SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen och enkelheten om sitt andliga jag. Scientologin består av speciella axiom som definierar de underliggande orsakerna och principerna för tillvaron och en oerhörd mängd observationer inom de humanistiska vetenskaperna en filosofisk kunskapssamling som bokstavligen är tillämplig på livet i dess helhet. Denna omfångsrika kunskapsmängd resulterade i två tillämpningar av ämnet: för det första, en teknologi för människan att nå högre tillstånd av andlig medvetenhet och uppnå den frihet som många stora filosofiska läror sökt; och för det andra, ett stort antal grundläggande principer som människor kan använda för att förbättra sina liv. Genom den andra tillämpningen erbjuder faktiskt Scientologin inte någonting mindre än praktiska metoder för att förbättra alla aspekter av tillvaron hjälpmedel för att skapa nya sätt att leva. Och härifrån kommer det ämne du just står i begrepp att studera. Det material som sammanställts från L. Ron Hubbards skrifter, och som presenteras här, utgör bara ett av de verktyg man kan finna i Scientologihandboken en innehållsrik vägledning som innehåller talrika tillämpningar av Scientologi vilka kan användas för att förbättra många andra områden av livet. I detta häfte har redaktörerna utökat informationen med en kort introduktion, praktiska övningar och exempel på framgångsrik tillämpning. Det finns kurser för att förbättra din förståelse, och mer material för att bredda dina kunskaper, i närmaste Scientologi-kyrka eller -mission. Listor finns på I Scientologin beskrivs många nya företeelser om människan och livet, och därför kanske du stöter på termer i det här häftet som du inte är förtrogen med. Dessa förklaras första gången de förekommer och i ordförklaringarna i slutet av häftet. Scientologi är till för att användas. Det är en praktisk filosofi, någonting man gör. När du använder dessa data, kan du förändra tillstånd. Miljontals människor har tillämpat den här kunskapen, människor som vill göra någonting åt de tillstånd de ser runt omkring sig. De vet att livet kan förbättras. Och de vet att Scientologi fungerar. Det kommer du också att veta när du tillämpar det du läser på följande sidor för att hjälpa dig själv och andra. CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

2 2 En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera, skrev L. Ron Hubbard. Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänskligt samspel. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt. Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är mycket väsentlig för framgång inom alla verksamheter. I det här häftet kommer du att få lära dig vad bra kommunikation består av och hur du känner igen dålig kommunikation, beståndsdelarna i kommunikation och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet. Här finns också ett antal övningar som L. Ron Hubbard utvecklade, vilka kommer att förbättra din kommunikationsnivå och ha stor praktisk tillämpning för livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse dig med verktyg som du kan använda för all framtid.

3 VAD ÄR KOMMUNIKATION? H ur talar man med en annan person, så att han lyssnar och förstår vad man säger? Hur lyssnar man på någon annan? Hur vet man om man har blivit hörd och förstådd? Dessa punkter i fråga om kommunikation har aldrig förr analyserats eller erhållit en fullgod förklaring. Människor har känt till att kommunikation är en viktig del av livet, men hittills har ingen kunnat förklara hur man kommunicerar. Före Scientologi hade ämnet kommunikation inte framhållits som något viktigt och hade inte studerats ingående. Det behandlades uteslutande som något mekaniskt, något som bara angick tekniker. Och ändå beror all mänsklig strävan helt och hållet på en fullständig kännedom om de verkliga grunderna i kommunikation. För att bemästra kommunikation, måste man först förstå vad kommunikation är. I Scientologin har kommunikation definierats en bedrift som har lett till en mycket djupare förståelse av livet självt. 3

4 Kommunikation är i grunden att flytta en partikel från en del av rummet till en annan del av rummet. En partikel är det som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet budskap, ett talat ord eller en idé. Detta är kommunikation i sin grövsta definition. Detta enkla sätt att se på kommunikation leder till den fullständiga definitionen: Kommunikation är konsiderationen och handlingen att driva en impuls eller en partikel från en källpunkt över ett avstånd till en mottagarpunkt, med avsikten att vid mottagarpunkten få till stånd en duplicering och förståelse av vad som utgick från källpunkten. Duplicering är handlingen att göra en exakt kopia av någonting. Utgick betyder kom framåt. Formeln för kommunikation lyder: orsak, avstånd, effekt (verkan), med avsikt, uppmärksamhet och duplicering med förståelse. Definitionen på och formeln för kommunikation öppnar dörren till en verklig förståelse av detta mycket viktiga ämne. Genom att dela in kommunikation i dess beståndsdelar kan vi granska funktionen av var och en av dem och således mera tydligt och klart förstå helheten. 4

5 All kommunikation inbegriper en partikel som kan vara ett föremål ett skrivet budskap Baseboll ett talat ord Baseboll eller en idé. 5

6 AVSIKT ATT VAD SOM SÄGS SKALL BLI FÖRSTÅTT Herr Jonsson tar emot er nu. AVSIKT UPPMÄRKSAMHET Källpunkt Avstånd R E C E P T I O N

7 DUPLICERING OCH FÖ RSTÅELSE All framgångsrik kommunikation innehåller alla beståndsdelarna som visas här. Alla misslyckanden med att kommunicera kan analyseras gentemot dessa beståndsdelar för att ta reda på vad som gick på tok. Mottagarpunkt 7

8 FAKTORER I KOMMUNIKATION Låt oss nu undersöka fler av beståndsdelarna i kommunikation lite närmare genom att titta på två livsenheter, av vilka vi betecknar den ena som A och den andre som B. A och B är terminaler med terminal menar vi en punkt som mottar, vidarebefordrar och sänder kommunikation. Först har vi A:s avsikt. Detta blir vid B uppmärksamhet, och för att en verklig kommunikation skall äga rum måste det vid B ske en duplicering av det som utgick från A. A måste naturligtvis, för att ge upphov till kommunikation, ha givit B uppmärksamhet, och B måste ha givit den här kommunikationen en viss avsikt, åtminstone avsikten att lyssna och ta emot. Vi ser här att både orsak och effekt har avsikt och uppmärksamhet. A Avsikt + Uppmärksamhet B ORSAK Avsikt + Uppmärksamhet EFFEKT Det finns en annan faktor som är mycket viktig. Denna faktor är duplicering. Vi skulle kunna uttrycka denna som verklighet, eller vi skulle kunna uttrycka den som överenskommelse. Den grad av överenskommelse som uppnås mellan A och B i denna kommunikationscykel blir deras verklighet, och detta åstadkoms mekaniskt genom duplicering. Med andra ord är den grad av verklighet som nås i denna kommunikationscykel beroende på graden av duplicering. B, som effekt, måste till en viss grad duplicera det som utgick från A, som orsak, för att den första delen av cykeln skall kunna äga rum, 8

9 A B Duplicering ORSAK EFFEKT Sedan måste A, nu som effekt, duplicera det som utgick från B för att kommunikationen skall fullbordas. Om detta görs, leder det inte till någon ofördelaktig konsekvens. Duplicering A B EFFEKT ORSAK Om denna duplicering inte äger rum vid B och därefter vid A, får vi en oavslutad handlingscykel. Om till exempel B inte duplicerade det minsta av vad som utgick från A, fullföljdes inte den första delen av kommunikationscykeln, och resultatet kan bli en hel del randomitet (oförutsedd rörelse), diskussioner och förklaringar. Om sedan A inte duplicerade vad som utgick från B, när B var orsak i den andra cykeln, skulle det återigen bli en ofullbordad kommunikationscykel med åtföljande overklighet. Och om vi minskar verkligheten minskar vi naturligtvis också affiniteten känslan av kärlek för eller gillande av något eller någon. Så när dupliceringen saknas kan man se att affiniteten sjunker. En fullbordad kommunikationscykel kommer att resultera i hög affinitet. Om vi bringar oreda i någon av dessa faktorer, får vi en ofullbordad kommunikationscykel, och det leder till att antingen A eller B eller båda väntar på cykelns slut. På så sätt blir kommunikationen skadlig. 9

10 En oavslutad kommunikationscykel ger upphov till vad som skulle kunna kallas svarshunger. En person som väntar på ett tecken på att hans kommunikation har tagits emot är benägen att acceptera vilket inflöde som helst. När en individ under mycket lång tid oavbrutet har väntat på ett svar som inte kommer, drar han själv åt sig vilken typ av svar som helst, var som helst ifrån, för att råda bot på bristen på svar. Svar A Fråga B Inget Svar Svar Svar Ofullbordade kommunikationscykler åstadkommer brist på svar. Det har inte så stor betydelse vilka svar det är eller skulle kunna vara, så länge de har det minsta med ämnet ifråga att göra. Men det har betydelse om något fullständigt icke efterfrågat svar ges, såsom i tvångsmässig eller besatt kommunikation, eller när inte något svar ges alls. Kommunikation i sig är endast skadlig när den utgående kommunikationen vid orsak är oväntad och ologisk, med avseende på omgivningen. Här har vi brott mot uppmärksamhet och avsikt. Intressefaktorn kommer också in här, men är inte lika viktig. Icke desto mindre förklarar den en hel del om mänskligt beteende. A har avsikten att intressera B. B blir, när han tilltalas, intressant. Intresserad A Intressant B ORSAK EFFEKT 10

11 Likaledes är B, när han skickar ut en kommunikation, intresserad och A är intressant. Intressant A EFFEKT Intresserad B ORSAK Här har vi som en del av kommunikationsformeln (men, som jag sade en mindre viktig del) en fortlöpande växling från att vara intresserad till att vara intressant hos var och en av terminalerna A eller B. Orsak är intresserad, effekt är intressant. Viktigare är det faktum att avsikten att tas emot gör det nödvändigt för A att vara duplicerbar. A Avsikt att tas emot B ORSAK EFFEKT Om inte A kan vara i någon mån duplicerbar, då kommer naturligtvis hans kommunikation inte att tas emot vid B, ty om B är ur stånd att duplicera A, kan han inte ta emot kommunikationen. Låt oss som ett exempel på detta säga att A talar kinesiska, medan B bara förstår franska. Det är nödvändigt för A att göra sig duplicerbar genom att tala franska till B, som endast förstår franska. I ett fall där A talar ett språk och B ett annat, och de inte har något språk gemensamt, har vi den faktorn att ett teckenspråk är möjligt och att en kommunikation ändå kan äga 11

12 rum. A skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. B skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. Sedan skulle B kunna höja sin andra hand, och A skulle kunna höja sin andra hand, och vi skulle ha fullbordat en kommunikationscykel med teckenspråk. I grund och botten är alla ting konsiderationer. Vi har en konsideration om att saker och ting existerar, och därför finns de. Idén är alltid överordnad energins, rummets, tidens och massans mekanik. Det skulle vara möjligt att ha helt och hållet annorlunda idéer om kommunikation än dessa. Emellertid råkar dessa idéer vara de idéer om kommunikation som är gängse i detta universum, och som utnyttjas av detta universums livsenheter. I den kommunikationsformel som här angivits har vi den grundläggande överenskommelsen om ämnet kommunikation. Eftersom idéer är överordnade kommunikationsformeln, kan en varelse få en besynnerlig idé om exakt hur kommunikation bör gå till. Om detta inte är en allmän överenskommelse, kan det hända att han upptäcker att han befinner sig totalt ur kommunikation. Låt oss som exempel ta en modernistisk författare som envisas med att utelämna de tre första bokstäverna i varje ord, eller att ingen mening skall avslutas. Han når inte samförstånd med sina läsare. Man skulle kunna säga att det pågår ett naturligt urval, som rensar ut konstiga eller säregna idéer om kommunikation. Människor som kommunicerar håller sig till de grundregler som givits här, och när någon försöker att avvika alltför mycket från dessa regler, dupliceras han helt enkelt inte, och befinner sig därför inte i kommunikation med sin omgivning. Nu kommer vi till frågan beträffande vad en livsenhet måste vara villig att uppleva för att kunna kommunicera. Till att börja med måste den första orsakspunkten vara villig att vara duplicerbar. Den måste kunna ägna åtminstone någon uppmärksamhet åt mottagarpunkten. Den första mottagarpunkten måste vara villig att duplicera, måste vara villig att ta emot, A ORSAK Avsikt att vara duplicerbar Villig att duplicera B EFFEKT 12

13 och måste vara villig att förändras till källpunkt för att kunna skicka tillbaka kommunikationen eller ett svar på den. Och den första källpunkten måste i sin tur vara villig att vara mottagarpunkt. Eftersom vi i grund och botten har att göra med idéer och inte med mekaniska skeenden, ser vi därför att det måste finnas ett sinnestillstånd gemensamt mellan orsakspunkt och effektpunkt, vari var och en är villig att vara orsak eller effekt efter behag, och är villig att duplicera efter behag, är villig att vara duplicerbar efter behag, är villig att förändra efter behag, är villig att uppleva det mellanliggande avståndet och, kort sagt, är villig att kommunicera. ORSAK A Avstånd EFFEKT B EFFEKT ORSAK När vi har dessa betingelser hos en individ eller en grupp, har vi förnuftiga människor. När ovillighet att sända eller ta emot kommunikation förekommer, när människor tvångsmässigt skickar ut kommunikationer utan riktning och utan att försöka vara duplicerbara, när individer vid mottagande av kommunikation står tysta och inte bekräftar eller svarar, har vi irrationella faktorer. Några av de förhållanden som kan förekomma på en irrationell linje är att man underlåter att vara duplicerbar innan man skickar ut en kommunikation, en avsikt som strider mot att tas emot, ovillighet att ta emot eller duplicera en kommunikation, ovillighet att uppleva avstånd, ovillighet att förändras, ovillighet att ge uppmärksamhet, ovillighet att uttrycka avsikt, ovillighet att bekräfta och, i allmänhet, ovillighet att duplicera. Det kan hända att någon ser det som om lösningen på kommunikation vore att inte kommunicera. Man kan kanske säga att om man inte hade kommunicerat från första början, skulle man inte befinna sig i knipa nu. Kanske det ligger någon sanning i detta, men det ligger mera sanning i det faktum att en människa är död i samma mån som hon inte kan kommunicera. Hon är levande i samma mån som hon kan kommunicera. 13

14 TVÅVÄGS- KOMMUNIKATION En kommunikationscykel och tvåvägskommunikation är egentligen två skilda saker. Om vi noga undersöker kommunikationens struktur den faktiska strukturen och beståndsdelarna finner vi att en kommunikationscykel inte är en tvåvägskommunikation i dess helhet. Om du tittar på illustrationen A (nedan), ser du en kommunikationscykel. ILLUSTRATION A Joe Bill Joe' Bill' Här har vi Joe som upphovsman till en kommunikation. Det är han som ger den första impulsen. Denna impuls riktas till Bill. Vi finner att Bill tar emot den och att Bill sedan originerar ett svar eller en bekräftelse som Bill', och denna bekräftelse skickas tillbaka till Joe'. Joe har till exempel sagt: Hur mår du? Bill har tagit emot detta, och sedan har Bill blivit orsak i andra hand och svarat på det som Bill' genom att säga: Jag mår utmärkt. Och detta går tillbaka till Joe' och avslutar på så sätt cykeln. 14

15 Nu kan det som vi kallar en tvåvägskommunikationscykel fortsätta, som framgår av illustration B nedan: ILLUSTRATION B Joe Bill Joe' Bill' Här ser vi Bill originera en kommunikation. Bill säger: Hur är läget? Joe tar emot detta och svarar sedan som Joe', eller som orsak i andra hand: Jodå, för all del. Och detta svar bekräftas sedan när det tas emot av Bill '. I båda dessa illustrationer finner vi att i illustration A uttrycktes en bekräftelse av andrahandsorsaken av Joe' som en nick eller ett belåtet uttryck. Och återigen, i illustration B, bekräftas Joe's Jodå, för all del faktiskt av Bill' med en nick eller något uttryck som tillkännager att han tagit emot kommunikationen. Om både Joe och Bill är starka, tysta män då utelämnar de någon del av dessa cykler. Det mest uppenbara utelämnandet, och det som oftast förstås 15

16 som ett kommunikationsdröjsmål skulle vara om Joe i illustrationen A sade Hur mår du? och Bill sedan bara stod där utan att säga något. (Med kommunikationsdröjsmål menas den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess att personen som frågades besvarar denna specifika fråga.) Här ser vi att Joe orsakar en kommunikation och att Bill' underlåter att fortsätta cykeln. Vi vet inte och frågar inte efter, och vi är inte intresserade av om Bill som mottagarpunkt någonsin hörde det eller ej. Vi kan anta att han åtminstone var närvarande och att Joe talade högt nog för att höras och att Bills uppmärksamhet var någonstans i Joes närhet. I stället för att fortsätta med kommunikationscykeln står nu Joe kvar där med en ofullbordad cykel och får aldrig möjlighet att bli Joe'. Det finns flera sätt på vilka en kommunikationscykel inte skulle kunna fullbordas och dessa kan kategoriseras som: 1. Joe låter bli att skicka ut kommunikation, 2. Bill hör inte kommunikationen, 3. Bill' låter bli att svara på den kommunikation som tagits emot av honom, 4. Joe' underlåter att genom något tecken eller ord bekräfta att han har hört Bill'. Vi skulle kunna tillskriva olika anledningar till allt detta, men vårt syfte här är inte att tillskriva anledningar till varför de inte fullbordar en kommunikationscykel. Hela vårt syfte har att göra med icke-fullbordandet av denna kommunikationscykel. Låt oss nu i illustration A säga att vi i Joe har en person som tvångsmässigt och ständigt ger upphov till kommunikation. Detta vare sig han har någons uppmärksamhet eller ej, och vare sig dessa kommunikationer står i något samband med någon existerande situation eller ej. Vi finner att Joe i sin kommunikation sannolikt kommer att bemötas av en ouppmärksam Bill, som inte lyssnar på honom. Detta leder till en frånvaro av Bill' (som inte svarar) och därför en frånvaro av Joe ' (som aldrig bekräftar). Låt oss undersöka samma situation i illustration B. Här har vi hos Bill en origination av en kommunikation. Vi har samme Joe med ett tvångsmässigt utflöde. Bill säger: Hur mår du?, och cykeln fullbordas inte, eftersom Joe är 16

17 så upptagen av sin egen tvångsmässiga linje att han inte blir Joe' och aldrig ger Bill en chans att bli Bill ' och bekräfta. Låt oss nu ta en annan situation. Vi finner att Joe originerar kommunikationer och att Bill är en person som aldrig originerar kommunikationer. Joe är inte nödvändigtvis tvångsmässig när det gäller att originera kommunikationer, men Bill är hämmad när det gäller att originera kommunikationer. Vi finner att Joe och Bill, om de arbetar ihop, då hamnar i den här typen av aktivitet: Joe originerar en kommunikation, Bill hör den, blir Bill', svarar på den, och ger Joe en chans att bli Joe'. Detta går rätt så bra, men förr eller senare kommer det att köra ihop sig därför att de bryter mot tvåvägscykeln genom att Bill aldrig originerar några kommunikationer. En tvåvägskommunikationscykel skulle fungera på följande sätt: Joe som har originerat en kommunikation och har fullbordat den, kan sedan vänta på att Bill skall originera en kommunikation till Joe och på så sätt fullborda återstoden av tvåvägskommunikationscykeln. Bill originerar också en kommunikation, denna hörs av Joe, besvaras av Joe ' och bekräftas av Bill '. På så sätt får vi den normala kommunikationscykeln mellan två terminaler, ty i detta fall är Joe en terminal och Bill är en terminal, och kommunikationen kan ses flöda mellan två terminaler. Cykeln är beroende av att Joe originerar en kommunikation, Bill hör kommunikationen, Bill blir Bill' och besvarar kommunikationen, Joe' bekräftar kommunikationen, sedan originerar Bill en kommunikation, Joe hör kommunikationen, Joe' besvarar kommunikationen, och Bill ' bekräftar kommunikationen. Om de gjorde detta skulle de, oavsett vad de talade om, aldrig råka i gräl och skulle så småningom nå en överenskommelse, även om de vore fientligt inställda till varandra. Deras svårigheter och problem skulle klaras upp och de skulle ha ett gott förhållande till varandra. En tvåvägskommunikationscykel bryter samman när någondera av terminalerna låter bli att originera kommunikation när det är hans tur. Vi upptäcker att hela samhället har enorma svårigheter på det här området. De är så vana vid underhållning på burk och har blivit så hindrade att originera kommunikation, av föräldrar som inte kunde kommunicera, och av utbildning och andra orsaker, att människor blir mycket svaga, när det gäller att originera kommunikation. Att originera kommunikation är nödvändigt för att starta en kommunikation överhuvudtaget. 17

18 Därför finner vi att människor huvudsakligen talar om saker som tvingats på dem av yttre orsaker. De ser en olyckshändelse och de diskuterar den. De ser en film och de diskuterar den. De väntar på att en yttre källa skall ge dem anledning att samtala om något. Men med tanke på att båda är svaga på att originera kommunikation vilket också skulle kunna kallas att de har dålig fantasi finner vi att sådana människor, då de är beroende av yttre primärimpulser, är mer eller mindre tvångsmässiga eller hämmade i sin kommunikation, och därför ändrar samtalet snabbt riktning och kan sluta med en del anmärkningsvärda fientligheter eller felaktiga slutsatser. Låt oss anta att en bristande impuls att vara första orsak från Joes sida har lett honom till tvångsmässig kommunikation, och vi finner att han är så upptagen med att flöda ut att han aldrig har någon chans att höra någon som talar till honom, och om han ändå hörde dem skulle han aldrig svara dem. Bill, å andra sidan, kanske är så väldigt, väldigt, väldigt svag, när det gäller att vara första orsak (vilket vill säga svag på att originera kommunikation) att han aldrig ens övergår till att vara Bill ', eller om han gör det, aldrig för fram sina egna åsikter, och på så sätt bringar Joe mer och mer ur jämvikt, så att han mer och mer kommunicerar tvångsmässigt. Som du kan se av illustrationerna, kan en hel del nya och ovanliga situationer uppstå. Det kan vara frågan om tvångsmässigt svarande lika väl som hämmat svarande. En individ kan tillbringa hela sin tid med att ge svar, rättfärdiga eller förklara sak samma fast ingen primär kommunikation origineras till honom. En annan individ, t ex Joe ' i illustration A eller Bill ' i illustration B, kanske tillbringar hela sin tid med att bekräfta, även om ingenting kommit hans väg för att bekräftas. De vanligaste yttringarna, och de som man mest lägger märke till, är emellertid besatt och tvångsmässig origination, emottagande utan att svara, och att inte bekräfta svar. Och på dessa ställen kan vi upptäcka att flöden kör fast. 18

19 Eftersom det enda brottet i universum tycks vara att kommunicera, och eftersom det enda som kan rädda en person är att kommunicera, kan vi lätt förstå att det ofrånkomligt resulterar i en tilltrasslad kommunikation. Vad vi nu också bör förstå och vara mycket gladare för är att det nu kan lösas. Flöden kör fast på denna tvilling-kommunikationscykel, när det förekommer brist på: 1. Origination av kommunikation, 2. Mottagande av kommunikation, 3. Besvarande av given kommunikation, 4. Bekräftande av svar. På så sätt kan man se att det bara finns fyra delar, som kan bli problematiska, både i illustration A och i illustration B, oavsett det antal säregna yttringar som kan förekomma som ett resultat därav. 19

20 UTBILDNINGSÖVNINGAR I KOMMUNIKATION Nu när du har fått beståndsdelarna av kommunikation och dess formel, hur skall du då använda den här kunskapen? Hur tillämpar man i praktiken det du just har studerat beträffande kommunikationsformeln? Hur tillämpar man lagarna för kommunikation så ledigt och naturligt att de nästan verkar vara en del av en? Hur blir man, egentligen, effektiv när det gäller kommunikation? I Scientologin finns det övningar som gör att man kan förbättra sina kommunikationsfärdigheter. En övning är en inlärningsmetod där en person utför en procedur om och om igen för att bli riktigt bra på en färdighet. Dessa kommunikationsövningar, som kallas Utbildningsövningar eller TR-ar (förkortning för engelskans Training Routines), har att göra med de olika beståndsdelarna i kommunikationsformeln. TR-arna utvecklades ursprungligen för att öva Scientologi-studerande i teknisk tillämpning, eftersom det är viktigt att kunna kommunicera väl i den verksamheten. Alla kan emellertid i hög grad förbättra sin förmåga att bemästra kommunikationscykeln och därmed kommunicera bättre med andra genom att öva på varje del av kommunikationsformeln med dessa TR-ar. Genom att göra dessa övningar kommer du att lära dig hur du får din kommunikation förstådd av andra och hur du verkligen kan förstå vad andra säger till dig. Du kommer att lära dig hur man kan vara vad som ibland kallas för en god lyssnare, hur man styr en kommunikationscykel som man har med en annan person och hur man känner igen och rättar till misstag i andras kommunikationscykler. Dessa är alla ovärderliga färdigheter i det dagliga livet. Förmågan att kommunicera lätt och säkert är oumbärlig, oavsett vilket yrke man har eller vilka aktiviteter man håller på med. Man kan inte göra TR-arna ensam, utan man måste göra dem med hjälp av en annan person. De görs genom att man parar ihop sig med en annan person och gör övningarna tillsammans. Detta görs enligt ett rollbytessystem: när du gör en övning hjälper den andre personen dig att bli skicklig på den övningen. 20

21 Sedan byts ni om och du hjälper den andre personen medan han eller hon gör övningen. Åtgärden att hjälpa någon annan genom en övning kallas coachning. Övningen ger riktlinjer för rollen som både studerande och coach. När du övar på en övning kallas du studerande, och personen som hjälper dig komma igenom övningen kallas coach. Det spelar ingen roll om du börjar först och är studerande och din partner coach, eller vice versa. Ni turas båda om att vara studerande och coach, för att få varandra igenom övningarna. Genom att hjälpa varandra genom TR-arna med det här alternerade systemet, kan ni båda lära er att till fullo använda kommunikationscykeln. Så innan du ger dig i kast med att lära dig dessa TR-ar, leta reda på en annan person som du kan göra övningarna med, enligt det här rollbytessystemet för studerande och coach. Det är mycket viktigt att både du och din partner läser igenom och förstår övningarna innan ni börjar öva på dem. Efter övningarna följer ett avsnitt som förklarar hur man coachar någon korrekt. Detta bör också noggrant studeras och förstås innan man börjar med övningarna, eftersom coachning är en mycket exakt procedur. Det är viktigt att coachningen görs korrekt för att man skall få den bästa möjliga behållningen av TR-arna. Varje TR har ett nummer och ett namn, vilket helt enkelt är en beteckning som man använder när man hänvisar till dem. Kommandona är de muntliga direktiv som används när man börjar, håller på med och avslutar övningen under coachningen, och de frågor eller yttranden som görs medan man gör TR-en. Varje övning talar också om hur man skall sitta. Den speciella kommunikationsfärdighet som man eftersträvar på varje TR uttrycks under dess syfte. Viktigt i övningen talar om hur man skall göra övningen och anger vad som är viktigt att tänka på när man coachar. 21

22 Vad man säger ingår i en del av övningarna för att visa hur de olika kommandona eller frågorna används under övningen. Vad man säger anger helt enkelt övningens speciella terminologi. När övningarna görs, omsorgsfullt och exakt enligt anvisningarna, leder de till framgångsrik kommunikation för alla. Gör på följande: sätt: 1. Läs igenom alla övningar på följande sidor samt avsnittet Coachning. 2. Leta reda på någon som kan fungera som din partner så att ni kan få varandra igenom övningarna. 22

23 3. Få din partner att läsa igenom alla övningar och avsnittet Coachning. 4. Bestäm vem av er som först skall vara coach. 5. Börja sedan på den första TR-en! 23

24 Nummer: TR 0 Att vara där Namn: Att vara där. Kommandon: Coachen säger Börja för att börja övningen. Coachen använder sig av Slut för att avsluta övningen eller för att påpeka ett fel för den studerande. Exempel: Den studerande somnar; coachen säger: Slut. Du somnade. Börja. I den här och alla andra övningar säger coachen Godkänt, när den studerande har uppnått syftet för övningen. I den här övningen förekommer ganska lite coachning men något lite behövs. Coachen börjar övningen och låter den studerande hålla på med den tills han blir godkänd. Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd omkring en meter. Den studerande blundar. TR 0 ATT VARA DÄR Syfte: Att träna den studerande att vara där obesvärat. Avsikten är att få den studerande i stånd att obesvärat vara där, i en position en meter framför en annan person, att vara där och inte göra någonting annat än att vara där. För att kunna börja en kommunikation måste man vara på en plats från vilken man kan kommunicera. Om man inte är där kommer man inte att kunna börja en kommunikation korrekt. Att vara där är ett krav för bra kommunikation; det är inte märkvärdigare än så. Den studerande blundar i den här övningen för att göra det lättare att vara där, som det första steget. När man blundar har man inte det ytterligare kravet att konfrontera en annan person, utan kan helt enkelt vänja sig vid att vara där på ett avspänt sätt. 24

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3

Personnummer. Namn. Skattare. Datum. Symtom Aldrig Förekomst Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 Personnummer Namn Skattare Datum Symtom Aldrig x förekomst A. Vanföreställningar 0 1 2 3 4 1 2 3 B. Hallucinationer 0 1 2 3 4 1 2 3 C. Agitation / upprördhet 0 1 2 3 4 1 2 3 D. Depression / nedstämdhet

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förstå och ta sig förbi osynliga hinder DIANA LORENZ K U R A T O R, N E U R O L O G K L I N I K E N K A R O L I N S K A U N I V E R S I T E T S S J U K H U S d

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark

Berätta tillsammans. Astrid Frylmark Berätta tillsammans Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med fokus på barn med engelska som andra språk inspirerar författarna sina elever

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Epilepsienkät - Hund

Epilepsienkät - Hund 1 Epilepsienkät - Hund Datum: 1. Allmänna frågor: Ägarens namn: Adress: Telefon: e-mail: 2. Information om hunden Tilltalsnamn Registrerat namn Registreringsnummer Ras Uppfödarens namn: Födelsedatum: Hundens

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar

Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Tidigare uppdrag nr.2: Framförandets olika delar Ändamål: Effektiv utbildning i presentationsförmåga är inte bara att lära sig att stå upp och presentera. Det innehåller skickligheter som är utomordentligt

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Mentorskapsguide Vad är mentorskap? Mentorskap är ett förhållningssätt, en process där två personer lär av varandra mot ett i förväg överenskommet mål. Vår valda sanning är att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Neuropsykiatrisk Inventering: Version för vårdhem (Swedish version of the NPI-NH)

Neuropsykiatrisk Inventering: Version för vårdhem (Swedish version of the NPI-NH) Version för vårdhem (Swedish version of the NPI-NH) A. Vanföreställningar Tror den boende saker som du vet inte är sanna? Hävdar den boende till exempel att människor försöker skada honom/henne eller stjäla

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Engelska. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Uppsala musikklasser 2009 Engelska Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna läsa och förstå mycket enkla texter ha ett elementärt ordförråd kunna berätta om sig själv på

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Förslag på arbetsgång

Förslag på arbetsgång Denna lektion är hämtad ur Öva och pröva av Karin Elffors. Det är ett läromedel för deltagare med begränsad skolerfarenhet, sfi kurs C och början av kurs D samt motsvarande utbildningar. Ord och grundläggande

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik ett måltidsdokument till Karin

Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik ett måltidsdokument till Karin Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik ett måltidsdokument till Karin Linda Karlsson Autism kännetecknas av en nedsättning inom följande viktiga utvecklingsområden: ömsesidig social interaktion,

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Översättning av nya regler

Översättning av nya regler Översättning av nya regler Matchtiden För Knattar, pojkar och ungdomar 2X2 min, periodpaus 30 sekunder. För juniorer och seniorer 2X3 min, periodpaus 30 sekunder. För Flickor och kvinnor/ungdom 2X2 min,

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter

1 Börja samtalet med tjejerna idag! EnRigtigMand.dk. Äger alla rättigheter 1 Börja samtalet med tjejerna idag! Starta samtalet en kort introduktion Denna bok är skrivit med ett syfte. Syftet är att ge dig de redskapen som krävs, för att träffa människor. Varken mer eller mindre.

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling för Nils Månssons Friskola Innehåll Denna plan baseras på... Begrepp och definitioner Vision / Policy Främjande arbete Kartläggning och Nulägesanalys

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale

RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale RAADS Ritvo Autism Asperger s Diagnostic Scale Dagens datum: 1. Initialer på personen som skattas: Ålder: 2. Ansvarig läkare: Kön? Ringa in korrekt svar 3. Man 4. Kvinna Civilstånd? Ringa in korrekt svar

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun.

Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. FÖRETAGSJUNTAN ULFSBY GÅRD 28.2.2009 Hej! Mitt namn är Satu Nordberg, jag kommer från Kyrkogårdsö som hör till Kökar kommun. Kyrkogårdsö är en liten ö med tre gårdar, nu finns det två bosatta familjer

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer