Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge"

Transkript

1 Dnr Ö41.K Ingvar Bergljung Slutrapport Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge Slutredovisning av EU-projektet Projektägare: Karlskrona kommun, att: Britt-Marie Havby Projektledare: Ingvar Bergljung, Aspö

2 2 INNEHÅLL 1. Aspö idag sid 3 allmänt sid 4 demografi sid 4 turism och världsarv sid 5 2. Strukturfondsdelegationens beslut sid 6 3. Projektbeskrivning sid 6 4. Bakgrund till ansökan sid 6 "kravspecifikationen" sid 7 Mer liv i skärgården sid 8 Kommunens fördjupade översiktsplan för Aspö sid 8 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 9 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer sid 9 7. Förslag till utformning av bebyggelse sid 9 8. Modernisering av Aspö färjeläge sid Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet sid Projektägarbyte sid Ekonomisk redovisning separat BILAGOR Enkät Hur vill du bo på Aspö i framtiden? sid 12 Tidningsartiklar sid 28 Ekonomisk redovisning separat Förslag till utformning av senior/äldrebostäder (Utkast - arbetsmaterial) separat

3 1. Aspö idag 3

4 4 Allmänt Aspö är en av fem storöar som ingår i Karlskronas yttre skärgård och som bildar barriär mot havet. Av storöarna är det bara Aspö som inte har någon broförbindelse. På 1920-talet bodde ca 1000 personer på Aspö. Därefter har befolkningen successivt minskat fram till år Tillkomsten av en reguljär färjeförbindelse med möjlighet att transportera bilar är den ojämförligt största händelsen på Aspö under det senaste århundradet och som haft störst påverkan på Aspös utveckling. Förändringen välkomnades av den bofasta befolkningen som såg den negativa befolkningsutvecklingen vända. En följd härav har blivit att den nära nog nedläggningshotade skolan fick ett ökat elevunderlag. Antalet permanentboende har från år 1980 fram till 2002 ökat från 440 till 471 personer. Antalet fritidsboende hushåll är cirka 300 st. Antalet sommarboende under en säsong uppskattas till Demografi Åldersstruktur Aspö församling jämfört med Karlskrona kommun Källa: SCB. Ålder Karlskrona Aspö antal % antal % ,1 21 4, ,7 10 2, ,9 12 2, ,7 14 3, ,9 31 6, ,9 9 1, , , , , , , ,9 27 5,7 Summa Kommentar: I den aktuella åldersgruppen dvs 65 år och äldre har Aspö en större andel än genomsnittet för Karlskrona (23,7% jämfört med 18,8%). Detta visar att behovet av seniorboende/äldreboende är relativt större för Aspö än genomsnittet för Karlskrona. Turism och världsarv Turismen i Karlskrona skärgård är på mycket stark frammarsch och förväntas fortsätta, inte minst med tanke på att de militära skyddsområdena är vilande. Turismen på Aspö har haft en mycket kraftig ökning de senaste åren. Bidragande orsaker härtill är att Drottningskär kastell ingår i Karlskronas världsarv och har gjorts levande med historiska spel, konstutställningar, historisk julmarknad mm. Aspö har också tilldragit sig intresse genom sina militära bevarade skyddsanläggningar. Dessa utgör ett sammandrag av det som benämnd Befästningspark Karlskrona. För att möta den ökade turismen har bl.a. vandrarhemmet Lotstornet utökat sin kapacitet, ett nytt kafé har etablerats och Aspö båtklubb bygger ett nytt servicehus för bl.a.

5 båtturismen. Uthyrningsverksamhet har startats med hjälp av EU-projektet Bebo Skärgård. Ett 20-tal hus finns nu tillgängliga för veckouthyrning. Vissa av dessa finns också möjlighet att hyra året runt. Karlskrona skärgård är bara i sin linda vad gäller utveckling där Aspö är en av de öar som kommit längst. Dock kommer besöksantalet att öka kraftigt och utvecklingen går relativt fort. Därför bör en beredskap finnas med lösningar som klarar en 5-10 års period. Från samrådet med kommunens turistchef har följande konkreta förbättringsförslag tagits fram: Välkommen-/Informationstavla på höger sida (se skissen nedan)vid färjeläget med allmän information samt att aktörer på ön ser vikten av detta och engagerar sig ekonomiskt. En motsvarighet bör finnas vid färjeläget på Trossö. Konstverk på vänstersidan, sjömärken, frihetsgudinna e dyl som en vacker entré. Flöden. Även från turistsynpunkt är det viktigt att det finns alternativ på båda sidor för gående och bilar. Mottagningscentral. Det gäller att få enighet kring denna bland öns aktörer där man ser möjligheten att även tänka kommersiellt. Kiosk, souvenirer, bokning, stugor, turistinformation, båtuthyrning, cykeluthyrning, web-café, fisketurer, boka in aktörerna på stan, kanske försäljningsmotorn för hela ön, världsarvsinformation, toalett, gästhamnsavgifter, guidebokning, väntsal. Galleri för konstnärer mm mm. Småbåtshamn. Det är viktigt att hjälpas åt att utveckla Lökanabben och skapa en gästhamnsmotor på Aspö. En gästhamn vid färjeläget är bra och användbar men ambitionerna bör ej vara för stora. Naturytor. Det är viktigt att bejaka det vackra ömråde som ligger väster om angöringen och byggnaderna där ett Naturrum kan vävas in i utvecklingsplanerna. 5

6 6 2. Strukturfondsdelegationens beslut Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna beviljade Aspö socialdemokratiska förening finansiellt stöd på högst kronor ur EG:s Regionalfond till projektet Förstudie av olika boendeformer på Aspö och modernisering av Aspö färjeläge. Stödet har beviljats för projektkostnader som upparbetats och betalats under perioden till och med På grund av att det skedde ett projektägarbyte blev projektet något försenat. I anledning härav ansökte nya projektägaren - Karlskrona kommun - om att få projekttiden utsträckt till och att slutredovisning skall lämnas senast den 31 januari Ansökan beviljades. 3. Projektbeskrivning Syfte: Undersöka förutsättningarna för alternativa boendeformer på Aspö samt hur intilliggande färjelägsområde på ön kan moderniseras. Studier kan även göras av var nya tomter för småhusbyggande kan tillskapas. Mål: Att skapa möjligheter för bl.a. äldre att bo kvar på Aspö och att byggnadsklara tomter tillskapas för de som vill flytta till Aspö. Målsättningen är också att det s.k. Aspö Madområdet ska fungera som modernt färjeläge utifrån dagens krav på service och tillgänglighet. Målgrupp: Alla Aspöbor som idag efterfrågar gemensamt senior- och äldreboende samt 40- talister som inom överskådlig tid kan komma efterfråga ifrågavarande senior- och äldreboende. Arbetssätt: Aspö socialdemokratiska förening står som projektansvarig. Förstudien kommer att genomföras i samråd med bl.a. PRO Aspö, Karlskrona kommun, Vägverket och Affärsverken i Karlskrona. Förstudien skall belysa dagens efterfrågan av senior- och äldreboende, behov av service samt den demografiska utvecklingen. Som underlag kommer bl.a. material från studenter (blivande planarkitekter) vid Blekinge Tekniska Högskola att användas samt den "kravspecifikation" som Aspös Visionsgrupp upprättat. 4. Bakgrund till ansökan Till grund för ansökan om EU-medel för en förstudie angående äldreboende och modernisering av färjeläget på Aspö finns en s.k swotanalys om infrastrukturen på Aspö. Analysen är gjord av Visionsgruppen på Aspö. Starka och svaga sidor på Aspö Starka sidor - färjan - samlingslokal - föreningslivet - kyrkan - hög IT-kompetens - affär med post och apoteksservice

7 7 - elförsörjningen - sjuktransporter - kulturen - naturen - Drottningskärs kastell och befästningspark Karlskorna Svaga sidor - befolkningsavveckling - brist på äldreboende - dåligt underlag för skolan - kollektivtrafik saknas - färjeläget Aspö-Madområdet är inte funktionsdugligt - företagarnas/hantverkarnas villkor är dåliga - dålig kapacitet på turistsidan Kravspecifikation för en bättre miljö vid färjeläget Aspö Mad Aspö har idag ca 480 åretruntboende. De sommarboende uppgår till mellan och Antalet hushåll på Aspö är ca 200. Aspö har en livsmedelsaffär, sommarrestaurang och sommarkiosk. Aspö har också skola med ca 30 elever på låg/mellanstadiet. Aspö har också några egna företagare och hantverkare. Den dagliga utpendlingen till fastlandet för arbete, skola m fl aktiviteter är ca 250 medan inpendlingen till Aspö varje dag är enbart ca 25. Aspö Mad domineras idag av färjeläget. Detta består av två tilläggsplatser en ordinarie och en i reserv. Tilläggsplatserna består av ramper för färjans angöring. På planen framför ramperna finns en påfart för bilar. Påfarten består av två filer. I anslutning härtill finns en byggnad som fungerar som vänthall för passagerare och övernattning för färjans personal. Vidare finns två skjul för cykeluppställning. Härutöver finns en sommaröppen kiosk. Intill det ena cykelskjulet finns miljöstation. Området som har sin funktion utifrån färjetrafiken gränsar till ett inhägnat område som idag ägs av Karlskrona kommun och har tidigare använts av försvaret som där disponerat ett antal byggnader för olika ändamål. Idag används området för bl.a. upplag av grus, sten, makadam m. m. Området fungerar inte tillfredsställande idag. De brister och behov som finns kan sammanfattas på följande sätt: - området saknar planering som gör att olika funktioner kolliderar t ex bilar som hämtar besökare som kommer med färjan krigar med annan trafik - miljöstationen har en för framträdande plats - miljön runt färjeläget är inte välkomnande vare sig för turister eller andra besökare. Det saknas t ex skyltar med Välkommen till Aspö och orienteringstavla över ön. Vi saknar permanenta möjligheter att flagga. - cykelskjulen kan samordnas på ett bättre sätt och framför allt förses med belysning. Många Aspöbor cyklar dagligen till och från färjan - behov finns av en besöksparkering och uppställningsplats för de som lämnar och hämtar vid färjan - kioskens uteservering är utsatt för bilar som vänder alldeles intill. Kanske skall kiosken få en väl synlig men lugnare miljö

8 8 - vänthallsbyggnaden och kiosken har två olika byggnadsstilar som upplevs som lite klondykebygge. Vi skulle gärna se enhetlig för skärgården typisk byggnadsstil t ex som sjöbodar e dyl - möjlighet att tillfälligt lägga till för mindre båtar - vägen från fotbollsplanen till Aspö Mad är alltför trång bilar kan inte mötas, cyklister och fotgängare utsätts för uppenbara risker att bli påkörda. Denna vägbit bör breddas och helst förses med gång/cykelväg - ett område i Madviken är planerat för permanent bostadsbyggande. Någon detaljplan finns inte. Hur skulle detta område kunna se ut för permanent bebyggelse? Härutöver har ett 15-tal studenter som studerar till planarkitekter vid Blekinge Tekniska Hö g- skola(bth) inom ramen för 5 poängskurs gjort förslag till detaljplaner av aktuellt och lämnat förslag till utformning av bebyggelse för bl.a. senior- och äldreboende. Studenternas förslag presenterades för Aspöborna. Mer liv i skärgården (Regionalt Miljö- och Hushållningsprogram för Blekinge skärgård antaget 1999 av Länsstyrelsen i Blekinge län) På regeringens uppdrag har länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat rubricerat program. Av detta framgår att skärgården är en stor tillgång för Blekinge och dess invånare. Enligt programmet talar mycket för en ökad båttrafik i skärgården bl.a. på grund av ökad turism och fritidsbåtstrafik. Den ökade trafiken i skärgården bedöms som positiv för länet och ingår i länets strategi för den regionala utvecklingen. Slutsatsen blir därför att "Trafiken med vä g- färjor till Aspö och Östra Hästholmen/Ytterön ska bibehållas". Det finns sålunda ett starkt stöd för utveckling av bl.a. Aspö och att färjeförbindelsen är avgörande härför. Indirekt ger programmet sålunda stöd för att färjeläget på Aspö är funktionsdugligt. Av denna anledning bör en modernisering ske för att fylla dagens krav på angöring mm. Översiktsplan för Aspö (antagen av kommunfullmäktige december 1996) I översiktsplanen för Aspö sägs att "möjligheterna att bygga på Aspö har tidigare begränsats av att vatten- och avloppsfrågorna inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt. När nu Aspö är inkopplat på det kommunala vatten- och avloppsnätet och ett verksamhetsområde för vatten och avlopp bildas är inte längre dessa frågor ett skäl att begränsa bebyggelsen på Aspö." Ny bebyggelse föreslås tillkomma genom kompletteringsbebyggelse inom bl.a. det område som erhållit kommunalt vatten och avlopp och inom de områden som kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det område som även vunnit majoriteten av Aspöbornas gillande - Aspömadområdet - ligger relativt nära anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I översiktsplanen sägs också att "för all ny bebyggelse på Aspö skal gälla att den underordnar sig den befintliga och tar efter det traditionella sättet att bygga, låg bebyggelse på stora tomter, den genomsnittliga tomtstorleken är mer än 2000 kvm, uthus hör till."

9 9 5. Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Innan sommaren gick vi ut med enkät till samtliga Aspöbor som är födda 1951 eller tidigare om frågor hur de vill bo i framtiden. I den gruppen finns ca 240 personer. Av dessa besvarade ett 70-tal enkäten, vilket inte är statistiskt tillfredsställande svarsfrekvens men ger ändå en mycket god uppfattning av Aspöbornas preferenser. Detta bekräftades också vid redovisning av enkätsvaren vid stormötet den 19 september. Enkäten och sammanställningar av svaren finns i bilaga till denna redovisning. En viktig slutsats som kan dras av enkätsvaren är att det finns en klar majoritet för lokalisering av senior/äldreboende till AspöMad-området. Det finns också ett mycket stort intresse för att såväl att på egen hand hyra sin bostad i framtiden som kooperativ hyresrätt. Enkäten ger också värdefull information om vilken service mm som Asöborna är intresserade av och är beredda att betala för. Detta kan ge en mycket god vägledning för val av hustyp och dess inredning, gemensamma utrymmen mm. 6. Alternativa driftsformer för olika boendeformer Eftersom flera Aspöbor enligt enkätsvaren kan tänka sig att ett framtida senior/äldreboende på Aspö kan ske i kooperativ regi har vi studerat innebörden av att bilda konsumentkooperativ för att driva senior/äldreboende på Aspö. Seniorboende har vi definierat på följande sätt: Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap. Kooperativ hyresrätt har vi definierat enligt följande. Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. Föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm. Härvid har vi fått rådgivning av Blekinge Utvecklingscentrum för kooperation och landsbygd. Ett koopertivt alternativ är särskilt intressant eftersom de flesta på Aspö idag samverkar i ett synnerligt rikt föreningsliv och att det finns många släktskapsförhållanden på Aspö. Dessa förhållanden visar idag att det finns vilja att samverka och ha inflytande samt ta ansvar för verksamhet. Denna positiva "bry sig om - känsla" och ansvarskänsla är verkligen något att ta fasta på. Den ger särskilda förutsättningar att allvarligt överväga att driva ett framtida senior/äldreboende i kooperativ regi. Denna driftsform är även kommunen stor tillskyndare av. Förstudien i denna del visar att det finns grundad anledning att utveckla de koopertiva tankarna tillsammans med en blivande husbyggare. 7. Förslag till utformning av bebyggelse Tre olika områden Denna del av förstudien redovisar möjligheter till olika utformningsförslag för bebyggelse inom tre områden på Aspö. I förstudien redovisas även boendeformer med olika planlösningar, husutformningar och flexibla utbyggnadsmöjligheter samt ett resurssparande ekonomiskt byggande. Förslagen bifogas i särskilt dokument. Förslag till utbyggnad av Aspö Mad

10 10 Området Aspö Mad har många kvaliteter. det ligger i ett vackert landskap med närhet till havet. Vegetationen består av ett antal större lövträd av varierande sort och kvalitet. Området ligger i nära anslutning till färjeläget, vilket är positivt ur kommunikationssynpunkt. För området har två förslag med olika exploateringsgrad utformats. Området matas genom en entrégata från Madviksvägen. Inom området föreslås en varierande bebyggelse i form av friliggande enbostadshus, mindre flerbostadshus och seniorboende. Vid en lägre exploatering kan vissa av flerbostadshusen ersättas av radhus eller friliggande hus på små tomter. Mot vattnet sparas en naturzon med en strandpromenad. Från området möjliggörs utblickar mot havet. Förutsättningar finns att spara en del av befintlig vegetation. De två förslagen till utformning av Aspö Mad-området kan illustreras med följande två skisser:

11 Sammanfattningsvis förordas sålunda Aspö Mad-området för byggande av senior/äldreboende. 11

12 12 8. Modernisering av Aspö färjeläge I förstudien ingår även att studera möjligheter att modernisera öns färjeläge som ligger intill det tänkta bebyggelseområdet Aspö Mad. Härvid har samråd skett med Vägverket som är huvudman för färjetrafiken och Affärsverken i Karlskrona som driver färjetrafiken på entreprenad från Vägverket. Härutöver har även samråd skett med kommunens turistchef och ansvarig samordnare för kulturarvet. Deras synpunkter har vägts in med tanke på den starkt tilltagande turismen till Aspö. Förslag till modernisering av Aspö färjeläge Uppställningsfiler påfart färja Utmed och öster om befintliga uppställningsfiler sker utfyllnad på en sträcka av ca 50 m. Utfyllnaden avslutas med stödmur av betong så att befintlig strandlinje ej påverkas. Utfyllnaden nyttjas för upprätning av befintliga uppställningsfiler. Härigenom kan ombordkörning på färjan ske på ett smidigare sätt. Genom flytten av befintliga uppställningsfiler ut på utfyllnaden skapas en ny tredje fil på ca 50 m intill Madviksvägen. Denna fil kan utnyttjas för tung trafik, vilket underlättar lastningen av färjan. Avfart färja Avfarten från färjan anslutes till Madviksvägen mera vinkelrätt än idag och till den vändplan som avslutar vägen vid planerad område för väntsal, kiosk, information m.m.

13 13 Serviceanläggningar Intill avfarten från färjelägret och Madviksvägens vändplan skapas en yta på ca 800 m2 för väntsal (befintlig), kiosk, turistinformation m.m. Parkering Två parkeringsytor anordnas på Madviksvägens västra sida. En på c 15 platser intill serviceanläggningarna och en på c 25 platser 50 m söder där om. Mellan parkeringsytorna sker tillfarten till planerat bostadsområde. Cykelparkering Befintlig cykelparkering tas bort vid upprätning av uppställningsfilerna. Nya cykelparkeringen anordnas intill serviceanläggningen och parkeringsplatsen. Sopstation (återvinningsstation) Yta för sopstation anordnas bakom den södra parkeringsytan. Runt stationen sker plantering för att minska insyn, samt som skydd mot befintlig bebygge l- se. Cykelväg Kostnader Madviksvägen är smal. Blandtrafik förekommer. Gående och cyklister upplever vägen som osäker. Vid ett flertal tillfällen har möjligheten att bredda vägen studerats för att anlägga en gång- o cykelväg. Ca 200 m från färjeläget är en mycket smal passage mellan befintliga bebyggda fastigheter. En breddning av vägen här innebär att fastigheten på minst en sida måste lösas in. Vid planläggningen för ett nytt bostadsområde strax intill färjeläget kommer frågan om en gång- o cykelväg utmed Madviksvägen att få ny aktualitet. Kostnaderna för planerade åtgärder i Aspö färjeläge, exklusive byggnader, har beräknats till ca 3,5 miljoner kronor. 9. Samråd och informationsaktiviteter under projektarbetet Under projektarbetets gång har samråd skett med olika intressenter såväl på Aspö som utanför ön. Sålunda har enkät tillställts alla Aspöbor som är födda år 1951 eller tidigare. Se redovisning av enkäten under punkt 7. Samråd har också skett med företrädare för PRO såväl lokalt som regionalt. Aspö socialdemokratiska förening har fortlöpande informerat och diskuterat projektet såväl på styrelsemöten som allmänna möten. Stormöte för befolkningen på Aspö hölls den 19 september då preliminära förslag redovisades och fick ett allmänt bifall. Se bifogad tidningsartikel. Även externa samråd har förekommit t ex med en grupp som arbetar med äldreboende i Jämjö(kommundel i Karlskrona), Karlskrona Skärgårds Intresseförening, företrädare för Strömstads kommun (Kosteröarna) och öar utan broförbindelse i Stockholms skärgård.

14 14 Kontakt har förekommit med det nationella forskningsprojektet Åldrandet i Blekinge för att få mera fakta om åldringsproblematiken - framför allt hur stort uttag av vård och omsorg som kan påräknas av samhället i framtiden. Information om projektet gavs den 4 juni i samband med att styrelsen för strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna besökte Aspö. I augusti togs projektet upp vid allmänt valmöte. Den 19 september redovisades projektet i sin helhet vid allmänt möte med Aspöborna, massmedia m fl. Samråd har skett med Vägverket och Affärsverken i Karlskrona om förutsättningarna för modernisering av färjeläget. I det interna arbetet har ett stort antal projektmöten hållits där Karlskrona kommun varit delaktiga i de flesta frågor. Malin Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen och Britt-Marie Havby, näringslivsenheten har också aktivt deltagit i stormötena på Aspö. Under projektets gång har de lokala dagstidningarna skrivit om projektet. Några tidningsurklipp bifogas liksom utdrag från Karlskrona kommuns hemsida där projektet presenteras. Dekaler och annat informationsmaterial med EU-logotypen har använts i så stor utsträckning som varit möjligt. 10. Projektägarbyte I juni ansökte Aspö socialdemokratiska förening om att få byta projektägarskapet och att detta skulle övergå till Karlskrona kommun. Anledningen härtill var att föreningen inte hade ekonomiska möjligheter att förskottera betalning av fakturor som sedermera skulle utgöra underlag för rekvisition av EU-medel. Kommunen har efter projektägarbytet fullföljt projektet medan den socialdemokratiska föreningen utgjort referensgrupp. Projektledaren övergick samtidigt till den nye projektägaren. 11. Ekonomisk redovisning Se bifogade handlingar.

15 15 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? BILAGA Hur vill du att färjeläget skall se ut? Information och diskussion om EU-projektet "Olika boendeformer på Aspö och modernisering av färjeläget" Kom och säg din mening! Tid: Kl torsdagen den 19 september Plats: Aspö Folkets Hus Medverkande Malin Dahlberg, samhällsbyggnadsförvaltningen Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen Britt-Marie Havby, landsbygdsutvecklare Alf Öreberg, arkitekt Ingvar Bergljung, projektledare Välkommen!

16 16 Hur vill du bo på Aspö i framtiden? Karlskrona komun och Aspö soc dem förening genomför just nu en förstudie som bl.a. gäller seniorboende på Aspö. I första hand med tanke på de seniorer som vill förändra sitt boende i framtiden. Detta som ett alternativ till andra befintliga former av äldreboende. Vi vill nu kartlägga och utreda vilken boendeform som är lämpligast. Sålunda övervägs hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ hyresrätt eller eventuellt andra alternativ. Vi vänder oss till Dig som är födda 1951 eller tidigare med förfrågan om Dina önskemål. Du svarar anonymt. Redovisning av enkäten kommer att ske på ett allmänt möte om äldreboendet. Tid och plats meddelas efter sommaren. Vi är angelägna om att få ditt svar senast den 15 juni När är du född? tidigare Vilken hushållsgrupp tillhör Du? ensamstående man ensamstående kvinna gift sammanboende 3. Vilken boendeform har Du idag? hyresrätt egen villa bostadsrätt

17 17 4. Hur hög är Din boendekostnad per månad? mindre än 3000 kr kr kr kr kr mer än 8000 kr kr 6. Har Du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden Ja Nej 7. Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år? bo kvar där jag bor seniorboende ( se förklaring sist i enkäten) bo i särskilt boende för äldre ( servicehus, gruppboende, ålderdomshem) 8. Hur viktiga är följande skäl till att Du skulle vilja flytta i framtiden (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1= inte viktigt =mycket viktigt) * ökad trygghet * bättre service * bättre boendestandard/utrustning * tillgång till gemensamhetslokaler (matsal, bibliotek, hobbyrum) * lägre boendekostnader * lugnare och tystare boende * mindre bostad * komma närmare släkt och vänner * annat Var skulle Du vilja bo framöver? Böttekullen Aspö Mad Lökanabben annan plats...

18 Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande standard i Ditt boende? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * samlingslokal * hobbyrum * motionsrum * bibliotek * matsal * gästlägenhet * balkong/uteplats * närhet till natur * trygghetslarm * bredband * garage * badstuga * annat Hur viktigt är det att Du har tillgång till följande serviceutbud? (Ringa in den siffra som passar Dig bäst 1 = inte viktigt = mycket viktigt) * bra kommunikationer * närhet till läkare/distriktsköterska * närhet till affär * närhet till post/apotek * närhet till färjeläget * städhjälp/trädgårdshjälp * hemkörning av mat * annat Om Ditt framtida boende blev anpassat efter Dina önskemål, hur mycket skulle det då få kosta/månad, räknat i dagens penningvärde mindre än 3000 kr kr kr kr kr kr kr mer än 9000 kr

19 I vilken upplåtelseform skulle Du i första hand välja att bo i? hyresrätt bostadsrätt kooperativ hyresrätt (se förklaring längs ned i enkäten) egen villa Har Du frågor rörande enkäten eller seniorboende kan Du kontakta Ingvar Bergljung, tel 0455/ eller Kenneth Lejhall, tel 0455/ Enkäten lämnar du i affären eller lägg den i Ingvar Bergljungs brevlåda på Ryd. Tack för Din medverkan! Förklaringar Seniorboende Vanliga bostäder med god tillgänglighet, äldre- och handikappanpassning i utformning och inredning samt särskilda gemensamhetsutrymmen, där de boende delar en idé/intressegemenskap Kooperativ hyresrätt Spekulationsfri boendeform där hyresgästerna är medlemmar i en förening, som antingen själva äger eller hyr huset av en allmännyttig hyresvärd. föreningen bestämmer själv över förvaltning, underhåll, bostadskö, hyra mm.

20 Ingvar Bergljung Dagordning vid stormöte med Aspöborna Hur vill du bo på Aspö i framtiden? 1. Demografin på Aspö 2. Svarsfrekvens 3. Hur ser hushållen ut? 4. Dagens boendeformer 5. Boendekostnad idag 6. Har du tagit ställning till hur du vill bo i framtiden? 7. Var skulle du vilja bo framöver? 8. Vilken upplåtelseform vill du i första hand bo i?

21 21 F2: Vilken hushållsgrupp tillhör Du 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sammanboende Gift Ensamstående kvinna Ensamstående man < Alla år Födelseår Kommentar: Den helt dominerade delen av Aspöborna är gifta eller sammanboende. Endast ett fåtal är ensamstående.

22 22 F3: Vilken boendeform har Du idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bostadsrätt Egen villa Hyresrätt < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan alla på Aspö bor i egen villa.

23 23 F4: Hur hög är din boendekostnad idag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8000 < : : : : :- < 3000: < Alla år Födelseår Kommentar: Nästan 90 % av alla i de aktuella åldersgrupperna har idag en månadskostnad som understiger kronor. De som är födda 1939 och tidigare har en lägre månadskostnad än de som är födda

24 24 F6: Har du tagit ställning till hur Du skulle vilja ha Ditt boende i framtiden 100% 80% 60% 40% Nej Ja 20% 0% < Alla år Födelseår Kommentar: 70-75% har tagit ställning till hur de vill ha sitt boende i framtiden, dvs om det inte längre är möjligt att bo kvar i sin nuvarande bostad.

25 25 F7: Hur skulle Du vilja ha Ditt boende om 5-10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Bo i särskilt bende för äldre Seniorboende Bo kvar där jag bor Kommentar: De flesta vill naturligtvis bo kvar där man bor idag. Men ca 45% kan tänka sig att flytta till seniorboende eller särskilt boende för äldre.

26 26 Alla svarande Antal Alternativ Ökad trygghet Bättre service Bättre boendestandard/utrustning Tillgång till gemensamhetslokaler Lägre boendekostnad Lugnare och tystare boende Mindre bostad Komma närmare släkt och väner Annat Kommentar: Uppgifterna uttrycker vad Aspöborna efterfrågar när det gällerseniorboende. Dessa uppgifter kan därför vara till stor vägledning för blivande exploatörer.

27 27 F9: Var skulle Du vilja bo framöver 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < Alla år Födelseår Annan plats Lökanabben Aspö Mad Böttekullen Kommentar: En klar majoritet förordar Aspö Mad-området som lämplig plats senior/äldreboende.

28 28 F10 Alla svarande Antal Alternativ Samlingslokal Hobbyrum Motionsrum Bibliotek Matsal Gästlägenhet Balkong/uteplats Närhet till naturen Trygghetslarm Bredband Garage Kommentar: Dessa uppgifter uttrycker vad Aspöborna efterfrågar och kan vara till god vägledning för blivande exploatörer.

29 29 F11 Alla svarande Antal Alternativ Bra kommunikationer Närhet till läkare/distriktsköterska Närhet till affär Närhet till post/apotek Närhet till färjeläget Städhjälp/trädgårdshjälp Hemkörning av mat Annat Kommentar: Svaren ger en god bild av hur Aspöseniorerna ser på tillgång till goda kommunikationer, närhet till affär och andra liknande sk infrastrukturfrågor. Dessa svar är också av stort värde för kommande exploatörer.

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag

Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Bostadsförsörjningsprogram för Nyköpings kommun 2011 2015 Del 1 - Faktaunderlag Antaget av Kommunfullmäktige 2011-04-12 Sammanfattning Nyköpings kommun har under de senaste decennierna upplevt en stadig

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen

Underlagsmaterial december 2001 Nr 10. Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen U U Underlagsmaterial december 2001 Nr 10 Hyresbostäder i skärgården? Miljö- och planeringsavdelningen Omslags Foto Sandhamn, Stockholms skärgård Fotograf Alf Nordström Kartor på sidorna 21-23 - Copyright

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 1 Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 Datainsamling utförd mellan juli 2011 och oktober 2011. Frågor om publikationen besvaras

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030

Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 Bostadsförsörjning GÄLLIVARE KOMMUN 2012-2030 1 Bostadsförsörjningsplan Gällivare kommun 2012-2030 Projektansvarig: Ulf Hansson, utvecklingschef Författare: Jonas Sompio, utvecklingsenheten Liza Yngström,

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM. Kent Ericsson. Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet

EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM. Kent Ericsson. Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet EFTER ATT HA FLYTTAT FRÅN VÅRDHEM En uppföljning efter ett vårdhems avveckling Kent Ericsson Tema Handikapp & Omsorg Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet FÖRORD Ett vårdhems avveckling är en i

Läs mer