Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte Revisionsfråga och kontrollfrågor Avgränsningar Metod 6 3 Dokumentation 7 4 Iakttagelser Servicenämnden Serviceförvaltningen Ekonomi Kommunens fastighetsinnehav och underhållsnivå Principer för interna hyresavtal Brukarperspektiv på fastighetsunderhåll 12 5 Granskningsresultat Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt Revisionell bedömning Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Revisionell bedömning Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Revisionell bedömning Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Revisionell bedömning Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Revisionell bedömning Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll Revisionell bedömning 20 Figur 1. Organisationsplan fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen...9 Figur 2. Fördelning av kommunens lokalbestånd

3 1 Sammanfattning Servicenämnden har formulerat mål och direktiv för underhållsarbetet och följer upp resultat och har uttryckt långsiktighet i arbetet med fastighetsunderhåll. Implementering av ett nytt system för fastighetsunderhåll pågår samtidigt med statusbesiktningar. Fastighetschefens bedömning är att det finns vissa eftersläpande underhållsåtgärder, men att det inte finns något underhållsberg. Det pågående arbetet med statusbesiktningar som underlag för indata till det nya underhållssystemet har förutsättningar att ge nämnden en god kännedom om underhållsbehovet även nedbrutet till mindre enheter. Ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra fastighetsbeståndet under de senaste åren. Flera av årgärderna har gjorts genom investeringar, andra genom underhållsinsatser, beroende på åtgärdens art. Enligt god redovisningssed är underhållskostnader sådana kostnader som vidtas i syfte att bevara eller återställa en anläggnings tekniska eller funktionella status till den som gällde när anläggningen anskaffades. Åtgärder som leder till standardförbättringar räknas som investeringar. De skall aktiveras och skrivas av under sin ekonomiska livslängd. Systemet för underhållsplanering hanterar fastighetsspecifika underhållsplaner för flera år. För enskilda fastigheter redovisas underhållskostnaderna överskådligt för flera år framåt. Redovisningen sker för varje underhållsområde som t.ex. golv, väggar, dörrar invändigt, målning, installationer etc. Ett datablad för varje fastighet redovisar årsvis i såväl uppställda tabeller som grafiskt. Servicenämnden får fortlöpande information om det pågående arbetet med statusbesiktningar och underhållsplanearbetet. Budgetnivån för underhåll ligger på cirka 148 kr/kvm för egenägda lokaler, varav 106 kr/kvm avser planerat underhåll. Ur budget framgår att resterande underhåll fördelas på förebyggande och akut underhåll. Granskningens samlade bedömning är att servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov är ändamålsenlig. 4

4 2 Bakgrund och syfte Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investerings- och reinvesteringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard vilket leder till en försämrad arbetsoch brukarmiljö. Kommunens fastigheter förvaltas av Servicenämnden vad gäller främst verksamhetsfastigheter. Andra fastigheter förvaltas av bl.a. kommunens bostadsbolag Trelleborgshem AB vad gäller bostäder samt Trelleborgs Hamn AB och Östersjöterminalen AB. Revisorernas granskning avser Servicenämndens fastighetsförvaltning. 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor Granskningen har genomförts enligt revisorernas formulerade revisionsfråga och revisionskriterier. Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt? Granskningen avgränsas till följande revisionskriterier Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll 5

5 2.2 Avgränsningar Granskningen avser servicenämndens arbete med fastighetsunderhåll verksamhetsåren 2012 och Granskningen avser servicenämndens hela fastighetsbestånd. 2.3 Metod Granskningen har genomförts genom en kartläggning av fastighetsbeståndet och vilka resurser som läggs på underhåll. I jämförelser redovisas i tillämpliga delar etablerade nyckeltal för branschen. Granskning av servicenämndens rutiner för inventering av underhållsbehov, planering och uppföljning har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervjuer/samtal har genomförts med servicenämndens ordförande, vice ordförande och fastighetschefen. Intervjuer har även genomförts med kulturnämndens, bildningsnämndens och fritidsnämndens ordförande. 6

6 3 Dokumentation Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation: Reglemente för Servicenämnden, beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 101. Delårsbokslut , Servicenämnden 113 Verksamhetsplan för 2013, Servicenämnden 138, Verksamhetsplan för 2014, Servicenämnden 102, Budget 2014 och flerårsplan för , Servicenämnden 96, Budget för 6530 Fastighet 2013 Internkontrollplan för 2013, 138, Servicenämnden Principer för interna hyresavtal i Trelleborgs kommun, Dnr: KS Organisationsplan för Serviceförvaltningen Exempel på underhållsplan per fastighet för 10-årsperiod (Ajgeldingerska Villans förskola) RKR:s (rådet för kommunal redovisning) rekommendation nr 11.4 Lag (1997:614) om kommunal redovisning Samtliga protokoll år 2013 vad avser innehåll om fastighetsunderhåll för bildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och servicenämnden. Även samtliga protokoll för servicenämnden år Slutredovisning investeringsprojekt Flytt av museum Kulturnämnden. Övrig dokumentation Repab faktaserie nyckeltal för kostnader och förbrukningar ISSN

7 4 Iakttagelser 4.1 Servicenämnden Servicenämndens ansvarsområde framgår ur reglemente för Servicenämnden. Av detta framgår att nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor beträffande kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Servicenämnden ska även i övrigt vara kommunens organ för fastighets- och bostadsfrågor. Kommunens hamnområde, specialfastigheter förvaltade av annan nämnd eller kommunstyrelsen, samt de fastigheter som upplåts externt av tekniska nämnden är undantagna från nämndens ansvar. Serviceförvaltningen är den verksamhet som betjänar servicenämnden och fullgör dess verksamhetsansvar. Servicenämnden arbetar med verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning. I granskingen har vi funnit redovisning av arbete med underhållsåtgärder och investeringsarbeten. Servicenämndens internkontrollplan, vad gäller fastighetsavdelningen, redovisar åtgärder av säkerhetskaraktär som kontroller av brandskydd och skydd mot vattenläckor. Nämnden följer verksamheten genom indikatorer och nyckeltalsredovisning. För budgetåret 2013 anges mål för lokaleffektivitet, nöjd-brukar-index, antal skadegörelser och klotter på fastigheterna, energiförbrukning i kommunens fastigheter m.m. 4.2 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen utför servicetjänster åt kommunens förvaltningar vars verksamhet huvudsakligen är uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad. Fastighetsavdelningen svarar för drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd samt byggprojekt. Avdelningen består av cirka 30 medarbetare. Nedanstående figur visar organisationsplan för fastighetsavdelningen. 8

8 Figur 1. Organisationsplan fastighetsavdelningen inom serviceförvaltningen Fastighetschefen anser att verksamheten har tillräckliga personalresurser för att klara arbetet med underhåll. Den relativt nya organisationen med en samlad fastighetsavdelning, istället för som tidigare en byggprojektavdelning och en driftavdelning, gör att det är lättare att arbeta över gränserna. Det är inte längre skilda uppdrag utan alla berörda handläggare arbetar med såväl drift som nyproduktion. 4.3 Ekonomi Ur delårsbokslutet per den framgår att nämnden har en budgetavvikelse med -10,8 Mkr. Helårsprognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget med -15 Mkr. Fastighetsavdelningens del av detta prognostiserade resultat är -6,3 Mkr. Ur kommentarerna kan utläsas att det sista tertialet år 2013 förväntas vara oförändrat mot budget genom att åtgärder vidtas för omprioritering av underhållsåtgärder. Underskottet beror enligt nämnden huvudsakligen på ökade fjärrvärmekostnader, ökade nätavgifter för el och gas och att nämnden belastas för kostnader för s.k. utvecklingsfastigheter. Noterbart är att förbrukning av driftmedia inte ökat jämfört med år 2012 och att en omdisponering inom nämndens 9

9 verksamhetsområde gjordes i början av året då 2 Mkr tillfördes fastighetsverksamheten för att kompensera för ökade driftmediakostnader. 4.4 Kommunens fastighetsinnehav och underhållsnivå Figur 2. Fördelning av kommunens lokalbestånd 2012 Trelleborgs kommun är en stor användare av verksamhetslokaler. Fastighetsytan (BRA = Bruksarea) som förvaltas av Servicenämnden uppgår till totalt cirka kvm, varav egenägda fastigheter utgör kvm. Lokalernas användning fördelas enligt ovanstående diagram (figur 2). Kostnaden för underhåll ingår i hyran och tas ut med en i förväg fastställd kostnad per kvm och lokaltyp. Det som tillkommer är inventarier och åtgärder vid om- och tillbyggnad. Det finns vissa typer av fastigheter där principen inte fungerar. Det är t.ex. kulturbyggnader där det inte finns några hyresintäkter. Frågan är lyft till kommunstyrelsen för besked om hur underhållskostnaderna för denna typ av byggnader ska hanteras. Serviceförvaltningen arbetar med en underhållsplan. Nyligen har införskaffats ett nytt IT-baserat fastighetssystem som kallas DeDu och som är vanligt förekommande inom kommunal fastighetsförvaltning. Fastighetssystemets delar, som är klara för användning, är hantering av arbetsorder och felanmälan. 10

10 Applikationen för underhållsplanering är under implementering. Orsaken till att det finns en implementeringsfas är att förvaltningen samtidigt genomför omfattande statusbesiktningar i hela fastighetsbeståndet. Åtgärder för energibesparing, riskkontroller och mindre åtgärder som målning och lagning görs då också. Planerat underhåll uppgår i budget för 2013 till 19,5 Mkr, förebyggande underhåll till 4,8 Mkr och akut underhåll till 2,9 Mkr. Fastighetschefen redovisar att det inte finns något underhållsberg. Viss eftersläpning av en del underhållsarbeten finns, men de har fasats ut efterhand. Verksamheten verkar för att komma i kapp med en del sådana arbeten som avser bl.a. takbyten och omfattande utbyten av ventilationssystem, men där omfattningen varit sådan att det istället för underhåll har varit nödvändigt att göra investeringsarbeten. 4.5 Principer för interna hyresavtal Kommunstyrelsen har beslutat om principer för interna hyresavtal i Trelleborgs kommun ( , Dnr ). Intern hyra avser den ersättning som en brukande enhet betalar till serviceförvaltningen för upplåtelse av en lokal. De komponenter som ingår i hyran är: Kapitalkostnad som utgörs av avskrivning och intern ränta på bokfört värde. Kostnad för mediaförbrukning (uppvärmning, el och vatten). Kostnad för fastighetsskötsel och sophämtning. Planerat underhåll ingår med ett schablonbelopp per kvm/bruksarea som härleds till budgeterad kostnad för planerat underhåll enligt kommunens underhållsplan per objekt/verksamhet. Övriga underhållskostnader som löpande och felavhjälpande underhåll samt akut underhåll och åtgärder efter skadegörelse. Förvaltningsgemensamma kostnader för fastighetsavdelningen enligt en fastställd fördelningsgrund. Kostnader för premier för fastighetsförsäkring. Övriga driftkostnader. 11

11 4.6 Brukarperspektiv på fastighetsunderhåll Intervjuer har genomförts med ordföranden för kulturnämnden, bildningsnämnden och fritidsnämnden i syfte att få en bild av nämndernas syn på fastighetsunderhållet ur ett brukarperspektiv. De frågor vi ställt till respektive ordföranden är: 1. Anser du som ordförande för en lokalanvändande nämnd att de lokaler som er verksamhet använder har ett tillräckligt underhåll? 2. Om svaret är nej på fråga 1, på vilket sätt har ni kommunicerat det med serviceförvaltningen alternativt KS/KF. 3. Ange konkreta exempel på eftersatt underhåll, kommunikation med serviceförvaltningen och/eller formell hantering genom nämndbeslut som avser fastighetsunderhåll 4. Övriga kommentarer och upplysningar. Fråga 1 Ordföranden för kulturnämnden och bildningsnämnden svarar att de anser att de lokaler de använder har ett tillräckligt underhåll. Fritidsnämndens ordförande anser inte att alla lokaler har tillräckligt underhåll. Kulturnämndens ordförande ger exempel på bibliotek och museum som nyligen renoverats och blivit bra. Han har inte heller uppfattat någon kritik gällande parken eller kulturskolan. När det gäller kulturmagasinet så hyrs det via serviceförvaltningen av en privat fastighetsägare. Det har varit problem under ganska lång tid med att fastighetsunderhåll och investeringsprojekt har dragit ut på tiden. Åtgärder är nu genomförda. Bildningsnämndens ordförande anser att fastighetsunderhållet är bra på ett övergripande plan. På förvaltningen finns en handläggare som kommunicerar med serviceförvaltningen om fastighetsunderhåll. Han anser att det ger rektorer möjlighet att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap. Fritidsnämndens ordförande anser att fastighetsunderhållet blivit mycket bättre under senare år, men en del lokaler ger problem för verksamheten. 12

12 Fråga 2 Enligt fritidsnämndens ordförande har inga problem med fastighetsunderhåll varit av sådan art att det krävts något ärende till nämnden. Dialogen förs mellan fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen. Ordföranden för kulturnämnden och bildningsnämnden har inga kommentarer till frågan så de svarat ja på fråga 1. Fråga 3 Kulturnämndens ordförande anger att i den formella slutredovisningen av investeringsprojektet för flytt av museum beskrivs fördröjningar av projektet med anledning av oklarheter om kostnadsfördelning mellan kulturförvaltning, serviceförvaltning och privat fastighetsägare. Bildningsnämndens ordförande anger inga exempel Fritidsnämndens ordförande anger skytteverksamheten som har problem med lokaler som behöver åtgärdas. Myndighetsbeslut har stängt skytteverksamheten p.g.a. ljudproblem och klagomål från grannar. Några källarlokaler på Köpingeskolan är inte i tillräckligt bra standard, t.ex. bordtennislokal. Det största problemet med att dessa lokaler inte åtgärdats tillräckligt, är att det tar för lång tid enligt ordföranden. Samtidigt påpekar han att det blivit bättre och att stora underhållsåtgärder, om- och nybyggnader förbättrat situationen under de senaste åren. Fråga 4 Ordföranden för kulturnämnden anser att det förr varit ett stort problem med lokaler och fastighetsunderhåll. Han anser att den nya organisationen med en serviceförvaltning har medfört att många investeringar genomförts och underhållsinsatserna med samtidig genomgång av energisparåtgärder är positivt. Bildningsnämndens ordförande framför att fastighetsunderhåll inte har varit några stora frågor som engagerat allmänhet, elever eller föräldrar inom nämndens område. Däremot vill ordföranden påpeka att han anser att det ökade underhållet och investeringarna lett till för höga lokalkostnader för nämnden. 13

13 Ordföranden för fritidsnämnden anser att det skett stora förbättringar av fastighetsunderhållet ur ett helhetsperspektiv, men att det kvarstår vissa åtgärder som han anser tar för lång tid. Bl.a. pekar han på åtgärder som kräver bygglov och som tar tid. Det största problemet, anser han, är att organisationen med en serviceförvaltning är för tungrodd och att åtgärder tar för lång tid i jämförelse med den tidigare organisationen när fritidsnämnden själv beslutade om åtgärder. 14

14 5 Granskningsresultat 5.1 Är servicenämndens hantering av fastigheters underhållsbehov ändamålsenligt Den verksamhetsplan för servicenämnden som är antagen för 2013 beskriver de områden som nämnden prioriterar. Effektmålen anger bl.a. att underhållskostnaderna ska minska genom snabb och bra service. Som indikator för effektmålet anges att 7,0 antal skadetillfällen per 1000 invånare för år 2013 och en minskning med 0,1 per år för de följande två åren. I verksamhetsplanen anges att det långsiktiga arbetet med underhållsplanering ska intensifieras under 2013 samt att arbetet under de kommande åren ska präglas av långsiktiga projekt avseende planerat underhåll men även energibesparing och investerings/byggprojekt. I sammanfattningen för verksamhetsplanen anger nämnden att kommuninterna heltäckande hyresavtal med tydliga principer, planerat underhållssystem för de kommunägda fastigheterna och en lokalförsörjningsprocess med fleråriga fastlagda planer ska vara prioriterade arbetsområden. Verksamhetsplanens mål tillsammans med övrig uppföljning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. Den senaste delårsrapporten per den 31 oktober 2013 redovisar viktiga händelser, verksamhetsuppföljning, måluppfyllelse, ekonomi, investeringar och personalredovisning samt förväntad utveckling. För underhållsåtgärder beskrivs det pågående arbetet med implementering av underhållsplan och samtidiga statusbesiktningar. Arbetet med underhållsplanering fortsätter, under året pågår statusbesiktningar som kommer utgöra grund för långsiktigt arbete. Resultatet av besiktningarna implementeras i förvaltningens fastighetssystem för optimal uppföljning. Av intervjuer med ordförande för bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden framgår att de huvudsakligen anser att de lokaler som verksamheter under deras ansvar använder har ett tillräckligt underhåll. Det anges exempel på enskilda lokaler där de inte är helt nöjda med lokalstandarden, men som helhet framförs att lokalerna blivit mycket bättre under senare år. Ordföranden för fritidsnämnden riktar kritik mot att åtgärderna för några lokaler tar för lång tid. 15

15 5.1.1 Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden har en tydlig inriktning på att verksamhetens arbete med fastighetsunderhåll prioriteras. Nämnden har formulerat mål och direktiv för underhållsarbetet och följer upp resultat. Nämnden har uttryckt långsiktighet i arbetet med fastighetsunderhåll. Verksamhetens arbete med att genomföra statusbesiktningar av alla byggnader, samtidigt som systemet för underhåll implementeras, är tids- och resurskrävande men har förutsättningar att ge ett bra underlag för det fortsatta arbetet med fastighetsunderhåll. 5.2 Servicenämnden har kännedom om underhållsbehovet (både kort- och långsiktigt) Implementering av ett nytt system för fastighetsunderhåll pågår samtidigt med statusbesiktningar. Fastighetschefens bedömning är att det finns vissa eftersläpande underhållsåtgärder, men att det inte finns något underhållsberg. De budgeterade medel som finns för fastighetsunderhåll och förhållandet mellan planerat underhåll och akut underhåll, tyder på att det huvudsakligen finns kännedom om underhållsbehovet även i nuläget Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden i huvudsak har kännedom om underhållsbehovet för kommunens fastigheter. Det pågående arbetet med statusbesiktningar som underlag för indata till det nya underhållssystemet har förutsättningar att ge nämnden en god kännedom om underhållsbehovet även nedbrutet till mindre enheter. 5.3 Det finns en ändamålsenlig planering av fastighetsunderhållet (övergripande underhållsplan/prognos) Serviceförvaltningen har ett nyligen införskaffat IT-baserat fastighetssystem. Det tidigare systemet ansågs ha brister såväl i funktion som för de indata som användes. 16

16 Det nya systemet är vanligt inom kommunal fastighetsförvaltning och hanterar, utöver underhållsplanering, även felanmälningar och arbetsorder. Serviceförvaltningen implementerar systemet genom att genomföra omfattande statusbesiktningar i hela fastighetsbeståndet för att de underhållsplaner som skapas ska bygga på korrekta indata. Ur intervjuer framgår att ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra fastighetsbeståndet under de senaste åren. Flera av årgärderna har gjorts genom investeringar. Under en fastighets livslängd behövs insatser för att behålla anläggningen i dess ursprungliga skick. Det kan också med tiden behövas åtgärder för att förbättra standarden och/eller förändra fastighetens användningsområde. Beroende på åtgärdens art redovisas utgiften som en kostnad för underhåll, något som belastar driften det år åtgärden utförs, eller som en investering, dvs. som en tillgång och där värdeminskningen (avskrivningarna) belastar driften under tillgångens livslängd. Enligt god redovisningssed är underhållskostnader sådana kostnader som vidtas i syfte att bevara eller återställa en anläggnings tekniska eller funktionella status till den som gällde när anläggningen anskaffades. Åtgärder som leder till standardförbättringar räknas som investeringar. De skall aktiveras och skrivas av under sin ekonomiska livslängd. Vid större ombyggnationer eller renoveringar kan det uppstå definitionsproblem om vad som skall räknas som underhållskostnad respektive investering. Ofta måste det ske en fördelning av kostnaderna på underhåll och investering. Bedömning av hur kostnaderna ska bokföras måste ske redan i planeringsstadiet för att få ett rättvisande underlag till investeringsbudgeten. Fastighetschefen har redogjort för att vissa underhållsinsatser visat sig vara så omfattande att det istället varit nödvändigt att vidta en investeringsåtgärd. Sådana exempel avser t.ex. hela utbyten av tak och hela utbyten av ventilationssystem i byggnader. 17

17 5.3.1 Revisionell bedömning Vår bedömning är att fastighetsavdelningens arbete med underhållsplanering är ändamålsenlig. Pågående statusbesiktningar för att få korrekta indata i systemet ger förutsättningar får planering och prognoser. Vi bedömer också att förvaltningens hantering av underhållskostnader överensstämmer med de definitioner och specifikationer som finns i den kommunala redovisningslagen 1 och i RKR:s (rådet för kommunal redovisning) rekommendation nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar Det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner (aktuella, relevanta) Systemet för fastighetsspecifika underhållsplaner är under implementering genom kommunens nya fastighetssystem. Samtidigt avhjälps mindre brister och en översyn av behovet av energiåtgärder görs liksom kontroller av risker som kan uppstå för fastigheten. (se även under avsnitt 5.3) Systemet för underhållsplanering hanterar fastighetsspecifika underhållsplaner för flera år. För t.ex. Ajgeldingerska Villans förskola, som vi tagit ut som exempel, redovisas underhållskostnaderna överskådligt för åren Redovisningen sker för varje underhållsområde som t.ex. golv, väggar, dörrar invändigt, målning, installationer etc. Ett datablad för varje fastighet redovisar årsvis i såväl uppställda tabeller som grafiskt Revisionell bedömning Vi bedömer att det finns ändamålsenliga fastighetsspecifika underhållsplaner. Statusbesiktningar för att ge korrekta indata till underhållssystemet ger förutsättningar för att underhållsplaner redovisar underhållsbehov på fastighetsspecifik nivå. 1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning 2 Utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska redovisas som en kostnad den period de uppkommer. 18

18 5.5 Servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper Under avsnitten 5.1 och 5.2 ovan beskrivs nämnden verksamhetsplanering och uppföljning samt nämndens kännedom om underhållsbehovet. Fastighetschefen anger i intervjuer att nämnden får fortlöpande information om det pågående arbetet med statusbesiktningar och underhållsplanearbetet Revisionell bedömning Vår bedömning är att servicenämnden får kontinuerlig information om hur underhållsarbetet fortlöper. 5.6 Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll I vår intervju med fastighetschefen uppger han att det finns tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll. På frågan hur verksamheten skulle hantera frågan om det inte vore så, svarar han att alla resursfrågor hanteras i budgetprocessen. Som tidigare beskrivits pågår ett relativt omfattande arbete med att statusbesiktiga alla byggnader i samband med införande av nytt underhållssystem. Nivån mellan planerat och akut fastighetsunderhåll i budget indikerar inte att onormalt omfattande eftersatt underhåll resulterar i akuta underhållsinsatser. Budgetnivån för underhåll ligger på cirka 148 kr/kvm för egenägda lokaler, varav 106 kr/kvm avser planerat underhåll. Ur budget framgår att resterande underhåll fördelas på förebyggande och akut underhåll. Begreppet förebyggande underhåll används ibland även som planerat underhåll eftersom det anses som tidsplanerat och inte är av akut karaktär. Fördelningen mellan planerat underhåll och akut underhåll bör enligt vanliga branschnyckeltal fördelas 70/30. Generellt kan sägas att ju lägre andel av underhållet som är akut är fördelaktigt eftersom akuta fel ofta är mer kostsamma och orsakar följdskador och störningar i verksamheten. Konsultföretaget REPAB redovisar årligen statistik och beräknar riktvärden för årskostnader rörande kommunal fastighetsförvaltning. Statistiken som presenteras 19

19 används som vedertagna nyckeltal av såväl privat som offentlig fastighetsförvaltning för jämförelser och statistik. Det genomsnittliga nyckeltal som de anger som riktvärde för underhåll är cirka 155 kr/kvm 3. Det ska observeras att nyckeltalet bygger på insamlade data och statistik. Nyckeltalen är avsedda att användas för budgetarbete, årskostnadsanalyser och projekteringsarbeten m.m. Flera faktorer påverkar avvikelser mot nyckeltalen och bör beaktas. Sådana faktorer är t.ex. omfattning av lokaltyper, gränsdragning för ansvarsfördelning, taxor och ambitionsnivåer hos fastighetsägaren. I granskningen har jämförelsen med nyckeltalen endast till syfte att ge en indikation på omfattningen av underhållskostnaderna. Underhållskostnader beror på flera faktorer som beståndets ålder, kvalitetsval i teknik och naturligtvis ambitionsnivå Revisionell bedömning Vår bedömning är att Servicenämnden har tillräckliga resurser för fastighetsunderhåll och att nuvarande budget för underhållsnivå är rimlig. Redovisad underhållskostnad omfattar såväl planerat som akut underhåll. 3 Repab fakta 2013, Nyckeltal för kostnader och förbrukningar Kontor, Förskolor, Vårdbyggnader (avseende omsorgslokaler), Skolor och bostäder. Nyckeltalen är ett genomsnitt av de totala värdena för typfastigheter 1-3 för varje kategori och omräknat med faktor 0,8 till BTA (bruttoarea). Underhållskostnaderna omfattar felavhjälpande underhåll och planerat underhåll för mark, utvändig byggnad, invändig byggnad och installationer. 20

20 Trelleborg den 11 februari 2014 Stefan Karlsson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare 21

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Granskning av underhåll av fastigheter

Granskning av underhåll av fastigheter Revisionsrapport Granskning av underhåll av fastigheter Halmstads kommun Stefan Karlsson 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor 2 2.2

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7 Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll

Granskning av Trelleborgs kommuns styrning och kontroll avseende gatuunderhåll Trelleborgs kornmun Revisorerna leknislca Nämnden in!;, d...5s!./... (\ Dnr. AQ&ntä Dol 2013-11-19 Kommunfullmäktiges presidium Tekniska nämnden Kommunstyrelsen Granskning av Trelleborgs kommuns styrning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av gator och vägar. Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 1. Inledning

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober/November 2012 Norrköpings kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Revisionsrapport 2010-12-07 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1. Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod... 3 2. Organisation...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1

mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1 Kultur- och tekniknämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen mem& KoM1UM j7eommuntz'ån:ncsnon.orc; 20w-06-1 2014-06-04 Revisionsrapport " Uppföljning av underhåll av gator, vägar

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer