Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte Revisionsfråga och kontrollfrågor Avgränsningar Metod 6 3 Dokumentation 7 4 Iakttagelser Servicenämnden Serviceförvaltningen Ekonomi Kommunens fastighetsinnehav och underhållsnivå Principer för interna hyresavtal Brukarperspektiv på fastighetsunderhåll 12 5 Granskningsresultat Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt Revisionell bedömning Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Revisionell bedömning Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Revisionell bedömning Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Revisionell bedömning Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Revisionell bedömning Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll Revisionell bedömning 20 Figur 1. Organisationsplan fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen...9 Figur 2. Fördelning av kommunens lokalbestånd

3 1 Sammanfattning Servicenämnden har formulerat mål och direktiv för underhållsarbetet och följer upp resultat och har uttryckt långsiktighet i arbetet med fastighetsunderhåll. Implementering av ett nytt system för fastighetsunderhåll pågår samtidigt med statusbesiktningar. Fastighetschefens bedömning är att det finns vissa eftersläpande underhållsåtgärder, men att det inte finns något underhållsberg. Det pågående arbetet med statusbesiktningar som underlag för indata till det nya underhållssystemet har förutsättningar att ge nämnden en god kännedom om underhållsbehovet även nedbrutet till mindre enheter. Ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra fastighetsbeståndet under de senaste åren. Flera av årgärderna har gjorts genom investeringar, andra genom underhållsinsatser, beroende på åtgärdens art. Enligt god redovisningssed är underhållskostnader sådana kostnader som vidtas i syfte att bevara eller återställa en anläggnings tekniska eller funktionella status till den som gällde när anläggningen anskaffades. Åtgärder som leder till standardförbättringar räknas som investeringar. De skall aktiveras och skrivas av under sin ekonomiska livslängd. Systemet för underhållsplanering hanterar fastighetsspecifika underhållsplaner för flera år. För enskilda fastigheter redovisas underhållskostnaderna överskådligt för flera år framåt. Redovisningen sker för varje underhållsområde som t.ex. golv, väggar, dörrar invändigt, målning, installationer etc. Ett datablad för varje fastighet redovisar årsvis i såväl uppställda tabeller som grafiskt. Servicenämnden får fortlöpande information om det pågående arbetet med statusbesiktningar och underhållsplanearbetet. Budgetnivån för underhåll ligger på cirka 148 kr/kvm för egenägda lokaler, varav 106 kr/kvm avser planerat underhåll. Ur budget framgår att resterande underhåll fördelas på förebyggande och akut underhåll. Granskningens samlade bedömning är att servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov är ändamålsenlig. 4

4 2 Bakgrund och syfte Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket leder till en försämrad arbetsoch brukarmiljö. Kommunens fastigheter förvaltas av Servicenämnden vad gäller främst verksamhetsfastigheter. Andra fastigheter förvaltas av bl.a. kommunens bostadsbolag Trelleborgshem AB vad gäller bostäder samt Trelleborgs Hamn AB och Östersjöterminalen AB. Revisorernas granskning avser Servicenämndens fastighetsförvaltning. 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor Granskningen har genomförts enligt revisorernas formulerade revisionsfråga och revisionskriterier. Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt? Granskningen avgränsas till följande revisionskriterier Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll 5

5 2.2 Avgränsningar Granskningen avser servicenämndens arbete med fastighetsunderhåll verksamhetsåren 2012 och Granskningen avser servicenämndens hela fastighetsbestånd. 2.3 Metod Granskningen har genomförts genom en kartläggning av fastighetsbeståndet och vilka resurser som läggs på underhåll. I jämförelser redovisas i tillämpliga delar etablerade nyckeltal för branschen. Granskning av servicenämndens rutiner för inventering av underhållsbehov, planering och uppföljning har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervjuer/samtal har genomförts med servicenämndens ordförande, vice ordförande och fastighetschefen. Intervjuer har även genomförts med kulturnämndens, bildningsnämndens och fritidsnämndens ordförande. 6

6 3 Dokumentation Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation: Reglemente för Servicenämnden, beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 101. Delårsbokslut , Servicenämnden 113 Verksamhetsplan för 2013, Servicenämnden 138, Verksamhetsplan för 2014, Servicenämnden 102, Budget 2014 och flerårsplan för , Servicenämnden 96, Budget för 6530 Fastighet 2013 Internkontrollplan för 2013, 138, Servicenämnden Principer för interna hyresavtal i Trelleborgs kommun, Dnr: KS Organisationsplan för Serviceförvaltningen Exempel på underhållsplan per fastighet för 10-årsperiod (Ajgeldingerska Villans förskola) RKR:s (rådet för kommunal redovisning) rekommendation nr 11.4 Lag (1997:614) om kommunal redovisning Samtliga protokoll år 2013 vad avser innehåll om fastighetsunderhåll för bildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och servicenämnden. Även samtliga protokoll för servicenämnden år Slutredovisning investeringsprojekt Flytt av museum Kulturnämnden. Övrig dokumentation Repab faktaserie nyckeltal för kostnader och förbrukningar ISSN

7 4 Iakttagelser 4.1 Servicenämnden Servicenämndens ansvarsområde framgår ur reglemente för Servicenämnden. Av detta framgår att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor beträffande kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Servicenämnden ska även i övrigt vara kommunens organ för fastighets- och bostadsfrågor. Kommunens hamnområde, specialfastigheter förvaltade av annan nämnd eller kommunstyrelsen, samt de fastigheter som upplåts externt av tekniska nämnden är undantagna från nämndens ansvar. Serviceförvaltningen är den verksamhet som betjänar servicenämnden och fullgör dess verksamhetsansvar. Servicenämnden arbetar med verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning. I granskingen har vi funnit redovisning av arbete med underhållsåtgärder och investeringsarbeten. Servicenämndens internkontrollplan, vad gäller fastighetsavdelningen, redovisar åtgärder av säkerhetskaraktär som kontroller av brandskydd och skydd mot vattenläckor. Nämnden följer verksamheten genom indikatorer och nyckeltalsredovisning. För budgetåret 2013 anges mål för lokaleffektivitet, nöjd-brukar-index, antal skadegörelser och klotter på fastigheterna, energiförbrukning i kommunens fastigheter m.m. 4.2 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen utför servicetjänster åt kommunens förvaltningar vars verksamhet huvudsakligen är uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad. Fastighetsavdelningen svarar för drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd samt byggprojekt. Avdelningen består av cirka 30 medarbetare. Nedanstående figur visar organisationsplan för fastighetsavdelningen. 8

8 Figur 1. Organisationsplan fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen Fastighetschefen anser att verksamheten har tillräckliga personalresurser för att klara arbetet med underhåll. Den relativt nya organisationen med en samlad fastighetsavdelning, istället för som tidigare en byggprojektavdelning och en driftavdelning, gör att det är lättare att arbeta över gränserna. Det är inte längre skilda uppdrag utan alla berörda handläggare arbetar med såväl drift som nyproduktion. 4.3 Ekonomi Ur delårsbokslutet per den framgår att nämnden har en budgetavvikelse med -10,8 Mkr. Helårsprognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget med -15 Mkr. Fastighetsavdelningens del av detta prognostiserade resultat är -6,3 Mkr. Ur kommentarerna kan utläsas att det sista tertialet år 2013 förväntas vara oförändrat mot budget genom att åtgärder vidtas för omprioritering av underhållsåtgärder. Underskottet beror enligt nämnden huvudsakligen på ökade fjärrvärmekostnader, ökade nätavgifter för el och gas och att nämnden belastas för kostnader för s.k. utvecklingsfastigheter. Noterbart är att förbrukning av driftmedia inte ökat jämfört med år 2012 och att en omdisponering inom nämndens 9

9 verksamhetsområde gjordes i början av året då 2 Mkr tillfördes fastighetsverksamheten för att kompensera för ökade driftmediakostnader. 4.4 Kommunens fastighetsinnehav och underhållsnivå Figur 2. Fördelning av kommunens lokalbestånd 2012 Trelleborgs kommun är en stor användare av verksamhetslokaler. Fastighetsytan (BRA = Bruksarea) som förvaltas av Servicenämnden uppgår till totalt cirka kvm, varav egenägda fastigheter utgör kvm. Lokalernas användning fördelas enligt ovanstående diagram (figur 2). Kostnaden för underhåll ingår i hyran och tas ut med en i förväg fastställd kostnad per kvm och lokaltyp. Det som tillkommer är inventarier och åtgärder vid om- och tillbyggnad. Det finns vissa typer av fastigheter där principen inte fungerar. Det är t.ex. kulturbyggnader där det inte finns några hyresintäkter. Frågan är lyft till kommunstyrelsen för besked om hur underhållskostnaderna för denna typ av byggnader ska hanteras. Serviceförvaltningen arbetar med en underhållsplan. Nyligen har införskaffats ett nytt IT-baserat fastighetssystem som kallas DeDu och som är vanligt förekommande inom kommunal fastighetsförvaltning. Fastighetssystemets delar, som är klara för användning, är hantering av arbetsorder och felanmälan. 10

10 Applikationen för underhållsplanering är under implementering. Orsaken till att det finns en implementeringsfas är att förvaltningen samtidigt genomför omfattande statusbesiktningar i hela fastighetsbeståndet. Åtgärder för energibesparing, riskkontroller och mindre åtgärder som målning och lagning görs då också. Planerat underhåll uppgår i budget för 2013 till 19,5 Mkr, förebyggande underhåll till 4,8 Mkr och akut underhåll till 2,9 Mkr. Fastighetschefen redovisar att det inte finns något underhållsberg. Viss eftersläpning av en del underhållsarbeten finns, men de har fasats ut efterhand. Verksamheten verkar för att komma i kapp med en del sådana arbeten som avser bl.a. takbyten och omfattande utbyten av ventilationssystem, men där omfattningen varit sådan att det istället för underhåll har varit nödvändigt att göra investeringsarbeten. 4.5 Principer för interna hyresavtal Kommunstyrelsen har beslutat om principer för interna hyresavtal i Trelleborgs kommun ( , Dnr ). Intern hyra avser den ersättning som en brukande enhet betalar till serviceförvaltningen för upplåtelse av en lokal. De komponenter som ingår i hyran är: Kapitalkostnad som utgörs av avskrivning och intern ränta på bokfört värde. Kostnad för mediaförbrukning (uppvärmning, el och vatten). Kostnad för fastighetsskötsel och sophämtning. Planerat underhåll ingår med ett schablonbelopp per kvm/bruksarea som härleds till budgeterad kostnad för planerat underhåll enligt kommunens underhållsplan per objekt/verksamhet. Övriga underhållskostnader som löpande och felavhjälpande underhåll samt akut underhåll och åtgärder efter skadegörelse. Förvaltningsgemensamma kostnader för fastighetsavdelningen enligt en fastställd fördelningsgrund. Kostnader för premier för fastighetsförsäkring. Övriga driftkostnader. 11

11 4.6 Brukarperspektiv på fastighetsunderhåll Intervjuer har genomförts med ordföranden för kulturnämnden, bildningsnämnden och fritidsnämnden i syfte att få en bild av nämndernas syn på fastighetsunderhållet ur ett brukarperspektiv. De frågor vi ställt till respektive ordföranden är: 1. Anser du som ordförande för en lokalanvändande nämnd att de lokaler som er verksamhet använder har ett tillräckligt underhåll? 2. Om svaret är nej på fråga 1, på vilket sätt har ni kommunicerat det med serviceförvaltningen alternativt KS/KF. 3. Ange konkreta exempel på eftersatt underhåll, kommunikation med serviceförvaltningen och/eller formell hantering genom nämndbeslut som avser fastighetsunderhåll 4. Övriga kommentarer och upplysningar. Fråga 1 Ordföranden för kulturnämnden och bildningsnämnden svarar att de anser att de lokaler de använder har ett tillräckligt underhåll. Fritidsnämndens ordförande anser inte att alla lokaler har tillräckligt underhåll. Kulturnämndens ordförande ger exempel på bibliotek och museum som nyligen renoverats och blivit bra. Han har inte heller uppfattat någon kritik gällande parken eller kulturskolan. När det gäller kulturmagasinet så hyrs det via serviceförvaltningen av en privat fastighetsägare. Det har varit problem under ganska lång tid med att fastighetsunderhåll och investeringsprojekt har dragit ut på tiden. Åtgärder är nu genomförda. Bildningsnämndens ordförande anser att fastighetsunderhållet är bra på ett övergripande plan. På förvaltningen finns en handläggare som kommunicerar med serviceförvaltningen om fastighetsunderhåll. Han anser att det ger rektorer möjlighet att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap. Fritidsnämndens ordförande anser att fastighetsunderhållet blivit mycket bättre under senare år, men en del lokaler ger problem för verksamheten. 12

12 Fråga 2 Enligt fritidsnämndens ordförande har inga problem med fastighetsunderhåll varit av sådan art att det krävts något ärende till nämnden. Dialogen förs mellan fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen. Ordföranden för kulturnämnden och bildningsnämnden har inga kommentarer till frågan så de svarat ja på fråga 1. Fråga 3 Kulturnämndens ordförande anger att i den formella slutredovisningen av investeringsprojektet för flytt av museum beskrivs fördröjningar av projektet med anledning av oklarheter om kostnadsfördelning mellan kulturförvaltning, serviceförvaltning och privat fastighetsägare. Bildningsnämndens ordförande anger inga exempel Fritidsnämndens ordförande anger skytteverksamheten som har problem med lokaler som behöver åtgärdas. Myndighetsbeslut har stängt skytteverksamheten p.g.a. ljudproblem och klagomål från grannar. Några källarlokaler på Köpingeskolan är inte i tillräckligt bra standard, t.ex. bordtennislokal. Det största problemet med att dessa lokaler inte åtgärdats tillräckligt, är att det tar för lång tid enligt ordföranden. Samtidigt påpekar han att det blivit bättre och att stora underhållsåtgärder, om- och nybyggnader förbättrat situationen under de senaste åren. Fråga 4 Ordföranden för kulturnämnden anser att det förr varit ett stort problem med lokaler och fastighetsunderhåll. Han anser att den nya organisationen med en serviceförvaltning har medfört att många investeringar genomförts och underhållsinsatserna med samtidig genomgång av energisparåtgärder är positivt. Bildningsnämndens ordförande framför att fastighetsunderhåll inte har varit några stora frågor som engagerat allmänhet, elever eller föräldrar inom nämndens område. Däremot vill ordföranden påpeka att han anser att det ökade underhållet och investeringarna lett till för höga lokalkostnader för nämnden. 13

13 Ordföranden för fritidsnämnden anser att det skett stora förbättringar av fastighetsunderhållet ur ett helhetsperspektiv, men att det kvarstår vissa åtgärder som han anser tar för lång tid. Bl.a. pekar han på åtgärder som kräver bygglov och som tar tid. Det största problemet, anser han, är att organisationen med en serviceförvaltning är för tungrodd och att åtgärder tar för lång tid i jämförelse med den tidigare organisationen när fritidsnämnden själv beslutade om åtgärder. 14

14 5 Granskningsresultat 5.1 Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt Den verksamhetsplan för servicenämnden som är antagen för 2013 beskriver de områden som nämnden prioriterar. Effektmålen anger bl.a. att underhållskostnaderna ska minska genom snabb och bra service. Som indikator för effektmålet anges att 7,0 antal skadetillfällen per 1000 invånare för år 2013 och en minskning med 0,1 per år för de följande två åren. I verksamhetsplanen anges att det långsiktiga arbetet med underhållsplanering ska intensifieras under 2013 samt att arbetet under de kommande åren ska präglas av långsiktiga projekt avseende planerat underhåll men även energibesparing och investerings/byggprojekt. I sammanfattningen för verksamhetsplanen anger nämnden att kommuninterna heltäckande hyresavtal med tydliga principer, planerat underhållssystem för de kommunägda fastigheterna och en lokalförsörjningsprocess med fleråriga fastlagda planer ska vara prioriterade arbetsområden. Verksamhetsplanens mål tillsammans med övrig uppföljning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. Den senaste delårsrapporten per den 31 oktober 2013 redovisar viktiga händelser, verksamhetsuppföljning, måluppfyllelse, ekonomi, investeringar och personalredovisning samt förväntad utveckling. För underhållsåtgärder beskrivs det pågående arbetet med implementering av underhållsplan och samtidiga statusbesiktningar. Arbetet med underhållsplanering fortsätter, under året pågår statusbesiktningar som kommer utgöra grund för långsiktigt arbete. Resultatet av besiktningarna implementeras i förvaltningens fastighetssystem för optimal uppföljning. Av intervjuer med ordförande för bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden framgår att de huvudsakligen anser att de lokaler som verksamheter under deras ansvar använder har ett tillräckligt underhåll. Det anges exempel på enskilda lokaler där de inte är helt nöjda med lokalstandarden, men som helhet framförs att lokalerna blivit mycket bättre under senare år. Ordföranden för fritidsnämnden riktar kritik mot att åtgärderna för några lokaler tar för lång tid. 15

15 5.1.1 Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden har en tydlig inriktning på att verksamhetens arbete med fastighetsunderhåll prioriteras. Nämnden har formulerat mål och direktiv för underhållsarbetet och följer upp resultat. Nämnden har uttryckt långsiktighet i arbetet med fastighetsunderhåll. Verksamhetens arbete med att genomföra statusbesiktningar av alla byggnader, samtidigt som systemet för underhåll implementeras, är tids- och resurskrävande men har förutsättningar att ge ett bra underlag för det fortsatta arbetet med fastighetsunderhåll. 5.2 Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Implementering av ett nytt system för fastighetsunderhåll pågår samtidigt med statusbesiktningar. Fastighetschefens bedömning är att det finns vissa eftersläpande underhållsåtgärder, men att det inte finns något underhållsberg. De budgeterade medel som finns för fastighetsunderhåll och förhållandet mellan planerat underhåll och akut underhåll, tyder på att det huvudsakligen finns kännedom om underhållsbehovet även i nuläget Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden i huvudsak har kännedom om underhållsbehovet för kommunens fastigheter. Det pågående arbetet med statusbesiktningar som underlag för indata till det nya underhållssystemet har förutsättningar att ge nämnden en god kännedom om underhållsbehovet även nedbrutet till mindre enheter. 5.3 Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Serviceförvaltningen har ett nyligen införskaffat IT-baserat fastighetssystem. Det tidigare systemet ansågs ha brister såväl i funktion som för de indata som användes. 16

16 Det nya systemet är vanligt inom kommunal fastighetsförvaltning och hanterar, utöver underhållsplanering, även felanmälningar och arbetsorder. Serviceförvaltningen implementerar systemet genom att genomföra omfattande statusbesiktningar i hela fastighetsbeståndet för att de underhållsplaner som skapas ska bygga på korrekta indata. Ur intervjuer framgår att ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra fastighetsbeståndet under de senaste åren. Flera av årgärderna har gjorts genom investeringar. Under en fastighets livslängd behövs insatser för att behålla anläggningen i dess ursprungliga skick. Det kan också med tiden behövas åtgärder för att förbättra standarden och/eller förändra fastighetens användningsområde. Beroende på åtgärdens art redovisas utgiften som en kostnad för underhåll, något som belastar driften det år åtgärden utförs, eller som en investering, dvs. som en tillgång och där värdeminskningen (avskrivningarna) belastar driften under tillgångens livslängd. Enligt god redovisningssed är underhållskostnader sådana kostnader som vidtas i syfte att bevara eller återställa en anläggnings tekniska eller funktionella status till den som gällde när anläggningen anskaffades. Åtgärder som leder till standardförbättringar räknas som investeringar. De skall aktiveras och skrivas av under sin ekonomiska livslängd. Vid större ombyggnationer eller renoveringar kan det uppstå definitionsproblem om vad som skall räknas som underhållskostnad respektive investering. Ofta måste det ske en fördelning av kostnaderna på underhåll och investering. Bedömning av hur kostnaderna ska bokföras måste ske redan i planeringsstadiet för att få ett rättvisande underlag till investeringsbudgeten. Fastighetschefen har redogjort för att vissa underhållsinsatser visat sig vara så omfattande att det istället varit nödvändigt att vidta en investeringsåtgärd. Sådana exempel avser t.ex. hela utbyten av tak och hela utbyten av ventilationssystem i byggnader. 17

17 5.3.1 Revisionell bedömning Vår bedömning är att fastighetsavdelningens arbete med underhållsplanering är ändamålsenlig. Pågående statusbesiktningar för att få korrekta indata i systemet ger förutsättningar får planering och prognoser. Vi bedömer också att förvaltningens hantering av underhållskostnader överensstämmer med de definitioner och specifikationer som finns i den kommunala redovisningslagen 1 och i RKR:s (rådet för kommunal redovisning) rekommendation nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Systemet för fastighetsspecifika underhållsplaner är under implementering genom kommunens nya fastighetssystem. Samtidigt avhjälps mindre brister och en översyn av behovet av energiåtgärder görs liksom kontroller av risker som kan uppstå för fastigheten. (se även under avsnitt 5.3) Systemet för underhållsplanering hanterar fastighetsspecifika underhållsplaner för flera år. För t.ex. Ajgeldingerska Villans förskola, som vi tagit ut som exempel, redovisas underhållskostnaderna överskådligt för åren Redovisningen sker för varje underhållsområde som t.ex. golv, väggar, dörrar invändigt, målning, installationer etc. Ett datablad för varje fastighet redovisar årsvis i såväl uppställda tabeller som grafiskt Revisionell bedömning Vi bedömer att det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner. Statusbesiktningar för att ge korrekta indata till underhållssystemet ger förutsättningar för att underhållsplaner redovisar underhållsbehov på fastighetsspecifik nivå. 1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning 2 Utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period de uppkommer. 18

18 5.5 Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Under avsnitten 5.1 och 5.2 ovan beskrivs nämnden verksamhetsplanering och uppföljning samt nämndens kännedom om underhållsbehovet. Fastighetschefen anger i intervjuer att nämnden får fortlöpande information om det pågående arbetet med statusbesiktningar och underhållsplanearbetet Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper. 5.6 Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll I vår intervju med fastighetschefen uppger han att det finns tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll. På frågan hur verksamheten skulle hantera frågan om det inte vore så, svarar han att alla resursfrågor hanteras i budgetprocessen. Som tidigare beskrivits pågår ett relativt omfattande arbete med att statusbesiktiga alla byggnader i samband med införande av nytt underhållssystem. Nivån mellan planerat och akut fastighetsunderhåll i budget indikerar inte att onormalt omfattande eftersatt underhåll resulterar i akuta underhållsinsatser. Budgetnivån för underhåll ligger på cirka 148 kr/kvm för egenägda lokaler, varav 106 kr/kvm avser planerat underhåll. Ur budget framgår att resterande underhåll fördelas på förebyggande och akut underhåll. Begreppet förebyggande underhåll används ibland även som planerat underhåll eftersom det anses som tidsplanerat och inte är av akut karaktär. Fördelningen mellan planerat underhåll och akut underhåll bör enligt vanliga branschnyckeltal fördelas 70/30. Generellt kan sägas att ju lägre andel av underhållet som är akut är fördelaktigt eftersom akuta fel ofta är mer kostsamma och orsakar följdskador och störningar i verksamheten. Konsultföretaget REPAB redovisar årligen statistik och beräknar riktvärden för årskostnader rörande kommunal fastighetsförvaltning. Statistiken som presenteras 19

19 används som vedertagna nyckeltal av såväl privat som offentlig fastighetsförvaltning för jämförelser och statistik. Det genomsnittliga nyckeltal som de anger som riktvärde för underhåll är cirka 155 kr/kvm 3. Det ska observeras att nyckeltalet bygger på insamlade data och statistik. Nyckeltalen är avsedda att användas för budgetarbete, årskostnadsanalyser och projekteringsarbeten m.m. Flera faktorer påverkar avvikelser mot nyckeltalen och bör beaktas. Sådana faktorer är t.ex. omfattning av lokaltyper, gränsdragning för ansvarsfördelning, taxor och ambitionsnivåer hos fastighetsägaren. I granskningen har jämförelsen med nyckeltalen endast till syfte att ge en indikation på omfattningen av underhållskostnaderna. Underhållskostnader beror på flera faktorer som beståndets ålder, kvalitetsval i teknik och naturligtvis ambitionsnivå Revisionell bedömning Vår bedömning är att Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll och att nuvarande budget för underhållsnivå är rimlig. Redovisad underhållskostnad omfattar såväl planerat som akut underhåll. 3 Repab fakta 2013, Nyckeltal för kostnader och förbrukningar Kontor, Förskolor, Vårdbyggnader (avseende omsorgslokaler), Skolor och bostäder. Nyckeltalen är ett genomsnitt av de totala värdena för typfastigheter 1-3 för varje kategori och omräknat med faktor 0,8 till BTA (bruttoarea). Underhållskostnaderna omfattar felavhjälpande underhåll och planerat underhåll för mark, utvändig byggnad, invändig byggnad och installationer. 20

20 Trelleborg den 11 februari 2014 Stefan Karlsson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare 21

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Mönsterås kommun Mönsterås kommun 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av underhåll av fastigheter Revisionsrapport Granskning av underhåll av fastigheter Halmstads kommun Stefan Karlsson 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Kjell Arefjäll Jörn Wahlroth Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad

Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad www.pwc.se Gabriella Fredriksson December 2014 Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1.

Läs mer

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift:

Underhållsplan. År 2015 till BRF Sanbacka nr 1. BRF Sandbacka nr 1. Datum för utskrift: Underhållsplan År 2015 till 2044 BRF Sanbacka nr 1 Datum för utskrift: 2015-12-04 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Sida 1 / 20 Underhållsplanens inställningar Benämning på underhållsplan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet.

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Östersunds kommun Januari 2013 Jenny Eklund, godkänd revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Jonas Wallin Revisionskonsult Samordnad fastighetsförvaltning Gällivare kommun Top bostäder AB Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning,

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Definitioner och strategi drift och underhåll

Definitioner och strategi drift och underhåll Malin Löfsjögård Stadsmiljö 08-508 266 41 malin.lofsjogard@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2007-10-23 Michael Åhström Teknik och Trafiktjänst 08-508 266 41 michael.ahstrom@tk.stockholm.se

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer