SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: kl Ajournering: , Lokal: Borgmästaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 1 (25) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: kl Ajournering: , Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Yngve Larsson (fp) Ann-Charlott Strömwall (fp) Mats Karlsson, (m), 1:e vice ordf Hans Nordlund (m) Jan-Olov Johansson (s) Anders Nilsson (s) Anita Lannesjö (s) Peter Ahlberg (s) Ronald Rombrant (lp) Tjänstemän: Siw Söderberg, sekreterare Lena Fischer, kommunchef Ola Ingevaldson, administrativ chef Larsolov Jovemo, personalchef, 35 Ersättare: Anne-Marie Söderström (s) Icke tjänstgörande ersättare: Gerd Persson (m) Lars-Erik Johansson (s) Anneli Strand (s) Inge Löfgren (mp) Eva-Lott Swahnberg, ekonomichef, 35, 36, 39 Helena Svensson, ekonom, 36 Olof Österberg, utvecklingschef, 28, 29 Jon Resmark, fysisk planerare, 39 Torgny Jansson, enhetschef fritid, 33 Per Bäckström, kultur- och fritidschef, 33 Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Siw Söderberg. Roland Karlsson. Ann-Charlotte Strömwall. Anders Nilsson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 Kommunstyrelsen (25) ÄRENDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 22 BORGEN FÖR HAVETS HUS AVSEENDE FINANSIELL LEASING AV FORDON Dnr: LKS Havets Hus har upphandlat en mindre skåpbil som skall ersätta nuvarande fordon. Upphandlat pris inklusive moms uppgår till 143,0 tkr. För kunna göra momsavdrag vid fakturering krävs fordonet leasingfinansieras. För ge Havets Hus samma avtalsvillkor som kommunen erbjuder Nordea Finans, Havets Hus teckna ett hängavtal till kommunens ramavtal. Hängavtalet erfordrar dock en kommunal borgen. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 18. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige inom en ram om 143,0 tkr teckna borgen för Havets Hus avseende leasingfinansiering av fordon.

3 Kommunstyrelsen (25) 23 MOTION OM BOJKOTT AV ISRAELISKA VAROR Dnr: LKS Britt-Marie Kjellgren (k) och Yngve Berlin (k) har i motion föreslagit, kommunen skall besluta om bojkotta israeliska varor, d.v.s. kommunen i gällande inköpspolicy skriver in man inte skall befa sig med varor av israeliskt ursprung. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Administrative chefen har i tjänsteskrivelse anfört Maria Ahlström och Yngve Berlin, båda (k), lämnade våren 2002 in en i stort likartad motion. Kommunfullmäktige beslutade i september 2002 avslå motionen med hänvisning till gällande lagstiftning inte gav stöd för en enskild kommun besluta om en bojkott och det är Sveriges riksdag och regering som har till uppgift sköta svensk utrikespolitik. Nuvarande motion har sin bakgrund i den senaste månadens händelser i Gaza. Rättsläget idag är likadant som år 2002 när förra motionen i samma ämne behandlades. Det är således inte möjligt inom den kommunala organisationen genomföra den typ av manifestation som föreslås i motionen. Motion från Britt-Marie Kjellgren och Yngve Berlin Kommunfullmäktiges protokoll , 13. Administrative chefens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 19. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med hänvisning till vad kommunledningskontoret anfört avslå motionen.

4 Kommunstyrelsen (25) 24 MOTION OM DELTAGANDE I KAMPANJEN EARTH HOUR I MARS 2009 Dnr: LKS Inge Löfgren (mp) har i motion föreslagit, Lysekils kommun skall delta i kampanjen Earth Hour i mars 2009 ( kl ). Denna kampanj är en världsomspännande manifestation som ett led i rädda klimatet. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Earth Hour 2009 är en maning till alla och envar, varje affär och varje stad och samhälle visa man tar ansvar och är villig arbeta för en hållbar framtid, framhåller Världsnaturfonden WWF. Earth Hour 2009 är ett budskap om hopp och ansträngning. Budskapet är, alla kan med små medel göra stor skillnad. Earth Hour i Lysekil Hållbar utveckling är ett viktigt inslag i arbetet med förverkliga kommunens Vision 2015 Det goda samhället. Åtgärder för förstärka kommunens arbete med klimatfrågan som en del i åtgärderna för nå en hållbar utveckling pågår. En manifestation som Earth Hour kan vara ett sätt bland flera få människor i vår kommun inse allvaret i klimatfrågan. Inge Löfgrens motion Kommunfullmäktiges protokoll , 171. Administrative chefens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 20. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige bifalla motionen innebärande kommunen anmäler sitt deltagande i manifestationen Earth Hour

5 Kommunstyrelsen (25) 25 REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG Dnr: - Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade medborgarförslag per Balans över obesvarade medborgarförslag. Ledningsutskottets protokoll , Nr 21. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anteckna redovisningen.

6 Kommunstyrelsen (25) 26 REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MOTIONER Dnr: - Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade motioner per Balans över obesvarade motioner. Ledningsutskottets protokoll , Nr 22. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anteckna redovisningen.

7 Kommunstyrelsen (25) 27 MOTION OM OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Inge Löfgren (mp) har i motion föreslagit, kommunstyrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten. Ordföranden informerar Inge Löfgren om, kommunfullmäktige i juni 2008 beslutade bemyndiga kommunens nämnder och styrelser fa beslut om deras sammanträden skall vara öppna för allmänheten. Det är således kommunstyrelsen som själv har besluta om styrelsens sammanträden skall vara offentliga eller ej. Motion från Inge Löfgren (mp) Kommunfullmäktiges protokoll , 15. Ledningsutskottets protokoll , Nr 23. Yrkanden Ronald Rombrant (lp) tilläggsyrkande: förslag om förändrade delegationer och regelverk samt former för öppna sammanträden redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på ledningsutskottets förslag. Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut nämnder och styrelser själva kan fa beslut om öppna sammanträden anses motionen besvarad.

8 Kommunstyrelsen (25) Kommunstyrelsen beslutar uppra åt kommunledningskontoret se över delegationer och regelverk, innan man eventuellt tar beslut om öppna sammanträden samt förslag om förändrade delegationer och regelverk samt former för öppna sammanträden redovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.

9 Kommunstyrelsen (25) ÖVRIGA ÄRENDEN 28 PLANTILLSTÅND FÖR BOSTADSBYGGNATION PÅ LYSE 1:57 OCH LYSE 1:2 VID SKALHAMN, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Vindbyggarna i Lysekil AB ansökte till miljö- och byggnadsnämnden om plantillstånd för bostadsbebyggelse på Lyse 1:57 och Lyse 1:2. Planavdelningen föreslog nämnden bifalla ansökan då det föreslagna området är avs för bostäder i översiktsplanen (ÖP-06). Efter yrkande om avslag och votering avslog miljö- och byggnadsnämnden framställningen i sitt beslut , 105. Som skär angavs närheten till Preemraffs industriområde samt risken för läckande gaser och explosionsrisk från de norr om liggande oljebergrummen. Vindbyggarna har därefter framfört information och begärt kommunen skall ompröva frågan om plantillstånd. Frågan har behandlats vid plan- och exploateringsberedningens möte som beslutat ärendet skall föreläggas kommunstyrelsen för beslut. I det av kommunstyrelsen beslutade arbetsprogrammet för detaljplanearbete finns inte Vindbyggarnas projekt medtaget vilket innebär kommunen inom kommer arbeta med detsamma under Det utgör dock inga hinder för medge plantillstånd med förbehåll om just kommunens inställning. För företaget kan dock ett positivt besked tidsmässigt underlätta då en rad utredningar skall företas innan ett förslag till detaljplan kan presenteras. Utveckningsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 16. Yrkanden Ronald Rombrant (lp): återremittera ärendet till utvecklingsenheten för kunna upptas när marknadsläget är förbättrat. Mats Karlsson (m) och Yngve Larsson (fp): avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande och bifall till ledningsutskottets förslag. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på om ärendet skall avgöras i dag mot återremissyrkandet.

10 Kommunstyrelsen (25) Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet i dag proposition på ledningsutskottets förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag mot Ronald Rombrants återremissyrkande och finner, kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet i dag. Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag medge Vindbyggarna i Lysekil plantillstånd enligt ansökan, planarbetet skall bekostas av sökanden, detaljplaneavtal skall upprättas mellan sökanden och kommunen, planarbetet inte är prioriterat under 2009 i enlighet med fastställt planarbetsprogram, området skall planeras för helårsbostäder samt exploateringsavtal skall upprättas mellan sökanden och kommunen där mellanhavandena samt fördelning av tomterna med hänvisning till kommunens tomtkö skall regleras.

11 Kommunstyrelsen (25) 29 DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD I SKOTTFJÄLLET Dnr: LKS LEVA i Lysekil AB har sedan en tid bedrivit arbete för utbyggnad av en vindkraftspark i Skottfjällsområdet inom såväl Lysekils som Munkedals kommun. Området är utpekat i översiktsplan (ÖP) som ett lämpligt utbyggnadsområde. I ÖP föreslås utbyggnad av vindkraft skulle föregås av detaljplaneläggning, vilket skett hitintills i de få lägen som ÖP pekat ut. Vid planeringen av vindkraftsparken i Skottfjället har det dock visat sig svårt åstadkomma en detaljplan då området är mycket vidsträckt samtidigt som kommungränsen går rätt igenom området. Munkedals kommun avser handlägga frågan genom bygglovsprövning. Frågan har beretts i plan- och exploateringsberedningen som förespråkar även Lysekils kommun i likhet med Munkedals kommun handlägger vindkraftsutbyggnaden i Skottfjället som bygglovsprövning och inte detaljplanelägger. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 17. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag utbyggnaden av vindkraftspark i Skottfjället inte detaljplaneläggs utan handläggs som bygglovsprövning.

12 Kommunstyrelsen (25) 30 STÅNGENÄSSKOLAN BYGGPROJEKT - IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÅND Dnr: LKS Ett projekt med ombyggnation och renovering av Stångenässkolan påbörjades för ett antal år sedan. Renovering av B-byggnaden, kök/matsal och slöjd har genomförts lades projektet på is fram till 2008 då man byggt om del av C-byggnaden till en fritidsgård. De övriga delar som diskuterats i projektet är om och utbyggnad samt renovering av D- byggnaden, renovering av A och E-byggnaden med iordningställande av ytor för flytta upp Brastad bibliotek till skolans lokaler, ombyggnad och renovering av resterande del av C- byggnaden för iordningställande av lokalytor för sköterskemottagning och expedition, iordningställande av skolgård och bussangöringsplats samt byta ut uppvärmningssystem och ventilation från dagens oljepanna till bergvärme. Fastighetsenheten har tillsammans med bildningsförvaltningen gått igenom vad som behöver göras i de olika delprojekten. Fastighetsenheten har därefter gjort en kostnadsberäkning för varje delprojekt. Ett förslag till etappindelning och finansiering har tagits fram. Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse Yrkanden Jan-Olof Johansson (s) tilläggsyrkande: vid förslag till beslut om investeringar samt igångsättningstillstånd skall alltid driftskalkyl ingå i handlingarna. Ronald Rombrant (lp): bifall till Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunledningskontorets förslag. Proposition på Jan-Olof Johanssons m. fl. tilläggsyrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.

13 Kommunstyrelsen (25) Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m. fl. tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen beslutar medge fastighetsenheten igångsättningstillstånd för redovisade ombyggnadsarbeten på Stångenässkolan i hus C och D samt för borrning för bergvärme, beakta kvarstående ombyggnadsarbeten i hus A och E vid fastställande av investeringsbudget för år 2010 samt vid förslag till beslut om investeringar samt igångsättningstillstånd skall alltid driftskalkyl ingå i handlingarna. Reservation Mot beslutet anmäler Yngve Larsson (fp) skriftlig reservation.

14 Kommunstyrelsen (25) RESERVATION Reservation mot beslutet i Kommunstyrelsen den 4 mars 2009 flytta biblioteket i Brastad till Stångenässkolan. Jag reserverar mig mot igångsättningstillståndet i den del av beslutet som rör iordningställandet av ytor för flytta upp Brastads bibliotek till skolans lokaler. Biblioteket är idag centralt placerat tillsammans med övrig offentlig service, där finns också goda parkeringsmöjligheter, det är även lättillgängligt för kollektivt åkande. Nuvarande och även tillkommande äldreboenden är placerade endast ett stenkast från Biblioteket vilket torde underlätta för äldre tillgodogöra sig delar av kommunens kulturutbud. Då Lysekils kommun idag är ägare till fastigheten där biblioteket är inrymt ser jag istället möjligheter på sikt utveckla delar av fastigheten med ett bredare kulturutbud eller annan offentlig service. Det är viktigt denna kommundelcentra kan bestå och ej utarmas. Brastad Yngve Larsson (fp)

15 Kommunstyrelsen (25) 31 SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 PLAN- OCH BYGGLAGEN DETALJPLAN FÖR SÖDRA BANSVIK, GAMLESTAN 20:13 M. FL, LYSEKIL Dnr: LKS Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har med hjälp av Norconsult AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 m. fl. Planförslaget innebär Gamlestan 20:13 omvandlas från ett industrikvarter till ett bostadskvarter med viss handel i bottenvåningen. Norra Hamngatan föreslås omgestaltas och på kajen föreslås restaurang, servicebyggnad, förrådsbyggnader samt en strandpromenad. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens samrådshandling Kommunstyrelsen beslutar notera samrådet i protokollet.

16 Kommunstyrelsen (25) 32 IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÅND FÖR IORDNINGSTÄLLANDE AV VÄG TILL EKEBACKENS RIDKLUBB Dnr: LKS Lysekils kommun har tillsammans med de två ridklubbar som tidigare fanns i Lysekil medverkat för en sammanslagning som genomfördes under I samband med sammanslagningen tecknades en avsiktsförklaring där kommunen påtar sig iordningsställa vägen och parkering. Denna avsiktsförklaring godkändes av kommunstyrelsen Dessa arbeten var planerade till 2005 men har inte genomförts. I samband med hyresförhandlingar har denna fråga aktualiserats igen. Pris har tagits in på åtgärderna som innefar iordningställande av väg och parkering denna offert är på 530 tkr. 20 tkr. tillkommer för diverse andra kostnader i samband med arbetena. Kommunstyrelsen beslutar medge kommunledningskontoret igångsättningstillstånd för åtgärder på vägen parkering fram till Ekebacken ridanläggning för en kostnad på 550 tkr, finansiering sker med medel ur utvecklingsavdelningens investeringsbudget samt vid förslag till beslut om investeringar samt igångsättningstillstånd skall alltid driftskalkyl ingå i handlingarna.

17 Kommunstyrelsen (25) 33 UTREDNING OM BADPLATSERNA I KOMMUNEN Dnr: LKS Kommunstyrelsen beslutade om en utredning av badplatserna i kommunen, planerad inför sommaren 2009, vilken skall redovisas på kommunstyrelsens sammanträde. Utvecklingsenheten fick under hösten 2008 uppdraget utreda de kommunala badplatser som kommunen själv driver eller som drivs genom avtal/överenskommelser mellan kommunen och annan part. Utredningen beställdes för klarlägga de förutsättningar som i dag finns för drift av kommunala badplatser. Områden som skall belysas är bl. a. ägandeförhållanden gällande mark, avtal/skötsel, utrustning, handikappanpassning och framtid. Utvecklingsenheten fick uppdraget då ansvaret för badplatserna fr. o. m övergick från LEVA till utvecklingsenheten. Utredningsuppdraget gled sedan under senhösten över från utvecklingsenheten till bildningsförvaltningen/fritidsenheten som fr. o. m kommer ansvara för de kommunala badplatserna. Bildningsförvaltningens utredning av kommunala badplatser inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutar anteckna utredningen av kommunala badplatser till protokollet samt uppdra åt bildningsförvaltningen upprätta en handlingsplan och kostnadskalkyl för upprustning av badplatserna.

18 Kommunstyrelsen (25) 34 BEGÄRAN OM INRÄTTANDE AV EN FOND FÖR UTJÄMNANDE AV OBALANSER FÖR FRAMTIDA INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR Dnr: LKS Gymnasienämnden föreslår i beslut Lysekils och Sotenäs kommunstyrelser beslutar inrätta en utjämningsfond för interkommunala ersättningar. Bakgrunden är budgetering av interkommunala intäkter och kostnader är svår prognostisera eftersom budgetprocessen startar ca 1,5 år innan eleverna gör sitt val till gymnasieskolan för årskurs 1. För årskurserna 2 och 3 är däremot beräkningsförutsättningarna bättre. Det totala anslaget för gymnasienämnden budget 2009 uppgår till brutto 101,1 mnkr. I budgeten ingår ett bruttoanslag 34,0 mkr för interkommunala kostnader samt budgeterad interkommunala intäkter med 15,1 mnkr. Huvudmotiv för begäran om utjämningsfond är gymnasienämnden har små möjligheter påverka vara sig de interkommunala kostnaderna eller intäkterna under pågående budgetår eftersom det helt och hållet beror på hur eleverna väljer. Eftersom nämnden har ansvar för tillse eventuellt beräknade underskott i någon del av verksamheten skall inarbetas och täckas i någon annan del inom nämndens ansvarsområde medför detta ett underskott inom interkommunala ersättningar måste täckas med effektiviseringar och besparingar inom den egna gymnasieverksamheten. Vid sammanträffande med gymnasienämnden tillsammans med kommunstyrelsepresidierna från Sotenäs och Lysekils kommun den 10 februari 2009 diskuterades ovanstående frågeställningar. Bl a framkom det finns en förståelse för gymnasienämndens problematik men det är svårt analysera i vilken utsträckning avvikelser avseende interkommunala ersättningar påverkar kostnadsutvecklingen i övrig gymnasieverksamhet. Detta innebär det finns svårigheter fastställa vilka belopp som i sådant fall skall fonderas. Samtidigt är det bara gymnasienämnden som har möjlighet vidtaga åtgärder och göra verksamhetsanpassningar för anpassa verksamheten till fastställd budget om avvikelser befaras/prognostiseras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 15. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag ej inrätta utjämningsfond för utjämnande av obalanser vid interkommunala ersättningar.

19 Kommunstyrelsen (25) 35 ERBJUDANDE OM AVTALSPENSION Dnr: LKS Lysekils kommun har i brev lämnat ett erbjudande till tillsvidareanställda medarbetare födda åren överväga en tidigare pensionsavgång med fördelaktiga villkor. Erbjudandet har lämnats för ge möjlighet till en positiv avslutning av anställningstiden i kommunen och för skapa en god framförhållning och planering i den stora generationsväxling som kommer pågå under en följd av år framöver. Erbjudandet innebär en avtalspension som motsvarar 75% av den anställdes nuvarande lön fram till 65 års ålder. Intresseanmälan har inlämnats av 47 anställda. Brev till tillsvidareanställda födda Yrkanden Ronald Rombrant (lp) tilläggsyrkande: andra -satsen kompletteras med med vilken nämndernas ramar minskas i den takt avtalspensionerna träder i kraft. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunledningskontorets förslag. Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar bevilja samtliga tillsvidareanställda som lämnat intresseanmälan garantipension enligt erbjudna villkor fr.o.m. tidpunkt som överenskommes med respektive förvaltningschef (dock senast ) samt

20 Kommunstyrelsen (25) uppdra åt kommunchefen i samråd med ledningsgruppen ansvara för samordning och ev. återbesättande av uppkomna vakanser så en besparingseffekt på sammantaget 6,8 mnkr uppnås under åren med vilken nämndernas ramar minskas i den takt avtalspensionerna träder i kraft.

21 Kommunstyrelsen (25) 36 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2008 Dnr: LKS Lysekils kommun redovisar ett plusresultat på 1,2 mnkr, varav 7,1 mnkr utgörs av reavinster. Enligt balanskravet i gällande lagstiftning skall reavinster avräknas. Detta innebär ett resultat på minus 5,9 mnkr. I jämförelse med budget för 2008 är resultatet minus 10,1 mkr. Resultatet är preliminärt. Resultatavvikelsen jämfört med budget beror till största delen av minskade skeintäkter med 7,1 mnkr samt uteblivna försäljningsintäkter för tomter, 5,5 mnkr, bl.a.på grund den finansiella kris som inträffade under hösten. Utöver detta kan nämnas, kostnaden till Västtrafik för kollektivtrafiken ökat med 1,2 mnkr i jämförelse med budget. Lysekils kommun kommer fortsätta arbetet för erbjuda nya boenden och möjligheter för företagsetableringar. Syftet är nå visionens mål om invånare år Revisionen kommer granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisningen under mars månad. Ekonomienheten bedömer dock det slutliga resultatet kommer ligga i nu beräknad nivå. Slutligt bokslut samt årsredovisning och koncernredovisning kommer redovisas för kommunstyrelsen den 1 april. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar anteckna bokslutskommunikén till protokollet.

22 Kommunstyrelsen (25) 37 REDOVISNING AV BOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL Dnr: - Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedan: Lysekils Stadshus AB, Protokoll - RAMBO AB, Protokoll - LEVA i Lysekil AB, Protokoll - LysekilsBostäder AB, Protokoll Havets Hus, Protokoll Lysekils Stuveri AB, Protokoll Lysekils Hamn AB, Protokoll Kolholmarna AB, Protokoll Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Handikapprådet Kommunstyrelsen beslutar anteckna protokollen i dagens protokoll.

23 Kommunstyrelsen (25) 38 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Dnr: - Anmälan om fade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedanstående. Ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll - Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll - Kommunstyrelsens ordförande övriga delegationer - Nr Kommunchefens delegationer Administrative chefens delegationer - Nr Näringslivssamordnarens delegationer - Ekonomichefens delegationer - Inköpssamordnarens delegationer Personalchefens delegationer - (vidaredelegation till personalsekr) Räddningstjänstens delegationer KBM Årsuppföljning 2008 Hamnchefens delegationer - Fastighetschefens delegationer - Mark- och exploateringsingenjörens delegationer - IT-chefens - delegationer Utredningsingenjörens delegationer - Utvecklingschefens - delegationer - Kommunstyrelsen beslutar anteckna delegationsbesluten i protokollet.

24 Kommunstyrelsen (25) 39 INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDF, LEDAMÖTER OCH KOMMUNCHEF M.FL. Muntlig information om aktuella frågor på kommunstyrelsens sammanträde: Kustzonsplanering Budget 2009 Analysgruppens förslag till åtgärder Finansiella målen Överförmyndarorganisationen Kurser och konferenser Fyrbodals vägtrafiksatsningar Företagsetableringar Besöksregistrering Kommunstyrelsen beslutar anteckna informationen till protokollet.

25 Kommunstyrelsen (25) 40 ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande ärenden anmäls: Överförmyndaren Dnr: LKS Årsredovisning 2008 Socialnämnden Yttrande gällande slutbetänkande SOU 2008:77, Dnr: LKS möjlighet leva som andra Socialnämnden Särskild avgift enligt socialtjänstlagen dom från länsrätten i Göteborg Kommunstyrelsen beslutar anteckna anmälningsärendena i protokollet.

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-03-18 kl. 8.30.-14.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-09-14 Sida 1 (23) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.10 Beslutande Lars-Erik Wollmér(s), ordf, 158-175, 177-178 Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-08-27 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 55 (57) 104 MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.45, 18.55-20.15, 20.20-20.50 1 (29) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Socialnämnden. Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20. 27 Plats och tid: Socialförvaltningens sessionssal, Bangatan 10 A, kl 16.30 20.00 Ledamöter Göran Wallén (M) ordförande Agneta Lindskog (KD) Erland Stensson (V) Blanka Rutberg (M) ersätter Cecilia Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 281 292 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-10-03 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Pelle Skerup (M) ordförande Kjell-Åke Persson (C) Brita

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-03 1/8 Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00-09:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Laila Borger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-08-14 2 KS 98 Dnr 2007.55-14 Information om Kosta Köpmanshus AB Ordf. Monica Widnemark informerar om Länsrättens dom och de åtgärder som vidtagits med anledning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer