LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN. Mellan demokrati och effektivitet (*) David Feltenius. Statsvetenskapliga institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN. Mellan demokrati och effektivitet (*) David Feltenius. Statsvetenskapliga institutionen"

Transkript

1 LOKALA RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN Mellan demokrati och effektivitet (*) Av David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet Umeå, Sverige Papper för presentation på XX Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborg november 2011 (*): Work in progress - får inte citeras eller refereras utan författarens medgivande!

2 I. Inledning Äldreomsorgen i Sverige utförs i huvudsak av kommunerna och regleras av socialtjänstlagen. Denna lag har karaktären av en s.k. ramlag och ger därför ingen detaljerad information angående vare sig tillgången till, eller innehållet av, äldreomsorg (Bergmark et al. 2000; Rauch 2008). Däremot föreskrivs det i lagen att individuella behov skall stå i centrum för beslut om bistånd (Dunér & Nordström 2005: 14-15; Lindelöf & Rönnbäck 2007: 52). I uttolkningen av socialtjänstlagens intentioner i förhållande till enskilda individers behov har därför tjänstemännen, utifrån sin profession, kommit att åtnjuta en hög grad av handlingsfrihet i sitt arbete. Tjänstemännen har till och med kommit att liknas vid frontlinjebyråkrater, vilka i praktiken är de som har makt att utforma och omforma politiken (Lipsky 1980; Dunér & Nordström 2005: 52-54; Lundström & Sunesson 2006: 186; Lindelöf & Rönnbäck 2007: 39-43). Under senare år finns emellertid tecken på att den politiska styrningen över äldreomsorgen ökat på bekostnad av tjänstemännens inflytande. I den internationella litteraturen benämns denna utveckling i termer av de-professionalisering (Clarke & Newman 1997; Duyvendak et al. 2006; Rogowski 2010). Med denna term avses att olika professioners ställning i offentlig förvaltning underminerats genom ett ökat inslag av politisk styrning. Denna utveckling har varit så pass stark att forskare som tidigare varnat för professionernas starka ställning i offentlig förvaltning nyligen börjat argumentera till dess försvar (Freidson 1994; 2001). Ett tecken på att den politiska styrningen ökat inom äldreomsorgen i Sverige är utbredningen av lokala, politiskt antagna, riktlinjer för biståndsbedömning (Länsstyrelserna 2009: 52). Dessa riktlinjer föreskriver i vilken omfattning en individ kan beviljas olika insatser inom äldreomsorgen för att uppnå en skälig levnadsstandard. Det kan exempelvis handla om insatser som städning, matlagning och inköp av dagligvaror (Länsstyrelserna 2009: 52). 1 Tidigare var denna typ av riktlinjer mindre vanliga i skriftlig form. I en enkätundersökning utförd av Socialstyrelsen år 1997 riktad till chefer inom äldreomsorgen i landets kommuner (inklusive kommundelsnämnder och distrikt) uppger 30 procent att skriftliga riktlinjer exister- 1

3 ade (Socialstyrelsen 1997: 18). Tio år senare visar länsstyrelsernas enkätundersökning att riktlinjer finns i de allra flesta kommuner i landet (inklusive kommun- och stadsdelar), varav hela 79 procent var antagna av politiker i ansvarig nämnd (Länsstyrelserna 2009: 9). 2 Inslaget av politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning tyder på att det pågår ett gradvis skifte i maktförhållandet mellan politiker och tjänstemän inom äldreomsorgen på lokal nivå. Tidigare präglades biståndsbedömningen av tjänstemannainflytande och individuella hänsynstaganden. Numera kan det diskuteras i vilken grad dessa karakteristika fått träda tillbaka till förmån för politikerinflytande och standardiserad behovsbedömning. Frågan är hur detta gradvisa skifte skall förklaras i termer av bakomliggande drivkrafter. Kort sagt, vad är det egentligen ansvariga politiker på lokal nivå vill uppnå med riktlinjerna? I artikeln dras slutsatsen att riktlinjerna utgör ett led i tillämpandet av en styrningsfilosofi i landets kommuner med marknaden som förebild (Lundquist 1998; Montin 2004:110). Denna styrningsfilosofi, vilken hädanefter kommer att benämnas i termer av marknadsstyrning, handlar i korthet om att effektivisera offentlig verksamhet genom att de som arbetar inom den skall utsättas för krav och drivkrafter som liknar de på en privat marknad (Blomqvist & Rothstein 2000: 52). Exakt hur detta skall gå till finns det emellertid olika uppfattningar kring. Marknadsstyrning utgör nämligen ingen enhetlig styrningsfilosofi, utan består utav flera olika beståndsdelar (Montin 2004: 111). I en marknadsstyrning av offentlig verksamhet, som präglas av budgetdisciplin och sparsammare resursanvändning, antas kraven öka på utvärdering och uppföljning. Det handlar dock inte enbart om denna typ av ökad styrning i efterhand (ex-post), utan även om en ökad styrning på förhand (ex-ante). Bland uttrycken för styrning på förhand märks exempelvis kontrakt som specificerar de inblandade aktörernas uppgifter och åliggande (Blomqvist & Rothstein 2000: ). Riktlinjerna handlar visserligen inte om något kontrakt, men utgör icke desto mindre ett dokument som på förhand specificerar vad medborgare kan förvänta sig ifråga om insatser inom den kommunala äldreomsorgen. Därmed kan riktlinjerna också fylla en funktion för politiker som ett medel i syfte att kontrollera kostsamma beslut inom äldreomsorgen. I artikeln dras emellertid även slutsatsen att det är förhastat att enbart tolka de politiska drivkrafterna bakom riktlinjerna i termer av effektivisering av verksamheten. Riktlinjerna 2

4 handlar också om en politisk strävan efter att skapa likvärdighet och legitimitet. Med anledning av socialtjänstlagens karaktär av en ramlag har biståndshandläggarna ansetts utgöra betydelsefulla aktörer i fråga om den konkreta utformningen av äldreomsorgens innehåll (Pettersson 1986: 272; Åström 1988: 263; Esping 1994: 386). Därför har ett behov uppstått av att genom riktlinjer skapa likvärdighet inom myndighetsutövningen. Ytterst syftar denna strävan till att stärka legitimiteten för förvaltningens beslut. Dessa slutsatser dras utifrån en empirisk studie av dels riktlinjernas innehåll, dels kommunpolitikers uppfattningar om ändamålet med riktlinjer. För det första ställs frågor kring riktlinjernas innehåll: Hur ser riktlinjernas innehåll ut med avseende på reglering av insatsers omfång och kriterier för beviljande? Kan riktlinjerna fungera som ett medel för politiker att styra resursåtgången inom äldreomsorgen? För det andra ställs frågor kring politikers uppfattningar om ändamålet med riktlinjerna: Hur motiverar ansvariga politiker själva syftet med riktlinjerna? Frågeställningarna besvaras utifrån ett material beståendes av dels själva riktlinjerna och tidigare kartläggningar av dessa, dels intervjuer med ett urval politiker ansvariga för beslut om riktlinjer. Politikerna har valts ut från fyra av landets kommuner. De kommuner som valts ut speglar olika politiska majoriteter, geografiska hemvister samt inslag av privat kontra offentligt utförande. Inom respektive kommun har politiker valts ut från den nämnd som ansvarar för äldreomsorgsfrågor. Strävan har varit att inkludera representanter för samtliga partier i den aktuella nämnden, vilket innebär att intervjuer skett med såväl representanter från den styrande majoriteten som oppositionen. I det följande avsnittet utvecklas de förklaringar som ligger bakom förekomsten av lokala riktlinjer, liksom den empiriska undersökningens tillvägagångssätt. I det tredje avsnittet undersöks, utifrån tidigare studier på området, riktlinjernas innehåll. Därefter redovisas undersökningen av politikernas uppfattningar kring vilken funktion de lokala riktlinjerna fyller. Avslutningsvis sammanfattas studiens huvudsakliga resultat tillsammans med utgångspunkter för framtida forskning på området. 3

5 II. Marknadsstyrning och legitimitet Politiker- och tjänstemannainflytande Fördelningen av makt mellan politiker och tjänstemän inom socialt arbete har enligt tidigare forskning skett till favör för den senare gruppen. I Michael Lipskys klassiska bok Streetlevel bureaucracy pekas just socialt arbete ut som ett exempel på ett område där politiken ofta utformas i själva verksamheten. För att citera Lipsky: policy is not best understood as made in legislatures or top-floor suites of high ranking administrations, because in important ways it is actually made in the crowded offices and daily encounters of street-level workers (Lipsky 1980: xii). Grunden till frontlinjebyråkraternas maktposition går delvis att finna i den omständigheten att lagstiftning många gånger utgör ett allt för trubbigt styrmedel inom områden där stora krav ställs på situationsanpassning. Därför måste beslutandemakten delegeras till ansvariga tjänstemän som utifrån sin profession förväntas fatta korrekta beslut (Lipsky 1980). Lipskys idealbild av frontlinjebyråkraten har fått ett starkt genomslag i litteraturen inom socialt arbete. Tjänstemännen, i egenskap av biståndsbedömare, har ofta kommit att refereras till i termer av Lipskys frontlinjebyråkrater (Lipsky 1980; Dunér & Nordström 2005: 52-54; Lundström & Sunesson 2006: 186; Lindelöf & Rönnbäck 2007: 39-43). Exempelvis menar Lindelöf och Rönnbäck att frontlinjebyråkraten utmärks av dels den direkta kontakten med medborgarna, dels en viss handlingsfrihet när arbetsuppgiften skall utföras. Bägge dessa aspekter stämmer enligt Lindelöf och Rönnbäck väl överens med biståndshandläggarens roll (Lindelöf & Rönnbäck 2007: 40). Under senare år har emellertid biståndshandläggarnas inflytande inom socialt arbete i allt högre utsträckning kommit att ifrågasättas. Detta ifrågasättande utgör ett centralt tema i litteraturen kring de-professionalisering (Clarke & Newman 1997; Duyvendak et al. 2006; Rogowski 2010). Vad avses då med denna term? Termen profession används för att beskriva en viss typ av yrkesgrupp. För att kunna utgöra en professionell yrkesgrupp ställs i regel krav på områdesspecifik kunskap som systematiskt tillämpas, utbildning sanktionerad av staten och yrkessammanslutningar (Dunér & Nordström 2005: 55). Således avser termen de- 4

6 professionalisering att beskriva en utveckling där professionernas betydelse minskar inom offentlig sektor. Enligt Steven Rogowski pågår en dylik utveckling för socialarbetare i Storbritannien. Istället för att fatta beslut på basis av yrkeskompetens och individuella behov, styrs denna yrkesgrupp av budgetmål och en politisk strävan efter att reducera offentliga utgifter. Rogowski menar därför att vardagen för socialarbetare inom äldreomsorgen handlar om att managing scare resources rather than meeting needs (Rogowski 2010: 104). Till följd av denna nya kontext för verksamheten har inslaget av byråkratisering ökat. Denna byråkratisering utmärker sig genom ett ökat inslag av regler, rutiner och procedurer för verksamheten, vilka tränger ut flexibilitet och anpassning i förhållande till individuella behov (Rogowski 2010: 77). Denna trend mot de-professionalisering har inte bara observerats i Storbritannien, utan även i Sverige. Staffan Blomberg och Jan Petterson har undersökt kommunala äldreomsorgsförvaltningar vid tre tillfällen åren 1998, 2000/01 samt En tydlig trend under den studerade perioden är att tröskeln höjts för berättigande till kommunal äldreomsorg. I samband med de intervjuer som genomfördes 1998 och 2000/01 beskrev biståndshandläggarna sitt arbete i termer av att de gjorde en professionell bedömning av det individuella behovet. Detta arbete skall inte ha vägletts av några som helst ekonomiska överväganden (Blomberg & Petersson 2010: 138). Intervjuer med biståndshandläggare 2006 uppvisar en annorlunda bild. Vid detta tillfälle beskrevs biståndshandläggningen som ett redskap i en kommunal besparingsstrategi, med ökad byråkratisering som följd. Bland uttrycken för den ökade byråkratiseringen märks en ökad formalisering och standardisering av tillgängliga insatser samt systematiska jämförelser av beviljade timmar och faktiskt utförda (Blomberg & Petersson 2010: 138). Tillämpandet av riktlinjerna för biståndsbedömning stämmer väl in på bilden av en pågående de-professionalisering inom socialt arbete. Riktlinjerna kan nämligen utgöra ett konkret exempel på det ökade inslag av formalisering och standardisering av verksamheten, vilka anses tränga ut professionella bedömningar av individuella behov. En förutsättning för att detta skall kunna ske är dock att riktlinjerna är relativt detaljerade och förskriver vilka insatser som kan beviljas liksom i vilken omfattning de kan utgå. 5

7 Marknadsstyrning Vad ligger då bakom denna utveckling mot en ökad användning av riktlinjer för biståndsbedömarnas arbete? En förklaring återfinns i tillämpandet av marknadsstyrning inom offentlig sektor. Enligt Bo Rothstein och Paula Blomqvist handlar bakgrunden till marknadsstyret inom svensk offentlig förvaltning om välfärdsstatens kris under 1980-talet. Som en lösning på denna kris ordinerades insatser som handlade om att införa marknadslösningar inom vård, skola och omsorg (Blomqvist & Rothstein 2000: 52). Innebörden av detta marknadsstyre är emellertid inte alldeles enkelt att definiera. Till en början var det svårt att finna forskare som kunde enas om vad som egentligen kännetecknade ett marknadsstyre (Hood 2002: 12553; Hood & Peters 2004: 268). Den anses dessutom ha genomgått olika faser, varav den senaste handlar om post-marknadsstyre (Lodge & Gill 2011: ). Numera synes det emellertid råda enighet om att marknadsstyrets centrala idé handlar om att offentlig verksamhet skall bli mer effektiv genom att de som arbetar inom den skall utsättas för krav och drivkrafter som liknar de på en privat marknad (Blomqvist & Rothstein 2000: 52). I en artikel av Christopher Hood listas inte mindre än sju olika kännetecken för marknadsstyre. Bland dessa återfinns more stress on discipline and frugality in resource use (Hood 1995: 96). Denna strävan motiveras i termer av ett behov av att skära ned på kostnader, öka arbetsmoralen bland de anställda och att göra mer för mindre pengar (Hood 1995: 96). I denna strävan efter att skära ned på utgifter antas politikers behov av såväl efterhands- (ex-post) som förhandskontroll (ex-ante) öka. Ifråga om efterhandskontroll (styrning ex-post) utmärks den av produktivitetsmätning, resultatanalys och utvärdering (Montin 2007: 119). Efterhandskontroll är dock inte alldeles enkelt eftersom denna typ av bevakning är förknippat med ett gigantiskt informationsproblem (Blomqvist & Rothstein 2000: 231). Därför kan styrning via kontrakt (styrning exante) utgöra ett mer lockande alternativ för politiker att styra resursåtgången i en verksamhet (Blomqvist & Rothstein 2000: ). Styrning via kontrakt handlar om att relationen mellan beställare och utförare, eller relationen mellan producent och brukare, regleras i kontraktsliknande former. Det kan exempelvis handla om att de inblandade aktörernas uppgifter och åliggande specificeras i skriftlig form. Kontraktet behöver dock inte nödvändigtvis vara juridiskt bindande (Blomqvist & Rothstein 2000: 53). 6

8 De lokala riktlinjerna för biståndsbedömning kan liknas vid denna typ av marknadsstyre. Riktlinjerna handlar inte om något kontrakt, men däremot om ett dokument som på förhand specificerar vad medborgaren kan förvänta sig för några insatser inom den kommunala äldreomsorgen. Riktlinjerna kan dessutom specificera vilka villkor som måste vara uppfyllda för att medborgaren skall vara berättigad till en insats. Genom att insatsers omfång, och villkor för att erhålla dessa, specificeras i riktlinjerna kan de i praktiken fungera som ett medel för politiker att styra resursåtgången inom äldreomsorgen. Lika behandling och legitimitet En rivaliserande förklaringsansats till drivkraften bakom riktlinjerna tar sin utgångspunkt i litteraturen om legitimitet och förvaltning. Äldreomsorgen har traditionellt ansetts utgöra en verksamhet som styrs av tjänstemän snarare än politiker (Lipsky 1980; Dunér & Nordström 2005; Lindelöf & Rönnbäck 2007). Detta förhållande kommer sig av att beslut inom verksamheter som äldreomsorg kräver en hög grad av situationsanpassning. Eftersom politiker vare sig har tid eller kunskap att fatta beslut i varje enskilt fall hamnar makten hos tjänstemännen, vilka i praktiken anses vara de som formar politiken (Rothstein 2001; 2010: 11-12). Problemet är emellertid det att behandlingen av olika klienter inte alltid blir likvärdig, vilket kommer sig av att tjänstemän kan fatta olika beslut i snarlika situationer. I det fall en enskild medborgare är missnöjd med ett beslut inom förvaltningen uppstår en situation som av Rothstein fångats in genom begreppet demokratins svarta hål. (Rothstein 1994: 111; 2010: 12). Detta begrepp speglar en situation där den enskilde medborgaren inte kan utkräva ansvar för beslut inom förvaltningen av folkvalda politiker, samtidigt som de inte heller kan sparka tjänstemännen. I syfte att upprätthålla legitimiteten för förvaltningens beslut i dylika situationer har det emellertid utvecklats en rad olika modeller som syftar till att stärka legitimiteten för beslut inom förvaltningen (Rothstein 2010: 17). Riktlinjerna kan utgöra en dylik modell för att stärka legitimiteten för beslut som rör enskilda inom äldreomsorgen. I det fall en medborgare upplever sig ha fått fel beslut i ett biståndsärende kan förvaltningen hänvisa till de riktlinjer som antagits av ansvariga politiker. Därmed skulle beslutet uppfattas som mer legitimt av den berörde, eftersom andra medborgare i samma situation förmodligen skulle ha bedömts på ett likartat sätt. Dessutom är det folk- 7

9 valda politiker som antagit riktlinjerna, vilket innebär att ansvarsutkrävande kan ske i samband med val. Studiens tillvägagångssätt Den empiriska undersökningen skall besvara frågeställningarna om dels riktlinjernas innehåll, dels kommunpolitikers uppfattningar om ändamålet med riktlinjer. Den förstnämnda frågeställningen specificeras genom formulerandet av följande frågor: Hur ser riktlinjernas innehåll ut med avseende på reglering av insatsers omfång och kriterier för beviljande? Kan riktlinjerna fungera som ett medel för politiker att styra resursåtgången inom äldreomsorgen? Denna frågeställning besvaras genom att ta del av tidigare studier av riktlinjernas innehåll. Dessutom undersöks innehållet i de riktlinjer som finns tillgängliga i de kommuner som valts ut till studien. I det sistnämnda fallet syftar undersökningen till, förutom att besvara frågeställningarna ovan, att skapa förvissning om att de kommuner som valts ut inte använder riktlinjer som kraftigt avviker i förhållande till riket i övrigt. För att kunna avgöra huruvida riktlinjerna kan sägas utgöra ett medel för politikerna att styra resursåtgången inom äldreomsorgen används ett kriterium som handlar om detaljeringsgrad. Har riktlinjerna en så pass hög detaljeringsgrad att de kan sägas styra tillgången till, liksom omfånget av, insatser inom äldreomsorgen? Den andra frågeställningen handlar om kommunpolitikers uppfattningar om ändamålet med riktlinjer: Hur motiverar ansvariga politiker syftet med riktlinjerna? Handlar det om ekonomiska bevekelsegrunder, eller om helt andra faktorer? Denna frågeställning besvaras genom intervjuer med politiker i fyra av landets kommuner. Kommunerna har anonymiserats eftersom bedömningen gjorts att det främjar möjligheterna att få tillgång till information. Urvalet av kommuner har skett i flera steg. I ett första steg har jag genom att ta del av datafilen till länsstyrelsernas enkätundersökning från 2008 identifierat de kommuner som 1) antagit riktlinjerna i politiska organ som nämnder eller fullmäktige; samt 2) uppgivit i länsstyrelsernas undersökning att de antagit de lokala riktlinjerna under mandatperioden I detta fall kan det handla både om att riktlinjerna antagits för första gången, eller att det skett en uppdatering av riktlinjerna. Huvudsaken är att ansvariga politiker i nämnd har behandlat riktlinjerna någon gång under mandatperioden och kan relatera till den diskussion som eventuellt har förts. 8

10 För att främja studiens generaliserbarhet har jag i ett andra steg av urvalsprocessen valt ut kommuner som skiljer sig åt utefter variabler som länstillhörighet, politisk majoritet befolkningsmängd och privatisering av verksamhet. Samtliga kommuner i undersökningen ingår i olika län och har en befolkning som befinner sig i intervallet innevånare. Två av kommunerna i undersökningen hade under mandatperioden en borgerlig majoritet, medan de övriga två hade en socialistisk majoritet. Andelen av den offentliga verksamheten som bedrivs i privat regi varierade också mellan de studerade kommunerna. Även om strävan bakom urvalet av kommuner är att öka studiens generaliserbarhet, utgör antalet studerade kommuner icke-desto mindre en begränsning. Det går med största sannolikhet att finna ytterligare relevanta urvalskriterier som speglar den variation som finns mellan landets kommuner. I respektive kommun har jag valt att ta kontakt med politiker i den nämnd som berett riktlinjerna, dvs. socialnämnd eller motsvarande. Jag har valt att kontakta en representant från varje parti i nämnden. Det valet har gjorts i syfte att erhålla olika perspektiv på de lokala riktlinjerna från vänster till höger. I valet av representanter har jag utgått från respektive kommuns hemsida och dess presentation av nämndens ledamöter under mandatperioden I ett inledande skede skickades en skriftlig förfrågan om en intervju per brev till ledamöterna. Efter någon vecka följdes breven upp med telefonsamtal till dem som inte svarat på brevet. Överlag erhöll intervjuförfrågan ett bra gensvar bland de kontaktade politikerna. I de flesta kommuner saknas bara ett par eller någon enstaka politiker. I en utav kommunerna blev gensvaret emellertid mycket lågt. Endast två av fem kontaktade politiker medverkade till en intervju. Orsaken till detta frånfall har att göra med att de borgerliga partierna deklarerade att det räckte med att ett av partierna inom den borgerliga alliansen uttalade sig, eftersom partierna hade samma syn på frågor om äldreomsorg. De två partier som medverkade till en intervju representerar därför dels den borgerliga alliansen i kommunen, dels den styrande socialdemokratiska majoriteten. Eftersom de bägge blocken därmed var representerade har bedömningen gjorts att frånfallet av intervjupersoner inte haft någon större effekt på undersökningens resultat. 9

11 Intervjuerna har skett utifrån en manual som, utöver själva huvudfrågan kring syftet med riktlinjer, innehåller frågor kring intervjupersonens engagemang inom politiken över tid, den allmänna situationen inom kommunens äldreomsorg samt framtida behandling av riktlinjerna. Intervjuerna har varit strukturerade, vilket underlättat jämförelser av materialet. Samtliga intervjuer har transkriberats och därefter utgjort föremål för en textanalys. Denna analys har syftat till att kategorisera intervjusvaren (Esaiasson et al. 2007: 305). Konkret handlar det om att identifiera återkommande teman i svaren på de frågor som har ställts en svagare form av mätning. Det handlar inte om att ta reda på exakt hur många gånger ett visst tema förekommer i matematiska nummer, utan snarare om att rangordna förekomsten av olika teman i förhållande till varandra och i vad mån de förekommer i en liten, måttlig eller hög grad. Resultatet av denna tematisering redovisas i det fjärde avsnittet. Först riktas dock intresset mot de kommunala riktlinjernas innehåll. III. Lokala riktlinjer en introduktion Tidigare kartläggningar I det följande undersöks riktlinjernas innehåll med avseende på huruvida de kan sägas fungera som ett medel för politiker att styra resursåtgången inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen redovisade år 1997 en kartläggning av riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen på lokal nivå. 3 Kartläggningen består av dels en enkätundersökning riktad till landets samtliga äldreomsorgsförvaltningar, dels en studie av dokument. I enkätundersökningen uppgav över 40 procent av de förvaltningar som medverkade på kommun, kommundels- eller distriktsnivå (representerandes 97 % av landets kommuner) att det fanns muntliga riktlinjer bland handläggarna angående omfattningen av s.k. ADL-aktiviteter (städning, inköp av dagligvaror, matlagning och tvätt). En tredjedel uppgav att det existerade skriftliga riktlinjer för innehållet och omfattningen av ADL-aktiviteter. När Socialstyrelsen senare följde upp detta resultat genom att begära in de skriftliga riktlinjerna visade sig dock siffran vara betydligt lägre, runt 20 % (Socialstyrelsen 1997: 6-7). 4 10

12 År 2008 genomförde landets länsstyrelser en uppföljning av de lokala riktlinjernas utbredning och innehåll. Uppföljningen skedde i form av en enkätundersökning till chefer inom äldreomsorgen i kommuner, stadsdelar och kommundelar. I det följande refereras enbart till kommuner, vilket alltså inbegriper såväl stads- som kommundelar. Antalet svar uppgick till 334 stycken, vilket utgör 97 % av landets äldreomsorgsförvaltningar. Det innebär att svar saknas från tio av landets äldreomsorgsförvaltningar, vilket skall beaktas i redovisningen. Resultatet av enkätundersökningen visar att det skett en ökning av skriftliga riktlinjer för biståndsbedömning i förhållande till 1997 års undersökning. År 2008 uppgav nämligen samtliga av de svarande kommunerna (inklusive stads- och kommundelar) att de hade skriftliga riktlinjer för biståndsbedömningen, varav dessa riktlinjer i 78,5 % av fallen var politiskt antagna (Länsstyrelserna 2009: 52). Länsstyrelserna ställde också frågor om innehållet i riktlinjerna. En av frågorna gällde huruvida riktlinjerna upplyste om att den enskilde hade rätt till individuell prövning. I de allra flesta fallen uppgavs att så var fallet (262 svar). I de övriga svaren uppgavs antingen att uppgiften saknades eller så besvarades inte frågan (Länsstyrelserna 2009: 52). Länsstyrelserna ställde också frågor kring vad riktlinjerna specificerade ifråga om städhjälp, inköp av dagligvaror, mat, tvätt, promenader och social samvaro. Svaren på dessa frågor visar att riktlinjerna i regel specificerar vad som gäller angående omfånget av olika insatser. Ifråga om städning anges i 40 procent av kommunerna att denna hjälp beviljas varannan vecka, medan samma andel kommuner erbjöd denna hjälp var tredje vecka. Övriga kommuner angav antingen att de erbjöd hjälp med städning en gång i månaden, eller att de inte hade några begränsningar. Istället beviljades städinsatser efter behov (Länsstyrelserna 2009: 53-55). Ifråga om hjälp med inköp av dagligvaror beviljas denna insats i nästan samtliga kommuner. Bland dessa kommuner ställs dock vissa krav som att den enskilde inte själv kan ta sig till affären, eller satt denne inte har någon anhörig som kan hjälpa till. I hälften av de kommuner där insatsen beviljas uppges att inköpen begränsas till en gång per vecka, medan det i en sjättedel av kommunerna handlar om maximalt två gånger per vecka (Länsstyrelserna 2009: 53-54). I de allra flesta kommuner beviljas hjälp med huvudmålet. Företrädelsevis sker detta genom distribution av matlådor. Endast i specifika fall beviljades hjälpen i form av matlagning i den 11

13 enskildes hem. Det kunde exempelvis handla om att en dylik insats fyllde ett rehabiliterande syfte, eller att det var ett uttryck för vård i livets slutskede. En annan insats som beviljades i de allra flesta kommuner är hjälp med tvätt. Hur ofta denna hjälp utgår råder det emellertid olika bud kring. Det kan handla om en gång i veckan, varannan vecka, var tredje vecka eller en gång i månaden (Länsstyrelserna 2009: 54-55). Avslutningsvis visar länsstyrelsernas kartläggning att assistans med promenader beviljas av de allra flesta kommuner, men i varierande omfattning. I en fjärdedel av kommunerna beviljades hjälp med promenader dagligen eller flera gånger i veckan, medan det i en tredjedel av kommunerna handlade om en gång i veckan. Övriga kommuner uppgav att antalet promenader var behovsstyrt och avgjordes efter en individuell bedömning (Länsstyrelserna 2009: 53-55). Riktlinjerna i de studerade kommunerna Den detaljerade beskrivning av olika insatser, samt omfånget av dessa, återkommer i de kommuner som valts ut till föreliggande undersökning. Omfånget av olika insatser i de studerade kommunerna redovisas i Bilaga I. I de riktlinjer som studeras anges att biståndsbedömningen, riktlinjerna till trots, alltid måste ske utifrån den enskilde individens situation. Det innebär att biståndets innehåll kan bli mer eller mindre omfattande än vad som anges i riktlinjerna. Att det skall vara individuella behov som styr framgår särskilt tydligt i en av kommunerna. Där specificeras nämligen uttryckligen att det är individuella behov som skall styra insatser som promenad och klädtvätt (Bilaga I). I de övriga kommunerna förekommer inga dylika skrivningar angående promenad och klädtvätt, utan skrivningarna är betydligt mer preciserade. Insatsen promenad kan variera från en gång i vecka á 30 minuter till det betydligt mer generösa omfånget två gånger i veckan á 45 minuter. I fråga om insatsen klädtvätt anges att denna insats bör beviljas varannan eller var tredje vecka (Bilaga I). Frågan om mat utgör ett annat centralt tema i riktlinjerna. Inköp av mat i affär beviljas i regel en gång per vecka, med undantag av en kommun som föreskriver att inköp skall kunna ske två gånger per vecka. Bistånd angående tillagning av mat uppvisar desto större variation. I ett par av kommunerna erbjuds hjälp med tillagning av enklare måltider, medan det i en annan 12

14 kommun uttryckligen nämns att matlagning inte kan beviljas. I ett annat fall står det att tillagning av mat endast omfattar prefabricerad mat (Bilaga I). Riktlinjerna anger också vad som gäller angående städning. Bistånd till städning omfattar i regel en två- eller trerummare, men hur ofta detta skall ske råder det olika bud kring. I en av kommunerna anges att städning kan ske varannan vecka, medan det i två kommuner handlar om var tredje vecka (Bilaga I). Utöver själva omfånget av insatserna specificerar riktlinjerna i flera fall vad som skall ingå respektive inte ingå i den städning som skall utföras. Exempelvis anses städning omfatta dammsugning och våttorkning av golv. Däremot ingår inte dammsugning av möbler, fönsterputsning och vädring av mattor (Utdrag ur riktlinjer från kommun B). I en annan av de studerade kommunerna specificeras insatserna på ett liknande sätt, men i detta fall anses fönsterputsning liksom byte av gardiner ingå i städningen och skall utföras två gånger per år (Utdrag ur riktlinjer från kommun C). Utöver insatsernas omfattning anger riktlinjerna vilka villkor som måste vara uppfyllda för att en insats skall tilldelas den enskilde. I en av de studerade kommunerna görs en lång lista på vilka krav som skall vara uppfyllda. Exempelvis anses den enskilde i någon av följande situationer redan ha en skälig levnadsnivå, varför stöd åt inköp av dagligvaror ej bör beviljas: Personen kan genom att gå, köra, anlita allmänna transportmedel eller om man har färdtjänst själv göra sina inköp. Att inte vilja betala t ex avgift för färdtjänst för resor till och från affären när man klarar inköpet själv ger inte rätt till insatsen. Personen har anhörig som uträttar inköpen Personen lever i förhållande och vederbörandes partner kan göra inköpen (Utdrag ur riktlinjer från kommun D) 5 Dessa tre punkter ingår i en lista på totalt fem punkter som reglerar i vilka situationer assistans med inköp av livsmedel inte bör beviljas. Detta med hänvisning till att individen redan åtnjuter en skälig levnadsnivå. Liknande formuleringar återkommer i anslutning till de övriga insatser som kan beviljas inom ramen för kommunens äldreomsorg. I de resterande kommunerna i undersökningen förekommer också en dylik reglering, men inte med samma detaljrikedom i anslutning till respektive biståndsinsats. Det kan istället handla om mer generella utgångspunkter för beviljandet av biståndsinsatser som att den enskilde själv inte kan tillgodose sina behov/få dem tillgodosedda på annat sätt ; genom biståndet 13

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Att ta makten och ansvaret

Att ta makten och ansvaret Rapportserien Att ta makten och ansvaret för sin utredning Om ett utvecklingsprojekt kring biståndshandläggningen i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2008:5 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-28-1

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Läkaren som politisk aktör

Läkaren som politisk aktör GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Läkaren som politisk aktör En undersökning av rolluppfattningar bland sexton primärvårdsläkare ur ett politiskt perspektiv Uppsats på C/D-kursen,

Läs mer

Osäkert (upp)handlingsutrymme

Osäkert (upp)handlingsutrymme Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM11 HT10 Handledare: Ylva Stubbergaard Osäkert (upp)handlingsutrymme Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling Linda Nyberg Abstract

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Framtidens hemtjänst?

Framtidens hemtjänst? Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller Utvärdering av Askimsmodellen Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

HELIX Working Paper. Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv. Elisabeth Sundin Malin Tillmar

HELIX Working Paper. Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Utförarperspektiv. Elisabeth Sundin Malin Tillmar HELIX Working Paper Uppföljning av Eget val inom hemtjänsten i Linköpings kommun Utförarperspektiv Elisabeth Sundin Malin Tillmar Förord Genomförandet av den här studien har varit en spännande och givande

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Martin Lundin Jonas Thelander RAPPORT 2012:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Staffan Blomberg Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Genomförandet av en organisationsreform och dess

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 FÖRORD Äldreomsorgschef något att se fram mot? Inte självklart

Läs mer