisas även boendeformer med olika planlösningar, husutformningar och flexibla utbyggnadsmöjligheter samt ett resurssparande ekonomiskt byggande. Förslagen bifogas i särskilt dokument. Förslag till utbyggnad av Aspö Mad

10 10 Området Aspö Mad har många kvaliteter. det ligger i ett vackert landskap med närhet till havet. Vegetationen består av ett antal större lövträd av varierande sort och kvalitet. Området ligger i nära anslutning till färjeläget, vilket är positivt ur kommunikationssynpunkt. För området har två förslag med olika exploateringsgrad utformats. Området matas genom en entrégata från Madviksvägen. Inom området föreslås en varierande bebyggelse i form av friliggande enbostadshus, mindre flerbostadshus och seniorboende. Vid en lägre exploatering kan vissa av flerbostadshusen ersättas av radhus eller friliggande hus på små tomter. Mot vattnet sparas en naturzon med en strandpromenad. Från området möjliggörs utblickar mot havet. Förutsättningar finns att spara en del av befintlig vegetation. De två förslagen till utformning av Aspö Mad-området kan illustreras med följande två skisser:

11 Sammanfattningsvis förordas sålunda Aspö Mad-området för byggande av senior/äldreboende. 11

12 12 8. Modernisering av Aspö färjeläge I förstudien ingår även att studera möjligheter att modernisera öns färjeläge som ligger intill det tänkta bebyggelseområdet Aspö Mad. Härvid har samråd skett med Vägverket som är huvudman för färjetrafiken och Affärsverken i Karlskrona som driver färjetrafiken på entreprenad från Vägverket. Härutöver har även samråd skett med kommunens turistchef och ansvarig samordnare för kulturarvet. Deras synpunkter har vägts in med tanke på den starkt tilltagande turismen till Aspö. Förslag till modernisering av Aspö färjeläge Uppställningsfiler påfart färja Utmed och öster om befintliga uppställningsfiler sker utfyllnad på en sträcka av ca 50 m. Utfyllnaden avslutas med stödmur av betong så att befintlig strandlinje ej påverkas. Utfyllnaden nyttjas för upprätning av befintliga uppställningsfiler. Härigenom kan ombordkörning på färjan ske på ett smidigare sätt. Genom flytten av befintliga uppställningsfiler ut på utfyllnaden skapas en ny tredje fil på ca 50 m intill Madviksvägen. Denna fil kan utnyttjas för tung trafik, vilket underlättar lastningen av färjan. Avfart färja Avfarten från färjan anslutes till Madviksvägen mera vinkelrätt än idag och till den vändplan som avslutar vägen vid planerad område för väntsal, kiosk, information m.m.

13 13 Serviceanläggningar Intill avfarten från färjelägret och Madviksvägens vändplan skapas en yta på ca 800 m2 för väntsal (befintlig), kiosk, turistinformation m.m. Parkering Två parkeringsytor anordnas på Madviksvägens västra sida. En på c 15 platser intill serviceanläggningarna och en på c 25 platser 50 m söder där om. Mellan parkeringsytorna sker tillfarten till planerat bostadsområde. Cykelparkering Befintlig cykelparkering tas bort vid upprätning av uppställningsfilerna. Nya cykelparkeringen anordnas intill serviceanläggningen och parkeringsplatsen. Sopstation (återvinningsstation) Yta för sopstation anordnas bakom den södra parkeringsytan. Runt stationen sker plantering för att minska insyn, samt som skydd mot befintlig bebygge l- se. Cykelväg Kostnader Madviksvägen är smal. Blandtrafik förekommer. Gående och cyklister upplever vägen som osäker. Vid ett flertal tillfällen har möjligheten att bredda vägen studerats för att anlägga en gång- o cykelväg. Ca 200 m från färjeläget är en mycket smal passage mellan befintliga bebyggda fastigheter. En breddning av vägen här innebär att fastigheten på minst en sida måste lösas in. Vid planläggningen för ett nytt bostadsområde strax intill färjeläget kommer frågan om en gång- o cykelväg utmed Madviksvägen att få ny aktualitet. Kostnaderna för planerade åtgärder i Aspö färjeläge, exklusive byggnader, har beräknats till ca 3,5 miljoner kronor. 9. Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet Under projektarbetets gång har samråd skett med olika intressenter såväl på Aspö som utanför ön. Sålunda har enkät tillställts alla Aspöbor som är födda år 1951 eller tidigare. Se redovisning av enkäten under punkt 7. Samråd har också skett med företrädare för PRO såväl lokalt som regionalt. Aspö socialdemokratiska förening har fortlöpande informerat och diskuterat projektet såväl på styrelsemöten som allmänna möten. Stormöte för befolkningen på Aspö hölls den 19 september då preliminära förslag redovisades och fick ett allmänt bifall. Se bifogad tidningsartikel. Även externa samråd har förekommit t ex med en grupp som arbetar med äldreboende i Jämjö(kommundel i Karlskrona), Karlskrona Skärgårds Intresseförening, företrädare för Strömstads kommun (Kosteröarna) och öar utan broförbindelse i Stockholms skärgård.

14 14 Kontakt har förekommit med det nationella forskningsprojektet Åldrandet i Blekinge för att få mera fakta om åldringsproblematiken - framför allt hur stort uttag av vård och omsorg som kan påräknas av samhället i framtiden. Information om projektet gavs den 4 juni i samband med att styrelsen för strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna besökte Aspö. I augusti togs projektet upp vid allmänt valmöte. Den 19 september redovisades projektet i sin helhet vid allmänt möte med Aspöborna, massmedia m fl. Samråd har skett med Vägverket och Affärsverken i Karlskrona om förutsättningarna för modernisering av färjeläget. I det interna arbetet har ett stort antal projektmöten hållits där Karlskrona kommun varit delaktiga i de flesta frågor. Malin Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen och Britt-Marie Havby, näringslivsenheten har också aktivt deltagit i stormötena på Aspö. Under projektets gång har de lokala dagstidningarna skrivit om projektet. Några tidningsurklipp bifogas liksom utdrag från Karlskrona kommuns hemsida där projektet presenteras. Dekaler och annat informationsmaterial med EU-logotypen har använts i så stor utsträckning som varit möjligt. 10. Projektägarbyte I juni ansökte Aspö socialdemokratiska förening om att få byta projektägarskapet och att detta skulle övergå till Karlskrona kommun. Anledningen härtill var att föreningen inte hade ekonomiska möjligheter att förskottera betalning av fakturor som sedermera skulle utgöra underlag för rekvisition av EU-medel. Kommunen har efter projektägarbytet fullföljt projektet medan den socialdemokratiska föreningen utgjort referensgrupp. Projektledaren övergick samtidigt till den nye projektägaren. 11. Ekonomisk redovisning Se bifogade handlingar.

15 15 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? BILAGA Hur vill du att färjeläget skall se ut? Information och diskussion om EU-projektet "Olika boendeformer på Aspö och modernisering av färjeläget" Kom och säg din mening! Tid: Kl torsdagen den 19 september Plats: Aspö Folkets Hus Medverkande Malin Dahlberg, samhällsbyggnadsförvaltningen Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen Britt-Marie Havby, landsbygdsutvecklare Alf Öreberg, arkitekt Ingvar Bergljung, projektledare Välkommen!

16 16 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Karlskrona komun och Aspö soc dem förening genomför just nu en förstudie som bl.a. gäller seniorboende på Aspö. I första hand med tanke på de seniorer som vill förändra sitt boende i framtiden. Detta som ett alternativ till andra befintliga former av äldreboende. Vi vill nu kartlägga och utreda vilken boendeform som är lämpligast. Sålunda övervägs hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt eller eventuellt andra alternativ. Vi vänder oss till Dig som är födda 1951 eller tidigare med förfrågan om Dina önskemål. Du svarar anonymt. Redovisning av enkäten kommer att ske på ett allmänt möte om äldreboendet. Tid och plats meddelas efter sommaren. Vi är angelägna om att få ditt svar senast den 15 juni När är du född? tidigare Vilken hushållsgrupp tillhör Du? ensamstående man ensamstående kvinna gift sammanboende 3. Vilken boendeform har Du idag? hyresrätt egen villa bostadsrätt

17 17 4. Hur hög är Din boendekostnad per månad? mindre än 3000 kr kr kr kr kr mer än 8000 kr kr 6. Har Du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden Ja Nej 7. Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år? bo kvar där jag bor seniorboende ( se förklaring sist i enkäten) bo i särskilt boende för äldre ( servicehus, gruppboende, ålderdomshem) 8. Hur viktiga är följande skäl till att Du skulle vilja flytta i framtiden (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1= inte viktigt =mycket viktigt) * ökad trygghet * bättre service * bättre boendestandard/utrustning * tillgång till gemensamhetslokaler (matsal, bibliotek, hobbyrum) * lägre boendekostnader * lugnare och tystare boende * mindre bostad * komma närmare släkt och vänner * annat Var skulle Du vilja bo framöver? Böttekullen Aspö Mad Lökanabben annan plats...

18 Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande standard i Ditt boende? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * samlingslokal * hobbyrum * motionsrum * bibliotek * matsal * gästlägenhet * balkong/uteplats * närhet till natur * trygghetslarm * bredband * garage * badstuga * annat Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande serviceutbud? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * bra kommunikationer * närhet till läkare/distriktsköterska * närhet till affär * närhet till post/apotek * närhet till färjeläget * städhjälp/trädgårdshjälp * hemkörning av mat * annat Om Ditt framtida boende blev anpassat efter Dina önskemål, hur mycket skulle det då få kosta/månad, räknat i dagens penningvärde mindre än 3000 kr kr kr kr kr kr kr mer än 9000 kr

19 I vilken upplåtelseform skulle Du i första hand välja att bo i? hyresrätt bostadsrätt kooperativ hyresrätt (se förklaring längs ned i enkäten) egen villa Har Du frågor rörande enkäten eller seniorboende kan Du kontakta Ingvar Bergljung, tel 0455/ eller Kenneth Lejhall, tel 0455/ Enkäten lämnar du i affären eller lägg den i Ingvar Bergljungs brevlåda på Ryd. Tack för Din medverkan! Förklaringar Seniorboende Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap Kooperativ hyresrätt Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen själva äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm.

20 Ingvar Bergljung Dagordning vid stormöte med Aspöborna Hur vill du bo på Aspö i framtiden? 1. Demografin på Aspö 2. Svarsfrekvens 3. Hur ser hushållen ut? 4. Dagens boendeformer 5. Boendekostnad idag 6. Har du tagit ställning till hur du vill bo i framtiden? 7. Var skulle du vilja bo framöver? 8. Vilken upplåtelseform vill du i första hand bo i?

21 21 F2: Vilken hushållsgrupp tillhör Du 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammanboende Gift Ensamstående kvinna Ensamstående man < Alla år Födelseår Kommentar: Den helt dominerade delen av Aspöborna är gifta eller sammanboende. Endast ett fåtal är ensamstående.

22 22 F3: Vilken boendeform har Du idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bostadsrätt Egen villa Hyresrätt < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan alla på Aspö bor i egen villa.

23 23 F4: Hur hög är din boendekostnad idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8000 < : : : : :- < 3000: < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan 90 % av alla i de aktuella åldersgrupperna har idag en månadskostnad som understiger kronor. De som är födda 1939 och tidigare har en lägre månadskostnad än de som är födda

24 24 F6: Har du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden 100% 80% 60% 40% Nej Ja 20% 0% < Alla år Födelseår Kommentar: 70-75% har tagit ställning till hur de vill ha sitt boende i framtiden, dvs om det inte längre är möjligt att bo kvar i sin nuvarande bostad.

25 25 F7: Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Bo i särskilt bende för äldre Seniorboende Bo kvar där jag bor Kommentar: De flesta vill naturligtvis bo kvar där man bor idag. Men ca 45% kan tänka sig att flytta till seniorboende eller särskilt boende för äldre.

26 26 Alla svarande Antal Alternativ Ökad trygghet Bättre service Bättre boendestandard/utrustning Tillgång till gemensamhetslokaler Lägre boendekostnad Lugnare och tystare boende Mindre bostad Komma närmare släkt och väner Annat Kommentar: Uppgifterna uttrycker vad Aspöborna efterfrågar när det gällerseniorboende. Dessa uppgifter kan därför vara till stor vägledning för blivande exploatörer.

27 27 F9: Var skulle Du vilja bo framöver 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Annan plats Lökanabben Aspö Mad Böttekullen Kommentar: En klar majoritet förordar Aspö Mad-området som lämplig plats senior/äldreboende.

28 28 F10 Alla svarande Antal Alternativ Samlingslokal Hobbyrum Motionsrum Bibliotek Matsal Gästlägenhet Balkong/uteplats Närhet till naturen Trygghetslarm Bredband Garage Kommentar: Dessa uppgifter uttrycker vad Aspöborna efterfrågar och kan vara till god vägledning för blivande exploatörer.

29 29 F11 Alla svarande Antal Alternativ Bra kommunikationer Närhet till läkare/distriktsköterska Närhet till affär Närhet till post/apotek Närhet till färjeläget Städhjälp/trädgårdshjälp Hemkörning av mat Annat Kommentar: Svaren ger en god bild av hur Aspöseniorerna ser på tillgång till goda kommunikationer, närhet till affär och andra liknande sk infrastrukturfrågor. Dessa svar är också av stort värde för kommande exploatörer.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Slutrapport. Projekt: Bebo skärgård

Slutrapport. Projekt: Bebo skärgård Projektet har delfinansierats av europeiska unionen Regional utvecklingsfonden Mål2 Öarna Slutrapport Projekt: Bebo skärgård - ökad turism och boende på Aspö och östra skärgården objekt Dnr: Ö41.K-77-2001

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2015.4352 2016-05-23 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 13:9 m.fl. Trummenäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45

Antagandehandling. Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun. Planbeskrivning E 50-45 Detaljplan för KVARTERET SKATTEBONDEN 1 M.M. i Alby, Botkyrka kommun Planbeskrivning Referens Jenny Borheim SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Birgitta Persson Fastighetsenheten, sbf

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015

Framtidens Österåker. Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Framtidens Österåker Sammanställning av tidig dialog underlag till översiktsplan Hösten 2015 Österåker 2040 Österåkers kommun tar fram en ny översiktsplan som är en långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden 2012-11-20 Dnr 2012/31-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att komplettera

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling

Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-26, rev. 2012-04-18 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i Blidö församling Dnr: 07-103 09.214 Ks: 07-1781 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

Slutrapport. Projekt: Skärgårdshamnar

Slutrapport. Projekt: Skärgårdshamnar Projektet har delfinansierats av europeiska unionen Regional utvecklingsfonden Mål2 Öarna Slutrapport Projekt: Skärgårdshamnar - småskalig infrastruktur till gagn för utvecklingen av Karlskrona skärgård

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln

Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln Minnesanteckningar dialogmöte Hyppeln 120510 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Robert Svensson samhällsbyggnadschef och Sofia Wiman planarkitekt

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad.

Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås. Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad. Dp 1801 Illustration Anders Holmberg Arkitekter Detaljplan för Illern 2 Vega, Västerås Antagandehandling, 2014-08-19 rev. 2014-10-07, dnr: 2013/66-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2010-11-22. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr.

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2010-11-22. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. Detaljplan för TORHAMN 9:2 m.fl., Torhamn Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. PLAN2395/01 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Checklista sociala konsekvenser

Checklista sociala konsekvenser Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 1 (7) Checklista sociala konsekvenser Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Christopher Pleym Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 265 06 christopher.pleym@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för kyrka med tillhörande samlingslokaler inom

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 22 februari 2012 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell 08-581

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer