Var verkar vi? Vad gör vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var verkar vi? Vad gör vi?"

Transkript

1 Arméns Materielverk

2 Var verkar vi? Vad gör vi? Arméns Materielverk är en riksomfattande aktör med flera underställda staber: Staben för Norra Finlands ULEÅBORG Arméns Materielverk är en militär inrättning som lyder under kommendören för armén. Vi svarar för all krigsmateriel i armén samt tillsammans med de andra försvarsgrenarna marinen och flygvapnet för den gemensamma krigsmaterielen och för underhållsarrangemang i alla beredskapslägen. Till materielens livscykel hör produktutveckling, anskaffning, anvisning, reparation och underhåll, lagerhållning och materieltjänster samt nedskrotning av materiel. Materielverkets årsbudget är cirka 600 miljoner euro. Vi har sammanlagt anställda som arbetar vid sju förvaltningsenheter i olika delar av landet. Materielverket grundades den 1 januari 1993, då staben bildades av delar av krigsekonomistaben och underhållsstaben vid Huvudstaben. Redan tidigare verksamma depåer och inrättningar underställdes samtidigt den nya staben. Från och med början av år 2008 lyder Materielverket under armén. Staben för Sprängmedelsanstalten ETSERI Staben för Provskjutningsanstalten Staben för Arméns Materielverk NIINISALO TAMMERFORS Staben för Västra Finlands Staben för Östra Finlands Arméns Materielverk i korthet: TAVASTEHUS Staben för Södra Finlands HELSINGFORS KOUVOLA Staben finns i Tammerfors Fyra underhållsregementen: Södra Finlands, Västra Finlands, Östra Finlands, Norra Finlands Två inrättningar: Sprängmedelsanstalten och Provskjutningsanstalten anställda Budget cirka 600 miljoner euro Strategiskt partnerskap en viktig del av verksamheten

3 Hur verkar vi? Vad förväntar vi oss av leverantören? Vi har två huvuduppgifter som modellerats som våra kärnprocesser: hantering av materiell prestationsförmåga och underhållsarrangemang för armén. Kärnprocesserna producerar materiell prestationsförmåga och underhåll för en bred kundkrets och särskilt för utbildande truppförband i enlighet med de uppgifter och krav som fastställts av högre ledningsinstanser (Huvudstaben och Arméstaben). Stödprocesser och ledningsfunktioner stöder kärnprocesserna. Vi utvecklar systematiskt våra processer i samarbete med kunder och styrande ledningsinstanser. Försvarsvilja, säkerhet, resultat och samarbetsförmåga är viktiga värden för oss. Enligt vår vision är Arméns Materielverk en resultatenhet inom armén som fungerar effektivt och ekonomiskt. Vi skapar materiell prestationsförmåga och har hand om truppernas underhåll. Visionens målbild uppnås genom enhetliga och effektiva processer samt genom en välfungerande organisation och tydlig ansvarsfördelning. Utgångspunkten för all verksamhet är kompetent personal och en enhetlig organisationskultur. Arméns Materielverks processkarta: Syftet med GQA-kvalitetssäkring (GQA = Government Quality Assurance) är att säkerställa att den anskaffade försvarsmaterielen motsvarar de uppställda kraven. Detta sker genom internationellt förenliga förfaranden, vilka beskrivs i Natos publikation AQAP (Allied Quality Assurance Publication) Alla avtal som berör anskaffning av försvarsmateriel innehåller krav som utgår från en relevant publikation i AQAP 2000-serien. Detta innebär att leverantörens verksamhet måste uppfylla kraven i denna publikation. Leverantören måste på förhand planera hur den säkerställer att kraven i avtalet uppfylls och hur detta kan verifieras. Det centrala förfaringssättet innebär att leverantören planerar och vidtar åtgärder för att minska sådana risker som utgör ett hot mot att kraven uppfylls. Leverantörens agerande måste också vara helt transparent för kunden. Som stöd för anskaffningen av försvarsmateriel finns ett oberoende GQA-kvalitetssäkringsorgan vid Arméns Materielverk. Organets medlemmar, GQAR-representanterna (GQAR = Government Quality Assurance Representative), övervakar försvarsmaterielleverantörernas åtgärder så att AQAP-kraven uppfylls. Materiel prestations förmåga och underhåll för trupper

4 Staben för Arméns Materielverk Staben för Arméns Materielverk (ARMEMATVS) är en stab underställd chefen för Arméns Materielverk. Vid staben i Tammerfors arbetar cirka 300 personer. Staben består av administrativa avdelningen, underhålls- och systemavdelningen. Staben verkställer anskaffningar av arméns och försvarsgrenarnas gemensamma krigsmateriel och har även forsknings- och utvecklingsuppgifter. Anskaffningarna görs både i Finland och utomlands. Då anskaffningarna bereds har stabens civilanställda, som representerar specialistkompetens inom sitt område, en viktig roll. Staben för Arméns Materielverk leder också de riksomfattande arrangemangen för underhållet av armén. Staben ger även anvisningar om och övervakar användning, underhåll, lagring, återvinning och nedskrotning av materiel. Därtill ingår staben olika typer av partneravtal och underhåller dem. Till Staben för Arméns Materielverk hör också Centret för kodifiering, som svarar för den inhemska försvarsförvaltningens materielnomenklatur och användningen av Natos nomenklatursystem i Finland. Staben för Arméns Materielverk (Administrativa avdelningen och systemavdelningen) Sarvijaakonkatu 3 A PB 69, Tammerfors Staben för Arméns Materielverk Underhållsavdelningen Hatanpään valtatie 30, Tammerfors PB 69, Tammerfors Staben för Arméns Materielverk Centret för kodifiering Uimalankatu 1, PB 69, Tammerfors / ncbfin

5 Södra Finlands Södra Finlands (SFUHR) grundades den 1 januari 2008 som en förvaltningsenhet underställd chefen för Arméns Materielverk. Till Södra Finlands s organisation hör staben, som ligger i närheten av Brunnsparken i Helsingfors, underhållscentralen i Sandhamn och förrådsavdelningen i Borgå. Södra Finlands har 135 anställda. Södra Finlands svarar för arrangemangen inom komplettering, underhåll, transport, fältmedicin och underhållstjänster inom området för Södra Finlands Militärlän. Till skillnad från övriga underhållsregementen har Södra Finlands tillgång till en underhållscentral för lokala underhållsarrangemang. nas uppgifter: na svarar för underhållstjänster och kompletteringar samt arrangemang inom underhåll och transport av materiel samt fältmedicin. Till deras ansvarsområde hör att bistå försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets trupper samt underhåll av sådana system som underhållsregementena själva har ansvaret för. Södra Finlands (staben och förrådsavdelningen) PB 200, Helsingfors Södra Finlands Underhållscentralen PB 33, Helsingfors

6 Västra Finlands Västra Finlands (VFUHR) är det största av de fyra underhållsregementen som grundades i samband med försvarsmaktens omorganisation den 1 januari År 2009 består underhållsregementet av staben, systemcentralen, förrådsavdelningen och Intendenturmaterieldepån. Totalt hör cirka 430 personer till Västra Finlands. t stöder försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets trupper och underhåller system som hör till dess ansvarsområde. Regementet verkar på olika orter inom Västra Finlands Militärlän. Regementets stab, som består av förvaltnings- och underhållsavdelningen, finns i Tavastehus. Systemcentralen består av elektroniksektionen och fordonssektionen. Centralen leder det myndighetsarbete som ålagts regementet. Centralen har ett tekniskt delansvar som hör till systemansvaret för pansarfordon, hjulfordon, bro- och röjningsmateriel samt system för elektronisk krigföring. Därtill svarar systemcentralen för underhållet av försvarsmaktens system för elektronisk krigföring. Förrådsavdelningen svarar för lagring av materiel, underhåll, upprätthållande av handlingsberedskap, lagersäkerhet och samarbetet med olika myndigheter och organisationer. Förrådsavdelningen består av flera förråd fördelade på cirka tio orter. Intendenturmaterieldepån har det riksomfattande systemansvaret för fältförläggnings- och fältprovianteringsmateriel och beklädnad. Intendenturmaterieldepåns mål är att verkställa hanteringen av materielens livscykel så att beväringar, reservister och personal har tillgång till hel, ren och lämplig beklädnad och övrig materiel beroende på uppgift och årstid. Kläderna lagas i S:t Michel och Säkylä. Staben för Västra Finlands Vuorikatu 22, Tavastehus

7 Östra Finlands Östra Finlands (ÖFUHR) sköter arméns underhållssystem i östra Finland. Regementet bistår underhållsmässigt alla försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets trupper inom Östra Finlands Militärlän och organiserar centralt de tjänster som trupperna behöver. Regementet verkar på nio orter i östra Finland. Staben finns på den historiska kasernbacken Kasarminmäki i Kouvola. Centralorterna för regementets förrådsavdelningar är Toivakka och Kuopio. ts personalstyrka, ca 250 personer, motsvarar ett medelstort truppförband. Regementet stöder underhållsmässigt försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets trupper inom det egna operativa militärlänet och svarar för lagring av materielen. Förutom dessa uppgifter har regementet ett tekniskt delansvar som hör till systemansvaret för bl.a. vapen och vapensystem, optronik och lätta robotsystem samt räddnings- och skyddssystem. Östra Finlands utgör en tydlig kontaktpunkt för trupperna i östra Finland såväl för planläggning som för fältmedicin och underhåll av krigsmateriel och t.ex. lagring av sprängämnen. Uppgiften är viktig med tanke på att antalet avtalsparter och tjänsternas mångfald ökar. t stöder produktionen av trupper samt beredskapen och organiserar centralt sådana tjänster som det inte är ändamålsenligt att organisera i truppförbanden. Östra Finlands ger högklassigt stöd till trupperna i alla beredskapslägen som upprätthållare av eldförmåga och rörlighet. Staben för Östra Finlands Paraatikenttä 1, PB 1080, Kouvola

8 Norra Finlands Norra Finlands (NFUHR) är en mångkunnig underhållsorganisation som hela tiden utvecklas och som drivs effektivt och ekonomiskt. Regementet har förmåga att samarbeta internationellt. Regementet skapar militär underhållssäkerhet för norra Finlands speciella förhållanden. Regementet har ett tekniskt delansvar för försvarsmaktens bandlastbilar och snöskotrar samt för utrustningen för närstridsövningar och skjutövningar. En central del av underhållsregementets verksamhet är hanteringen av partnerskapen. Centrala partner är Centret för Militärmedicin, Försvarsmaktens Servicecenter för Bespisning, Senatfastigheter, Forststyrelsen och Millog Oy. ts stab finns i Uleåborg och förrådsavdelningen verkar i Uleåborg, Tervola och Rovaniemi. Regementet har ungefär 100 anställda. Staben för Norra Finlands Hiukkavaara, PB 7, Uleåborg

9 Sprängmedelsanstalten Sprängmedelsanstalten (SPRA) är en del av armén och Arméns Materielverk. Staben för Sprängmedelsanstalten ligger i Etseri och dess fyra depåer ligger i Haapajärvi, Keuru, Parkano och Etseri. Den totala personalstyrkan är 360. Sprängmedelsanstaltens kundkrets utgörs av försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets staber och truppförband. Inom försvarsmakten har Sprängmedelsanstalten ansvaret för kvalitetskontroll, produktion, nedskrotning och förstöring av sprängmedel. Sprängmedelsanstaltens depåer har produktionsverksamhet men fungerar samtidigt som stora förrådsplatser och logistikcentraler från vilka materiel levereras till användarna. Staben för Sprängmedelsanstalten Myllymäentie 211, Etseri

10 Provskjutningsanstalten Provskjutningsanstalten finns på Niinisalo garnison i Kankaanpää, alldeles intill Artilleribrigaden. Anstalten är en del av Arméns Materielverk och har ca 65 anställda. Huvuduppgiften är provskjutning av vapen och ammunition samt testning av ammunition under olika förhållanden. Provskjutningsanstalten testar samtliga vapen och vapensystem liksom all ammunition som tillverkas i Finland eller skaffas från utlandet för försvarsmaktens räkning innan dessa tas i bruk eller lagras. Anstalten producerar tjänstgöringssäkerhet för personalen som använder vapnen samt säkerhet när vapensystem används. När vapnen och ammunitionen testas utsätts de för så stora påfrestningar att dessa inte under några omständigheter överskrids under normala förhållanden. Vid provskjutningarna testar man ofta fälttygsmateriel som inte godkänts som krigsmateriel eller testats tidigare. Därför kräver testerna särskild yrkesskicklighet och lång erfarenhet och skyddsåtgärder vidtas alltid. Att forska kring och utveckla nya testmetoder är nödvändigt när teknologin utvecklas. Provskjutningarna genomförs på ett säkert och hederligt sätt. De produkter som godkänts vid provskjutningarna får inte utgöra en säkerhetsrisk för slutanvändarna. Riskerna för dem som deltar i provskjutningen minimeras genom utbildning, förhandsutredningar, standardiserade arbetsmetoder och genom att undvika brådska. Med hederlighet avses resultatens tillförlitlighet. Provskjutningsanstalten Pohjankankaantie 125, Niinisalo

11 Staben för Arméns Materielverk Sarvijaakonkatu 3A, PB 69, FI Tammerfors, Finland Tfn Armén Försvarsmakten

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG

FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG FINLANDS MILITÄRA FÖRSVAR GRUNDERNA FÖR VÅR SÄKERHETSPOLITIK FÖRSVARETS ALLMÄNNA ARRANGEMANG 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 04 Finland och finländarna 06 Grunder för säkerhetspolitiken 08 Försvarets ledning

Läs mer

försvarets utmaningar på lång sikt

försvarets utmaningar på lång sikt riksdagens kanslis publikation 4/2014 försvarets utmaningar på lång sikt slutrapport från den parlamentariska utredningsgruppen Försvarets utmaningar på lång sikt Slutrapport från den parlamentariska utredningsgruppen

Läs mer

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Södra Magasinsgatan 8 A PB 31, 00131 Helsingfors Finland www.defmin.fi Bildkällor: Lehtikuva, Nato, Patria, Försvarsmakten, Försvarsmaktens Internationella

Läs mer

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in

Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2014 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring 2014 är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001

Innehåll LUFTFARTSVERKETS MILJÖRAPPORT 2001 LUFTFARTSVERKET FINLAND Miljörapport 2001 Innehåll Vi vill bli en god granne 3 För luftfartens och miljöns bästa 4 Luftfartsverkets miljöpolitik 5 Luftfartsverket betjänar 6 Flygtrafiken i Finland 8 Flygplatsen

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen

Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen Procket - testning ger säkerhet i produktionsprocessen Testning ger bättre produktionskvalitet och produktivitet Dagens elektroniska produkter blir allt mer komplicerade och deras livscykel har blivit

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Lojo stadsfullmäktige 10.6.2015 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 4 1.1 Stadens kontrollsystem 4 1.2 Extern kontroll 4 1.3 Intern kontroll 5 1.4

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Förslag av arbetsgruppen för nationell pandemiberedskap Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2006 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 1.1

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla

Beväring 2015. Guide för dig som ska rycka in. Broschyren Beväring är en god informationskälla Beväring 2015 Guide för dig som ska rycka in Broschyren Beväring är en god informationskälla Läs noggrant igenom den här broschyren före uppbådet. Gå gärna in på försvarsmaktens nätsidor på adressen www.puolustusvoimat.fi

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer