Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser"

Transkript

1 Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

2 Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser 1

3 Titel: Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Omslagsillustration: Infodata Grafisk form: West Studios AB Upplaga: 200 exemplar ISBN: KBM:s dnr: 0588/2002 Tryck: West Studios AB, Stockholm, November, 2003 Skriften kan erhållas kostnadsfritt från Krisberedskapsmyndigheten, materielförvaltning E-post: Skriften kan laddas ned från Krisberedskapsmyndighetens hemsida 2

4 FÖRORD På regeringens uppdrag har ett omfattande investeringsprogram genomförts för att höja ledningsförmågan för regionala myndigheter. Uppdraget har bland annat inneburit att särskilda ledningsplatser har färdigställts vid samtliga länsstyrelser. Etableringen av dessa ledningsplatser har genomförts i samverkan med Statens räddningsverk (SRV), Försvarsmakten (FM) och berörda länsstyrelser. Denna handledning innehåller råd för driften och underhållet av dessa ledningsplatser. I dokumentet beskrivs berörda aktörers roller, uppgifter och ansvar samt Krisberedskapsmyndighetens (KBM) riktlinjer och rutiner för förebyggande och avhjälpande underhåll under såväl ordinarie verksamhet som vid fredskriser och under höjd beredskap. Dokumentet riktar sig till de chefer och handläggare vid KBM och länsstyrelserna som har ansvaret för drift och underhåll av ledningsplatserna. 3

5 Innehåll 1. Inledning Syfte Mål Avgränsning Definitioner Materielomfattning Ledningsplatsen Sambands och informationssystem Nätanslutningar Inventarier Inriktning och ansvar för drift och underhåll av LLP Övergripande inriktning Ägarens ansvar Systemägarens ansvar Brukarens ansvar Externa resurser Realisering av drift och underhåll Uppgiftsfördelning Drift och underhållssystem Teknisk dokumentation Driftdatadokumentation Avtal Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Larm & Övervakning Uppföljning Materielhantering Underhållsbesök Inledning Syfte Mål Ansvar Genomförande Rapportering Samordnat funktionsprov Inledning Syfte Mål Ansvar Förberedelser Genomförande Rapportering Tekniska prov Krav på förebyggande underhåll (FU) Förkortningar

6 1. Inledning 1.1 Syfte Denna handledning syftar till att redovisa: Principer för drift och underhåll av ledningsplatser vid länsstyrelser Berörda aktörers uppgifter, ansvar och befogenheter Inriktningar/anvisningar för länsstyrelsernas medverkan vid drift och underhåll av ledningsplatsen Krav på förebyggande underhåll av ledningsplatsen Principer och ansvar för underhållsbesök samt Principer och ansvar för samordnade funktionsprov. 1.2 Mål Målet för all underhållsverksamhet är att förebygga att av fel och störningar uppkommer samt att identifiera avvikelser på systemfunktion och systemens tillstånd så att ställda operativa krav ständigt kan upprätthållas. De operativa kraven är lokalt anpassade och kan av den anledningen variera mellan länsstyrelserna. Underhållsverksamheten bör dessutom vara planlagd och utformad på ett sådant sätt att förändrade operativa krav, underhållsmodifieringar och teknikanpassningar kan genomföras i befintlig underhållsverksamhet utan omfattande förändringar i övrigt. 1.3 Avgränsning Handledningen behandlar den verksamhet som bör bedrivas för att vidmakthålla befintliga tekniska installationer och teknisk dokumentation inklusive igångsättningsåtgärder utifrån gällande operativa krav för krishantering i fred och under höjd beredskap. Handledningen reglerar även principer för hur behov av underhållsmodifieringar och teknikanpassningar utgående från förändrade operativa krav eller teknikutveckling bör inhämtas och eller anmälas. Övriga delar som ingår i underhållsverksamheten såsom anskaffning, beredning och genomförande av teknikanpassningar och underhållsmodifieringar samt avveckling behandlas inte i handledningen. 1.4 Definitioner Platser I detta dokument används regional ledningsplats (RLP) som ett samlingsbegrepp för de lokaler varifrån länsstyrelse utövar sin ordinarie verksamhet och ledning i fred, under fredskriser och vid höjd beredskap. Vid RLP har ett särskilt (skyddat) ledningsutrymme iordningställts. Detta utrymme benämns länsstyrelsens ledningsplats (LLP), se bild 1 nedan. 5

7 RLP LLP Bild 1. RLP & LLP Roller I handledningen används begreppen ägare, systemägare och brukare med följande innebörd. Ägare Begreppet ägare används för det förvaltningsansvar som KBM har för de byggnadsåtgärder och fasta tekniska installationer som genomförts i samband med etableringen av LLP. Omfattningen av detta förvaltningsansvar utgår från följande principer. Alternativ 1 Vid de LLP som är utformade som en friliggande byggnad under jord i anslutning till en befintlig byggnad där länsstyrelsen utövar ordinarie verksamhet har KBM förvaltningsansvaret för: den friliggande byggnaden med tillhörande försörjningssystem i byggnaden fast installerade gemensamma tekniska resurser samt antennbärare inklusive kanalisation och kablar. Avtalsvillkor mellan fastighetsägaren och KBM för att nyttja en del av fastigheten för en LLP regleras i arrendekontrakt. 6

8 Alternativ 2 Vid de länsstyrelser där LLP är etablerad genom att ett särskilt utrymme (ett antal rum) är avdelat i den byggnad som förhyrs av länsstyrelsen för sin ordinarie verksamhet omfattar förvaltningsansvaret: de försörjningssystem som installerats för LLP:s behov de fast installerade gemensamma tekniska resurser som installerats för LLP:s behov samt antennbärare inklusive kanalisation och kablar. Avtalsvillkor mellan fastighetsägaren och KBM för att nyttja en del av länsstyrelsens ordinarie fastighet som LLP regleras genom hyreskontrakt. Indelning och benämningar för installerade system och funktioner samt inventarier och övrig teknisk utrustning vid LLP framgår av avsnitt 2 i denna handledning. Systemägare Begreppet systemägare används för det ansvar som åvilar den myndighet eller annan juridisk person som äger och förvaltar ett Sambands- och informations-system och/eller Nätanslutning som helt eller delvis finns installerade och driftsatta i LLP. För att möta de krav som länsstyrelserna har ställt i samband med nyttjande av LLP vid krishantering i fred och under höjd beredskap finns det ett behov av att ett flertal Sambands- och informationssystem och/eller Nätanslutningar finns installerade i LLP. Systemägare till de nu befintliga Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar i LLP är KBM, Länsstyrelsen, Statens räddningsverk, Försvarsmakten och externa leverantörer av IT-tjänster (nätoperatörer). Indelning av Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar framgår av avsnitt 2. Brukare Begreppet brukare används för länsstyrelsen i dess egenskap av nyttjanderättshavare till LLP. Ledningsplatserna är anordnade för att länsstyrelserna bör kunna nyttja dem för ledningsverksamhet vid fredskriser och under höjd beredskap. Ledningsplatserna är individuellt anpassade och utrustade för att motsvara de behov och krav som respektive länsstyrelse har ställt för att kunna utöva ledningsverksamhet. Regler för ansvar och befogenheter vid nyttjande av ledningsplatsen och teknisk utrustning är reglerade i avtal mellan KBM och länsstyrelsen Skeden Vidmakthållandefasen omfattar den verksamhet som bör bedrivas efter att en installation med tillhörande underhållssystem har etablerats, godkänts och överlämnats för drift och förvaltning. Fasen varar till dess att materielen avvecklas. Drift och underhåll av LLP kan indelas i olika skeden. En övergripande indelning är underhållsverksamhet under normala 7

9 fredsförhållanden respektive när LLP nyttjas för sitt ändamål vid krishantering i fred och under höjd beredskap. Dessa övergripande skeden kan sedan brytas ner i drift- respektive underhållsåtgärder enligt bild 2. Underhåll Drift FU AU Uh-mod Tekn. driftåtg. Adm. driftåtg. Bild 2. Indelning av drift och underhåll. FU = Förebyggande underhåll AU = Avhjälpande underhåll Uh-mod = Underhållsmodifiering Tekn. driftåtg. = Tekniska driftåtgärder Adm. driftåtg. = Administrativa driftåtgärder 8

10 2. Materielomfattning Etablering av en LLP är en komplex och omfattande verksamhet. Verksamheten omfattar både byggnads- och teletekniska åtgärder. Dessa åtgärder kan antingen vara nyetablering av byggnader och teknik eller hyra av lokaler och nyttjanderätt till teknisk utrustning och tjänster. Det totala behovet av åtgärder som krävs för att etablera en LLP kan indelas i fyra huvudgrupper. Nedanstående redovisning av indelning och benämning används även för att definiera system, funktioner och materiel vid den fortsatta underhållsverksamheten för att vidmakthålla och utveckla LLP. Följande huvudgrupper finns: 1. Installationer m.m. för att anordna ett särskilt avdelat och skyddat utrymme med tillhörande försörjningssystem och gemensamma fasta teleinstallationer. Sammantaget används begreppet ledningsplatsen för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Teletekniska installationer. Omfattningen av dessa installationer är lokalt anpassade med utgångspunkt från respektive länsstyrelses krav på ledningsförmåga vid utövande av krishantering i fred och under höjd beredskap från LLP. Delar av dessa installationer kan vara integrerade med tekniska installationer för länsstyrelsernas totala behov. Sammantaget används begreppet sambands- och informationssystem för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt 2.2. En detaljerad förteckning över gjorda installationer och systemägare finns i den lokala tekniska dokumentationen för respektive ledningsplats. 3. Anslutningar till externa kommunikationsnät. Behovet av dessa resurser tillgodoses i huvudsak genom att externa nätoperatörer tillhandahåller dessa tjänster. Omfattning och villkor för anslutningarna regleras som regel via avtal med berörda operatörer. Sammantaget används begreppet nätanslutningar för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Inventarier och kontorsutrustning som behövs vid utövande av krishantering i fred och under höjd beredskap från LLP. Mängden inventarier och kontorsutrustning har anpassats till vad som behövs vid respektive LLP. Sammantaget används begreppet Inventarier för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Ledningsplatsen Till denna huvudgrupp hänförs: Antingen en under jord friliggande byggnad i anslutning till ordinarie lokaler för länsstyrelsen eller ett utrymme (ett antal rum) som förhyrs i befintlig byggnad Antennbärare inklusive kanalisation och kablar Distributionsnät för tele, data, radio, rundradio och TV Intagsplåt och utrustning för EMP-skydd Utrustning för gas- och stötvågs- skydd Anordningar för brandskydd Utrustning inklusive distributionsnät för strömförsörjning, avbrottsfri kraft (UPS) och reservkraft 9

11 Utrustning för VVS (värme, ventilation och sanitet) Utrustning för larm och teknisk övervakning/styrning av tekniska försörjningssystem Belysningsutrustning Externa anslutningspunkter för strömförsörjning och tele- och radiosystem Dokumentation och planer för igångsättning av ledningsplatsen. 2.2 Sambands och informationssystem Till denna huvudgrupp hänförs: Telefonväxelfunktionen i LLP. Investeringen ingår som en del av länsstyrelsens totala telefonilösning Utrustning för mobiltelefonkommunikation, personsökning och MOBITEX Utrustning för radiokommunikation Utrustning för anslutning till Försvarets telenät (FTN) Utrustning för bevakning av markbunden rundradio och TV Utrustning för kryptering av förbindelser, tal, text, bild och data Utrustningar för datoriserat kontorsstöd och databehandling med tillhörande kommunikationskomponenter Telebildutrustning Utrustning för mottagning av radio och TV via satellit Utrustning för larm och teknisk övervakning och styrning av IT-system Högtalaranläggning Dokumentation av system och utrustningar. 2.3 Nätanslutningar Till denna huvudgrupp hänförs: Anslutningar till de publika fasta telenäten (PSTN) Anslutningar till de publika mobiltelefonnäten (PLMN) Anslutning till FTN telefonitjänst ATL Anslutning till FM IP-nät Anslutning till MOBITEX- nätet Dokumentation av aktuella nätanslutningar 2.4 Inventarier Till denna huvudgrupp hänförs: Kontors- och specialmöbler AV-utrustning PA-anläggningar Kopiatorer Destruktörer Faxar Pentryutrustning. 10

12 3 Inriktning och ansvar för drift och underhåll av LLP 3.1 Övergripande inriktning Driften och underhållsverksamheten vid LLP baseras på följande principer: Driften och underhållsverksamheten vid LLP bör planläggas och genomföras så att såväl överordnade krav som brukarens krav på beredskap, uthållighet och säkerhet kan uppfyllas Driften och underhållslösningen för Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar bör samordnas och inarbetas i systemägarnas övriga planläggning Drift och underhåll vid krishantering och höjd beredskap bör ske på samma sätt som i fred Brukaren bör genom avtal eller uppdrag medverka i drift och underhålls-verksamheten Ledningsplatsinstruktion med dokumentation av Ledningsplatsen inklusive igångsättningsåtgärder bör finnas Teknisk dokumentation omfattande dokumentation av Sambands- och informationssystem inklusive Nätanslutningar med tillhörande igångsättningsåtgärder bör finnas Ledningsplatsinstruktioner, teknisk dokumentation, instruktioner och övriga underlag som krävs för att genomföra drift och underhåll inklusive uppstartsåtgärder bör vara tillgängliga och aktuella på ledningsplatser Personella resurser som krävs för drift och underhåll i fred, vid fredskriser och under höjd beredskap bör finnas avdelade Uppföljning av underhållsstatus och administrativa värderingar bör ske genom årliga Underhållsbesök Teknisk status och funktionalitet vid LLP bör provas genom Samordnat funktionsprov Teknisk status bör löpande följas upp och rapporteras Redovisning och ägandemärkning av utrustning på LLP bör ske av ägaren och respektive systemägare. 3.2 Ägarens ansvar Ägaren ansvarar för att: Samordna drift och underhållsverksamheten vid LLP Planlägga och realisera drift och underhåll av de installationer som hänförs till begreppet Ledningsplatsen Tillhandahålla dokumentation och instruktioner som hänförs till huvudgruppen Ledningsplatsen Efter samråd med systemägarna samordna tillgången av teknisk dokumentation och instruktioner för installationer och system som hänförs till huvudgruppen Sambands- och informationssystem samt Nätanslutningar Personella resurser för genomförande och uppföljning av drift och underhåll av Ledningsplatsen finns att tillgå i fred, vid fredskriser och under höjd beredskap Grundutbilda brukarens tekniska personal inför Brukarens ansvar enligt 3.4 Planera, samordna och genomföra årliga Underhållsbesök Planera, samordna och genomföra Samordnat funktionsprov Ge produktionsstöd till brukare och systemägare 11

13 Ajourhålla arrendeavtal eller hyresavtal med fastighetsägare Ajourhålla drift- och underhållsavtal för Ledningsplatsen Ajourhålla nyttjandeavtal med berörd länsstyrelse I samråd med respektive systemägare utarbeta förslag till underhållsmodifiering. 3.3 Systemägarens ansvar Systemägaren ansvarar, inom eget systemområde, för att: Drift och underhåll planläggs och genomförs så att aktuella krav kan uppfyllas Tillhandahålla teknisk dokumentation, instruktioner för igångsättning, handhavande samt drift och underhåll Personella resurser för ledning, planering, genomförande och uppföljning av drift och underhåll finns i fred samt genom särskilda avtal vid fredskriser och under höjd beredskap I samråd med ägaren och brukaren planlägga drift och underhållsverksamheten I samråd med ägaren och brukaren lämna förslag till underhållsmodifiering. 3.4 Brukarens ansvar Brukaren ansvarar vid LLP för att: Ta initiativ till revidering av instruktioner samt tekniska underlag för drift och underhåll Drift och underhåll genomförs enligt gällande avtal med ägaren Felanmälan sker enligt anvisningar och avtal med ägaren Statusrapportering och loggning sker enligt anvisningar och avtal med ägaren Nödvändig lokalvård planläggs och genomförs. Kostnadsansvaret för denna verksamhet åvilar brukaren Personal i den egna organisationen avdelas för att medverka vid underhållsbesök och samordnat funktionsprov enligt avtal med ägaren Avdela kontaktpersoner för samverkan med ägaren av Ledningsplatsen och externa systemägare Tillträdesskyddet till LLP hålls i drift och hålls á jour Personal avdelas för medverkan vid teknisk utbildning för drift och underhåll av LLP system, funktioner och materiel. 3.5 Externa resurser Externa aktörers åtaganden säkerställs genom avtal. Exempel på externa aktörer är fastighetsägare, nätoperatör samt leverantörer av drift och underhåll. Exempel på tjänster som upphandlas/avtalas med dessa är: Driftövervakning Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Bemanning eller jourtjänstgöring vid fredskriser och under höjd beredskap Återrapportering av genomförd verksamhet Förslag till underhållsmodifiering. 12

14 4. Realisering av drift och underhåll Avsnittet behandlar ansvar och uppgifter (se 4.1) för att genomföra underhållsverksamheten för LLP samt ger en beskrivning av vilka aktiviteter som bör genomföras och vilket resultat de skall ge.(se ). 4.1 Uppgiftsfördelning Sammanfattning av aktiviteter som bör genomföras och vem som bör genomföra dem redovisas i tabell 1. Kryss (x) i ruta innebär ansvar för respektive aktivitet. Tabell 1. Aktivitet Ansvarig Se KBM System Brukare kapitel -ägare Drift & Underhållssystem 4.2 Samordning av drift & underhåll LLP x - Drift- och underhållsplan Ledningsplatsen x - Drift- och underhållsplan Sambandsoch informationssystem 2) x Teknisk dokumentation - Dokumentation av Ledningsplatsen x - Samordning av dokumentation för Sambandsoch informationssystem samt Nätanslutningar x - Dokumentation av Sambands- och informationssystem 2) x - Materrielredovisning Ledningsplatsen x - Materielredovisning Sambands- och informationssystem 2) x - Beläggningsplaner x Driftdatadokument Kunddata telefoni x - Telefonkataloger x - Kanalplan radio x 2) Avtal Externa anslutningar x 1) x - Drift- och underhållsavtal Ledningsplatsen x - Drift- och underhållsavtal Sambands- och informationssystem 2) x - Arrende-/hyresavtal x Fortsättning nästa sida 13

15 Forts. Tabell 1. Aktivitet Ansvarig Se KBM System Brukare kapitel -ägare Förebyggande underhåll (FU) Initiera FU Ledningsplatsen x 2) - Initiera FU Sambands- och informationssystem x 2) Avhjälpande underhåll (AU) Felanmälan x - Initiera AU Ledningsplatsen x - Initiera AU Sambands- och informationssystem x Larm och övervakning Tekn övervakning Ledningsplatsen x - Tekn övervakning Sambands- och informationssystem x - Helpdesk x Uppföljning Analys och värdering x - Rapportering x x - Underhållsbesök x - Samordnat funktionsprov x Materielhantering Ägandemärkning x - Kryptonycklar x - Reservmaterielförsörjning Ledningsplatsen x - Reservmaterielförsörjning Sambands- och informationssystem x - Master / CM-funktion x x 1) av beredskapsskäl 2) i samråd med 4.2 Drift och underhållssystem Syftet med aktiviteten är att identifiera, analysera och klarlägga organisation, riktlinjer, drift och underhållsmetoder samt resursbehov för driften och underhållet av LLP. Arbetsgången och analyserna som utgör underlag för beslut om planlösning kan exemplifieras med följande bild. 14

16 Systemdata Driftprofil Underhållssäkerhet Underhållsbehov Resursbehov Disponibla möjligheter Projektplan Alt. planlösningar Underhållsupplägg. ORGANISATION Resurser Lokaler Personal Utbildning Dokumentation Reservmaterial DU-utrustning Hanteringsutr. Adm. stödsystem Underhållssäkerhet Underhållsmässighet Komplett. resurser Ekonomi BUDGETUNDERLAG Bild 3. Grundmodell underhållsplanering Ägarens samordningsansvar innebär att: Ange materiel och teknisk uppbyggnad samt granska systemägarens dokumentation Ange krav (operativa, tekniska, beredskaps, driftsäkerhets etc) under ordinarie verksamhet, under fredskris eller vid höjd beredskap Ange drift- och underhållsuppgifter Klarlägga underhållsmetodik, dvs avvägning mellan FU och AU, samt krav och rutiner för teknisk övervakning, felsökning och felhantering Ta fram olika planlösningsalternativ samt jämförelse av underhålls- och kostnadskonsekvenser Ta fram principer för drift och underhåll genom utformning av drift och underhållspolicy, strategier samt planlösning Ta framresursbehov genom dimensionering och löpande anpassning av resurser för drift och underhåll Ta fram förslag till avtalsutformning samt medverkan vid anbudsutvärdering och avtalsförhandlingar Styra den löpande verksamheten genom underhållsplaner, instruktioner samt budgetering Anpassa den löpande verksamheten genom uppföljning och analys som underlag för resultatvärdering och beslut om olika åtgärder Samordna den totala driften och underhållet vid LLP. Resultat från verksamheten redovisas i form av: Drift- och underhållsplan för LLP Budgetunderlag för verksamheten Regelverk och rutiner för verksamheten Behov av samt kriterier för utformning av teknisk dokumentation för drift och underhåll (4.3, 4.6, 4.7) Behov av samt kriterier för utformning av drift och underhållsavtal (4.5) Behov av samt kriterier för larm och övervakning, helpdesk (4.8) Behov av samt kriterier för uppföljning och analys (4.9) Behov av samt kriterier för materielhantering (4.10) Behov av samt kriterier för administrativa stödsystem för drift- och underhållsverksamheten. 15

17 4.3 Teknisk dokumentation Syftet med dokumentationsverksamhet är att: Ställa krav på att leverantörer lämnar in dokumentation Sammanställa och strukturera dokumentationen Tillhandahålla korrekt och relevant dokumentation till slutanvändarna Förvalta teknisk information Tillhandahålla hjälpmedel för en effektiv hantering av teknisk dokumentation. Ägarens samordningsansvar innebär att: Samordna utformningen av den tekniska dokumentationen Granska manus som tas fram av leverantören Godkänna teknisk dokumentation för användning Säkerställa att teknisk dokumentation är tillgänglig för brukarna och den personal som ansvarar för drift och underhåll Löpande följa upp att dokumentationen finns och vilken status den har Samordna att administrativt stöd för hantering av teknisk dokumentation tas fram Förvara original eller referensexemplar till teknisk dokumentation för LLP. Resultat från verksamheten redovisas i form av: Översiktlig beskrivning av Dokumentsystem LLP Innehållsförteckningar till olika dokumentstrukturer Krav på utformningen av dokumentationen Krav på programvara för digital dokumentation Fastställd dokumentation för LLP Fördelning och utsändning av fastställd dokumentation Anvisningar för förvaring av dokumentation Versionshantering av teknisk dokumentation. 4.4 Driftdatadokumentation Tillgång till viss dokumentation över driftdata utgör en förutsättning för att kunna genomföra underhåll och underhållsmodifieringar. Till denna kategori av dokument hänförs tabeller (motsvarande) som redovisar beläggningen på installerat fastighetsnät och andra tekniska utrustningar. Dessa dokument måste ständigt finnas tillgängliga för underhållspersonal på LLP. Till driftdatadokumentation ingår även de kataloger och tabeller som redovisar de uppgifter som behövs för att kunna utbyta information internt och externt. Brukaren har ett ansvar för att upprätta och ajourhålla dessa dokument samt för att ange hur dessa bör göras tillgängliga för den personal som bör verka i LLP. Följande dokument bör finnas tillgängliga på ledningsplatsen eller vid behov kunna tillhandahållas för att stödja ledningsverksamheten. 16

18 Dokument Extern allmän telekatalog Intern telekatalog Katalog för datakommunikation Förteckning över tillgängliga radio- och TV-kanaler Katalog för radio kommunikation Beläggningstabell fastighetsnät Tabell/översikt av nyttjade resurser för inkoppling av externa och interna förbindelser i telefonväxeln Trafikvägsplan för telefonväxel Ansvar Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren 4.5 Avtal Syftet med denna verksamhet är att: Ställa krav på att avtalen är utformade på ett strukturerat och korrekt sätt Stödja och säkra relationen mellan ägare och entreprenör Fastlägga avtalens kvalitet, tekniska omfattning och åtaganden, kommersiella villkor samt administrativa bestämmelser Löpande bevaka optioner och avtals löptider. Ägarens samordningsansvar för förberedande av avtal innebär att: Ange vilka åtgärder som krävs under ordinarie verksamhet, under fredskris eller vid höjd beredskap Beskriva drift- och underhållspolicy och strategi Beakta bestämmelser om säkerhet och sekretess Besluta om typ av avtal samt omfattning, åtaganden och villkor Förbereda framtagande av avtal Skicka ut offertförfrågan och/eller förhandla om pris Utvärdera inkomna offerter och välja lämplig entreprenör. Ägarens samordningsansvar för upprättande av avtal innebär att: Lägga fast underhållspolicy och underhållsplan eller underhållsprogramprogram Ställa krav på specifika resurser som personal, materiel och utrustning som behövs för olika åtaganden Ställa krav på inställelsetider, åtgärdstider för underhållsarbeten Ställa krav på funktion/driftsäkerhet för de tekniska systemen Ställa krav på kvalitetssäkring och övergripande styrning för att försäkra sig om att underhållsentreprenör uppfyller de krav som ställs i avtalet Ställa krav på återrapportering av drift och underhållsarbeten Bestämma regler för fakturering, hantering av optioner samt hur tillkommande arbete och eventuella ändringar i avtalet ska hanteras Löpande granska och verifiera utförandet mot ställda krav Löpande följa upp budget och att utvärdera entreprenörens fordran på ersättning. 17

19 Resultat från verksamheten utgörs av: Arrende- och hyresavtal Avtal mellan ägare och brukare Drift- och underhållsavtal Avtal om externa anslutningar Åtgärdsrapportering för utförda drift och underhållsarbeten av entreprenör. Detta utgör även underlag till åtgärdsplan för modifieringar av befintlig drift och underhållsplan och tekniska system Underlag för leverantörsbedömning. 4.6 Förebyggande underhåll Syftet med aktiviteter för förebyggande underhåll (FU) är att: Säkerställa materielens användbarhet under viss period Förebygga att fel och störningar uppstår genom att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser på systemfunktion och systemens kondition (tillstånd) Förlänga teknisk livslängd på utrustning och komponenter Eliminera eller reducera antalet fel och störningar samt behovet av FU. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Fastlägga underhållspolicy och strategi för FU Fastställa underhållsplan samt svara för revision av denna Fastställa FU-instruktioner samt svara för revision av dessa Fastlägga krav för återrapportering av FU-arbeten Löpande planlägga och initiera FU-arbeten över tiden Löpande följa upp, analysera och utvärdera historiska FU-data samt kostnader för FU. Föreslå förbättringar Löpande dimensionera, fördela och återanskaffa resurser för FU-verksamheten. Resultat från förebyggande underhållsaktiviteter redovisas i form av: Underhållsplan (omfattning av FU, åtgärder, tidsintervall) Planer för behov och fördelning av FU-resurser som personal, underhållsutrustning och specialverktyg, reservmateriel samt dokumentation FU-instruktioner (beskrivning av utförande) Regler och rutiner för åtgärdsrapportering av utfört FU (utförd åtgärd, mantid, reservmateriel, eventuella avvikelser, kostnader mm). 4.7 Avhjälpande underhåll Syftet med aktiviteter för avhjälpande underhåll (AU) är att: Åtgärda uppkomna fel och störningar för att kunna säkerställa den systemfunktion som krävs. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Fastlägga underhållspolicy och strategi för AU Fastställa principer och rutiner för AU samt svara för revision av dessa Fastställa AU-instruktioner samt svara för revision av dessa 18

20 Fastlägga krav för återrapportering av AU-arbeten Löpande hantera felanmälningar samt prioritera och inleda underhåll Löpande följa upp, analysera och utvärdera inrapporterade historiska feldata samt kostnader för AU. Föreslå förbättringar Löpande dimensionera, fördela och återanskaffa resurser för AU-verksamheten. Resultat från AU-aktiviteter redovisas i form av: Underhållsplan (principer och rutiner för AU) Planer för behov och fördelning av AU-resurser som personal, underhållsutrustning och specialverktyg, reservmateriel samt dokumentation AU-instruktioner (beskrivning av utförande) Regler och rutiner för felanmälan (beskrivning av fel som felyttring, feltyp, påverkan på funktion, felorsak mm) samt hantering av loggbok Regler och rutiner för åtgärdsrapportering av utfört AU (utförd åtgärd, mantid, reservmateriel, eventuella avvikelser, kostnader m.m.). 4.8 Larm & Övervakning Syftet med larm- och övervakningsaktiviteter är att: Förse drift och underhållsverksamheten med status och prestandainformation Förhindra att allvarliga följdfel och störningar uppkommer genom att övervaka viktiga funktioner. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Analysera krav och att övervaka system och komponenter Specificera tekniska krav och funktioner på övervaknings- och larmsystem Specificera hur signaler bör registreras, loggas respektive sparas i en databas. Ställa krav på användargränssnitt för övervaknings- och larmsystem Fastställa rutiner för drift av övervaknings- och larmsystem Fastställa krav då larmgränser överskrids eller underskrids Fastställa rutiner för rapportering av avvikelser från normal drift och samt då larmgränser överskrids/underskrids (felanmälning) Plan för test eller provning av övervaknings- och larmsystem. Resultat från övervaknings- larmsystemsaktiviteter redovisas i form av: Beskrivning av övervaknings- och larmsystem Regler för var olika larm bör terminera Regler för hantering av loggdata Regler och rutiner för helpdeskfunktionen Regler och instruktion för hur felsökning, fjärrstyrning och fjärrdiagnos skall respektive kan bedrivas Instruktioner för underhåll och provning av övervaknings- och larmsystem. 4.9 Uppföljning Syftet med uppföljningsverksamheten är att löpande samla in och analysera erfarenheter och driftdata som underlag för värdering och beslut om åtgärder när det gäller drift, underhåll, kostnader, underhållsresurser och behov av modifiering. 19

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

EDA KOMMUN. nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy EDA KOMMUN nformationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål... 2 3 Organisation, roller

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation 1(8) Teknisk specifikation Utarbetad av: Projektledare Lift IP Beslutad av: Mats Elg Teknisk Chef Samråd: Andréas Kinnander Inköpare 2(8) Innehållsförteckning 1. Allmänt...3 2. Uppgift...3 3. Arbetsbeskrivning...4

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet samt transmission -C 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 6 3 (7) 1 Allmänt Borderlight har styrdokument

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto

Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto Riktlinjer för underhåll av teknikbodar för opto TR 12-011:2 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 1.1. Teknisk rondning...3 1.2. Krav på kompetens...3 1.3. Anläggningsdokumentation...3 1.4.

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet

3. Organisation, ansvar. 4. Funktionssäkerhet. 4.2 Felsätts-/feleffektsanalys. 4.3 Komponentverksamhet. 5. Underhållsmässighet FLYG 075/96 Sida 1 FMV:AUH FÖRSLAG TILL MALL FÖR DRIFTSÄKERHETSPROGRAM 1. Inledning Programmet utgör komplement till kravspecifikationen och syftar till att klargöra, hur driftsäkerhetsarbetet och underhållsberedningen

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Säkerhet FÖR FASTIGHETER

Säkerhet FÖR FASTIGHETER Säkerhet FÖR FASTIGHETER Risker All verksamhet är förknippad med risker och har behov av effektiv riskhantering. Riskprofilen skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter men är lika viktig att ta hänsyn

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Bilaga: Intervjufrågor inkl. summering av svar på ja- och nej-frågor

Bilaga: Intervjufrågor inkl. summering av svar på ja- och nej-frågor 1(6) Bilaga: Intervjufrågor inkl. summering av svar på ja- och nej-frågor Allmänna frågor Beskriv översiktligt organisationen. Inom kommunen Beskriv befintliga samarbeten inom: - Hur fungerar det? Personal

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN Plan för extraordinära händelser Sektor Service Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN2015.0099 Innehåll 1 Syfte... 3 2 Kort beskrivning av verksamheten... 3 3 Prioriterade uppgifter

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning

Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Förvaltning i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari 2010 (dnr 020-09-101). Gäller från och med den

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling Nyckelfärdigt vindkraftverk samt avtal för service och underhåll, drift och övervakning samt administration av vindkraftverket TEKNISKA FÖRESKRIFTER Göteborg 2011-10-20 Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer