SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats"

Transkript

1 SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen och enkelheten om sitt andliga jag. Scientologin består av speciella axiom som definierar de underliggande orsakerna och principerna för tillvaron och en oerhörd mängd observationer inom de humanistiska vetenskaperna en filosofisk kunskapssamling som bokstavligen är tillämplig på livet i dess helhet. Denna omfångsrika kunskapsmängd resulterade i två tillämpningar av ämnet: för det första, en teknologi för människan att nå högre tillstånd av andlig medvetenhet och uppnå den frihet som många stora filosofiska läror sökt; och för det andra, ett stort antal grundläggande principer som människor kan använda för att förbättra sina liv. Genom den andra tillämpningen erbjuder faktiskt Scientologin inte någonting mindre än praktiska metoder för att förbättra alla aspekter av tillvaron hjälpmedel för att skapa nya sätt att leva. Och härifrån kommer det ämne du just står i begrepp att studera. Det material som sammanställts från L. Ron Hubbards skrifter, och som presenteras här, utgör bara ett av de verktyg man kan finna i Scientologihandboken en innehållsrik vägledning som innehåller talrika tillämpningar av Scientologi vilka kan användas för att förbättra många andra områden av livet. I detta häfte har redaktörerna utökat informationen med en kort introduktion, praktiska övningar och exempel på framgångsrik tillämpning. Det finns kurser för att förbättra din förståelse, och mer material för att bredda dina kunskaper, i närmaste Scientologi-kyrka eller -mission. Listor finns på I Scientologin beskrivs många nya företeelser om människan och livet, och därför kanske du stöter på termer i det här häftet som du inte är förtrogen med. Dessa förklaras första gången de förekommer och i ordförklaringarna i slutet av häftet. Scientologi är till för att användas. Det är en praktisk filosofi, någonting man gör. När du använder dessa data, kan du förändra tillstånd. Miljontals människor har tillämpat den här kunskapen, människor som vill göra någonting åt de tillstånd de ser runt omkring sig. De vet att livet kan förbättras. Och de vet att Scientologi fungerar. Det kommer du också att veta när du tillämpar det du läser på följande sidor för att hjälpa dig själv och andra. CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL

2 2 En människa är levande i samma mån som hon kan kommunicera, skrev L. Ron Hubbard. Och kommunikation är en sida av livet som han verkligen utforskade mycket omsorgsfullt. Till sist hade han skrivit hundratusentals ord om detta väsentliga ämne. Det är mycket viktigt att behärska kommunikation inom alla områden av mänskligt samspel. Faktum är att när det kommer till kritan, är kommunikation den enda aktivitet som alla människor har gemensamt. Fördelarna med effektiv kommunikation är så många att de inte går att räkna upp, eftersom de förbättrar varje aspekt av livet, från det rent personliga till det yrkesmässiga. Förmågan att kommunicera är mycket väsentlig för framgång inom alla verksamheter. I det här häftet kommer du att få lära dig vad bra kommunikation består av och hur du känner igen dålig kommunikation, beståndsdelarna i kommunikation och hur man använder dem, och hur det kommer sig att mer kommunikation, inte mindre, ger en människa större frihet. Här finns också ett antal övningar som L. Ron Hubbard utvecklade, vilka kommer att förbättra din kommunikationsnivå och ha stor praktisk tillämpning för livet. En grundlig förståelse av dessa data kommer att förse dig med verktyg som du kan använda för all framtid.

3 VAD ÄR KOMMUNIKATION? H ur talar man med en annan person, så att han lyssnar och förstår vad man säger? Hur lyssnar man på någon annan? Hur vet man om man har blivit hörd och förstådd? Dessa punkter i fråga om kommunikation har aldrig förr analyserats eller erhållit en fullgod förklaring. Människor har känt till att kommunikation är en viktig del av livet, men hittills har ingen kunnat förklara hur man kommunicerar. Före Scientologi hade ämnet kommunikation inte framhållits som något viktigt och hade inte studerats ingående. Det behandlades uteslutande som något mekaniskt, något som bara angick tekniker. Och ändå beror all mänsklig strävan helt och hållet på en fullständig kännedom om de verkliga grunderna i kommunikation. För att bemästra kommunikation, måste man först förstå vad kommunikation är. I Scientologin har kommunikation definierats en bedrift som har lett till en mycket djupare förståelse av livet självt. 3

4 Kommunikation är i grunden att flytta en partikel från en del av rummet till en annan del av rummet. En partikel är det som kommuniceras. Det kan vara ett föremål, ett skrivet budskap, ett talat ord eller en idé. Detta är kommunikation i sin grövsta definition. Detta enkla sätt att se på kommunikation leder till den fullständiga definitionen: Kommunikation är konsiderationen och handlingen att driva en impuls eller en partikel från en källpunkt över ett avstånd till en mottagarpunkt, med avsikten att vid mottagarpunkten få till stånd en duplicering och förståelse av vad som utgick från källpunkten. Duplicering är handlingen att göra en exakt kopia av någonting. Utgick betyder kom framåt. Formeln för kommunikation lyder: orsak, avstånd, effekt (verkan), med avsikt, uppmärksamhet och duplicering med förståelse. Definitionen på och formeln för kommunikation öppnar dörren till en verklig förståelse av detta mycket viktiga ämne. Genom att dela in kommunikation i dess beståndsdelar kan vi granska funktionen av var och en av dem och således mera tydligt och klart förstå helheten. 4

5 All kommunikation inbegriper en partikel som kan vara ett föremål ett skrivet budskap Baseboll ett talat ord Baseboll eller en idé. 5

6 AVSIKT ATT VAD SOM SÄGS SKALL BLI FÖRSTÅTT Herr Jonsson tar emot er nu. AVSIKT UPPMÄRKSAMHET Källpunkt Avstånd R E C E P T I O N

7 DUPLICERING OCH FÖ RSTÅELSE All framgångsrik kommunikation innehåller alla beståndsdelarna som visas här. Alla misslyckanden med att kommunicera kan analyseras gentemot dessa beståndsdelar för att ta reda på vad som gick på tok. Mottagarpunkt 7

8 FAKTORER I KOMMUNIKATION Låt oss nu undersöka fler av beståndsdelarna i kommunikation lite närmare genom att titta på två livsenheter, av vilka vi betecknar den ena som A och den andre som B. A och B är terminaler med terminal menar vi en punkt som mottar, vidarebefordrar och sänder kommunikation. Först har vi A:s avsikt. Detta blir vid B uppmärksamhet, och för att en verklig kommunikation skall äga rum måste det vid B ske en duplicering av det som utgick från A. A måste naturligtvis, för att ge upphov till kommunikation, ha givit B uppmärksamhet, och B måste ha givit den här kommunikationen en viss avsikt, åtminstone avsikten att lyssna och ta emot. Vi ser här att både orsak och effekt har avsikt och uppmärksamhet. A Avsikt + Uppmärksamhet B ORSAK Avsikt + Uppmärksamhet EFFEKT Det finns en annan faktor som är mycket viktig. Denna faktor är duplicering. Vi skulle kunna uttrycka denna som verklighet, eller vi skulle kunna uttrycka den som överenskommelse. Den grad av överenskommelse som uppnås mellan A och B i denna kommunikationscykel blir deras verklighet, och detta åstadkoms mekaniskt genom duplicering. Med andra ord är den grad av verklighet som nås i denna kommunikationscykel beroende på graden av duplicering. B, som effekt, måste till en viss grad duplicera det som utgick från A, som orsak, för att den första delen av cykeln skall kunna äga rum, 8

9 A B Duplicering ORSAK EFFEKT Sedan måste A, nu som effekt, duplicera det som utgick från B för att kommunikationen skall fullbordas. Om detta görs, leder det inte till någon ofördelaktig konsekvens. Duplicering A B EFFEKT ORSAK Om denna duplicering inte äger rum vid B och därefter vid A, får vi en oavslutad handlingscykel. Om till exempel B inte duplicerade det minsta av vad som utgick från A, fullföljdes inte den första delen av kommunikationscykeln, och resultatet kan bli en hel del randomitet (oförutsedd rörelse), diskussioner och förklaringar. Om sedan A inte duplicerade vad som utgick från B, när B var orsak i den andra cykeln, skulle det återigen bli en ofullbordad kommunikationscykel med åtföljande overklighet. Och om vi minskar verkligheten minskar vi naturligtvis också affiniteten känslan av kärlek för eller gillande av något eller någon. Så när dupliceringen saknas kan man se att affiniteten sjunker. En fullbordad kommunikationscykel kommer att resultera i hög affinitet. Om vi bringar oreda i någon av dessa faktorer, får vi en ofullbordad kommunikationscykel, och det leder till att antingen A eller B eller båda väntar på cykelns slut. På så sätt blir kommunikationen skadlig. 9

10 En oavslutad kommunikationscykel ger upphov till vad som skulle kunna kallas svarshunger. En person som väntar på ett tecken på att hans kommunikation har tagits emot är benägen att acceptera vilket inflöde som helst. När en individ under mycket lång tid oavbrutet har väntat på ett svar som inte kommer, drar han själv åt sig vilken typ av svar som helst, var som helst ifrån, för att råda bot på bristen på svar. Svar A Fråga B Inget Svar Svar Svar Ofullbordade kommunikationscykler åstadkommer brist på svar. Det har inte så stor betydelse vilka svar det är eller skulle kunna vara, så länge de har det minsta med ämnet ifråga att göra. Men det har betydelse om något fullständigt icke efterfrågat svar ges, såsom i tvångsmässig eller besatt kommunikation, eller när inte något svar ges alls. Kommunikation i sig är endast skadlig när den utgående kommunikationen vid orsak är oväntad och ologisk, med avseende på omgivningen. Här har vi brott mot uppmärksamhet och avsikt. Intressefaktorn kommer också in här, men är inte lika viktig. Icke desto mindre förklarar den en hel del om mänskligt beteende. A har avsikten att intressera B. B blir, när han tilltalas, intressant. Intresserad A Intressant B ORSAK EFFEKT 10

11 Likaledes är B, när han skickar ut en kommunikation, intresserad och A är intressant. Intressant A EFFEKT Intresserad B ORSAK Här har vi som en del av kommunikationsformeln (men, som jag sade en mindre viktig del) en fortlöpande växling från att vara intresserad till att vara intressant hos var och en av terminalerna A eller B. Orsak är intresserad, effekt är intressant. Viktigare är det faktum att avsikten att tas emot gör det nödvändigt för A att vara duplicerbar. A Avsikt att tas emot B ORSAK EFFEKT Om inte A kan vara i någon mån duplicerbar, då kommer naturligtvis hans kommunikation inte att tas emot vid B, ty om B är ur stånd att duplicera A, kan han inte ta emot kommunikationen. Låt oss som ett exempel på detta säga att A talar kinesiska, medan B bara förstår franska. Det är nödvändigt för A att göra sig duplicerbar genom att tala franska till B, som endast förstår franska. I ett fall där A talar ett språk och B ett annat, och de inte har något språk gemensamt, har vi den faktorn att ett teckenspråk är möjligt och att en kommunikation ändå kan äga 11

12 rum. A skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. B skulle, om han hade en hand, kunna höja sin hand. Sedan skulle B kunna höja sin andra hand, och A skulle kunna höja sin andra hand, och vi skulle ha fullbordat en kommunikationscykel med teckenspråk. I grund och botten är alla ting konsiderationer. Vi har en konsideration om att saker och ting existerar, och därför finns de. Idén är alltid överordnad energins, rummets, tidens och massans mekanik. Det skulle vara möjligt att ha helt och hållet annorlunda idéer om kommunikation än dessa. Emellertid råkar dessa idéer vara de idéer om kommunikation som är gängse i detta universum, och som utnyttjas av detta universums livsenheter. I den kommunikationsformel som här angivits har vi den grundläggande överenskommelsen om ämnet kommunikation. Eftersom idéer är överordnade kommunikationsformeln, kan en varelse få en besynnerlig idé om exakt hur kommunikation bör gå till. Om detta inte är en allmän överenskommelse, kan det hända att han upptäcker att han befinner sig totalt ur kommunikation. Låt oss som exempel ta en modernistisk författare som envisas med att utelämna de tre första bokstäverna i varje ord, eller att ingen mening skall avslutas. Han når inte samförstånd med sina läsare. Man skulle kunna säga att det pågår ett naturligt urval, som rensar ut konstiga eller säregna idéer om kommunikation. Människor som kommunicerar håller sig till de grundregler som givits här, och när någon försöker att avvika alltför mycket från dessa regler, dupliceras han helt enkelt inte, och befinner sig därför inte i kommunikation med sin omgivning. Nu kommer vi till frågan beträffande vad en livsenhet måste vara villig att uppleva för att kunna kommunicera. Till att börja med måste den första orsakspunkten vara villig att vara duplicerbar. Den måste kunna ägna åtminstone någon uppmärksamhet åt mottagarpunkten. Den första mottagarpunkten måste vara villig att duplicera, måste vara villig att ta emot, A ORSAK Avsikt att vara duplicerbar Villig att duplicera B EFFEKT 12

13 och måste vara villig att förändras till källpunkt för att kunna skicka tillbaka kommunikationen eller ett svar på den. Och den första källpunkten måste i sin tur vara villig att vara mottagarpunkt. Eftersom vi i grund och botten har att göra med idéer och inte med mekaniska skeenden, ser vi därför att det måste finnas ett sinnestillstånd gemensamt mellan orsakspunkt och effektpunkt, vari var och en är villig att vara orsak eller effekt efter behag, och är villig att duplicera efter behag, är villig att vara duplicerbar efter behag, är villig att förändra efter behag, är villig att uppleva det mellanliggande avståndet och, kort sagt, är villig att kommunicera. ORSAK A Avstånd EFFEKT B EFFEKT ORSAK När vi har dessa betingelser hos en individ eller en grupp, har vi förnuftiga människor. När ovillighet att sända eller ta emot kommunikation förekommer, när människor tvångsmässigt skickar ut kommunikationer utan riktning och utan att försöka vara duplicerbara, när individer vid mottagande av kommunikation står tysta och inte bekräftar eller svarar, har vi irrationella faktorer. Några av de förhållanden som kan förekomma på en irrationell linje är att man underlåter att vara duplicerbar innan man skickar ut en kommunikation, en avsikt som strider mot att tas emot, ovillighet att ta emot eller duplicera en kommunikation, ovillighet att uppleva avstånd, ovillighet att förändras, ovillighet att ge uppmärksamhet, ovillighet att uttrycka avsikt, ovillighet att bekräfta och, i allmänhet, ovillighet att duplicera. Det kan hända att någon ser det som om lösningen på kommunikation vore att inte kommunicera. Man kan kanske säga att om man inte hade kommunicerat från första början, skulle man inte befinna sig i knipa nu. Kanske det ligger någon sanning i detta, men det ligger mera sanning i det faktum att en människa är död i samma mån som hon inte kan kommunicera. Hon är levande i samma mån som hon kan kommunicera. 13

14 TVÅVÄGS- KOMMUNIKATION En kommunikationscykel och tvåvägskommunikation är egentligen två skilda saker. Om vi noga undersöker kommunikationens struktur den faktiska strukturen och beståndsdelarna finner vi att en kommunikationscykel inte är en tvåvägskommunikation i dess helhet. Om du tittar på illustrationen A (nedan), ser du en kommunikationscykel. ILLUSTRATION A Joe Bill Joe' Bill' Här har vi Joe som upphovsman till en kommunikation. Det är han som ger den första impulsen. Denna impuls riktas till Bill. Vi finner att Bill tar emot den och att Bill sedan originerar ett svar eller en bekräftelse som Bill', och denna bekräftelse skickas tillbaka till Joe'. Joe har till exempel sagt: Hur mår du? Bill har tagit emot detta, och sedan har Bill blivit orsak i andra hand och svarat på det som Bill' genom att säga: Jag mår utmärkt. Och detta går tillbaka till Joe' och avslutar på så sätt cykeln. 14

15 Nu kan det som vi kallar en tvåvägskommunikationscykel fortsätta, som framgår av illustration B nedan: ILLUSTRATION B Joe Bill Joe' Bill' Här ser vi Bill originera en kommunikation. Bill säger: Hur är läget? Joe tar emot detta och svarar sedan som Joe', eller som orsak i andra hand: Jodå, för all del. Och detta svar bekräftas sedan när det tas emot av Bill '. I båda dessa illustrationer finner vi att i illustration A uttrycktes en bekräftelse av andrahandsorsaken av Joe' som en nick eller ett belåtet uttryck. Och återigen, i illustration B, bekräftas Joe's Jodå, för all del faktiskt av Bill' med en nick eller något uttryck som tillkännager att han tagit emot kommunikationen. Om både Joe och Bill är starka, tysta män då utelämnar de någon del av dessa cykler. Det mest uppenbara utelämnandet, och det som oftast förstås 15

16 som ett kommunikationsdröjsmål skulle vara om Joe i illustrationen A sade Hur mår du? och Bill sedan bara stod där utan att säga något. (Med kommunikationsdröjsmål menas den tid som förflyter från det att man har ställt en fråga fram till dess att personen som frågades besvarar denna specifika fråga.) Här ser vi att Joe orsakar en kommunikation och att Bill' underlåter att fortsätta cykeln. Vi vet inte och frågar inte efter, och vi är inte intresserade av om Bill som mottagarpunkt någonsin hörde det eller ej. Vi kan anta att han åtminstone var närvarande och att Joe talade högt nog för att höras och att Bills uppmärksamhet var någonstans i Joes närhet. I stället för att fortsätta med kommunikationscykeln står nu Joe kvar där med en ofullbordad cykel och får aldrig möjlighet att bli Joe'. Det finns flera sätt på vilka en kommunikationscykel inte skulle kunna fullbordas och dessa kan kategoriseras som: 1. Joe låter bli att skicka ut kommunikation, 2. Bill hör inte kommunikationen, 3. Bill' låter bli att svara på den kommunikation som tagits emot av honom, 4. Joe' underlåter att genom något tecken eller ord bekräfta att han har hört Bill'. Vi skulle kunna tillskriva olika anledningar till allt detta, men vårt syfte här är inte att tillskriva anledningar till varför de inte fullbordar en kommunikationscykel. Hela vårt syfte har att göra med icke-fullbordandet av denna kommunikationscykel. Låt oss nu i illustration A säga att vi i Joe har en person som tvångsmässigt och ständigt ger upphov till kommunikation. Detta vare sig han har någons uppmärksamhet eller ej, och vare sig dessa kommunikationer står i något samband med någon existerande situation eller ej. Vi finner att Joe i sin kommunikation sannolikt kommer att bemötas av en ouppmärksam Bill, som inte lyssnar på honom. Detta leder till en frånvaro av Bill' (som inte svarar) och därför en frånvaro av Joe ' (som aldrig bekräftar). Låt oss undersöka samma situation i illustration B. Här har vi hos Bill en origination av en kommunikation. Vi har samme Joe med ett tvångsmässigt utflöde. Bill säger: Hur mår du?, och cykeln fullbordas inte, eftersom Joe är 16

17 så upptagen av sin egen tvångsmässiga linje att han inte blir Joe' och aldrig ger Bill en chans att bli Bill ' och bekräfta. Låt oss nu ta en annan situation. Vi finner att Joe originerar kommunikationer och att Bill är en person som aldrig originerar kommunikationer. Joe är inte nödvändigtvis tvångsmässig när det gäller att originera kommunikationer, men Bill är hämmad när det gäller att originera kommunikationer. Vi finner att Joe och Bill, om de arbetar ihop, då hamnar i den här typen av aktivitet: Joe originerar en kommunikation, Bill hör den, blir Bill', svarar på den, och ger Joe en chans att bli Joe'. Detta går rätt så bra, men förr eller senare kommer det att köra ihop sig därför att de bryter mot tvåvägscykeln genom att Bill aldrig originerar några kommunikationer. En tvåvägskommunikationscykel skulle fungera på följande sätt: Joe som har originerat en kommunikation och har fullbordat den, kan sedan vänta på att Bill skall originera en kommunikation till Joe och på så sätt fullborda återstoden av tvåvägskommunikationscykeln. Bill originerar också en kommunikation, denna hörs av Joe, besvaras av Joe ' och bekräftas av Bill '. På så sätt får vi den normala kommunikationscykeln mellan två terminaler, ty i detta fall är Joe en terminal och Bill är en terminal, och kommunikationen kan ses flöda mellan två terminaler. Cykeln är beroende av att Joe originerar en kommunikation, Bill hör kommunikationen, Bill blir Bill' och besvarar kommunikationen, Joe' bekräftar kommunikationen, sedan originerar Bill en kommunikation, Joe hör kommunikationen, Joe' besvarar kommunikationen, och Bill ' bekräftar kommunikationen. Om de gjorde detta skulle de, oavsett vad de talade om, aldrig råka i gräl och skulle så småningom nå en överenskommelse, även om de vore fientligt inställda till varandra. Deras svårigheter och problem skulle klaras upp och de skulle ha ett gott förhållande till varandra. En tvåvägskommunikationscykel bryter samman när någondera av terminalerna låter bli att originera kommunikation när det är hans tur. Vi upptäcker att hela samhället har enorma svårigheter på det här området. De är så vana vid underhållning på burk och har blivit så hindrade att originera kommunikation, av föräldrar som inte kunde kommunicera, och av utbildning och andra orsaker, att människor blir mycket svaga, när det gäller att originera kommunikation. Att originera kommunikation är nödvändigt för att starta en kommunikation överhuvudtaget. 17

18 Därför finner vi att människor huvudsakligen talar om saker som tvingats på dem av yttre orsaker. De ser en olyckshändelse och de diskuterar den. De ser en film och de diskuterar den. De väntar på att en yttre källa skall ge dem anledning att samtala om något. Men med tanke på att båda är svaga på att originera kommunikation vilket också skulle kunna kallas att de har dålig fantasi finner vi att sådana människor, då de är beroende av yttre primärimpulser, är mer eller mindre tvångsmässiga eller hämmade i sin kommunikation, och därför ändrar samtalet snabbt riktning och kan sluta med en del anmärkningsvärda fientligheter eller felaktiga slutsatser. Låt oss anta att en bristande impuls att vara första orsak från Joes sida har lett honom till tvångsmässig kommunikation, och vi finner att han är så upptagen med att flöda ut att han aldrig har någon chans att höra någon som talar till honom, och om han ändå hörde dem skulle han aldrig svara dem. Bill, å andra sidan, kanske är så väldigt, väldigt, väldigt svag, när det gäller att vara första orsak (vilket vill säga svag på att originera kommunikation) att han aldrig ens övergår till att vara Bill ', eller om han gör det, aldrig för fram sina egna åsikter, och på så sätt bringar Joe mer och mer ur jämvikt, så att han mer och mer kommunicerar tvångsmässigt. Som du kan se av illustrationerna, kan en hel del nya och ovanliga situationer uppstå. Det kan vara frågan om tvångsmässigt svarande lika väl som hämmat svarande. En individ kan tillbringa hela sin tid med att ge svar, rättfärdiga eller förklara sak samma fast ingen primär kommunikation origineras till honom. En annan individ, t ex Joe ' i illustration A eller Bill ' i illustration B, kanske tillbringar hela sin tid med att bekräfta, även om ingenting kommit hans väg för att bekräftas. De vanligaste yttringarna, och de som man mest lägger märke till, är emellertid besatt och tvångsmässig origination, emottagande utan att svara, och att inte bekräfta svar. Och på dessa ställen kan vi upptäcka att flöden kör fast. 18

19 Eftersom det enda brottet i universum tycks vara att kommunicera, och eftersom det enda som kan rädda en person är att kommunicera, kan vi lätt förstå att det ofrånkomligt resulterar i en tilltrasslad kommunikation. Vad vi nu också bör förstå och vara mycket gladare för är att det nu kan lösas. Flöden kör fast på denna tvilling-kommunikationscykel, när det förekommer brist på: 1. Origination av kommunikation, 2. Mottagande av kommunikation, 3. Besvarande av given kommunikation, 4. Bekräftande av svar. På så sätt kan man se att det bara finns fyra delar, som kan bli problematiska, både i illustration A och i illustration B, oavsett det antal säregna yttringar som kan förekomma som ett resultat därav. 19

20 UTBILDNINGSÖVNINGAR I KOMMUNIKATION Nu när du har fått beståndsdelarna av kommunikation och dess formel, hur skall du då använda den här kunskapen? Hur tillämpar man i praktiken det du just har studerat beträffande kommunikationsformeln? Hur tillämpar man lagarna för kommunikation så ledigt och naturligt att de nästan verkar vara en del av en? Hur blir man, egentligen, effektiv när det gäller kommunikation? I Scientologin finns det övningar som gör att man kan förbättra sina kommunikationsfärdigheter. En övning är en inlärningsmetod där en person utför en procedur om och om igen för att bli riktigt bra på en färdighet. Dessa kommunikationsövningar, som kallas Utbildningsövningar eller TR-ar (förkortning för engelskans Training Routines), har att göra med de olika beståndsdelarna i kommunikationsformeln. TR-arna utvecklades ursprungligen för att öva Scientologi-studerande i teknisk tillämpning, eftersom det är viktigt att kunna kommunicera väl i den verksamheten. Alla kan emellertid i hög grad förbättra sin förmåga att bemästra kommunikationscykeln och därmed kommunicera bättre med andra genom att öva på varje del av kommunikationsformeln med dessa TR-ar. Genom att göra dessa övningar kommer du att lära dig hur du får din kommunikation förstådd av andra och hur du verkligen kan förstå vad andra säger till dig. Du kommer att lära dig hur man kan vara vad som ibland kallas för en god lyssnare, hur man styr en kommunikationscykel som man har med en annan person och hur man känner igen och rättar till misstag i andras kommunikationscykler. Dessa är alla ovärderliga färdigheter i det dagliga livet. Förmågan att kommunicera lätt och säkert är oumbärlig, oavsett vilket yrke man har eller vilka aktiviteter man håller på med. Man kan inte göra TR-arna ensam, utan man måste göra dem med hjälp av en annan person. De görs genom att man parar ihop sig med en annan person och gör övningarna tillsammans. Detta görs enligt ett rollbytessystem: när du gör en övning hjälper den andre personen dig att bli skicklig på den övningen. 20

21 Sedan byts ni om och du hjälper den andre personen medan han eller hon gör övningen. Åtgärden att hjälpa någon annan genom en övning kallas coachning. Övningen ger riktlinjer för rollen som både studerande och coach. När du övar på en övning kallas du studerande, och personen som hjälper dig komma igenom övningen kallas coach. Det spelar ingen roll om du börjar först och är studerande och din partner coach, eller vice versa. Ni turas båda om att vara studerande och coach, för att få varandra igenom övningarna. Genom att hjälpa varandra genom TR-arna med det här alternerade systemet, kan ni båda lära er att till fullo använda kommunikationscykeln. Så innan du ger dig i kast med att lära dig dessa TR-ar, leta reda på en annan person som du kan göra övningarna med, enligt det här rollbytessystemet för studerande och coach. Det är mycket viktigt att både du och din partner läser igenom och förstår övningarna innan ni börjar öva på dem. Efter övningarna följer ett avsnitt som förklarar hur man coachar någon korrekt. Detta bör också noggrant studeras och förstås innan man börjar med övningarna, eftersom coachning är en mycket exakt procedur. Det är viktigt att coachningen görs korrekt för att man skall få den bästa möjliga behållningen av TR-arna. Varje TR har ett nummer och ett namn, vilket helt enkelt är en beteckning som man använder när man hänvisar till dem. Kommandona är de muntliga direktiv som används när man börjar, håller på med och avslutar övningen under coachningen, och de frågor eller yttranden som görs medan man gör TR-en. Varje övning talar också om hur man skall sitta. Den speciella kommunikationsfärdighet som man eftersträvar på varje TR uttrycks under dess syfte. Viktigt i övningen talar om hur man skall göra övningen och anger vad som är viktigt att tänka på när man coachar. 21

22 Vad man säger ingår i en del av övningarna för att visa hur de olika kommandona eller frågorna används under övningen. Vad man säger anger helt enkelt övningens speciella terminologi. När övningarna görs, omsorgsfullt och exakt enligt anvisningarna, leder de till framgångsrik kommunikation för alla. Gör på följande: sätt: 1. Läs igenom alla övningar på följande sidor samt avsnittet Coachning. 2. Leta reda på någon som kan fungera som din partner så att ni kan få varandra igenom övningarna. 22

23 3. Få din partner att läsa igenom alla övningar och avsnittet Coachning. 4. Bestäm vem av er som först skall vara coach. 5. Börja sedan på den första TR-en! 23

24 Nummer: TR 0 Att vara där Namn: Att vara där. Kommandon: Coachen säger Börja för att börja övningen. Coachen använder sig av Slut för att avsluta övningen eller för att påpeka ett fel för den studerande. Exempel: Den studerande somnar; coachen säger: Slut. Du somnade. Börja. I den här och alla andra övningar säger coachen Godkänt, när den studerande har uppnått syftet för övningen. I den här övningen förekommer ganska lite coachning men något lite behövs. Coachen börjar övningen och låter den studerande hålla på med den tills han blir godkänd. Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd omkring en meter. Den studerande blundar. TR 0 ATT VARA DÄR Syfte: Att träna den studerande att vara där obesvärat. Avsikten är att få den studerande i stånd att obesvärat vara där, i en position en meter framför en annan person, att vara där och inte göra någonting annat än att vara där. För att kunna börja en kommunikation måste man vara på en plats från vilken man kan kommunicera. Om man inte är där kommer man inte att kunna börja en kommunikation korrekt. Att vara där är ett krav för bra kommunikation; det är inte märkvärdigare än så. Den studerande blundar i den här övningen för att göra det lättare att vara där, som det första steget. När man blundar har man inte det ytterligare kravet att konfrontera en annan person, utan kan helt enkelt vänja sig vid att vara där på ett avspänt sätt. 24

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

TEMA: Precision Recruitment. Fel, fel, fel? SÅ REKRYTERAR DU RÄTT. 20 minuter räcker INTERVJUN SOM GER RESULTAT

TEMA: Precision Recruitment. Fel, fel, fel? SÅ REKRYTERAR DU RÄTT. 20 minuter räcker INTERVJUN SOM GER RESULTAT ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 2 Fel, fel, fel? SÅ REKRYTERAR DU RÄTT 20 minuter räcker INTERVJUN SOM GER RESULTAT TEMA: Precision Recruitment AFFLUENCE 2 Affluence [ æflʊəns]:

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

Del 3 av Bo Simonsson

Del 3 av Bo Simonsson Del 3 av Bo Simonsson Jag hade flyttat till Göteborg för bara några månader sedan men hade börjat knyta vissa kontakter och hade ett begynnande socialt umgänge. Jag flyttade till Kungsladugård, en mycket

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer