Riktlinjer för underhåll av ledningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för underhåll av ledningar"

Transkript

1 Riktlinjer för underhåll av ledningar TR :

2 Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT Kompetens och utbildning Verktyg, fordon och utrustning Planering Teknisk rapportering Ekonomisk rapportering Gränssnitt ledning - station BASUNDERHÅLL Ledningstekniskt basunderhåll Administrativa uppgifter Besiktningar Dokumentation Skogstekniskt basunderhåll Allmänna åtgärder Skogsbesiktning Röjningsbesiktning Extra Röjningsbesiktning Röjningsadministration Kantträdsadministration REPARATIONSBEREDSKAP REPARATIONSRESURSER KRAV PÅ PATRULLERING...12 Bilagor Inga bilagor finns TR : (12)

3 1. Allmänt Entreprenören skall under avtalsperioden utföra underhåll på Beställarens ledningar så att de krav som ställs på Beställaren såsom innehavare av starkströmsanläggningar uppfylls avseende skötsel av anläggningar. Arbetet skall bedrivas i enlighet med Starkströmsföreskrifterna och övriga myndighetskrav Elsäkerhetsanvisningar (ESA99) och Beställarens Anvisning om upprättande av driftordrar Beställarens handbok för drift och underhåll Beställarens ledningar skall även, där ej annat anges, underhållas i enlighet med EBR:s underhållshandbok "Underhåll kraftledningar". Basunderhållet består av ledningsteknisk besiktning, smärre bevakningsuppdrag och skogsteknisk administration samt röjningsbesiktning. Övriga åtgärder beställs separat som tillägg till basunderhåll eller upphandlas i konkurrens som särskild åtgärd. (Se även bilaga till Beställarens "Allmänna bestämmelser för underhåll av stationer, ledningar och teleanläggningar".) Det förebyggande underhållet skall bedrivas så att låga underhållskostnader erhålls på lång sikt. Avbrott för underhåll skall planeras i samarbete med Beställarens enhet Driftplanering och enligt Beställarens Riktlinjer för drift så att korta avbrottstider erhålles Kompetens och utbildning Entreprenören svarar för att underhållspersonalen har lämplig kunskap och erfarenhet för berörda arbeten. Vid driftbesiktning från luften skall besiktningsmannen ha dokumenterad utbildning och flerårig erfarenhet av liknande besiktningar. Vid rötskadebesiktning skall besiktningsmannen ha dokumenterad utbildning på hur man besiktigar och bedömer olika röttyper. TR : (12)

4 Vid isolatorbesiktning samt avisning som utförs under spänning som en normal driftåtgärd skall personalen ha erforderlig dokumenterad utbildning och praktisk erfarenhet. Vid underhållsbesiktning skall personal ha lämplig erfarenhet av besiktning av stålstolpar samt genomgått utbildning i korrosion på stolpar och stag i jordbandet Verktyg, fordon och utrustning Entreprenören svarar för att erforderliga normal- och specialverktyg finns tillgängliga. Verktyg och mätutrustningar skall vara provade enligt gällande myndighetskrav samt kalibrerade och kvalitetssäkrade. Entreprenören skall tillhandahålla för underhållet erforderliga fordon Planering Entreprenören skall svara för ledningsunderhållet samt det skogliga underhållet på kv ledningsnätet enligt den rullande plan som finns i Beställarens underhållssystem TIFO Teknisk rapportering Besiktning skall protokollföras på Beställarens särskilda blankett för aktuell typ av besiktning. Vid besiktning skall statusen på olika ledningskomponenter anges i protokollet. Protokoll skall tillställas Beställaren genom att koppla protokoll till arbetsorder i underhållssystemet TIFO. Upptäckta fel skall dessutom inrapporteras som en felanmälan via Beställarens underhållssystem TIFO. Under året utförda och planerade skogliga underhållsåtgärder skall redovisas senast den 31 augusti till Beställarens underhållsingenjörer. En prognos för avvikelser från innevarande budget skall samtidigt göras. Störningar och onormala drifthändelser av allvarligare karaktär skall kortfattat inrapporteras via TIFO och per telefon till Beställaren snarast och senast en arbetsdag efter att felet inträffat. TR : (12)

5 Entreprenören skall sköta informationen till Beställaren enligt Beställarens "Riktlinjer för underhållsinformation" Ekonomisk rapportering Se Beställarens Riktlinjer för ekonomi och administration Gränssnitt ledning - station Avspänningsstolpen inkl. regel, alla isolatorkedjor och infästningsdetaljer samt faslinor mot stationen tillhör ledningen. Infästningsdetaljer på stationssidan tillhör stationen. Topplinor mellan avspänningsstolpe och station tillhör stationen. Infästningsdetaljerna i avspänningsstolpen tillhör ledningen. Ledningens marklina tillhör ledningen fram till anslutningspunkt till stationens marklinenät. Anslutningsklämma tillhör ledningen. Röjningsåtgärder skall utföras fram till staketet på en station. En okulärbesiktning av träd och buskar innanför staketet skall samtidigt göras. Vid onormalt hög vegetation skall rapport lämnas till ansvarig underhållsingenjör för stationen. 2. Basunderhåll 2.1. Ledningstekniskt basunderhåll Allt ledningstekniskt underhåll utförs på fast pris inklusive resor och traktamenten. I det ledningstekniska underhållet ingår besiktningar samt erforderlig administration och dokumentation enligt nedan. TR : (12)

6 Administrativa uppgifter Planering av besiktningsarbetet utifrån givna planer i Beställarens underhållssystem TIFO. Framtagande av underlag som är väsentliga för besiktningar såsom kartor, ritningar, korsningsförteckningar, stolptabeller etc. Planering av arbeten vid parallellgående ledningar. Assistans och bevakning vid bl a sprängningar, höga transporter, lyft mm invid kraftledningar. Inställelsetiden för bevakningar skall vara maximalt 1 arbetsdag. Dessa åtgärder ingår ej i fast pris, men vid anbudsgivningen skall ett fast timpris per ledningspaket exklusive resekostnader och traktamente redovisas på prisbladet Besiktningar Ledningarna skall besiktigas enligt kraven i starkströmsföreskrifterna. 1. Driftbesiktning utföres årligen enligt EBR:s underhållsbok. Driftbesiktning utförs ej samma år som underhållsbesiktning utförs. Driftbesiktning utförs normalt från helikopter med en besiktningsman från Entreprenören. Ledningarna skall besiktigas med normalt en besiktningstur per ledning. Besiktningen utförs med driftuppbyggnadsautomatiken (DUBA) och återinkopplingsautomatiken (SÅI, FÅI) i drift. Entreprenören sköter utan medverkan av Beställaren upprättande av färdplan samt rapporteringen enligt färdplanen. Kontroll av flyghinderbelysning skall ingå i besiktningen. Entreprenören skall på uppdrag av Beställaren utföra flygbesiktning av utsatta ledningar efter större åskväder. Vid ökad risk för fel på ledning på grund av dåligt väder, risk för eller konstaterad isbildning eller liknande skall Entreprenören kontakta Beställaren eller SvK-vhi via berörd driftcentral. Beställaren tar i samråd med Entreprenören ställning till eventuella nödvändiga resursförstärkningar för patrullering eller annan åtgärd. Dessa åtgärder utförs vid behov och ingår ej i fastprisåtagandet. TR : (12)

7 2. Underhållsbesiktning utföres vart 8:e år i enlighet med EBR:s underhållsbok. I samband med underhållsbesiktningen skall underlaget för besiktningen uppdateras, t ex kartläggs var skarvar och pressade spännlinhållare finns. Stolptabell skall medtagas vid besiktningen. 3. Rötskadebesiktning utföres i enlighet med EBR:s underhållsbok samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift. Rötskadebesiktning utförs första gången 20 år efter byggnad och därefter normalt vart 8:e år. 4. Isolatorbesiktning skall utföras som en särskild åtgärd och beställes separat. Besiktningen utföres i enlighet med EBR:s underhållsbok med intervall beroende på felfrekvens. Besiktningen utförs med återinkopplingsautomatiken i drift. 5. Jordtagsbesiktning utföres vart 8:e år i enlighet med de krav som finns i starkströmsföreskrifterna. Besiktningen utföres enligt EBR:s underhållsbok. 6. OPTO-kablar på ledningar ingår också i besiktningsverksamheten. Kablarna och infästningsdetaljer samt skarvboxar besiktigas okulärt i samband med underhållsbesiktningen. Antenner och övrig utrustning som monteras i stolparna skall besiktas okulärt. 7. Avbrottskrävande fel respektive ej avbrottskrävande fel, på en och samma ledning, som upptäcks vid besiktning skall inrapporteras separat via Beställarens underhållssystem TIFO Dokumentation Entreprenören skall ha tillgång till en omgång kopior av den dokumentation som berör entreprenaden. Dokumentationen tillhandahålls av Beställaren före avtalsperiodens början. I Entreprenörens åtagande ingår att granska och uppdatera dokumentation i samband med besiktning. All dokumentation som erhållits eller som producerats under entreprenadtiden skall vid avtalsperiodens slut återlämnas till Beställaren eller till annan entreprenör om Beställaren så begär. Dokumentationen som skall uppdateras omfattar bl a: TR : (12)

8 Stolptabeller Profiler med plankarta Ritningar Korsningsförteckning Isolatorförteckning Skruvningsschema Förteckning över linskarvar Annan teknisk dokumentation 2.2. Skogstekniskt basunderhåll Det skogstekniska underhållet skall genomföras enligt Beställarens Riktlinjer för skogligt underhåll av ledningar samt enligt anvisningarna i EBR:s underhållsbok "Underhåll kraftledningar. Med skogstekniskt basunderhåll avses skogsbesiktning, röjningsadministration, kantträdsadministration, röjningsbesiktning samt extra röjningsbesiktning. Allt skogstekniskt basunderhåll förutom röjningsbesiktning, extra röjningsbesiktning och skogsbesiktning skall utföras till fast pris. Åtgärderna sker i intervall om normalt 8-12 år beroende på skogsmarkens bonitet och ledningens geografiska läge i landet. I uppdraget ingår också att i TIFO införa samtliga uppgifter om när skogsåtgärderna åtgärdats och om ledningen röjts före eller efter tillväxtperioden. Känsliga partier utefter en ledning som av olika anledningar inte klarar normal röjningsintervall skall anges Allmänna åtgärder Noggrann planering av det skogstekniska underhållet enligt fastlagda skogsåtgärder enligt underhållsplan i underhållssystemet TIFO. Uppdatering av fastighets- och fastighetsägarförteckningen för ledningarna. Reglering av tillfälliga skador såsom vägskador mm som kan uppkomma vid genomförandet av entreprenaden. TR : (12)

9 Skogsbesiktning Följande åtgärder ingår i budgetpriset för skogsbesiktning: Noggrann undersökning av den sidovegetation som kan komma att påverka ledningen samt att fastställa åtgärder som skall utföras vid efterföljande underhållsröjning när skogsbesiktningen sker före röjningen. Fastställande av beståndsdata avseende utstämplade kantträd. Kontroll av att samtliga stag är trädsäkra. Stämpling av kantträd, beräkning av virkesvolymer samt bestämning av ersättningsnivåer. Entreprenören skall redovisa kvantiteter och ersättningar till Beställaren samt koppla protokoll till arbetsorder i underhållssystemet TIFO. Kontroll om ledningen har biotopskyddade områden. Utskick av skogsförsäljningsavtal till fastighetsägare och nyttjanderättshavare Röjningsbesiktning Följande åtgärder ingår i budgetpriset för röjningsbesiktning: Kontroll längs hela ledningen av att vegetationen i ledningsgatan inte bedöms medföra risk för personskada eller driftstörning fram till nästa underhållsröjning eller röjningsbesiktning. All vegetation som bedöms tillväxa i höjd så mycket att den före nästa åtgärdstillfälle kommer närmare fasledare än gränsavståndet för närområdet, skall toppas eller fällas. Bedömningen skall göras med hänsyn till fasledarens maximala nedhängning och vindutslag. Röjning av patrullstigar/-vägar för att hålla dessa i framkomligt skick samt röjning av stolpplatser och stag. Notera och underteckna i besiktningsprotokoll för varje spann att besiktning skett. Protokollet skall undertecknas av den som utfört besiktningen. Protokoll skall tillställas Beställaren genom att koppla protokoll till arbetsorder i underhållssystemet TIFO. Notera sådant som har betydelse för ledningen, t ex förekomst av nytillkomna byggnader och skogsbilvägar. TR : (12)

10 Extra Röjningsbesiktning Följande åtgärd ingår i budgetpriset för extra röjningsbesiktning: För att förbättra ledningens säkerhet mot trädfel skall en extra röjningsbesiktning utföras året före den normala röjningen. All vegetation som bedöms tillväxa i höjd så mycket att den före nästa åtgärdstillfälle kommer närmare fasledare än gränsavståndet för närområdet, skall toppas eller fällas. Bedömningen skall göras med hänsyn till fasledarens maximala nedhängning och vindutslag. Den normala röjningen skall då kunna utföras på ett säkert sätt både före och efter tillväxtperioden året efter det att den extra röjningsbesiktningen utförts. För de ledningar som skall röjas 2005 enligt underhållssystemet TIFO skall den extra röjningsbesiktningen ske samma år under perioden 15/1 15/5 dvs före kommande tillväxtperiod Röjningsadministration Följande åtgärder ingår i det fasta priset för röjningsadministration: Avisering till markägare inför förestående röjning. Upphandling av röjning. Entreprenören tar in priser i konkurrens och gör en utvärdering som presenteras för Beställaren. Anbudsprotokollen skall godkännas av Beställaren. Entreprenören beställer sedan röjning som en särskild åtgärd. Informera Röjningsentreprenören om särskilda röjningsanvisningar mm finns för ledningen. Exempelvis om ledningen har julgransodling eller biotopskyddade områden. Kontroll av utförd röjning. Reglering av tillfälliga skador. Revidering av fastighets- och fastighetsägarförteckning. Inrapportering av verklig röjd yta (ha) samt protokoll från biotopskyddade områden. Protokoll skall tillställas Beställaren genom att koppla protokoll till arbetsorder i underhållssystemet TIFO. TR : (12)

11 Kantträdsadministration Följande åtgärder ingår i det fasta priset för kantträdsadministration: Handläggning av ersättningserbjudanden och uppgörelser med fastighetsägare. Utbetalning av ersättningar till fastighetsägare. OBS Ersättningsbelopp till fastighetsägare avseende kantträd ingår ej i basunderhållet utan beställes som en särskild åtgärd. Upphandling av avverkning av kantträd. Entreprenören tar in priser i konkurrens och gör en utvärdering som presenteras för Beställaren. Anbudsprotokollen skall godkännas av Beställaren. Entreprenören beställer sedan avverkning som en "särskild åtgärd" samt aviserar i skälig tid till berörda markägare där träden fälls för markägarens tillvaratagande. Kontroll av avverkning. Försäljning av gagnvirke. Reglering av tillfälliga skador. Inrapportering av verklig volym avverkat virke (m 3 ) och stämplingslängd vid avrapportering. Protokoll skall tillställas Beställaren genom att koppla protokoll till arbetsorder i underhållssystemet TIFO. 3. Reparationsberedskap Kravet på beredskap för stamnätet är fastlagt i avsnitt 3 i Beställarens Riktlinjer för drift. Vid vissa fel på ledning kan Entreprenör för underhåll av stationer rycka ut för en första bedömning av felet. 4. Reparationsresurser Entreprenören skall inneha erforderlig kompetens och resurser för att klara följande: Reparation av nedfallen fasledare på grund av brott på isolatorkedja eller avbränd skarv skall kunna utföras inom 24 timmar, måndag - söndag. TR : (12)

12 Reparation efter ett stolpras som omfattar 3 st raklinjestolpar till ursprunglig standard på maximalt 2 veckor. Åtgärda skada på enskild raklinjestolpe genom reparation eller utbyte inom maximalt 5 dagar, inkl. lördag - söndag. Beställaren initierar ovanstående åtgärder. Beställaren ansvarar för att stolpar finns att tillgå i förråd. Vid väderleksförhållanden som medför risk för nedisning skall personal under dagtid (även helger) finnas tillgänglig så att inspektion kan påbörjas inom 4 timmar och igångsättning av avisning kan ske inom 12 timmar. 5. Krav på patrullering Erforderliga avtal med flygföretag skall träffas för att tillgodose möjligheten till patrullering. Se avsnitt 3 i Beställarens Riktlinjer för drift. Flyginspektion på en ledning skall kunna påbörjas senast 4 timmar under dagtid (även helger) efter det att Entreprenören fått besked av Beställaren. TR : (12)

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten,

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer