SKILLS FINLAND STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR"

Transkript

1 SKILLS FINLAND STRATEGISKA LINJEDRAGNINGAR Skills Finland rf Styrelsen

2 Inledning Skills Finland 2020 strategiska linjedragningar har godkänts vid föreningens ordinarie möte den Strategin kompletterades vid det ordinarie mötet den gällande följande kapitel, 6: Kärnverksamhetens strategiska målbilder, 7: Organisation och förvaltning, 8: Finansiering och 9: Partnerskap. I dokumentet beskrivs verksamhetsomgivningen som den var när utarbetandet av strategin påbörjades år FÖRENINGENS SYFTE OCH UPPGIFTER SAMT KÄRNVERKSAMHET Enligt reglerna har föreningens som syfte att främja yrkesutbildning och att göra yrkesskicklighet mera uppskattad och känd i samhället inlärningsresultaten inom yrkesutbildning de studerandes intresse att ständigt utveckla sin yrkesskicklighet de studerandes intresse för självständig företagaranda. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att följa yrkesutbildningens situation och yrkesskicklighetens uppskattning i samhället samt genom att ta initiativ och ge förslag gällande dessa frågor genom att ge arrangörsrättigheter till de årligen återkommande Mästareyrkesskicklighetstävlingarna och genom att i Finland arrangera internationella yrkeskicklighetstävlingar för ungdomar. 2

3 genom att sända Finlands ungdomsyrkeslandslag till internationella tävlingar, stödja dessa ungdomars träning och deras deltagande i yrkesskicklighetstävlingar genom utdelning av understöd och stipendier genom att bedriva kommunikations- och publikationsverksamhet inom det egna verksamhetsområdet. Föreningen strävar inte efter att bedriva vinstbringande verksamhet eller på annat sätt erhålla ekonomiska fördelar, verksamheten får heller inte på annat sätt i huvudsak vara ekonomisk. Till föreningens kärnverksamhet hör: Nationella yrkesskicklighetstävlingar Mästare MästarePLUS Mästare9 Internationella yrkesskicklighetstävlingar WorldSkills Abilympics EuroSkills Mästarträning och yrkeslandslaget Utbildning för tävlings- och träningsexperter Kommunikation, forsknings- och utvecklingsverksamhet, publikationer. Föreningen representerar Finland i organisationerna WorldSkills International (WSI), International Abilympics Federation (IAF) och WorldSkills Europe (WSE). 2. VERKSAMHETENS UTGÅNGSPUNKTER Med hjälp av yrkesskicklighetstävlingar görs ett långsiktigt arbete för att främja finländsk yrkesskicklighet och uppskattningen av dem samt att öka yrkesutbildningens dragningskraft. Det tävlingssystem för yrkesskicklighetstävlingar, inklusive både nationella och internationella tävlingar, samt tillhörande tränings- och utbildningssystem och 3

4 stödfunktioner som föreningen byggt upp och administrerar är väletablerade, fungerande och erkända. Tyngdpunkten för föreningens verksamhet har allt mer förflyttats från att bygga upp tävlingssystemet och förverkligandet av tävlingarna till att förbättra kvaliteten på verksamheten och att främja yrkesutbildningens kvalitet och innovationsverksamhet. Yrkesutbildningens dragningskraft har ökat i jämn takt under hela 2000-talet. År 2008 var det för första gången fler förstahandssökande till yrkeutbildning än till gymnasieutbildning. I den gemensamma ansökan våren 2012 deltog sökande varav ansökte om plats inom yrkeutbildning och inom gymnasieutbildning. I föreningens verksamhet betonas särskilt studiehandledningens roll. Arbete görs för att upprätthålla yrkesutbildningens dragningskraft. Målsättningen är också att få ungdomarnas egna utbildningsdrömmar och arbetslivets och samhällets kunskapsbehov att mötas ännu bättre. Föreningens verksamhet stödjer regeringsprogrammets målsättningar, särskilt målet att nå och hållas kvar på den internationella toppen för yrkesskicklighet. I föreningens strategi betonas betydelsen och utvecklandet av yrkesskicklighet som viktig grund för konkurrenskraft, framgång och uppskattning. Dagens globala värld förutsätter allt mer internationellt samarbete och internationella arbetssätt. Ett internationellt samarbete är en förutsättning för att främja finländskt toppkunnande. 3. VERKSAMHETSOMGIVNING 3.1. Ekonomiska utsikter I finansministeriets konjunkturöversikt (1/ ) beräknar man att BNP-tillväxten år 2012 är 1,0 %, år ,2 % och år ,1 %. Prognosen bygger på antagandet att krisen i euroområdet inte förvärras ytterligare och att inga nya arrangemang blir nödvändiga inom valutaområdet. Den finländska exporten förutspås en uppgång först år 2013 då den internationella efterfrågan återhämtat sig och världshandeln förstärks. Exportökningen beräknas bli mindre än en halv procent år År 2013 kommer exportökningen att tillta till ca 2,5 % och år 2014 kommer exporten redan att öka med ca 5 %. 4

5 Totalproduktionen uppnår nivån för sin förra höjdpunkt, som inföll i slutet av 2007, först under Problemen inom industrin fortsätter och produktionen kommer under prognosperioden inte att uppnå den toppnivå som rådde före recessionen. Den offentliga ekonomin har fortfarandet ett underskott år 2012 och den avtagande ekonomiska tillväxten kommer att framför allt drabba statsfinansernas finansiella ställning. Regeringens anpassningsåtgärder kommer att förstärka den offentliga ekonomin från och med år För att stabilisera den offentliga ekonomin krävs kostnadsinbesparningar också inom yrkesutbildningen. Anpassningsåtgärderna minskar på mängden studerande och skär ner anslagen för utbildning inom den yrkesinriktade grundutbildningen, läroavtalsutbildningen och den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Det är ändå meningen att utbildningens kvalitet och utbildningsanordnarnas serviceförmåga ska hållas på en stark nivå. Med minskade anslag ska man kunna producera utbildning som ännu bättre motsvarar arbetslivets och individernas kompetenskrav Regeringens utbildningspolitiska riktlinjer och åtgärdsprogram (KESU) Målet för Jyrki Katainens regering är ett Finland som bryr sig och som är framgångsrikt. Finland utvecklas som en nordisk välfärdsstat och ett samhälle som tar ansvar för de egna medborgarna men också på ett internationellt sätt som en del av Norden, Europa och världen. Regeringens målsättning är att finländarna ska vara världens mest kunniga folk år Man siktar mot den internationella toppen gällande yrkesskicklighet, högskoleutbildning och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Enligt regeringen skapas Finlands välfärd genom att finländarna arbetar och det finländska arbetets konkurrenskraft skapas genom kompetens och kreativitet. Kompetens och kreativitet förutsätter ett fungerande utbildningssystem. Regeringens utgångspunkt är att Finland kan nå framgång i den föränderliga världen endast om alla har möjlighet att ständigt utveckla den egna kompetensen och om man kan dra nytta av alla talanger fullt ut. Utbildningssystemet måste kunna svara mot förändringar på ett flexibelt och snabbt sätt, samt också förbereda sig på dessa förändringar. 5

6 Enligt KESU ska tillgängligheten på kompetent arbetskraft förbättras genom att effektivera utbildningssystemets verksamhet och genom styrning av utbildningsutbudet. I praktiken betyder detta att t.ex. övergångsskedena görs mera flytande, erkännande av tidigare erhållen kunskap blir effektivare, utbildningens fullföljande förbättras och utbildningsutbudet inriktas i enlighet med arbetslivets behov. Särskilt uppsatta mål för yrkesutbildning är att minska antalet avbrott, förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv, förstärka kvalitetskontrollen, främja internationalisering och öka finansieringens stimulans. 3.3 Arbetslivets utvecklingsutsikter, arbetskraftens behov och sysselsättning Enligt arbets- och näringslivsministeriet (TEM) är Finlands arbetsliv just nu i ett brytningsskede. Brytningen skapas av en blandning av teknologiernas märkbara utveckling, den snabbt avancerande globala ekonomin, miljöfrågornas aktualisering, den åldrande befolkningen och de förändringar som sker i samhälleliga förhållanden och värden. Den centrala faktor som styr utvecklingen är den teknisk-ekonomiska förändringen som baserar sig särskilt på den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin. Förutom produktion av tjänster så kommer Finlands ekonomi i framtiden att ha tyngdpunkten i nätverkande och kontinuerlig inlärning av nya saker. Enligt undersökningar gjorda av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) kan man förvänta sig kraftiga förändringar gällande strukturen på efterfrågan av arbetskraft. Allt eftersom arbetskraften minskar och den åldrande befolkningens andel ökar, växer behovet av arbetskraft särskilt inom vårdbranschen. Industribranschernas minskande behov av arbetskraft påverkas framför allt av kapitalfördjupningen och av den snabbare produktivitetsutvecklingen inom servicebranscherna, vilket leder till att man med en mindre arbetsinsats i framtiden skapar en större värdestegring än tidigare. 6

7 I maj 2012 fanns det enligt statistik från TEM arbetslösa arbetssökande i landet, vilket är fler än året innan. När man ser på yrkesgrupperna skilt för sig är det bara inom yrkesgruppen för industriellt arbete som hade sjunkande arbetslöshet. Enligt finansministeriets konjunkturprognos kommer sysselsättningen att förbättras i långsam takt och man förutser ingen märkbar minskning i arbetskraften. Arbetslöshetsgraden stiger nästa år till 8 %. År 2014 börjar arbetslösheten långsamt att sjunka. 3.4 Europa 2020 Finland har som en del av EU:s tillväxtstrategi (Europa 2020) förbundit sig till att utveckla centrala delområden av samhället och ekonomin så att den finländska och europeiska konkurrenskraften förstärks, medborgarnas välmående förbättras och den offentliga ekonomins hållbarhet kan tryggas. I strategin har utbildnings- och vetenskapspolitik en central ställning. Finland har i det egna nationella programmet kommit överens om att bl.a. förbättra ungdomarnas utbildningsnivå och minska andelen som avslutar sin utbildning för tidigt. För att klara av målsättningarna i Europa 2020-strategin har man sju flaggskeppsprojekt. Målsättningarna som tangerar yrkesutbildning eller kompetens inom dessa projekt är bl.a. att främja företagsamhet och att förebygga ungdomsarbetslöshet, att öka mobiliteten bland unga yrkesmän och -kvinnor, att förbättra erkännande av yrkesskicklighet och - erfarenheter, en livslång kompetensutveckling och att främja yrkesutbildning. 3.5 Internationella organisationer för yrkesskicklighetstävlingar Skills Finland har som medlem i de internationella organisationerna (WorldSkills International, WorldSkills Europe, International Abilympic Federation) förbundit sig till deras strategier, målsättningar och verksamhet. Organisationen WorldSkills International (WSI) har som målsättning att i samarbete med medlemsländerna främja den globala medvetenheten om betydelsen av yrkesinriktad toppkompetens. Organisationens viktigaste verksamhet är World Skills, VM i 7

8 yrkesskicklighet, som arrangeras vartannat år. Man fäster allt större uppmärksamhet inom organisationens verksamhet vid att dra nytta av tävlingsverksamheten, att effektivera funktionerna inom det globala nätverket av experter och att förmedla information gällande toppkompetens mellan medlemsländerna. Organisationen har i nuläget 60 medlemsländer. I takt med att antalet medlemsländer stiger samt att tävlingens popularitet och antalet tävlande ökar förstärks de regionala tävlingarnas roll (WorldSkills Asean, WorldSkills Americas, EuroSkills och WorldSkills GCC). Organisationen WorldSkills Europe (WSE) har som särskild målsättning att främja yrkeskompetens och dess uppskattning i Europa, öka medvetenheten om betydelsen av yrkesskicklighet, stödja utbildningspolitiken inom EU och öka det europeiska samarbetet inom området för yrkesutbildning. Organisationens viktigaste uppgift är att arrangera EMtävlingen i yrkesskicklighet, EuroSkills, som arrangeras vartannat år. Dessutom främjar WSE utvecklingen av de nationella yrkesskicklighetstävlingarna och de nationella Skillsorganisationernas arbete. WorldSkills Europe har 27 medlemsländer. Organisationen International Abilympic Federation (IAF) har som målsättning att stödja funktionshindrade personer att utveckla den egna yrkesskickligheten, förbättra deras ställning på arbetsmarknaden, främja medvetenheten om funktionshindrade personers förmågor och deras medverkan i det socio-ekonomiska livet, främja det internationella samarbetet och uppmärksamma beslutsfattare om yrkesskicklighetens betydelse för funktionshindrade personer. Organisationen har 39 medlemsländer. Dessa består till största delen av länder utanför Europa. De internationella Abilympics-tävlingarna arrangeras vart fjärde år. 4 FÖRENINGENS MOTTO, VISION, MISSION OCH VÄRDEGRUND 8

9 Föreningens motto, vision, mission och värdegrund fastställdes som avslutning på strategiprocessen vid det ordinarie mötet Motto Vision Skills Finland rf för yrkesskicklighet VI bygger världens bästa yrkesskicklighet. Vi tror på hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Kunskap är grunden för framgång och uppskattning. Kunskap inspirerar till utveckling och skapar finländskt välmående. Vi är förespråkare för hantverkskunnande och för uppskattning av yrkesskicklighet. Vi tror på toppkompetens och på ständig utveckling av kunnande. Att utveckla det egna kunnandet och möjligheten till toppkompetens är allas rättighet. Toppkunnande skapar internationell konkurrenskraft. Genom träning och utbildning utvecklar vi mästare och hjälper dem att uppnå sina drömmar. Vi tror på yrkesskicklighetstävlingar. Att visa upp yrkeskunnande tilltalar och uppmuntrar ungdomar att utveckla det egna kunnandet. Vi är förespråkare, föregångare och utvecklare av både nationell och internationell tävlingsverksamhet inom yrkesskicklighet. Mission Vi främjar yrkesskicklighet och uppskattningen av den, vi utmanar till utveckling och toppkompetens. 9

10 Att samarbeta och att dela med sig. Kunskaper, färdigheter och erfarenheter är till för att dela med sig. I en allt mer internationell värld behövs globalt samarbete. Vi skapar tillsammans ett kompetenskapital som gagnar alla. Vi utvecklar ständigt kunnandet och verksamhetssätten. Vi inspirerar, stödjer och hjälper till. Funktionalitet. Tävlingsverksamheten hör till läroanstaltens vardag, och alla ska ha en möjlighet att delta i den. Vi skapar tydliga verksamhetsmodeller som uppmuntrar till att delta. Vi utmanar våra samarbetspartners att dra nytta av verksamhetsmodellerna i det egna arbetet. Värdegrund Öppet Står jag för vad jag säger? Delar jag med mig av min kompetens? Hjälper jag andra med hjälp av mitt eget kunnande? Spelar jag med öppna kort? Rättvist Är jag rättvis? Beaktar jag alla som berörs av besluten? Behandlar jag alla på samma sätt? Tävlar jag i enlighet med reglerna? Agerar jag på ett ärligt sätt? Respekterar jag andra människor? Smart Förutser jag konsekvenserna av mina beslut och mina handlingar? Växer jag som expert och som människa? Är min utveckling hållbar? Stödjer jag andra? Inspirerar jag andra att utvecklas? Med glädje i kunskapen Vågar jag glädjas åt framgång? Inspirerar jag andra med mitt exempel? Gläds jag åt andras framgång? Arbetar jag med glädje och entusiasm? Skickligt 10

11 Tar jag lärdom av mina erfarenheter? Vet jag hur jag kan vidareutvecklas? Vill jag göra saker och ting bra? Är kvalitet viktigt för mig? Vi utmanar oss själva och våra intressentgrupper att agera öppet, rättvist, smart, skickligt och med glädje i kunskapen. 5 VERKSAMHETENS STRATEGISKA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 1. Power från tävlingsverksamheten alla har rätt till utveckling av det egna kunnandet År 2020 kommer man tydligt att se nyttan med tävlingsverksamhet inom yrkesutbildningen. Alla utbildningsanordnare kan dra nytta av yrkesskicklighetstävlingar. Varenda studerande inom yrkesutbildning har möjlighet att delta i tävlings- och träningsverksamhet om de bara vill. Yrkesskicklighetstävlingar är ett betydelsefullt skyltfönster för yrkesutbildning och för yrkesskicklighet. Själva tävlingen är dock bara toppen av berget. Det viktigaste är det som händer före och efter tävlingarna. År 2020 Tävlingens arrangemang, förberedelserna inför dem och deltagandet i dem är integrerade i läroanstalternas och företagens vardag. På detta sätt betjänar tävlingarna på bästa tänkbara sätt kompetenskapitalet och är tillgängligt för alla utbildningsanordnare, företag, lärare, arbetsplatshandledare och studerande. Fördelarna med tävlings- och träningsverksamhet och goda exempel finns öppet för alla att använda vid utvecklingen av yrkesutbildning och kompetens. Att delta i tävlingsverksamhet är hela läroanstaltens gemensamma sak. Flexibla och individuella studievägar stödjer utvecklingen av toppkompetens och valet av tävlande förverkligas genom godkända principer. 11

12 2. En hållbar ekonomisk grund som förutsättning för en långsiktig verksamhet År 2020 baserar sig tävlings- och träningsverksamheten samt föreningens verksamhet på alla plan på en stabil ekonomisk grund. Verksamheten är också kostnadseffektiv på alla plan. Ekonomistrukturen är mångsidig och flexibel. På så sätt kan man trygga en effektiv användning av resurserna och verksamhetens kontinuitet i föränderliga ekonomiska situationer. 3. Styrka och effektivitet genom samarbete Skills Finlands verksamhet baserar sig på nätverkssamarbete. Enbart genom samarbete kan vi uppnå vår vision och nå våra högt ställda målsättningar. År 2020 Alla anordnare av yrkesutbildning är med i Skills-nätverket och även arbetslivet är aktivt med och stödjer föreningens utvecklingsarbete. Föreningen är ett betydelsefullt forum för samarbete kring utveckling av yrkesutbildning. Föreningen är en sakkunnig, uppskattad, tillförlitlig och eftertraktad partner både i nationella och internationella nätverk. Föreningens kanaler för kommunikation och växelverkan stödjer och främjar varandra till att lära sig och att öppet dela med sig av kunskap. Att dela med sig av kunskaper, färdigheter och erfarenheter möjliggör en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. 4. Med sikte mot världens skickligaste folk tack vare kvalitet Kvalitet betyder att rätt saker görs på rätt sätt. I kvalitet ingår också en ständig förbättring av verksamheten. De som skapar mästare måste själva också vara mästare. År 2020 uppfyller Skills Finlands verksamhet de externa kvalitetskriterierna för en utmärkt organisation. 12

13 6 KÄRNVERKSAMHETENS STRATEGISKA MÅLBILDER Mästare 1. Det grundläggande syftet med Mästare är att fungera som ett skyltfönster för yrkeutbildning, utveckla och främja dragningskraften och styra genomförandet och utvecklingen av tävlingen. 2. Tävlingen utvecklar utbildning på ett genuint sätt och skapar nya livsdugliga produkter och tjänster. Grenarna har förverkligats så att innovativitet och skapandet av nytt är en naturlig det av tävlingarna. 3. Semifinalerna är till utseende och verksamhetssätt liknande som finalen och en igenkänd del av Mästare. Arbetslivet och regionernas behov fungerar som utgångspunkt för semifinalerna och de möjliggör regionala nätverk. Semifinalarrangemangen kan avvika från varandra beroende på gren och område. Gymnasier och yrkeshögskolor har möjlighet att delta i Mästare-verksamheten. Mästare 9 1. Mästare 9-tävlingen används som redskap för det regionala samarbetet mellan grundskola-yrkesläroanstalt-arbetslivet. 2. Mästare 9 är en tävling för hela grundskolan. Även elever i klasserna 7, 8 och 10 får delta. 3. Man drar nytta av tävlingen på ett mångsidigt och effektivt sätt som ett verktyg för att bekanta sig med olika yrken, göra motiverade val och stödja en kvalitativ studie- och karriärhandledning. 4. Genom tävlingen kan man svara mot behoven från olika målgrupper, t.ex. invandrare. MästarePLUS 1. Tävlingsverksamheten för personer i behov av särskilt stöd skapar ett hållbart välmående för deltagarna (studerande). 2. Tävlingarna utgår från arbetslivet. 3. MästarePLUS är en del av Mästare-varumärket, vilket syns i både finalen och i semifinalerna. 13

14 4. Tävlingens deltagarantal har stigit. Internationella tävlingar: WorldSkills, EuroSkills och Abilympics 1. Skills Finland är en aktiv, uppskattad och inflytelserik aktör inom internationella yrkesskicklighetstävlingar och i arrangemangen av dessa. 2. Att dra nytta av internationella tävlingar som verktyg för utveckling av yrkesutbildning, arbetslivet och tävlingsverksamheten sker planenligt och effektfullt. 3. Deltagandet i tävlingen baserar sig på organiserade branschvisa målbilder, möjliggörande och en vilja att dra nytta av tävlingsverksamheten. 4. Finland arrangerar EuroSkills-tävlingarna år I Europa arrangeras tävlingen International Abilympics antingen som helt egen tävling eller som del av någon annan nationell eller internationella tävling. Mästarträning 1. I Finland finns ett högkvalitativt träningssystem för mästare. Skills Finland ansvarar för att leda och utveckla träningssystemet. Grund- och mästarträning ingår som en integrerad del i läroanstalternas vardag. Skils Finland ansvarar för att arrangera landslagsträning. Företag och näringsliv är aktivt med i all träningsverksamhet. 2. Tränings- och tävlingsverksamheten samt tillgodogörandet av dessa ingår i examensgrunderna (tvk ) och som del i strategin för alla yrkesutbildningsanordnare. Studerande som är yrkesmässigt talangfulla stöds genom individuella studievägar. Ett handledande lärarskap erbjuder verktyg för lärare och för inlärning 3. Tränings- och tävlingsverksamheten har en stabil roll som utvecklare av finländsk yrkesutbildning och av det finländska arbetslivet samt som sammanhållande faktor för samarbetet mellan utbildning och arbetsliv. Samabetet utvecklar yrkesutbildningen och karriärvägarna för talangfulla studerande, så att arbetslivet och företagen erbjuds världens mest yrkesskickliga arbetskraft. Utbildning för tävlings- och träningsexperter 14

15 1. Utbildningen stödjer föreningens strategi och förverkligandet av målsättningarna och utvecklar verksamhetens kvalitet och individernas kunnande. 2. Utbildningsverksamheten är planenlig och strävar efter ständig utveckling. 3. Utbildningen främjar undervisningspersonalens möjligheter gällande karriärvägar. Kommunikation 1. Man har fastställt målgrupperna för kommunikation och central information. Kommunikationen till varje målgrupp sker ändamålsenligt och via rätta de kanalerna. 2. Föreningens verksamhet och sakkunnighet är känd. Tävlings- och utvecklingsverksamheten syns regelbundet och med nationell spridning i olika medier. 3. Kommunikationen förverkligas i nätverk gemensamt med intressentgrupper och samarbetspartners. Samarbetet är ömsesidigt och gagnar alla parter. 7 ORGANISATION OCH FÖRVALTNING 1. Kvaliteten på Skills Finlands verksamhet uppfyller de externa kvalitetskriterierna för en utmärkt organisation 2. Organisationens struktur stödjer föreningens strategi och förverkligandet av målsättningarna och är tillräckligt flexibla för att reagera på förändringar i verksamhetsomgivningen. 3. Nätverkets och personalens kunnande utvecklas systematiskt. Man sörjer för personalens och de centrala aktörernas välmående på arbetet. 8 FINANSIERING 1. Föreningens verksamhet samt tävlings- och träningsverksamheten är kostnadseffektiv på alla nivåer. 2. Tävlings- och träningsverksamheten är en investering för framtiden. Verksamhetens kostnads-verkningsgrad för att förverkliga uppsatta mål är bra. 3. Finansieringsstrukturen är mångsidig och flexibel, så att man kan säkra verksamhetens kontinuitet och att målen uppnås i en föränderlig verksamhetsomgivning. 15

16 9 PARTNERSKAP 1. Skills Finland är en sakkunnig, uppskattad, tillförlitlig och eftertraktad samarbetspartner både i nationella och internationella nätverk. 2. Nätverkssamarbetet är planenligt, långsiktigt och baseras på växelverkan. Alla parter drar nytta avsamarbetet. 3. Nätverket är heltäckande både gällande kvalitet och kvantitet. Partnerskapsschema som bilaga. 16

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6

INNeHÅLLSFFÖTeCKNINg 1. TÄVLINgeNS SYFTe... 4 2. TÄVLINgSSYSTeMeT... 5 3. ANMÄLNINg... 5 4. TÄVLINgSArrANgeMANg... 6 MästarePLUS regler INNEHÅLLSFFÖTECKNING 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1. Mästare- och MästarePLUS-finaler...

Läs mer

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012

MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 MästarePLUS regler 1 MästarePLUS-tävlingens regler, godkända 10.10.2012 Innehållsförteckning 1. TÄVLINGENS SYFTE... 4 1.1. Allmänt... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Etiska regler och värderingar... 4 2. TÄVLINGSSYSTEMET...

Läs mer

Kompetens 2025. Utbildning för en hållbar framtid på Åland

Kompetens 2025. Utbildning för en hållbar framtid på Åland Kompetens 2025 Utbildning för en hållbar framtid på Åland 1 2 Kompetens 2025 - att lära sig att lära I dagens snabba och rörliga samhälls- och arbetsliv är det svårt att fastställa vilka färdigheter och

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 5 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet:

1(8) Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018. Beskrivning och motivering av informationsbehovet: 2.1.1 Hur ser situationen för digital pedagogik, nya läromedel och lärandemiljöer ut för närvarande och vilka förutsättningar finns för att utveckla dem? Belopp: 150 000 Tidsplan: 2016 2018 Beskrivning

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

11 Strategikartan 2016 2019

11 Strategikartan 2016 2019 Magistraternas strategi för 2016 2019 5 Verksamhetsidé och värden 7 En föränderlig verksamhetsomgivning 11 Strategikartan 2016 2019 13 Verkställandet av strategin 17 Uppföljning och utvärdering BILAGA

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Göteborg 2013-09-04 Sysselsättningsekvation Flera faktorer bakom hög sysselsättning Stabil finanssektor nyckel till företagsfinansiering

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Mästare REGLER 2 0 1 5

Mästare REGLER 2 0 1 5 Mästare REGLER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TÄVLINGARNAS SYFTE... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Etiska regler och värderingar... 4 2 TÄVLINGSSYSTEMET... 5 2.1 Mästare-finalen... 5 2.2 Mästare-semifinalerna...

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %.

Understödet omfattar högst 75 % av projektets totala kostnader och sökandens självfinansieringsandel är därmed minst 25 %. ANSÖKNINGSMEDDELANDE 24.2.2014 14/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning Internationalisering av yrkesutbildningen Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen (688/2001) Statsbudgeten

Läs mer

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv?

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Underlag till Tillväxtverket 17 februari 2015 Henrik Malm Lindberg Ratio Näringslivets forskningsinstitut Stora omvärldsförändringar Globalisering,

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen. Förslag ur arbetsgruppsbetänkande

Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen. Förslag ur arbetsgruppsbetänkande Kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen Förslag ur arbetsgruppsbetänkande På gång (resultatavtal 2011) 40 nya examensgrunder Nya grunder för examensmästarutbildningen Införande av ECVET, i bruk 2012 Utvärderingssystem

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

04 Stödja utbildning av personalen. 03 En kultur för självutvärdering

04 Stödja utbildning av personalen. 03 En kultur för självutvärdering Införandet av en referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildningar har blivit en allt viktigare fråga på senare år. Anordnare av yrkesutbildningar som befinner sig i det inledande skedet av att utveckla

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten

4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten 4.4.6 Nya partnerskaps- och affärsmodeller för att främja den finländska vattenaffärsverksamheten Övre gräns för det anslag som anvisas: 100 000 Tidsplan: 6/2016 3/2017 Beskrivning och motivering av informationsbehovet

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, av 25 i lagen om finansiering av undervisningsoch

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING

ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING Neuvottelutulos 13.10.2011 klo 10 1(10) INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING RAMAVTAL ARBETSMARLNADSORGANISATIONERS RAMAVTAL FÖR TRYGGANDET AV FINLANDS KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING De undertecknande arbetsmarknadscentralorganisationerna

Läs mer

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat

Handbok om utvecklingssamtal. ledning. Samarbete ger goda resultat Handbok om utvecklingssamtal för kommundirektören och kommunens politiska ledning Samarbete ger goda resultat 2 Till läsaren Ledningen av kommunerna sker i samarbete mellan den politiska och den professionella

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete 1 (6) Handläggare Ann Åslin Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post ann.aslin@gotland.se Diarienr 2010/88:60 Datum 2010-04-07 Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete Det är i mötet människor

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund

Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Yh-myndighetens arbete med att analysera arbetsmarknadens efterfrågan Magnus Johansson Linda Wiklund Syftet med analysarbetet Bedöma vilka yrken och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet Planera omfattning

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY. 1.1 En bra ledning är en garant för resultat, välbefinnande och förändring Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STATSFÖRVALTNINGENS CHEFSPOLICY En bra ledning av statsförvaltningen är en nationell framgångsfaktor. En ledning för statsförvaltningen som betjänar både regeringen

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION Bilaga 3 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM RIKTLINJER FÖR FRÄMJANDE AV IDROTT OCH MOTION Bakgrund Enligt regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering främjas befolkningens välbefinnande,

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN URBACT. April 10 # 06

NYHETSBREV FRÅN URBACT. April 10 # 06 NYHETSBREV FRÅN URBACT April 10 # 06 2 NYHETSBREV FRÅN URBACT Åldrande och sysselsättning samt samarbete över gränserna Fördjupning: Åldrande och sysselsättning: En utmaning för lokalpolitiken. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR Aktuell utveckling

Läs mer

Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012

Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012 Hur spana trender och signaler om framtiden? Utbildningsstyrelsen 26.1.2012 Olika typer av prognostisering Heidi Backman Världen förändras. Branscher förändras. Yrken kommer och går. Arbetsuppgifterna

Läs mer