Administrativ samordning inom Västerås stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativ samordning inom Västerås stad"

Transkript

1 Uppsats Administrativ samordning inom Västerås stad Bakgrund Under år 2001 genomförde Ernst & Young en studie åt Västerås stad i syfte att kartlägga möjligheten till effektiviseringar och rationaliseringar av interna tjänsteköp inom staden. Studien ingick som en del av översynen av beställar- och utförarorganisationen. Studien visade att förbättringar kunde göras när det gällde styrningen och tydliggörandet av roller/ansvar så att stödfunktionerna fungerar på ett mer effektivt sätt. En stor potential ansågs därför finnas i att samordna, renodla och effektivisera fler administrativa stödtjänster främst inom områdena ekonomi, personal och IS/IT. Kommunstyrelsen beslutade 2002 utifrån studien, att genomföra samordning inom de fyra områdena; ekonomi, IS/IT, informationsproduktion samt personal. Samordningen fick namnet Samstöd, där Sam står för samordning och Stöd för stödfunktioner. Med samordning menas att tjänsterna samlades hos en utförare, Konsult och Service, som är leverantör till övriga delar av staden. Syfte och mål Syftet med Samstöd var att effektivisera, renodla, förtydliga och kvalitetshöja ekonomi-, IS/IT-, information- och personalprocesserna inom Västerås stads organisation. Målet med Samstöd var att Västerås stads samtliga förvaltningar samordnar och finner nya arbetssätt för de administrativa stödtjänsterna inom de fyra områdena. Det gemensamma övergripande målet för samordningen var att frigöra resurser och därmed sänka kostnaderna för de administrativa stödtjänsterna. Andra viktiga effektmål var att skapa en tydligare ansvars- och rollfördelning inom stödtjänsterna och därigenom skapa en höjd kvalitet i utförandet av dessa tjänster, och att skapa en effektivare styrning och kontroll inom verksamheten. Ambitionen var också att göra Västerås stad till en kommun i framkanten, som med samlade personalresurser, stärkt spetskompetens och ny teknik använder skattepengarna på ett mer effektivt sätt utifrån ett helhetsperspektiv för staden. Konsult och Service Konsult och Service är Västerås stads interna konsultbyrå. Förvaltningens uppdrag är att på affärsmässiga grunder samordna och erbjuda stödtjänster inom Västerås stad och på så sätt bidra till att västeråsarna får en bra kommunal service till lägsta möjliga kostnad. Konsult och Service hade vid införandet av Samstöd fem affärsområden och de nya samordnade tjänsterna placerades in i den organisationen. 1

2 Genomförande Genomförandet av Samstöd har skett under en mycket kort tid och omfattat samtliga förvaltningar/områden/enheter i Västerås stad samtidigt, vilket innebär att över medarbetare har berörts. Ansvarig för projektet har varit stadsledningskontoret med stadsdirektören som ytterst ansvarig. Arbetet har bedrivits inom sex olika delprojekt. Varje delprojekt har haft en projektgrupp med projektledare och ett antal projektmedlemmar från olika förvaltningar. Det var viktigt att ha en stor representation i de olika delprojekten för att få en bred förankring av samordningen. Priser och servicenivåer för de samordnade stödtjänsterna utvecklades av en särskild prisgrupp. En medarbetarstrategi för projektet arbetades fram som på ett översiktligt plan visade vem som ansvarar för vad i arbetet med förändringen. Den angav också vad som händer med den enskilde medarbetaren. Kommunikationen kring projektet präglades av öppenhet och ett brett perspektiv. Exempel på detta är att all information om Samstöd har funnits tillgänglig på stadens intranät och i varje nummer av personaltidningen. Dessutom har det funnits tillgång till stödmaterial i form av OH-bilder, inklusive texter till dessa samt olika typer av informationsmöten. För de fyra processerna ekonomi, personal, information och IS/IT finns det processägare som har ansvar för att genomföra, utveckla och följa respektive process. De har också haft ansvar för att staden hämtar hem effektiviseringsvinsterna som är beräknade i projektet. Respektive förvaltning har varit ansvarig för att förändra sin verksamhet och organisation utifrån de effekter som projektet Samstöd medfört. Under en övergångsperiod var det bara Konsult och Service som fick göra externa tjänsteköp inom de samordnade stödtjänsterna. 2

3 Samordning inom området ekonomi Inom ekonomiområdet har ny teknik införts på bred front. Genom elektronisk hantering av leverantörs och interfakturor har kostnaderna sjunkit med 60 procent. Samordningen av kundfakturor och kravhantering inom staden har både lett till halverade kostnader och lika behandling av alla medborgare. Detta har lett till att antalet betalningsförelägganden kraftigt minska. Införandet av ett inköpskort för mindre köp har medfört att antalet leverantörsfakturor minskat med per år, vilket motsvarar 1,1 miljoner kronor per år. Inom området ekonomi har följande tjänster samordnats: Skanning av leverantörsfakturor. Med hjälp av systemet Visma Invoice Manager, hanteras fakturorna för att kunna attesteras och konteras elektroniskt. Internfakturorna digitaliseras. Alla internfakturor som skapas på förvaltningarna hanteras i systemet Visma Invoice Management. De så kallade hämtköpen som görs i verksamheterna betalas med inköpskortet Postgirot Purchasing Card, PPC. Kravhanteringen i Västerås stad. Det innebär att Konsult och Service ansvarar för att påminnelser och inkassokrav skickas ut automatiskt via ekonomisystemet. Konsult och Service förvaltar kraven som måste skickas vidare till kronofogdemyndigheter och de lägger upp en avbetalningsplan i de fall det behövs. Effekter av samordningen Genom att dels använda ny teknik och dels samordna hanteringen av kraven, leverantörsoch internfakturor samt införa inköpskort har staden minskat sina kostnader. Den totala besparingen uppskattas till ungefär tio miljoner kronor per år från och med år Skanningen av leverantörsfakturorna ger den klart största besparingseffekten, sju miljoner kronor per år. Hanteringen av en leverantörsfaktura var tidigare uppskattningsvis cirka 94 kronor exklusive kontering och attestering. Med det nya sättet att arbeta blir istället priset 30 kronor per leverantörsfaktura. Även här tillkommer kostnaderna för kontering och attestering. Staden beräknas ha leverantörsfakturor per år. 3

4 Den nya fakturaprocessen ger också kvalitativa vinster. Exempel på sådana är att internkontrollen förbättrats genom att systemet alltid kräver två attestanter, fakturan kan inte förkomma, färre räntefakturor, sökbarheten efter en faktura ökar och det blir en enhetlig fakturaadress för alla stadens fakturor. Att internfakturorna digitaliserats medför att staden minskat sina kostnader med ungefär 600 tusen kronor per år. En internfaktura kostade tidigare ungefär 111 kronor och efter digitaliseringen 45 kronor. Antalet internfakturor per år är cirka stycken, vilket är relativt få jämfört med andra kommuner i Västerås storlek. Genom att samordna kravhanteringen halveras stadens kostnader för verksamheten, vilket innebär en miljoner kronor per år. Kravhanteringen kostade tidigare drygt tio kronor per kundfaktura och efter samordningen fem kronor per kundfaktura. Staden har cirka kundfakturor per år. Främsta motivet för samordningen av kravverksamheten har ändå varit utifrån en kvalitativ aspekt. Det är viktigt att stadens medborgare hanteras utifrån likställighetsprincipen. Inköpskortet PPC/VIS-purchase medför många kvalitativa effekter som att inköpsbeteendet i staden synliggörs, inköpsprocessen stramas upp, internkontrollen förbättras genom att ett köp ska ha två attestanter, smidigheten ökar för de personer som gör många småinköp och ofta, antalet personer som gör så kallade hämtköp blir färre, antalet fakturor minskas, behovet av handkassor och rekvisitioner minskas och kredittid för staden utökas på småinköpen (30 dagar på Postgirots månadsfaktura). Det blir också positivt för leverantörerna genom att säkerhet ökar med inköpskortet. Priset per köp med inköpskortet PPC/VIS-purchase kan jämställas med priset per köp med skannad leverantörsfaktura. Det innebär 30 kronor per köp istället för 94 kronor. Om köp görs med inköpskortet PPC/VIS-purchase blir rationaliseringsvinsten för staden ungefär 1,1 miljoner kronor per år. Varje inköpskort kostar 600 kronor per år och uppskattningsvis finns det ungefär 850 kortanvändare per år. Den nya inköps- och fakturaprocessen går med all sannolikhet i framtiden att utveckla ytterligare och effektivisera. Staden har i och med det nya arbetssättet tagit ett första steg mot elektronisk handel i begreppets verkliga mening. De processer som införts liknar i stor utsträckning elektronisk handel ur verksamhetens perspektiv. 4

5 Samordning inom IS/IT-området Det viktigaste steget inom IS/IT-området har varit införandet av en standardiserad Västerås- PC, dels som ett led i samordningen av inköp, och dels för att möjliggöra att underhållet sköts på distans genom ett gemensamt nätverktyg. Målet var att sänka kostnaderna för service och support med 50 procent på tre år, vilket nåddes redan efter två år. Exempelvis har varje servicetekniker idag hand om cirka fyra gånger så många PC som tidigare. Inom IS/IT-området har följande tjänster samordnats; Produktionsförsörjningen, med undantag för upphandling av verksamhetsspecifika ITsystem. Det innebär att alla stadens inköp av IT-utrustning samordnas. Tanken med detta är att få en standardiserad och harmoniserad IT-miljö i staden, en Västerås-PC. De verksamhetsnära systemen ska även fortsättningsvis ägas och förvaltas av varje förvaltning även om själva driften samordnas. Exempel på verksamhetsnära system är procapita, Devis och Extens. Leverans, installationer, driftsättning, drift/underhåll och avveckling av personlig och gemensam utrustning, nätverk- och IT-system. Det innebär att driften av stadens servrar samordnas, att all programvara som används i Västerås stads IT-miljö ska vara testad och certifierad. På det sättet kan systemägare, förvaltare och leverantör få veta om olika produkter fungerar tillfredsställande i stadens IT-plattform. Kundstöd för personliga och gemensam utrustning, nätverk och gemensamma ITsystem. Det innebär att stadens datoranvändare kan vända sig till kundservice på Konsult och Service för att få stöd och hjälp när fel uppstår. Detta inkluderar också installation av programvara och underhåll av utrustning. IT-nära konsulttjänster exempelvis rådgivning, projektledning, utbildning, beställning och nyutveckling. Effekter av samordningen Genom samordningen av IS/IT drift/förvaltning och service/support har staden inom tre år minskat kostnaderna för service och support till hälften. Exempelvis minskade antalet årsarbetare från 67 till 54 initialt. Västerås stads IT-miljö har standardiserats och harmoniserats. Den totala besparingen uppskattas till cirka 16 miljoner kronor under åren 5

6 2003 till Första året gav dock ingen rationaliserings-vinst eftersom det kostar att implementera kundernas tekniska anläggningar (lokala nät, servrar, PC mm). Uppskattningsvis var mellan och PC i staden så omoderna att de inte kunde uppgraderas till den mininivå som krävdes för en stabil drift samt effektiv övervakning och hantering. Problemet var störst inom skolan med sin stora mängd datorer. Moderniseringen krävde stora resurser och var nödvändig ur flera aspekter. Krav ställdes från flera håll, inte minst vid uppgradering/utbyte av olika verksamhetssystem. Att inte genomföra samordningen skulle alltså på sikt endast medföra ännu högre kostnader för staden. Samordningen hjälpte till att lindra kostnadsökningarna som ändå skulle komma. Den stora möjligheten med samordningen var att kunna utnyttja fördelarna av stordrift så att produktiviteten och effektiviteten ökar rejält. Målet var att minst fördubbla produktiviteten i ett börläge. Då produktiviteten och effektiviteten varierade kraftigt mellan enheterna, fick en del enheter jämförelsevis höga kostnader inledningsvis. Därför var det viktigt att alla inblandade var medvetna om att den totala besparingen som gjordes, var utifrån hela Västerås stads perspektiv. 6

7 Samordning inom området information Att samordna produktionen av stadens information har varit en del i stadens strategiska arbete med informationsfrågor. Det har bland annat möjliggjort en kvalitetssäkring av innehållet på Västerås stads hemsida och tryckta produkter. Stadens information känns igen och upplevs som enhetlig och trovärdig. Inom området information har följande tjänster samordnats; Teknisk support och drift av webben. All konfigurering och allt underhåll av maskiner/utrustning och installerade programvaror samordnas. Förvaltningarna väljer sedan själva om de vill uppdatera sina webbplatser eller om de vill köpa tjänsten av Konsult och Service. Byggande och designade av nya och redan befintliga (inklusive ombyggnad) webbplatser. Det innebär form av struktur, navigering, layout och tekniska lösningar. Webbproduktion som inte är verksamhetsnära. Undantag är den webbproduktion som sker i pedagogiskt syfte. Till exempel om elever på en skola konstruerar en hemsida. Trycksaksproduktion som vänder sig till en större/bredare målgrupp eller som distribueras ut till allmänheten. Effekter av samordningen Genom samordningen av informationsproduktionen har staden minskat sina kostnader med ungefär fyra miljoner kronor per år. Samordningen möjliggör en kvalitetssäkring av innehållet på Västerås stads hemsida (vasteras.se) och i tryckta produkter. Stadens information känns igen och upplevs som enhetlig och trovärdig, vilket förväntas i en effektiv kommunikation med medborgarna. Generellt har kvaliteten höjts inom informationsområdet jämfört med tidigare. Andra vinster som uppnås genom samordningen är lägre priser på tryck, papper, annonser etcetera tack vare större volymer och bättre avtal. Produktionsprocessen trimmas och det blir möjligt att förändra arbetssättet så att ledtiderna förkortas. Det medförde att timpriset för all informationsproduktion sänktes. 7

8 Kostnaderna för informationen blir synlig vid samordningen. Ökad hänsyn tas till om ett verkligt informationsbehov finns och om det är tillräckligt stort i relation till kostnaden. Hur mycket produktiviteten har ökat har varit svårt att säga eftersom det inte finns några nyckeltal eller andra mått som resultatet av en förändring kan jämföras mot. Målet har varit att informationsproduktionen genom ett effektivare arbetssätt har uppnått en produktivitetsökning på tio procent jämfört med utgångsläget år

9 Samordning inom personalområdet rekrytering Inom området personal samordnades tre separata delar: rekrytering, rehabilitering och lönefunktion. För rekryteringssidan var målet att skapa en dörr in för potentiella medarbetare, detta för att uppfattas som mer professionell arbetsgivare och få en effektivare rekryteringsprocess, men även för att minska andelen felrekryteringar. Inom personalområdet rekrytering har följande tjänster samordnats; Planeringen av rekryteringen, vilken omfattar att ge råd om val av lämpliga sökvägar såsom jobbsajt och tidningsannonser, dokumentera kravprofil och föreslå en tidplan för rekryteringen. Sökförfarande som innebär att efter uppdrag från chef genomföra sökförfarandet enligt överenskommelse. Ta hand om inkomna ansökningar vilket omfattar att diarieföra ansökningarna, skicka brev till sökande med tack för inkommen ansökan och göra en grovgallring mot kravprofilen. Organisera intervjuerna, det vill säga föreslå urval till intervjuer, boka tider och lokaler med sökande och rekryteringsgrupp och efter uppdrag från chefen delta vid eller genomföra intervjuerna. Genomföra referenstagning och återkoppla till chef och aktuell rekryteringsgrupp. Ge råd och stöd i valet av kandidat, handlägga administrationen kring anställningsavtal för den valda kandidaten, se till att tillsättningen registreras och att ärendet avslutas i diariet, returnera ansökningshandlingar och meddela att tjänsten är tillsatt samt svara på frågor. Funktionerna gäller för alla tillsvidareanställda samt anställda på visstid längre än tre månader. Effekter av samordningen Samordningen medförde inte på kort sikt några ekonomiska vinster men däremot kvalitativa vinster. Genom att samordna processen rekrytering skapades en en dörr in för individen (potentiella medarbetare) i Västerås stad. Staden kan på det viset öka möjligheterna att tillvarata samtliga sökande på ett bättre sätt. Dessutom synliggörs staden på ett tydligare sätt. För cheferna frigörs tid så att de istället kan lägga mer fokus på att utveckla verksamheten. 9

10 Enheten som sedan 2005 heter Rekryteringscenter arbetar för stadens samtliga förvaltningar och handlägger alla anställningar längre än tre månader. Alla medarbetare som är i behov av omplacering anmäls också till Rekryteringscenter. Bastjänsten som är obligatorisk innehåller generella rekryteringsinsatser, arbetsgivaransvaret inklusive bevakning av LAS och rehabilitering samt direkta rekryteringsinsatser. Rekryteringsprocessen innehåller kravprofil, annonsering, grovgallring, intervjuer, referenstagning, slutligt val, uppföljning och tester. Processen har tre grundläggande principer: Intern rekrytering och LAS-företräde måste prövas innan extern rekrytering Kompetenskraven klargörs via kravprofil Att inte kompromissa med kompetenskraven På sikt har samordningen gett positiva ekonomiska effekter så att en ökad mängd rekryteringar kan hanteras till oförändrade eller minskade kostnader. 10

11 Samordning inom personalområdet rehabilitering När det gäller rehabilitering var det övergripande långsiktiga målet att minska antalet sjukdagar per medarbetare. Det handlar om att stötta chefer i att vara goda ledare för att så långt som möjligt undvika sjukskrivningar och återföra sin sjukskrivna personal till produktivt arbete. Därutöver inrättade Försäkringskassan en speciell avdelning för Västerås stad, likaså har ett nära samarbete etablerats med företagshälsovården. En viktig detalj är att rehabiliteringsutredningarna dokumenteras på ett professionellt sätt, så att de kan avslutas. Samordningen inom personalområdet rehabilitering innebär att; Ge råd och stöd till cheferna i frågan rehabilitering. Hjälp till med rehabiliterings- och arbetsplatsutredningar. Vara huvudkontakt mot Försäkringskassan, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och andra externa konsulter. Organisera och delta i flerpartsmöten. Dokumentera och ta nödvändiga kontakter runt upprättad åtgärdsplan. Ge råd, stöd och informera om utbildningar, omskolning och/eller annat arbete. Diarieföra och skicka alla rehabiliteringsutredningar till Försäkringskassan. De förebyggande hälsoinsatserna har inte samordnats utan har drivits inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats. Det innebär att ansvaret bedrivs av linjecheferna i samverkan med de fackliga organisationerna och medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen. Effekter av samordningen Samordningen av rehabiliteringen har medfört en höjd kvalité jämfört med tidigare. Genom att nya arbetsmetoder utvecklats kan långtidssjukskrivna medarbetare snabbare återgå till arbete inom eller utanför staden. För cheferna frigörs tid så att de istället kan lägga mer fokus på att utveckla verksamheten och arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att förhindra inflödet av sjukskrivningar. Konsult och Services rehabiliteringskonsulter är samlade i Medarbetarcenter som är en professionell resurs som motiverar, handlägger, driver processen, sköter all dokumentation och arbetar fram förslag på lösningar. I processen ingår både interna och externa samarbetspartners; företagshälsovården, försäkringskassan, fackliga organisationer, Vuxenutbildningscentrum, familjeläkare och rehabiliteringsaktörer. Medarbetarcenter samarbetar med Rekryteringscenter vid omplaceringar enligt LAS-regler. Ett exempel på förbättring av rehabiliteringen är att antalet sjukskrivningar inom Västerås stad längre än 90 dagar, sjunkit från 82 procent till 64 procent på tre år. 11

12 Samordning inom personalområdet lönefunktionen På lönesidan har det skett dramatiska förändringar som medfört förbättringar för alla medarbetare i staden. PS Självservice har införts för drygt personer. Var och en kan nu själv lägga in information om semester, sjukfrånvaro och liknande. När full effekt uppnåddes sparade staden in 27 heltidstjänster. Det finns ett samordnat ansvar för personalakter, hantering av varsel och LAS med mera. Detta ger förutom sänkta kostnader, högre kvalitet och harmoniserad tillämpning över alla förvaltningar. Inom lönefunktionen område har följande tjänster samordnats; anställningsuppgifter, avvikelserapportering för månadsavlönade, införande av PS Självservice, kundstöd, systemutveckling och systemförvaltning av personalsystemet Respons, skapande av rapporter/statistik, uttag av uppgifter ur personalsystemet Respons för underlag till betyg och skrivande av intyg. Funktionerna som samordnats gäller för alla tillsvidareanställda. Effekter av samordningen Genom att stora delar av lönefunktionen samordnats kan staden minska sina kostnader med cirka sju och en halv miljoner kronor per år. Andra vinster som uppnås med samordningen är att graden av felrapporteringar i personalsystemet minskas genom att gruppen sällananvändare av systemet minimeras. Sårbarheten som fanns tidigare på grund av att endast en eller få personer på en förvaltning eller område behärskade systemet upphörde. Kvalitén i grunduppgifterna har höjts genom att medarbetarna som registrerar i systemet gör det så ofta att de håller sina kunskaper i ajour. Då produktiviteten och effektiviteten varierade kraftigt mellan enheterna, fick en del enheter jämförelsevis höga kostnader inledningsvis. Därför var det viktigt att alla inblandade var medvetna om att den totala besparingen som gjordes, var utifrån hela Västerås stads perspektiv. 12

13 Övergripande resultat Kostnaderna har generellt sett sjunkit för de administrativa stödfunktionerna. Minskningen av stadens kostnader uppskattas till omkring 25 miljoner kronor årligen vid full effekt, vilket uppnåddes från och med år Beräkningarna är gjorda utifrån 2003 års pris- och verksamhetsnivå. De största kostnadsreduktionerna har skett inom ekonomi- och lönefunktionerna. Förutom de renodlat ekonomiska effekterna har Samstöd medfört ett antal viktiga kvalitativa effekter. Kostnader som tidigare legat dolda har synliggjorts, vilket lett till ökad kostnadsmedvetenhet hos chefer och medarbetare, dessutom betraktas tjänsterna inte längre som fria nyttigheter. Efter genomförandet av Samstöd utförs de administrativa samordnade stödfunktionerna av en professionell organisation med hög kompetens, vilket lett till både högre kvalitet, effektivare system, lägre kostnader och mindre sårbarhet. Staden har fått ökad fokusering på kärnverksamheten genom att cheferna får mer tid för styrning och ledning av kärnverksamheten. Sårbarheten vid sjukdom och annan frånvaro har minskat. Jämnare arbetsfördelning mellan medarbetarna har uppnåtts. Bättre kunskapsöverföring och ökad tillgång till spets- och specialistkompetens inom organisationen har möjliggjorts. Medarbetarna i Konsult och Service har fått en stärkt kompetens och professionell identitet. Tidigare kunde det finnas skillnader mellan de olika förvaltningarnas sätt att behandla likartade ärenden och genom samordningen har det blivit lättare att upprätthålla likställighetsprincipen. Samordningen har gett en kritisk massa som i sig leder till att det blir rationellt att använda effektiva system och löpande utveckla rutiner, verktyg och arbetssätt. Konsult och Service efter Samstöd I och med Samstöd blev Konsult och Service uppdrag tydligt; att samordna och effektivisera de administrativa stödfunktionerna för att på det viset ge kunder resurser att fokusera på sin specifika kärnverksamhet. Som en följd av samordningen har Konsult och Service ökat från 160 till 234 medarbetare. Idag kan Konsult och Service visa att den nya samordningen fungerar i praktiken med ökad kvalitet och till en lägre kostnad om cirka 25 miljoner kronor per år. 13

14 Affärsområde Personal gick från 20 till cirka 70 medarbetare efter att tre nya processer samordnats. Under 2006 delades affärsområdet i två delar: Personal med rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö, hälsa och arbetsrätt samt kompetensutveckling. Löner och systemstöd PA med PA-system, lönerapportering och pensioner och försäkringar. Anledningen till förändringen var att affärsområdet växte kraftigt efter Samstöd och blev det största verksamhetsområdet med två olika karaktärer. Affärsområde Ekonomi, med cirka 40 medarbetare, har samordnat stadens leverantörs- och kundfakturering. Affärsområdet erbjuder följande tjänster: kundfakturering, leverantörsfakturor, bokslut, budgetering, årsredovisningar, inköpsservice, elektronisk handel, koncernavtal, juridisk rådgivning och förhandling, avtalsrätt, statistikservice, enkätundersökningar, utredningar och föreningsstöd. Affärsområde Information har cirka 15 medarbetare som producerar trycksaker, annonser, film och foto, texter av olika slag, webbtjänster samt erbjuder strategiska tjänster. Övriga tjänster som erbjuds är: blankettkonstruktion, evenemang, projektledning och informationschef att hyra. Affärsområde IT har cirka 50 medarbetare. En av affärsområdets främsta uppgifter har varit att bygga upp och standardisera stadens olika IT-miljöer till en homogen miljö. Det har genomförts med hjälp av standardisering av processer, produkter och beställningsförfarande. Affärsområdet erbjuder följande tjänster: anskaffning av IT-utrustning, test och certifiering, drift och förvaltning, kontoadministration, datakommunikation, telefoni och konsulting. Affärsområde Kontor har cirka 35 medarbetare i sex olika verksamhetsområden. Affärsområdet erbjuder följande tjänster: bud, flytt, godsmottagning, postservice, hyrbilar, registratorstöd, dokumenthantering, kopiering, efterbehandling, receptioniststöd, guidning, uthyrning av konferensrum, telefonistöd och presentartiklar. Utvecklingsmöjligheter Som en fortsättning på samordningen av stadens stödtjänster enligt Samstöd, driver Konsult och Service förbättringsarbetet framåt. Tillsammans med stadens processägare utvecklar förvaltningen den löpande driften. Förvaltningens strategi är att skapa en balans mellan stadens behov av standardisering och stordriftsfördelar och enskilda kunders behov av speciallösningar och att kunna välja fritt. Konsult och Service bidrar till Västerås utveckling inom en rad områden. Ett viktigt utvecklingsområde är stadens ambition att bli en framstående e-kommun med bland annat nya e-servicetjänster för medborgarna. Andra utvecklingsområden finns inom upphandlings- och juristområdet, rehabilitering och rekrytering samt utrednings- och konsulttjänster med mera. Allt arbete som Konsult och Service utför genomsyras av förvaltningens affärsidé; Vi ska tillhandahålla effektiva stödtjänster så att kunden kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Kundens stödverksamhet är vår kärnverksamhet. 14

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad

Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Erfarenheter och resultat av administrativ samordning i Västerås stad Presentation fredag den 16 november 2007 Bertil Wrethag, direktör Konsult och Service, Västerås stad Nätverk Konsult och Service gruppen

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Kommunstyrelse - kommunledningskontor

Kommunstyrelse - kommunledningskontor Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Förvaltningschef: Hans-Göran Johansson (c) Mats Hoppe Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Lägesrapport maj 2009

Lägesrapport maj 2009 Konsult och Service Bertil Wrethag 021-39 39 39 bertil.wrethag@vasteras.se Lägesrapport maj 2009 Allmänt 1 (6) 2009/884-KSS-003 Kunder Vi har forfarande god efterfrågan på våra tjänster och relationen

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010

Verksamhetsplan och budget 2010 SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben

Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Bilaga 2 Servicedeklaration för Kommunledningsstaben Ekonomi och inköp IT Planering och utveckling Näringsliv och besöksnäring Personal Medborgarservice Kultur och fritid Ekonomi och inköp Ekonomi och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2009 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet:

Läs mer

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Riktlinjer för intraprenad Ks 2006:598 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 304 1 2 STADSKONTORET

Läs mer

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR

DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR ANSTÄLLNINGS- OCH REKRYTERINGSPROCESS DATUM: 2009-05-15 DIARIENR: A-711-4065/08 TEAM HR Anställnings- och rekryteringsprocess 1. Behovsanalys och initiering av rekryteringsärende ska tillämpa en tidig

Läs mer

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter

Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Statens servicecenter 2020 Uppdrag och anslutning av myndigheter Thomas Pålsson Charlotte Johansson Ahlström Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat från

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx

Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx Styrande dokument Fastställd av styrelsen 2014-xx-xx JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2015-2017 Bakgrund Grunden för bolagets arbete med jämställdhet och mångfald är bolagets Personalpolicy, där vår syn

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21

Arbetsanpassning. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER. Riktlinje KS 15-245-026 1991-11- 2019-04-21 1:4 2015-04-21 Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER/RUTINER Arbetsanpassning Dokumentnamn Arbetsanpassning Dokumenttyp Riktlinje Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige Per Häggström

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231

Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Utkast Verksamhetsberättelse LYST nämnden per den 20141231 Inledning För ett antal år sedan startade ett nära samarbete mellan Lycksele och Storumans kommun och bland annat så har man sedan 2008 gemensam

Läs mer

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess Kundcase Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess professionell rekrytering Överblick av utmaningar, fördelarna och resultatet. Om Statoil Statoil är ett integrerat olje- och gasföretag med

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN - EN VISUELL GEMENSAM GRUND FÖR VÅRT ARBETE - STEG 1 & 2 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL REKRYTERING BEKSED TILL ÖVRIGA SÖKANDE 1. Behovsanalys och kravprofil 2. Omplacering

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen

pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen pmochco 2009 Riktlinjer & Strategier Nr 1 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningens chefsprogram Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress:

Läs mer

Kapitel 7 Hantering av tillgångar

Kapitel 7 Hantering av tillgångar Kapitel 7 Hantering av tillgångar Information och data som skapas, inhämtas, distribueras, bearbetas och lagras i en organisation är en av dess viktigaste tillgångar. Graden av tillgänglighet, sekretess

Läs mer

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Bilaga 11 Regionplane- och trafikkontoret 2007-11-07 RTN 2007-0373 Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret Utgångspunkter Jämställdhetslagen Jämställdhetslagen reglerar kvinnors och

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin

Förstudie. Nerikes Brandkår. Diarieföring av allmänna handlingar 2009-06-04. Ref Roger Wallin Förstudie Diarieföring av allmänna handlingar Nerikes Brandkår 2009-06-04 Ref Roger Wallin 1. Uppdrag... 3 2. Offentlighetsprincipen... 3 2.1 Hur diarieförs handlingar och finns gemensamma rutiner?...

Läs mer

Upphandling av systemstöd för rekrytering

Upphandling av systemstöd för rekrytering Utlåtande 2015:71 RI (Dnr 170-869/2015) Upphandling av systemstöd för rekrytering Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en förnyad

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss

Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Pia Palm Administrativa avdelningen 08-508 267 07 pia.palm@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2009-06-16 Införande av gemensam växelfunktion för stadens bolag och nämnder remiss Förslag till beslut

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer