Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser"

Transkript

1 Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser

2 Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser 1

3 Titel: Handledning för drift och underhåll av länsstyrelsernas ledningsplatser Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Omslagsillustration: Infodata Grafisk form: West Studios AB Upplaga: 200 exemplar ISBN: KBM:s dnr: 0588/2002 Tryck: West Studios AB, Stockholm, November, 2003 Skriften kan erhållas kostnadsfritt från Krisberedskapsmyndigheten, materielförvaltning E-post: Skriften kan laddas ned från Krisberedskapsmyndighetens hemsida 2

4 FÖRORD På regeringens uppdrag har ett omfattande investeringsprogram genomförts för att höja ledningsförmågan för regionala myndigheter. Uppdraget har bland annat inneburit att särskilda ledningsplatser har färdigställts vid samtliga länsstyrelser. Etableringen av dessa ledningsplatser har genomförts i samverkan med Statens räddningsverk (SRV), Försvarsmakten (FM) och berörda länsstyrelser. Denna handledning innehåller råd för driften och underhållet av dessa ledningsplatser. I dokumentet beskrivs berörda aktörers roller, uppgifter och ansvar samt Krisberedskapsmyndighetens (KBM) riktlinjer och rutiner för förebyggande och avhjälpande underhåll under såväl ordinarie verksamhet som vid fredskriser och under höjd beredskap. Dokumentet riktar sig till de chefer och handläggare vid KBM och länsstyrelserna som har ansvaret för drift och underhåll av ledningsplatserna. 3

5 Innehåll 1. Inledning Syfte Mål Avgränsning Definitioner Materielomfattning Ledningsplatsen Sambands och informationssystem Nätanslutningar Inventarier Inriktning och ansvar för drift och underhåll av LLP Övergripande inriktning Ägarens ansvar Systemägarens ansvar Brukarens ansvar Externa resurser Realisering av drift och underhåll Uppgiftsfördelning Drift och underhållssystem Teknisk dokumentation Driftdatadokumentation Avtal Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Larm & Övervakning Uppföljning Materielhantering Underhållsbesök Inledning Syfte Mål Ansvar Genomförande Rapportering Samordnat funktionsprov Inledning Syfte Mål Ansvar Förberedelser Genomförande Rapportering Tekniska prov Krav på förebyggande underhåll (FU) Förkortningar

6 1. Inledning 1.1 Syfte Denna handledning syftar till att redovisa: Principer för drift och underhåll av ledningsplatser vid länsstyrelser Berörda aktörers uppgifter, ansvar och befogenheter Inriktningar/anvisningar för länsstyrelsernas medverkan vid drift och underhåll av ledningsplatsen Krav på förebyggande underhåll av ledningsplatsen Principer och ansvar för underhållsbesök samt Principer och ansvar för samordnade funktionsprov. 1.2 Mål Målet för all underhållsverksamhet är att förebygga att av fel och störningar uppkommer samt att identifiera avvikelser på systemfunktion och systemens tillstånd så att ställda operativa krav ständigt kan upprätthållas. De operativa kraven är lokalt anpassade och kan av den anledningen variera mellan länsstyrelserna. Underhållsverksamheten bör dessutom vara planlagd och utformad på ett sådant sätt att förändrade operativa krav, underhållsmodifieringar och teknikanpassningar kan genomföras i befintlig underhållsverksamhet utan omfattande förändringar i övrigt. 1.3 Avgränsning Handledningen behandlar den verksamhet som bör bedrivas för att vidmakthålla befintliga tekniska installationer och teknisk dokumentation inklusive igångsättningsåtgärder utifrån gällande operativa krav för krishantering i fred och under höjd beredskap. Handledningen reglerar även principer för hur behov av underhållsmodifieringar och teknikanpassningar utgående från förändrade operativa krav eller teknikutveckling bör inhämtas och eller anmälas. Övriga delar som ingår i underhållsverksamheten såsom anskaffning, beredning och genomförande av teknikanpassningar och underhållsmodifieringar samt avveckling behandlas inte i handledningen. 1.4 Definitioner Platser I detta dokument används regional ledningsplats (RLP) som ett samlingsbegrepp för de lokaler varifrån länsstyrelse utövar sin ordinarie verksamhet och ledning i fred, under fredskriser och vid höjd beredskap. Vid RLP har ett särskilt (skyddat) ledningsutrymme iordningställts. Detta utrymme benämns länsstyrelsens ledningsplats (LLP), se bild 1 nedan. 5

7 RLP LLP Bild 1. RLP & LLP Roller I handledningen används begreppen ägare, systemägare och brukare med följande innebörd. Ägare Begreppet ägare används för det förvaltningsansvar som KBM har för de byggnadsåtgärder och fasta tekniska installationer som genomförts i samband med etableringen av LLP. Omfattningen av detta förvaltningsansvar utgår från följande principer. Alternativ 1 Vid de LLP som är utformade som en friliggande byggnad under jord i anslutning till en befintlig byggnad där länsstyrelsen utövar ordinarie verksamhet har KBM förvaltningsansvaret för: den friliggande byggnaden med tillhörande försörjningssystem i byggnaden fast installerade gemensamma tekniska resurser samt antennbärare inklusive kanalisation och kablar. Avtalsvillkor mellan fastighetsägaren och KBM för att nyttja en del av fastigheten för en LLP regleras i arrendekontrakt. 6

8 Alternativ 2 Vid de länsstyrelser där LLP är etablerad genom att ett särskilt utrymme (ett antal rum) är avdelat i den byggnad som förhyrs av länsstyrelsen för sin ordinarie verksamhet omfattar förvaltningsansvaret: de försörjningssystem som installerats för LLP:s behov de fast installerade gemensamma tekniska resurser som installerats för LLP:s behov samt antennbärare inklusive kanalisation och kablar. Avtalsvillkor mellan fastighetsägaren och KBM för att nyttja en del av länsstyrelsens ordinarie fastighet som LLP regleras genom hyreskontrakt. Indelning och benämningar för installerade system och funktioner samt inventarier och övrig teknisk utrustning vid LLP framgår av avsnitt 2 i denna handledning. Systemägare Begreppet systemägare används för det ansvar som åvilar den myndighet eller annan juridisk person som äger och förvaltar ett Sambands- och informations-system och/eller Nätanslutning som helt eller delvis finns installerade och driftsatta i LLP. För att möta de krav som länsstyrelserna har ställt i samband med nyttjande av LLP vid krishantering i fred och under höjd beredskap finns det ett behov av att ett flertal Sambands- och informationssystem och/eller Nätanslutningar finns installerade i LLP. Systemägare till de nu befintliga Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar i LLP är KBM, Länsstyrelsen, Statens räddningsverk, Försvarsmakten och externa leverantörer av IT-tjänster (nätoperatörer). Indelning av Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar framgår av avsnitt 2. Brukare Begreppet brukare används för länsstyrelsen i dess egenskap av nyttjanderättshavare till LLP. Ledningsplatserna är anordnade för att länsstyrelserna bör kunna nyttja dem för ledningsverksamhet vid fredskriser och under höjd beredskap. Ledningsplatserna är individuellt anpassade och utrustade för att motsvara de behov och krav som respektive länsstyrelse har ställt för att kunna utöva ledningsverksamhet. Regler för ansvar och befogenheter vid nyttjande av ledningsplatsen och teknisk utrustning är reglerade i avtal mellan KBM och länsstyrelsen Skeden Vidmakthållandefasen omfattar den verksamhet som bör bedrivas efter att en installation med tillhörande underhållssystem har etablerats, godkänts och överlämnats för drift och förvaltning. Fasen varar till dess att materielen avvecklas. Drift och underhåll av LLP kan indelas i olika skeden. En övergripande indelning är underhållsverksamhet under normala 7

9 fredsförhållanden respektive när LLP nyttjas för sitt ändamål vid krishantering i fred och under höjd beredskap. Dessa övergripande skeden kan sedan brytas ner i drift- respektive underhållsåtgärder enligt bild 2. Underhåll Drift FU AU Uh-mod Tekn. driftåtg. Adm. driftåtg. Bild 2. Indelning av drift och underhåll. FU = Förebyggande underhåll AU = Avhjälpande underhåll Uh-mod = Underhållsmodifiering Tekn. driftåtg. = Tekniska driftåtgärder Adm. driftåtg. = Administrativa driftåtgärder 8

10 2. Materielomfattning Etablering av en LLP är en komplex och omfattande verksamhet. Verksamheten omfattar både byggnads- och teletekniska åtgärder. Dessa åtgärder kan antingen vara nyetablering av byggnader och teknik eller hyra av lokaler och nyttjanderätt till teknisk utrustning och tjänster. Det totala behovet av åtgärder som krävs för att etablera en LLP kan indelas i fyra huvudgrupper. Nedanstående redovisning av indelning och benämning används även för att definiera system, funktioner och materiel vid den fortsatta underhållsverksamheten för att vidmakthålla och utveckla LLP. Följande huvudgrupper finns: 1. Installationer m.m. för att anordna ett särskilt avdelat och skyddat utrymme med tillhörande försörjningssystem och gemensamma fasta teleinstallationer. Sammantaget används begreppet ledningsplatsen för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Teletekniska installationer. Omfattningen av dessa installationer är lokalt anpassade med utgångspunkt från respektive länsstyrelses krav på ledningsförmåga vid utövande av krishantering i fred och under höjd beredskap från LLP. Delar av dessa installationer kan vara integrerade med tekniska installationer för länsstyrelsernas totala behov. Sammantaget används begreppet sambands- och informationssystem för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt 2.2. En detaljerad förteckning över gjorda installationer och systemägare finns i den lokala tekniska dokumentationen för respektive ledningsplats. 3. Anslutningar till externa kommunikationsnät. Behovet av dessa resurser tillgodoses i huvudsak genom att externa nätoperatörer tillhandahåller dessa tjänster. Omfattning och villkor för anslutningarna regleras som regel via avtal med berörda operatörer. Sammantaget används begreppet nätanslutningar för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Inventarier och kontorsutrustning som behövs vid utövande av krishantering i fred och under höjd beredskap från LLP. Mängden inventarier och kontorsutrustning har anpassats till vad som behövs vid respektive LLP. Sammantaget används begreppet Inventarier för denna huvudgrupp. En övergripande beskrivning av vad som hänförs till denna huvudgrupp finns i avsnitt Ledningsplatsen Till denna huvudgrupp hänförs: Antingen en under jord friliggande byggnad i anslutning till ordinarie lokaler för länsstyrelsen eller ett utrymme (ett antal rum) som förhyrs i befintlig byggnad Antennbärare inklusive kanalisation och kablar Distributionsnät för tele, data, radio, rundradio och TV Intagsplåt och utrustning för EMP-skydd Utrustning för gas- och stötvågs- skydd Anordningar för brandskydd Utrustning inklusive distributionsnät för strömförsörjning, avbrottsfri kraft (UPS) och reservkraft 9

11 Utrustning för VVS (värme, ventilation och sanitet) Utrustning för larm och teknisk övervakning/styrning av tekniska försörjningssystem Belysningsutrustning Externa anslutningspunkter för strömförsörjning och tele- och radiosystem Dokumentation och planer för igångsättning av ledningsplatsen. 2.2 Sambands och informationssystem Till denna huvudgrupp hänförs: Telefonväxelfunktionen i LLP. Investeringen ingår som en del av länsstyrelsens totala telefonilösning Utrustning för mobiltelefonkommunikation, personsökning och MOBITEX Utrustning för radiokommunikation Utrustning för anslutning till Försvarets telenät (FTN) Utrustning för bevakning av markbunden rundradio och TV Utrustning för kryptering av förbindelser, tal, text, bild och data Utrustningar för datoriserat kontorsstöd och databehandling med tillhörande kommunikationskomponenter Telebildutrustning Utrustning för mottagning av radio och TV via satellit Utrustning för larm och teknisk övervakning och styrning av IT-system Högtalaranläggning Dokumentation av system och utrustningar. 2.3 Nätanslutningar Till denna huvudgrupp hänförs: Anslutningar till de publika fasta telenäten (PSTN) Anslutningar till de publika mobiltelefonnäten (PLMN) Anslutning till FTN telefonitjänst ATL Anslutning till FM IP-nät Anslutning till MOBITEX- nätet Dokumentation av aktuella nätanslutningar 2.4 Inventarier Till denna huvudgrupp hänförs: Kontors- och specialmöbler AV-utrustning PA-anläggningar Kopiatorer Destruktörer Faxar Pentryutrustning. 10

12 3 Inriktning och ansvar för drift och underhåll av LLP 3.1 Övergripande inriktning Driften och underhållsverksamheten vid LLP baseras på följande principer: Driften och underhållsverksamheten vid LLP bör planläggas och genomföras så att såväl överordnade krav som brukarens krav på beredskap, uthållighet och säkerhet kan uppfyllas Driften och underhållslösningen för Sambands- och informationssystem och Nätanslutningar bör samordnas och inarbetas i systemägarnas övriga planläggning Drift och underhåll vid krishantering och höjd beredskap bör ske på samma sätt som i fred Brukaren bör genom avtal eller uppdrag medverka i drift och underhålls-verksamheten Ledningsplatsinstruktion med dokumentation av Ledningsplatsen inklusive igångsättningsåtgärder bör finnas Teknisk dokumentation omfattande dokumentation av Sambands- och informationssystem inklusive Nätanslutningar med tillhörande igångsättningsåtgärder bör finnas Ledningsplatsinstruktioner, teknisk dokumentation, instruktioner och övriga underlag som krävs för att genomföra drift och underhåll inklusive uppstartsåtgärder bör vara tillgängliga och aktuella på ledningsplatser Personella resurser som krävs för drift och underhåll i fred, vid fredskriser och under höjd beredskap bör finnas avdelade Uppföljning av underhållsstatus och administrativa värderingar bör ske genom årliga Underhållsbesök Teknisk status och funktionalitet vid LLP bör provas genom Samordnat funktionsprov Teknisk status bör löpande följas upp och rapporteras Redovisning och ägandemärkning av utrustning på LLP bör ske av ägaren och respektive systemägare. 3.2 Ägarens ansvar Ägaren ansvarar för att: Samordna drift och underhållsverksamheten vid LLP Planlägga och realisera drift och underhåll av de installationer som hänförs till begreppet Ledningsplatsen Tillhandahålla dokumentation och instruktioner som hänförs till huvudgruppen Ledningsplatsen Efter samråd med systemägarna samordna tillgången av teknisk dokumentation och instruktioner för installationer och system som hänförs till huvudgruppen Sambands- och informationssystem samt Nätanslutningar Personella resurser för genomförande och uppföljning av drift och underhåll av Ledningsplatsen finns att tillgå i fred, vid fredskriser och under höjd beredskap Grundutbilda brukarens tekniska personal inför Brukarens ansvar enligt 3.4 Planera, samordna och genomföra årliga Underhållsbesök Planera, samordna och genomföra Samordnat funktionsprov Ge produktionsstöd till brukare och systemägare 11

13 Ajourhålla arrendeavtal eller hyresavtal med fastighetsägare Ajourhålla drift- och underhållsavtal för Ledningsplatsen Ajourhålla nyttjandeavtal med berörd länsstyrelse I samråd med respektive systemägare utarbeta förslag till underhållsmodifiering. 3.3 Systemägarens ansvar Systemägaren ansvarar, inom eget systemområde, för att: Drift och underhåll planläggs och genomförs så att aktuella krav kan uppfyllas Tillhandahålla teknisk dokumentation, instruktioner för igångsättning, handhavande samt drift och underhåll Personella resurser för ledning, planering, genomförande och uppföljning av drift och underhåll finns i fred samt genom särskilda avtal vid fredskriser och under höjd beredskap I samråd med ägaren och brukaren planlägga drift och underhållsverksamheten I samråd med ägaren och brukaren lämna förslag till underhållsmodifiering. 3.4 Brukarens ansvar Brukaren ansvarar vid LLP för att: Ta initiativ till revidering av instruktioner samt tekniska underlag för drift och underhåll Drift och underhåll genomförs enligt gällande avtal med ägaren Felanmälan sker enligt anvisningar och avtal med ägaren Statusrapportering och loggning sker enligt anvisningar och avtal med ägaren Nödvändig lokalvård planläggs och genomförs. Kostnadsansvaret för denna verksamhet åvilar brukaren Personal i den egna organisationen avdelas för att medverka vid underhållsbesök och samordnat funktionsprov enligt avtal med ägaren Avdela kontaktpersoner för samverkan med ägaren av Ledningsplatsen och externa systemägare Tillträdesskyddet till LLP hålls i drift och hålls á jour Personal avdelas för medverkan vid teknisk utbildning för drift och underhåll av LLP system, funktioner och materiel. 3.5 Externa resurser Externa aktörers åtaganden säkerställs genom avtal. Exempel på externa aktörer är fastighetsägare, nätoperatör samt leverantörer av drift och underhåll. Exempel på tjänster som upphandlas/avtalas med dessa är: Driftövervakning Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Bemanning eller jourtjänstgöring vid fredskriser och under höjd beredskap Återrapportering av genomförd verksamhet Förslag till underhållsmodifiering. 12

14 4. Realisering av drift och underhåll Avsnittet behandlar ansvar och uppgifter (se 4.1) för att genomföra underhållsverksamheten för LLP samt ger en beskrivning av vilka aktiviteter som bör genomföras och vilket resultat de skall ge.(se ). 4.1 Uppgiftsfördelning Sammanfattning av aktiviteter som bör genomföras och vem som bör genomföra dem redovisas i tabell 1. Kryss (x) i ruta innebär ansvar för respektive aktivitet. Tabell 1. Aktivitet Ansvarig Se KBM System Brukare kapitel -ägare Drift & Underhållssystem 4.2 Samordning av drift & underhåll LLP x - Drift- och underhållsplan Ledningsplatsen x - Drift- och underhållsplan Sambandsoch informationssystem 2) x Teknisk dokumentation - Dokumentation av Ledningsplatsen x - Samordning av dokumentation för Sambandsoch informationssystem samt Nätanslutningar x - Dokumentation av Sambands- och informationssystem 2) x - Materrielredovisning Ledningsplatsen x - Materielredovisning Sambands- och informationssystem 2) x - Beläggningsplaner x Driftdatadokument Kunddata telefoni x - Telefonkataloger x - Kanalplan radio x 2) Avtal Externa anslutningar x 1) x - Drift- och underhållsavtal Ledningsplatsen x - Drift- och underhållsavtal Sambands- och informationssystem 2) x - Arrende-/hyresavtal x Fortsättning nästa sida 13

15 Forts. Tabell 1. Aktivitet Ansvarig Se KBM System Brukare kapitel -ägare Förebyggande underhåll (FU) Initiera FU Ledningsplatsen x 2) - Initiera FU Sambands- och informationssystem x 2) Avhjälpande underhåll (AU) Felanmälan x - Initiera AU Ledningsplatsen x - Initiera AU Sambands- och informationssystem x Larm och övervakning Tekn övervakning Ledningsplatsen x - Tekn övervakning Sambands- och informationssystem x - Helpdesk x Uppföljning Analys och värdering x - Rapportering x x - Underhållsbesök x - Samordnat funktionsprov x Materielhantering Ägandemärkning x - Kryptonycklar x - Reservmaterielförsörjning Ledningsplatsen x - Reservmaterielförsörjning Sambands- och informationssystem x - Master / CM-funktion x x 1) av beredskapsskäl 2) i samråd med 4.2 Drift och underhållssystem Syftet med aktiviteten är att identifiera, analysera och klarlägga organisation, riktlinjer, drift och underhållsmetoder samt resursbehov för driften och underhållet av LLP. Arbetsgången och analyserna som utgör underlag för beslut om planlösning kan exemplifieras med följande bild. 14

16 Systemdata Driftprofil Underhållssäkerhet Underhållsbehov Resursbehov Disponibla möjligheter Projektplan Alt. planlösningar Underhållsupplägg. ORGANISATION Resurser Lokaler Personal Utbildning Dokumentation Reservmaterial DU-utrustning Hanteringsutr. Adm. stödsystem Underhållssäkerhet Underhållsmässighet Komplett. resurser Ekonomi BUDGETUNDERLAG Bild 3. Grundmodell underhållsplanering Ägarens samordningsansvar innebär att: Ange materiel och teknisk uppbyggnad samt granska systemägarens dokumentation Ange krav (operativa, tekniska, beredskaps, driftsäkerhets etc) under ordinarie verksamhet, under fredskris eller vid höjd beredskap Ange drift- och underhållsuppgifter Klarlägga underhållsmetodik, dvs avvägning mellan FU och AU, samt krav och rutiner för teknisk övervakning, felsökning och felhantering Ta fram olika planlösningsalternativ samt jämförelse av underhålls- och kostnadskonsekvenser Ta fram principer för drift och underhåll genom utformning av drift och underhållspolicy, strategier samt planlösning Ta framresursbehov genom dimensionering och löpande anpassning av resurser för drift och underhåll Ta fram förslag till avtalsutformning samt medverkan vid anbudsutvärdering och avtalsförhandlingar Styra den löpande verksamheten genom underhållsplaner, instruktioner samt budgetering Anpassa den löpande verksamheten genom uppföljning och analys som underlag för resultatvärdering och beslut om olika åtgärder Samordna den totala driften och underhållet vid LLP. Resultat från verksamheten redovisas i form av: Drift- och underhållsplan för LLP Budgetunderlag för verksamheten Regelverk och rutiner för verksamheten Behov av samt kriterier för utformning av teknisk dokumentation för drift och underhåll (4.3, 4.6, 4.7) Behov av samt kriterier för utformning av drift och underhållsavtal (4.5) Behov av samt kriterier för larm och övervakning, helpdesk (4.8) Behov av samt kriterier för uppföljning och analys (4.9) Behov av samt kriterier för materielhantering (4.10) Behov av samt kriterier för administrativa stödsystem för drift- och underhållsverksamheten. 15

17 4.3 Teknisk dokumentation Syftet med dokumentationsverksamhet är att: Ställa krav på att leverantörer lämnar in dokumentation Sammanställa och strukturera dokumentationen Tillhandahålla korrekt och relevant dokumentation till slutanvändarna Förvalta teknisk information Tillhandahålla hjälpmedel för en effektiv hantering av teknisk dokumentation. Ägarens samordningsansvar innebär att: Samordna utformningen av den tekniska dokumentationen Granska manus som tas fram av leverantören Godkänna teknisk dokumentation för användning Säkerställa att teknisk dokumentation är tillgänglig för brukarna och den personal som ansvarar för drift och underhåll Löpande följa upp att dokumentationen finns och vilken status den har Samordna att administrativt stöd för hantering av teknisk dokumentation tas fram Förvara original eller referensexemplar till teknisk dokumentation för LLP. Resultat från verksamheten redovisas i form av: Översiktlig beskrivning av Dokumentsystem LLP Innehållsförteckningar till olika dokumentstrukturer Krav på utformningen av dokumentationen Krav på programvara för digital dokumentation Fastställd dokumentation för LLP Fördelning och utsändning av fastställd dokumentation Anvisningar för förvaring av dokumentation Versionshantering av teknisk dokumentation. 4.4 Driftdatadokumentation Tillgång till viss dokumentation över driftdata utgör en förutsättning för att kunna genomföra underhåll och underhållsmodifieringar. Till denna kategori av dokument hänförs tabeller (motsvarande) som redovisar beläggningen på installerat fastighetsnät och andra tekniska utrustningar. Dessa dokument måste ständigt finnas tillgängliga för underhållspersonal på LLP. Till driftdatadokumentation ingår även de kataloger och tabeller som redovisar de uppgifter som behövs för att kunna utbyta information internt och externt. Brukaren har ett ansvar för att upprätta och ajourhålla dessa dokument samt för att ange hur dessa bör göras tillgängliga för den personal som bör verka i LLP. Följande dokument bör finnas tillgängliga på ledningsplatsen eller vid behov kunna tillhandahållas för att stödja ledningsverksamheten. 16

18 Dokument Extern allmän telekatalog Intern telekatalog Katalog för datakommunikation Förteckning över tillgängliga radio- och TV-kanaler Katalog för radio kommunikation Beläggningstabell fastighetsnät Tabell/översikt av nyttjade resurser för inkoppling av externa och interna förbindelser i telefonväxeln Trafikvägsplan för telefonväxel Ansvar Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren Brukaren 4.5 Avtal Syftet med denna verksamhet är att: Ställa krav på att avtalen är utformade på ett strukturerat och korrekt sätt Stödja och säkra relationen mellan ägare och entreprenör Fastlägga avtalens kvalitet, tekniska omfattning och åtaganden, kommersiella villkor samt administrativa bestämmelser Löpande bevaka optioner och avtals löptider. Ägarens samordningsansvar för förberedande av avtal innebär att: Ange vilka åtgärder som krävs under ordinarie verksamhet, under fredskris eller vid höjd beredskap Beskriva drift- och underhållspolicy och strategi Beakta bestämmelser om säkerhet och sekretess Besluta om typ av avtal samt omfattning, åtaganden och villkor Förbereda framtagande av avtal Skicka ut offertförfrågan och/eller förhandla om pris Utvärdera inkomna offerter och välja lämplig entreprenör. Ägarens samordningsansvar för upprättande av avtal innebär att: Lägga fast underhållspolicy och underhållsplan eller underhållsprogramprogram Ställa krav på specifika resurser som personal, materiel och utrustning som behövs för olika åtaganden Ställa krav på inställelsetider, åtgärdstider för underhållsarbeten Ställa krav på funktion/driftsäkerhet för de tekniska systemen Ställa krav på kvalitetssäkring och övergripande styrning för att försäkra sig om att underhållsentreprenör uppfyller de krav som ställs i avtalet Ställa krav på återrapportering av drift och underhållsarbeten Bestämma regler för fakturering, hantering av optioner samt hur tillkommande arbete och eventuella ändringar i avtalet ska hanteras Löpande granska och verifiera utförandet mot ställda krav Löpande följa upp budget och att utvärdera entreprenörens fordran på ersättning. 17

19 Resultat från verksamheten utgörs av: Arrende- och hyresavtal Avtal mellan ägare och brukare Drift- och underhållsavtal Avtal om externa anslutningar Åtgärdsrapportering för utförda drift och underhållsarbeten av entreprenör. Detta utgör även underlag till åtgärdsplan för modifieringar av befintlig drift och underhållsplan och tekniska system Underlag för leverantörsbedömning. 4.6 Förebyggande underhåll Syftet med aktiviteter för förebyggande underhåll (FU) är att: Säkerställa materielens användbarhet under viss period Förebygga att fel och störningar uppstår genom att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser på systemfunktion och systemens kondition (tillstånd) Förlänga teknisk livslängd på utrustning och komponenter Eliminera eller reducera antalet fel och störningar samt behovet av FU. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Fastlägga underhållspolicy och strategi för FU Fastställa underhållsplan samt svara för revision av denna Fastställa FU-instruktioner samt svara för revision av dessa Fastlägga krav för återrapportering av FU-arbeten Löpande planlägga och initiera FU-arbeten över tiden Löpande följa upp, analysera och utvärdera historiska FU-data samt kostnader för FU. Föreslå förbättringar Löpande dimensionera, fördela och återanskaffa resurser för FU-verksamheten. Resultat från förebyggande underhållsaktiviteter redovisas i form av: Underhållsplan (omfattning av FU, åtgärder, tidsintervall) Planer för behov och fördelning av FU-resurser som personal, underhållsutrustning och specialverktyg, reservmateriel samt dokumentation FU-instruktioner (beskrivning av utförande) Regler och rutiner för åtgärdsrapportering av utfört FU (utförd åtgärd, mantid, reservmateriel, eventuella avvikelser, kostnader mm). 4.7 Avhjälpande underhåll Syftet med aktiviteter för avhjälpande underhåll (AU) är att: Åtgärda uppkomna fel och störningar för att kunna säkerställa den systemfunktion som krävs. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Fastlägga underhållspolicy och strategi för AU Fastställa principer och rutiner för AU samt svara för revision av dessa Fastställa AU-instruktioner samt svara för revision av dessa 18

20 Fastlägga krav för återrapportering av AU-arbeten Löpande hantera felanmälningar samt prioritera och inleda underhåll Löpande följa upp, analysera och utvärdera inrapporterade historiska feldata samt kostnader för AU. Föreslå förbättringar Löpande dimensionera, fördela och återanskaffa resurser för AU-verksamheten. Resultat från AU-aktiviteter redovisas i form av: Underhållsplan (principer och rutiner för AU) Planer för behov och fördelning av AU-resurser som personal, underhållsutrustning och specialverktyg, reservmateriel samt dokumentation AU-instruktioner (beskrivning av utförande) Regler och rutiner för felanmälan (beskrivning av fel som felyttring, feltyp, påverkan på funktion, felorsak mm) samt hantering av loggbok Regler och rutiner för åtgärdsrapportering av utfört AU (utförd åtgärd, mantid, reservmateriel, eventuella avvikelser, kostnader m.m.). 4.8 Larm & Övervakning Syftet med larm- och övervakningsaktiviteter är att: Förse drift och underhållsverksamheten med status och prestandainformation Förhindra att allvarliga följdfel och störningar uppkommer genom att övervaka viktiga funktioner. Ägarens och systemägarens ansvar innebär att: Analysera krav och att övervaka system och komponenter Specificera tekniska krav och funktioner på övervaknings- och larmsystem Specificera hur signaler bör registreras, loggas respektive sparas i en databas. Ställa krav på användargränssnitt för övervaknings- och larmsystem Fastställa rutiner för drift av övervaknings- och larmsystem Fastställa krav då larmgränser överskrids eller underskrids Fastställa rutiner för rapportering av avvikelser från normal drift och samt då larmgränser överskrids/underskrids (felanmälning) Plan för test eller provning av övervaknings- och larmsystem. Resultat från övervaknings- larmsystemsaktiviteter redovisas i form av: Beskrivning av övervaknings- och larmsystem Regler för var olika larm bör terminera Regler för hantering av loggdata Regler och rutiner för helpdeskfunktionen Regler och instruktion för hur felsökning, fjärrstyrning och fjärrdiagnos skall respektive kan bedrivas Instruktioner för underhåll och provning av övervaknings- och larmsystem. 4.9 Uppföljning Syftet med uppföljningsverksamheten är att löpande samla in och analysera erfarenheter och driftdata som underlag för värdering och beslut om åtgärder när det gäller drift, underhåll, kostnader, underhållsresurser och behov av modifiering. 19

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

4. CENTRALT UNDERHÅLL

4. CENTRALT UNDERHÅLL FLYG 075/96 Sida 1 (5) 4. CENTRALT UNDERHÅLL INNEHÅLL 4. CENTRALT UNDERHÅLL... 3 4.1 ALLMÄNT... 3 4.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRENS UNDERHÅLLSORGANISATION OCH RESURSER... 4 4.3 UNDERHÅLLETS OMFATTNING... 4 4.4

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 06-07 GENERELL SYSTEMSÄKERHETSPLAN FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 INLEDNING...1 2 BAKGRUND...1 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING...2 3.1 ANVÄNDNINGSSÄTT - FUNKTIONSBESKRIVNING...2

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01

Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 Kommunikationsnät 1 Kurskod: INSKOM01 innehåll: Mindmap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial Planering för våren 2013 Kursbeskrivning Betygskriterier MindMap över kurs Kurslitteratur/referensmaterial

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer