Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN"

Transkript

1 Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl kl Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson (v) Thomas Stjernquist (mp) Maria Heudorf (m) Kenneth Alvarsson (c) Lennart Simonsson (kd) Övriga deltagande Jacqueline Dovblom (v) ersättare Björn Almqvist (mp) Magnus Jernetz Gustavsson (m) Eva Fransson (c) Per-Olof Johansson, förvaltningschef, Ulrick Hultman, förvaltningskamrer Tomas Lexinger, produktionschef, Lars-Olof Sjögren, trafikplaneringschef, Monika Nordh Cangemark, utv. och personalsekreterare Birgitta Noresson, sekreterare Utses att justera Thomas Stjernquist Justeringens plats och tid Gatu- och parkförvaltningen Paragraf Underskrifter Sekreterare Birgitta Noresson... Ordförande Ingvar Nilsson.... Justerande Thomas Stjernquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Gatu- och parknämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Gatu- och parkförvaltningen Underskrift

2 Sidan 2 GPN 158 Trafiksäkerhetsrevisionens rapport Ärendebeskrivning: Kalmar kommun har genomfört en trafiksäkerhetsrevision under oktoberdecember Gatu- och parkförvaltningen har genom Anette Gustafsson hållit i arbetet som projektledare. Revisionen har utförts av Elin Delveus, konsult vid WSP Group i Karlskrona. Elin Delveus har bedömt och betygsatt kommunens trafiksäkerhetsarbete. När det gäller trafiksäkerhetskultur får vi tre stjärnor av fem möjliga och 2,5 när det gäller trafiksäkerhetsstandard. Våra starka sidor när det gäller trafiksäkerhetskultur är; tydlig ansvarsfördelning, engagemang i olika projekt, trafiksäkerhet i skolan, planeringsunderlag finns, drift och underhåll, system för allmänhetens synpunkter, rese- och transportpolicy, dialog med allmänheten. Våra svaga sidor är; kommunalt trafiksäkerhetsprogram och mätbara mål saknas, checklista används inte i plan- och bygglovsarbetet, trafiknätsanalys och genomförda åtgärder följs inte upp systematiskt, organiserat samarbete saknas med frivilligorganisationer. Våra starka sidor vad gäller trafiksäkerhetsstandard är: utbyggt GC-nät, säkra fyrvägskorsningar (många cirkulationsplatser), skolors trafikmiljö, drift och underhåll, fordon, resor och transporter, höga krav på trafiksäkerhet vid upphandling av transporter etc. Våra svaga sidor är; högt olyckstal visar ingen minskning, andelen 30-säkrade gång- och cykelpassager på huvudnätet är lågt, sidoområden på 70-vägar samt vägar med stora hastighetsöverträdelser inte inventerade m a p avkörning, andelen bostadsområden med 30 km/h eller trafikseparering är låg. Förslag på förbättringsåtgärder; upprätta ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram, upprätta checklista för plan- och bygglovsarbetet gällande trafiksäkerhet, införa rutiner för systematisk uppföljning av genomförda fysiska åtgärder, följ upp Trafikplan Kalmar, ta initiativ till ökat samarbete med frivilligorganisationerna, inför krav på egenkontroll för snöröjningen, ställ krav på föreningarna för att få verksamhetsbidrag, sammanställ olycksstatistiken årligen för alla fordonsslag, inventera sidoområden på 70-sträckor samt 50-sträckor där det förekommer kraftiga hastighetsöverträdelser, fortsätt arbetet med att hastighetssäkra gång- och cykelpassager utmed huvudvägnätet, påbörja en inventering av vägar som nyttjas till fritidsaktiviteter som inte ligger vid skolor, arbeta för ökad hastighetssäkring till 30 km/h av lokalgator i bostadsområden. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Sidan 3 GPN 159 Budgetuppföljning Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Ulrick Hultman informerade nämnden om att prognosen för årets driftsbudget nu ligger på ett positivt resultat på ca 0,4 mkr. Kostnadsutfallet i parkverksamheten, produktion och övriga miljöåtgärder har fortsatt att redovisa lägre kostnader än budget den senaste månaden. En annan förklaring som inte är positiv är att personalkostnaderna redovisat lägre nivåer än budget med anledning av att sjukskrivningarna ökat. Årets totala investeringsbudget uppgår till 156,6 mkr. Helårsprognosen för investeringarna är ca 26 mkr och ca 130 mkr kommer att överföras till Främsta orsaken till att det beräknade utfallet sjunkit jämfört med föregående prognos är att inga kostnader faller ut på Bragebron förrän nästa år. Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna.

4 Sidan 4 GPN 160 Beslutsattestanter 2008 Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Ärendebeskrivning: Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslutsattestanter för drift och investering för budgetåret För investeringsutgifter kommer förslaget att uppdateras när fördelning av samlingsanslaget är beslutat. Gatu- och parknämnden beslutar att anta förslaget på beslutsattestanter för driftskostnader och investeringsutgifter för 2008.

5 Sidan 5 GPN 161 Yttrande och förslag till ändrade och nya regler för nyttoparkering Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse Ärendebeskrivning: Drift- och serviceföretagen ringer i större utsträckning och vill nyttja kommunens service som är gratis med s.k. muntlig dispens för att stå på en avgiftsbelagd yta och gärna på en p-plats där parkeringstiden är max 1-timme. För att frångå den mertid det blivit för gatu- och parkförvaltningens handläggare angående muntliga p-tillstånd samt för att göra vårt nuvarande nyttoparkeringstilltånd mer attraktivt och att öka andelen ansökningar på Nytto-P måste det till en förändring av något slag. (I dagsläget är det endast 23 st fordon som har ansökt och erhållit ett s.k. nyttoparkeringstillstånd.) Lars-Olof Sjögren informerade nämnden om hur det fungerar idag och det förslag förvaltningen arbetat fram gällande nya regler för nyttoparkeringskort. Gatu- och parknämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på nya regler för nyttoparkeringstillstånd.

6 Sidan 6 GPN 162 Medborgarförslag, utökad trafik i Kalmar får inte länkas in på känsliga och unika områden Handlingar: Gatu- och parkförvaltningens skrivelse och medborgarförslag GP2007/00437/094. Ärendebeskrivning: I medborgarförslag inkommit föreslås att ett parkeringshus byggs på nuvarande parkering mellan spårområdet vid järnvägsstationen och Järnvägsgatan (Slottsparkering) samt att en gångbro förbinder tänkt parkeringshus, över spårområdet, och till Centralstationen. Vidare argumenteras för att inga ytterligare parkeringsmöjligheter skall iordningsställas i områdena runt Kungsgatan, Stensviksvägen, Drottning Margaretasväg med anledning av att bl a Konstmuseet färdigställs under 2008 och Krusenstjernska trädgården öppnas för mer publik verksamhet. Per-Olof Johansson informerade nämnden att tankarna på planskiljd passage mellan Järnvägsgatan och Centralstationen har tidigare diskuterats bl a på ett tidigt stadium i arbetet kring Ölandshamnen. Arbetet fullföljdes dock aldrig; osäkerhet om vad som skall hända kring gamla Godsmagasinet, en viss skepsis från Banverket samt befarad hög anläggningskostnad är de främsta skälen till att arbetet avbröts i sin linda. En kombination av gångpassage och parkeringshus är, enligt kontorets förmenande, både klokt och framsynt. De främsta invändningarna har redan redovisats och det f a osäkerheten om framtiden för området kring gamla Godsmagasinet som är den viktigaste. Kan detta projekt fungera som motor för de framförda förslagen? Tankarna bör beaktas i det fortsatta arbetet kring Ölandshamnen. Kontoret delar däremot inte förslagsställarens argumentation om områdena kring Kungsgatan, Stensviksvägen m m. Det är rimligt att attraktiva besöksmål inom området kan nås med bil och buss i det senare fallet mer för av- och påstigning än för parkering och att där möjlighet finns för utökning av (bil)parkering så bör detta göras. Anläggande av nya parkeringsplatser kommer att prövas via bygglov och det är i detta sammanhang som avvägning görs mot andra intressen t ex grönområden och kulturmiljö. Gatu- och parknämnden beslutar att överlämna detta yttrande som sitt eget till kommunfullmäktige som svar på ovan nämnda medborgarförslag.

7 Sidan 7 GPN 163 Budget i balans Per-Olof Johansson redogjorde för resultatet av den analys som en analysgrupp från Sveriges kommuner och landsting har gjort i Kalmar kommun utifrån tre aspekter; nulägesanalys av ekonomin, framtidsanalys av ekonomin samt analys av ekonomistyrningen. Variabler som de har utgått ifrån är följande; övrigt (där bland annat gatu- och parkförvaltningen ingår), barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Referensgrupper är dels kommuner liknande Kalmar samt riket i övrigt. I korthet kan sägas att Kalmar kommuns ekonomiska ställning är svagare än övriga. Olika projektgrupper har startat för att arbeta fram bra förbättringsförslag. Förslagen ska vara klara till oktober Klart är att samtliga förvaltningar skall spara 2 %, vilket innebär 1,2 mkr för gatu- och parkförvaltningen och som har nått full effekt under Gatu- och parkförvaltningen lägger informationen till handlingarna.

8 Sidan 8 GPN 164 Anmälningsärenden Handlingar: Trafik och tillståndsärenden tillfälliga lokala trafikföreskrifter, D 341 D 353 upplåtelse av allmän platsmark, E 280 E 285 permanenta lokala trafikföreskrifter, I 33 nyttoparkeringstillstånd, K 786 Presidiebeslut Gatu- och parknämnden lägger informationen till handlingarna GPN 165 Kännedomsärenden Handlingar: Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Kalmar den 5 november Projektbeskrivning för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. (dnr KS 2007/ ) 215 Budget i balans: Särskild anställningsprövning mm. ( dnr KS 2007/ ) Avslutning Ordförande Ingvar Nilsson tackar för ett trevligt år tillsammans och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.12.00 Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer