Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan Utan spaning ingen aning...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012. Utan spaning ingen aning..."

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Trendspaning sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Utan spaning ingen aning...

2 Introduktion I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat ett antal seminarium där viktiga frågor för Södertälje diskuteras. Det här dokumentet sammanfattar trendspaningen som hölls tillsammans med Kairos Future i Stadshuset 28 oktober, Workshopledare Ulf Boman, Kairos Future Magnus Kempe, Kairos Future Scenarieprocessen Trendspaningen är en del av en längre process för att arbeta fram ett troligt scenarie för hur Södertälje ser ut år Resultatet från trendspaningen bearbetas vidare i en mindre grupp och analyserar i detalj för att utröna hur troligt det är att trenden är så som vi tror och hur stor effekt trenden har på Södertälje. I analysarbetet diskuteras också vilka trender Södertälje kan påverka och vilka trender vi inte har inflytande över. Syftet med scenarieprocessen är att vi ska få en trolig bild av Södertälje 2030 och framför allt för att vi ska identifiera vilka trender vi vill och kan förstärka alternativt försvaga. Det resulterar i att strategierna för översiktsplanen är så robusta som möjligt. Trender Gruppen spanade efter trender som kan påverka Södertäljes möjligheter att vara en attraktiv kommun för boende, besökare och verksamheter. Trenderna delades sedan upp efter om de är säkra eller osäkra och hur hög påverkan trenden skulle ha på Södertälje. Här har trenderna sammanfattats efter säker eller osäker. Påverkansgraden är mer komplicerad att bedöma och redovisas inte i det här skedet av scenarieprocessen. Säker: Ökad globalisering (med ökad förflyttning, migration) Förflyttningen ökar av flera skäl. Kapital och människor kan röra sig friare. Allt fler väljer att arbeta eller studera utomlands åtminstone under en period av sitt yrkesverksamma liv. Förflyttningen ökar också som ett resultat av att allt fler i världen blir klimatflyktingar som en följd av klimatförändringar och naturkatastrofer. Ökad politisk oro i världen leder också till ökad förflyttning. Globalisering leder till ett utökat utbyte av idéer, arbete, religion och kultur och ger en större mångfald av livsstilar. Säker: Ökad global konkurrens Global konkurrens leder till utflyttning av tillverkning till Kina och Indien. Globaliseringen leder också till större högteknologisk konkurrens. Det kan leda till att Scania och Astra förlägger sin

3 verksamhet utanför Södertälje vilket resulterar i en drastisk minskning av arbetstillfällen i Södertälje. Säker: Bilarnas andelar av transporterna ökar Ökad befolkning ger också fler bilresenärer men det är också troligt att bilens andel av resandet fortsätter att öka. Dels kommer fler att välja att åka bil och dels kommer vi att köra längre sträckor. Stora satsningar på motorvägar och annan transportinfrastruktur som underlättar för bilåkande. Förbifart Stockholm och breddning av motorvägen mellan Stockholm och Södertälje leder till en ökning av bilåkande. Regionförstoringen innebär att den geografiska arbetsmarknaden vidgats och därmed pendlar fler längre sträckor än tidigare. Säker: Kvinnors inflytande ökar Kvinnor får större inflytande på privata investeringar, så som val av bostadsort och boende. Kvinnor får också större inflytande i näringsliv och politiskt. Exempel på trenden är bland annat att ökningen i den politiska representativiteten för kvinnor under 1900-talets senare del har fortsatt under 2000-talet i det senaste valet fanns t.ex. fler kvinnliga partiledare än vid något tidigare val (dock minskade antalet kvinnor i riksdagen efter valet). Diskussionen om kvinnor i näringslivet styrelser är ett tecken på att trenden av ökat inflytande i näringslivet kommer att fortsätta då det finns signaler på att det finns vilja reglera fram det om det inte sker naturligt. Ytterligare ett exempel på kvinnors inflytande skulle kunna vara att de värden som anses intressera kvinnor får högre status. Säker: Ökat pris på bränsle Priset på olja och andra bränslen fortsätter att öka och Peak Oil inträffar, peak-andra fossila bränslen inträffar. Prisökningen kommer troligtvis inte ske som en jämn ökning, istället kommer priserna att åka berg- och dalbana (högre volatilitet) medan den långsiktiga trenden är uppåtgående. Detta får konsekvenser på industrin, våra resvanor, transporter, byggande, tillgång på matvaror m.m. Det blir vanligare att bosätta sig i tätorter nära service och kollektivtrafik. Arbetsplatser blir inte lika tillgängliga när färre kan åka bil till och från jobbet. När tillgången på olja minskar, ökar konkurrensen vilket kan leda till konflikter. I Södertälje finns det risk att industrierna drabbas hårt av höjda priser på bränsle. Peak Oil: Peak Oil kallas även på svenska för oljeproduktionstoppen och är den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut.

4 Säker: Klimatförändringar blir mer synliga och får större konsekvenser Klimatförändringar blir allt mer påtagliga i form av ökade naturkatastrofer och extremt väder. I Södertälje märks klimatförändringar främst i form av ökade risker för översvämning. Vi blir mer begränsade i var vi kan bygga och kraven på effektiv dagvattenhantering ökar. Det blir också vanligare med krav på klimatanpassningsåtgärder i nya planer och nationella klimatmål blir striktare. Klimatförändringar leder också till förändring av jord- och skogsbruk och utslagning av arter. Säker: Fler äldre/pensionärer Vi lever längre vilket leder till större grupper av äldre och pensionärer som andel av befolkningen. Initialt växer gruppen unga pensionärer som andel av befolkningen men efter 2020 kommer även en kraftig ökning av personer över 80 år. Det finns de som menar att ordet ålderspuckeln samtidigt inte är rättvisande, eftersom det snarast är en långsiktig trend. På sikt så talar vi om en kontinuerlig ökning av andelen äldre i alla ålderskategorier och kraftigast ökning bland de äldsta. Ekonomiskt får en åldrande befolkning stora konsekvenser, ett exempel är att försörjningskvoten ökar. Fler äldre kan leda till att det satsas mer på seniorboenden, tillgänglighetsanpassning och andra behov av boende och omsorg. Säker: Södertäljes befolkning ökar Södertäljes befolkning beräknas öka med 8% fram till 2019 och det är troligt att befolkningsökningen fortsätter fram till I RUFS 2010 beräknas att Södertälje har en befolkning på personer år 2030 (alternativ hög) alternativt en befolkning på personer år 2030 (alternativ låg). Säker: Regionförstoringen fortsätter Regionförstoringen innebär tillgång till en regional arbetsmarknad. Att pendla längre sträckor till jobbet är fortsatt vanligt. Bostadens kvaliteter är viktigare än närheten till arbetsplatsen. Om arbetet med de regionala stadskärnorna ger resultat stärker det regionen och gör den än mer konkurrenskraftig. Detta får positiva effekter för Södertälje. Säker: Ökat tempo Förändringshastigheten ökar i samhället och människor anpassar sig till förändringarna. Tempot ökar. Vi går snabbare inte minst i städerna och vi till och med andas snabbare. Säker: Ökad konsumtion/snabbare konsumtion Vi köper varor som inte är gjorda att hålla och användas en längre tid, vi byter hellre ut kläder och prylar ofta. Det är snabb takt på nya varor och marknader. Internethandel blir vanligare. Säker: Fler bekväma alternativ Vi är mer fokuserade på att uppnå livskvalitet vilket för många är synonymt med att äga och göra saker som gör våra liv mer bekväma så som ett attraktivt boende, fina möbler, resor, två bilar i

5 familjen, tekniska prylar mm. Ett annat exempel är att vi (återigen) köper hushållsnära tjänster om vi har möjlighet till det så som städhjälp, hantverkarhjälp, matkasseservice etc. En annan bekvämlighet som ökar är internetshopping. Ekonomiska skillnader kommer att öka och därmed också vår syn på vikten av bekvämlighet och vad bekvämlighet innebär. Säker: Sociala medier får ökad betydelse Vi sprider och tar till oss information via andra människor i högre utsträckning än tidigare. Medias roll som den tredje statsmakten blir allt mer diffus. Det distributionsmonopol av nyheter som tidigare fanns försvinner till förmån för nya kanaler där människor tipsar varandra. Inte minst de sociala medierna växer kraftigt. Traditionella medier som dagstidningar och public service tv minskar i betydelse som källor för kunskapsinhämtning. Information sprids snabbare men blir svårare att kvalitetssäkra. De sociala medierna får också nya lager som definierar informationen och vilka som ska ha tillgång till den. Ett sådant lager är geografi där information och kommunikation i högre utsträckning kopplas till den geografiska platsen exempelvis med tjänster som Gowalla och Foursquare. Säker: Generation Ordning Generation ordning kallas generationen födda , även kallade 80-talister. De har mer traditionella värderingar än sina föregångare. De drömmer om villa, volvo, vovve, - det som är viktigast i livet är att få ett bra jobb, träffa en partner, skaffa familj och helst ett fint hus. Den nya generationen söker ordning och tar inte risker. De har ett mer konservativt synsätt än tidigare generationer, karriärinriktade och mer inriktade på familjeliv. De har ännu inte så stor plats i samhället men år 2030 kommer de att tillhöra beslutsfattarna och ta stor del i arbetslivet. Säker: Kunskapsintensiteten ökar i industrin relativt service Arbetskraftintensiv industriproduktion med låga krav på specialiserad kunskap kan relativt snabbt och lätt kan förläggas i låglöneländer. Även kunskapsintensiv service som exempelvis finanstjänster kan förläggas långt från beställarens uppehållsort. Detsamma gäller inte för arbetskraftsintensiv och platsbunden service som kioskverksamhet, hemtjänst, barnomsorg. Industrins strategi för att stärka sig i den internationella konkurrensen är att öka kunskapsintensiteten i sin produktion, vilket leda till att skillnaderna mellan kunskapsintensitet i industrin och i den lokala servicearbetsmarknaden blir påtaglig med inkomst-/klasskillnader till följd. Det innebär att kunskapsintensiteten i industrin ökar utan man ser samma ökning i andra sektorer. I Södertälje finns således dels en kunskapsintensiv tillverkningsindustri, dels en servicesektor med låg kunskapsnivå, samtidigt som det saknas en kunskapsintensiv tjänstesektor.

6 Säker: Ökad mobilitet Människor kan förflytta sig snabbare och lättare och möjligheten till att förflytta sig utnyttjas allt mer. Till exempel arbetspendlar fler längre sträckor idag. Dels så dagpendlar fler längre sträckor och dels är det vanligare att veckopendla. Vi reser (semester) också oftare och till platser längre från hemorten än för år sedan. Säker: De som flyttar från Södertälje har högre utbildningsnivå och högre inkomst än de som flyttar ut Södertälje har en stor andel inpendlare: c:a 44 % av dem som arbetar i Södertälje är inpendlare. Dessa är (troligen) mer välutbildade och har högre lön än de som både bor och arbetar i Södertälje. Södertäljes positiva flyttnetto beror på utrikes inflyttning, samtidigt som inrikes flyttning går från Södertälje. Om man antar att de utrikes ifrån inflyttande har lägre utbildning och att de i alla fall har svårare att få arbete, medför det att inkomstnivåerna sjunker. Säker: Ökade klassklyftor I Södertälje bor ca 25 % i de fyra områden som ingår i de lokala utvecklingsavtalen med regeringen. De är dock inte de enda utsatta områdena i Södertälje. Totalt bor nog över 30% i sådana områden. Enligt Oktoberrapporten så ökar klyftorna mellan de så kallade utsatta områdena och resten. Om vi inte lyckas arbeta på ett meningsfullt sätt med integrering finns det stor risk för att klyftorna ökar ännu mer i Södertälje. Även klyftorna mellan rika och fattiga ökar. 20% av barnen är fattiga. Hög arbetslöshet bland unga. Ökade etniska motsättningar. Säker: Juridiken får större inflytande i samhällsplaneringen Planeringen styrs allt mer av juridik och planeringen begränsas av flera olika lagrum och statliga föreskrifter som berör specifika frågor (buller, tillgänglighet, miljökvalitetsnormer). Ett exempel på att juridiken får större inflytande finns i nya PBL som anger att överklaganden av planer kommer inte längre ska behandlas politiskt (av länsstyrelse och regering) utan juridiskt (av länsrätten och miljödomstol). Säker: Ekonomin kärvar Sverige är en ekonomisk oas i en allt mer ifrågasatt väst-värld tyngd av sina skulder. PIIGS länder, UK, USA är mycket hårt drabbade och vägen ut ur detta moras är allt annat än självklar. Om de mot förmodan lyckas arbeta sig ur krisen så står den åldrande befolkningen, underfinansierade pensioner för stater, kommuner mm, stigande kostnader för hälsovård och äldreomsorg och väntar bakom dörren. Även i undantaget Sverige så är framtidsutsikterna osäkra. SKL gjorde en framskrivning av utvecklingen fram till I den utredningen fick man politisk enighet om slutsatsen att det saknas belopp motsvarande en skattehöjning på 13 kronor för att finansiera en ökad kvalitet i offentlig sektor som understiger den för den privata sektorn.

7 Säker: Samfinansiering vanligare Finansieringen av till exempel större infrastrukturprojekt kräver ofta en samfinansieringslösing med flera aktörer. Kommuner och regioner går in som medfinansiärer i exempelvis projekt för nya vägar. Även privata aktörer går oftare in som medfinansiärer på olika sätt. Arlandabanan och Nya Karolinska är två stora exempel. Internationellt blir detta också vanligare. Osäker: Ökade hälsoproblem i svaga grupper Idag är det tydligt att socioekonomiskt svaga grupper har större hälsoproblem än andra grupper i samhället och det finns risk för att den trenden förstärks, det påverkar och påverkas av segregation och kan också förstärkas av att klyftorna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare ökar. Om segregationen minskar finns det också chans att skillnaden i hälsa mellan olika grupper minskar. Den här trenden är osäker för att andra trender visar på att vi blir mer hälsosamma och friskare/lever längre. Trenden kan också påverkas relativt snabbt av politiska initiativ. Osäker: Ökat intresse för miljö Det är större fokus på hälsa och miljö i skolorna idag vilket kan leda till ett större intresse bland barn och ungdomar. Om intresset höjs är det också troligt att miljö prioriteras högre i framtiden. Dagens unga ser miljökatastrofer som ett av största hoten i världen. Samtidigt är intresset för miljöfrågor och för att själv agera miljövänligt mycket lågt. Det innebär att även om miljökunskapen är hög jämfört med tidigare generationer ser vi inte längre ett ökat intresse. Många miljöfrågor verkar redan vara lösta och man tycker inte att man behöver göra något själv. Nånannanismen råder. Osäkerheten ligger i om intresset för miljöfrågor kommer att öka eller minska fram till 2030, och huruvida man kommer att agera mer miljömedvetet. Osäker: Södertäljes inkomster sjunker relativt länet Trenden idag är att de som flyttar ut från kommunen har högre inkomst än de som flyttar in. Eftersom en stor del av Södertäljes invånare bor i utsatta områden och de halkar på efterkälken är det kanske rimligt att anta att Södertäljes inkomster minskar. Osäker: Gröna vågen 2.0 Att landet kommer till storstadsregionerna är en säker utveckling men det är osäkert hur Gröna Vågen 2.0 utvecklar sig. Vi längtar allt mer efter att arbeta med händerna och bidra till vår egen försörjning t ex i form av mat. Det finns en vilja att komma tillbaka till naturen, en nostalgi som gör att vi vill återgå till det ursprungliga och vi ställer krav på äkthet. Trenden tar sig dubbla uttryck. Det blir mer populärt att bosätta sig på den tätortsnära landsbygden vilket skapar ett ännu större förändringstryck på landsbygden. Det blir också en parallell trend som visar på att vi söker oss in till städerna, dessutom påverkar priset på bensin mm vår benägenhet att bosätta oss utanför kollektivtrafikförsörjda områden. Även bland dessa människor finns det en ökad vilja att ha tillgång till bondesamhället. Att odla på balkongen, ha en kolonilott,

8 att vara delägare i ett antal höns eller en jordlott på distans ökar i intresse. Även storskalig urban farming finns på förslag i exempelvis Linköping. Osäker: Kortare arbetstid Vi arbetar färre timmar än idag (frivillig arbetstidsförkortning) och har mer tid över för fritid och familj. Det kan bli en reaktion mot dagens stressade samhälle och en vilja att sänka tempot lite för att få en högre livskvalitet. Osäker: Högre krav på medborgarinvolvering Vår demokrati är gammal och medborgarna vill ha större inflytande på vilka beslut som fattas. Vill bli involverade tidigare i processen. Medborgarna blir mer kompetenta och medvetna. Osäkerhet kring den representativa demokratin. Internet skapar nya möjligheter till aktivt deltagande. Särintressen blir starkare. Osäker: Historielöshet Vår allt mer urbana livsstil leder till att vi tappar kontakten med naturen och den kulturmiljö som finns på landsbygden. Vi utnyttjar inte rekreationsområden i lika hög utsträckning. Detta kan skapa en historielöshet och en avsaknad av djupare identitet, vi vet för lite om vårt kulturarv för att värdesätta det. Osäker: Krav på snabbare infrastrukturplanering Planeringsprocessen har blivit omfattande och kostar både tid och pengar. Lagstiftningen och den formella hanteringen kräver många steg i planeringsprocessen. Kostnaderna och ledtiderna står inte i proportion i vad som anses rimligt. Staten vill förenkla och förbilliga processerna och utreder frågan på olika sätt. Nya förslag finns att begränsa medborgarnas möjlighet att överklaga i flera olika steg i processerna. Osäker: Mindre makt åt kommunerna mer makt åt EU Alltmer av besluten fattas på nationell eller övernationell nivå. Kommunerna åläggs att genomföra åtgärder och att driva verksamhet, men man får allt mindre möjlighet att själv bestämma. Exempel på detta är maxtaxan i barnomsorgen och friskolereformen. Det innebär att kommunerna blir mer lika varandra och de upplever sig som offer för omständigheterna.

9 Tillgångar och brister Följande tillgångar och brister togs upp av gruppen som deltog i trendspaningen. Tillgångar Södertälje gammal stad med riktig stadskärna Södertälje är en riktig stad med en historisk stadskärna, inte en förort till Stockholm. De andra regionala stadskärnorna söder om Stockholm saknar väl fungerande stadskärnor och Södertäljes stadskärna är därför en viktig konkurrensfördel. Stadskärnan erbjuder attraktiva miljöer för bostäder och verksamheter. Stadskärnan har potential att ytterligare utveckla bra mötesplatser. Storstadsnära landsbygd Södertälje har sammanhängande grönområden och orörda stränder. Södertäljes landsbygd är vacker och ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm. Möjligheten att erbjuda boende i vackra landsbygdsmiljöer skapar konkurrenskraft. Vattenvägsläge, vattennära Vi har vattenvägsläge vid kanalen mellan Mälaren och Östersjön. Södertälje har Mälaren, Östersjön, insjöar och kanalen vilka ger attraktiva miljöer och möjlighet till ökad båtverksamhet. Antroposoferna De antroposofiska verksamheterna bidrar till att skapa en positiv bild av Södertälje och skapar en kreativ miljö för verksamheter med ekoprofil. Kommunikationer/infrastruktur Södertälje är en strategisk knutpunkt i Stockholmsregionen och Mälardalen med E4/E20, järnvägen, vattenvägar och hamnen. Södertälje har ett bra pendlingsläge. Hamnen erbjuder möjligheter till miljövänliga transporter. Inom kommunen finns hög logistikkompetens med Scania och hamnen. Utflyktsmål, upplevelser Södertälje har gott renommé när det gäller spännande och lärorika utflyktsmål. Tom Tit, Sydpoolen, Torekällberget, Järna med antroposoferna och kulturhuset och Skillebyholm är exempel på populära utflyktsmål. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden.

10 Stora arbetsplatser Två världsledande storföretag har en framträdande roll i Södertälje: Astra Zeneca och Scania. Företagsamhet/näringsliv Det finns många arbetstillfällen i kommunen. Många småföretag ger variation i branscher och hälsosam konkurrens. Lokal kompetens och nätverk visavi Mellanöstern är en potential för framtida företagande. Kända jordbruksföretag stärker Södertäljes profil. Det finns arbetsplatser både för hög- och låginkomsttagare (främst inom industrin). Södertäljes historia Det finns en potential i att utnyttja Södertälje historia för besöksnäring. Från Birka till Karl IX och Södertälje kanal. Införliva Södertäljes industrihistoria i info/reklam/image. Det finns också en potential i Södertäljes rika kulturlandskap. Sport och idrott Södertälje har många och stora och framgångsrika idrottsföreningar. Fotboll, hockey, basket och ridning. Tennisarv från Björn Borg och Pimpim. Varierat bostadsutbud Tillgång till boende på landsbygden, boende med småstadskäraktär och urbant boende. Bostäder med utsikt och/eller vattennära läge. Närhet till Stockholm Södertälje en del av Stockholmsregionen Närheten till Stockholm ger tillgång på jobb och arbetskraft och ett stort utbud av service och kultur. Stockholm fungerar som en draghjälp för Södertälje. Södertälje är del i att skapa en motoreffekt i Stockholmsregionen. Kommunens markinnehav Kommunen äger mycket mark vilket ger kommunen stor möjlighet att påverka utveckling. Erfarenhet av invandring Södertälje har haft invandring länge. Även svenskar bidrog till stor inflyttning tidigt 1900-tal. Nu är assyrierna/syrianerna en etablerad och stor grupp i samhället och vi har flera etablerade invandrargrupper. Det finns alltså ett kunnande inom kommunen om invandringsfrågor. Vilja att vara en innovativ kommun Vilja att vara innovativa, fler projekt som visar på outside the box tänkande.

11 Brister Dålig självbild/dålig mediebild Problemstaden Media porträtterar ofta Södertälje i dålig dager och det är mycket fokus på problem. Södertälje ses ofta som en förbifart och en invandrarstad. Kanske är vår egen självbild ännu värre. Låg utbildningsnivå/ingen egen högskola Svaga resultat i våra skolor och en hög andel av befolkningen har låg utbildningsnivå. Vi har för lite och för okvalificerad högre utbildning. Vi har ett campus men ingen högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Södertälje upplevs av många att vara långt från Stockholm, det kan bero på bristfällig kollektivtrafik mellan Stockholm och Södertälje vilket resulterar i en lång restid. De många förseningarna på pendeltågen skapar också en osäkerhet kring hur lång tid resan kommer att ta. En annan brist är den dåliga förbindelsen mellan Södertälje Syd och Södertälje centrum. I staden skapar trafikapparaten barriärer och motorvägarna skapar genomfartstrafik. Organiserad brottslighet och kriminella gäng Södertälje har problem med gängbildningar och organiserad brottslighet. Barnfattigdom/hög andel ekonomiskt svaga Södertälje har hög andel barnfattigdom och många invånare är i behov av ekonomiskt bistånd. Två stora internationella företag, inte tillräckligt diversifierat näringsliv Kommunen är sårbar eftersom en så stor del av jobbtillfällena finns inom två företag vars framtid i kommunen inte är helt säker. Bristfällig fysisk miljö Den fysiska miljön i stadskärnan och många bostadsområden är bristfällig. Centrala ytor används som industrimark Både Scania och Astra använder stora markytor mitt i staden, detta skapar barriärer och försvårar stadsutveckling. Segregation Boendemiljöer och arbetsmiljöer är segregerade. Det finns stora sociala klyftor och kulturella grupperingar. Det finns en stor grupp som är ekonomiskt svaga och många med låg utbildningsnivå, låg lön och/eller dåliga språkkunskaper.

12 Brist på mark för verksamheter Det finns brist på planlagd mark för industri- och verksamhetsområden. Södertälje har inte tillräckligt hög attraktivitet som bostadsort Det är få från länet och landet som väljer att flytta till Södertälje. Vi upplevs inte som ett tillräckligt attraktivt alternativ vid val av bostadsort i konkurrens med de andra kommunerna i Stockholmsregionen. Tillgångar som också ses som brister Två stora internationella företag i kommunen Scania och Astra Zeneca tillför mycket till kommunen och erbjuder många arbetsplatser men kommunen är också beroende av dessa företag och om ett eller båda av företagen väljer att flytta till en annan kommun eller utomlands skulle det få väldigt stora konsekvenser för Södertälje. För att begränsa effekterna av en eventuell förlust av Scania och/eller Astra Zeneca krävs att vi har ett mer varierat näringsliv och fler medelstora företag. Scania och Astra äger stora markområden i centrala lägen inne i Södertälje vilket skapar barriärer. Ett exempel är att området mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd till stor del upptas av Scania och därför är det svårt att stadsmässigt binda ihop dessa delar. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden. Däremot är Södertälje och Campus Telge idag inte en tillräckligt attraktiv studieort, vi har för få studenter för att de ska ha en riktigt positiv effekt på staden. Ett annat problem är att vi inte har en högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Att Södertälje är en strategisk knutpunkt för med sig många fördelar men trafikapparaten ses också som en barriär i stadsrummet.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Barnfamiljernas flyttningar Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Rapportens syfte Fördjupa kunskaperna om barnfamiljers flyttningar till, från & inom AB län som stöd till prognosarbetet

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020 Här finns alltid något att göra, alltid en förening att gå med i, alltid någon idrott att delta i, alltid något kulturellt att gå till. Boshra Rizkallah, Hovsjö, säljare på konditori Vision och utvecklingsprogram

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå en fördjupning och uppdatering 2013 med fokus på globalisering, mångfald och integration Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Globaliseringen är i dag en del av

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro.

Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro. Dokumentation av seminarium Fredagsakademin 22/2-08, kl 14-16 på Regionförbundet Örebro. Dokumentatör: Fredrik Högberg, enheten för kommunikation och regional utveckling Regionförbundet Örebro Tema: Ungdomar,

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer