Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan Utan spaning ingen aning...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret. Trendspaning. sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012. Utan spaning ingen aning..."

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Trendspaning sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Utan spaning ingen aning...

2 Introduktion I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat ett antal seminarium där viktiga frågor för Södertälje diskuteras. Det här dokumentet sammanfattar trendspaningen som hölls tillsammans med Kairos Future i Stadshuset 28 oktober, Workshopledare Ulf Boman, Kairos Future Magnus Kempe, Kairos Future Scenarieprocessen Trendspaningen är en del av en längre process för att arbeta fram ett troligt scenarie för hur Södertälje ser ut år Resultatet från trendspaningen bearbetas vidare i en mindre grupp och analyserar i detalj för att utröna hur troligt det är att trenden är så som vi tror och hur stor effekt trenden har på Södertälje. I analysarbetet diskuteras också vilka trender Södertälje kan påverka och vilka trender vi inte har inflytande över. Syftet med scenarieprocessen är att vi ska få en trolig bild av Södertälje 2030 och framför allt för att vi ska identifiera vilka trender vi vill och kan förstärka alternativt försvaga. Det resulterar i att strategierna för översiktsplanen är så robusta som möjligt. Trender Gruppen spanade efter trender som kan påverka Södertäljes möjligheter att vara en attraktiv kommun för boende, besökare och verksamheter. Trenderna delades sedan upp efter om de är säkra eller osäkra och hur hög påverkan trenden skulle ha på Södertälje. Här har trenderna sammanfattats efter säker eller osäker. Påverkansgraden är mer komplicerad att bedöma och redovisas inte i det här skedet av scenarieprocessen. Säker: Ökad globalisering (med ökad förflyttning, migration) Förflyttningen ökar av flera skäl. Kapital och människor kan röra sig friare. Allt fler väljer att arbeta eller studera utomlands åtminstone under en period av sitt yrkesverksamma liv. Förflyttningen ökar också som ett resultat av att allt fler i världen blir klimatflyktingar som en följd av klimatförändringar och naturkatastrofer. Ökad politisk oro i världen leder också till ökad förflyttning. Globalisering leder till ett utökat utbyte av idéer, arbete, religion och kultur och ger en större mångfald av livsstilar. Säker: Ökad global konkurrens Global konkurrens leder till utflyttning av tillverkning till Kina och Indien. Globaliseringen leder också till större högteknologisk konkurrens. Det kan leda till att Scania och Astra förlägger sin

3 verksamhet utanför Södertälje vilket resulterar i en drastisk minskning av arbetstillfällen i Södertälje. Säker: Bilarnas andelar av transporterna ökar Ökad befolkning ger också fler bilresenärer men det är också troligt att bilens andel av resandet fortsätter att öka. Dels kommer fler att välja att åka bil och dels kommer vi att köra längre sträckor. Stora satsningar på motorvägar och annan transportinfrastruktur som underlättar för bilåkande. Förbifart Stockholm och breddning av motorvägen mellan Stockholm och Södertälje leder till en ökning av bilåkande. Regionförstoringen innebär att den geografiska arbetsmarknaden vidgats och därmed pendlar fler längre sträckor än tidigare. Säker: Kvinnors inflytande ökar Kvinnor får större inflytande på privata investeringar, så som val av bostadsort och boende. Kvinnor får också större inflytande i näringsliv och politiskt. Exempel på trenden är bland annat att ökningen i den politiska representativiteten för kvinnor under 1900-talets senare del har fortsatt under 2000-talet i det senaste valet fanns t.ex. fler kvinnliga partiledare än vid något tidigare val (dock minskade antalet kvinnor i riksdagen efter valet). Diskussionen om kvinnor i näringslivet styrelser är ett tecken på att trenden av ökat inflytande i näringslivet kommer att fortsätta då det finns signaler på att det finns vilja reglera fram det om det inte sker naturligt. Ytterligare ett exempel på kvinnors inflytande skulle kunna vara att de värden som anses intressera kvinnor får högre status. Säker: Ökat pris på bränsle Priset på olja och andra bränslen fortsätter att öka och Peak Oil inträffar, peak-andra fossila bränslen inträffar. Prisökningen kommer troligtvis inte ske som en jämn ökning, istället kommer priserna att åka berg- och dalbana (högre volatilitet) medan den långsiktiga trenden är uppåtgående. Detta får konsekvenser på industrin, våra resvanor, transporter, byggande, tillgång på matvaror m.m. Det blir vanligare att bosätta sig i tätorter nära service och kollektivtrafik. Arbetsplatser blir inte lika tillgängliga när färre kan åka bil till och från jobbet. När tillgången på olja minskar, ökar konkurrensen vilket kan leda till konflikter. I Södertälje finns det risk att industrierna drabbas hårt av höjda priser på bränsle. Peak Oil: Peak Oil kallas även på svenska för oljeproduktionstoppen och är den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut.

4 Säker: Klimatförändringar blir mer synliga och får större konsekvenser Klimatförändringar blir allt mer påtagliga i form av ökade naturkatastrofer och extremt väder. I Södertälje märks klimatförändringar främst i form av ökade risker för översvämning. Vi blir mer begränsade i var vi kan bygga och kraven på effektiv dagvattenhantering ökar. Det blir också vanligare med krav på klimatanpassningsåtgärder i nya planer och nationella klimatmål blir striktare. Klimatförändringar leder också till förändring av jord- och skogsbruk och utslagning av arter. Säker: Fler äldre/pensionärer Vi lever längre vilket leder till större grupper av äldre och pensionärer som andel av befolkningen. Initialt växer gruppen unga pensionärer som andel av befolkningen men efter 2020 kommer även en kraftig ökning av personer över 80 år. Det finns de som menar att ordet ålderspuckeln samtidigt inte är rättvisande, eftersom det snarast är en långsiktig trend. På sikt så talar vi om en kontinuerlig ökning av andelen äldre i alla ålderskategorier och kraftigast ökning bland de äldsta. Ekonomiskt får en åldrande befolkning stora konsekvenser, ett exempel är att försörjningskvoten ökar. Fler äldre kan leda till att det satsas mer på seniorboenden, tillgänglighetsanpassning och andra behov av boende och omsorg. Säker: Södertäljes befolkning ökar Södertäljes befolkning beräknas öka med 8% fram till 2019 och det är troligt att befolkningsökningen fortsätter fram till I RUFS 2010 beräknas att Södertälje har en befolkning på personer år 2030 (alternativ hög) alternativt en befolkning på personer år 2030 (alternativ låg). Säker: Regionförstoringen fortsätter Regionförstoringen innebär tillgång till en regional arbetsmarknad. Att pendla längre sträckor till jobbet är fortsatt vanligt. Bostadens kvaliteter är viktigare än närheten till arbetsplatsen. Om arbetet med de regionala stadskärnorna ger resultat stärker det regionen och gör den än mer konkurrenskraftig. Detta får positiva effekter för Södertälje. Säker: Ökat tempo Förändringshastigheten ökar i samhället och människor anpassar sig till förändringarna. Tempot ökar. Vi går snabbare inte minst i städerna och vi till och med andas snabbare. Säker: Ökad konsumtion/snabbare konsumtion Vi köper varor som inte är gjorda att hålla och användas en längre tid, vi byter hellre ut kläder och prylar ofta. Det är snabb takt på nya varor och marknader. Internethandel blir vanligare. Säker: Fler bekväma alternativ Vi är mer fokuserade på att uppnå livskvalitet vilket för många är synonymt med att äga och göra saker som gör våra liv mer bekväma så som ett attraktivt boende, fina möbler, resor, två bilar i

5 familjen, tekniska prylar mm. Ett annat exempel är att vi (återigen) köper hushållsnära tjänster om vi har möjlighet till det så som städhjälp, hantverkarhjälp, matkasseservice etc. En annan bekvämlighet som ökar är internetshopping. Ekonomiska skillnader kommer att öka och därmed också vår syn på vikten av bekvämlighet och vad bekvämlighet innebär. Säker: Sociala medier får ökad betydelse Vi sprider och tar till oss information via andra människor i högre utsträckning än tidigare. Medias roll som den tredje statsmakten blir allt mer diffus. Det distributionsmonopol av nyheter som tidigare fanns försvinner till förmån för nya kanaler där människor tipsar varandra. Inte minst de sociala medierna växer kraftigt. Traditionella medier som dagstidningar och public service tv minskar i betydelse som källor för kunskapsinhämtning. Information sprids snabbare men blir svårare att kvalitetssäkra. De sociala medierna får också nya lager som definierar informationen och vilka som ska ha tillgång till den. Ett sådant lager är geografi där information och kommunikation i högre utsträckning kopplas till den geografiska platsen exempelvis med tjänster som Gowalla och Foursquare. Säker: Generation Ordning Generation ordning kallas generationen födda , även kallade 80-talister. De har mer traditionella värderingar än sina föregångare. De drömmer om villa, volvo, vovve, - det som är viktigast i livet är att få ett bra jobb, träffa en partner, skaffa familj och helst ett fint hus. Den nya generationen söker ordning och tar inte risker. De har ett mer konservativt synsätt än tidigare generationer, karriärinriktade och mer inriktade på familjeliv. De har ännu inte så stor plats i samhället men år 2030 kommer de att tillhöra beslutsfattarna och ta stor del i arbetslivet. Säker: Kunskapsintensiteten ökar i industrin relativt service Arbetskraftintensiv industriproduktion med låga krav på specialiserad kunskap kan relativt snabbt och lätt kan förläggas i låglöneländer. Även kunskapsintensiv service som exempelvis finanstjänster kan förläggas långt från beställarens uppehållsort. Detsamma gäller inte för arbetskraftsintensiv och platsbunden service som kioskverksamhet, hemtjänst, barnomsorg. Industrins strategi för att stärka sig i den internationella konkurrensen är att öka kunskapsintensiteten i sin produktion, vilket leda till att skillnaderna mellan kunskapsintensitet i industrin och i den lokala servicearbetsmarknaden blir påtaglig med inkomst-/klasskillnader till följd. Det innebär att kunskapsintensiteten i industrin ökar utan man ser samma ökning i andra sektorer. I Södertälje finns således dels en kunskapsintensiv tillverkningsindustri, dels en servicesektor med låg kunskapsnivå, samtidigt som det saknas en kunskapsintensiv tjänstesektor.

6 Säker: Ökad mobilitet Människor kan förflytta sig snabbare och lättare och möjligheten till att förflytta sig utnyttjas allt mer. Till exempel arbetspendlar fler längre sträckor idag. Dels så dagpendlar fler längre sträckor och dels är det vanligare att veckopendla. Vi reser (semester) också oftare och till platser längre från hemorten än för år sedan. Säker: De som flyttar från Södertälje har högre utbildningsnivå och högre inkomst än de som flyttar ut Södertälje har en stor andel inpendlare: c:a 44 % av dem som arbetar i Södertälje är inpendlare. Dessa är (troligen) mer välutbildade och har högre lön än de som både bor och arbetar i Södertälje. Södertäljes positiva flyttnetto beror på utrikes inflyttning, samtidigt som inrikes flyttning går från Södertälje. Om man antar att de utrikes ifrån inflyttande har lägre utbildning och att de i alla fall har svårare att få arbete, medför det att inkomstnivåerna sjunker. Säker: Ökade klassklyftor I Södertälje bor ca 25 % i de fyra områden som ingår i de lokala utvecklingsavtalen med regeringen. De är dock inte de enda utsatta områdena i Södertälje. Totalt bor nog över 30% i sådana områden. Enligt Oktoberrapporten så ökar klyftorna mellan de så kallade utsatta områdena och resten. Om vi inte lyckas arbeta på ett meningsfullt sätt med integrering finns det stor risk för att klyftorna ökar ännu mer i Södertälje. Även klyftorna mellan rika och fattiga ökar. 20% av barnen är fattiga. Hög arbetslöshet bland unga. Ökade etniska motsättningar. Säker: Juridiken får större inflytande i samhällsplaneringen Planeringen styrs allt mer av juridik och planeringen begränsas av flera olika lagrum och statliga föreskrifter som berör specifika frågor (buller, tillgänglighet, miljökvalitetsnormer). Ett exempel på att juridiken får större inflytande finns i nya PBL som anger att överklaganden av planer kommer inte längre ska behandlas politiskt (av länsstyrelse och regering) utan juridiskt (av länsrätten och miljödomstol). Säker: Ekonomin kärvar Sverige är en ekonomisk oas i en allt mer ifrågasatt väst-värld tyngd av sina skulder. PIIGS länder, UK, USA är mycket hårt drabbade och vägen ut ur detta moras är allt annat än självklar. Om de mot förmodan lyckas arbeta sig ur krisen så står den åldrande befolkningen, underfinansierade pensioner för stater, kommuner mm, stigande kostnader för hälsovård och äldreomsorg och väntar bakom dörren. Även i undantaget Sverige så är framtidsutsikterna osäkra. SKL gjorde en framskrivning av utvecklingen fram till I den utredningen fick man politisk enighet om slutsatsen att det saknas belopp motsvarande en skattehöjning på 13 kronor för att finansiera en ökad kvalitet i offentlig sektor som understiger den för den privata sektorn.

7 Säker: Samfinansiering vanligare Finansieringen av till exempel större infrastrukturprojekt kräver ofta en samfinansieringslösing med flera aktörer. Kommuner och regioner går in som medfinansiärer i exempelvis projekt för nya vägar. Även privata aktörer går oftare in som medfinansiärer på olika sätt. Arlandabanan och Nya Karolinska är två stora exempel. Internationellt blir detta också vanligare. Osäker: Ökade hälsoproblem i svaga grupper Idag är det tydligt att socioekonomiskt svaga grupper har större hälsoproblem än andra grupper i samhället och det finns risk för att den trenden förstärks, det påverkar och påverkas av segregation och kan också förstärkas av att klyftorna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare ökar. Om segregationen minskar finns det också chans att skillnaden i hälsa mellan olika grupper minskar. Den här trenden är osäker för att andra trender visar på att vi blir mer hälsosamma och friskare/lever längre. Trenden kan också påverkas relativt snabbt av politiska initiativ. Osäker: Ökat intresse för miljö Det är större fokus på hälsa och miljö i skolorna idag vilket kan leda till ett större intresse bland barn och ungdomar. Om intresset höjs är det också troligt att miljö prioriteras högre i framtiden. Dagens unga ser miljökatastrofer som ett av största hoten i världen. Samtidigt är intresset för miljöfrågor och för att själv agera miljövänligt mycket lågt. Det innebär att även om miljökunskapen är hög jämfört med tidigare generationer ser vi inte längre ett ökat intresse. Många miljöfrågor verkar redan vara lösta och man tycker inte att man behöver göra något själv. Nånannanismen råder. Osäkerheten ligger i om intresset för miljöfrågor kommer att öka eller minska fram till 2030, och huruvida man kommer att agera mer miljömedvetet. Osäker: Södertäljes inkomster sjunker relativt länet Trenden idag är att de som flyttar ut från kommunen har högre inkomst än de som flyttar in. Eftersom en stor del av Södertäljes invånare bor i utsatta områden och de halkar på efterkälken är det kanske rimligt att anta att Södertäljes inkomster minskar. Osäker: Gröna vågen 2.0 Att landet kommer till storstadsregionerna är en säker utveckling men det är osäkert hur Gröna Vågen 2.0 utvecklar sig. Vi längtar allt mer efter att arbeta med händerna och bidra till vår egen försörjning t ex i form av mat. Det finns en vilja att komma tillbaka till naturen, en nostalgi som gör att vi vill återgå till det ursprungliga och vi ställer krav på äkthet. Trenden tar sig dubbla uttryck. Det blir mer populärt att bosätta sig på den tätortsnära landsbygden vilket skapar ett ännu större förändringstryck på landsbygden. Det blir också en parallell trend som visar på att vi söker oss in till städerna, dessutom påverkar priset på bensin mm vår benägenhet att bosätta oss utanför kollektivtrafikförsörjda områden. Även bland dessa människor finns det en ökad vilja att ha tillgång till bondesamhället. Att odla på balkongen, ha en kolonilott,

8 att vara delägare i ett antal höns eller en jordlott på distans ökar i intresse. Även storskalig urban farming finns på förslag i exempelvis Linköping. Osäker: Kortare arbetstid Vi arbetar färre timmar än idag (frivillig arbetstidsförkortning) och har mer tid över för fritid och familj. Det kan bli en reaktion mot dagens stressade samhälle och en vilja att sänka tempot lite för att få en högre livskvalitet. Osäker: Högre krav på medborgarinvolvering Vår demokrati är gammal och medborgarna vill ha större inflytande på vilka beslut som fattas. Vill bli involverade tidigare i processen. Medborgarna blir mer kompetenta och medvetna. Osäkerhet kring den representativa demokratin. Internet skapar nya möjligheter till aktivt deltagande. Särintressen blir starkare. Osäker: Historielöshet Vår allt mer urbana livsstil leder till att vi tappar kontakten med naturen och den kulturmiljö som finns på landsbygden. Vi utnyttjar inte rekreationsområden i lika hög utsträckning. Detta kan skapa en historielöshet och en avsaknad av djupare identitet, vi vet för lite om vårt kulturarv för att värdesätta det. Osäker: Krav på snabbare infrastrukturplanering Planeringsprocessen har blivit omfattande och kostar både tid och pengar. Lagstiftningen och den formella hanteringen kräver många steg i planeringsprocessen. Kostnaderna och ledtiderna står inte i proportion i vad som anses rimligt. Staten vill förenkla och förbilliga processerna och utreder frågan på olika sätt. Nya förslag finns att begränsa medborgarnas möjlighet att överklaga i flera olika steg i processerna. Osäker: Mindre makt åt kommunerna mer makt åt EU Alltmer av besluten fattas på nationell eller övernationell nivå. Kommunerna åläggs att genomföra åtgärder och att driva verksamhet, men man får allt mindre möjlighet att själv bestämma. Exempel på detta är maxtaxan i barnomsorgen och friskolereformen. Det innebär att kommunerna blir mer lika varandra och de upplever sig som offer för omständigheterna.

9 Tillgångar och brister Följande tillgångar och brister togs upp av gruppen som deltog i trendspaningen. Tillgångar Södertälje gammal stad med riktig stadskärna Södertälje är en riktig stad med en historisk stadskärna, inte en förort till Stockholm. De andra regionala stadskärnorna söder om Stockholm saknar väl fungerande stadskärnor och Södertäljes stadskärna är därför en viktig konkurrensfördel. Stadskärnan erbjuder attraktiva miljöer för bostäder och verksamheter. Stadskärnan har potential att ytterligare utveckla bra mötesplatser. Storstadsnära landsbygd Södertälje har sammanhängande grönområden och orörda stränder. Södertäljes landsbygd är vacker och ligger inom pendlingsavstånd till Stockholm. Möjligheten att erbjuda boende i vackra landsbygdsmiljöer skapar konkurrenskraft. Vattenvägsläge, vattennära Vi har vattenvägsläge vid kanalen mellan Mälaren och Östersjön. Södertälje har Mälaren, Östersjön, insjöar och kanalen vilka ger attraktiva miljöer och möjlighet till ökad båtverksamhet. Antroposoferna De antroposofiska verksamheterna bidrar till att skapa en positiv bild av Södertälje och skapar en kreativ miljö för verksamheter med ekoprofil. Kommunikationer/infrastruktur Södertälje är en strategisk knutpunkt i Stockholmsregionen och Mälardalen med E4/E20, järnvägen, vattenvägar och hamnen. Södertälje har ett bra pendlingsläge. Hamnen erbjuder möjligheter till miljövänliga transporter. Inom kommunen finns hög logistikkompetens med Scania och hamnen. Utflyktsmål, upplevelser Södertälje har gott renommé när det gäller spännande och lärorika utflyktsmål. Tom Tit, Sydpoolen, Torekällberget, Järna med antroposoferna och kulturhuset och Skillebyholm är exempel på populära utflyktsmål. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden.

10 Stora arbetsplatser Två världsledande storföretag har en framträdande roll i Södertälje: Astra Zeneca och Scania. Företagsamhet/näringsliv Det finns många arbetstillfällen i kommunen. Många småföretag ger variation i branscher och hälsosam konkurrens. Lokal kompetens och nätverk visavi Mellanöstern är en potential för framtida företagande. Kända jordbruksföretag stärker Södertäljes profil. Det finns arbetsplatser både för hög- och låginkomsttagare (främst inom industrin). Södertäljes historia Det finns en potential i att utnyttja Södertälje historia för besöksnäring. Från Birka till Karl IX och Södertälje kanal. Införliva Södertäljes industrihistoria i info/reklam/image. Det finns också en potential i Södertäljes rika kulturlandskap. Sport och idrott Södertälje har många och stora och framgångsrika idrottsföreningar. Fotboll, hockey, basket och ridning. Tennisarv från Björn Borg och Pimpim. Varierat bostadsutbud Tillgång till boende på landsbygden, boende med småstadskäraktär och urbant boende. Bostäder med utsikt och/eller vattennära läge. Närhet till Stockholm Södertälje en del av Stockholmsregionen Närheten till Stockholm ger tillgång på jobb och arbetskraft och ett stort utbud av service och kultur. Stockholm fungerar som en draghjälp för Södertälje. Södertälje är del i att skapa en motoreffekt i Stockholmsregionen. Kommunens markinnehav Kommunen äger mycket mark vilket ger kommunen stor möjlighet att påverka utveckling. Erfarenhet av invandring Södertälje har haft invandring länge. Även svenskar bidrog till stor inflyttning tidigt 1900-tal. Nu är assyrierna/syrianerna en etablerad och stor grupp i samhället och vi har flera etablerade invandrargrupper. Det finns alltså ett kunnande inom kommunen om invandringsfrågor. Vilja att vara en innovativ kommun Vilja att vara innovativa, fler projekt som visar på outside the box tänkande.

11 Brister Dålig självbild/dålig mediebild Problemstaden Media porträtterar ofta Södertälje i dålig dager och det är mycket fokus på problem. Södertälje ses ofta som en förbifart och en invandrarstad. Kanske är vår egen självbild ännu värre. Låg utbildningsnivå/ingen egen högskola Svaga resultat i våra skolor och en hög andel av befolkningen har låg utbildningsnivå. Vi har för lite och för okvalificerad högre utbildning. Vi har ett campus men ingen högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Södertälje upplevs av många att vara långt från Stockholm, det kan bero på bristfällig kollektivtrafik mellan Stockholm och Södertälje vilket resulterar i en lång restid. De många förseningarna på pendeltågen skapar också en osäkerhet kring hur lång tid resan kommer att ta. En annan brist är den dåliga förbindelsen mellan Södertälje Syd och Södertälje centrum. I staden skapar trafikapparaten barriärer och motorvägarna skapar genomfartstrafik. Organiserad brottslighet och kriminella gäng Södertälje har problem med gängbildningar och organiserad brottslighet. Barnfattigdom/hög andel ekonomiskt svaga Södertälje har hög andel barnfattigdom och många invånare är i behov av ekonomiskt bistånd. Två stora internationella företag, inte tillräckligt diversifierat näringsliv Kommunen är sårbar eftersom en så stor del av jobbtillfällena finns inom två företag vars framtid i kommunen inte är helt säker. Bristfällig fysisk miljö Den fysiska miljön i stadskärnan och många bostadsområden är bristfällig. Centrala ytor används som industrimark Både Scania och Astra använder stora markytor mitt i staden, detta skapar barriärer och försvårar stadsutveckling. Segregation Boendemiljöer och arbetsmiljöer är segregerade. Det finns stora sociala klyftor och kulturella grupperingar. Det finns en stor grupp som är ekonomiskt svaga och många med låg utbildningsnivå, låg lön och/eller dåliga språkkunskaper.

12 Brist på mark för verksamheter Det finns brist på planlagd mark för industri- och verksamhetsområden. Södertälje har inte tillräckligt hög attraktivitet som bostadsort Det är få från länet och landet som väljer att flytta till Södertälje. Vi upplevs inte som ett tillräckligt attraktivt alternativ vid val av bostadsort i konkurrens med de andra kommunerna i Stockholmsregionen. Tillgångar som också ses som brister Två stora internationella företag i kommunen Scania och Astra Zeneca tillför mycket till kommunen och erbjuder många arbetsplatser men kommunen är också beroende av dessa företag och om ett eller båda av företagen väljer att flytta till en annan kommun eller utomlands skulle det få väldigt stora konsekvenser för Södertälje. För att begränsa effekterna av en eventuell förlust av Scania och/eller Astra Zeneca krävs att vi har ett mer varierat näringsliv och fler medelstora företag. Scania och Astra äger stora markområden i centrala lägen inne i Södertälje vilket skapar barriärer. Ett exempel är att området mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd till stor del upptas av Scania och därför är det svårt att stadsmässigt binda ihop dessa delar. Campus Telge Det finns en potential i utvecklingen av Campus Telge. Högskolan fungerar som motvikt till industristaden. Däremot är Södertälje och Campus Telge idag inte en tillräckligt attraktiv studieort, vi har för få studenter för att de ska ha en riktigt positiv effekt på staden. Ett annat problem är att vi inte har en högskola som engagerar sig i Södertälje och som med säkerhet stannar kvar här. Kommunikationer Att Södertälje är en strategisk knutpunkt för med sig många fördelar men trafikapparaten ses också som en barriär i stadsrummet.

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Omvärldsanalys 2013 1

Omvärldsanalys 2013 1 Omvärldsanalys 2013 1 Bilder: Smålandsbilder Layout: Christina Ankarbranth 2 För frågor om omvärldsanalysen, kontakta: Anna Sanell Utredare Kommunstyrelsekontoret anna.sanell@gislaved.se 0371-81379 Analysgrupp:

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Omvärldsanalys. Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21

Omvärldsanalys. Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21 Omvärldsanalys Fastställd av kommunstyrelsen 2012-02-21 1 För frågor om omvärldsanalysen, kontakta: Anna Sanell Utredare Kommunstyrelsekontoret anna.sanell@gislaved.se 0371-81379 Analysgrupp: Bengt-Göran

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Vår vision Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Omvärldsanalys 2013-2015

Omvärldsanalys 2013-2015 Omvärldsanalys 2013-2015 Innehåll Omvärldsanalys 2013-2015... 1 Inledning... 2 Piteå attraktivt och uthålligt... 2 Fördjupning av föregående års omvärldsanalys... 2 Metodbeskrivning... 3 Metatrender...

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 Omvärldsanalys - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte med rapporten... 7 1.3 Rapportens upplägg...

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg.

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. NOVEMBER 2013 2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ÖVERGRIPANDE DRIVKRAFTER 7 Globalisering och energiprisets

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn Framtidsspaning om hästsektorn Maj 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Definition... 5 Framtidsstudier... 6 Arbetet med Framtidsbyggets modell... 7 Värderingar och världsbilder... 7

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer