Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av hantering av leverantörsfakturor"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfrågor Metod och avgränsning Leverantörsfakturahantering Rutin och hantering av leverantörsfakturor Attester och behörigheter Hantering av kvitton m m samt hantering av sekretessbelagda uppgifter Intern kontroll Arkivering Stickprov leverantörsfakturor Inköp och avtalstrohet Policy och riktlinjer för upphandlingar och inköp Inköpsmönster Köptrohet Konsulttjänster Centralförrådet Rutiner avseende resor

3 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Avesta kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat den interna kontrollen avseende rutinen för och hanteringen av leverantörsfakturor samt inköp. Leverantörsfakturahantering Sammanfattningsvis visar granskningen att rutinen för hanteringen av leverantörsfakturor till delar fungerar tillfredsställande, men att den interna kontrollen kan stärkas inom flera områden. Vi vill uppmärksamma på följande förbättringsområden: En fullständig dokumentation av rutinen för leverantörsfakturahanteringen saknas. För att säkerställa hanteringen bör en sådan upprättas. I samband med upprättande av rutinbeskrivning bör även en riskbedömning av rutinens olika moment ske och med det som utgångspunkt bör kontrollaktiviteter planeras och genomföras. Bland annat bör kontroller införas i samband med inläsning av filer, upplägg av leverantörer, betalning och handläggning av manuella fakturor. Hanteringen av ankomstregistrerade fakturor bör ses över eftersom de fakturor som hanteras elektronisk inte läses in i ekonomisystemet förrän fakturan är godkänd. Detta medför att redovisningen idag inte inkluderar de ankomstregistrerade fakturorna. Vid granskningstillfället hade samtliga på redovisningsenheten behörighet att utföra samtliga moment i leverantörsfakturahanteringen, från upplägg av leverantör till betalning. För god intern kontroll bör ansvars- och arbetsfördelningen vara sådan att ingen person ensam skall kunna hantera en transaktion i alla led. En översyn bör därför göras av behörigheter. I den interna kontrollplanen bör inkluderas kontroller som är kopplade till leverantörsfakturahanteringen. Kommunen bör se över hanteringen av de leverantörer som har stora fakturamängder och se om man kan hitta en effektivare hantering genom att exempelvis minska antalet fakturor. 3

4 Slutligen kan konstateras att brister framkommit vid de stickprov som gjorts av leverantörsfakturor. Rekommendationen är att ytterligare information kring hantering av fakturor (exempelvis syfte och deltagare), attestregler och kontering bör förmedlas till berörda. För att lämna information till leverantörsfakturan kan med fördel kommentarsfältet som finns i fakturahanteringssystemet användas. Köptrohet Det är positivt att ett arbete har påbörjats med att kunna följa inköp från olika leverantörer och jämföra med tecknade avtal samt att en översyn över den framtida hanteringen av inköp har initierats. Vidare är det positivt att det ges information till verksamheterna kring upphandling och inköp. Det är viktigt att utrymme skapas för att arbetet ska kunna slutföras. De stickprov som har gjorts visar att köptroheten kan förbättras. För livsmedel är den förhållandevis god, medan den är betydligt sämre för t.ex. städartiklar. En central hantering av vissa varor skulle kunna medföra en betydligt högre köptrohet. Detta skulle i sin tur kunna medför en större inköpsvolym från aktuella leverantörer och därigenom möjlighet att erhålla bättre priser. Antalet leverantörsfakturor skulle även reduceras. Centralförrådet Centralförrådet låg organisatoriskt under servicestyrelsen. Under hösten 2003 lades förslag om att avveckla centralförrådet. Med anledning av detta genomfördes en konsekvensanalys. I analysen presenterades ingen bedömning av belopps- eller volymmässiga vinster med nedläggningen. Det är därför svårt att i efterhand göra en bedömning av effekterna av centralförrådets nedläggning. Rutiner avseende resor Det finns idag inga skriftliga gemensamma rutiner för hur resor ska hanteras. I dagsläget finns ingen skyldighet att avrapportera efter en genomförd resa. Det är positivt att man tar fram gemensamma riktlinjer för resor. För att kunna utvärdera nyttan med resorna, kan med fördel riktlinjerna även kompletteras med krav på någon form av avrapportering av genomförda resor. 4

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund En god intern kontroll är viktigt för säkerhet och förtroende i den kommunala verksamheten. Förändringar i verksamhet, organisation och teknik gör att den interna kontrollen i dess olika delar måste anpassas och utvecklas. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Avesta kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat den interna kontrollen avseende rutinen för och hanteringen av leverantörsfakturor och inköp. 1.2 Syfte Syftet är att bedöma om kommunens rutiner när det gäller hantering av leverantörsfakturor är tillfredsställande. Vidare är syftet att göra en bedömning av om fastlagda riktlinjer används och om hur rådande kultur är vad gäller inköp och hantering av leverantörsfakturor. I granskningen ingår även att granska rutiner avseende resor samt grunden till avskaffandet av centralförrådet. 1.3 Revisionsfrågor Granskningen skall besvara frågan om kommunen har en tillfredsställande rutin för hantering av leverantörsfakturor. För att besvara revisionsfrågan skall följande frågeställningar belysas: Hur fungerar rutinen och hanteringen av leverantörsfakturor och är rutinen dokumenterad? Vilka regler gäller för attest? Hur fungerar hanteringen av nyupplägg av leverantörer/ändring av leverantörsuppgifter? Hur hanteras kvitton etc samt sekretessbelagda uppgifter? Innehåller kommunens interna kontrollplaner något om hanteringen av leverantörsfakturor? Vilka rutiner finns för att säkerställa köptrohet mot ramavtal? Avseende resor ska även belysas vilka rutiner som finns avseende resor. När det gäller inköp ska rutiner samt grunderna till avskaffandet av centralförrådet belysas. 5

6 1.4 Metod och avgränsning Som ett led i granskningen har en så kallad registeranalys genomförts. En registeranalys innebär att kommunens databas för leverantörsfakturor förs över till ett IT-baserat granskningsverktyg där sammanställningar, matchningar och analyser kan göras på fakturaregistrets samtliga lagrade begrepp såsom leverantörsnamn, belopp, bokföringsdatum, utbetalningsdatum, verifikationsnummer, konteringsbegrepp etc. Registeranalysen avser fakturor från tidsperioden till och med Fakturavolymen för perioden var ca och uppgick till ett belopp om ca 300 Mkr fördelade på ca leverantörer. Med utgångspunkt från registeranalysen har sedan ett stickprovsmässigt urval av leverantörsfakturor skett. I stickprovet har fakturor till Kommunstyrelsen, Bildningsstyrelsen, Omsorgsstyrelsen, Fritid- och teknikstyrelsen samt Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd granskats. Intervjuer har genomförts med personer på ekonomienheten för att få en översiktlig bild av hanteringen av leverantörsfakturor i kommunen. En genomgång har gjorts av attestregelmente samt avtal inom utvalda områden. Vidare har intervju genomförts med ansvarig för avveckling av centralförrådet, upphandlingschef samt personalsekreterare. 6

7 2 Leverantörsfakturahantering Avesta kommun har hanterat sina leverantörsfakturor elektroniskt sedan Skanningen är utlagd på extern leverantör, som skannar och tolkar fakturorna. 2.1 Rutin och hantering av leverantörsfakturor Leverantörsfakturor som är utställda på kommunen måste adresseras till rätt boxadress för att fakturan ska gå direkt till Aditro, som sköter inskanning och tolkning av leverantörsfakturorna. På fakturan måste det även anges en referenskod, så att den kan distribueras till rätt person. Hos skanningsleverantören skapas en eller flera filer varje dag, som innehåller dagens fakturor. Dessa filer sänds till kommunen, där man varje morgon erhåller ett mail där antal filer anges. I mailet framgår även information antalet bilder och rader i filen. I samband med inläsning görs en avstämning av filnamnet, men det är inte möjligt att stämma av antalet fakturor. Efter inläsning går de fakturor som är korrekta direkt till beställaren för kontering och attest. De felaktiga fakturorna, ny leverantör eller att referenskod saknas, måste justeras manuellt innan de går ut. Efter slutattest överförs uppgifterna till ekonomisystemet, för att bokföras och betalas. Det finns möjlighet att i samband med kontering och attest, även skriva in en kommentar till fakturan i systemet. Upplägg av ny leverantör För att kunna lägga upp en ny leverantör kräver systemet att vissa obligatoriska uppgifter anges, såsom organisationsnummer, företagsnamn, adress samt konto för betalning. Det sker inga systematiska kontroller i samband med upplägg av en ny leverantör, till exempel att leverantören innehar F-skatt. Det finns inte heller någon rutin kring att följa upp de loggar som finns i systemet och registrerar vem som ändrar uppgifter. Enligt attestreglementet framgår dock vilka formkrav som ställs på en leverantörsfaktura. Betalning Varje dag sänds samtliga färdigattesterade fakturor med en förfallodag 30 dagar framåt till bankgirot. Fakturorna ligger sedan hos bankgirot för betalningsbevakning. Betalningar sker genom att man tar fram ett betalningsförslag och sedan en betalningsbekräftelse. Efter detta sänder man betalningsfilen till bankgirot. 7

8 I samtliga steg i betalningsflödet framgår den totala summan av dagens betalningar. Det sker ingen attest av utbetalningarna eller någon avstämning av utbetalt belopp. Manuella fakturor Övervägande delen av fakturorna behandlas via skanning. Den manuella fakturahanteringen, som till stor del består av utanordningar och feladresserade fakturor, utgör ca 11 procent av den totala leverantörsfakturamängden. Manuell registrering görs på ett antal platser i kommunen. I samband med registrering av en faktura kontrolleras det att den är attesterad. Tidigare gjordes avstämning av bland annat registrerat belopp efter registrering. Dessa avstämningar görs inte längre. Rutiner Det finns lathundar framtagna som beskriver olika moment som utförs på redovisningsenheten, till exempel vid inläsning av filer. Det finns även ett material framtaget som används vid genomgång av nya attesttanter. En komplett dokumentation över leverantörsfakturahanteringen saknas dock. 2.2 Attester och behörigheter Kommunen har ett attestreglemente från Enligt attestreglementet krävs det tre attester på leverantörsfakturor, mottagningsattest, pris- och villkorskontroll samt beslutsattest. De två första kontrollerna kan ske med signatur och utföras av samma person medan beslutsattesten skall ske med fullständig namnteckning. Det är respektive styrelse/ nämnd som utser kontrollansvariga samt ersättare för dessa. Kontrollansvar knyts till person eller befattning och kontointervall. Rätten att ensam attestera enskilda transaktioner inom ramen för tilldelat kontoansvar begränsas till det belopp som styrelse/nämnd fastställer. Varje styrelse/nämnd ansvarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda kontrollansvariga. Den kontrollansvarige får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv. Vidare får kontroll inte ske av utgifter av personlig karaktär, t.ex. reseräkning, förtäring, representation, kursavgifter, mobiltelefoner eller annat som är direkt knutet till kontrollpersonen. Från denna regel undantas enklare förtäring, som t.ex. fika. Kontroll får inte heller göras av närstående person. Behörigheter i fakturahanteringssystemet I systemet finns ett regelverk som anger vilken som har attesträtt på respektive identitet (kostnadsställe). I systemet finns även en beloppsgräns inlagd för attest. Upplägg av nya användare kan utföras av samtliga på redovisningsenheten och sker efter att de erhållit ett 8

9 mail med uppgifter från ansvarig chef. Vid upplägg av ny användare får de komma till redovisningsenheten för genomgång. Attestflöde För de fakturor som skannas in sänds fakturan ut till den mottagargrupp som innehar referenskoden på fakturan. Mottagargruppen kan bestå av en eller flera personer. Den i mottagargruppen som känner till fakturan, kontrollerar, konterar och godkänner. Efter godkännande går fakturan med automatik till den chef som är ansvarig för det kostnadsstället (identitet) som fakturan konteras på. Upplägg av ny leverantör Upplägg av nya leverantörer samt eventuella ändringar utförs i regel av några utsedda personer på redovisningsenheten, men samtliga inom enheten har behörighet att utföra detta. Registrering av manuella fakturor Registrering av manuella fakturor utförs i regel av några utsedda personer på redovisningsenheten samt på några andra enheter i kommunen. Samtliga inom redovisningsenheten har behörighet att registrera manuella fakturor. Betalning Betalning utförs i regel av några utsedda personer på redovisningsenheten, men samtliga inom enheten har behörighet att utföra detta. 2.3 Hantering av kvitton m m samt hantering av sekretessbelagda uppgifter Följesedlar, kvitton och andra dokument som utgör räkenskapsinformation och som styrker fakturornas innehåll ska enligt rutinen sändas till redovisningsenheten för arkivering. På sekretessbelagda fakturor, som tillhör socialkontoret, ska det anges en separat boxadress. Dessa fakturor hanteras sedan manuellt i ett separat system, ProCapita, där socialkontoret registrerar fakturorna och sköter betalningar. En fil med bokföringsuppgifter överförs sedan till ekonomisystemet. Om en sekretessfaktura av misstag har skannats in hos skanningsleverantören begär man tillbaka den till kommunen och sänder den till socialkontoret. Det finns även en sekretessfunktion i det system som hanterar övriga leverantörsfakturor i kommunen, men detta används inte i dagsläget. 9

10 2.4 Intern kontroll Kommunen har ingen intern kontrollplan kring hanteringen av leverantörsfakturor. 2.5 Arkivering Arkivering av de skannade fakturorna sker hos skanningsleverantören Aditro. Alla fakturor erhåller ett referensnummer, som kan användas om man ska begära ut en originalfaktura. De manuella fakturorna samt kvitton mm arkiveras hos kommunen. 2.6 Stickprov leverantörsfakturor I stickprovet har fakturor till Kommunstyrelsen, Bildningsstyrelsen, Omsorgsstyrelsen, Fritid- och teknikstyrelsen samt Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd granskats. Vi har granskat fakturor inom kostnadsslagen bostadsanpassning, leasing, representation, resor, personalrepresentation samt utbildning. Tabellen nedan visar vilka kontroller vi har gjort för respektive kostnadsslag: Kostnadsslag Syfte Deltagare Moms Bostadsanpassning * Leasing ** X X Representation *** X X X Resor X X Personal - representation *** X X X Utbildning X X * Inget momsavdrag medges för bostadsanpassningsåtgärder ** Momsavdrag medges endast med 50 % vid leasing av personbil *** Momsavdrag max 22,50 per person 10

11 Vi har även granskat att fakturorna är rätt konterade, att attestering skett i enlighet med fastlagd rutin, att beslutsattestant inte attesterat egna kostnader samt att fakturan uppfyller de formella kraven. Resultat Bostadsanpassning Kostnader för bostadsanpassningsåtgärder är åtgärder som utförs i enskilda personers privatbostäder. Av den anledningen omfattas kostnaderna av avdragsförbud för ingående moms för stadigvarande bostad. Av granskade fakturor har merparten av fakturorna hanterats på ett korrekt sätt avseende momsavdrag. På ett par fakturor är dock momsen avdragen på bostadsanpassningskostnader. Leasing I de fall kommunen leasar en personbil, medges endast avdrag med 50 % av den ingående momsen på leasingkostnaden. Merparten av de granskade leasingfakturorna har varit korrekt hanterade avseende momsavdrag. Det förekommer dock att hela momsen är avdragen avseende leasing av personbil. Representation För representationsutgifter för lunch, middag mm får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Momsavdraget för en representationsmåltid uppgår då till max 22:50 kr/person (90 kr*25%). På representationsfakturorna ska det även framgå vem som deltagit samt syfte med representationen. När det gäller momshanteringen är det inte i alla lägen möjligt att avgöra om hanteringen är korrekt, eftersom det inte alltid framgår hur många som har deltagit. I de fall det har gått att bedöma förekommer det att momsavdraget är för högt. Detta gäller även de granskade personalrepresentationsfakturorna. Vidare brister det i informationen kring vilka som deltagit samt syftet med representationen. Resor och utbildning På fakturor som avser resor och utbildning ska det framgå vem som rest/deltagit i utbildningen samt för resan, vart man rest och syfte med resan, samt för utbildning, vilken utbildning som avses. 11

12 Övervägande delen av de granskade resefakturorna saknar uppgift om syfte och några saknar även uppgift om deltagare eller antalet deltagare framgår men de är ej specificerade. På merparten av de granskade utbildningsfakturorna anges syftet/vilken utbildning som avses men på flertalet saknas uppgift om deltagare eller antalet deltagare framgår men de är ej specificerade. Övrigt I attestreglementet framgår det att kontroll inte får ske av utgifter för egna kostnader. I samband med granskningen har uppmärksammats fall där det förekommit att beslutsattestant har attesterat kostnader för aktiviteter där de själva varit deltagare. Vidare har kontrollerna visat att några av de granskade fakturorna inte uppfyller de formella kraven (saknar till exempel information om F-skatt och/eller momssats). Generellt har kontrollerade fakturor varit korrekt konterade men det förekommer att fakturor som avser exempelvis både resor och utbildning konteras endast som utbildning. I fakturahanteringssystemet finns en funktion där man har möjlighet att lämna kommentarer. Detta kan med fördel användas för att ange deltagare och syfte. 3 Inköp och avtalstrohet Kommunens inköpsenhet är en central enhet, organisatoriskt underställd kommunkansliet. Enhetens huvudsakliga uppgift är att samordna upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta samt Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner Policy och riktlinjer för upphandlingar och inköp Följande policy och riktlinjer finns i kommunen: 1. Policy för upphandlingar och inköp 2. Riktlinjer för upphandlingar och inköp I kommunens övergripande policy framgår att målet med verksamheten är att den ska bidra till en positiv utveckling av enheternas verksamhet med tonvikt på kostandseffektivitet. Vidare framgår att berörd verksamhetschef ansvarar för kontinuerlig uppföljning av att policy och regler för upphandling och inköp följs inom sitt respektive verksamhetsområde. 12

13 Riktlinjerna är gemensamma för samtliga ingående kommuner och ska tillämpas av alla som beställer varor, tjänster eller entreprenader. På kommunens intranät återfinns även en förteckning över samtliga avtal Inköpsmönster För att se vissa inköpsmönster inom kommunen redovisas nedan antalet fakturor per leverantör och antalet fakturor för de leverantörer med flest antal fakturor. Antalet inköp under perioden från respektive leverantör har fördelats enligt nedan: Antal fakturor Antal leverantörer För den period som registeranalysen avser betalades fakturor till leverantörer. Av dessa gjordes utbetalningar till leverantörer via enbart 1 faktura. Detta motsvarar 49 % av det totala antalet leverantörer. För leverantörer förekom det 5 fakturor eller färre (79 %). Några leverantörer har stora fakturamängder: Leverantör Antal fakturor Telia Sonera Sverige AB Menigo Foodservice AB Vattenfall kundservice AB Entrémattan Greenline 868 Corporate Express Sverige AB Köptrohet I granskningen har stickprov gjorts för inköp inom ett antal områden, som presenteras nedan. En analys har genomförts av de kostnader som har bokförts på respektive konto (kostnadsslag), för att se hur stor andel av inköpen som gjorts från leverantörer där ramavtal finns. 13

14 Kontorsmaterial Beträffande kontorsmaterial, kopieringspapper mm finns avtal tecknade med fyra leverantörer. För granskad period finns inköp gjorda från 95 leverantörer inom aktuellt kostnadsslag. I ett flertal fall är det bara en eller några få fakturor per leverantör. Kostanden för kontorsmaterial uppgår till 1,1 Mkr. Av dessa avser 0,6 Mkr inköp från någon av de fyra leverantörerna. Detta motsvarar ca 60% av totala inköp av kontorsmaterial. Antal lev Belopp (tkr) % andel Inköp från leverantörer med ramavtal Inköp från leverantörer utan ramavtal Totalt Livsmedel Beträffande livsmedel finns avtal tecknade med fem leverantörer. För granskad period finns inköp gjorda från 319 leverantörer inom aktuellt kostnadsslag. I ett flertal fall är det bara en eller några få fakturor per leverantör. Av den totala kostnaden på 15,1 Mkr för kostnadsslaget avser 13,0 Mkr inköp från någon av de fem leverantörer som kommunen har ramavtal med. Detta motsvara ca 86%. Antal lev Belopp (tkr) % andel Inköp från leverantörer med ramavtal Inköp från leverantörer utan ramavtal Totalt Städmaterial samt tvätt- och rengöringsmedel Beträffande städmaterial finns avtal tecknat med en leverantör. För granskad period finns inköp gjorda från 50 leverantörer inom aktuellt kostnadsslag. I ett flertal fall är det bara en eller några få fakturor per leverantör, men det finns även leverantörer som har en försäljning uppgående till större belopp. Av den totala kostnaden på 1,1 Mkr för kostnadsslaget avser 0,4 Mkr inköp från den leverantör som kommunen har ramavtal med. Detta motsvara ca 36%. Antal lev Belopp (tkr) % andel Inköp från leverantörer med ramavtal Inköp från leverantörer utan ramavtal Totalt

15 Rutiner Inköpsavdelningen håller på att utveckla metoder för att kunna följa de olika avtalen och kunna bedöma köptroheten. Detta sker genom att man lägger in avtalskoder på respektive leverantör i ekonomisystemet. Koden anger vilken typ av avtal som avses. Utöver detta tas även statistik från leverantörerna. Dessa uppgifter kan sedan ligga till grund för kommande upphandlingar. Det planeras även informationsträffar och genomgångar med verksamheterna, för att öka kunskapen och förståelsen för upphandlingsfrågor och inköp Konsulttjänster Under perioden har kommunen köpt konsulttjänster för 10,2 Mkr som har bokförts på kostnadsslaget för konsulter. Nedanstående tabell visar vilka köp som gjorts av konsulttjänster under 2008 per styrelse/nämnd. Styrelse/nämnd Belopp (tkr) Kommunfullmäktige 42 Kommunstyrelsen Bildningsstyrelsen 995 Omsorgsstyrelsen 559 Fritid- och teknikstyrelsen V/D Miljö- och byggnadsnämnd 408 Totalt Centralförrådet Centralförrådet låg organisatoriskt under servicestyrelsen. Centralförrådet bestod av tre anställda och en inköpare. Inköparen som var knuten till centralförrådet flyttade senare över till kansliet och bildade inköpsfunktion. Under hösten 2003 lade den dåvarande tekniske chefen fram ett omfattande sparförslag. Detta innehöll bland annat en nedläggning av centralförrådet. Servicestyrelsen beslutade att återremittera frågan till tekniska kontoret för en det skulle genomföras en konsekvensanalys. Konsekvensanalysen presenterades i maj

16 I konsekvensanalysen framgår följande statistik avseende centralförrådet: Totalkostnad för varor och hantering ,8 Mkr Antal hanterade beställningar st Antal omsatta artiklar i lager st Vidare presenterades det i konsekvensanalysen en utredning kring köptrohet: Kommunkansli 23% (inköp ca 1,5 Mkr) Service 40% (inköp ca 7,5 Mkr) Omsorg 71% (inköp ca 11 Mkr) Bildning 48% (inköp ca 23 Mkr) Miljö och bygg 25% (inköp ca 0,3 Mkr) De konsekvenser som lyftes fram i analysen vid en nedläggning av centralförrådet: * Volymen av antalet leverantörsfakturor skulle öka * Rabatter för att leverantören kunde leverera till en adress skulle upphöra * Utrymmesbrist på enheterna kunde uppstå genom att de behövde större förrådsutrymmen * Administrationen för inköpen skulle läggs ut på verksamheterna * Den egna bränslehanteringen, med rabatter skulle upphöra. Bränsleanläggning var dock endast godkänd till 2006 och sedan behövdes nyinvesteringar göras. Slutsatsen i konsekvensanalysen var följande: Tekniska kontoret kan idag inte bedöma vilken besparingseffekt kommunkoncernen kan få som följd av en avveckling av centralförrådet, konsekvenserna enligt ovan är svåra att kalkylera och jämföra med Serviceförvaltningens minskade behov av skattemedel. Centralförrådets omsättning Omsättningen i centrallagret uppgick till 5,2 Mkr och kostnaderna för att hantera detta uppgick till 1,5 Mkr. Detta gav ett påslag på 29% på varupriset. Vid tiden för konsekvensanalysen framtagande fanns det motsvarande utredningar, som visade på ett påslag om ca 18% för andra som bedrev motsvarande verksamhet. De största produkterna var bensin och diesel. Om man räknade att dessa bara hade ett påslag om 6% på grund av den ringa hanteringen, uppgick påslaget på övriga artiklar till 35%. För att få ett rimligt påslag borde man ha fördubblat omsättningen i lagret. 16

17 Nedläggning Varsel och omflyttningar genomfördes under 2004 och början av I februari 2005 avvecklades förrådet som funktion, förutom att man höll kvar ett 60-tal artiklar. De artiklar som fanns kvar var kopieringspapper, kaffe, rengöringsmedel, sopsäckar mm. Under våren 2005 sköttes hanteringen av en transportledare, som köpte in artiklar och levererade med lastbil. Idag är hela verksamheten avvecklad. De sista artiklarna gick ur sortimentet under Bedömningen av ansvarig för nedläggningen är att den gick ganska bra, med en successiv avveckling som gav organisationen tid att anpassa sig. Framtid Upphandlingsavdelningen håller i dagsläget på med en genomgång av den framtida hanteringen av centrala beställningar och leveranser, för att se vilka effekter och kostnader man kan erhålla med en central hantering. En central hantering behöver inte medföra ett återinförande av centralförrådet, utan det kan istället fungera som en distributionscentral med låg lagerhållning. Där lager endast hålls för standardprodukter. Den bedömning som kommunen gör är att det finns ett påtagligt samband mellan en central hantering och köptroheten. En central hantering av beställningar medför med största sannolikhet en ökad köptrohet. Denna bedömning bygger på jämförelser med kommuner som har en central hantering. En central hantering kan även medföra lägre priser genom att man endast har en leveransadress och färre leverantörer. 4 Rutiner avseende resor Det finns idag inga skriftliga gemensamma rutiner för hur resor ska hanteras. I dagsläget finns ingen skyldighet att avrapportera efter en genomförd resa. Detta kan dock ske i vilket fall, på till exempel arbetesplatsträffar. Godkännande av resa ska göras av närmaste chefen i de fall det rör sig om en inrikes resa och av förvaltningschefen i samråd med närmaste chef i det fall der rör sig om en resa utanför Sverige. Ett förslag till koncernövergripande tjänsteresepolicy är på väg att tas fram och tanken är att den ska tas upp i koncernledningsgruppen under våren. Förslaget till tjänsteresepolicy tar upp frågor kring vilka som ska besluta om en resa, hur beställning av resor ska ske, faktorer som påverkar valet av resesätt, boende samt olika praktiska frågeställningar. 17

18 Resekostnader Följande resekostnader redovisades under 2008 på kontot för resor: Kontonamn Belopp (tkr) Biljetter resor Logi Totalt Resekostnaderna för 2008 fördelades per verksamheterna enligt följande: Styrelse/nämnd Belopp (tkr) Kommunfullmäktige 27 Kommunstyrelsen 319 Bildningsstyrelsen Omsorgsstyrelsen 243 Fritid- och teknikstyrelsen 257 V/D Miljö- och byggnadsnämnd 164 Totalt

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt. Tierp kommun. Maj 2010. Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Tierp kommun Maj 2010 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Uppdrag...5 2.1. Metod och avgränsning...6 3. Kort information om momskompensation

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar

Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och andra betalningar Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 1.1. Bakgrund

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljande granskning av resefakturor

Uppföljande granskning av resefakturor Uppföljande granskning av resefakturor PM april 2015 April 2015 Ingrid Lindberg, revisionskontoret Diarienummer: REV 19:2-2015 Innehåll SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 BAKGRUND... 4 REVISIONSFRÅGOR... 4 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning...

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer