Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan Utan spaning ingen aning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012. Utan spaning ingen aning..."

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Trendspaning sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Utan spaning ingen aning...

2 Introduktion I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat ett antal seminarium där viktiga frågor för Södertälje diskuteras. Det här dokumentet sammanfattar trendspaningen som hölls tillsammans med Kairos Future i Stadshuset 28 oktober, Workshopledare Ulf Boman, Kairos Future Magnus Kempe, Kairos Future Scenarieprocessen Trendspaningen är en del av en längre process för att arbeta fram ett troligt scenarie för hur Södertälje ser ut år Resultatet från trendspaningen bearbetas vidare i en mindre grupp och analyserar i detalj för att utröna hur troligt det är att trenden är så som vi tror och hur stor effekt trenden har på Södertälje. I analysarbetet diskuteras också vilka trender Södertälje kan påverka och vilka trender vi inte har inflytande över. Syftet med scenarieprocessen är att vi ska få en trolig bild av Södertälje 2030 och framför allt för att vi ska identifiera vilka trender vi vill och kan förstärka alternativt försvaga. Det resulterar i att strategierna för översiktsplanen är så robusta som möjligt. Trender Gruppen spanade efter trender som kan påverka Södertäljes möjligheter att vara en attraktiv kommun för boende, besökare och verksamheter. Trenderna delades sedan upp efter om de är säkra eller osäkra och hur hög påverkan trenden skulle ha på Södertälje. Här har trenderna sammanfattats efter säker eller osäker. Påverkansgraden är mer komplicerad att bedöma och redovisas inte i det här skedet av scenarieprocessen. Säker: Ökad globalisering (med ökad förflyttning, migration) Förflyttningen ökar av flera skäl. Kapital och människor kan röra sig friare. Allt fler väljer att arbeta eller studera utomlands åtminstone under en period av sitt yrkesverksamma liv. Förflyttningen ökar också som ett resultat av att allt fler i världen blir klimatflyktingar som en följd av klimatförändringar och naturkatastrofer. Ökad politisk oro i världen leder också till ökad förflyttning. Globalisering leder till ett utökat utbyte av idéer, arbete, religion och kultur och ger en större mångfald av livsstilar. Säker: Ökad global konkurrens Global konkurrens leder till utflyttning av tillverkning till Kina och Indien. Globaliseringen leder också till större högteknologisk konkurrens. Det kan leda till att Scania och Astra förlägger sin

3 verksamhet utanför Södertälje vilket resulterar i en drastisk minskning av arbetstillfällen i Södertälje. Säker: Bilarnas andelar av transporterna ökar Ökad befolkning ger också fler bilresenärer men det är också troligt att bilens andel av resandet fortsätter att öka. Dels kommer fler att välja att åka bil och dels kommer vi att köra längre sträckor. Stora satsningar på motorvägar och annan transportinfrastruktur som underlättar för bilåkande. Förbifart Stockholm och breddning av motorvägen mellan Stockholm och Södertälje leder till en ökning av bilåkande. Regionförstoringen innebär att den geografiska arbetsmarknaden vidgats och därmed pendlar fler längre sträckor än tidigare. Säker: Kvinnors inflytande ökar Kvinnor får större inflytande på privata investeringar, så som val av bostadsort och boende. Kvinnor får också större inflytande i näringsliv och politiskt. Exempel på trenden är bland annat att ökningen i den politiska representativiteten för kvinnor under 1900-talets senare del har fortsatt under 2000-talet i det senaste valet fanns t.ex. fler kvinnliga partiledare än vid något tidigare val (dock minskade antalet kvinnor i riksdagen efter valet). Diskussionen om kvinnor i näringslivet styrelser är ett tecken på att trenden av ökat inflytande i näringslivet kommer att fortsätta då det finns signaler på att det finns vilja reglera fram det om det inte sker naturligt. Ytterligare ett exempel på kvinnors inflytande skulle kunna vara att de värden som anses intressera kvinnor får högre status. Säker: Ökat pris på bränsle Priset på olja och andra bränslen fortsätter att öka och Peak Oil inträffar, peak-andra fossila bränslen inträffar. Prisökningen kommer troligtvis inte ske som en jämn ökning, istället kommer priserna att åka berg- och dalbana (högre volatilitet) medan den långsiktiga trenden är uppåtgående. Detta får konsekvenser på industrin, våra resvanor, transporter, byggande, tillgång på matvaror m.m. Det blir vanligare att bosätta sig i tätorter nära service och kollektivtrafik. Arbetsplatser blir inte lika tillgängliga när färre kan åka bil till och från jobbet. När tillgången på olja minskar, ökar konkurrensen vilket kan leda till konflikter. I Södertälje finns det risk att industrierna drabbas hårt av höjda priser på bränsle. Peak Oil: Peak Oil kallas även på svenska för oljeproduktionstoppen och är den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut.

4 Säker: Klimatförändringar blir mer synliga och får större konsekvenser Klimatförändringar blir allt mer påtagliga i form av ökade naturkatastrofer och extremt väder. I Södertälje märks klimatförändringar främst i form av ökade risker för översvämning. Vi blir mer begränsade i var vi kan bygga och kraven på effektiv dagvattenhantering ökar. Det blir också vanligare med krav på klimatanpassningsåtgärder i nya planer och nationella klimatmål blir striktare. Klimatförändringar leder också till förändring av jord- och skogsbruk och utslagning av arter. Säker: Fler äldre/pensionärer Vi lever längre vilket leder till större grupper av äldre och pensionärer som andel av befolkningen. Initialt växer gruppen unga pensionärer som andel av befolkningen men efter 2020 kommer även en kraftig ökning av personer över 80 år. Det finns de som menar att ordet ålderspuckeln samtidigt inte är rättvisande, eftersom det snarast är en långsiktig trend. På sikt så talar vi om en kontinuerlig ökning av andelen äldre i alla ålderskategorier och kraftigast ökning bland de äldsta. Ekonomiskt får en åldrande befolkning stora konsekvenser, ett exempel är att försörjningskvoten ökar. Fler äldre kan leda till att det satsas mer på seniorboenden, tillgänglighetsanpassning och andra behov av boende och omsorg. Säker: Södertäljes befolkning ökar Södertäljes befolkning beräknas öka med 8% fram till 2019 och det är troligt att befolkningsökningen fortsätter fram till I RUFS 2010 beräknas att Södertälje har en befolkning på personer år 2030 (alternativ hög) alternativt en befolkning på personer år 2030 (alternativ låg). Säker: Regionförstoringen fortsätter Regionförstoringen innebär tillgång till en regional arbetsmarknad. Att pendla längre sträckor till jobbet är fortsatt vanligt. Bostadens kvaliteter är viktigare än närheten till arbetsplatsen. Om arbetet med de regionala stadskärnorna ger resultat stärker det regionen och gör den än mer konkurrenskraftig. Detta får positiva effekter för Södertälje. Säker: Ökat tempo Förändringshastigheten ökar i samhället och människor anpassar sig till förändringarna. Tempot ökar. Vi går snabbare inte minst i städerna och vi till och med andas snabbare. Säker: Ökad konsumtion/snabbare konsumtion Vi köper varor som inte är gjorda att hålla och användas en längre tid, vi byter hellre ut kläder och prylar ofta. Det är snabb takt på nya varor och marknader. Internethandel blir vanligare. Säker: Fler bekväma alternativ Vi är mer fokuserade på att uppnå livskvalitet vilket för många är synonymt med att äga och göra saker som gör våra liv mer bekväma så som ett attraktivt boende, fina möbler, resor, två bilar i

5 familjen, tekniska prylar mm. Ett annat exempel är att vi (återigen) köper hushållsnära tjänster om vi har möjlighet till det så som städhjälp, hantverkarhjälp, matkasseservice etc. En annan bekvämlighet som ökar är internetshopping. Ekonomiska skillnader kommer att öka och därmed också vår syn på vikten av bekvämlighet och vad bekvämlighet innebär. Säker: Sociala medier får ökad betydelse Vi sprider och tar till oss information via andra människor i högre utsträckning än tidigare. Medias roll som den tredje statsmakten blir allt mer diffus. Det distributionsmonopol av nyheter som tidigare fanns försvinner till förmån för nya kanaler där människor tipsar varandra. Inte minst de sociala medierna växer kraftigt. Traditionella medier som dagstidningar och public service tv minskar i betydelse som källor för kunskapsinhämtning. Information sprids snabbare men blir svårare att kvalitetssäkra. De sociala medierna får också nya lager som definierar informationen och vilka som ska ha tillgång till den. Ett sådant lager är geografi där information och kommunikation i högre utsträckning kopplas till den geografiska platsen exempelvis med tjänster som Gowalla och Foursquare. Säker: Generation Ordning Generation ordning kallas generationen födda , även kallade 80-talister. De har mer traditionella värderingar än sina föregångare. De drömmer om villa, volvo, vovve, - det som är viktigast i livet är att få ett bra jobb, träffa en partner, skaffa familj och helst ett fint hus. Den nya generationen söker ordning och tar inte risker. De har ett mer konservativt synsätt än tidigare generationer, karriärinriktade och mer inriktade på familjeliv. De har ännu inte så stor plats i samhället men år 2030 kommer de att tillhöra beslutsfattarna och ta stor del i arbetslivet. Säker: Kunskapsintensiteten ökar i industrin relativt service Arbetskraftintensiv industriproduktion med låga krav på specialiserad kunskap kan relativt snabbt och lätt kan förläggas i låglöneländer. Även kunskapsintensiv service som exempelvis finanstjänster kan förläggas långt från beställarens uppehållsort. Detsamma gäller inte för arbetskraftsintensiv och platsbunden service som kioskverksamhet, hemtjänst, barnomsorg. Industrins strategi för att stärka sig i den internationella konkurrensen är att öka kunskapsintensiteten i sin produktion, vilket leda till att skillnaderna mellan kunskapsintensitet i industrin och i den lokala servicearbetsmarknaden blir påtaglig med inkomst-/klasskillnader till följd. Det innebär att kunskapsintensiteten i industrin ökar utan man ser samma ökning i andra sektorer. I Södertälje finns således dels en kunskapsintensiv tillverkningsindustri, dels en servicesektor med låg kunskapsnivå, samtidigt som det saknas en kunskapsintensiv tjänstesektor.

6 Säker: Ökad mobilitet Människor kan förflytta sig snabbare och lättare och möjligheten till att förflytta sig utnyttjas allt mer. Till exempel arbetspendlar fler längre sträckor idag. Dels så dagpendlar fler längre sträckor och dels är det vanligare att veckopendla. Vi reser (semester) också oftare och till platser längre från hemorten än för år sedan. Säker: De som flyttar från Södertälje har högre utbildningsnivå och högre inkomst än de som flyttar ut Södertälje har en stor andel inpendlare: c:a 44 % av dem som arbetar i Södertälje är inpendlare. Dessa är (troligen) mer välutbildade och har högre lön än de som både bor och arbetar i Södertälje. Södertäljes positiva flyttnetto beror på utrikes inflyttning, samtidigt som inrikes flyttning går från Södertälje. Om man antar att de utrikes ifrån inflyttande har lägre utbildning och att de i alla fall har svårare att få arbete, medför det att inkomstnivåerna sjunker. Säker: Ökade klassklyftor I Södertälje bor ca 25 % i de fyra områden som ingår i de lokala utvecklingsavtalen med regeringen. De är dock inte de enda utsatta områdena i Södertälje. Totalt bor nog över 30% i sådana områden. Enligt Oktoberrapporten så ökar klyftorna mellan de så kallade utsatta områdena och resten. Om vi inte lyckas arbeta på ett meningsfullt sätt med integrering finns det stor risk för att klyftorna ökar ännu mer i Södertälje. Även klyftorna mellan rika och fattiga ökar. 20% av barnen är fattiga. Hög arbetslöshet bland unga. Ökade etniska motsättningar. Säker: Juridiken får större inflytande i samhällsplaneringen Planeringen styrs allt mer av juridik och planeringen begränsas av flera olika lagrum och statliga föreskrifter som berör specifika frågor (buller, tillgänglighet, miljökvalitetsnormer). Ett exempel på att juridiken får större inflytande finns i nya PBL som anger att överklaganden av planer kommer inte längre ska behandlas politiskt (av länsstyrelse och regering) utan juridiskt (av länsrätten och miljödomstol). Säker: Ekonomin kärvar Sverige är en ekonomisk oas i en allt mer ifrågasatt väst-värld tyngd av sina skulder. PIIGS länder, UK, USA är mycket hårt drabbade och vägen ut ur detta moras är allt annat än självklar. Om de mot förmodan lyckas arbeta sig ur krisen så står den åldrande befolkningen, underfinansierade pensioner för stater, kommuner mm, stigande kostnader för hälsovård och äldreomsorg och väntar bakom dörren. Även i undantaget Sverige så är framtidsutsikterna osäkra. SKL gjorde en framskrivning av utvecklingen fram till I den utredningen fick man politisk enighet om slutsatsen att det saknas belopp motsvarande en skattehöjning på 13 kronor för att finansiera en ökad kvalitet i offentlig sektor som understiger den för den privata sektorn.

7 Säker: Samfinansiering vanligare Finansieringen av till exempel större infrastrukturprojekt kräver ofta en samfinansieringslösing med flera aktörer. Kommuner och regioner går in som medfinansiärer i exempelvis projekt för nya vägar. Även privata aktörer går oftare in som medfinansiärer på olika sätt. Arlandabanan och Nya Karolinska är två stora exempel. Internationellt blir detta också vanligare. Osäker: Ökade hälsoproblem i svaga grupper Idag är det tydligt att socioekonomiskt svaga grupper har större hälsoproblem än andra grupper i samhället och det finns risk för att den trenden förstärks, det påverkar och påverkas av segregation och kan också förstärkas av att klyftorna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare ökar. Om segregationen minskar finns det också chans att skillnaden i hälsa mellan olika grupper minskar. Den här trenden är osäker för att andra trender visar på att vi blir mer hälsosamma och friskare/lever längre. Trenden kan också påverkas relativt snabbt av politiska initiativ. Osäker: Ökat intresse för miljö Det är större fokus på hälsa och miljö i skolorna idag vilket kan leda till ett större intresse bland barn och ungdomar. Om intresset höjs är det också troligt att miljö prioriteras högre i framtiden. Dagens unga ser miljökatastrofer som ett av största hoten i världen. Samtidigt är intresset för miljöfrågor och för att själv agera miljövänligt mycket lågt. Det innebär att även om miljökunskapen är hög jämfört med tidigare generationer ser vi inte längre ett ökat intresse. Många miljöfrågor verkar redan vara lösta och man tycker inte att man behöver göra något själv. Nånannanismen råder. Osäkerheten ligger i om intresset för miljöfrågor kommer att öka eller minska fram till 2030, och huruvida man kommer att agera mer miljömedvetet. Osäker: Södertäljes inkomster sjunker relativt länet Trenden idag är att de som flyttar ut från kommunen har högre inkomst än de som flyttar in. Eftersom en stor del av Södertäljes invånare bor i utsatta områden och de halkar på efterkälken är det kanske rimligt att anta att Södertäljes inkomster minskar. Osäker: Gröna vågen 2.0 Att landet kommer till storstadsregionerna är en säker utveckling men det är osäkert hur Gröna Vågen 2.0 utvecklar sig. Vi längtar allt mer efter att arbeta med händerna och bidra till vår egen försörjning t ex i form av mat. Det finns en vilja att komma tillbaka till naturen, en nostalgi som gör att vi vill återgå till det ursprungliga och vi ställer krav på äkthet. Trenden tar sig dubbla uttryck. Det blir mer populärt att bosätta sig på den tätortsnära landsbygden vilket skapar ett ännu större förändringstryck på landsbygden. Det blir också en parallell trend som visar på att vi söker oss in till städerna, dessutom påverkar priset på bensin mm vår benägenhet att bosätta oss utanför kollektivtrafikförsörjda områden. Även bland dessa människor finns det en ökad vilja att ha tillgång till bondesamhället. Att odla på balkongen, ha en kolonilott,

8 att vara delägare i ett antal höns eller en jordlott på distans ökar i intresse. Även storskalig urban farming finns på förslag i exempelvis Linköping. Osäker: Kortare arbetstid Vi arbetar färre timmar än idag (frivillig arbetstidsförkortning) och har mer tid över för fritid och familj. Det kan bli en reaktion mot dagens stressade samhälle och en vilja att sänka tempot lite för att få en högre livskvalitet. Osäker: Högre krav på medborgarinvolvering Vår demokrati är gammal och medborgarna vill ha större inflytande på vilka beslut som fattas. Vill bli involverade tidigare i processen. Medborgarna blir mer kompetenta och medvetna. Osäkerhet kring den representativa demokratin. Internet skapar nya möjligheter till aktivt deltagande. Särintressen blir starkare. Osäker: Historielöshet Vår allt mer urbana livsstil leder till att vi tappar kontakten med naturen och den kulturmiljö som finns på landsbygden. Vi utnyttjar inte rekreationsområden i lika hög utsträckning. Detta kan skapa en historielöshet och en avsaknad av djupare identitet, vi vet för lite om vårt kulturarv för att värdesätta det. Osäker: Krav på snabbare infrastrukturplanering Planeringsprocessen har blivit omfattande och kostar både tid och pengar. Lagstiftningen och den formella hanteringen kräver många steg i planeringsprocessen. Kostnaderna och ledtiderna står inte i proportion i vad som anses rimligt. Staten vill förenkla och förbilliga processerna och utreder frågan på olika sätt. Nya förslag finns att begränsa medborgarnas möjlighet att överklaga i flera olika steg i processerna. Osäker: Mindre makt åt kommunerna mer makt åt EU Alltmer av besluten fattas på nationell eller övernationell nivå. Kommunerna åläggs att genomföra åtgärder och att driva verksamhet, men man får allt mindre möjlighet att själv bestämma. Exempel på detta är maxtaxan i barnomsorgen och friskolereformen. Det innebär att kommunerna blir mer lika varandra och de upplever sig som offer för omständigheterna.

9 Tillgångar och brister Följande tillgångar och brister togs upp av gruppen som deltog i trendspaningen. Tillgångar Södertälje gammal stad med riktig stadskärna Södertälje är en riktig stad med en historisk stadskärna, inte en förort till Stockholm. De andra regionala stadskärnorna söder om Stockholm saknar väl fungerande stadskärnor och Södertäljes stadskärna är därför en viktig konkurrensfördel. Stadskärnan erbjuder attraktiva miljöer för bostäder och verksamheter. Stadskärnan har potential att ytterligare utveckla bra mötesplatser. Storstadsnära landsbygd Södertälje har sammanhängande grönområden och orörda stränder. Södertäljes landsbygd är vacker och ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm. Möjligheten att erbjuda boende i vackra landsbygdsmiljöer skapar konkurrenskraft. Vattenvägsläge, vattennära Vi har vattenvägsläge vid kanalen mellan Mälaren och Östersjön. Södertälje har Mälaren, Östersjön, insjöar och kanalen vilka ger attraktiva miljöer och möjlighet till ökad båtverksamhet. Antroposoferna De antroposofiska verksamheterna bidrar till att skapa en positiv bild av Södertälje och skapar en kreativ miljö för verksamheter med ekoprofil. Kommunikationer/infrastruktur Södertälje är en strategisk knutpunkt i Stockholmsregionen och Mälardalen med E4/E20, järnvägen, vattenvägar och hamnen. Södertälje har ett bra pendlingsläge. Hamnen erbjuder möjligheter till miljövänliga transporter. Inom kommunen finns hög logistikkompetens med Scania och hamnen. Utflyktsmål, upplevelser Södertälje har gott renommé när det gäller spännande och lärorika utflyktsmål. Tom Tit, Sydpoolen, Torekällberget, Järna med antroposoferna och kulturhuset och Skillebyholm är exempel på populära utflyktsmål. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden.

10 Stora arbetsplatser Två världsledande storföretag har en framträdande roll i Södertälje: Astra Zeneca och Scania. Företagsamhet/näringsliv Det finns många arbetstillfällen i kommunen. Många småföretag ger variation i branscher och hälsosam konkurrens. Lokal kompetens och nätverk visavi Mellanöstern är en potential för framtida företagande. Kända jordbruksföretag stärker Södertäljes profil. Det finns arbetsplatser både för hög- och låginkomsttagare (främst inom industrin). Södertäljes historia Det finns en potential i att utnyttja Södertälje historia för besöksnäring. Från Birka till Karl IX och Södertälje kanal. Införliva Södertäljes industrihistoria i info/reklam/image. Det finns också en potential i Södertäljes rika kulturlandskap. Sport och idrott Södertälje har många och stora och framgångsrika idrottsföreningar. Fotboll, hockey, basket och ridning. Tennisarv från Björn Borg och Pimpim. Varierat bostadsutbud Tillgång till boende på landsbygden, boende med småstadskäraktär och urbant boende. Bostäder med utsikt och/eller vattennära läge. Närhet till Stockholm Södertälje en del av Stockholmsregionen Närheten till Stockholm ger tillgång på jobb och arbetskraft och ett stort utbud av service och kultur. Stockholm fungerar som en draghjälp för Södertälje. Södertälje är del i att skapa en motoreffekt i Stockholmsregionen. Kommunens markinnehav Kommunen äger mycket mark vilket ger kommunen stor möjlighet att påverka utveckling. Erfarenhet av invandring Södertälje har haft invandring länge. Även svenskar bidrog till stor inflyttning tidigt 1900-tal. Nu är assyrierna/syrianerna en etablerad och stor grupp i samhället och vi har flera etablerade invandrargrupper. Det finns alltså ett kunnande inom kommunen om invandringsfrågor. Vilja att vara en innovativ kommun Vilja att vara innovativa, fler projekt som visar på outside the box tänkande.

11 Brister Dålig självbild/dålig mediebild Problemstaden Media porträtterar ofta Södertälje i dålig dager och det är mycket fokus på problem. Södertälje ses ofta som en förbifart och en invandrarstad. Kanske är vår egen självbild ännu värre. Låg utbildningsnivå/ingen egen högskola Svaga resultat i våra skolor och en hög andel av befolkningen har låg utbildningsnivå. Vi har för lite och för okvalificerad högre utbildning. Vi har ett campus men ingen högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Södertälje upplevs av många att vara långt från Stockholm, det kan bero på bristfällig kollektivtrafik mellan Stockholm och Södertälje vilket resulterar i en lång restid. De många förseningarna på pendeltågen skapar också en osäkerhet kring hur lång tid resan kommer att ta. En annan brist är den dåliga förbindelsen mellan Södertälje Syd och Södertälje centrum. I staden skapar trafikapparaten barriärer och motorvägarna skapar genomfartstrafik. Organiserad brottslighet och kriminella gäng Södertälje har problem med gängbildningar och organiserad brottslighet. Barnfattigdom/hög andel ekonomiskt svaga Södertälje har hög andel barnfattigdom och många invånare är i behov av ekonomiskt bistånd. Två stora internationella företag, inte tillräckligt diversifierat näringsliv Kommunen är sårbar eftersom en så stor del av jobbtillfällena finns inom två företag vars framtid i kommunen inte är helt säker. Bristfällig fysisk miljö Den fysiska miljön i stadskärnan och många bostadsområden är bristfällig. Centrala ytor används som industrimark Både Scania och Astra använder stora markytor mitt i staden, detta skapar barriärer och försvårar stadsutveckling. Segregation Boendemiljöer och arbetsmiljöer är segregerade. Det finns stora sociala klyftor och kulturella grupperingar. Det finns en stor grupp som är ekonomiskt svaga och många med låg utbildningsnivå, låg lön och/eller dåliga språkkunskaper.

12 Brist på mark för verksamheter Det finns brist på planlagd mark för industri- och verksamhetsområden. Södertälje har inte tillräckligt hög attraktivitet som bostadsort Det är få från länet och landet som väljer att flytta till Södertälje. Vi upplevs inte som ett tillräckligt attraktivt alternativ vid val av bostadsort i konkurrens med de andra kommunerna i Stockholmsregionen. Tillgångar som också ses som brister Två stora internationella företag i kommunen Scania och Astra Zeneca tillför mycket till kommunen och erbjuder många arbetsplatser men kommunen är också beroende av dessa företag och om ett eller båda av företagen väljer att flytta till en annan kommun eller utomlands skulle det få väldigt stora konsekvenser för Södertälje. För att begränsa effekterna av en eventuell förlust av Scania och/eller Astra Zeneca krävs att vi har ett mer varierat näringsliv och fler medelstora företag. Scania och Astra äger stora markområden i centrala lägen inne i Södertälje vilket skapar barriärer. Ett exempel är att området mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd till stor del upptas av Scania och därför är det svårt att stadsmässigt binda ihop dessa delar. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden. Däremot är Södertälje och Campus Telge idag inte en tillräckligt attraktiv studieort, vi har för få studenter för att de ska ha en riktigt positiv effekt på staden. Ett annat problem är att vi inte har en högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Att Södertälje är en strategisk knutpunkt för med sig många fördelar men trafikapparaten ses också som en barriär i stadsrummet.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla?

Dokumentation från workshop under konferensen. En vägledning till för alla? Dokumentation från workshop under konferensen En vägledning till för alla? 13 november 2008 Dokumentationen innehåller Session 1: Nutid Session 2: Dåtid Session 3: Framtid Session 4: Omvärld Session 5:

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Barnfamiljernas flyttningar Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Rapportens syfte Fördjupa kunskaperna om barnfamiljers flyttningar till, från & inom AB län som stöd till prognosarbetet

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod Strategisk plan Inledning Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra organisationer

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Fakta om Norrköpings kommun 130 000 invånare, 57 000 förvärvsarbetande Fakta om Norrköpings kommun 6000 studenter vid Campus Norrköping Vård, omsorg och handel

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Falkenberg i framtiden. Hur kan Falkenberg vara en framgångsrik företagarkommun 2020?

Falkenberg i framtiden. Hur kan Falkenberg vara en framgångsrik företagarkommun 2020? Falkenberg i framtiden Hur kan Falkenberg vara en framgångsrik företagarkommun 2020? Sammanfattning De trender i omvärlden som tydligast påverkar Falkenbergs förutsättningar att vara en attraktiv företagarkommun

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Gävleborg i ett större funktionellt perspektiv utmaningar och möjligheter En urbaniserad värld från landbygd till megastäder En osäkrare värld krig, fattigdom,

Läs mer

Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren

Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren Kompetensförsörjning Nyckelfråga för lokal och regional tillväxt! Trysil 24 oktober 2013 Per Sandgren Norden En del av en alltmer komplex värld Globalisering några trender kopplat till kompetensförsörjning

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige

Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader i Sverige Globalisering innefattar en rad utvecklingsprocesser som påverkar världens länder och utvecklingen inom länder. Ökad rörlighet över nationsgränserna

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet Utvecklingsstrategi - bilagor LEADER Mellansjölandet 2014-2020 Bilaga 1: SWOT-analys Starka sidor Naturen och naturrikedomen upplevs av många som en viktig och stark faktor för området. Det finns flera

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer