Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B"

Transkript

1 SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B

2 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör utsätts för modifieringar eller används på annat sätt än det som beskrivs i den här texten kan detta leda till att du eller din omgivning utsätts för skadlig strålning. Risken för ögonskador ökar om optiska verktyg används i produkten. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Den här produkten är klassad som en klass 1-laser enligt IEC A2:2001. Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i R&TTE-direktivet med en sladd som är kortare än tre meter. Använd inte sladdar som är längre än tre meter. Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribuerad i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Epileptiska anfall framkallade av ljus Om du lider av epileptiska besvär eller har drabbats av epileptiskt anfall ska du rådgöra med läkare innan du spelar. Vissa personer kan drabbas av irritation i ögonen, förändrad synförmåga, migrän, muskelryckningar, krampanfall, tillfällig medvetslöshet eller förvirring när de utsätts för blinkande eller flimrande ljus eller andra ljusintryck från en teveskärm eller när de spelar tevespel. Om du upplever något av symtomen ovan medan du spelar ska du omedelbart sluta spela och ta kontakt med en läkare. Sluta omedelbart att spela om du upplever något av följande symtom Om du drabbas av ovanstående symtom eller huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, åksjukeliknande symtom eller om du känner obehag eller smärta i någon del av kroppen som ögon, öron, händer, armar eller fötter ska du omedelbart sluta spela. Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård. Radiovågor Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinsk apparatur (exempelvis pacemakers), vilket kan leda till funktionsstörning och i värsta fall kroppsskador. Om du har pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska du rådgöra med din läkare eller utrustningens tillverkare innan du använder funktioner för trådlöst nätverk. Använd inte trådlösa nätverksfunktioner på följande platser: Områden där användning av trådlösa nätverk är förbjuden, som sjukhus. Följ alltid vårdinrättningars bestämmelser när du befinner dig på deras område. I närheten av brandlarm, dörrar med automatisk öppningsfunktion och annat slags automatiserad utrustning.

3 Systemprogramvara Programvaran i systemet omfattas av en begränsad licens från Sony Computer Entertainment Inc. Mer information finns på Om nationell exportlagstiftning Produkten kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste till fullo åtlyda all sådan och annan applicerbar lagstiftning samt andra bestämmelser som kan appliceras på den här produkten. SV VARNINGAR 3

4 4 Innehållsförteckning VARNINGAR... 2 Försiktighetsåtgärder... 5 Onlineinformation om PS3 -systemet XMB (XrossMediaBar)-menyn Delarnas namn Att komma igång Sammankoppling Att genomföra installationsproceduren för systemets programvara Inställningar för videoutdata från PS3 -systemet Koppla in digital ljudutrustning...20 Att sätta på och stänga av PS3 -systemet Använda den trådlösa handkontrollen Att spela upp material Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD Att spela upp material från USB-utrustning...25 Filformat som kan spelas upp eller visas...25 Att spela spel Spelkompatibilitet...26 Att spela spel...26 Handkontroll-inställningar...26 Sparade data för spel i PlayStation 3-format...26 Sparade data för spel i PlayStation -format...27 Nätverksinställningar Nätverksanslutning med sladd...29 Trådlös nätverksanslutning...29 Anpassade inställningar Att ansluta till Internet Att använda webbläsaren...32 Att läsa användarhandboken...32 Att skapa ett användarkonto på PlayStation Network...32 Uppdateringar för PS3 -systemet Att använda tangentbordet på skärmen Föräldrakontroll Att byta ut hårddisken Säkerhetskopiering...36 Att ta ut hårddisken Att byta ut hårddisken...38 Att installera systemets programvara på nytt...39 Att återställa säkerhetskopierade data...40 Att återställa PS3 -systemet Innan du gör dig av med eller flyttar PS3 -systemet Innan du söker service Detaljerad beskrivning GARANTI Upphovsrätt och varumärken... 53

5 Försiktighetsåtgärder Säkerhet Vid utformningen av denna produkt har ytterst stor vikt lagts vid säkerhetsaspekten. Trots detta kan alla elektriska apparater vid felaktig användning innebära brandfara, risk för elektriska stötar eller personskador. För att garantera ett riskfritt användande ber vi dig följa dessa riktlinjer: Ta hänsyn till alla varningar, säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner. Kontrollera regelbundet att nätsladden inte är skadad och att det inte har samlats damm runt stickkontakten eller i väggkontakten. Sluta använda produkten, dra ut nätsladden ur väggen och koppla ur övriga sladdar omedelbart om produkten beter sig onormalt, ger ifrån sig konstiga ljud, luktar märkligt eller blir för varm för att hantera. Kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation 3. Användning och hantering Använd produkten i väl upplysta omgivningar och håll ett ordentligt avstånd till teveskärmen. Undvik att använda PS3 -systemet under alltför lång tid i sträck. Ta en paus på 15 minuter efter varje speltimme. Undvik att spela när du är trött eller behöver sova. Sluta omedelbart att använda systemet om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du använder den trådlösa handkontrollen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta en läkare. Om du upplever något av följande hälsomässiga problem ska du omedelbart sluta använda systemet. Om symtomen kvarstår bör du söka läkarvård. Yrsel, illamående, trötthet eller åksjukeliknande symtom. Obehag eller smärta i någon kroppsdel, som ögon, öron, händer eller armar. Håll systemet och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Anslut inga andra sladdar än en USB-kabel när systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken). Ta inte på systemet eller de anslutna sladdarna och tillbehören under åskväder. Använd inte systemet eller dess tillbehör i närheten av vatten. Låt inte vätska, damm eller andra främmande föremål komma in i systemet eller dess tillbehör. Vidrör inte systemets eller tillbehörens kontakter inuti eller på strömförande delar av metall. Utsätt inte systemet och dess tillbehör för damm, rök eller ånga. Placera inte heller systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. Utsätt inte systemet eller dess tillbehör för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. Placera inte systemet eller dess tillbehör på underlag som är instabilt, som lutar eller som utsätts för vibrationer. Placera inte systemet på annat sätt än i vertikalt eller horisontellt läge. När systemet placeras i vertikalt läge ska ett vertikalt ställ anpassat för systemets modell användas. (Säljs separat.) Flytta inte heller på systemet medan det är påslaget. Var försiktig när du flyttar systemet. Om du inte har ett ordentligt grepp kan du tappa det, med skador på systemet, andra föremål eller i värsta fall personskador som följd. Flytta inte på systemet när det sitter en skiva i. Skakningarna kan leda till att skivan repas eller att systemet skadas. Stäng inte av systemet medan data sparas på hårddisken eller läses in. Stå inte på systemet och ställ inga föremål på det. Kläm inte in systemet mellan andra föremål eller annan utrustning. Placera inte systemet eller dess tillbehör på golvet eller på ett annat ställe där någon kan snubbla över dem. Ha inte kroppslig kontakt med systemet och andas inte in luft från systemets lufthål under längre tid medan systemet används. För lång kontakt kan under sådana förhållanden ge upphov till brännskador, trots förhållandevis låga temperaturer. SV Försiktighetsåtgärder 5

6 Försiktighetsåtgärder 6 När systemet kopplas till en plasmaskärm eller en projektionsteve* bör du inte låta en stillbild visas på teven under en längre tid, eftersom detta kan lämna permanenta spår på skärmen. * Gäller inte LCD-skärmar. Föräldrar uppmanas hålla koll på och vägleda sina barn när de är ute på nätet för att se till att de använder Internet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Mer information finns på Säkerhetsinformation när du använder trådlös handkontroll DUALSHOCK 3* Använd inte vibrationsfunktionen om du har någon sjukdom eller skada på skelett, leder eller muskler i händer eller armar. Om du har en sådan sjukdom eller skada ska du inte spela spel där en trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 används om du inte har satt vibrationsfunktionen på [Av]. Tänk på följande när du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor. Om handkontrollen träffar någon eller något kan detta orsaka skada. Se till att du har tillräckligt med plats omkring dig innan du använder rörelsedetektorn. Håll ordentligt i den trådlösa handkontrollen så att den inte glider ur ditt grepp och skadar någon eller något. När du använder den trådlösa handkontrollen med en USB-kabel ska du se till att kabeln inte kan träffa personer eller föremål. Dra inte heller ut kabeln ur PS3 -systemet medan du spelar. * Denna information gäller även andra handkontroller. Lufthål Blockera inte lufthålen. För att ventilationen ska fungera bra ber vi dig följa dessa riktlinjer: Placera systemet minst 10 cm från en vägg. Lägg inte systemet på en matta med långa textilfibrer. Placera det inte heller där det är för ont om utrymme. Täck inte över systemet med tyg. Se till att lufthålen inte täpps igen av damm. Hantering av nätsladden Kontrollera regelbundet om nätsladden är skadad. Om den är skadad ska du omedelbart sluta använda den och kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer PlayStation 3. Använd endast den medföljande nätsladden. Utför inga modifieringar på sladden. Ta inte på nätsladdens kontakt om du är blöt om händerna. Skydda nätsladden så att den inte ligger så att folk kliver på den och så att den inte kläms åt. Var särskilt uppmärksam i närheten av kontakter, förlängningssladdar och där sladden sitter i systemet. Placera inga tunga föremål på sladden. Lägg inte nätsladden i närheten av en värmekälla och se till att den inte utsätts för hetta i allmänhet. Se till att inte damm eller liknande samlas kring strömuttaget. Innan du kopplar in nätsladden i systemet och i uttaget ska du kontrollera att det inte finns damm eller liknande i eller på eluttaget, stickkontakten, strömuttaget på systemets baksida eller kontakten som kopplas in där. Har någon kontakt blivit smutsig ska den torkas av med en torr tygtrasa innan den ansluts. Koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör eller flyttar systemet och även när du inte avser att använda systemet under en längre tid. När du drar ur sladden ska du ta tag i själva kontakten och dra rakt ut från uttaget. Dra aldrig genom att hålla i sladden och dra inte heller ut kontakten snett. Anslut inte nätsladden till en spänningsomvandlare eller en växelriktare. Om nätsladden kopplas till en spänningsomvandlare avsedd för resor eller en växelriktare avsedd för användning i bil kan värme alstras i systemet som kan leda till brännskador eller till att systemet går sönder.

7 Plocka aldrig isär eller bygg om systemet eller dess tillbehör Använd PS3 -systemet och dess tillbehör i enlighet med instruktionerna i produktdokumentationen. Användare är inte berättigade att öppna eller modifiera systemet, dess tillbehör eller dess kretsar. Om systemet modifieras utan auktorisering slutar garantin att gälla. Det finns inga komponenter i PS3 -systemet som kan åtgärdas av användaren själv. Dessutom löper man risk för att utsättas för laserstrålning och elektriska stötar om systemet öppnas. Nätverk En bredbandsanslutning till Internet behövs för att kunna upprätta en nätverksanslutning. Eventuella avgifter för anslutningen är användarens ansvar. Vill du veta mer kan du läsa i kontraktet för anslutningen eller kontakta Internetleverantören. Använd bara Ethernet-sladd kompatibel med nätverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. Använd inte en vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar än de ovan nämnda. Om fel slags sladd används kan detta leda till att mer elektrisk ström än nödvändigt flödar genom LAN-uttaget, vilket kan resultera i för hög värme, brandfara eller att systemet slutar fungera. Trådlös nätverksfunktion Radiofrekvensomfånget 2,4 GHz som den här produkten utnyttjar för trådlös nätverkskommunikation används även av annan utrustning. Systemet har utformats för att inte störa annan utrustning som använder samma frekvensomfång. Dock kan störning från annan utrustning ibland leda till nedsatt överföringshastighet, förkortad räckvidd eller till att anslutningen plötsligt bryts. När PS3 -systemets avsökningsfunktion används för att hitta en anslutningspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan anslutningspunkter som inte är ämnade för allmän användning komma att visas. Du får endast ansluta dig till anslutningspunkter som du har fått tillåtelse att använda eller anslutningspunkter som är ämnade för allmän användning. Kondens Om systemet eller skivan förs direkt från kalla till varma omgivningar kan fukt kondenseras på linsen inuti systemet eller på skivan. Det kan leda till att systemet inte fungerar som det ska. Ta i så fall ur skivan, stäng av systemet och koppla ur nätsladden. Sätt inte i skivan igen förrän fukten har avdunstat (vilket kan ta flera timmar). Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation 3. Rengöring Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör systemet eller de anslutna tillbehören. Yttre ytor (plasthöljet på systemet och den trådlösa handkontrollen) Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad. Torka med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte insektsgifter eller andra flyktiga medel. Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier. SV Försiktighetsåtgärder 7

8 Försiktighetsåtgärder Lufthål När damm samlas i lufthålen tas detta bort med en svag dammsugare. Kontakter Använd inte systemet om kontakterna eller nätsladden är smutsiga. Då kan nämligen strömöverföringen störas. Ta bort smutsen med en torr tygtrasa. Rengöring Rengör skivorna med en mjuk tygtrasa med lätta rörelser från mitten och utåt. Använd inga lösningsmedel, skivrengöringsmedel, sprej mot statisk elektricitet eller andra kemikalier då detta kan skada skivan. Skivor Angående kompatibilitet Vissa media kan ha regionala eller territoriella begränsningar och därför inte fungera på ditt system. Se förpackningen för mer information. Hantering Ta inte på skivytan när du hanterar en skiva utan håll den i stället i kanterna. Sätt inte fast papper eller tejp på skivor och skriv inte heller på dem. Fingeravtryck, damm, smuts och repor på en skiva kan förvränga bilden och försämra ljudkvaliteten. Hantera alltid skivor varsamt och kontrollera att de är rena innan du använder dem. Förvaring Utsätt inte skivor för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. När en skiva inte ska användas på ett tag bör den försvaras i sitt fodral. Att stapla skivor utan fodral ovanpå varandra eller lägga dem lutade mot något eller stående kan leda till att de böjs. 8

9 SV Försiktighetsåtgärder 9

10 Onlineinformation om PS3 -systemet I den här bruksanvisningen förklaras hårdvarufunktioner och ges grundläggande information om hur PS3 -systemet installeras och används samt varningar och försiktighetsåtgärder för ett säkert och riktigt handhavande av systemet. Följande information finns också tillgänglig via Internet. Användarhandbok online: eu.playstation.com/manuals I användarhandboken finns detaljerad information om användning av PS3 -systemet. Uppdateringar av systemprogramvaran Här finns den senaste informationen om uppdateringar av systemprogramvaran. Officiell webbplats för PlayStation 3 På den officiella webbplatsen för PlayStation 3-produkter finns den senaste informationen om mjukvara och tillbehör. Support På den officiella webbplatsen för support för PlayStation -produkter finns de senaste frågorna och svaren om din produkt. Vänner Chatta och skicka meddelanden PlayStation Network Använd PlayStation Network-tjänster Nätverk Anslut till Internet Spel Spela spel Video 10 Kontrollera att du har följande utrustning. Om något saknas bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation 3. PlayStation 3-systemet Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 Tryckt material AV-adapterkontakt (SCART) Nätsladd AV-kabel USB-kabel Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i detta dokument kan skilja sig från de som medföljer PS3 -systemet, beroende på vilken version av systemprogramvaran som används. Spela film Musik Spela musik Foto Visa bilder Inställningar Ändra inställningar för PS3 systemet Användare Välj användare som kan logga in på PS3 -systemet

11 Kategori XMB (XrossMediaBar)-menyn PS3 -systemet använder sig av ett användargränssnitt som heter XMB (XrossMediaBar). 1 Välj en kategori med - eller -knappen. SV Menyval 2 3 Välj menyval med - eller -knappen. Tryck på -knappen för att bekräfta valet. Riktningsknappar: Används för att markera kategorier/menyval på skärmen -knapp: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen PS-knapp: Visar XMB -menyn Används för att sätta på/stänga av systemet Genom att markera en ikon och trycka på -knappen visas alternativmenyn. Genom att trycka på -knappen medan material spelas upp visas kontrollpanelen. -knapp: Bekräftar det aktuella valet -knapp: Avbryter Ikoner Alternativmenyn Kontrollpanelen 11

12 Delarnas namn Systemets framsida/baksida Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 Portindikatorer USB-kontakt Skivplats L2-knapp L1-knapp R2-knapp R1-knapp WLAN-åtkomstindikator Lampa för hårddiskåtkomst USB-kontakter Strömbrytare Utmatningsknapp Riktningsknappar -knapp -knapp -knapp -knapp LAN-uttag HDMI OUT-uttag Vänsterspak/ L3-knapp* SELECT-knapp (knapp för val) Högerspak/ R3-knapp* START-knapp PS-knapp 12 Varning Lufthål Strömuttag AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag Placera inte systemet i ett stängt skåp eller andra platser där värme lätt ansamlas. Det kan leda till att systemet överhettas, vilket kan orsaka eldsvåda, personskada eller att systemet inte fungerar som det ska. Om systemets interna temperatur förhöjs kommer strömindikatorn att blinka rött och grönt. I det läget ska systemet stängas av ( sid. 21) och inte användas på en stund. Efter att systemet har svalnat, flytta det till en plats med god ventilering innan det används igen. * När vänsterspaken eller högerspaken trycks ned fungerar de som L3- respektive R3-knapparna. Tänk på Placera inte systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. Flytta inte på systemet när strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken eller blinkar. Skakningarna kan leda till att data går förlorade eller skadas och till att systemet skadas. Tips När systemet ställt i stående position ska ett vertikalt ställ användas (säljs separat).

13 Att komma igång Sammankoppling HDMI OUT-uttag AV MULTI OUT-uttag Anslut systemet till en TV Vilket som helst av följande tillvägagångssätt kan användas för att ansluta systemet till en TV. SD-upplösning (Standard Definition) AV MULTI OUT-uttag AV-kabel Euro-AV Connector TV SV Att komma igång HD-upplösning (High Definition) - AV-komponentkabel AV MULTI OUT-uttag AV-komponentkabel (säljs separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R TV HD-upplösning (High Definition) - HDMI TM Om bilden inte visas på TV:n Om du byter kabeltyp för anslutning av systemet till en TV kan det leda till att bilden inte visas på TV:n. Stäng i så fall av systemet och sätt på det igen genom att trycka på strömbrytaren i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till SD-upplösning (Standard Definition). HDMI OUT-uttag HDMI-kabel (säljs separat) TV Tips Mer information om olika slags kabel för video och bildlägen som stöds finns i avsnitten Inställningar för videoutdata från PS3 -systemet ( sid. 16) och Olika slags kabel för video ( sid. 17). Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. Mer information finns i avsnittet Koppla in digital ljudutrustning ( sid. 20). 13

14 Att komma igång Anslut en Ethernet-kabel (säljs separat) Anslut systemet till Internet med hjälp av en Ethernet-kabel. LAN-uttag Strömuttag Tips Du kan använda en trådlös nätverksanslutning för att ansluta till Internet utan en Ethernet-kabel. Läs mer i avsnittet Nätverksinställningar ( sid. 28). Varning Anslut inte vanlig telefonsladd eller andra sladd- eller kabeltyper som inte är kompatibla med systemets LAN-uttag, eftersom det kan leda till hög temperatur, brandrisk och att systemet slutar fungera som det ska. Anslut nätsladden När nätsladden har anslutits till ett eluttag lyser strömindikatorn på PS3 -systemet med ett fast rött sken ( sid. 21). Beroende på land och område kan eluttaget se annorlunda ut än på bilden. Varning Anslut inte systemets nätsladd till ett eluttag förrän alla andra sladdar är inkopplade. 14

15 Att genomföra installationsproceduren för systemets programvara 5 Justera grundläggande inställningar. När systemet slagits på ska grundläggande inställningar justeras. SV 1 Sätt på TV:n och ställ in TV:ns videoingång så att den passar den kontakt som används för att ansluta till PS3 -systemet. 2 Tryck på strömbrytaren. Strömindikatorn lyser nu grönt och bild visas på TV-skärmen. Strömindikator Strömbrytare 3 Anslut den trådlösa handkontrollen till systemet med en USB-kabel. 4 Tryck på PS-knappen på handkontrollen. Handkontrollen identifieras av systemet. När detta är klart visas skärmen för den första inställningen. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in språk, tidszon, datum, tid och användarnamn. Skärmen för att förbereda anslutning till Internet visas. När systemet ansluts med en Ethernet-kabel väljs grundinställningarna automatiskt om du följer instruktionerna på skärmen. När systemet ansluts via ett trådlöst LAN följer du instruktionerna i avsnittet Trådlös nätverksanslutning ( sid. 29) för att förbereda anslutningen. När du är klar med inställningarna visas XMB -menyn ( page 11) på TV-skärmen. Tips När systemet ansluts till TV:n med en HDMI-kabel visas en skärm för att ändra upplösningen för videoutdata medan du gör den första inställningen. Om du väljer [Ja] på skärmen och sedan trycker på -knappen väljs den optimala upplösningen automatiskt. Mer information om hur du matar in text finns i avsnittet Att använda tangentbordet på skärmen ( sid. 34). De grundläggande inställningarna kan ändras under (Inställningar) eller (Användare). Mer detaljer hittar du i användarhandboken online (tillgänglig från: eu.playstation.com/manuals). Att komma igång 15

16 Att komma igång Bild från PS3 -systemet PS3 -systemet kan ge bild i två olika slags upplösning: HD och SD. Läs bruksanvisningen till TV:n du använder för att ta reda på vilka videolägen som stöds. HD (High Definition) SD (Standard Definition) Videoläge * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Bildformat 16:9 16:9 16:9 * 1 Siffran anger antalet horisontella linjer som bilden är uppbyggd av. Ett i står för interlaced (sammanflätad) och ett p står för progressive scan (progressiv). Den progressiva, icke sammanflätade tekniken ger bild av hög kvalitet med minimalt flimmer. * 2 Det här läget visas i systemet under benämningen [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skillnader i upplösning HD-skärm SD-skärm 16

17 Olika slags kabel för video Upplösningen på bilden på TV:n varierar beroende på TV:ns kontakter och på vilken typ av kabel som används. Välj en kabel som passar den TV du använder. Kabeltyp Kontakt på TV:n Tillgängliga videolägen*¹ HDMI-kabel*² (säljs separat) HDMI IN-uttag 1080p / 1080i / 720p / 576p AV-komponentkabel (säljs separat) VIDEO IN-komponentuttag COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 SV Att komma igång S VIDEO-kabel (säljs separat) S VIDEO IN-uttag S VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (medföljer) VIDEO IN-uttag (komposit) VIDEO L-AUDIO-R 576i* 3 AV-kabel (medföljer) AV-adapterkontakt (SCART) (medföljer) AV-adapteruttag (SCART) 576i* 3 * 1 Beroende på TV:n och på materialet som spelas upp kan vissa videolägen ibland ej vara tillgängliga. * 2 Anslut systemet till en TV med en HDMI-kabel (säljs separat). En HDMI-kabel kan överföra både bild och ljud av digital kvalitet. * 3 Videoinställningarna på systemet kommer att visas som [Standard (PAL)]. 17

18 Att komma igång Att ändra inställningarna för videoutdata Beroende på den typ av kablar och kontakter som används kan PS3 -systemets inställningar för videoutdata behöva ändras för att visa HD-upplöst bild på en TV ( sid. 16). Om bilden inte visas Byt TV:ns videoingång så att den passar den kontakt som används för att ansluta till systemet. Stäng av systemet och sätt på det igen genom att trycka på strömbrytaren i minst fem sekunder (tills systemet piper två gånger). Inställningen för videoutdata återställs då till SD-upplösning (Standard Definition). 3 Bekräfta valet och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta ändringen. 4 Bekräfta inställningarna, välj [Ja] och tryck sedan på -knappen. Om du ändrade kontakten i steg 2 visas en skärm där du kan bekräfta inställningarna. 1 Välj (Inställningar) (Skärminställningar) [Inställningar för videoutdata] och tryck sedan på -knappen. 2 Välj den kontakt ( sid. 17) som används på TV:n och tryck sedan på -knappen. 5 Välj de upplösningar som stöds av TV:n och tryck sedan på -knappen. Den upplösning som visas på TV:n varierar beroende på vilken kontakt och vilken typ av kabel som används ( sid. 17). Den högsta upplösningen du väljer används för videoutdata. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2 visas eventuellt inte den här skärmen. 18 Om du väljer [HDMI] kan du välja mellan [Automatisk] eller [Anpassad] på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja [Automatisk], vilket innebär att inställningarna för videoutdata ställs in automatiskt. Om du väljer [AV MULTI / SCART] måste du välja utgående signal på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekräfta inställningarna, välj [Ja] och tryck sedan på -knappen. Beroende på vilken kontakt du valde i steg 2 och de upplösningar du valde i steg 5, visas eventuellt inte den här skärmen. 9 Ändra inställningarna för ljudutdata. Fortsätt med att ändra inställningarna för ljudutdata. Anpassa inställningarna till den TV eller ljudenhet som används. SV 7 Välj TV-typ och tryck sedan på -knappen. Om du valde [Standard (PAL)] eller [576p] i steg 5 visas en skärm där du kan välja TV-bildens storlek. Anpassa inställningen efter den TV som används. Om du valde [720p] eller en högre upplösning i steg 5 ställs TV-typen automatiskt in på 16:9 och skärmen för val av TV-skärmens storlek visas inte. 8 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Inställningarna för videoutdata sparas i systemet. Om du väljer [HDMI] kan du välja mellan [Automatisk] eller [Manuell] på nästa skärm. Du bör i de flesta fall välja [Automatisk]. Om du använder en annan kabel än en HDMI-kabel för ljudutmatningen från TV:n väljer du [Kontakt för ljudindata/scart/av MULTI]. Om du använder en optisk digital kabel för ljudutmatningen väljer du [Digitala utdata (optiska)] och väljer utdataformat på nästa skärm. 10 Bekräfta inställningarna och tryck sedan på -knappen. Tips Inställningarna för ljudutdata sparas i systemet. Du kan ändra inställningarna för ljudutdata under (Ljudinställningar) [Inställningar för ljudutdata]. (Inställningar) Att komma igång 19

20 Att komma igång Koppla in digital ljudutrustning Du kan ansluta utrustning med stöd för digitalt ljud, som ett hemmabiosystem eller liknande. Exempel på anslutning av ljudanläggning En HDMI-kabel eller optisk digital kabel kan användas för att ansluta en ljudanläggning till PS3 -systemet. Ljud från PS3 -systemet De kanaler som stöds kan variera beroende på vilken kontakt som används. HDMI-kabel Optisk digital kabel PS3 -systemets ljudutgångar Kanaler som kan användas 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-uttag DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag HDMI OUT-uttag HDMI-kabel (säljs separat) Optisk digital kabel för ljud (säljs separat) Tips När du ansluter digital ljudutrustning går du till (Inställningar) (Ljudinställningar) [Inställningar för ljudutdata] och ändrar inställningarna så att de passar utrustningen. För att få ljud genom flera utgångar samtidigt, gå till (Inställningar) (Ljudinställningar) [Multi-ljudutdata] och välj alternativet [På]. Såväl ljud som bild överförs via HDMI-kabeln. Om både TV:n och ljudanläggningen har HDMI-anslutning kan TV-bilden överföras via ljudanläggningen. Om något tillbehör är anslutet till PS3 -systemet med en HDMI-kabel, bör du inte stänga inte av det så länge systemet är på (strömindikatorn lyser med ett fast grönt sken), eftersom det kan orsaka förvrängda eller onormala ljud. HDMI-kabel (säljs separat) Digital ljudanläggning Videokabel till TV:n som används ( sid. 17) TV TV 20

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation 4-290-283-31(2) Bruksanvisning Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186 2011 Sony Corporation VARNING Minska risken för brand och elchock genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Öppna inte

Läs mer