Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor"

Transkript

1 Variable hastighedsgraenser, dynamiske/variable tavlor Civilingenjör Michael Cewers, Swarco Technology Idag skyltas ofta med fasta hastighetsgränser oavsett väder, trafikförhållande mm. I Sverige har det antagits en lag som ger rätt att under en försöksperiod införa variable tavlor för att sänka högsta tillåtna hastigheter då det råder sådana omständigheter att den fasta skyltningen ej är relevant. Erfarenheterna från de första installationerna är mycket goda. 1. Inledning Klimatet i Skandinavien med mycket varierande förhållande vintertid och sommartid gör att skyltning med fasta hastighetsgränser i många fall inte är lämplig. Halka kan uppstå mycket hastigt, trafiken kan variera mycket under semestertider mm. Under dessa tider bör den maximalt tillåtna hastigheten vara lägre än under andra tider. Många korsningar på landsbygden är idag ej trafiksignalreglerade och hastigheterna är ofta mycket höga. Då ett större fordon, tex. Lastbil med släp kör ut i en sådan korsning ökar risken för olyckor markant. Detsamma gäller vid busshållplatser där det plötsligt kommer att finnas många fotgängare vid busshållplatsen samtidigt som bussen kan ha problem att ta sig ut på huvudvägen. Dessa problem kan överkommas om de fasta hastighetsskyltarna kompletteras med variabla hastighetsskyltar. Genom införande av dessa kan hastigheten även höjas vid gynnsamma förhållanden. 2. Ny lag En lag har stiftats i Sverige som innebär att en försöksperiod med variabla hastigheter genomförs under åren på 18 platser runt om i Sverige.

2 Fig 1. försökplatser för variabla hastghetsgränser i Sverige På dessa ställen installeras omställbara vägmärken, som visar variabel högsta tillåtna eller rekommenderad högsta hastighet beroende på t ex risk för halka, risk för köbildning eller mycket tät trafik, olycksrisk i korsningar eller barn på väg till skolbussen. Hastigheten kan komma att varieras från 30 upp till högsta hastighet 120 km/h i steg om 10 km/h. Vägverket har satt upp ett mål för denna försöksverksamhet: Ett införande av system för variabla hastighetsgränser förväntas på sikt leda till större acceptans hos trafikanterna för hastighetssystemet som helhet, vilket är av stor vikt för trafiksäkerhet och framkomlighet.

3 På försöksplatserna installeras teknisk utrustning beroende på vad som ska mätas. Detektorer i vägbanan känner av när fordon passerar och hur många fordon som passerar. Rörelsedetektorer registrerar lättare fordon, som cyklar och mopeder. Väderstationer känner av temperatur, nederbörd och väglag. På en del platser övervakas vägen med videokameror. Informationen från indata systemen utvärderas normalt automatiskt. Då ändras hastigheten efter bestämda gränsvärden. Informationen kan också skickas till Vägverkets trafikinformationscentraler På trafikinformationscentralen bedömer personalen vilken hastighetsgräns som är lämplig med tanke på förhållandena

4 3 Teknisk lösning Systemet är uppbyggt i tre nivåer där det centrala systemet framförallt används för övervakning och manuell styrning av systemet, den lokal nivån består av en kraftfull styrdator, system för insamling av data samt de variabla hastighetsskyltarna. Fig 2 systemlayout Styrsystemet har i uppgift att hantera: Styrning Övervakning Loggning

5 3.1 Styrning Styrningen innefattar styrning av skyltar, slingdetektorer och mikrovågdetektorer. Systemet överför också loggningsdata till en separat dator ÖD i det lokala styrskåpet som har i uppgift att hantera all kommunikation till det centrala systemet. Systemet överför också larm via en reservlarmväg till Vägverkets underhållssystem TRISS. Detta används om kommunikationen via ÖD-datorn gått ner. Förutom detta överförs också larm direkt till entreprenör för service. När systemet har fått indikation på något allvarligt fel i styr eller indata hanterar systemet felsäkert läge på skyltarna dvs. skyltarna styrs alltid till ett kontrollerat läge. Om hela styrsystemet är ur funktion har kan skyltarna hantera detta läge helt autonomt. I den av Vägverkets specificerade lösningen har man tryckt mycket på hur man skall hantera uppkomna fel i systemet. Det är oehört viktigt att det aldrig visas något i skyltarna som är felaktigt eller motstridigt. Av denna anledning måste man veta var i systemet ett visst fel uppstått, när felet inträffade och varför. När det gäller fel på skyltar har man delat in dessa i sk A- och B-larm. Vid ett A-larm är felet så allvarligt att man släcker skylten medan ett B-larm så är felet av sådan art att man fortfarande utan risk för missuppfattning fortfarande kan tolka skyltens budskap. Av denna anledning har systemet oerhört många övervaknings och loggningsfunktioner vilka beskrivs närmare nedan. Oavsett av vad som sker går det alltid att vid feltillfället eller efteråt få reda på vad felet bestod av och vad skyltarna visat. 3.2 Övervakning Systemet övervakar: Skyltars läsbarhet. Detta innebär att systemet kontrollerar hur många lysdioder som är trasiga och va detta innebär för läsbarheten. Detektorfel. Om en detektor har ett fel som kommer systemet hantera detta antingen genom att den algoritm som använder sig av denna detektor inhiberas eller att systemet styr ut felsäkert läge. Spänningsförsörjning. Vi spänningsproblem övergår systemet till UPS-drift och larm skickas så att detta kan åtgärdas innan systemet stoppar. Inbrottsalarm. Om någon försöker bryta sig in i skåpet larmas detta till centralen som kan tillkalla polis. Utlöst säkring. Systemet övervakar alla säkringar och jordfelbrytare. Om någon av dessa löses ut kommer systemet att bevara denna information och om möjligt skicka dettta till överordnade system. Kommunikationsfel- skyltar. Kommunikationen till skyltarna övervakas av både styrsystem och skylten själv. Om kommunikationen med en skylt försvinner kommer skylten att släckas efter en förinställd tid. Kommunikationsfel- centralt system. Vid kommunikationsfel till det centrala systemet kommer styrenheten skicka ett SMS-larm via GSM. Kommunikationsfel GSM. Om GSM kommunikationen går ner kommer larm skickas normal larmväg. Fel på Styrdator. Om något fel inträffar kommer detta att skickas, beroende på felets art till ÖD.

6 3.3 Loggning Loggning av data omfattar: Ändrat budskap på vägmärkena. Styrsystemet mottager alltid efter att sänt ut ett värde till skyltarna skyltarnas är-värde dvs det budskap som visas på skyltarna. Indata som ändrar vägmärkena budskap. All detektor- eller väderinformation som påverkar skyltarnas visning loggas för att kunna följas upp i efterhand. Ändrat driftläge. Varje ändring av systemets driftläge loggas. Systemet kan sättas i fjärr, lokal och test läge. Larm och felsignaler från interna fel i styrdator och från ansluten utrustning loggas av systemet. Fig 3 Operatörsbild över anläggning i Sundsvall med logg och larm

7 4. Variabla hastighetsskyltar Vid val av skyltar för variabel visning av hastigheter är det mycket viktigt av skyltarna är väl synliga i alla väderförhållande. En lysdiod styr ut sitt ljusflöde i alla riktningar. Lysdioderna måste styra på ett riktigt sätt för att tillräcklig läsbarhet skall erhållas i svår ljusförhållande med lågt stående sol samt under hela skyltens livslängd. Fig 4 ljusflödet från en lysdiod Följande krav måste ställas: Intensitet Kontrast (Fantomljus) Degradering (åldring) Färger Dessa krav styrs av EN som är den europeiska standarden som medlemsstaterna enades om den 1:a november Standarden som redan används av Vägverket kommer officiellt att gälla i alla medlemsstater från och med hösten Om skyltarna däremot styrs med för hög strömstyrka för att uppfylla kraven på intensitet och kontrast riskeras istället att skylten åldras mycket snabbt varvid skyltens optiska egenskaper snabbt försämras. Nedan visas LED-tillverkaren HP:s redogörelse för hur ljusstyrkan försämras om dioderna drivs med olika strömstyrkor:

8 Fig 5. Försämring av ljusstyrkan hos en diod som drivs med olika strömstyrkor Av denna anledning bör skylten ha ett optiskt system för att maximera lydiodens ljusstyrka samtidigt som den drivs med mycket låga strömstyrkor. Swarco har en patenterad linslösning för att erhålla detta: Fig 6. linssystem i variabel hastighetsskylt

9 Med denna lösning behöver skyltarna inte drivas med mer än 33% av lysdiodernas nominella strömstyrka samtidigt som maximal läsbarhet uppnås i ner till 5 graders infallande solljus. Styrenheten i skylten övervakar dioderna kontinuerligt och larmar kontinuerligt antal eventuella felaktiga lysdiodkedjor. När för många lysdiodkedjor har gått sönder för att skyltens budskap skall kunna tolkas utan svårigheter skickas ett sk. A-larm, som nämnts ovan, och skylten släcks. För att säkra att skyltena alltid visar rätt budskap skickar skylten kontinuerligt tillbaka vad den visar, dvs. det sk. Är-värdet. Vid förlorad kommunikation går skylten automatiskt i felsäkert läge (normalt släckt skylt). 5. Indatasystem Som indatasystem används olika tekniker för att detektera fordon och fotgängare samt vädersensorer. Slingdetektorer (loops) är en väl beprövad teknologi för detektering av fordon. Oftast används samma typ av slingläggning som i trafikkorsningar med passage och närvarodetektorer. Tekniken anses som mycket tillförlitlig och ger möjlighet för klassificering/bussdetektering. Nackdelen är den höga underhållskostnad som ersättning av trasiga slingor innebär som är ett stort problem framförallt där andelen bilar med dubbdäck (piggdaek) dominerar. Nya tekniker är mikrovågsdetektorer och videodetektering. Mikrovågsdetektorer kan ersätta slingor för fordonsdetektering De kännetecknas av enkel installation och låga underhållskostnader. För tillförlitlig detektering bör de dock helst installeras på portaler ovanför vägbanan om de skall användas för fordonsdetektering i separata körfält. Fördelen är att de med fördel kan användas för riktningskännande fotgängardetektering Videodetektering ger mycket hög flexibilitet. Denna teknik kan användas för detektering av alla objekt över en viss storlek. Nackdelen är att den kan vara känsligare för väderförhållande och skuggor. Väderdetektorer för mätning av temperatur i vägbanan och digitala vindmätare används för indata vid väderstyrning av hastigheterna. Denna typ av detektering kräver oftast styrbeslut från operatör. Vinddetektorer vid broar kan dock med fördel användas för autonom styrning.

10 6. Rekommendationer Vägverkets projektledare på Vägverket region Mitt i Sverige, Håkan Boström, ger följande rekommendationer vid upphandling av väginformatikprojekt. Köp rätt utrustning/tjänst till vad som ska göras uppnås Ställ krav i upphandling, låt leverantören stå för lösningen Värdera mer än inköps priset Samverka med leverantören Testa och prova innan installation Rätt kompetens hos montörer/ installatörer Anlita erfaren besiktningsman Dokumentation och erfarenhets återföring Fig 7 sänkning av hastighet vid utsvängande tunga fordon på E4 i Hudiksvall

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Värt att veta om. LEDdriftdon

Värt att veta om. LEDdriftdon Värt att veta om LEDdriftdon Led är det största teknikskiftet inom belysning sedan 40-talet då lysrör gjorde sitt intåg inom framför allt offentlig belysning. Lysdioder har förutsättningar att bli både

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Det intelligenta huset. Livskvalitet Säkerhet Effektivitet

Det intelligenta huset. Livskvalitet Säkerhet Effektivitet Det intelligenta huset Livskvalitet Säkerhet Effektivitet Välj ditt eget skräddarsydda EIB-system. Du bestämmer själv vilka funktioner som skall styras av EIB-systemet. Värme: Allt efter användningssätt

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet

Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet Protectomatic Väktarlösning Väktare, Protectomatic och trygghet Kort om Protectomatic hoplänkad med väktarservice * Dynamisk rondering med en väktare som åker dit det händer något och ej där det ej händer

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar

Igenkänning och klassificering av trafikskyltar Igenkänning och klassificering av trafikskyltar med hjälp av maskininlärning Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet HELMER FUNDIN ANTON JOHANNESSON PERHAM SHAMS Institutionen för Signal och system

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A

Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet TRV2010/87068 A Slutrapport till Skyltfonden Tomas Jonsson och Lars Olov Sjöström MHF 2013 2 INNEHÅLL 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Bakgrund...

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer