Från kunskap till drivkraft klimatförändringarna och den hållbara staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från kunskap till drivkraft klimatförändringarna och den hållbara staden"

Transkript

1 Från kunskap till drivkraft klimatförändringarna och den hållbara staden Föreläsning vid konferensen Plattform för hållbar stadsutveckling Umeå den 20 maj 2015 Staffan Laestadius Prof.em. KTH

2 Klimatförändringarna finns dom? Efterlysning Ser ni dem i kulturdebatten? I den politiska debatten? I livsstil och konsumtionsmönster? I samhällsplaneringen? Illustration Förändring av transportmedel Personbilar +5,6% Bussar +1,1% Snöskotrar +356% Terränghjulingar +429% Antal passageraravg. i utrikes flygtrafik ,4 milj ,9 milj ( +24%) Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 2

3 Klimatförändringarna vad vet vi? Klimatforskarna vet Mycket omfattande empiriskt material Mycket omfattande naturvetenskaplig analys av mekanismer/kausalitet Mycket omfattande studier av människans roll i detta Total enighet (> 97%) i vetenskapssamhället men också vi Trol. vet en majoritet av världens befolkning vad som händer (och i huvudsak varför). Bangladesh t.ex. men har svårt att omfatta detta vetande: För stort För omvälvande För svårhanterligt För ödesmättat Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 3

4 Kunskapsteoretisk parantes: Lock ins, trajectories, regimes och paradigm Inom teknikanalysen talar vi om inlåsningar (lock ins) inom sektorer, teknologier och industrier vilka skapar momentum => trajectories. Viss teknikutveckling låses (closure) till en av flera möjliga alternativa utveckliingsbanor => path dependence Dessa trajectorier, får sin kraft ur dominerande visioner/föreställningar om vad en industri/teknologi är och ska vara och ur de artefakter/system som omger oss. Vi kallar detta för technological regime. De cognitiva fundamenten för dessa regimer kallar vi technological paradigms Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 4

5 Illustration av en regim och dess Visioner/föreställningar om bilens roll för transport och livsform Morgonrockaden Konsumtion/inköp Fritid Arbetsresor You need it Bilsysteet penetre- rar allt inlåsning: bilsystemet Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 5

6 Där är vi nu En motsägelsefull tillvaro där vi å ena sidan vet att klimatförändringarna går snabbt och blir omfattande Och där vi å den andra gör marginella anpassningar i vårt inlåsta system Så: Låt oss se på vad vi vet äger rum, Vad vi måste göra, Och konsekvenser för stadsutveckling/planering Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 6

7 Det vi ser och vet CO 2 -halten i atmosfären ökar även ökningstakten Temperaturen ökar även ökningstakten Glaciärisarna smälter allt snabbare Arktis isar smälter kraftigt och snabbare Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 7

8 Ökningen av växthusgaser Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 8

9 medför temperaturhöjningar Figure 3. Global surface temperature relative to mean. Hansen J, Kharecha P, Sato M, Masson-Delmotte V, et al. (2013) Assessing Dangerous Climate Change : Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature. PLoS ONE 8(12): e doi: /journal.pone Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 9

10 som påverkar isvärlden (the crysosphere) Arktis istäcke glaciärerna Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 10

11 och havsnivån Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 11

12 med ursprung i vårt tilltagande kolberoende (1Gt C = 3,67 Gt CO 2 ) källa:cdiac Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 12

13 Planetary boundaries Leave it in the ground Atmosfären tål (kanske) ytterligare 1000 Gt CO 2 förutom de 2000 som redan släppts ut. Fossila reserver är (minst) tre gånger så stora => två tredjedelar måste bli kvar under ytan. För att ha chans att klara 2 målet No time to waste Nuvarande ökningstakt => 17 år kvar Nuvarande utsläppstakt => 25 år kvar => ju snabbare vi kan reducera utsläppen desto större chans att uppnå 2 målet Lästips: Guardian Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 13

14 Den politiska utmaningen fortfarande sannolikt möjligt nå 2 -målet Tidsperspektivet: Halvera utsläppen före 2030/35 ca Ytterligare en halvering före 2050 ca En tredje halvering före 2080/2100 ca Målet: 0,5*0,5*0,5 = 0,125 Systemperspektivet: Avgränsa ett system, t.ex. biltransporter: Activity: halvera bilresandet Efficiency: fördubbla energieffektiviteten Substitution: halvera fossilbränsleanvändningen Jfr. IEA: avoid, improve, substitute Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 14

15 forts sannolikt möjligt nå 2 -målet Generationsperspektivet: Vi halverar fram till 2030/35 ca Våra barn halverar fram till 2050 ca Våra barnbarn halverar fram till 2080/100 ca Det handfasta målet 4% årlig CO 2 reduktion till 2030 => % årlig reduktion till 2050 => % årlig reduktion till 2070 => Dit ska vi Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 15

16 Konsekvenser för stadsbyggnad? Tidsperspektivet Stadsplanerare och arkitekter vana att planera på lång sikt staden/husen ska stå kvar efter 100 år Men klimatanpassningen måste komma långt före 2030 => stadsutvecklingen behöver lite quick fix. Ambidextrous policy Transportsystemet centralt implikationer? Urbaniseringen ska den drivas på? Hub/nätverksstäder kring spår (Mälardalen.) Mellanstora städer Stoppa mall-byggandet? Nya distributionsformer Nya resvanor/system Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 16

17 Konsekvenser för stadsbyggnad, forts. Vad ska man styra och bygga - efter? Vad vi vet om klimatet Klimatmålen Trafikverkets prognoser detaljer på nästa bild Jfr IEA:s figur t.h. Scenarier i st f prognoser Omställning => överge prognoserna Prognoser och omvandling Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 17

18 Transportarbetets utveckling fördelat på trafikslag (trafikverket, 2014) Färdmedel 2010 Tillv. Tot. Tillv. årl. Tillv, tot. Tillv. årl Mpkm Mpkm Långv. Bil 23500,00 16% 0,70% 15% 0,70% långv. Tåg 7000,00 45% 1,90% 15% 0,70% långv. Buss 2500,00 13% 0,60% 7% 0,30% 3100 flyg 3300,00 19% 0,90% 13% 0,60% 4400 regional bil 74100,00 32% 1,40% 20% 0,90% regional tåg 5100,00 52% 2,10% 27% 1,20% 9800 regional spår 2000,00 15% 0,70% 13% 0,60% 2600 regional buss 7800,00 9% 0,40% 9% 0,50% 9300 summa bil 97600,00 28% 1,20% 19% 0,90% summa tåg 12100,00 48% 2,00% 20% 0,90% summa buss 10300,00 10% 0,50% 9% 0,40% Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 18

19 Bilåkandets utveckling urval av län, (fordonskm) Område Tillv. Tot. Tillv. årl. Tillv, tot. Tillv. årl Stockholm 50% 2,00% 77% 1,40% Uppsala 40% 1,70% 73% 1,40% Söderm. 21% 1,00% 55% 1,10% V-botten k&i 13% 0,6% 31% 0,7% Riket 26% 1,20% 49% 1,00% Vad säger statistiken om bilåkandets utveckling under senare år? Trafikanalys visar på stagnation vad gäller total såväl som genomsnittlig körsträcka för personbilar sedan Vad är prognosunderlaget för ökningarna? Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 19

20 Konsekvenser för stadsbyggnad, forts. Bebyggelsen Bebyggelsen släpper inte ut mycket CO 2. Men förbrukar mycket energi (160 TWh/år) Energieffektivare bebyggelse/användning => underlättar den samlade klimatomvandlingen. => policyimplikationer Trästaden Betongbyggande är en svart aktivitet. Träbyggen skapar kolsänkor Bygg allt nytt i trä! Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 20

21 En makroekonomisk ansats investeringar och stadsbyggnad Tresektormodellen Postkeynesiansk Tresektormodell Y = D s + D se + D c som skär tvärs genom de traditionella Keynesaggregaten (C, I, X, M) D c måste reduceras relativt och totalt Investeringarna i modellen Skippa X och M => D s = C s + I s D se = C se + I se D c = C c + I c => I = I s + I se + I c Utfasning av alla svarta aktiviteter => inga svarta investeringar alls!! Endast gröna och blå Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 21

22 Ett grönt investeringsklimat Problemanalys Offentliga investeringar direkt rådighet Privata investeringar: Incitament - lönsamhet Trovärdighet Finansieringsproblemet kvantitativt problem Institutionellt problem fungerande gröna banker. Storleken BNP = 3908 mdr SEK Inv K. = 904 mdr SEK (23%) + off investeringar Off. inv. är svårbegripliga Trol. behov: Investeringsökningar med mdr/år i sustainable systems = ca 5 ggr nuv. Transportsystemet (Energisystemet) Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 22

23 Ex 1: Transportsystemets omvandling 80% av persontransporterna sker med bil => reducera till 60% (närtid) => fördubbling av koll. transport i närtid. => fördubblade bussinvesteringar från 1600 bussar/år till > 3000 fram till 2030 => nya jobb hos busstillverkare + operatörer + multiplikativa effekter Ingen avlägsen vision Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 23

24 med omfattande konsekvenser för Flyget Nuvarande kapacitetsutbyggnad av flyget (= svarta inv.) upphör Allt kortdistansflyg (< 600 km) ersätts av tåg/buss => I praktiken avvecklas allt inrikesflyg söder om Umeå Samt t/fr Oslo/Kph Järnvägen byggs ut Upprustning av existerande järnvägar. Nya satsningar med halvsnabba höghastighetståg (250 alt 320 km/h): Miljövänligt Ekonomiskt Rationellt (spårkompatibelt) Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 24

25 också nya systemlösningar Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 25

26 (Ex 2: energisystemet) Det svenska energisystemets omvandling en illustration: vindsnurror /(3MW) => MW 5% av skogsarealen TWh Omfattande nätbyggen (smart grids) Ett halvdussin HVDC kablar till kontinenten Elexport Dubblering av dagens prisnivåer Skapar balansutmaningar Fortsatt uppgradering Högre torn (Vestas) Och effekt: från 3 till 5 MW? Kostnadsnivåer wind mills à 50 MSEK => 1000 BSEK 6 Baltic HVDC kablar à 6 BSEK => BSEK Inhemsk transmission 6 HVDC linjer à 5BSEK => 30 BSEK Totalt 60 BSEK/år under 20 år = 1.6% of GDP Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 26

27 (Orealistiskt? jfr övr. Europa) Country Fossils/total Wind power Wind power Installm. Gap. Energy cons. MW MW/000 sqkm. MW Germany Austria Denmark Czech Rep Finland Greece Hungary Italy Poland Spain Sweden UK Sources: BP, Eurostat, EWEA Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 27

28 Exempel på policyåtgärder Direkta åtgärder Direkta statliga/kommunala investeringar PPP-investeringar Offentlig upphandling Funktionsupphandling Kreativa finansieringslösningar Investeringsgarantier GIB Indirekta åtgärder Prata upp investeringarna climate talk Relativprisförändringar => lönsamheten Kollektivtrafikpriserna Feed in/kvota/certifikatsyst. Främja downsizing Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 28

29 Exempel på policyutmaningar valfriheten Blir valfrihet och frihet att röra sig ett problem för klimatomvandlingen? Moderniteten utmanas - eller?... De fysiska flödena Distributionsrevolution? Reserevolution? Kan man planera för en stad som inte finns t.ex. med halverad biltrafik? Laestadius/kunskap&klimat/Umeå 29

30 Det var det hele Staffan Laestadius Paradigm&Climate2015/Laestadius 30

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1

Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 Kommittémotion Motion till riksdagen 2011/12:T471 L1 av Annika Lillemets m. fl. (MP) Flyg med förnuft Det finns enbart en ifrågasatt rapport av Jonas Åkerman som stöder detta. Åkerman är forskare vid avdelningen

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Kevin Anderson 2 Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Denna artikel publiceras av Cogito,

Läs mer

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle

Att styra mot ett klimatneutralt samhälle Att styra mot ett klimatneutralt samhälle LETS Working Paper Jamil Khan, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Fredrik NG Andersson, Lars J Nilsson och Peter Karpestam Januari 2011 Förord Denna rapport belyser

Läs mer

Destination framtiden Färder i framtiden DESTINA TION FRAMTIDEN Destination framtiden Destination framtiden

Destination framtiden Färder i framtiden DESTINA TION FRAMTIDEN Destination framtiden Destination framtiden KFB-Rapport 2000:66 Destination framtiden Vägar mot ett bärkraftigt transportsystem Jonas Åkerman Karl-Henrik Dreborg Greger Henriksson Sven Hunhammar Mattias Höjer Daniel Jonsson Åsa Moberg Peter Steen

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

H Å L L B A R U T V E C K L I N G

H Å L L B A R U T V E C K L I N G S W E D I S H E C O N O M I C F O R U M R E P O R T 2 0 0 9 E N T R E P R E N Ö R S K A P O C H I N N O V A T I O N E R F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G P O L I C Y S A M M A N F A T T N I N G S

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat

Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat Fem år av fundamentala förändringar inom energi och klimat - Fem frågor väljarna bör få svar på inför de kommande EU- och riksdagvalen Allan Larsson Ola Alterå Nannan Lundin Frank Eriksson-Wingårdh Maj

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg

Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050. Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie för ett fossilbränslefritt Stockholms län 2050 Kristin Fahlberg Examensarbete Stockholm 2008 Kristin Fahlberg Stockholms energiframtid En backcastingstudie

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer