Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15."

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Ulf Söhrman Peter Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl Bo Klason Benny Nord Malin Andersson Anna Lavendell Patrik Persson Ronny Greus Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Peter Johansson Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknikutskott : 18 juni 2012 Anslagsdatum: 21 juni 2012 Datum för anslagets nedtagande: 16 juli 2012 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 19 Budgetuppföljning maj 2012 Budgetuppföljning för maj månad 2012 redovisas. Teknikutskottet beslutar att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Ks

3 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 20 Dnr 91/2012 Ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja marknad 2012 Filipstads Marknadskommitté Oxhälja hemställer i skrivelse dat att få disponera offentlig plats för Oxhälja marknad Marknadskommittén önskar disponera samma område som Teknik och Service föreslår att Filipstads Marknadskommitté Oxhälja får disponera offentlig plats under perioden 29/8 5/ enligt ansökan. att Marknadskommittén får disponera mark för tivoli som 2011 enligt karta. Enligt räddningstjänsten kan utryckningsväg genom tivoliområdet slopas under förutsättning att höga karusellattraktioner placeras i ytterkant av tivoliytan. att Marknadskommittén svarar för städning m m som under 2011 att Teknik och Service erhåller full kostnadstäckning från Marknadskommittén för material och utförda arbeten Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag. Fil.Marknadskommitté

4 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 21 Dnr 113/2012 Lokala trafikföreskrifter I samband med kommunhusets ombyggnad har Hantverksgatan byggts om för att anpassas till den nya ingången. Besöksparkering till kommunhuset saknas varför Teknik och Service föreslår att de två befintliga parkeringsplatserna för rörelsehindrade placeras närmast ingången och att resterande parkeringsutrymme fram till infarten till Kv Eken (f.d. Skolgatan) begränsas med tillåten parkering till högst två timmar (3 platser). Samråd har skett med polismyndigheten i Filipstad. Teknik och Service föreslår att meddela lokal trafikföreskrift på Hantverksgatan enligt bilaga. Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag.

5

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 22 Dnr 114/2012 Lokal trafikföreskrift gångfartsområde. Enligt övergångsbestämmelserna till trafikförordningen (1976:1276) genom förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen har trafikföreskrifter om gårdsgata upphört att gälla. Nytt beslut om gångfartsområde måste fattas och ny trafikföreskrift måste meddelas. Teknik och Service föreslår att lokal trafikföreskrift utfärdas enligt bilaga Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag.

7

8 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 23 Dnr 115/2012 Införande av ny lokal trafikföreskrift beträffande bärighetsklasser. Lokal trafikföreskrift beträffande bärighetsklasser inom Filipstads kommun saknas. Samtliga kommunala gator och vägar som inte är enskilda är upplåtna för bärighetsklass 1 med undantag av: Gamla Karlstadsvägen, bro över Norsbäcken, axeltryck 8 ton. Kvarnbron, bro över Skillerälven, bruttovikt 8 ton. Bastuvägen, bro över kanalen i Nykroppa, axeltryck 8 ton. Skogsvägen, bro över kanalen i Nykroppa, axeltryck 8 ton. Karlstadsvägen, begränsad fordonshöjd 3,7 meter. Teknik och Service föreslår att lokal trafikföreskrift utfärdas enligt bilaga Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag.

9

10 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 24 Dnr 122/2012 Tillagningskök Junibacken Kommunens kostgrupp har prioriterat arbete inom tre områden; äldreomsorg, kostpolicy och skola. Visionen är att höja kvalitén på den offentliga måltiden. Delmoment inom skola är att undersöka möjligheterna till att öppna upp tillagningskök på kommunens förskolor där så är möjligt. Med matlagning i husen stimuleras barnens aptit då den känner matos, vilket genererar hungerkänslor och ökad lust till att äta av maten som serveras. Även andra pedagogiska fördelar kan uppnås. Effekt kan även uppnås med mindre kastande av mat. Kommunens kostgrupp med representanter från Barn och Ungdomsförvaltningen och från Socialförvaltningen föreslår som ett pilotprojekt med lokal matlagning på förskola att tillagning av mat sker på Junibackens förskola. Junibacken har sedan tidigare ett tillagningskök, men detta kök har under en period används som mottagningskök. Föreliggande förslag är att omvandla Junibackens kök från mottagningskök till tillagningskök. Alla lunchens beståndsdelar föreslås beredas och tillagas i köket, dvs. ingen transport från Strandvägsskolan. För middag till Nattis finns möjlighet att även denna kan tillagas i Junibackens kök, men i sådant fall måste den kylas ned och uppvärmas av förskolepersonal inför servering. Möjligheten att få middagen levererad från Strandvägsskolans kök finns fortfarande kvar. Konsekvensen av detta förslag är att matens kvalité förbättras då, varmhållningen minskar, då kocken finns i huset och kan anpassa uppläggning och konsistens till förskolebarnen och då barnen lättare kan framföra önskemål till kocken och ha daglig kontakt med densamma. En översiktlig kostnadskalkyl visar dock på merkostnad på ca :-/år i framförallt ökande underhållskostnader för materiel och köket. Dessa siffror är i dagsläget lite osäkra men indikerar på merkostnad. Med hänsyn till förväntade extrakostnader föreslår kommunstyrelseförvaltningen att andra mer kostnadseffektiva sätt att uppnå lokal matlagningseffekter studeras. Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 25 Tu 15 Dnr 71/2012 System för insamling av matavfall I kommunens avfallsplan finns ett mål att införa matavfallsinsamling från hushåll under För att möjliggöra detta behöver beslut fattas om vilket av de i Sverige förekommande insamlingssystem som Filipstads kommun ska använda. Separata kärl Insamling av matavfall i separat kärl är det system som använts längst tid och som är mest frekvent förekommande i Sverige. År 2010 använde 83 av totalt 108 kommuner med matavfallsinsamling i kärl detta system. Systemet bygger på två separata kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall. Detta system används både för villahushåll och för flerfamiljshus. Vid hämtning av kärl från villahushåll används ofta sidlastande fordon med kamera, vilket ej leder till manuellt arbete vid tömning. Sidlastande fordon finns både med ett och med två fack. Vid användning av enfacksbilar körs dubbla rundor vid insamling. Separata kärl möjliggör extra tömning av enbart matavfall vid behov t.ex. under sommaren. Kommunerna i östra Värmland som Filipstad samarbetar med har alla utom Storfors påbörjat matavfallsinsamling och samtliga kommuner använder sig av separata kärl. Flerfackskärl System med flerfackskärl tillämpas endast hos villahushåll och behöver kompletteras med annat system i flerfamiljshus. Kärlen kan antingen vara indelade i två- eller fyra fack. De flesta kommuner som använder detta system har fler fack än två och hushållen sorterar då även förpackningar och/eller tidningar. År 2010 använde 25 kommuner systemet med flerfackskärl. 22 av dessa 25 var geografiskt sett mindre kommuner belägna i södra Sverige. Kortare avstånd inom kommunen är fördelaktigt då sopbilarna måste åka för tömning när ett av facken blivit fullt även om de övriga facken är halvfulla. Facken i flerfackskärl blir oftast smala med följd att mer matavfall ligger an mot kärlets väggar med risk för fastfrysning vintertid. I södra Sverige med korta och milda vintrar behöver detta dock inte leda till problem. För tömning av kärl med flera fraktioner krävs alltid specialbil, så kallad flerfacksbil. Vid tömning i flerfacksbil lyfts locket manuellt och sorteringen kontrolleras. Vid felsortering kan inte tömning utföras med flerfacksbilen utan att insatsen först tas bort manuellt.

12 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Förslag till beslut Teknik och Service föreslår Teknikutskottet att med ovan beskrivning som bakgrund besluta att införa systemet med separata kärl för matavfallsinsamling i Filipstads kommun. Teknikutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att se över kostnader och metoder för införande av system för separata kärl för matavfallsinsamling resp brännbart avfall i Filipstads kommun. I kommunens avfallsplan finns ett mål att införa matavfallsinsamling från hushåll under Tekniska utskottet gav förvaltningen i uppdrag att se över kostnader och metoder för införande av matavfallsinsamling i separata kärl. Kommunstyrelseförvaltningen har låtit genomföra en kostnadsutredning gällande matavfallsinsamling för villahushåll som bygger på insamling genom entreprenör, 140 liters kärl för matavfall, en anslutningsgrad på 90 procent av villahushållen samt en behandlingskostnad lika som andra värmländska kommuner avtalat om och likvärdiga transportkostnader som för det brännbara kärlavfallet i nuläget. Vidare har beräknats en avskrivningstid på 7 år och en ränta på 3,5 % för kostnad inköp av kärl. Därtill kommer kostnader för information, påsar och påshållare och utställning av kärl. Beräkningar ger i snitt en årlig merkostnad på ca kronor under avskrivningstiden och därefter en årlig merkostnad på ca kronor. Detta medför att renhållningstaxan behöver justeras. I genomsnitt innebär förändringen en taxehöjning med 210 kr per abonnemang för samtliga abonnenter. Höjningen kommer dock fördelas olika mellan olika typer av abonnemang. Avtalsförlängningen med nuvarande insamlingsentreprenör löper ut I samband med upphandling av ny entreprenör skall nytt insamlingssystem implementeras. Underlag för ny upphandling av insamling av avfall beräknas bli klar under hösten 2012 och klar att gälla från Parallellt under hösten ska upphandling av nya sopkärl, insamlingspåsar och påshållare genomföras.

13 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Under början av 2013 ska införandetakten och turordning vad gäller områden planeras och informationssatsningar genomföras till de berörda kommuninvånarna. Start för utställning av kärl sker i samband med att det nya entreprenörsavtalet börjar gälla. Förvaltningen återkommer under hösten 2012 med förslag på taxejustering till följd av ovan angivna införande av matavfallsinsamling Tekniskutskottet föreslås besluta och godkänna förslag till system och införande av matavfallsinsamling enligt ovan. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

14 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 26 Anmälningsärenden Förteckning över ärenden i vilka beslut med stöd av delegation fattats av projekteringsingenjören. Teknikutskottet beslutar att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna. _

15 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 27 Anmälan av projekt Projektredovisning enl nedanstående objekt: Inom Fastighetsenhetens investeringsbudget 2012 * Säkerhetsförbättring av hissar * Ljudabsorbenter Nykroppa sporthall * Underhållssystem * Åtgärder läckande tak WASA-hallen Energiåtgärder Folketshus Översyn och åtgärder belysning Injustering av värmesystem Bergmästaren Konvertering från olja till bergvärme Ny kulvert Injustering av värmesystem Åhrlundsgården Konvertering från olja till bergvärme Bullerbyn Injustering av värmesystem Åsenskolan Injustering av värmesystem och behovsstyrning av ventilationen Simhallen Strandvägsskolan Prippen Åtgärder för minskning av energitillförseln för varmvattenberedning Junibacken Inreglering värmesystem Behovsstyrning av ventilation Översyn och åtgärder belysning Åhrlundsgården Älvkullen Vattenbesparande åtgärder Teknikutskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

16 Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni Tu 28 Information Ordföranden informerar ang feriearbeten beslutat att utnyttja platserna p g a fler sökande, vilket resulterar i högre kostnader än budgeterat. Taxa vid extern bad-och simundervisning beslutas att badande betalar ordinarie badpris plus timpenning för simlärare. Tekniske chefen redogör för reducering av brukningsavgifter för industrifastigheter. Tekniske chefen informerar om att diskussioner pågår med OLW ang nytt avtal ang behandling av industriavlopp Renhållningschefen informerar ang införande av ett enkelt system med containrar för s k återbruk. Teknikutskottet beslutar att uppdra till tekniske chefen att se över fasta delen av Va-avgiften och återkomma med förslag i oktober Jämförelse med närliggande kommuner ska göras att i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 Förord I många kommuner diskuteras att införa ett källsorteringssystem för matavfallsinsamling.

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer