Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi"

Transkript

1 Rederi AB Ventrafiken Analys av verksamhet och ekonomi

2 2 1. Inledning Landskrona stad har som ägare till Rederi AB Ventrafiken sedan en tid tillbaka noterat att ekonomin i bolaget är synnerligen ansträngd. Ägaren har därför efterfrågat åtgärder från styrelse och ledning i bolaget för att återställa ekonomin. Det är ägarens uppfattning att situationen kräver omedelbara och kraftfulla åtgärder för att få ekonomin i balans för att med bibehållen och avtalad servicenivå upprätthålla trafiken på Ven. För att få bolagets verksamhet belyst har Landskrona stad kontaktat undertecknad för att genomlysa verksamheten och komma med förslag på åtgärder för att återställa ekonomin och förtroendet för bolaget. Avsikten med detta dokument är att ge ansvariga politiker och tjänstemän ett underlag för ett beslut hur färjetrafiken kan organiseras på ett mer kostnadseffektivt sätt samtidigt som servicenivån och turtätheten till Ven bibehålles. 2. Bakgrund Rederi AB Ventrafiken bedriver för närvarande verksamhet med 5 fartyg (4 fartyg efter det att Dumle sålts) med ambition att förutom trafiken till och från Ven även utveckla kryssningstrafik till Köpenhamn samt chartertrafik till och runt Ven och till andra destinationer i Öresund. Av gällande affärsplan (daterad ) framgår att bolaget ser sig som ett kryssnings- och turistföretag vars verksamhet inbjuder till helhetsupplevelser genom att erbjuda kompletta Venpaket med en kryssningskänsla som samtidigt skall bedriva kollektivtrafik och kostnadseffektivt och pålitligt transportera passagerare och gods till och från Ven. Denna affärsmodell har dock inneburit att man tappat fokus på Ventrafiken (kärnverksamheten) och Venborna som man har som grunduppdrag att betjäna. Det kan vidare noteras att bolaget synes gå i otakt med ägarnas ambitioner och instruktioner. Utan tillräcklig fokusering på grunduppdraget att bedriva kollektivtrafik till och från Ven har bolaget utvecklat en omfattande turist och kryssningsverksamhet. Avsikten har därvid varit att denna trafik skall komplettera trafiken till och från Ven och genom en vinstbringande verksamhet bidra till bolagets totala ekonomi. Det har dock visat sig att det har varit svårt att få lönsamhet i den kompletterande verksamheten bland annat beroende på att det inte har varit möjligt att sysselsätta fartygen i den omfattning som man planerat. Bolagets affärsmodell har också inneburit en splittrat och otydlig strategi som resulterat i suboptimeringar av affärsverksamheten innebärande att den ena verksamheten har subventionerat den andra.

3 3 Därtill skall läggas de ekonomiska konsekvenserna av det nyligen genomförda RTI-projektet innebärande leverans av en helt ny modern färja med stor kapacitet samt därtill hörande terminaler och kajanläggningar. Även om projektet till en väsentlig del finansierats av statliga medel innebär de ekonomiska konsekvenserna av investeringen som efter avdrag för statliga bidrag motsvarar drygt 130 Mkr som skall förräntas av Rederi AB Ventrafiken en mycket stor ekonomisk belastning för vilket ledning och styrelse inte synes ha tagit höjd för. 3. Ekonomisk styrning och kontroll Medvetna om denna stora kostnadsökning har man hållit fast vid den strategi som framgår av affärsplanen och inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att dra ner på ambitionsnivån och anpassa verksamheten i bolaget till den kostnadsnivå som leveransen av den nya färjan kräver. Man har tvärtom utökat organisationen för att hantera den nya färjan och möjligen även hoppats på utökade bidrag från ägaren. I årsredovisningen 2012 anges t.ex. att ombyggnaden av den gamla godsfärjan Stjerneborg, som efter avdrag för statliga bidrag uppgick till 8.3 Mkr, kommer att finansieras av Landskrona stad trots att detta uppenbarligen varit helt felaktigt. Senare har man tvingats acceptera att ombyggnaden skall finansieras av bolaget vilket bekräftas av underskrivet avtal. Bolaget redovisar för 2012 enligt årsredovisningen en förlust om kr. Under året har endast smärre kostnader avseende den nya färjan och därtill hörande kaj- och terminalanläggningar belastat resultatet. För år 2013 ökade uppdragsgivarna bidraget till bolaget från 7,4 Mkr året innan till 10,0 Mkr från Skånetrafiken och bidraget från Landskrona stad från 4,8 Mkr till 10,0 Mkr. Det kan konstateras att det ökade bidraget om totalt 7,8 Mkr i princip motsvarar kostnadsökningen för räntor och avskrivningar, hyror och arrenden för samtliga investeringar som berör den nya färjan Uraniborg. Trots detta stora bidragstillskott har ledning och styrelse uppenbarligen inte förstått eller haft förmågan vidta de åtgärder som under givna förutsättningar behövs för att vända det negativt resultat 2012 och än mindre de åtgärder som behövs verksamhetsåret 2013 när bolaget samtidigt, trots kostnadstäckning för detta, skall förränta en investering om ytterligare 130 Mkr. Det noteras också att VD i bolaget självständigt och utan inblandning av ekonomichef upprättat budget och att VD inte heller har hållit ekonomichefen uppdaterad och informerad om alla affärshändelser. Vidare noteras att VD i flera sammanhang har refererat till muntliga överenskommelser och avtal men att det har saknats dokument som styrker dessa påståenden. Ekonomichefen har därför ej haft möjlighet att kontrollera och kvalitetssäkra VD:s information utan har bara i efterskott kunnat konstatera det ekonomiska utfallet.

4 4 Samlat har detta inneburit att man inte har haft kontroll på ekonomin och därmed ej heller på den ekonomiska styrningen i bolaget. Det är mot bakgrund härav som de resultatprognoser som under hösten lämnats från ledningen skall värderas. Bolaget har således i september upprättat en resultatprogons avseende helår 2013 motsvarande en förlust om 4,9 Mkr som i samband med upprättande av kontrollbalansräkning korrigerades till en förlust om 5,9 Mkr för att några veckor senare återigen justeras till en bedömd förlust om totalt 8,5 Mkr. 4. Personal Personalen i bolaget består för närvarande under lågsäsong av knappt 30 heltidsanställda varav 12 personer utgör besättning på Uraniborg. Under mellansäsong tillkommer ytterligare ca 5 anställda samt under högsäsong 10 anställda därutöver. Som mest sysselsätter bolaget således under sommaren ca 45 anställda. Uraniborg är ett betydligt större och mer komplicerat fartyg och kräver därför betydligt högre kompetens och behörigheter hos besättningen än övriga fartyg. Tidigare kunde besättning med fiskarbakgrund användas som befälhavare medan flera av befälhavarna idag har sjökaptensexamen och motsvarande behörighet. Detta har också inneburit att besättningskostnaderna har ökat betydligt samtidigt som tillgången på behörig besättning i närområdet är begränsad. Eftersom flera av besättningsmedlemmarna inte bor i närområdet och således inte har möjlighet att resa hem varje dag har det inte varit möjligt att schemalägga besättningen mest kostnadseffektivt vilket innebär en kostnadsökning om ca 0,5 Mkr jämfört med det billigaste alternativet. Bemanningen av Uraniborg kommenteras vidare under särskild rubrik längre fram i rapporten. Bolaget har bemannats utifrån gällande affärsplan med stora ambitioner och fokus på turist och upplevelseindustrin i närområdet och i Öresund snarare än att kostnadseffektivt driva kollektivtrafik och pålitligt transportera passagerare och gods till och från Ven. Detta marknadssynsätt kopplat till en synnerligen hög teknisk service- och underhållsnivå har inneburit ett lågt kapacitetsutnyttjande av fartygen och en tung och dyr övergripande administration. Bland annat har man byggt upp en särskild försäljningsorganisation med ansvar för försäljning av charterresor samt för försäljningen ombord i fartygens kiosker samt en marknadsavdelning med ansvar för marknadsföringen inte bara av bolagets verksamhet utan även för en övergripande marknadsföring av turistaktiviteter på Ven och i Öresundsområdet. Därutöver hanteras bolagets hemsida exklusive webshopen av marknadsavdelningen. Webshopen utvecklas och administreras av bokningen.

5 5 Bokningen har en central och viktig roll i bolaget. Det är genom bokningen som bolagets framtida transportåtagande är känt och kapacitetsbehovet kan planeras. Man vet från dag till dag vilket åtagande bolaget har och hur många passagerare, personbilar och lastbilar som är bokade på respektive avgång. Rätt hanterat är bokningen en central och viktig informationskälla och genom information från bokningen kan bemanningen på fartygen anpassas efter behovet och tidpunkten för insättande av kompletterande transportkapacitet under högsäsong avgöras. Det är bedömningen att när bolaget återgår till sitt grunduppdrag och när de åtgärder vidtagits vad avser den tekniska driften som vidare redovisas nedan bör bolagets totala bemanning under lågsäsong kunna reduceras med ca 10 anställda. Se vidare under pkt Tillbaka till grunduppdraget Prognosen för innevarande år indikerar ett rörelseresultat för Rederi AB Ventrafiken innebärande en förlust om ca 8,5 Mkr vid en omsättning om ca 40 miljoner. Budgeten för 2014 villkorat bibehållen verksamhet pekar på ett underskott om ca 6,0 miljoner efter att hänsyn tagits till ersättning och bidrag från Landskrona stad och Region Skåne om totalt 21,0 Mkr avseende Därför erfordras kraftfulla åtgärder för att vände den negativa ekonomiska utvecklingen. För att komma till rätta med ekonomin samt för att återställa förtroendet rekommenderas att bolaget återigen fokuserar och koncentrerar sig på grunduppdraget vilket enligt gällande avtal med Landskrona stad och Region Skåne är att kostnadseffektivt bedriva passagerar- och godstrafik (kollektivtrafik) mellan Landskrona och Ven i enligt med i avtalet angiven turtäthet och ekonomiska villkor. Verksamheten måste därutöver dimensioneras och anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt. För att undvika att man tappar fokus på grunduppdraget och för att undvika risken för suboptimeringar bör ingen trafik som inte berör grunduppdraget tillåtas. 6. Trafikvolymer och transportkapacitet Rederi AB Ventrafiken transporterar för närvarande ca passagerare och fordon till och från Ven. Det kan konstateras den nya färjan Uraniborg ensam har kapacitet att transporteras dessa volymer villkorat att hon utnyttjas maximalt. Därutöver erfordras komplettering med ett fartyg för transport av enbart passagerare under påsktid samt under juli och halva augusti (totalt ca 8 veckor) för att upprätthålla god service, tillgodose efterfrågan på avgångar och för att minska köbildning i terminalerna.

6 6 Inga ytterligare resurser behövs för att lösa transportuppdraget enligt gällande avtal med Landskrona stad och Region Skåne. 7. Kapacitetsutnyttjandet Hur många fartyg behövs? Under merparten av 2013 utnyttjade bolaget 5 fartyg: - Uraniborg byggd 2012 som passagerar- och godsfärja mellan Ven och Landskrona. Kapacitet 394 passagerare och 14personbilar. - Stjerneborg byggd 1990 som kompletterande passagerar- och godsfärja mellan Ven och Landskrona. Kapacitet 247 passagerare och 11 personbilar. - Norreborg byggd 1971 som kompletterande passagerarfärja mellan Ven och Landskrona samt viss chartertrafik. Kapacitet 247 passagerare. - Dumle byggd 1963 som reservfartyg och för viss godstrafik till Ven och Gråen och Gipsön. (Fartyget har under december sålts till köpare i Danmark) - Jeppe kryssningstrafik mellan Köpenhamn och Ven samt viss chartertrafik. Kapacitet 247 passagerare. Bolaget utnyttjar för närvarande betydligt fler fartyg än vad grunduppdraget erfordrar. Kapacitetsutnyttjandet på fartygen är synnerligen lågt och måste höjas för att åstadkomma ett rimligt ekonomiskt utfall. Det låga kapacitetsutnyttjandet beror dels på att bolaget utan större framgång bedriver charter- och turisttrafik utanför grunduppdraget, dels på att bolaget anser sig behöva reservtonnage liggande vid kaj för att täcka upp för eventuellt haveri och dels på felaktigt organiserad teknisk service- och underhåll med en mycket hög ambitionsnivå. Det förefaller som om bolaget ofta har prioriterat service och underhåll av fartygen framför att se till att fartygen hålls igång för sitt egentliga uppdrag. Bolaget anger t.ex. i sina underhållsplaner att den nya färjan Uraniborg skall ligga still för service och underhåll ca 5 veckor (!!) per år vilket skulle vara fullständigt otänkbart för andra redare. Alla redare utgår givetvis från att ett fartyg skall kunna utnyttjas 365 dagar per år, 24 timmar om dygnet, och lägger upp service-, reparations- och underhållssystem för att uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande. Därför måste denna typ av service- och underhållssystem snarast introduceras i bolaget.

7 7 Avtal bör således snarast tecknas med en extern leverantörer som har specialistkompetens inom detta område. Service och underhållsåtgärder kan dessutom med fördel utföras när Uraniborg ligger still ca 7 timmar varje natt i stället för att dagtid ta färjan ur drift för åtgärder med egen personal och egen verkstad. Under dessa förutsättningar bör ett genomtänkt service- och underhållssystem kunna garantera i stort sett en 100-procentig tillgänglighet. Det kan t.ex. noteras att redaren för den nya färjan Braheborg som kommer att trafikera sträckan Gränna och Visingsö planerar utnyttja fartyget 365 dagar per år. Detta fartyg av näst intill ett systerfartyg och av liknande konstruktion som Uraniborg. Detta synsätt bekräftas även av andra liknande rederier. Färjetrafiken till Ven kan således i normalfallet upprätthållas med 1 fartyg ( Uraniborg ) med kapacitet för passagerare- och gods och som under ca 8 veckor under högsäsong kompletteras med 1 fartyg med passagerarkapacitet. Under förutsättning att inget oförutsett inträffar kan trafiken till Ven upprätthållas med 1 eget fartyg och sommartid 1 inhyrt fartyg. Övriga fartyg skulle således kunna avyttras. Innan så sker måste dock bolagets servicenivå definieras av uppdragsgivaren och regleras i avtalet. Utgångspunkten bör dock vara att det inte kan vara rimligt att ligga med eget reservtonnage i beredskap för passagerare- och gods vid ett eventuellt haveri men att ett ersättningsfartyg skall vara tillgängligt genom avtal med annat rederi inom en angiven och med kunderna överenskommen tidsrymd. Kan eget fartyg repareras inom samma tidsrymd kan insättning av ersättningstonnage undvikas. Ju längre tid godstrafiken kan undvaras desto lägre försäkringspremie. Dock måste avtal alltid finnas så att passagerartrafiken alltid kan upprätthållas och kan återupptas omgående vid ett eventuellt haveri. I den danska övärlden finns 34 färjelinjer som i de flesta fall drivs av kommuner och som alla arbetar under samma villkor och förutsättningar som Ventrafiken. Dessa färjelinjer samverkar i organisationen Småøernes Færgeselskaber som bör kontaktas för att utröna möjligheterna till samarbete vid ett haveri. Samtliga färjelinjer har givetvis samma behov och flera har fartyg i reserv. På motsvarande sätt finns färjelinjer även i Sverige som dock i de flesta fall operaras av Trafikverket Färjerederiet. Därutöver finns några större rederier som opererar flera färjelinjer som har tillgång till ett flertal färjor.

8 8 8. Taxor och prissystem för färjelinjer som bedriver kollektivtrafik Det är mycket svårt att jämföra taxor och biljettpriser för olika färjelinjer som bedriver kollektivtrafik. Detta är på grund av att priset alltid beror på hur stora subventioner som ägaren alternativt uppdragsgivaren är beredd att skjuta till. Det finns därför inget egentligt marknadspris som kan jämföras med andra färjelinjer baserat på t.ex. överfartstid, per fartygssjömil, personkilometer eller passagerarsjömil. Baserat på Rederi AB Ventrafikens förslag till budget 2014 som inkluderar bolagets föreslagna prishöjningar kan konstateras att bidragsandelen uppgår till 51 % villkorat av ett nollresultat. Dock budgeterar bolaget med en förlust om ytterligare 6 Mkr för 2013 som om den realiseras och måste täckas genom bidrag innebärande att den reella bidragsnivån utgör 63 % för att uppnå ett nollresultat. Som jämförelse kan nämnas att bidragsnivån från svenska staten till Gotlandstrafiken som bedrivs av Destination Gotland är ca SEK 500 Mkr vilket motsvarar ca 50 % av omsättningen. På motsvarande sätt subventionerar danska staten varje år färjetrafiken till Bornholm som bedrivs av Faergen (Danske Færger A/S) med DKK 201,8 Mkr. Då Faergen även bedriver färjetrafik på andra destinationer är det svårt att exakt avgöra hur stor andel av omsättning och bidrag som avser enbart Bornholmstrafiken. Ett överslag ger dock vid handen att bidraget utgör ca 25 % av omsättningen som berör Bornholm. Bidraget till den färjetrafik mellan Gränna och Visingsö som Trafikverkets Färjerederi bedriver på entreprenad för Jönköpingskommun uppgår enligt avtal till 36,5 Mkr. Avtalet gäller under 20 år och reglerar i första hand villkoren mellan Färjerederiet och Jönköpings kommun. Från bidragsbeloppet om 36,5 Mkr skall dock dras de biljettintäkter som Jönköpings kommun inkasserar. Det går inte direkt att utläsa detta belopps storlek men av beslutshandlingar från kommunen kan utläsas att Jönköpings kommun förväntar sig en nettokostnad för färjetrafiken till Visingsö om 20 Mkr per år. Färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö transporterar varje år ca passagerare, ca personbilar och lastbilar. Denna färjetrafik har många likheter med trafiken till Ven såsom avståndet, överfartstiderna och tidtabellsförläggningen, och det rekommenderas därför att Landskrona stad noggrannare studerar detta trafikupplägg. Huruvida taxor och biljettpriser med Rederi AB Ventrafiken är dyra eller billiga i förhållande till andra färjelinjer och vilken påverkan priserna för överfarten har på resandeströmmarna är svårt att bedöma. Frågan är av politisk karaktär och kräver därför en politisk handläggning och ett politiskt beslut. En bidragsnivå på över 60 % som indikeras i Rederi AB Ventrafikens budgetförslag för 2014 måste under alla omständigheter jämfört med andra färjelinjer betraktas som mycket hög. Efter det att de i denna rapport föreslagna omstruktureringsåtgärderna genomförts kan sannolikt de totala ekonomiska förutsättningarna för bolaget lättare bedömas.

9 9 Det måste dock understrykas att samtliga föreslagna omstruktureringsåtgärder inte kommer att ge omedelbar effekt, de åtgärder som kräver myndighetsgodkännande måste förhandlas och risken finns givetvis att de inte kommer att godkännas medan ytterligare några åtgärder möjligen först kan genomföras och ge effekt under Kanske bör man därför avvakta med de föreslagna pris- och taxejusteringarna tills beslut om åtgärder i enlighet med förslag i denna rapport vidtagits och resultaten av åtgärderna kunnat fastställas. Under tiden kan också prisstrukturen utgående från ett marknads- och ett politiskt perspektiv närmare analyseras och beslutas. Detta förslag skall dock vägas mot risken att ägarna under tiden åtgärderna ger resultat måste tillskjuta ytterligare kapital i verksamheten om den nu föreslagna prisjusteringen för 2014 uteblir. 9. Identifierade potentiella åtgärder och besparingar För att återställa förtroendet för och ekonomin i bolaget förslås därför alla eller delar av följande åtgärder: 9.1 Uppdraget Fokusera och koncentrera på kärnverksamheten! Avstå från alla aktivteter som inte berör kärnverksamheten 9.2 Höj kapacitetsutnyttjandet Utnyttja Uraniborg (i princip) 365 dagar per år. Planera service- och underhåll och lägg in eventuellt nödvändiga underhållsstopp i turlistan och genomför dessa under under lågsäsong. Teckna avtal med extern specialist leverantör avseende service- och underhåll och genomför dessa åtgärder när Uraniborg ligger still nattetid. Anskaffa nödvändiga utbytesreservdelar (omfattning utvärderas av tekniker) för att kunna garantera drift på detta sätt. De direkta kostnaderna för service, reparation och underhåll kommer att öka men detta kompenseras av ett betydligt större kapacitetsutnyttjande ett mycket begränsat behov av reservtonnage samt att egen verkstadskapacitet inklusive personal kan avvecklas. Bedömningen att denna tjänst kan upphandlas till en kostnad som är möjligen är ca 50 % högre än att

10 10 hålla egen verkstads- och underhållspersonal ( allt-i-allo ) motsvarande ca 2,5 Mkr. 9.3 Avveckla egen verkstad Avveckla egen verkstadskapacitet samt allt i allo. När service- och underhåll läggs ut på entreprenad erfordras ingen egen verkstadskapacitet varför denna kan avvecklas innebärande en besparing om 4 personer samt hyreskostnad villkorat att verkstaden kan hyras ut. Se vidare pkt 8.11 nedan. 9.4 Bemanningen under lågsäsong Kontakta Transportstyrelsen med begäran om att få bemanna Uraniborg med 3 mans besättning när passagerarantalet understiger ca 30 personer vilket är fallet vid de flesta tillfällen under lågsäsong. Argumentera kraftfullt för åtgärden och var öppen för att genomföra de investeringar eller andra åtgärder som Transportstyrelsen kan tänkas kräva för att godkänna en reducerad bemanning under angivna förutsättningar. Bolaget har enligt uppgift redan tidigare utan resultat diskuterat frågan med Transportstyrelsen. Det bör dock noteras att Uraniborg har tillstånd att köra med 4 mans besättning med 250 passagerare. Därför måste finnas ett argument för att köra med 3 man när passagerarantalet understiger 30 personer även om ett sådant tillstånd kan komma att kopplas med villkor om investeringar i ytterligare säkerhetsutrustning. En reducering av bemanningen under angivna förutsättningar innebär en möjlig en besparing om ca 1 Mkr per säsong 9.5 Stjerneborg Villkorat av att godstrafiken vid ett eventuellt haveri med Uraniborg kan upprätthållas med inhyrt fartyg genom avtal med annat rederi kan Stjerneborg säljas. Driftskostnaderna exklusive besättning och bunkers uppgår enligt bolaget till 1,8 Mkr. Därtill kommer intäkter vid en försäljning. Priset är svårt att bedöma och måste bekräftas men torde mot bakgrund av att fartyget så sent som 2009 byggdes om för 16 Mkr i alla fall överstiga detta belopp vilket innebär en likviditetsförstärkning med samma belopp och en resultatpåverkan i bolaget med drygt 0,5 Mkr. Potentiell resultatförstärkning ca 2,3 Mkr. 9.6 Teckna avtal om reservkapacitet Teckna avtal med externt rederi om tillgång till godsfärja vid eventuellt större haveri med Uraniborg. Det är inte möjligt att nu bedöma kostnaden för en försäkring av denna typ. Kraven måste vara kända och villkoren

11 11 måste förhandlas. Bedömningen är dock att den totala kostnaden under alla omständigheter klart kommer understiga kostnaden för att ha Stjerneborg liggande som reservfartyg. Här antages att avtal kan tecknas till halva kostnaden av att hålla eget fartyg. Potentiell kostnad beräknas således till SEK 1.2 Mkr 9.7 Norreborg Sälj Norreborg och teckna om möjligt avtal med den nye ägaren om att fartyget kan tas in för kompletterande trafik under högsäsong på sommaren (6 8 veckor). Driftskostnaden för Norreborg exklusive bunkers uppges av bolaget till kr. Därtill kommer intäkter vid en försäljning beräknat till ca 3 4 Mkr motsvarande en likviditetsförstärkning med samma belopp och en resultatpåverkan med ca kr. Potentiell resultatförstärkning ca 0,7 Mkr. 9.8 Sälj Köpenhamnstrafiken Avveckla Köpenhamnstrafiken. Sälj om möjligt verksamheten inklusive fartyget Jeppe till ett företag som fortsatt önskar bedriva trafik på Ven i enlighet med etablerat koncept. Om detta inte är möjligt bör verksamheten helt avvecklas och fartyget säljas till högstbjudande på öppna marknaden. Köpenhamnstrafiken redovisas i eget bolag. Prognosen för 2013 är ett negativt resultat om DKK :- vilket motsvarar ca SEK Därtill kommer kostnader om ytterligare ca SEK kronor eftersom det visat sig att Rederi AB Ventrafiken under 2013 har subventionerat Köpenhamnstrafiken med detta belopp. Köpenhamnstrafiken beräknas således under 2013 redovisa ett negativt resultat om ca SEK :- vid en omsättning om ca SEK 4.2 Mkr. Köpenhamnstrafiken inklusive fartyg inköptes enligt uppgift från bolaget under 2011 för DKK 4,8 miljoner motsvarande ca SEK 5,7 Mkr. Fartyget uppges vara värt ungefär lika mycket som Norreborg d.v.s. ca SEK 3-4 Mkr innebärande att good will uppenbarligen har värderas till maximalt ca 2,7 Mkr. Dock måste det i dagsläget vara mycket tveksamt om man kan räkna med att en köpare är villig att betala detta vid en försäljning när verksamheten sedan övertagande inte genererat positiva resultat. Köpenhamnstrafiken redovisas i separat bolag registrerat i Danmark och till vars balans- och resultaträkning tillgång har saknats. Oberoende av ekonomin i detta bolag kan konstateras att Rederi AB Ventrafiken kan räkna med en besparing om kronor som är det belopp bolaget under året felaktigt har subventionerat Köpenhamnstrafiken. Potentiell resultatförstärkning ca 0,5 Mkr. 9.9 Lägg ut på entreprenad

12 12 Lägg ut alla uppdrag på entreprenad som inte ingår i kärnverksamheten och där bolaget inte har egen kompetens t.ex. café, kiosk, försäljning ombord och marknadsföring som inte berör den egna verksamheten. Till den entreprenör som övertar försäljningen ombord skall krav ställas att kioskpersonalen som betalas av entreprenören skall inräknas i säkerhetsbesättningen utan särskild kostnad. Beräknad besparing ca kronor. Bolaget har under flera år utöver den marknadsföring som sker genom Landskrona stad och turistkontoret självständigt marknadsfört Ven och engagerat sig i diverse marknadsaktiviteter som inte berör den direkta kärnverksamheten. Man har gjort bedömningen att den marknadsföring som skett genom kommunens och turistkontorets försorg inte har varit tillräcklig för bolagets behov. För behovet har man egen marknadsförare anställd och har därutöver marknadsföringskostnader om ca kr per år. Bedömningen är att denna marknadsföring kan upphöra utan påverkan på volymer och intäkter. Beräknad besparing ca kronor. Potentiell resultatförstärkning totalt under denna rubrik ca 0,7 Mkr Övriga besparingar Bolaget har levt på stor fot med en ambitionsnivå som inte är anpassad till plånboken. Under rubriken Summa övriga externa kostnader återfinns kostnader om totalt ca 9,3 Mkr. Bland annat noteras sponsringsavtal, biloch drivmedelsförmåner avseende VD och Driftschef, mobiltelefonkostnader och höga resekostnader. Det torde med anledning av neddragningen av antalet fartygsenheter och de angivna kostnadsnivårena finnas möjligheter till rejäla besparingar inom detta område. En besparing om mellan 10 och 15 % måste kunna antagas innebärande i en besparing på minst 1,0 Mkr Reducera personal Den fast anställda personalen uppgår för närvarande enligt bolaget till 30 personer. Bedömningen är att verksamheten vid en trafikomfattning och organisation enligt beskrivning ovan bör kunna hanteras av maximalt 20 personer exklusive den extra personal som tas in vid mellan- och högsäsong. Denna bedömning delas även av tidigare anställda medarbetare i ledande ställning. Bolaget uppger den totala personalkostnaden vid nuvarande trafikomfattning till 23,2 Mkr per år. En neddragning av 10 tjänster bör mot bakgrund av vad som ovan anförts bedöms som möjlig. Den föreslagna personalreduktionen föreslås beröra driftfunktionen, verkstad, underhåll, marknad, försäljning och administration. Bedömd besparing ca 5,5 Mkr.

13 Resultatförbättring och totala potentiella besparingar Denna utredning har genomförts under stark tidspress. Konklusionerna måste därför betraktas som indikatorer på i vilken riktning bolaget och dess verksamhet bör röra sig och de ekonomiska beräkningarna måste av samma skäl bedömas som överslagsberäkningar och indikationer på besparingspotentialer. Oberoende av denna brasklapp skall här göras ett försök att sammanställa ovan redovisade förslag utgående från budget 2014 som redovisar ett förväntat negativt resultat om 6,0 Mkr och som också inkluderar av styrelsen föreslagna prishöjningar. Resultatpåverkan Åtgärd budget 2014 (Mkr) 9.1 Uppdraget Höj kapacitetsutnyttjandet -2,5 9.3 Avveckla egen verkstad (ingår pkt 8.11) Bemanningen under lågsäsong 1,0 9.5 Sälj Stjerneborg 2,3 9.6 Teckna avtal om reservkapacitet -1,2 9.7 Sälj Norreborg 0,7 9.8 Sälj Köpenhamnstrafiken 0,5 9.9 Lägg ut på entreprenad 0, Övriga besparingar 1, Reducera personal 5,5 Identifierade potentiella besparingar +8,0 Budget ,0 Budget 2014 efter föreslagna åtgärder +2,0 Ovanstående granskning ger således vid handen att det är möjligt att återställa ekonomin i bolaget och kostnadseffektivt driva passagerar- och godstrafik mellan Landskrona och Ven med avtalad turtäthet och i övrigt i enlighet med gällande avtal mellan Landskrona stad och Region Skåne och med den bidragsnivå om 21,0 Mkr som där anges. Av samma skäl som annan kollektivtrafik numera upphandlas av professionella entreprenörer rekommenderas att utvärdera och i ett längre perspektiv överväga att genom anbud upphandla en extern entreprenör med stor erfarenhet av färjetrafik för att på noggrant specificerade villkor driva trafiken. Det finns numera flera seriösa större rederikonstellationer som påtar sig dessa uppdrag. Detta skulle kunna medföra skalfördelar och inte minst tillgång till reservtonnage på avtalade villkor vid ett eventuellt haveri.

14 Reflektioner inför kommande omstrukturering av bolaget 11.1 Definiera servicenivån En omstrukturering enligt ovan låter sig givetvis inte göras i en hast och kräver som alltid noggranna förberedelser och såväl politiska som praktiska överväganden. En sådan fråga är vilken service nivå som skall eftersträvas? Hur länge kan Ven vara utan färjeförbindelse vid ett större haveri på Uraniborg? Är det skillnad på passagerar- och godstrafiken och på låg och högsäsong och hur kan man förbereda sig? År det rimligt att ligga still större delen av året med en reservfärja eller kan man tillåta ett uppehåll i trafiken villkorat att man genom avtal har tillgång till reservfärja inom ett angivet tidsintervall? Och hur långt är i så fall ett sådant tidsintervall? När det gäller passagerartrafiken finns flera fartyg tillgängliga i området som bör kunna vara på plats inom någon timme villkorat att detta är förberett och avtalat i förväg. Vad avser godstrafiken är det inte lika lätt. Ju längre uppehållet kan vara desto större sannolikhet att man vid ett normal haveri hinner reparera Uraniborg och om det skulle dra ut på tiden ta in en ersättningsfärja som man genom avtal med annat rederi har tillgång till. Kan man inte acceptera något uppehåll måste reservtonnage för godset finnas tillgängligt inom den egna organisationen eller genom avtal med annat rederi. I båda fallen blir kostnaderna höga. Det är därför angeläget att servicenivån i detta hänseende definieras av uppdragsgivaren Landskrona stad och definieras i avtalet med Rederi AB Ventrafiken Förbindelser med Danmark Förbindelsen med Köpenhamn är väsentlig för näringsidkarna på Ven. Linjen transporterar årligen ca danska passagerare till Ven som ger näringsidkarna på Ven ett mycket gott tillskott. Det är därför angeläget att behålla linjen och om detta inte är möjligt någon etablera en annan förbindelse till Danmark. Som tidigare nämnts redovisar linjen 2012 mycket stora förluster och det är därför inte givet att det är möjligt att till rätt villkor sälja det danska dotterbolaget inklusive Jeppe till tidigare danska ägare eller annan ägare och att dessa är beredda upprätthålla trafiken.

15 15 En annan möjlighet är att överväga en försäljning av fartygen till Sundsbussarna som har sagt sig vara intresserade av att köpa Jeppe till sin linje mellan Helsingborg och Helsingör som man idag trafikerar med systerfartyget Pernille. I så fall är man också intresserade av att erbjuda en triangeltrafik Helsingör Ven Helsingborg som kan vara ett mycket bra komplement till Köpenhamnstrafiken. Man är inte heller främmande för att ta över även Norreborg, i första hand på charterkontrakt. Avtal skulle i ett sådant fall kunna tecknas för att tillhandahålla Norreborg som kompletteringsfartyg under högsäsong samt som ersättningsfartyg för passagerare vid eventuellt haveri på ordinarie tonnage. Oberoende av dessa alternativ rekommenderas att fartygen även bjuds ut på öppna marknaden för en värdering och för att bästa pris skall erhållas 11.3 Upphandla trafiken av entreprenör potentiella leverantörer Trafiken mellan Gränna och Visingsö som har många likheter med Ventrafiken drivs sedan en tid tillbaka på entreprenad för Jönköpings kommun av Trafikverket Färjerederiet. Färjerederiet har 60 färjor, tre passagerarbåtar samt en svävare vilka trafikerar 38 färjeleder. Av dessa färjor är 39 st. frigående innebärande att de har ett konventionellt framdrivningssystem med propellrar i för och akter. På motsvarande sätt har flera danska kommuner tecknat avtal med Faregen A/S (tidigare Bornholmstrafiken) om färjetrafik. Faergen A/S har som affärsidé att driva färjelinjer och har som ambition att utveckla och expandera inom detta segment. Danmark är en önation som är mycket beroende av sin färjetrafik. Därför finns stor kompetens och erfarenhet av färjetrafik i Danmark. Exklusive färjetrafiken till Bornholm som drivs av Faergen A/S finns i Danmark 34 färjelinjer som samverkar i Småøernes Færgeselskaber. Det kan sammanfattningsvis konstateras att det finns en stor tillgång på färjetonnage i det relativa närområdet och möjligheterna att teckna avtal med något av dessa rederier om ersättningstonnage vid haveri bör noggrant undersökas. Vidare kan noteras att det finns rederier som på uppdrag av kommuner driver färjetrafik och att dessa har stor kompetens och erfarenhet av sådan verksamhet.

16 Rekommendationer avseende Rederi AB Ventrafiken Rederi AB Ventrafiken prognostiserar för innevarande år ett underskott på om ca 8,5 Mkr. Med anledning därav måste kraftfulla åtgärder vidtagas för att få verksamheten anpassad till rådande ekonomiska förutsättningar. I denna rapport har bolagets verksamhet belysts och analyserats. Mot bakgrund av slutsatserna i rapporten redovisas nedan förslag på de åtgärder som erfordras för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med villkoren i gällande avtal med ägaren. Sammanfattningsvis rekommenderas följande åtgärder: 1. Tag fram ägardirektiv (kravspecifikation) som tydligt redovisar ägarens krav på uppdraget, servicenivå och ekonomiska villkor. 2. Prioritera och fokusera på kärnverksamheten och på innevånarna på Ven. Avpassa verksamheten för optimal service till sommargäster och turister. 3. Påbörja och genomför omstrukturering av bolaget enligt pkt 9 i denna rapport. 4. Tag parallellt med omstruktureringen fram en kravspecifikation och utred möjligheten att upphandla en extern entreprenör med erfarenhet av färjetrafik att driva trafiken. 5. Besluta om verksamheten skall drivas i eget bolag eller av entreprenör /Lars Karlsson

Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken

Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken Stadsledningskontoret 1(6) Datum 2014-01-02 Handläggare Susanne Öström Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag gällande Rederi AB Ventrafiken Bakgrund Varför ett uppdrag? Med anledning

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning

Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Till Årsmötet 2012 Gävle Ryttarsällskap Svar på skrivelse angående ekonomi och bemanning Styrelsen för Gävle Ryttarsällskap har mottagit en skrivelse med frågor kring föreningens ekonomi och bemanning.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer