Företagens innovationsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens innovationsverksamhet 2004 2006"

Transkript

1 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004). De insamlade uppgifterna är sekretessbelagda. Suomenkielinen lomake lähetetään tarvittaessa. Enkäten gäller den verksamhet här angivet företag (namn och FO-nummer) bedriver i Finland: Enkäten gäller ovan nämnda företags/enhets verksamhet i Finland. Om enkäten lämpar sig bättre för någon annan nivå än företag (t.ex. koncernen), är det möjligt att lämna uppgifter enligt denna nivå. (Se punkt 1.1) Företagens innovationsverksamhet Genom denna enkät samlas uppgifter in om produkt- och processinnovationer och organisations- och marknadsföringsinnovationer. Föremål för enkäten är treårsperioden Frågorna 2 6 gäller nya eller väsentligt förbättrade produkter och tjänster och införandet av nya eller väsentligt förbättrade processer, logistiksystem eller distributionsmetoder. Frågorna 7 8 gäller organisations- och marknadsföringsinnovationer. Enkäten gäller både företag som bedrev innovationsverksamhet och företag som inte haft innovationsverksamhet åren Besvarande och återlämning av enkäten Ni kan besvara enkäten antingen på denna pappersblankett eller via internet på adressen: Det användar-id och lösenord som behövs för webblanketten finns här invid. Användar-ID lösenord Sista återlämningsdag är Allmän information om företaget och kontaktinformation 1.1 Är företaget (den enhet svaret gäller) en koncern* en del av en koncern** självständigt I vilket land har koncernens moderbolag sitt hemvist? Finland 1.2 Antal anställda annat, vilket 1.3 Omsättning år 2006 (eller senaste räkenskapsperiod på 12 mån.) (Finansiella företag: ränteintäkter eller motsvarande inkomster. Försäkringsföretag: premieinkomst (brutto).) (1 000) * Koncernsvaret gäller följande företag/enheter: **Koncern i vilken Ert företag ingår: Kontaktpersonens namn E-post Telefon

2 2. Produktinnovationer (varor och tjänster) En produktinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst som företaget introducerat på marknaden. En ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst skiljer sig till de centrala egenskaperna från de tidigare producerade (t.ex. förbättrad programvara, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem). Innovationen (ny eller förbättrad vara eller tjänst) måste vara ny för Ert företag, men behöver inte vara ny för företagets marknad eller bransch. Det har ingen betydelse om innovationen ursprungligen utvecklats av Ert företag eller av något annat företag. 2.1 Introducerade Ert företag på marknaden under åren Nya eller väsentligt förbättrade varor? (Enbart återförsäljning av varor som köpts in från andra företag eller förändringar enbart av estetisk natur räknas inte som en produktinnovation.) Nya eller väsentligt förbättrade tjänster? Om Ni svarade på båda frågorna, gå till punkt 3.1. I annat fall svara på följande frågor. 2.2 Vem utvecklade produktinnovationerna: I första hand det egna företaget/den egna koncernen Det egna företaget tillsammans med andra företag/institutioner I första hand andra företag/institutioner (Välj det alternativ som passar bäst) 2.3 Introducerade Ert företag under åren sådana produktinnovationer (varor eller tjänster) på marknaden som var Nya för företagets marknad? Endast nya för Ert företag? Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst på marknaden före Era konkurrenter (produkten kan ha varit tillgänglig på andra marknader). Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst, vars motsvarighet redan var tillgänglig på marknaden via någon av företagets konkurrenter. 2.4 Specificera på basis av definitionerna ovan vilken procentandel av Ert företags totala omsättning* år 2006 kom från följande produkter: Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren och som var nya för Ert företags marknad % Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren och som var nya endast för Ert företag % Varor och tjänster som oförändrade eller bara marginellt förändrade levererades under åren (omfattar återförsäljning av nya varor och tjänster inköpta från andra företag) % Total omsättning år % * Finansiella företag: ränteintäkter eller motsvarande inkomster. Försäkringsföretag: premieinkomst (brutto). 2

3 3. Processinnovationer En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet som införts för företagets varor eller tjänster. Innovationen (den nya eller förbättrade processen, distributionsmetoden eller stödverksamheten) ska vara ny för företaget men behöver inte vara ny för företagets marknad eller bransch. Det spelar ingen roll om innovationen ursprungligen utvecklades av Ert eller av något annat företag. Enbart ändringar i organisationen räknas inte som en processinnovation. 3.1 Introducerade Ert företag under åren Nya eller väsentligt förbättrade metoder för tillverkning eller produktion av varor eller tjänster? Nya eller väsentligt förbättrade logistik-, leverans- eller distributionsmetoder för företagets varor, tjänster eller insatsvaror? Ny eller väsentligt förbättrad stödverksamhet för företagets processer, t.ex. underhållssystem eller hantering av inköp, bokföring eller redovisning? Om Ni svarade på alla punkter, gå till punkt 4.1. I annat fall svara på följande fråga. 3.2 Vem utvecklade processinnovationerna: I första hand det egna företaget/den egna koncernen Det egna företaget tillsammans med andra företag/institutioner I första hand andra företag/institutioner (Välj det alternativ som passar bäst) 4. Pågående eller avbruten innovationsverksamhet Innovationsåtgärder och -verksamhet omfattar förvärv av maskiner, utrustning, mjukvara och licenser, planerings- och utvecklingsarbete, utbildning, marknadsföring samt forsknings- och utvecklingsverksamhet, när det uttryckliga målet är att utveckla och/eller ta i bruk en produkt- eller processinnovation (omfattar också grundforskning och utveckling som innovationsverksamhet, fastän det inte har direkt anknytning till produkt- och/eller processinnovationer). 4.1 Hade Ert företag något projekt för utveckling av produkt- eller processinnovationer, som avbröts under åren ? 4.2 Hade Ert företag projekt för utveckling av produkt- eller processinnovationer, som dock inte blev färdiga före utgången av år 2006? Om Ert företag inte hade några produkt- eller processinnovationer eller någon innovationsverksamhet under åren ( på fråga 2.1, 3.1 och 4.1 samt 4.2), gå till fråga 7.1. I annat fall svara på följande frågor. 3

4 5. Innovationssamarbete 5.1 Hade Ert företag innovationssamarbete (i anslutning till produkt- och processinnovationer) med andra företag eller institutioner under åren ? Med innovationssamarbete avses aktivt deltagande i innovationsprojekt tillsammans med andra företag eller ickevinstsyftande institutioner. Samarbetet behöver inte nödvändigtvis leda till kommersiell nytta. Enbart beställningsarbete ska inte räknas som samarbete. Om Ni svarade på punkt 5.1, gå till punkt 6.1. I annat fall gå till punkt Hur stor betydelse hade olika samarbetspartner inom Er innovationsverksamhet åren ? Betydelsegrad Samarbetspartner Stor Medel Liten Inget samarbete Andra företag inom koncernen Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller mjukvara Kunder Konkurrenter eller andra företag inom Er bransch Konsultföretag, kommersiella laboratorier eller privata forskningsinstitut Universitet och yrkeshögskolor Offentliga eller privata icke-vinstsyftande forskningsinstitut 5.3 Typ av samarbetspartner och lokaliseringsort (flera alternativ får markeras) Samarbetspartner Finland Övriga Europa* USA Kina Indien Övriga länder Andra företag inom koncernen Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller mjukvara Kunder Konkurrenter eller andra företag inom Er bransch Konsultföretag, kommersiella laboratorier eller privata forskningsinstitut Universitet och yrkeshögskolor Offentliga eller privata icke-vinstsyftande forskningsinstitut * Följande länder inom Europeiska unionen (EU), Efta-stater och EU-kandidatländer räknas med i denna grupp: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. 4

5 6. Effekter av innovationsverksamheten under åren Hur stor effekt hade Ert företags produkt- (vara eller tjänst) och processinnovationer, som introducerades under åren , på följande faktorer? Observerad effekt Stor Medel Liten Inte relevant Produktorienterade effekter Utökat varu- eller tjänstesortiment Inträde på nya marknader eller ökade marknadsandelar Förbättrad kvalitet på varor eller tjänster Processorienterade effekter Förbättrad flexibilitet för varuproduktion eller för tillhandahållande av tjänster Ökad kapacitet för varuproduktion eller för tillhandahållande av tjänster Minskade enhetsarbetskostnader Minskad materialåtgång eller energikonsumtion per producerad enhet Andra effekter Minskade skador på miljön eller förbättringar ur hälso- och säkerhetsaspekt Uppfyllda myndighetsföreskrifter, lagar eller standarder 7. Organisationsinnovationer En organisationsinnovation är införande av en ny organisatorisk metod i företagets praxis för affärsverksamheten (inkl. informationshantering), arbetsorganisationen eller i externa kontakter. Metoden har inte tidigare använts av företaget. Den nya metoden måste baserar sig på strategiska beslut som fattats av företagsledningen. Till de organisatoriska innovationerna hör inte företagsfusioner eller företagsköp, även om de ur företagets synvinkel genomförs för första gången. 7.1 Införde företaget under åren följande organisatoriska innovationer: Nya affärsmetoder (business practices) för organisering av arbetet eller förfaringssätten (dvs. hanteringen av informations- och materialflödet (SCM), förnyande av affärsverksamhetsprocesser, en resurssnål produktionsmodell (lean production), kvalitetsledning, utbildningssystem osv.) Nya system för kunskapshantering (knowledge management systems) för bättre användning eller överföring av intern information, kunskaper och färdigheter inom företaget eller för sammanställande och tolkning av extern information. Nya förfaringssätt i arbetsorganisationen (methods of workplace organisation) för fördelning av ansvar och beslutsfattande (såsom användning av ett nytt ansvarsfördelningssystem för arbetstagare för första gången, teamarbete, decentralicering, sammanslagning eller uppdelning av avdelningar osv.) Nya sätt att organisera företagets externa relationer (methods of organising external relations) till andra företag eller offentliga institut (såsom sammanslutningar/samarbete för första gången, kompanjonskap, outsourcing eller underleverans o.d.) Om Ni svarade på alla punkter, gå till punkt 8.1. I annat fall gå vidare till fråga

6 7.2 De organisatoriska innovationerna utvecklades av: I första hand det egna företaget/den egna koncernen Det egna företaget tillsammans med andra företag eller institut (inkl. konsulter) I första hand andra företag/institutioner (inkl. konsulter) (Välj det alternativ som passar bäst) 7.3 Var någon av dessa organisationsinnovationer integrerade eller hade de anknytning till andra innovationer som Ert företag införde åren ? Välj Inga innovationer, om Ert företag inte hade dylika innovationer Betydelsen av sambandet mellan innovationerna Stor Medel Liten Inget samband Inga innovationer Produktinnovationer med anknytning till nya eller förbättrade varor Produktinnovationer med anknytning till nya eller förbättrade tjänster Processinnovationer Marknadsföringsinnovationer 7.4 Hur viktiga var följande effekter av de organisationsinnovationer som företaget införde under åren ? Om Ert företag införde flera organisationsinnovationer, gör en allmän bedömning Observerad effekt Stor Medel Liten Inte relevant Kundernas och leverantörernas (underleverantörernas) behov tillgodoses snabbare Förmågan att utveckla nya produkter eller tjänster har blivit bättre Kvaliteten på företagets varor och tjänster har förbättrats Lägre kostnader per enhet Personalnöjdheten har förbättrats och/eller personalomsättningen har minskat Kommunikationen och informationsdelningen inom företaget har förbättrats Kommunikationen och informationsdelningen med andra företag och institutioner har förbättrats Annan, vad 6

7 8. Marknadsföringsinnovationer En marknadsföringsinnovation är en ny marknadsföringsidé eller -strategi, som väsentligt skiljer sig från den marknadsföringsmetod som företaget använder och som företaget inte har använt förut. Marknadsföringsinnovationen kräver väsentliga förändringar i produktens formgivning (design) eller förpackning, produktplacering, sales promotion eller prissättning. Säsongrelaterade, regelbundna eller rutinartade förändringar i marknadsföringsmetoderna hör inte till marknadsföringsinnovationerna. 8.1 Införde företaget följande marknadsföringsinnovationer under åren : Väsentliga förändringar i produktdesignen (förändringar som enbart ändrar produktens funktionella egenskaper eller användaregenskaper räknas inte hit) Väsentliga förändringar i varuförpackningar Ett nytt medium eller en ny metod för säljfrämjande åtgärder för en produkt (såsom användningen av ett nytt reklammedium för första gången, en ny produktbild, införande av stamkundskort o.d.) En ny marknadsföringsstrategi för att nå nya kundgrupper eller marknadssegment Nya metoder vid produktplacering och försäljningskanaler (såsom användning av licensering av en affärsidé (franchising) eller distributionslicenser för första gången, direktförsäljning, försäljning med ensamrätt, nya idéer eller metoder inom produktdemonstration o.d.) Nya metoder vid prissättningen av varor och tjänster (såsom användning av prissättning enligt efterfrågan för första gången, rabattsystem o.d.) Om Ni har svarat nej på varje punkt gå vidare till slutet av enkäten, där det frågas efter hur lång tid det behövdes för ifyllandet av blanketten. I annat fall gå vidare till fråga Marknadsföringsinnovationen utvecklades av: I första hand det egna företaget/den egna koncernen Det egna företaget tillsammans med andra företag eller institut (inkl. konsulter) I första hand andra företag/institutioner (inkl. konsulter) (Välj det alternativ som passar bäst) 8.3 Var någon av de här marknadsföringsinnovationerna integrerade eller hade de anknytning till andra innovationer som företaget införde åren ? Välj Inga innovationer, om Ert företag inte hade dylika innovationer Betydelsen av sambandet mellan innovationerna Stor Medel Liten Inget samband Inga innovationer Produktinnovationer med anknytning till nya eller förbättrade varor Produktinnovationer med anknytning till nya eller förbättrade tjänster Processinnovationer Organisationsinnovationer 7

8 8.4 Hur viktiga var följande effekter av de marknadsföringsinnovationer som företaget införde under åren ? Om Ert företag införde flera marknadsföringsinnovationer, gör en allmän bedömning Observerad effekt Stor Medel Liten Inte relevant Ökad eller bevarad marknadsandel Tillgång till nya marknader eller kundgrupper Ökad synlighet för produkter eller affärsverksamheten Effektiverad förmåga att tillgodose kundernas behov Ökad kundnöjdhet Annan, vad Uppskatta hur lång tid det behövdes för att fylla i blanketten (inkl. insamlande av uppgifter): timmar min Ytterligare information. Vi hoppas på kommentarer särskilt angående de nya typerna av innovationer, dvs. marknadsföringsoch organisationsinnovationerna: Tack för Er medverkan! 8

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015 Datainsamling Företags- och miljödata 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Datateknik och

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN

PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN 2014 Detta frågeformulär är en del av den årliga nationella Programvaruindustribarometern. Alternativt kan ni fylla i enkäten på nätet på http://www.softwareindustrysurvey.fi/.

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

.eu-domännamn registreringspolicy

.eu-domännamn registreringspolicy .eu-domännamn registreringspolicy 1/13 INNEHÅLL Innehåll... 2 Definitioner... 3 Syfte och omfattning... 3 Paragraf 1. Registranten måste avgöra huruvida denne uppfyller de allmänna kriterierna för rätt

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån

Handledning 2015. Ytterligare information om Intrastat. Statistiska centralbyrån V.1 Handledning 2015 Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 08-506 944 00, fax

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Innovationsbegreppet och innovationsindikatorer

Innovationsbegreppet och innovationsindikatorer Innovationsbegreppet och innovationsindikatorer En analys med tonvikt på statistikens validitet En rapport skriven på uppdrag av Statistiska Centralbyrån, SCB Per Frankelius Linköpings universitet Innehåll

Läs mer