Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars 2008."

Transkript

1 Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars Närvarande: (se även bilaga) Från KBV under hela inspektionen: Arkivansvarig Huvudregistrator, KCL I övrigt se respektive avsnitt. Från Krigsarkivet: Lisan Nissar Borg, arkivarie Förelägganden. Med hänvisning till RA-FS 1991:1 med ändring RA-FS 1997:4, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter, föreläggs att: 1. Kustbevakningen (KBV) ska utarbeta förslag till gallringsföreskrifter för de ADB-system som saknar sådana (avsnitt 2 och 5). 2. KBV ska ta ställning till vilken information från de externa och interna hemsidorna som kan gallras respektive bevaras (avsnitt 4). 3. KBV ska inventera och gallringsutreda bildbeståndet på myndigheten (avsnitt 4 och 5). 4. KBV ska upprätta rutiner för att säkra att arkivexemplar av alla handlingar tillförs arkivet, även sådana som upprättats digitalt. Anmärkningar. KCL bör se över om det går att sammanföra pågående arkivförteckningar till en gemensam i med hänvisning till RA-FS 1991:1 med ändring RA-FS 1997:4, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter, 6 kap. 4 (avsnitt 1). KBV bör se över frågan att flera diarier förs som Excel-register och kontrollera om systemet kallat ibase motsvarar de krav som ställs på ett diarium med hänvisning till RA-FS 1994:2, med ändring RA- FS 2003:2, Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:2) om upptagningar för automatiska databehandling, kap. 4 (avsnitt 2). Krigsarkivet emotser en redogörelse för vidtagna åtgärder senast den 1 december Krigsarkivets sammanfattande synpunkter. Krigsarkivet har den 4 mars 2008 inspekterat arkivvården hos KCL i Karlskrona, en inspektion som var väl förberedd. Föregående inspektion ägde rum den 6 maj Krigsarkivet bedömer att arkivtjänsten idag sköts på ett tillfredsställande sätt och att rutinerna för hantering och arkivering av allmänna handlingar i allmänhet är goda. Mycket glädjande är att man nyligen anställt en arkivansvarig och att arbetet med arkivfrågor inom IT-avdelningen ökat. En del brister kvarstår dock och bl.a. så föreläggs KBV att utarbeta förslag till gallringsföreskrifter för ADB-system och att fastställa rutiner för att arkivexemplar av alla typer av handlingar förs till arkivet. Föreläggandena riktar sig både till KCL och till KBV centralt.

2 Det framförda önskemålet om att Krigsarkivet ska besöka flygkuststationen i Skavsta kommer naturligtvis att beaktas. Inspektion. 1. Verkssekretariatet (Stabschef) Inledningsvis ger Verkssekretariatets stabschef en kort introduktion. Kustbevakningen har under flera år haft en växande verksamhet men tillväxttakten förmodas plana ut framöver. Myndigheten har fått flera nya uppdrag och befogenheter vad gäller den civila sjöövervakningen och det har nyrekryterats många medarbetare. För miljöräddningstjänsten har det främst handlat om nyinvesteringar i fartyg och annat på materialsidan. För närvarande är c:a. 790 personer anställda och det planeras för ytterligare en antagning av runt 25 aspiranter. Inom KCL är strax över 100 personer anställda. Tjänsten som generaldirektör håller på att tillsättas och för närvarande vikarierar överdirektör Hans Lindqvist på posten. Inom verkssekretariatet finns stabs-, rätts- och servicenheterna. Arkivtjänsten är organiserad under rättsenheten vilket KrA finner utomordentligt klokt. Tidigare har ansvaret vilat främst på huvudregistrator och verksjuristen. Nu har inrättats en ny tjänst som arkivansvarig och den tillträddes så sent som den 1 februari 2008, till allas stora belåtenhet. Arkivlokalerna är bra och tycks utan ingående inspektion uppfylla alla krav på godkända arkiv. De ligger ovanpå varandra på tre våningsplan. Två av dem används av KCL, den sista av Regionledning Syd (KRLS). I den ena lokalen förvaras bl.a. det öppna arkivet , dvs. från det att Kustbevakningen blev egen myndighet till och med 1998 då man hade en omfattande omorganisation. Dessa handlingar är boxlagda och etiketterade med egen förteckning. Ny förteckning har påbörjats från Denna är i enlighet med tidigare rekommendationer indelad i en förteckning per avdelning. KrA:s nuvarande inställning är att det vore att föredra en förteckning för hela KCL:s arkiv, om det går att genomföra utan alltför stora arbetsinsatser. I arkivet en våning ovanför förvaras för tillfället bl.a. personal- och ekonomihandlingar, men dessa hoppas man kunna flytta till en externt liggande lokal där övriga gallringsbara handlingar förvaras. Arkivet ska istället utnyttjas fullt ut av handlingar från tekniska avdelningen. Här står redan en hel del av avdelningens handlingar, bl.a. en serie för fartygshandlingar men mer finns på annat håll. Hemliga handlingar förvaras i säkerhetsskåp i ett av tjänsterummen. Eftersom skåpet saknar tillräckligt brandskydd föreslås att man ställer in handlingarna i säkerhetsskåp inne i arkivlokalen istället. På registrators rum förvaras de tre senaste årens diarieförda handlingar. KBV har redan efter inspektionen 2006 svarat att den skrivmateriel myndigheten använder finns upptaget på Sveriges provnings- och forskningsinstituts (SP) lista över certifierade produkter. 2. Sjöövervakningsavdelningen (Sjöövervakningsschef) Avdelningen har uppgifter inom områdena kontroll, tillsyn och brottsutredning samt har det normativa ansvaret för verksamheterna ute i regionerna. Man håller kontakterna med samverkande myndigheter inom frågor rörande rättsväsende, tull, miljöpolitik, livsmedelsfrågor (främst fiskerikontroll), sjötrafik och sjösäkerhet (t.ex. farligt gods). Avdelningen har flera stödsystem. Krigsarkivet gav efter de senaste arkivinspektionerna av Regionledningskontoren Nord och Ost 2006, anmärkningen att dubbelregistreringen av rapporter skulle ses över. KBV har löst detta genom separata diarier för ett antal typer av handlingar, t.ex. rapportdiariet, rapporter om misstänkt brott och kontrollblanketter för farligt gods. De sistnämnda skickas för tillfället

3 till Centrala ledningen för gemensam registrering. Förfarandet har visat sig ohållbart för en person att hinna med denna uppgift varför man föreslagit att registreringen läggs ut på respektive region igen, men i ett gemensamt diarium. Alla dessa separata diarier upprättas som enkla Excel-register. Det är olämpligt ur flera synvinklar. Flera diarier försämrar möjligheterna till en god offentlighetsstruktur och allmänhetens möjlighet till insyn. I sådana register kan heller inte ändringar av ursprungsuppgifter göras utan att det lämnar några spår vilket inte är lämpligt. KBV måste därför se över den delen av frågan igen. Maritimt underrättelsecentrum, som samarbetar med Tullverket och Polisen, hör till sjöövervakningsavdelningen. Även här diarieför man för närvarande inkommande underrättelser i ett diarium man själv konstruerat. Det har köpts in ett nytt system kallat ibase som snart kommer att börja användas ute på regionerna och av underrättelsehandläggarna där. Ingen av de närvarande vid inspektionstillfället visste med säkerhet om detta system motsvarar de krav som ställs på ett diarium vilket Krigsarkivet hoppas att man tar reda på innan det tas i bruk. I samarbetet mellan KBV:s Fiskerikompetenscenter (FKC) och Fiskeriverket används Fiskeriverkets system för registrering av uppgifter som rör gemensamma angelägenheter. Än så länge fylls blanketter i på KBV:s fartyg, skickas till FKC för inrapportering i systemet och sedan skickas originalblanketterna till KCL för arkivering. Med tiden, förmodligen redan under innevarande år, kommer uppgifterna istället att kunna skrivas in digitalt direkt från fartygen. Arkivansvarig på KBV är med i diskussioner om vilka arkiveringsregler som ska gälla och det lutar åt att Fiskeriverket kommer att ansvara för informationen. SJÖBASIS är ett system under utveckling. Första delleveransen blir runt maj Här ska finnas information om sjöläge och viss tilläggsinformation som till exempel information om respektive fartyg, sjökort, landkartor. Flera användare kommer att använda systemet när det är utbyggt. Somliga kommer att lägga in egna uppgifter, andra kommer endast att kunna läsa vissa delar. Vissa uppgifter kommer att föras över från befintliga system, till exempel från det som kallas fartygsregistret. Någon egentlig gallringsutredning inom ramen för projektet för det nya systemet har inte skett, vilket naturligtvis måste göras. Det samma gäller planer för eventuell långtidslagring. 3. Räddningstjänstavdelningen (En assistent tillika avdelningens arkivansvariga, en dykeriöverledare) Avdelningen har sju personer anställda. Ansvaret rör den övergripande planeringen för miljöräddning till havs, främst olje- men också kemikalieutsläpp. Representanter är delaktiga i internationella arbetsgrupper för havsmiljö och CBRNE frågor (Chemical, Biological, Radiological/Nuclear and Explosives), bland annat nämns Helsingforskommissionen och Köpenhamnsavtalet. Inom avdelningen upprättas bland annat räddningstjänstplanerna för regionkontorens arbete. Man upprättar även en del instruktioner och planer som publiceras på den offentliga och/eller interna webbsidan. Vid några tillfällen har sådana dokument inte registrerats eller på annat sätt lämnats in för arkivering. Tydliga rutiner för hur arkivexemplar ska säkras bör upprättas. En rutingenomgång för eventuell arkivering av de manualer för dykeriverksamhetens utrustning, materiel och metoder som finns behövs också. Dykeriöverledaren vi talar med försöker sammanställa dem, för närvarande fyra pärmar, men menar att det jobbet aldrig kan färdigställas. De delar som upprättas av Kustbevakningen tillhör naturligtvis myndighetens arkiv medan de som upprättats av andra parter inte behöver bevaras. Den interna inkommande korrespondensen, mellan KCL och regionkontoren, sparas under viss tid i speciella pärmar. 4. Informationsavdelningen (Två informatörer)

4 Avdelningen har fyra personer anställda. De ansvarar för den externa och interna informationen. Externt rör det sig bland annat om den officiella hemsidan, pressmeddelanden, PR-prylar, internt bland annat om intranätet, nyhetsbrev och stöttning vid framtagandet av presentationer. Nyligen har det gamla intranätet På våg lagts ned och en ny sida startats. Någon medveten arkiveringsstrategi för innehållet på den gamla sidan har inte funnits. Det samma gäller en äldre extern hemsida som användes mellan åren 2001 och juli KBV ska undersöka huruvida det finns information från de två sidorna som bör och kan bevaras. Det tas en hel del bilder inom myndigheten, även under tjänsteutövande. Det finns en bilddatabas kallad Dino, som dessvärre inte används i full utsträckning. Eftersom också bilder kan utgöra allmän handling ska KBV inventera och gallringsutreda även bildbeståndet på myndigheten. 5. Kustbevakningsflyget (Avdelningschef, stabschef, en assistent, en handläggare) Kustbevakningsflyget har samma organisatoriska status som regionledningskontoren och utgör flygledningen. Sex personer arbetar i Karlskrona, fyra på Skavsta. Dessa ansvarar för den övergripande planeringen för verksamheten som sedan utförs inom ramen för regionernas områden. Den största delen av verksamheten rör sig om nationella uppdrag men Kustbevakningsflyget bedriver även en hel del internationell samverkan. Detta är kopplat till avtal rörande gränskontroller, fiske och dylikt. Med de nya flygplan som är beställda ges förbättrade möjligheter till att framöver även bevaka delar av Nordsjön till exempel. Flygspaningsrapporter skrivs ut på papper och bevaras. Under spaning kan även användas fotografier, film- eller ljudupptagningar. Dessa kopieras över till en CD per rapport med hänvisning till vilket datum och flygplan som utfört spaningen. Ett eget system har upprättats för att hålla ordning på sambanden mellan dokumentationen. Det är ett önskemål från avdelningschefens sida att Krigsarkivet även gör ett besök på Skavsta bland annat för att titta på det systemet, vilket vi lovar att återkomma om. På flygkuststationen i Skavsta arbetar ca. 40 personer. Incidentrapporter, bland annat angående flygsäkerhet eller gränsöverskridande, registreras via diariet. Upphandling av nya flygplan sker ofta med stöd av FMV. För befintliga flygplan finns en hel del underhållsdokumentation. Underhållet sköts enligt avtal med SAAB Aerotech och Luftfartsstyrelsen utövar tillsyn. En del av dokumentationen följer med flygplanen när de säljs. Vad som ska bevaras i det egna arkivet måste utredas och upprättas rutiner för att hantera. I gallringsföreskriften RA-MS 1997:50 som ska upphävas för att ersättas med en ny, nämns flyget endast genom ADB-system för egenkontroll. Hela handlingsbeståndet måste inventeras och gallringsförslag insändas för sådan som inte bör bevaras. 6. Ekonomiavdelningen (En ekonomihandläggare, en ekonom) All ekonomihantering går via KCL. Antalet fakturor är runt om året och bortåt 8000 anläggningar finns i anläggningsregistret. 1 januari 2008 bytte man till Agresso från det tidigare använda FS-plus. Logica (f.d.vm-data) lagrar för närvarande både Agresso och FS Plus. KBV kommer att återkomma till KrA angående vilka överenskommelser man enas om vad gäller lagring, läsbarhet under gallringstiden samt uttag för bevarande. Myndigheten anser sig redo att börja med e-fakturering till den 1 juni 2008 men betvivlar att systemet kommer hinna att införas till dess.

5 7. Tekniska avdelningen och IT-enheten (En kvalitetsingenjör, en assistent, en IT-tekniker) Avdelningen är indelad i tre enheter, fartygsenheten med 14 anställda, miljömaterielenheten med 12 anställda och IT-enheten med c:a 17 anställda. Dessutom finns ett antal specialister som lyder direkt under avdelningsdirektören. Vid införskaffning av nya fartyg etc. bedrivs verksamheten i projektform tillsammans med konsulter och personal för framtagning av kravspecifikationer. Vissa typer av handlingar diarieförs men i övrigt saknas rutiner för vilken dokumentation som ska bevaras och på vilket sätt den ska föras till arkivet. För närvarande används en webbfunktion som en av konsulterna tillhandahåller för att samla korrespondens, ritningsversioner etc. vilket säkert fungerar väl för pågående verksamhet men är otillräckligt ur arkivsynpunkt. För pågående projekt finns en ordningsam projektledare, även denne är konsult, som förhoppningsvis överlämnar ett komplett projektarkiv efter projektets slut. Naturligtvis måste dokumenthanteringen på detta område formaliseras. Fartygsritningar förvaras externt i ett arkiv på Marinbasen. Detta anses vara kostsamt och därför har diskussioner påbörjats om möjligheten att flytta dem till KBV:s egna lokaler. För fartygsenheten registreras bland annat så kallade 5-årskontroller, olycks- och tillbudsrapporter samt listor från tekniska säkerhetsinspektioner (både interna och utförda av Sjöfartsinspektionen). Fartygens maskinloggböcker bevaras. Viss underhållsdokumentation följer med fartygen fram till försäljning eller skrotning. Fartygsenheten tillsammans med miljömaterielenheten och besättningarna på fartygen använder sig av olika delar inom samma underhållssystem, kallat AMOS, för vilket gallringsutredning saknas. Enhetens handlingar måste inventeras och hanteringsrutiner upprättas. Det samma gäller miljömaterielenheten, där bland annat nämns att det råder osäkerhet om hur förråden hanterar sina underhållsavtal. IT-enheten har under senare tid arbetat mycket med planer för digital långtidslagring. Ansvarig för det arbetet kunde inte närvara vid inspektionen och därför hade redan i förväg bestämts att frågan får behandlas vid enskilt tillfälle. Det kan glädjande konstateras att arkivfrågorna har fått större plats inom IT-enheten och att samarbetet med arkivfunktionen kan förväntas vara fortsatt konstruktivt. 8. Personal- och utbildningsavdelningen (Personalchef, lönechef) Avdelningen har ca 20 personer anställda och sitter i en annan byggnad än övriga inom KCL. De är jämt fördelade på de enheter som ingår, personal-, löne- och utbildningsenheterna samt att fyra av dem lyder direkt under personaldirektören. Personalkonsulterna ska framöver även sitta ute på respektive regionkontor vilket kommer att innebära en del nyrekryteringar. Ett nytt system för planering kallat Date kommer att införas som ersättning för Trapeze. Myndigheten måste ta hänsyn till möjligheterna till systemets läsbarhet under 10 år. Lönesystemet är Palasso. KrA omnämner att RA-FS 2006:5 föreskriver bevarande av samtliga lönelistor i ursprungligt skick, d.v.s. digitalt, istället för som tidigare då endast årslistor uttagna på papper bevarats. I väntan på att gallringsföreskriften för Palasso, RA-MS 2000:42 ändras i samklang med detta kan myndigheten gärna ha det utökade bevarandet med i planeringen, eftersom förändringen införts för att försäkra anställda om korrekta uppgifter inför pensionsuträkningar. Angående arkivlokaler se avsnitt 1. Ingen person från utbildningsenheten är med vid inspektionstillfället. Personalen sitter i ytterligare

6 en annan byggnad. Verksjuristen har tidigare varit på enheten och inlett en inventering och arbetet kommer att fullföljas av arkivansvarig. Man kan konstatera att hittills har rutiner för vilka handlingar som kontinuerligt ska föras till arkivet för bevarande eller för att gallras efter viss tid, saknats. Vissa typer av handlingar diarieförs men en fullständig översikt måste göras och genomtänkta rutiner för dokumenthanteringen bör upprättas. Det är naturligtvis viktigt att innehållet i utbildningen av den egna personalen dokumenteras, inte minst med tanke på att befogenheterna ändras över tid. Datum som ovan Lisan Nissar Borg

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Närvarande: (Se även bilaga 2) Från KBM under hela inspektionen: Registrator Sollefteå Registrator

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer