RAMS-databas för vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMS-databas för vindkraft"

Transkript

1 RAMS-databas för vindkraft Lasse Pettersson VPC Risk Management Jan-Olof Andersson VPC Asset Management Cecilia Orbert VPC Asset Management Svenne Skagerman VPC Risk Management

2 RAMS-databas för vindkraft Förstudie på uppdrag av Elforsk Vindforsk III Våren 2010 på Vattenfall Power Consultant En mindre del återstår klar sept 2010 (helt enl plan) Referensgrupp med repr från Vattenfall (Vind) Statkraft Sintef Chalmers Elforsk Vattenfall R&D (adj) Inspecta (adj) 2

3 Sammanfattning av uppgiften För att kunna bedriva underhåll på ett effektivt sätt krävs tillgång till kunskaper om komponenter och deras egenskaper i aktuella miljöer. En driftsäkerhetsdatabas är en sådan källa till kunskap. k Den kan även vara till stor nytta vid drift, investeringsbeslut, tillverkning och utveckling av anläggningarna. Denna ansökan avser en förstudie vilken syftar till att belysa tänkbara genomförandeformer för en driftsäkerhetsdatabas för vindkraft och hur dessa former kan förväntas påverka nytta och kostnader för intressenterna. 3

4 Vad är en RAMS-databas Reliability, Availability, Maintainability and Serviceability/Safety Vi valde under arbetet att istället använda namnet Component Reliability Database eller fritt Driftsäkerhetsdatabas för komponenter Vi tycker det är en mer användbar beskrivning. Därutöver finns Tillgänglighetsdatabas Underhållssystem RCM-databas Driftsäkerhet Funktionssäkerhet Underhållsmässighet Underhållssäkerhet 4

5 Projektplan i 4 delar Beskrivning av några existerande driftsäkerhetsdatabaser Exempel från kärnkraft, offshore olja/gas, flyg (och elnät) Användning av driftsäkerhetsdata inom vindkraft idag Vilken data samlas idag och hur gör de som ligger i täten Tänkbara former och ambitionsnivåer Många möjliga former och avgränsningar diskuteras och värderas Intressenter Vem kan ha nytta av en driftsäkerhetsdatabas Vem kan bidraga (ej utförd ännu) Not. Inte en IT-studie studie. 5

6 Användning av driftsäkerhetsdata inom vindkraft idag Cecilia 6

7 Internet RAMS Database Inventory Source: World Wind Energy Report

8 Sources of Reliability Data - Europe Existing Databases Future Databases Noncommercial WMEP (1500 WT) Germany LWK (650 WT) Germany Vindstat (700 WT) Sweden VTT (100 WT) Finland OWMEP Germany Reliawind Spain, UK ECN Netherlands Commercial WindStats t Newsletter (7000 WT) Germany and Denmark Garrad Hassan (1000 WT) WT Operators Vattenfall WPDC (600 WT) 8

9 Sources of Reliability Data - US Source: Sandia National Laboratories 9

10 State-of-the-art Investment decisions Increased availability MTBF, MTTR Further technology progress O&M strategies Aim: To build a large database with information on component level that can give statistically reliable analyses of the performance of the wind turbines. 10

11 Offshore WMEP (OWMEP) Started 2007 and aims to answer essential questions concerning offshore wind energy A data pool are held in trust by Fraunhofer IWES Funded d by the German Government Source: Fraunhofer IWES 11

12 Data structure OWMEP Reference Designation System for Power Plants Designation system for event attributes Source: Fraunhofer IWES MTTR, MTBF etc 12

13 Reliawind Started 2008 and finalised 2011, when Condition Based Maintenance tools for wind turbines will be ready Ten industrial and academic partners Funded by the European Union, 7.7M 13

14 Reliawind Reliability Field Study Reliability Field Study, part 1 Data from 290 WTs has been analysed A new taxonomy has been developed d A set of five tables allow data to be stored and compared in standard form: Table 1: Events Table 2: Failure Rates Table 3: Downtime/subassembly Table 4: Wind Farm Configuration Table 5: Additional Turbine Information 14

15 CREW Database A national reliability database, handled by Sandia Funded by Department of Energy (DOE) Data transfer on a component level Collaboration with SPS 15

16 CREW Database Structure Taxonomy o EBS Equipment Breakdown Structure 16

17 Conclusions The OWMEP, Reliawind and CREW database are government funded The data collection is voluntary Collaboration have been initiated between Fraunhofer IWES and Reliawind, and between Sandia and Reliawind Taxonomy is an essential issue since there are three different types, RDS-PP, Reliawind and EBS How the results will be delivered, and to whom, are not yet determined How to involve the manufacturers is a challenge 17

18 Beskrivning av några existerande driftsäkerhetsdatabaser 18

19 TUD och OREDA De databaser som är mest lika vår tänkta databas Organisation TUD Data och finansiering från svensk och finsk kärnkraft Styrgrupp med repr från alla deltagare. Adj myndighet Allt praktiskt (indatakontroll, kvalité, IT) sköts av kansli på VPC Organisation OREDA Projektorganisation stödd av 8 internationella olje- och gasföretag Styrgrupp med repr för alla deltagande företag Grundavgift och årlig avgift för deltagande Projektledare och IT-kostnader finansieras Datainsamling (ad hoc) enligt beslut i styrgrupp Datainflöde och kvalitetskontroll utförs av dataleverantörerna Övrig information se rapporten 19

20 Tänkbara former och ambitionsnivåer 20

21 Tänkbara former och ambitionsnivåer Hela kapitlet upplagt enligt: Vilka alternativ finns Alternativ A Presentation ti Fördelar Nackdelar Slutsats Alternativ B osv. Kan indelas i 3 delar Hur ska databasen skötas av vem Vem är den tänkta användaren Inriktning ambitionsnivå avgränsningar 21

22 Hur ska databasen skötas av vem Förutsättning en databas gemensam för flera företag Alternativ (varianter finns) En intressent sköter databasen i linjen och tar ersättning från andra Konsultorganisation, kopplad till en intressent Konsultorganisation, kopplad till en branschorganisation Konsultorganisation, kopplad till ett universitet Konsultorganisation, helt oberoende Ett eventuellt samarbete med någon annan (internationell) diskuteras inte. 22

23 En intressent sköter databasen i linjen och tar ersättning från andra Alt A. Beskrivning Ett av de deltagande företagen sköter allt i sin normala linjeverksamhet. Data från andra företag hanteras som om de vore egna. Regler finns vem som får ta del av information. Tariffer finns för ersättning från övriga företag. Slutsats Den som sköter databasen kommer att få viss insyn i sina konkurrenter. Det gör att dessa kan vara obenägna att leverera viss information. Kommer inte att fungera bra 23

24 Konsultorganisation, kopplad till en intressent Alt B. Beskrivning Allt arbete sköts av en konsultorganisation som är en del av en av intressenterna. En styrgrupp med repr för alla styr och kontrollerar verksamheten. Styrgruppen hanterar även ekonomin. Ett regelverk finns för informationshanteringen. Slutsats Den som sköter databasen har detta som (huvud-)uppgift. Villkoren lika för alla även om någon ibland kan misstänka annat. Avståndet databas dataleverantör förhållandevis litet. Kan fungera bra om organiserat på rätt sätt. 24

25 Konsultorganisation, kopplad till en branschorganisation Alt C. Beskrivning Allt arbete sköts av en konsultorganisation som är närstående en branschorganisation. En styrgrupp med repr för alla styr och hkontrollerar verksamheten. Styrgruppen hanterar även ekonomin. Ett regelverk finns för informationshanteringen. Slutsats Den som sköter databasen har detta som (huvud-)uppgift. Villkoren lika för alla. Avståndet databas dataleverantör något större än i alternativ A och B. Kan fungera bra om organiserat på rätt sätt. Datakvalitén kan bli något sämre än alternativ B. 25

26 Konsultorganisation, kopplad till ett universitet Alt D. Beskrivning Allt arbete sköts av en konsultorganisation som är närstående ett universitet. En styrgrupp med repr för alla styr och kontrollerar verksamheten. Styrgruppen hanterar även ekonomin. Ett regelverk finns för informationshanteringen. Slutsats Den som sköter databasen har detta som (huvud-)uppgift. Villkoren lika för alla. Informationen kan nyttjas för forskning. Avståndet databas dataleverantör större än i alternativ A-C. Kan fungera bra om organiserat på rätt sätt. Datakvalitén kan bli något sämre än alternativ A-C. 26

27 Konsultorganisation, helt oberoende Alt E. Beskrivning Allt arbete sköts av en konsultorganisation som inte är kopplad till någon intressent eller berörd part. En styrgrupp med repr för alla styr och kontrollerar verksamheten. Styrgruppen hanterar även ekonomin. Ett regelverk finns för informationshanteringen. Slutsats Den som sköter databasen har detta som (huvud-)uppgift. Villkoren lika för alla. Avståndet databas dataleverantör större än i alternativ A-C. Kan fungera bra om organiserat på rätt sätt. Datakvalitén kan bli något sämre än alternativ A-C. 27

28 Tänkbara former och ambitionsnivåer Hela kapitlet upplagt enligt: Vilka alternativ finns Alternativ A Presentation ti Fördelar Nackdelar Slutsats Alternativ B osv. Kan indelas i 3 delar Hur ska databasen skötas av vem Vem är den tänkta användaren Inriktning ambitionsnivå avgränsningar 28

29 Vem är den tänkta användaren Vad får man ut ur en driftsäkerhetsdatabas Hur ska man få ut så mycket som möjligt Vem är användaren 29

30 Vem är den tänkta användaren Vad får man ut ur en driftsäkerhetsdatabas. MTBF och MTTR eller felfrekvenser och hindertider Skuret på alla leder och varierade villkor. Exempel Växellåda A Fabr B FU C Vindhastighet D För olika feltyper Exempel felfrekvens lagerhaveri, oljeläckage, Uppdelat i delar Exempel hindertid uppdelat i väntetid och reparationstid 30

31 Hur ska man få ut så mycket som möjligt Några kriterier för att kunna dra maximal nytta av data Lätt att skapa sitt eget urval av komponenter som man vill studera. Lätt att välja tidsperiod för urvalet. Bra statistiska verktyg. Tex. Bayesiansk teknik värdefull. Grafisk utdata. Trender. 31

32 Vem är användaren Vår slutsats är att underhållsorganisationen är den primära användaren av en driftsäkerhetsdatabas. Mycket arbete i många delar av kraftindustrin (och på annat håll) läggs på underhåll i dag. Ett bra underhåll är värt mycket pengar. Detta gäller för vindkraftverk också. Bra underhåll nämns ofta som en prioritet för de kommande åren. För att uppnå det behövs bra information och en driftsäkerhetsdatabas skulle vara en viktig källa till god information. Andra möjliga användare är: Konstruktörer Inköpare Driftorganisation Investeringskalkylering En slutsats från analysen är att den information som underhållsorganisationen behöver är tillfyllest t för Andra möjliga användare. 32

33 Tänkbara former och ambitionsnivåer Hela kapitlet upplagt enligt: Vilka alternativ finns Alternativ A Presentation ti Fördelar Nackdelar Slutsats Alternativ B osv. Kan indelas i 3 delar Hur ska databasen skötas av vem Vem är den tänkta användaren Inriktning ambitionsnivå avgränsningar 33

34 Inriktning ambitionsnivå avgränsningar Ett 10-tal aspekter diskuteras för och emot. Om en databas byggs finns ett antal rekommendationer. Utöver det kan man välja hög eller låg ambitionsnivå. Den höga gäller om ett riktigt RCM-arbete ska bedrivas. Den låga gäller vid en lägre nivå för underhållsutveckling. 34

35 Generell rekommendation 1 Databasen ej begränsad till Sverige utan alla vindturbiner från deltagande företag kan ingå, oavsett lokalisering. Fokus bör vara större turbiner men det är upp till varje deltagare att avgöra om de även vill ha med mindre enheter. Både nya och gamla enheter bör ingå. Alla typer av konstruktion bör/kan ingå. Turbiner från alla leverantörer bör ingå. Alla lokaliseringar bör ingå, tex. både till havs och lands. 35

36 Exempel från beteckningssystem RDS-PP 36

37 Generell rekommendation 2 RDS-PP bör användas som beteckningssystem. Dock finns behov att studera vad som händer internationellt (Reliawind) Skapa en uppsättning feldatakoder som bör användas. Varje dataleverantör ska ha tillgång till sin data plus en generisk information. Källa för data bör vara datoriserade underhållssystem och andra datorer. Tillgänglighets- och produktionsinformation bör ingå. Ingen ekonomisk data bör ingå. 37

38 Rekommendation ambitionsnivå hög Individuppföljning Uppföljning till samma detaljnivå som underhållssystemet (RDS) Tillverkarinformation Miljöparametrar såsom vindhastighet, temperatur. Låg ambitionsnivå rekommenderas inte 38

39 Intressenter 39

40 Intressenter. Vem kan stödja? Denna del av uppdraget är ej avslutad. Allmänt En stor fördel med en driftsäkerhetsdatabas är att den kan innehålla data från olika miljöer / driftsmässiga villkor / underhåll etc. Då är det möjligt jgatt mäta driftsäkerhet och relatera den till miljö/ drift / underhåll /... Det ökar värdet dramatiskt jämfört med att ha data endast från ett begränsat antal enheter som kanske drivs under likartade förhållanden. Denna rapport har främst sett verksamheten ur operatörs- perspektiv. Inte tillverkarperspektiv. 40

41 Resurser För att skapa och driva en driftsäkerhetsdatabas krävs: Data Finansiering Data All data ska hämtas ur andra datorer. Viss data skapas enbart för driftsäkerhetsdatabas (felkoder..) Informationsägaren måste gå med på att använda den. Vissa justeringar av format såsom felkoder måste göras i grunddata. Överföringsrutiner skapas och bibehållas. Finansiering - resurser I TUD åtgår drygt en person heltid plus IT-kostnader. I OREDA åtgår ca en person halvtid plus IT-kostnader. 41

42 Intressenter Avsikten är att göra en förfrågan vilka som är intresserade av att deltaga med data och resurser. Hur Enkät till berörda Intervju av berörda Andra förslag? Frågor se nästa sida Vem Operatörer - vilka företag? Vilka delar av tex. Vattenfall, Statkraft,. Leverantörer? Andra? 42

43 Förslag till enkätfrågor Are You, based on what You know today, positive to supplying data for a future Component Reliability database? Is this Yes or No depending on any special conditions or assumptions? Are You, based on what You know today, positive to give economical support for a future Component Reliability database? Is this Yes or No depending on any special conditions or assumptions? Are there any other incentives or factors, apart from those mentioned in question 1 and 2, that would make You more positive to support a CR-database? 43

44 Nästa steg 44

45 Nästa steg 1 Hur kan vi gå vidare Gör ingenting Ta ett steg till mot en driftsäkerhetsdatabas, nivå 1 eller 2. Ett förslag till nästa steg Definiera mer i detalj indata En felrapport, kodlistor, utrustningsdata, annan indata Beskriv utdata med denna indata vad får man då ut Vem tar nästa steg Elforsk/ Vindforsk En eller fler operatörer I samverkan med någon annan internationell aktör 45

46 Frågor korta synpunkter? Längre diskussion efter kaffet.

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth

Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen. Henrik Månsson & Martin Krafth Förväntningsgap? En studie om företagets syn på revisorn och revisionen Henrik Månsson & Martin Krafth Då sitter där två redovisningsansvariga och kuckelurar, och gör än ditten och än datten Förord Denna

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för Företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Vart tog kostnaden vägen? - En studie om avskaffandet av revisionspliktens effekter

Vart tog kostnaden vägen? - En studie om avskaffandet av revisionspliktens effekter Civilekonomuppsats i redovisning Vart tog kostnaden vägen? - En studie om avskaffandet av revisionspliktens effekter Författare: Sandra Blomén & Sandra Sandahl Handledare: Sven Olof Yrjö Collin Examinator:

Läs mer

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt

Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt LINKÖPINGS Universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Förväntningsgap småföretags förväntningar på revision efter avskaffad revisionsplikt Expectation gap small companies expectations

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform

Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform STS09032 Examensarbete 20 p Juni 2009 Konsekvensutredning inför införande av koncerngemensam systemplattform Vad skulle det innebära att införa SAP på KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB? Karin Lindström

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Revisorernas förtroende

Revisorernas förtroende Mälardalens Högskola Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling, HST FÖA300 Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 2012-05-31, Västerås Revisorernas förtroende En studie av hur revisorerna

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

Vindkraft i framtiden

Vindkraft i framtiden Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling i Sverige till 2020 Elforsk rapport 08:17 Peter Blomqvist, Mats Nyborg, Daniel Simonsson, Håkan Sköldberg, Thomas Unger mars 2008 Vindkraft i framtiden Möjlig utveckling

Läs mer

Kandidatuppsats Redovisningskommunikation Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet HT07.

Kandidatuppsats Redovisningskommunikation Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet HT07. Förhandlingar mellan säljare och köpare av design Två sidor av samma mynt? En studie av informations- och kunskapsasymmetrin mellan säljare och köpare av design Kandidatuppsats Redovisningskommunikation

Läs mer