Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde"

Transkript

1 Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

2 Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp och mål 3 4 Organisation 4 5 Planerade insatser 5 6 Sammanfattning 5 7 Ekonomi 7 8 Uppföljning av verksamhet eller projekt 10 9 Uppföljning budgetriktlinjer Uppföljning av mål 11 Bilaga 1 Styrelsens sammansättning 12 Bilaga 2 Projekt unga vuxna 14

3 Samordningsförbundet Skövde PM 3 (20) Delårsbokslut april - augusti 2007 Samordningsförbundet Skövde 1 Inledning Samordningsförbundet i Skövde bildades den 15 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde kommun, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och Västra Götalandsregionen. Finansiell samordning möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna ovan som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Samordningen kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna och ett bra samarbete mellan de ansvariga myndigheterna kan ge en förbättrad livssituation för många människor. 2 Syfte De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet skall bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt. 3 Målgrupper och mål De personer som är i behov av samordnad rehabilitering återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Den behovsgrupp som initialt står i fokus är unga vuxna år med psykisk ohälsa. Gruppen har dramatiskt ökat som sjukskrivningsorsak och unga vuxna är representerad hos alla samverkande partners. Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras

4 Samordningsförbundet Skövde PM 4 (20) Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan öka mellan samverkansparterna självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80% För vart och ett av de projekt/utvecklingsinsatser som förbundet beviljar kommer ovan nämnda mål att integreras samt att specifik uppföljning/utvärdering kopplat till verksamhetsmålen beaktas. Finansiella mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. 4 Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare (Bil. 1). Ledamöterna kommer från de fyra parterna och har var sin ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeskapet och Länsarbetsnämnden vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners beredningsgrupp och handläggargrupper. Samarbetspartners Beredningsgruppen är chefspersoner utsedda av förbundsmedlemmarna. Förutom att de medverkar på olika sätt att ta fram underlag som sedan ligger till grund för eventuella beslut av samordningsförbundets styrelse, så är de personer som inom sin egen organisation medverkar till att det samordningsförbundet beslutar om också blir genomfört i samarbete med ansvarig tjänsteman och/eller annan personal.

5 Samordningsförbundet Skövde PM 5 (20) Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Handläggargrupp/erna består av professioner från förbundsmedlemmarna. Ansvarig tjänsteman är sedan den 1 mars 2007 anställd som ansvarig tjänsteman för samordningsförbundet på 60 % av en heltid. 5 Planerade insatser Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen fattat följande inriktningsbeslut för verksamhetsåret 2007: Dialogen mellan myndigheterna utvecklas och onödiga parallella organiseringar undviks. Informationsinsatser kommer under året att genomföras så att samtliga ingående samverkansparter är väl förtrogna med samverkansförbundets möjligheter. Den psykiska ohälsan ökar totalt sett i hela Sverige och så även i Skövde. Initialt inriktar sig samordningsförbundet på gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa eftersom det är viktigt att sätta in resurser tidigt. Gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa finns representerad hos alla myndigheter och utgör procentuellt en stor grupp av utanförskapet. Ett specifikt riktat projekt mot målgruppen är intentionen för första verksamhetsåret Här handlar det om att utveckla kunskaper och arbetsformer liksom direkta insatser till individer i form av ett utvecklingsprojekt som sträcker sig i tid upp till tre år. (Bilaga 2). Utöver denna insats finns behov av fortsatt kartläggning av grupper som kan vara aktuella för samverkan mellan myndigheterna. Samordningsförbundet har vid sammanträde den 31 augusti 2007 beslutat att stötta ett projekt med medel rörande tidig och samordnad rehabilitering med vårdcentralerna som arena. Målet här är att stärka teamarbetet internt på Vårdcentralerna samt att lokalt förstärka teamet med en tjänsteman från Försäkringskassan. Samordningsförbundet ämnar delfinansiera en del av detta projekt, men flera aktörers ekonomiska möjligheter att samfinansiera projektet skall sökas. 6 Sammanfattning Under perioden har styrelsen haft 5 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft 3 presidiemöte. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har överlagt 4 gånger under innevarande period. Samordningsförbundets ekonomiadministration köps av Regionens Administrativa Centrum. En genomarbetad verksamhetsplan med tillhörande budget har utarbetats i samråd mellan beredningsgrupp och styrelsen. Formellt antogs verksamhetsplanen vid styrelsesammanträdet den 14 maj Samtliga

6 Samordningsförbundet Skövde PM 6 (20) handlingar avseende styrelsens arbete ligger utlagd på den gemensamma hemsidan för samordningsförbunden. Styrelsen har under perioden som denna delårsrapport avser, dels tagit fram ett grundkoncept gällande projektet riktat mot unga vuxna med psykisk ohälsa samt vid ett styrelsemöte den 14 maj 2007, fattat ett inriktningsbeslut att medfinansiera projektet med ett tak på 2 miljoner kronor per år. Avtal med Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet kommer undertecknas i september 2007 och ett slutgiltigt projektförslag med budget kommer antas av styrelsen den 13 december Insatsen startar i liten skala den 1 september och påverkar därmed det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret Det ekonomiska utfallet kommer främst att synas nästkommande budgetår. I syfte att utveckla förståelsen för samordningsförbundet som organisation samt ledning och styrning har en gemensam konferens genomförts för alla nystartade samordningsförbund i Östra Skaraborg. Konferensen genomfördes under augusti månad och som föredragshållare och mentorer fungerade Marie Fridolf, samverkanskonsult och utvärderare av FRISAM och SOCSAM samt Johan Jonsson, ansvarig för samordningsförbunden i Västra Götalandsregionen. Temat för dagen var med samverkan är allt möjligt och deltagarna fick det budskapet med sig hem att med dessa ögon se vad som kan genomföras utifrån att samordningsförund nu finns i hela Östra Skaraborg. Till konferensen var styrelseledamöter, tjänstemän i beredningsgrupperna samt politiker inbjudna och konferensen hade hörsammats av ett 40-tal deltagare. Styrelsen har dessutom under våren 2007 deltagit i en gemensam utbildning för nya styrelseledamöter som samordningsförbunden i Vänersborg, Norra Bohuslän och Norra Dalsland anordnade den 13 april Syftet med deltagandet var att lyssna och lära av förbund som under längre tid arbetat med de möjligheter samordningsförbunden skapar för en samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet är en förhållandevis ny organisation men organisationen börjar sakta sätta sig och finna sina former. Ett avtal har tecknats gällande den lokala samverkan på kommunnivå och där beredningsgruppen för samordningsförbundet utgör en styrgrupp för den lokala samverkan. I den antagna verksamhetsplanen för verksamhetsåret finns medel anslagna för gemensamma utbildningsinsatser inom förbundet och för dess medlemmar liksom informationsinsatser. Det är en viktig del för att kunna utveckla samordningsförbundets insats och roll inför den generella utvecklingen av välfärdsorganisationen lokalt. Likaså har samordningsförbundet i sin verksamhetsplan beslutat om att lokalt utvärdera styrelsens och beredningsgruppens arbetssätt samt vilken effekt åtgärderna kan uppfattas av de ingående medlemmarna i samordningsförbundet. Denna utvärdering kommer att ske efter det att de

7 Samordningsförbundet Skövde PM 7 (20) ovan beskrivna projekten varit igång en tid och genomförs troligen våren Ekonomi 7.1 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa 500 Länsarbetsnämnd 500 Kommun 500 Hälso- och sjukvårdsnämnd 500 Totalt Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall januari augusti Aktuell budget januari augusti Avvikelse januariaugusti Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Periodens resultat per den 31 augusti är tkr. Det innebär en avvikelse mot budget på 587 tkr. Utfallet beror till största delen av att samordningsförbundet inte startade förrän den 15 januari och att det tar en viss tid att bygga organisation och insatser. Upplupna kostnader är bokförda för innevarande period. Styrelsen har i slutet av perioden nu fattat beslut om riktade insatser mot bestämda målgrupper och utfall av dessa kostnader kommer att synas vid årsredovisningen. Ett överskott för innevarande år är beräknat att föras över till nästkommande år.

8 Samordningsförbundet Skövde PM 8 (20) RESULTATRÄKNING jan-aug 2007 Samordningsförbundet Skövde Budget Utfall Utfall jan-augusti jan-augusti jan-augusti Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , ,00 0,00 Reseersättning , ,00 0,00 Sociala avgifter , ,00 0,00 Övriga Personalkostnader , ,59 0,00 Verksamhetsanknutna kostnader ,00 0,00 0,00 Lokalkostnader , ,00 0,00 Not 1 0,00 Övriga kostnader , ,91 Summa Verksamhetens kostnader , ,50 0,00 RES1 Verksamhetens nettokostnad , ,50 0,00 Erhållna bidrag från huvudmännen , ,00 0,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0, ,00 0,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , ,00 0,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec. beslut , ,50 0,00 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , ,50 0,00 NOTER Not 1 Övriga kostnader 6211 Hyra av IT-utrustning: kr 6451 Kontorsmaterial: 974,34 kr 7211 Tele, fast: kr 7551 Konsultarvode: kr 7619: Övriga kostnader: 161,57 kr

9 Samordningsförbundet Skövde PM 9 (20) BALANSRÄKNING jan-augusti 2007 Samordningsförbundet Skövde TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 0, , ,50 Not 1 Likvida medel 0, , ,00 Not 2 Summa omsättningstillgångar 0, , ,50 SUMMA TILLGÅNGAR 0, , ,50 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 0,00 0,00 0,00 Periodens resultat 0, , ,50 Summa Eget kapital 0, , ,50 Skulder Kortfristiga skulder 0, , ,00 Not 3 Summa skulder 0, , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 0, , ,50 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: 356 kr 1669 Andra kortfristiga fordringar: 9 697,50 kr 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: kr Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: kr Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: kr 2711 Innehållen personalskatt: kr 2931 Upplupna sociala avgifter: 268 kr 2991 Upplupna kostnader: kr 2992 Förutbetalda intäkter: kr

10 Samordningsförbundet Skövde PM 10 (20) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Skövde Löpande verksamhet Periodens resultat ,50 Kassaflöde från löpande verksamhet ,50 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,50 Kortfristiga skulder ,00 Förändring av rörelsekapital ,50 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,00 8 Uppföljning av verksamhet eller projekt Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Utfall januari augusti Aktuell budget januari - augusti Avvikelse januari augusti Prognos helår (aktuell) Aktuell Budget helår Politisk organisation Information/Utveckling Övriga verksamhetsknutna projekt Gemensamt Totalt Vi har en avvikelse mot budget på 587 tkr men orsaken är som tidigare nämnts att samordningsförbundet startade den 15 januari och att uppdrag styrelsen nu lagt ut kommer generera kostnader från 1 september, 2007.

11 Samordningsförbundet Skövde PM 11 (20) 9 Uppföljning budgetriktlinjer Ej aktuell. 10 Uppföljning av mål I verksamhetsplanen finns beskrivit hur utvärderings och uppföljningsinsatser skall ske ur olika perspektiv både på lokal och på regional nivå. Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet), men i direkta individinriktade projekt kommer DIS (deltagare i samverkan) att användas. En lokal utbildning genomförs under hösten 2007 för de samordnare och projektledare som ansvarar för projekten. Styrelsen har beslutat att tillsammans med övriga samordningsförbund i Västra Götaland medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Styrelsen har dessutom beslutat om att när verksamhet är igång, följa upp och utvärdera styrelsens och beredningsgruppernas arbete samt att utvärdera vilka effekter åtgärderna har och hur de uppfattas av de ingående myndigheterna i samordningsförbundet. För denna tjänst kommer det att bli aktuellt att anlita en utomstående konsult. För samordningsförbundet i Skövde Anna-Britta Andersson Ordförande Skövde kommun Thomas Gustafsson Vice ordförande Länsarbetsnämnden Delårsrapporten beslutad och godkänd av styrelsen vid sammanträde den 26 september 2007.

12 Samordningsförbundet Skövde PM 12 (20) Bilaga 1 Ledamöter i samordningsförbundet Skövde Skövde kommun Ordinarie ledamot Anna-Britta Andersson (m) Bäckagården Säter Skövde E-post: Telefon: (bostad) (mobil) Ersättare Revisorer Anita Lindgren (s) Björkelid Tidan E-post: Telefon: (bostad) (mobil) Birgitta Willersjö (s) Frösve Lyckorna Skövde E-post: Telefon: (mobil) Västra Götalandsregionen Benny Almgren (s) Källedal Timmersdala E-post: Telefon: Ordinarie ledamot Ersättare Sewon Ekberg (fp) Richerts Gata 4 B Skövde E-post: Telefon: (bostad) (mobil) Claes Göran Borg (v) Annagatan Lidköping

13 Samordningsförbundet Skövde PM 13 (20) E-post: Telefon: (arbete) (mobil) Länsarbetsnämnden Ordinarie ledamot Ersättare Försäkringskassan Ordinarie ledamot Thomas Gustafsson Länsarbetsnämnden Box Göteborg E-post: Telefon: (arbete) Agneta Kinnander Länsarbetsnämnden Box Göteborg E-post: Telefon: (arbete) Torgny Andersson Försäkringskassan Odengatan Falköping E-post: Telefon: (arbete) (mobil) Ersättare Björn Ohlson Försäkringskassan Box Skövde E-post: Telefon: (arbete) (mobil)

14 Samordningsförbundet Skövde PM 14 (20) Bilaga 2 Utvecklingsprojekt - unga vuxna år med psykisk ohälsa Målgruppen är aktuell inom samtliga av Samordningsförbundets medlemmar Bakgrund Samordningsförbundets styrelse har den 16 mars 2007 gett undertecknad i uppgift att undersöka möjligheten att starta ett gemensamt projekt för parterna riktat mot målgruppen ovan. Orsaken till att prioritera denna målgrupp är att gruppen är numerärt stor hos alla ingående parter i Samordningsförbundet. Det andra skälet är att utanförskapet måste brytas betydligt mycket tidigare än vad som sker idag och ett samlat grepp riktat mot tänkt målgrupp kan vara en väg. Insatsen ligger helt inom linjen för Samordningsförbundets uppdrag behovet av insatser från flera rehabiliteringsaktörer finns, målgruppen är unik och avgränsad och de individer som kan komma i åtnjutande av insatsen är antingen arbetslösa, sjukskrivna eller uppbär försörjningsstöd. En orsak till att de idag inte kommer ut på arbetsmarknaden kan vara bristande social kompetens, sjukskrivning för psykiska åkommor och diffus sjukdomsbild. Den följande projektbeskrivningen skall inte ses som en detaljerad verksamhetsbeskrivning. En ny verksamhet som byggs upp i samverkan mellan flera myndigheter bör vara flexibel och kunna anpassas efter behoven hos de personer som utgör målgruppen. Syfte Syftet med verksamheten är att genom aktiv samverkan skapa möjligheter för att den enskilde individen skall: - uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete - uppnå en förbättrad livskvalité - uppnå stärkt social kompetens - undvika rundgång mellan olika myndigheter - erhålla en heltäckande bedömning av problem och möjligheter Till det här skall kunskaper om unga vuxnas möjligheter, problematik och situation samlas och spridas till de samverkande myndigheterna Målgrupp Unga vuxna år i behov av stöd från mer än en myndighet. I första hand skall en prioritering ske i målgruppen med bedömd psykisk ohälsa enligt följande kriterier: - åldersintervallet år

15 Samordningsförbundet Skövde PM 15 (20) - bedöms ha psykiska problem/ohälsa som hindrar möjligheten till arbete/studier. Bedömningen kan vara gjord av arbetsförmedling/socialkontor/försäkringskassa eller att det finns ett läkarintyg - bedöms ha psykiska problem/ohälsa som inte behöver vara dokumenterad psykisk sjukdom men som kan förväntas behöva behandling/insats från läkare/terapeut - uppbär försörjningsstöd/sjukpenning eller a-kassa. Undantag kan göras från denna regel, t.ex. där någon saknar arbete/skolgång och försörjs av föräldrar. - är i behov av stöd från mer än en myndighet Unga vuxna som bedöms ha en psykisk sjukdom som kräver insats från psykiatri skall hänvisas dit. Mål - C:a 80 unga vuxna tas emot i projektet - C:a 50 av dessa beräknas kunna ingå i projektet och få det stöd och hjälp de behöver för att kunna gå vidare mot arbetsmarknaden - C:a 30 unga vuxna utreds av teamet och hänvisas till annan instans som bättre kan tillgodose den enskildes behov Projekttid: För att nå de resultat som eftersträvas krävs att projekttiden sträcker sig över tid men att den är tydlig och avgränsad. För att komma vidare krävs ofta insatser över tid. För att med successiv intagning i projektet få möjligheter till insatser över tid (maximalt ett år) krävs en projekttid som löper över tre år. Om projektet uppvisar positiva resultat och fortsatt arbete enligt modellen eftersträvas, ska en ansökan till EU Växtkraft mål 3 inlämnas i god tid före projekttidens slut. Ansvarig för denna ansökan blir projektledaren för projektet. Vägen in kan se ut som följer: - via de myndigheter som svarar för försörjningen och som enligt ovan gör den bedömningen att det föreligger psykiska problem som hindrar den enskilde att gå till arbete eller utbildning - via primärvården (vårdcentraler, psykosociala team) eller ungdomsmottagningen. - eget initiativ

16 Samordningsförbundet Skövde PM 16 (20) Frivillighet och den enskildes egen motivation är en förutsättning för deltagande. Den enskilde personen ska lämna ett samtycke till att de olika myndigheterna samverkar och samarbetar för att kunna se helheten och föreslå rätt aktivitet till en och samma person. För att undvika kö bör det vara tydligt vilka möjligheter som projektet kan erbjuda och vilka som kan erbjudas stöd. När en förfrågan inkommer bör besked lämnas inom en vecka, antingen i from av en tid för ett första bedömningssamtal eller att man inte kan te emot fler personer för att kapaciteten är fullt utnyttjad. Ingen skall sättas upp på väntelista. Kontakten med remitterande myndighet/försörjande myndighet sker löpande. Den enskilde har kvar den försörjning som han/hon hade vid start i projektet. Inledande kartläggning Personalen tar emot ansökningar som görs av en myndighet och/eller av den enskilde. De personer projektet riktar sig mot kan ha svårt att själva ta kontakt, vilket gör att personalen i projektet även har att svara för att själva ringa en individ man har fått vetskap om skulle ha behov av de insatser projektet erbjuder. Via ett möte eller en telefonintervju genomför personalen ett eller flera kartläggningssamtal för att se var personen befinner sig i livet. Innan inskrivning i projektet dras ärendet för hela arbetslaget som gör den slutgiltiga bedömningen om en person får tillträde till projektet eller ej. Vid ett ja utses en ansvarig handläggare som coach och som därefter följer processen helt igenom för den inskrivne individen. Om teamet finner att den enskilde individen har en situation som gör att projektet inte är rätt insats, ska personen i fråga slussas tillbaka till sin handläggare och till rätt hjälpinsats. Fortsatt kartläggning En kortare tids fortsatta kartläggning ska utmynna i en individuell handlingsplan som följer individen genom den kommande processen och revideras allt efter behov. Handlingsplanen anpassas efter den enskilde personens behov. De insatser som läggs in kan vara samtal, praktik, information, friskvård. En bärande idé är att konkret aktivitet i lagom omfattning utgör grunden som kompletteras med abstrakta/kognitiva aktiviteter. Om vi förutsätter att de unga vuxna som kommer in i systemet på olika vägar har svårt att idag ta sig ut mot arbetsmarknaden och behöver konkret hjälp för att bryta negativa mönster så är nästa steg i processen att gå till ett smörgåsbord av insatser som erbjuds inom ramen för projektet.

17 Samordningsförbundet Skövde PM 17 (20) Verksamhetens innehåll: Arbetsträning och praktik Aktivitet är en av grundpelarna i projektet och utgångspunkten inför resten av de aktiviteter som kopplas runt individen. Aktiviteten och görandet har stor betydelse för självförtroende och för tilltron till den egna förmågan. Genom teamarbete och professionellt stöd kan aktiviteten skapa grunden för att misslyckande minimeras och att chansen till att lyckas optimeras. Arbetsmarknadsenheten har den expertis som krävs för att finna bra platser. En individuell planering och placering för var och en av deltagarna i projektet är det som gäller. Där det sedan är möjligt kommer arbetspraktiken att kunna förläggas till reella arbetsplatser på arbetsmarknaden. Utifrån aktiviteten erbjuds därefter deltagaren övriga resurser för att den enskilde individen skall kunna gå ut mot en arbetsmarknad. Teamarbete För att samverkan skall fungera skall projektets personal ha anknytning till Försäkringskassa och Socialtjänst. Arbetsförmedlingen medverkar i en styrgrupp och följer arbetet på nära håll, men har ingen personal i projektet från början. Arbetsförmedlingens insats kommer istället när individen skall ut på arbetsmarknaden och därmed bedöms kunna gå vidare. Mottagande arbetsförmedlare bör i detta fall ha SIUS-kompetens och arbeta mycket nära individen och coacha mot jobb eller utbildning. Rundgång undviks genom att kompetens finns tillgänglig från olika områden. Teamet arbetar utifrån ett lösningsfokuserat synsätt och motiverade samtal och coachingstrategier ingår i metodiken. Arbetsterapeuten kan utifrån personen i aktivitet göra kvalificerade bedömningar av förmågor och svårigheter. Psykologen har möjlighet att både göra bedömningar och att ha samtal med deltagarna. De sistnämnda yrkeskategorierna samt läkartillgången i projektet har kontaktytor gentemot vårdsektorn vilket är betydelsefullt. Utöver det direkta arbetet med individerna kommer tid att behöva avsättas för teamträffar, kunskapsöverföring och för att kunna fungera som särskild kontaktperson för ett antal individer. Diagnostisering Tillgång till professionell psykiatrisk kompetens behövs för att vid behov göra bedömningar av de psykiska problemen. En distriktsläkare knuten till projektet kan i samråd med en psykiatriker göra de bedömningar som krävs. Hälsodisk I grupp och individuellt arbetar man psykoedukativt med ex. vis ångestskola, sömnskola, stresshantering men också med individuell behandling utifrån specifik problematik som deltagaren kan behöva hjälp att hantera.

18 Samordningsförbundet Skövde PM 18 (20) Kontaktperson Den enskilde individen bör ha möjlighet att bland dem som arbetar i utvecklingsprojektet välja en egen personlig kontaktperson. Det kan vara en person som arbetar på det stället individen har sin dagliga aktivitet och det kan vara någon av de handläggare som arbetar i projektet. Tanken är kontaktpersonen skall fungera som ett stöd och som en länk till övriga i teamet. Kontaktpersonen skall inte ta över de kontakter som naturligt sker mellan individen och handläggarna från respektive myndighet i teamet. Utbildningsinslag Utifrån kunskaper om det fysiska måendets påverkan på den psykiska hälsan som fysisk aktivitet har, skall friskvård och allmänt hälsofrämjande erbjudas. Till fysisk aktivitet kommer även kostens betydelse för hälsan. Hälsovägledarna inom Primärvården samt öppenvårdsrehabiliteringen är här en trolig samarbetspart. Kunskapsutveckling Verksamheten skall dokumenteras, följas upp och utvärderas. Erfarenheterna som görs skall kunna fungera som ett kunskapscentrum som kan ge konsultativ hjälp och stöd till den ordinarie verksamheten i de samverkande myndigheterna. Kunskaper om ungdomar med psykisk ohälsa skall samlas in för att utveckla verksamheten. Utvärdering/uppföljning Samordningsförbundets basdatafil och sammanställningsfiler i Excel används för att få en likartad uppföljning jämfört med övriga projekt inom Samordningsförbundens regi. Det som mäts är de data som individen har med sig in i projektet som ex. försörjning och därefter vad som har hänt när individen skrivs ut ifrån projektet. Uppföljningssystemet skall därefter kunna kopplas till det gemensamma systemet SUS. Personalens erfarenheter, processutvärdering, individernas erfarenheter, individens egenskattning skall finnas med i den slutrapport som ges efter projektets slut. Från start av projektet skall en strategi för uppföljningen och utvärderingen göras. Implementering Projektet som initieras är treårigt men i projektet är en ansökan till EU Växtkraft mål 3 inbyggt. Den ansökan har som syfte att förfina metoderna. Genom Samordningsförbundet och ingående parters satsningar i projektet bör man genom den utvärdering som görs kontinuerligt ganska snart se om projektet ger de resultat man förväntar sig. Blir det de resultat vi förväntar oss skall finansiering successivt tas över av de samverkande myndigheterna. Organisation Lämplig projektägare kan med fördel vara Arbetsmarknadsenheten Skövde kommun. Placeringen av de ingående tjänstemännen ligger kvar i respektive myndighet för att behålla kontinuiteten i sin tjänsteutövning, men gruppen

19 Samordningsförbundet Skövde PM 19 (20) ansvarar gemensamt för flödet igenom projektet och driver processen. Den projektledare som driver projektet kan med fördel komma utifrån våra myndighetsorganisationer för att inte vara bunden av myndighetens strukturer. Sammanfattning Samordningsförbundet i Skövde är beredd att gå in med medel för att driva det projekts som skissats ovan. Beredningsgruppen för Samordningsförbundet tillstyrker projektet men med tillägg att projektbeskrivningen ovan utgör grunden och visionen för ett kommande gemensamt projekt riktat mot målgruppen ovan. Det kommande arbetet bör inriktas mot att en projektledare med arbetsterapeutkompetens och vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi anställs och till denna person utses en arbetsgrupp med representanter från Samverkansförbundets medlemmar som i skarpt läge startar projektet. Grunden med aktivitet för den enskilde individen är den röda tråden, projektet växer in som en åtgärd för de samverkande parterna, man startar sakta och i liten skala. Samordningsförbundet kan inte förutsätta att de samverkande myndigheter med automatik har medel som kan frigöras för att förstärka ett projekt som detta. Den fortsatta beredningen av projektet kommer visa vilka möjligheter som finns och eftersom samtliga ingående myndigheter står bakom projektet torde förutsättningar finnas för att hitta praktiska lösningar. Del av de ekonomiska medel Samordningsförbundet har till sitt förfogande torde kunna utgöra grunden och ställas till förfogande för det beskrivna projektet och dessutom utgöra en bas för fortsatt samverkan mellan myndigheterna. Med insatsen tar Samordningsförbundet en aktiv ställning till att ge förutsättningar för en kraftsamling riktat mot den beskrivna målgruppen ovan. Förslag till beslut: Samordningsförbundet ställer sig bakom projektförslaget och dess intentioner Ett tak sätts för Samordningsförbundets insats till 2 miljoner kronor per helår Projektägare föreslås bli Skövde kommuns Arbetsmarknadsenhet En projektledare till projektet anställs med omedelbar verkan med uppgift att bygga en verksamhet i enlighet med intentionerna i detta dokument. En arbetsgrupp ifrån den operativa verksamheten inom samverkansförbundets medlemmar kan komma att behövas för att ta fram ett slutgiltigt förslag.

20 Samordningsförbundet Skövde PM 20 (20) Det slutgiltiga projektförslaget till verksamhet färdigställs och presenteras för beredningsgruppen och slutligen samordningsförbundets styrelse. För Samordningsförbundet i Skövde Skövde dag som ovan Enligt uppdrag Ansvarig tjänsteman Samordningsförbundet Skövde

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat. PROTOKOLL Nr 3/2007 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid 2007-08-29 Plats Närvarande Badhusgatan 29, Skövde Claes Jägevall Tibro kommun ordförande Kjell Sjölund Karlsborgs kommun Linnea

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering

PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Skövde 2008-12-19 2008-00012 Mottagare Skövde kommun Arbetsmarknadsenheten PROJEKTETS NAMN: Naturkraft rehabilitering Insatser av generell art

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013]

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17. Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2012-12-17. Senaste ändring 2012-12-17 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2013] 1(15) Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 1. Verksamhet 1.1 Ändamål

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se ÅRSREDOVISNING Januari December 2007 Innehållsförteckning Organisation 2 Förbundets

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/013-005 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31 ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet 2007-01-01 2007-12-31 Organisationsnummer: 222000-2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007-01-01 2007-12-31 Samordningsförbundet avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 1/2009 1 (1) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid 2009-01-23 Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Anna-Britta Andersson Skövde

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Integrerad

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2008/009-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2012

Delårsbokslut januari - augusti 2012 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Delårsredovisning januari augusti 2010

Delårsredovisning januari augusti 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Delårsredovisning januari augusti 2010 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas. Christer Janson hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

1 Sammanträdet öppnas. Christer Janson hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat. PROTOKOLL Nr 4/2007 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid 2007-10-05 Plats Närvarande Badhusgatan 29, Skövde Christer Janson Länsarbetsnämnden ordförande Kjell Sjölund Karlsborgs kommun

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015 Finansiell samordning Trollhättan 20 februari 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och

Läs mer

SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Samordningsförbundet för PROTOKOLL rehabilitering i Södertälje Sammanträdesdatum 2005-12-13 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med samordningsförbundsstyrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG HISINGENS BUDGET FÖR TIDEN 1 JUNI TILL 31 DECEMBER ÅR 2005

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG HISINGENS BUDGET FÖR TIDEN 1 JUNI TILL 31 DECEMBER ÅR 2005 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/08 Hisingen 2005-03-09 Sekretariatet, OA SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG HISINGENS BUDGET FÖR TIDEN 1 JUNI TILL 31 DECEMBER ÅR 2005 1. Inriktning Samordningsförbundet

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2009 1 (5) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-02-26. Tid 2009-02-26. Petter Heléns gata 2, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2009 1 (5) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-02-26. Tid 2009-02-26. Petter Heléns gata 2, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2009 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen ordförande Karin Viklund Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013

Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län. Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Samordningsförbundets verksamhet i Kalmar län Redogörelse vid konferens 3 oktober 2013 Organisationsskiss Försäkring (Fk) Arbete (Af) Hälsa (Lt) Social status (Kommun) Samordningsförbund Avslutade projekt

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN

ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/13 Hisingen 2005-06-13 Sekretariatet, OA, CA Ärende nr 7 ÖVERSYN AV ARBETSSÄTT OCH MÅLGRUPP SAMT STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR PÅ LUNDBYKAJEN Bakgrund

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Samordningsförbundet HjoTiBorg 2009-10-01. Tid 2009-10-01. Petter Heléns gata 2, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2009 1 (8) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

~1~7.2C\oH. Samordningsförbundet Soffejteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå. PROTOKOLL Samrnanträdesdatum 2014-11- 28

~1~7.2C\oH. Samordningsförbundet Soffejteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå. PROTOKOLL Samrnanträdesdatum 2014-11- 28 Samordningsförbundet Soffejteå FInansiell samverkan inom rehablltenngsområdet mellan FörsUflngskassan LandstJnget- ArbetstörtTledl1ngen -Sollefteå kommun Samrnanträdesdatum 2014-11- 28 1 (6) Förbundsstyrelsen

Läs mer

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3.

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3. Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn Sociala entreprenörshuset Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2011-01-2011-01 Redovisnings-ID -004 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011

Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Samordningsförbunden i Västra Götaland 2011-07-08 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland första halvåret 2011 Uppföljningssystemet DIS Deltagare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning.

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer