SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen och enkelheten om sitt andliga jag. Scientologin består av speciella axiom som definierar de underliggande orsakerna och principerna för tillvaron och en oerhörd mängd observationer inom de humanistiska vetenskaperna en filosofisk kunskapssamling som bokstavligen är tillämplig på livet i dess helhet. Denna omfångsrika kunskapsmängd resulterade i två tillämpningar av ämnet: för det första, en teknologi för människan att nå högre tillstånd av andlig medvetenhet och uppnå den frihet som många stora filosofiska läror sökt; och för det andra, ett stort antal grundläggande principer som människor kan använda för att förbättra sina liv. Genom den andra tillämpningen erbjuder faktiskt Scientologin inte någonting mindre än praktiska metoder för att förbättra alla aspekter av tillvaron hjälpmedel för att skapa nya sätt att leva. Och härifrån kommer det ämne du just står i begrepp att studera. Det material som sammanställts från L. Ron Hubbards skrifter, och som presenteras här, utgör bara ett av de verktyg man kan finna i Scientologihandboken en innehållsrik vägledning som innehåller talrika tillämpningar av Scientologi vilka kan användas för att förbättra många andra områden av livet. I detta häfte har redaktörerna utökat informationen med en kort introduktion, praktiska övningar och exempel på framgångsrik tillämpning. Det finns kurser för att förbättra din förståelse, och mer material för att bredda dina kunskaper, i närmaste Scientologi-kyrka eller -mission. Listor finns på I Scientologin beskrivs många nya företeelser om människan och livet, och därför kanske du stöter på termer i det här häftet som du inte är förtrogen med. Dessa förklaras första gången de förekommer och i ordförklaringarna i slutet av häftet. Scientologi är till för att användas. Det är en praktisk filosofi, någonting man gör. När du använder dessa data, kan du förändra tillstånd. Miljontals människor har tillämpat den här kunskapen, människor som vill göra någonting åt de tillstånd de ser runt omkring sig. De vet att livet kan förbättras. Och de vet att Scientologi fungerar. Det kommer du också att veta när du tillämpar det du läser på följande sidor för att hjälpa dig själv och andra. CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

2 2 En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera, skrev L. Ron Hubbard. Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänskligt samspel. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt. Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är mycket väsentlig för framgång inom alla verksamheter. I det här häftet kommer du att få lära dig vad bra kommunikation består av och hur du känner igen dålig kommunikation, beståndsdelarna i kommunikation och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet. Här finns också ett antal övningar som L. Ron Hubbard utvecklade, vilka kommer att förbättra din kommunikationsnivå och ha stor praktisk tillämpning för livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse dig med verktyg som du kan använda för all framtid.

3 VAD ÄR KOMMUNIKATION? H ur talar man med en annan person, så att han lyssnar och förstår vad man säger? Hur lyssnar man på någon annan? Hur vet man om man har blivit hörd och förstådd? Dessa punkter i fråga om kommunikation har aldrig förr analyserats eller erhållit en fullgod förklaring. Människor har känt till att kommunikation är en viktig del av livet, men hittills har ingen kunnat förklara hur man kommunicerar. Före Scientologi hade ämnet kommunikation inte framhållits som något viktigt och hade inte studerats ingående. Det behandlades uteslutande som något mekaniskt, något som bara angick tekniker. Och ändå beror all mänsklig strävan helt och hållet på en fullständig kännedom om de verkliga grunderna i kommunikation. För att bemästra kommunikation, måste man först förstå vad kommunikation är. I Scientologin har kommunikation definierats en bedrift som har lett till en mycket djupare förståelse av livet självt. 3

4 Kommunikation är i grunden att flytta en partikel från en del av rummet till en annan del av rummet. En partikel är det som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet budskap, ett talat ord eller en idé. Detta är kommunikation i sin grövsta definition. Detta enkla sätt att se på kommunikation leder till den fullständiga definitionen: Kommunikation är konsiderationen och handlingen att driva en impuls eller en partikel från en källpunkt över ett avstånd till en mottagarpunkt, med avsikten att vid mottagarpunkten få till stånd en duplicering och förståelse av vad som utgick från källpunkten. Duplicering är handlingen att göra en exakt kopia av någonting. Utgick betyder kom framåt. Formeln för kommunikation lyder: orsak, avstånd, effekt (verkan), med avsikt, uppmärksamhet och duplicering med förståelse. Definitionen på och formeln för kommunikation öppnar dörren till en verklig förståelse av detta mycket viktiga ämne. Genom att dela in kommunikation i dess beståndsdelar kan vi granska funktionen av var och en av dem och således mera tydligt och klart förstå helheten. 4

5 All kommunikation inbegriper en partikel som kan vara ett föremål ett skrivet budskap Baseboll ett talat ord Baseboll eller en idé. 5

6 AVSIKT ATT VAD SOM SÄGS SKALL BLI FÖRSTÅTT Herr Jonsson tar emot er nu. AVSIKT UPPMÄRKSAMHET Källpunkt Avstånd R E C E P T I O N

7 DUPLICERING OCH FÖ RSTÅELSE All framgångsrik kommunikation innehåller alla beståndsdelarna som visas här. Alla misslyckanden med att kommunicera kan analyseras gentemot dessa beståndsdelar för att ta reda på vad som gick på tok. Mottagarpunkt 7

8 FAKTORER I KOMMUNIKATION Låt oss nu undersöka fler av beståndsdelarna i kommunikation lite närmare genom att titta på två livsenheter, av vilka vi betecknar den ena som A och den andre som B. A och B är terminaler med terminal menar vi en punkt som mottar, vidarebefordrar och sänder kommunikation. Först har vi A:s avsikt. Detta blir vid B uppmärksamhet, och för att en verklig kommunikation skall äga rum måste det vid B ske en duplicering av det som utgick från A. A måste naturligtvis, för att ge upphov till kommunikation, ha givit B uppmärksamhet, och B måste ha givit den här kommunikationen en viss avsikt, åtminstone avsikten att lyssna och ta emot. Vi ser här att både orsak och effekt har avsikt och uppmärksamhet. A Avsikt + Uppmärksamhet B ORSAK Avsikt + Uppmärksamhet EFFEKT Det finns en annan faktor som är mycket viktig. Denna faktor är duplicering. Vi skulle kunna uttrycka denna som verklighet, eller vi skulle kunna uttrycka den som överenskommelse. Den grad av överenskommelse som uppnås mellan A och B i denna kommunikationscykel blir deras verklighet, och detta åstadkoms mekaniskt genom duplicering. Med andra ord är den grad av verklighet som nås i denna kommunikationscykel beroende på graden av duplicering. B, som effekt, måste till en viss grad duplicera det som utgick från A, som orsak, för att den första delen av cykeln skall kunna äga rum, 8

9 A B Duplicering ORSAK EFFEKT Sedan måste A, nu som effekt, duplicera det som utgick från B för att kommunikationen skall fullbordas. Om detta görs, leder det inte till någon ofördelaktig konsekvens. Duplicering A B EFFEKT ORSAK Om denna duplicering inte äger rum vid B och därefter vid A, får vi en oavslutad handlingscykel. Om till exempel B inte duplicerade det minsta av vad som utgick från A, fullföljdes inte den första delen av kommunikationscykeln, och resultatet kan bli en hel del randomitet (oförutsedd rörelse), diskussioner och förklaringar. Om sedan A inte duplicerade vad som utgick från B, när B var orsak i den andra cykeln, skulle det återigen bli en ofullbordad kommunikationscykel med åtföljande overklighet. Och om vi minskar verkligheten minskar vi naturligtvis också affiniteten känslan av kärlek för eller gillande av något eller någon. Så när dupliceringen saknas kan man se att affiniteten sjunker. En fullbordad kommunikationscykel kommer att resultera i hög affinitet. Om vi bringar oreda i någon av dessa faktorer, får vi en ofullbordad kommunikationscykel, och det leder till att antingen A eller B eller båda väntar på cykelns slut. På så sätt blir kommunikationen skadlig. 9

10 En oavslutad kommunikationscykel ger upphov till vad som skulle kunna kallas svarshunger. En person som väntar på ett tecken på att hans kommunikation har tagits emot är benägen att acceptera vilket inflöde som helst. När en individ under mycket lång tid oavbrutet har väntat på ett svar som inte kommer, drar han själv åt sig vilken typ av svar som helst, var som helst ifrån, för att råda bot på bristen på svar. Svar A Fråga B Inget Svar Svar Svar Ofullbordade kommunikationscykler åstadkommer brist på svar. Det har inte så stor betydelse vilka svar det är eller skulle kunna vara, så länge de har det minsta med ämnet ifråga att göra. Men det har betydelse om något fullständigt icke efterfrågat svar ges, såsom i tvångsmässig eller besatt kommunikation, eller när inte något svar ges alls. Kommunikation i sig är endast skadlig när den utgående kommunikationen vid orsak är oväntad och ologisk, med avseende på omgivningen. Här har vi brott mot uppmärksamhet och avsikt. Intressefaktorn kommer också in här, men är inte lika viktig. Icke desto mindre förklarar den en hel del om mänskligt beteende. A har avsikten att intressera B. B blir, när han tilltalas, intressant. Intresserad A Intressant B ORSAK EFFEKT 10

11 Likaledes är B, när han skickar ut en kommunikation, intresserad och A är intressant. Intressant A EFFEKT Intresserad B ORSAK Här har vi som en del av kommunikationsformeln (men, som jag sade en mindre viktig del) en fortlöpande växling från att vara intresserad till att vara intressant hos var och en av terminalerna A eller B. Orsak är intresserad, effekt är intressant. Viktigare är det faktum att avsikten att tas emot gör det nödvändigt för A att vara duplicerbar. A Avsikt att tas emot B ORSAK EFFEKT Om inte A kan vara i någon mån duplicerbar, då kommer naturligtvis hans kommunikation inte att tas emot vid B, ty om B är ur stånd att duplicera A, kan han inte ta emot kommunikationen. Låt oss som ett exempel på detta säga att A talar kinesiska, medan B bara förstår franska. Det är nödvändigt för A att göra sig duplicerbar genom att tala franska till B, som endast förstår franska. I ett fall där A talar ett språk och B ett annat, och de inte har något språk gemensamt, har vi den faktorn att ett teckenspråk är möjligt och att en kommunikation ändå kan äga 11

12 rum. A skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. B skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. Sedan skulle B kunna höja sin andra hand, och A skulle kunna höja sin andra hand, och vi skulle ha fullbordat en kommunikationscykel med teckenspråk. I grund och botten är alla ting konsiderationer. Vi har en konsideration om att saker och ting existerar, och därför finns de. Idén är alltid överordnad energins, rummets, tidens och massans mekanik. Det skulle vara möjligt att ha helt och hållet annorlunda idéer om kommunikation än dessa. Emellertid råkar dessa idéer vara de idéer om kommunikation som är gängse i detta universum, och som utnyttjas av detta universums livsenheter. I den kommunikationsformel som här angivits har vi den grundläggande överenskommelsen om ämnet kommunikation. Eftersom idéer är överordnade kommunikationsformeln, kan en varelse få en besynnerlig idé om exakt hur kommunikation bör gå till. Om detta inte är en allmän överenskommelse, kan det hända att han upptäcker att han befinner sig totalt ur kommunikation. Låt oss som exempel ta en modernistisk författare som envisas med att utelämna de tre första bokstäverna i varje ord, eller att ingen mening skall avslutas. Han når inte samförstånd med sina läsare. Man skulle kunna säga att det pågår ett naturligt urval, som rensar ut konstiga eller säregna idéer om kommunikation. Människor som kommunicerar håller sig till de grundregler som givits här, och när någon försöker att avvika alltför mycket från dessa regler, dupliceras han helt enkelt inte, och befinner sig därför inte i kommunikation med sin omgivning. Nu kommer vi till frågan beträffande vad en livsenhet måste vara villig att uppleva för att kunna kommunicera. Till att börja med måste den första orsakspunkten vara villig att vara duplicerbar. Den måste kunna ägna åtminstone någon uppmärksamhet åt mottagarpunkten. Den första mottagarpunkten måste vara villig att duplicera, måste vara villig att ta emot, A ORSAK Avsikt att vara duplicerbar Villig att duplicera B EFFEKT 12

13 och måste vara villig att förändras till källpunkt för att kunna skicka tillbaka kommunikationen eller ett svar på den. Och den första källpunkten måste i sin tur vara villig att vara mottagarpunkt. Eftersom vi i grund och botten har att göra med idéer och inte med mekaniska skeenden, ser vi därför att det måste finnas ett sinnestillstånd gemensamt mellan orsakspunkt och effektpunkt, vari var och en är villig att vara orsak eller effekt efter behag, och är villig att duplicera efter behag, är villig att vara duplicerbar efter behag, är villig att förändra efter behag, är villig att uppleva det mellanliggande avståndet och, kort sagt, är villig att kommunicera. ORSAK A Avstånd EFFEKT B EFFEKT ORSAK När vi har dessa betingelser hos en individ eller en grupp, har vi förnuftiga människor. När ovillighet att sända eller ta emot kommunikation förekommer, när människor tvångsmässigt skickar ut kommunikationer utan riktning och utan att försöka vara duplicerbara, när individer vid mottagande av kommunikation står tysta och inte bekräftar eller svarar, har vi irrationella faktorer. Några av de förhållanden som kan förekomma på en irrationell linje är att man underlåter att vara duplicerbar innan man skickar ut en kommunikation, en avsikt som strider mot att tas emot, ovillighet att ta emot eller duplicera en kommunikation, ovillighet att uppleva avstånd, ovillighet att förändras, ovillighet att ge uppmärksamhet, ovillighet att uttrycka avsikt, ovillighet att bekräfta och, i allmänhet, ovillighet att duplicera. Det kan hända att någon ser det som om lösningen på kommunikation vore att inte kommunicera. Man kan kanske säga att om man inte hade kommunicerat från första början, skulle man inte befinna sig i knipa nu. Kanske det ligger någon sanning i detta, men det ligger mera sanning i det faktum att en människa är död i samma mån som hon inte kan kommunicera. Hon är levande i samma mån som hon kan kommunicera. 13

14 TVÅVÄGS- KOMMUNIKATION En kommunikationscykel och tvåvägskommunikation är egentligen två skilda saker. Om vi noga undersöker kommunikationens struktur den faktiska strukturen och beståndsdelarna finner vi att en kommunikationscykel inte är en tvåvägskommunikation i dess helhet. Om du tittar på illustrationen A (nedan), ser du en kommunikationscykel. ILLUSTRATION A Joe Bill Joe' Bill' Här har vi Joe som upphovsman till en kommunikation. Det är han som ger den första impulsen. Denna impuls riktas till Bill. Vi finner att Bill tar emot den och att Bill sedan originerar ett svar eller en bekräftelse som Bill', och denna bekräftelse skickas tillbaka till Joe'. Joe har till exempel sagt: Hur mår du? Bill har tagit emot detta, och sedan har Bill blivit orsak i andra hand och svarat på det som Bill' genom att säga: Jag mår utmärkt. Och detta går tillbaka till Joe' och avslutar på så sätt cykeln. 14

15 Nu kan det som vi kallar en tvåvägskommunikationscykel fortsätta, som framgår av illustration B nedan: ILLUSTRATION B Joe Bill Joe' Bill' Här ser vi Bill originera en kommunikation. Bill säger: Hur är läget? Joe tar emot detta och svarar sedan som Joe', eller som orsak i andra hand: Jodå, för all del. Och detta svar bekräftas sedan när det tas emot av Bill '. I båda dessa illustrationer finner vi att i illustration A uttrycktes en bekräftelse av andrahandsorsaken av Joe' som en nick eller ett belåtet uttryck. Och återigen, i illustration B, bekräftas Joe's Jodå, för all del faktiskt av Bill' med en nick eller något uttryck som tillkännager att han tagit emot kommunikationen. Om både Joe och Bill är starka, tysta män då utelämnar de någon del av dessa cykler. Det mest uppenbara utelämnandet, och det som oftast förstås 15

16 som ett kommunikationsdröjsmål skulle vara om Joe i illustrationen A sade Hur mår du? och Bill sedan bara stod där utan att säga något. (Med kommunikationsdröjsmål menas den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess att personen som frågades besvarar denna specifika fråga.) Här ser vi att Joe orsakar en kommunikation och att Bill' underlåter att fortsätta cykeln. Vi vet inte och frågar inte efter, och vi är inte intresserade av om Bill som mottagarpunkt någonsin hörde det eller ej. Vi kan anta att han åtminstone var närvarande och att Joe talade högt nog för att höras och att Bills uppmärksamhet var någonstans i Joes närhet. I stället för att fortsätta med kommunikationscykeln står nu Joe kvar där med en ofullbordad cykel och får aldrig möjlighet att bli Joe'. Det finns flera sätt på vilka en kommunikationscykel inte skulle kunna fullbordas och dessa kan kategoriseras som: 1. Joe låter bli att skicka ut kommunikation, 2. Bill hör inte kommunikationen, 3. Bill' låter bli att svara på den kommunikation som tagits emot av honom, 4. Joe' underlåter att genom något tecken eller ord bekräfta att han har hört Bill'. Vi skulle kunna tillskriva olika anledningar till allt detta, men vårt syfte här är inte att tillskriva anledningar till varför de inte fullbordar en kommunikationscykel. Hela vårt syfte har att göra med icke-fullbordandet av denna kommunikationscykel. Låt oss nu i illustration A säga att vi i Joe har en person som tvångsmässigt och ständigt ger upphov till kommunikation. Detta vare sig han har någons uppmärksamhet eller ej, och vare sig dessa kommunikationer står i något samband med någon existerande situation eller ej. Vi finner att Joe i sin kommunikation sannolikt kommer att bemötas av en ouppmärksam Bill, som inte lyssnar på honom. Detta leder till en frånvaro av Bill' (som inte svarar) och därför en frånvaro av Joe ' (som aldrig bekräftar). Låt oss undersöka samma situation i illustration B. Här har vi hos Bill en origination av en kommunikation. Vi har samme Joe med ett tvångsmässigt utflöde. Bill säger: Hur mår du?, och cykeln fullbordas inte, eftersom Joe är 16

17 så upptagen av sin egen tvångsmässiga linje att han inte blir Joe' och aldrig ger Bill en chans att bli Bill ' och bekräfta. Låt oss nu ta en annan situation. Vi finner att Joe originerar kommunikationer och att Bill är en person som aldrig originerar kommunikationer. Joe är inte nödvändigtvis tvångsmässig när det gäller att originera kommunikationer, men Bill är hämmad när det gäller att originera kommunikationer. Vi finner att Joe och Bill, om de arbetar ihop, då hamnar i den här typen av aktivitet: Joe originerar en kommunikation, Bill hör den, blir Bill', svarar på den, och ger Joe en chans att bli Joe'. Detta går rätt så bra, men förr eller senare kommer det att köra ihop sig därför att de bryter mot tvåvägscykeln genom att Bill aldrig originerar några kommunikationer. En tvåvägskommunikationscykel skulle fungera på följande sätt: Joe som har originerat en kommunikation och har fullbordat den, kan sedan vänta på att Bill skall originera en kommunikation till Joe och på så sätt fullborda återstoden av tvåvägskommunikationscykeln. Bill originerar också en kommunikation, denna hörs av Joe, besvaras av Joe ' och bekräftas av Bill '. På så sätt får vi den normala kommunikationscykeln mellan två terminaler, ty i detta fall är Joe en terminal och Bill är en terminal, och kommunikationen kan ses flöda mellan två terminaler. Cykeln är beroende av att Joe originerar en kommunikation, Bill hör kommunikationen, Bill blir Bill' och besvarar kommunikationen, Joe' bekräftar kommunikationen, sedan originerar Bill en kommunikation, Joe hör kommunikationen, Joe' besvarar kommunikationen, och Bill ' bekräftar kommunikationen. Om de gjorde detta skulle de, oavsett vad de talade om, aldrig råka i gräl och skulle så småningom nå en överenskommelse, även om de vore fientligt inställda till varandra. Deras svårigheter och problem skulle klaras upp och de skulle ha ett gott förhållande till varandra. En tvåvägskommunikationscykel bryter samman när någondera av terminalerna låter bli att originera kommunikation när det är hans tur. Vi upptäcker att hela samhället har enorma svårigheter på det här området. De är så vana vid underhållning på burk och har blivit så hindrade att originera kommunikation, av föräldrar som inte kunde kommunicera, och av utbildning och andra orsaker, att människor blir mycket svaga, när det gäller att originera kommunikation. Att originera kommunikation är nödvändigt för att starta en kommunikation överhuvudtaget. 17

18 Därför finner vi att människor huvudsakligen talar om saker som tvingats på dem av yttre orsaker. De ser en olyckshändelse och de diskuterar den. De ser en film och de diskuterar den. De väntar på att en yttre källa skall ge dem anledning att samtala om något. Men med tanke på att båda är svaga på att originera kommunikation vilket också skulle kunna kallas att de har dålig fantasi finner vi att sådana människor, då de är beroende av yttre primärimpulser, är mer eller mindre tvångsmässiga eller hämmade i sin kommunikation, och därför ändrar samtalet snabbt riktning och kan sluta med en del anmärkningsvärda fientligheter eller felaktiga slutsatser. Låt oss anta att en bristande impuls att vara första orsak från Joes sida har lett honom till tvångsmässig kommunikation, och vi finner att han är så upptagen med att flöda ut att han aldrig har någon chans att höra någon som talar till honom, och om han ändå hörde dem skulle han aldrig svara dem. Bill, å andra sidan, kanske är så väldigt, väldigt, väldigt svag, när det gäller att vara första orsak (vilket vill säga svag på att originera kommunikation) att han aldrig ens övergår till att vara Bill ', eller om han gör det, aldrig för fram sina egna åsikter, och på så sätt bringar Joe mer och mer ur jämvikt, så att han mer och mer kommunicerar tvångsmässigt. Som du kan se av illustrationerna, kan en hel del nya och ovanliga situationer uppstå. Det kan vara frågan om tvångsmässigt svarande lika väl som hämmat svarande. En individ kan tillbringa hela sin tid med att ge svar, rättfärdiga eller förklara sak samma fast ingen primär kommunikation origineras till honom. En annan individ, t ex Joe ' i illustration A eller Bill ' i illustration B, kanske tillbringar hela sin tid med att bekräfta, även om ingenting kommit hans väg för att bekräftas. De vanligaste yttringarna, och de som man mest lägger märke till, är emellertid besatt och tvångsmässig origination, emottagande utan att svara, och att inte bekräfta svar. Och på dessa ställen kan vi upptäcka att flöden kör fast. 18

19 Eftersom det enda brottet i universum tycks vara att kommunicera, och eftersom det enda som kan rädda en person är att kommunicera, kan vi lätt förstå att det ofrånkomligt resulterar i en tilltrasslad kommunikation. Vad vi nu också bör förstå och vara mycket gladare för är att det nu kan lösas. Flöden kör fast på denna tvilling-kommunikationscykel, när det förekommer brist på: 1. Origination av kommunikation, 2. Mottagande av kommunikation, 3. Besvarande av given kommunikation, 4. Bekräftande av svar. På så sätt kan man se att det bara finns fyra delar, som kan bli problematiska, både i illustration A och i illustration B, oavsett det antal säregna yttringar som kan förekomma som ett resultat därav. 19

20 UTBILDNINGSÖVNINGAR I KOMMUNIKATION Nu när du har fått beståndsdelarna av kommunikation och dess formel, hur skall du då använda den här kunskapen? Hur tillämpar man i praktiken det du just har studerat beträffande kommunikationsformeln? Hur tillämpar man lagarna för kommunikation så ledigt och naturligt att de nästan verkar vara en del av en? Hur blir man, egentligen, effektiv när det gäller kommunikation? I Scientologin finns det övningar som gör att man kan förbättra sina kommunikationsfärdigheter. En övning är en inlärningsmetod där en person utför en procedur om och om igen för att bli riktigt bra på en färdighet. Dessa kommunikationsövningar, som kallas Utbildningsövningar eller TR-ar (förkortning för engelskans Training Routines), har att göra med de olika beståndsdelarna i kommunikationsformeln. TR-arna utvecklades ursprungligen för att öva Scientologi-studerande i teknisk tillämpning, eftersom det är viktigt att kunna kommunicera väl i den verksamheten. Alla kan emellertid i hög grad förbättra sin förmåga att bemästra kommunikationscykeln och därmed kommunicera bättre med andra genom att öva på varje del av kommunikationsformeln med dessa TR-ar. Genom att göra dessa övningar kommer du att lära dig hur du får din kommunikation förstådd av andra och hur du verkligen kan förstå vad andra säger till dig. Du kommer att lära dig hur man kan vara vad som ibland kallas för en god lyssnare, hur man styr en kommunikationscykel som man har med en annan person och hur man känner igen och rättar till misstag i andras kommunikationscykler. Dessa är alla ovärderliga färdigheter i det dagliga livet. Förmågan att kommunicera lätt och säkert är oumbärlig, oavsett vilket yrke man har eller vilka aktiviteter man håller på med. Man kan inte göra TR-arna ensam, utan man måste göra dem med hjälp av en annan person. De görs genom att man parar ihop sig med en annan person och gör övningarna tillsammans. Detta görs enligt ett rollbytessystem: när du gör en övning hjälper den andre personen dig att bli skicklig på den övningen. 20

21 Sedan byts ni om och du hjälper den andre personen medan han eller hon gör övningen. Åtgärden att hjälpa någon annan genom en övning kallas coachning. Övningen ger riktlinjer för rollen som både studerande och coach. När du övar på en övning kallas du studerande, och personen som hjälper dig komma igenom övningen kallas coach. Det spelar ingen roll om du börjar först och är studerande och din partner coach, eller vice versa. Ni turas båda om att vara studerande och coach, för att få varandra igenom övningarna. Genom att hjälpa varandra genom TR-arna med det här alternerade systemet, kan ni båda lära er att till fullo använda kommunikationscykeln. Så innan du ger dig i kast med att lära dig dessa TR-ar, leta reda på en annan person som du kan göra övningarna med, enligt det här rollbytessystemet för studerande och coach. Det är mycket viktigt att både du och din partner läser igenom och förstår övningarna innan ni börjar öva på dem. Efter övningarna följer ett avsnitt som förklarar hur man coachar någon korrekt. Detta bör också noggrant studeras och förstås innan man börjar med övningarna, eftersom coachning är en mycket exakt procedur. Det är viktigt att coachningen görs korrekt för att man skall få den bästa möjliga behållningen av TR-arna. Varje TR har ett nummer och ett namn, vilket helt enkelt är en beteckning som man använder när man hänvisar till dem. Kommandona är de muntliga direktiv som används när man börjar, håller på med och avslutar övningen under coachningen, och de frågor eller yttranden som görs medan man gör TR-en. Varje övning talar också om hur man skall sitta. Den speciella kommunikationsfärdighet som man eftersträvar på varje TR uttrycks under dess syfte. Viktigt i övningen talar om hur man skall göra övningen och anger vad som är viktigt att tänka på när man coachar. 21

22 Vad man säger ingår i en del av övningarna för att visa hur de olika kommandona eller frågorna används under övningen. Vad man säger anger helt enkelt övningens speciella terminologi. När övningarna görs, omsorgsfullt och exakt enligt anvisningarna, leder de till framgångsrik kommunikation för alla. Gör på följande: sätt: 1. Läs igenom alla övningar på följande sidor samt avsnittet Coachning. 2. Leta reda på någon som kan fungera som din partner så att ni kan få varandra igenom övningarna. 22

23 3. Få din partner att läsa igenom alla övningar och avsnittet Coachning. 4. Bestäm vem av er som först skall vara coach. 5. Börja sedan på den första TR-en! 23

24 Nummer: TR 0 Att vara där Namn: Att vara där. Kommandon: Coachen säger Börja för att börja övningen. Coachen använder sig av Slut för att avsluta övningen eller för att påpeka ett fel för den studerande. Exempel: Den studerande somnar; coachen säger: Slut. Du somnade. Börja. I den här och alla andra övningar säger coachen Godkänt, när den studerande har uppnått syftet för övningen. I den här övningen förekommer ganska lite coachning men något lite behövs. Coachen börjar övningen och låter den studerande hålla på med den tills han blir godkänd. Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd omkring en meter. Den studerande blundar. TR 0 ATT VARA DÄR Syfte: Att träna den studerande att vara där obesvärat. Avsikten är att få den studerande i stånd att obesvärat vara där, i en position en meter framför en annan person, att vara där och inte göra någonting annat än att vara där. För att kunna börja en kommunikation måste man vara på en plats från vilken man kan kommunicera. Om man inte är där kommer man inte att kunna börja en kommunikation korrekt. Att vara där är ett krav för bra kommunikation; det är inte märkvärdigare än så. Den studerande blundar i den här övningen för att göra det lättare att vara där, som det första steget. När man blundar har man inte det ytterligare kravet att konfrontera en annan person, utan kan helt enkelt vänja sig vid att vara där på ett avspänt sätt. 24

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss.

Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss. Varför vi är onödigt besatta av vad andra människor tycker om oss. För att kunna förstå varför vi alla går runt med den här galna fixeringen om att hela tiden bry oss om, och oroa oss över vad andra tycker

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående

1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta denna följd av tal, där varje tal är dubbelt så stort som närmast föregående MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 1 1. Inledning, som visar att man inte skall tro på allt man ser. Betrakta

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9

Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Mål- och bedömningsmatris Engelska, år 3-9 Bedömningens inriktning Receptiva färdigheter: Förmåga att förstå talad och skriven engelska. Förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal

Tal i bråkform. Kapitlet behandlar. Att förstå tal Tal i bråkform Kapitlet behandlar Test Användning av hälften och fjärdedel 2 Representation i bråkform av del av antal och av del av helhet 3, Bråkform i vardagssituationer Stambråk, bråkuttryck med 1

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4 Detta är ett utdrag ur boken Bra relation av Kenth Svartberg där du kan få hjälp att bedöma vilken relation du och din hund har. Utdraget är främst avsett som en hjälp för instruktörer som använder boken

Läs mer

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör

SMART Utbildningscentrum. De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör Svara på följande femtio påståenden enligt en skala från 0 till 4, där 0 står för sådant som sällan eller aldrig stämmer in på dig, medan 4 står för sådant

Läs mer

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack

FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 1: Att lyssna FÄRDIGHET 2: Att inleda ett samtal FÄRDIGHET 3: Att samtala FÄRDIGHET 4: Att ställa en fråga FÄRDIGHET 5: Att säga tack FÄRDIGHET 6: Att presentera sig FÄRDIGHET 7: Att presentera

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET

LÄGGA GRUNDEN ATT BÖRJA PRATA OM SEXUALITET LÄGGA GRUNDEN Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap

TIPS & TRIX. Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap TIPS & TRIX Praktiska tips för att träna dig själv och andra i ett motiverande ledarskap 1 mod subst. ~et ORDLED: mod-et 1 förmåga att handla utan fruktan för följder vanl. för ett gott syfte och med insikt

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jim Højberg Vad handlar boken om? Alex har alltid varit klassens nörd, men nu har det plötsligt vänt. Både Mia och Asmila är kära i honom, och ikväll ska han på bio med Asmila. Alex

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal.

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Inleda ett samtal Introduktion Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Vi tar alltså upp små vardagliga samtal som kanske inte känns så viktiga för stunden men som

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden

1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1. Artighet 2. Korta e-postmeddelanden 1.1 Då man träffar någon för första gången Kommer du att tänka på några artighetsfraser man kan använda första gången man träffar någon? Finns det några artighetsfraser

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

"Siri och ishavspiraterna"

Siri och ishavspiraterna "Siri och ishavspiraterna" A Eleverna tränar förmågan att samtala, uttrycka åsikter och budskap om berättelser de lyssnat på, hörförståelse, föra samtalet framåt och att hålla sig till ämnet. Skapad 2014-12-08

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

BASKET FÖR UNGA SPELARE

BASKET FÖR UNGA SPELARE 106 BASKET FÖR UNGA SPELARE 4 COACHEN PÅ TRÄNING 107 Coachen på träning Jose María Buceta Konstruktiv attityd Att leda övningar Använda förebilder Instruktioner och kommentarer Frågor och påminnelser Att

Läs mer