Svenska Rovdjursföreningens synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Rovdjursföreningens synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag"

Transkript

1 1 Miljödepartementet Stockholm Stockholm s synpunkter på En modell för ett utökat regionalt ansvar för rovdjuren m.m., Redovisning av regeringsuppdrag 1) Övergripande synpunkter utökad delegering av jaktbeslut Enligt regeringsuppdraget till Naturvårdsverket (NV) om regional förvaltning ska en analys ske om genomförandet av en ändrad förvaltning bör ske fullt ut, i etapper artvis eller som försöksprojekt inom något eller några län. Vi kan inte se att några sådana avvägningar gjorts och det förefaller som om förslaget innefattar alla arter fullt ut, utan någon distinktion annat än när det gäller s.k. förvaltningsjakt. Av skäl vi redovisar översiktligt nedan, men utvecklat mer i vårt remissvar till rovdjursutredningen (SOU 2007:189) menar vi att utökat regionalt beslutsfattande om jakt inledningsvis endast bör omfatta björnen. Detta är den minst kontroversiella arten. Redan när man kommer in på lodjuret blir känslorna mer infekterade. Beroende på hur den regionala förvaltningen av björn utfaller kan eventuellt sådan övervägas för lodjur i ett nästa steg. (SRF) inser att det kan finnas fördelar med att föra beslut i rovdjursfrågor närmare dem som är bosatta i rovdjursområden. Samtidigt finns det dock betydande risker/nackdelar eftersom det handlar om kontroversiella arter, och vi menar att riskerna kraftigt överstiger fördelarna. De risker/nackdelar vi ser framför oss är t.ex. följande: Lokala/regionala påtryckningsgrupper riskerar att få ett orimligt stort inflytande. Dessa grupper finns nästan uteslutande på jägarsidan, som har mycket stora finansiella resurser från Viltvårdsfonden till sitt förfogande. De resurser naturvårdssidan tilldelas av staten är marginella i sammanhanget. Trots att alla opinionsundersökningar pekar på ett massivt stöd från allmänheten

2 2 för alla de fyra stora rovdjuren och den hittillsvarande förvaltningen, kommer dessa åsikter att komma i skymundan. I så kontroversiella frågor som rovdjursförvaltning blir riskerna väsentligt större för otillbörlig påverkan på beslutsfattare om beslut tas på regional nivå (se Brå 2007). På nationell nivå finns större möjligheter att hålla tillräcklig hög kompetens och framför allt integritet. Internationell forskning visar att små men resursstarka och aggressiva särintressen som motsätter sig rovdjur kan utöva ett oproportionerligt stort inflytande över rovdjursförvaltningen. En delegering av rovdjursförvaltningen kräver en mycket omfattande uppbyggnad av en förstärkt regional administration, vilket innefattar såväl ökade personalresurser som omfattande utbildning. Det torde ta tid och kosta pengar och innan något sådant är på plats är riskerna ännu större för felaktiga beslut med negativa konsekvenser för rovdjuren och förvaltningen. Riskerna för divergerande beslut i likartade situationer på olika länsstyrelser är uppenbar, liksom risken för bristande överblick och koordination av olika beslut när många beslutsfattare är inblandade. Det finns få exempel från andra länder om lokal förvaltning av stora rovdjur, samtidigt som det i en rapport från Fjällmistra uppges att Det är fortfarande till stora delar okänt vad som egentligen krävs för att lokal förvaltning ska fungera. I USA har förvaltningen av vargstammen (utom i Alaska) legat på federal nivå ända till 2007 då delstaterna Minnesota, Wisconsin och Michigan fick rätt att under en prövotid på fem år ansvara för förvaltningen. Området hyser fler än vargar, varav enbart i Minnesota, som är ungefär hälften så stort som Sverige. Redan i september 2008 återinfördes dock vargen i Endangered Species Act, dvs under federal förvaltning. 2) Delegering av skyddsjakt och förvaltningsjakt NV uppger på sid 17 att Begreppet förvaltningsjakt införs som samlande beteckning på den årliga jakten efter lodjur och björn, vilket skulle kunna bedrivas med stöd av det föreslagna lagrummet. Enligt vår mening är förvaltningsjakt, såsom föreslaget av NV, överhuvudtaget inte i överensstämmelse med intentionerna EU:s art- och habitatdirektiv och måste därför uteslutas. Vi motiverar detta ställningstagande under våra synpunkter på NVs redovisning av uppdraget om förvaltningsjakt på varg och järv. Det undandrar sig vår bedömning om benämningen förvaltningsjakt är lämplig på vad som i lagtext anges som licensjakt, men vi vill fästa uppmärksamheten på eventuella problem med detta. Enligt vår mening är dock förvaltningsjakt eller licensjakt, såsom föreslaget av NV, överhuvudtaget inte i överensstämmelse med EU:s art- och habitatdirektiv. Mer om detta under våra synpunkter på NVs rapport om förvaltningsjakt på varg och järv. Trots denna grundhållning, samt att vi anser att delegering endast bör ske för björn på försök kommenterar vi fortsättningsvis liggande förslag som inte tar hänsyn till dessa invändningar.

3 3 Delegering av jakt generellt Vårt förslag delegering av jaktbeslut: Delegation till länsstyrelse enligt 24 a ska enbart kunna ske beträffande arten björn. Övriga arter bör lyftas ur den förordningstext som innebär delegering, även när det gäller skyddsjaktsbeslut. Regional förvaltning av stora rovdjur är ett område som är nästan helt oprövat internationellt. Därför manar vi till att beakta försiktighetsprincipen och föreslår att man inleder med björn - den art som har bäst bevarandestatus - och att det utformas som en försöksverksamhet som ska utvärderas efter 3 år. Inte heller lodjur lämpar sig för ytterligare delegering innan försöksverksamhet med björn utförts och utvärderats. Om tid funnes - se SRFs remissvar på rovdjursutredningen om regional förvaltning av björn (sid 35). Vårt förslag principer för delegering: * I förslaget till 24 a menar vi (under de tre punkterna till stycke ett) att det är viktigt med ytterligare en förutsättning enligt följande: 4. antal föryngringar i landet överstiger av regeringen satt miniminivå (dvs summan av förvaltningsområdenas miniminivåer). Delegering av alla typer av jaktbeslut (utom de som redan är delegerade till länsstyrelserna) måste förutsätta att arten i fråga har uppnått den nationella miniminivån Nationella miniminivåer är nivåer som anger vilken förvaltningsstrategi som ska användas och lämpar sig väl som en måttstock för detta. Principiellt menar vi även att jaktbeslut inte bör delegeras innan en art uppnått gynnsam bevarandestatus. Detta resonemang kompliceras av att det i dagsläget är oklart hur miniminivåerna kommer att förhålla sig till begreppet gynnsam bevarandestatus, vilket är en av många anledningar till att gynnsam bevarandestatus måste klarläggas för samtliga arter. Dock vore det önskvärt om någon grundprincip som baserar sig på arternas nationella status låg till grund för när det är lämpligt att delegera olika beslut, vilket är en av många anledningar till att gynnsam bevarandestatus måste klarläggas för samtliga arter. * Delegering av skyddsjakt bör definitivt inte ske för arter som ej uppnått miniminivåer eller fått fastställda sådana. Oklarheter i NVs underlag För oss är det inte helt klart hur Naturvårdsverket har tänkt sig med hänvisning till nedan citerade skrivningar. Av förslaget till författningstext skulle man kunna få uppfattningen att det räcker att miniminivå för länet och rovdjursförvaltningsområdet är uppnådd för att beslut om förvaltningsjakt/licensjakt ska kunna delegeras. På sid 27 skriver NV: För att säkerställa att de nationella miniminivåerna uppfylls kan en fullständig delegering av samtliga jaktbeslut endast ske om stammen för en rovdjursart överstiger den nationella miniminivån, anser Naturvårdsverket.

4 4 Medan man på sid 28 skriver Naturvårdsverkets förslag innebär att verket kan komma att delegera beslut om förvaltningsjakt efter arter som understiger den nationella miniminivån. Denna situation kan uppstå om stammen understiger rovdjursförvaltningsområdets miniminivå i delar av Sverige medan den överstigs i andra delar. Och på sid 41 skriver NV sedan: När det gäller Naturvårdsverkets förslag kommer förvaltningsjakt inte att delegeras om det finns risk för att arten inte har gynnsam bevarandestatus.. Vi frågar oss om det är troligt att en art som ej uppnått miniminivån har gynnsam bevarandestatus? Dessutom har ju verket själva föreslagit att dessa ska likställas, men föreslår ändå att jakt ska delegeras även om miniminivån ej uppnåtts? Delegering av kvoterad skyddsjakt Våra förslag: * Andra stycket 24 a finner vi helt oacceptabelt och det bör utgå helt. Länsstyrelserna bör endast delegeras skyddsjaktsbeslut på arter som har fastställda nationella miniminivåer och som dessutom uppnått både nationella miniminivåer och miniminivåer för rovdjursförvaltningsområde. * Vi anser att länsvisa miniminivåer är såväl överflödiga som direkt olämpliga, varför vi menar att miniminivåer endast bör förekomma på nationell nivå och för rovdjursförvaltningsområde. Vidare anser vi det oklart om det enligt verkets förslag går att fastställa miniminivåer för län för arter som ej har fastställd nationell miniminivå? Vi kan inte se att det framgår, men menar att detta inte bör vara möjligt. * Att Naturvårdsverket, enligt andra stycket ska ange hur stort antal individer av arten som högst får fällas under året ändrar inte vår ståndpunkt, eftersom detta ger intryck av att arterna som ej ens uppnått miniminivåer skulle tåla en i förväg bestämd jaktkvot vilket är något helt annat än att besluta om skyddsjakt från fall till fall enligt de stränga bestämmelser som finns. Det finns en stor risk för att det blir stort tryck på att kvoterna för skyddsjakt ska uppfyllas, vilket kan försvåra medgivande av skyddsjaktstillstånd då det verkligen behövs. Vi finner det mycket olämpligt att delegera skyddsjakt till länsstyrelserna på arter som har så dålig bevarandestatus att inte ens miniminivåer kunnat fastställas. Det gäller i dagsläget varg och järv. Att delegera skyddsjaktsbeslut på arter som har svag bevarandestatus skulle kunna få oönskade konsekvenser. På sid 35 uppges att: Det finns ingen möjlighet att med rimlig arbetsinsats få en överblick över de beslut om jakt och skyddsjakt på stora rovdjur som tas av Naturvårdsverket, polismyndigheterna samt 11 behöriga länsstyrelser. Vi menar att texten talar för sig själv om det olämpliga och orimliga med regionala beslut om jakt på små hotade och sårbara arter som ännu ej uppnått gynnsam bevarandestatus och svårigheterna i att koordinera jaktbeslut så att inga misstag

5 5 begås (även små misstag kan var mycket olämpliga när det gäller tex varg). Vi är tveksamma till att en webbaserad databas råder bot på alla de problem som NV påtalar. * Vi menar att det blir onödigt krångligt och leder till avsevärda svårigheter att fastställa miniminivåer på 3 nivåer, dvs även på länsnivå, vilket erfarenhetsmässigt visat sig vara utomordentligt kontroversiellt och tidsödande utan att det önskvärda resultatet att dessa harmonierar med de nationella målen uppnåtts. Vargar lämpar sig synnerligen dåligt för att dela in länsvis då reviren ofta är länsöverskridande, vilket ställer till stora avvägningsproblem. Samma problem torde gälla de övriga arterna eftersom stora rovdjur rör sig över stora arealer. Vi föreslår begränsad delegering av olika typer av jaktbeslut Vårt förslag: Delegation till länsstyrelse enligt 24 a ska enbart kunna ske med hänvisning till 23 a första stycket 3. Om en ny 24a ska motsvara vad som torde vara verkets avsikt med den, så borde delegationen av skyddsjakt endast gälla jakt som syftar till att förhindra allvarlig skada, dvs punkt 3 i jaktförordningen 23a. För några år sedan hänvisade Naturvårdsverket i sina beslut gällande den omfattande lodjursjakten utanför renskötselområdet till mer eller mindre långsökta tolkningar av "tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse", en formulering som återfinns i jaktförordningen 23a 1. Detta gällde alltså samma jakt som verket nu benämner förvaltningsjakt och anser kan ske enligt en ny punkt 7 i paragrafen. Det verkar som att Naturvårdsverket har glömt bort denna historik, när de nu föreslår att all jakt enligt punkterna 1-4 i paragrafen ska kunna delegeras även för arter som inte når upp till sina miniminivåer. Om Naturvårdsverket delegerar jakt enligt alla punkterna 1-4 kommer länsstyrelserna att kunna göra liknande eller kanske ännu mer långsökta tolkningar av vad som är "tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse", och länsstyrelserna får därmed i praktiken i stort sett obegränsade möjligheter att bevilja jakt. Detta är uppenbarligen inte lämpligt och rimligen inte heller Naturvårdsverkets avsikt med förslaget. 3) Nationella miniminivåer och gynnsam bevarandestatus för lodjur och björn..? Vårt förslag: Begreppet gynnsam bevarandestatus måste fastställas i en öppen process, av en bred grupp forskare med relevant kompetens inom populationsgenetik, hotklassificering och sårbarhetsanalyser. På basis av detta underlag kan man sedan göra bedömningarna av de respektive arternas bevarandestatus. Oklart förslag från Naturvårdsverket? Naturvårdsverket (NV) uppger på sid 17 att man gör bedömningen att sammanhållen rovdjurspolitik, dvs. de nationella miniminivåerna för björn och lodjur i kombinerat med propositionens skrivningar att arterna ska öka i antal utöver respektive miniminivå, gör att de arter som har uppnått av riksdagen satta miniminivåer kan anses ha en gynnsam bevarandestatus.

6 6 Vi ställer oss mycket undrande till Naturvårdsverkets bedömning, som saknar en närmare redogörelse för vilka grunder den gjorts på? Riksdagens miniminivåer har ingen koppling till några vetenskapliga bedömningar om att de skulle vara likställda med begreppet gynnsam bevarandestatus, varför Naturvårdsverkets förslag inte är acceptabelt. Hur de nationella miniminivåerna förhåller sig till begreppet gynnsam bevarandestatus är i dagsläget oklart och bör utredas i samband med att man fastställer begreppet gynnsam bevarandestatus. Det senare är ett ganska omfattande begrepp som inbegriper långt fler faktorer än enbart arternas populationsnivåer (som tex långsiktig genetisk status, livsmiljö och utbredning), varför ett lämpligt kriterium för just miniminivåer torde vara att de utgör just vad som står i den nuvarande rovdjurspropositionen nämligen ett mått på vilken förvaltningsstrategi som bör tillämpas, och att de utöver denna tillåts växa till långsiktigt livskraftiga stammar. 4) Miniminivåer för björn och lodjur i rovdjursförvaltningsområdena, sid 22 ff Vårt förslag: Vi föreslår att den nationella miniminivån för lodjur lämpligen ligger kvar på nuvarande nivå, medan den nationella nivån för björn bör höjas till att bättre överensstämma med nivån på dagens björnstam. Miniminivåerna för rovdjursförvaltningsområdena bör fördelas av Naturvårdsverket och inte av regeringen - på basis av biologisk lämplighet. Politiskt satta gränser är olämpliga och kan komma att inbegripa för rovdjursstammarna irrelevanta överväganden. Dagens miniminivåer för björn är grundade på de numerärer den svenska björnstammen troddes ha utifrån inventeringsresultaten Björn är svår att inventera då den sover vintertid och sannolikt bedömdes björnstammen då som lägre än vad som verkligen var fallet. Den nuvarande populationsstorleken är i lika hög grad ett resultat av ökade kunskaper genom förbättrade inventeringsmetoder via DNA analys av spillning, som ett resultat av en verklig tillväxt av björnstammen sedan miniminivån fastställdes. De skador björnen orsakar på tamdjur - vid en björnpopulation som närmar sig individer - är så pass små att det inte finns någon anledning utifrån skadenivån att bibehålla den låga nivån på 1000 björnar som miniminivå för arten. I nuvarande rovdjursproposition uppges att just skadenivån är en bedömningsgrund för stammarnas antal. Mångårig statistik från Viltskadecenter visar att björnar i snitt står för endast 15 årliga angrepp på tamdjur (exklusive angrepp inom rennäringen), vilket innebär att endast ca 0,5 procent av björnstammen är inbegripna i dessa tamdjursangrepp. Mot bakgrund av detta menar vi att miniminivån för björn bör höjas till att ligga i paritet med dagens nivå på björnstammen. Motsvarande skadenivå för lodjur, vid en population om ca individer, är 41 årliga tamdjursangrepp och mindre än tre procent av individerna är inbegripna i dessa angrepp.

7 7 5) Förväntad tillväxt och möjlig framtida storlek på förekomsten av lodjur i det södra förvaltningsområdet, sid 24 Vårt förslag: För att skapa en trovärdig och sund samförvaltning mellan rovdjur och bytesdjur, vilket är ett måste, är det av mycket stor vikt att obligatorisk avskjutningsrapportering införs i regelverket och att detta förslagsvis kopplas till utställandet av det årliga jaktkortet. Baserat på teoretiska bärkraftstudier (Ref. 8; O Liberg,/H Andrén 2004) menar Naturvårdsverket att en minskning av lodjursstammen i det mellersta förvaltningsområdet kan bli aktuell i ett längre perspektiv. Bärkraftsstudierna bygger dock huvudsakligen på avskjutningsstatistik för rådjur, vilken utgår från frivillig rapportering med dålig täckningsgrad, varför den utgör ett alltför trubbigt och bristande underlag för att bedöma lodjurens påverkan på rådjurspopulationen. Förhållandet mellan antalet skjutna rådjur enligt avskjutningsstatistiken kontra trafikolyckor med rådjur vittnar om dessa brister. I Mellansverige har rådjursavskjutningen sedan toppåren i början på 1990 talet minskat med procent, medan trafikolyckor med rådjur under samma period ökat med procent. 6) Rovdjursförvaltningsområden Vårt förslag: Enligt vår mening bör endast de delar av Västra Götalands län som utgörs av landskapen Dalsland och Bohuslän ingå i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Övriga delar bör tillhöra det södra området. I övrigt anser vi att uppdelningen på tre Rovdjursförvaltningsområden är bra och att gränserna för dessa, med undantag av ovan, i huvudsak är bra. 7) Viltförvaltningsråd Vårt förslag: Beträffande viltförvaltningsråden ser vi betydande problem. Risken att jaktliga intressen helt ska dominera råden är uppenbar. Vi har dock inget bra alternativ till NV:s förslag utöver att naturvårdsorganisationer bör ges större inflytande, men framför allt större finansiella resurser för att ha möjlighet att fylla samma funktion som jägarorganisationerna. Den väsentligaste frågan är hur den breda allmänheten som är positiv till stora rovdjur ska kunna tillförsäkras ett inflytande? Vi finner inga skäl att i förordningen reglera storlek och sammansättning på råden. Risken är att man cementerar en struktur som kanske inte visar sig vara funktionell eller allmänt accepterat som ett välbalanserat forum för olika åsikter, vilket kan påverka rådens legitimitet. Vi ser det som oerhört viktigt att inga majoritetsbeslut ska tas i råden. Men detta måste vara mycket klart uttalat. I annat fall kommer kritik att riktas mot de länsstyrelser som inte följer en majoritet i rådet. Viltförvaltningsråden bör finnas under en prövotid och utvärderas (betydligt noggrannare än tidigare) efter 2 år.

8 8 Vi inser fördelarna med att slå samman de nuvarande viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna. Men även här ser vi betydande risker. Vår erfarenhet är t.ex, att naturvårdsintresset är alltför svagt representerat i förhållande till de övriga intressen som finns representerade i de regionala rovdjurgrupperna, och ser inget i den föreslagna förordningstexten som försöker komma till rätta med detta problem som uppfattas som stort av alla våra representanter i grupperna. Detta har tyvärr inte kommit till uttryck i Serena Cinques rapport, liksom inte heller att det endast är de som vill ha mer jakt som önskar decentraliserat beslutsfattande. Rådens sammansättning är en mycket grannlaga fråga. Det går inte att, som NV föreslår, bara göra en fördelning av organisationer företrädande olika intressen. Erfarenheterna från rovdjursgrupperna visar att flertalet icke-jaktliga organisationer (LRF, fårägare, kommuner, polis, etc) utser en jägare som sin representant. Detta är naturligtvis inget som varken kan eller bör förhindras, men det allvarliga är att dessa personer mycket ofta uttalar sig i sin egenskap av jägare snarare än som företrädare för den som har utsett dem. Jägarintressena får därigenom ett orimligt stort inflytande. Det nu liggande förslaget från Naturvårdsverket är som klippt och skuret för jägarorganisationernas nuvarande organisation med allt från regionala avdelningar till lokala jaktvårdskretsar. Mer så än tidigare eftersom klövviltförvaltningen kommer att bli en stor del av rådens verksamhet och många av de föreslagna representanterna med all säkerhet kommer att ha jaktliga intressen. Vi har svårt att se att det verkligen är ett brett spektrum av olika intressen, som NV uppger. Naturvårdsorganisationerna har vare sig samma organisatoriska förutsättningar eller resurser att organisera sig på ett sådant sätt att det på ett rimligt sätt skulle kunna matcha det inflytande jägarorganisationerna skulle få i en sådan struktur som den föreslagna. Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 haft det allmänna uppdraget, vilket på senare år tillfört dem ca 50 mkr/år, och med hjälp av dessa allmänna medel kunnat bygga upp en organisation som naturvården inte har någon möjlighet att matcha. Även den andra stora jägarorganisationen, Jägarnas Riksförbund, kan årligen kvittera ut stora summor av allmänna medel - utan att ha något allmänt uppdrag. Den stora frågan man måste ställa sig i detta sammanhang är hur den stora majoritet av svenska folket som är positiv till rovdjur ska tillförsäkras ett inflytande? Och vilka mekanismer finns i förslaget som gör det lättare för positiva människor på landsbygden att göra sin röst hörd i ett klimat som beskrivits av Brå som både aggressivt och hotfullt? Många människor som är positiva idag orkar eller vågar inte utöva något inflytande alls eftersom tonläget och aggressionerna samt de trakasserier Brå vittnar om är så påtagliga. Den problematiken visar sig mycket påtagligt i våra kontakter med många människor i vargområden. Om 18,4 miljoner läggs på ökad delaktighet bör även dessa människor säkerställas ett inflytande Något balanserat inflytande i dessa råd torde knappast gå att uppnå utan att också naturvårdsorganisationerna tilldelas finansiella resurser för att kunna bygga upp och organisera ökat

9 9 inflytande i den regionala förvaltningen. Så länge så inte sker, kommer rovdjursdebatten att fortsätta vara hätsk och media, beslutsfattare och stora delar av allmänheten kommer att fortsätta tro att missnöjet med rovdjuren och rovdjurspolitiken är massivt. 8) Inventeringar och delaktighet Vårt förslag: Vi ser det som mycket positivt och viktigt med oberoende utomstående granskningar av inventeringarna av lodjur och järv, liksom att beståndsövervakningen årligen ska fastställas av NV. Vi föreslår att även SRF och Naturskyddsföreningen genom uppdrag - liknande det Jägareförbundet har - erbjuds av Naturvårdsverket att delta i inventeringsarbetet av de stora rovdjuren. Detta skulle öka delaktigheten från naturvårdssidan och stärka legitimiteten i inventeringsresultaten, liksom samarbetet mellan jägarorganisationerna och naturvårdens företrädare. För att öka delaktigheten och tilltron till inventeringsresultaten, föreslår vi vidare att inventeringsresultaten granskas av respektive läns viltförvaltningsråd före vidarebefordran till oberoende instans. Naturvårdsverket konstaterar att brister föreligger i inventeringsverksamheten, främst när det gäller lodjur och järv. Vi välkomnar förslaget om utomstående granskning av inventeringarna av dessa arter och föreslår att även länets Viltförvaltningsråd bereds möjlighet att granska. Vi tycker det är mycket bra med en allmän uppstramning av inventeringsverksamheten, nya inventeringsföreskrifter, att misslyckade föryngringar ska särredovisas samt att beståndsövervakningen årligen ska fastställas av NV. Vi ser det dock som väsentligt att även andra organisationer än Svenska Jägareförbundet (SJF) uppdras av Naturvårdsverket att delta i inventeringsverksamheten (utanför renskötselområdet), vilket skulle kunna stärka b.la naturvårdsorganisationernas medverkan. Inom SRF finns kompetens och stort intresse hos många kunniga medlemmar att medverka vid inventeringar. Med ett uttalat uppdrag och större resurser skulle vi kunna engagera fler människor och bygga upp en inventeringsorganisation som naturligtvis inte kommer upp i Jägareförbundets nivå, men ändå vore tillräcklig för att skapa större legitimitet och för att öka delaktigheten från de intressen som vill ha rovdjuren kvar i vår fauna. Inventeringarna skulle även utgöra bra tillfällen för ökat samarbete mellan jägarorganisationerna och naturvården. I detta sammanhang vill vi gärna lyfta fram Naturvårdsverkets skrivning på sid 69 där man visserligen skriver att Det finns ett stort antal aktörer av betydelse i den regionala rovdjursförvaltningen men väljer att bara gå närmare in på två, samebyarna och Svenska Jägareförbundet. Återigen uppstår frågan hur åsikterna från den stora positiva allmänheten ska kanaliseras. Eller är det bara de aktörer som vill ha så få rovdjur som möjligt som ska ha möjlighet att vara delaktiga?

10 10 9) Stöd till information och kommunikation Vårt förslag: Det sannolikt största problemet på rovdjursområdet idag är det väldiga informationsövertag jägarorganisationerna har. Naturvårdsorganisationerna måste tilldelas medel i paritet med jägarorganisationerna för att kunna informera, bemöta och motverka de negativa föreställningar om rovdjur som bla sprids i lokalpressen och jakttidskrifterna enligt Brå-rapporten (2007). Vårt förslag är att medlen i den sk. Viltvårdsfonden bör kanaliseras direkt till Naturvårdsverket. Det s.k. allmänna uppdraget bör upphöra och de uppgifter som behöver utföras inom viltvården bör överföras på Naturvårdsverket, som med hjälp av medel från Viltvårdsfonden skulle ges möjlighet att upphandla olika arbetsuppgifter av olika externa utförare. På så vis skulle även andra organisationer än jägarorganisationerna kunna komma ifråga för uppdrag, vilket ju inte på något sätt utesluter de senare. En fråga som ställs ibland är kan man informera bort rovdjurshat/negativa attityder till rovdjur? Och svaret blir vanligtvis nej. Men vi menar att det finns oerhört mycket man kan göra genom information för att motverka mycket av den vilseledande information och de vanföreställningar som florerar om rovdjur (i synnerhet varg). Många vanföreställningar etableras ute i bygderna som en följd av att vissa grupper driver en medveten propagandastrategi mot rovdjur i allmänhet och mot varg i synnerhet, vilket Brås rapport från 2007 tydligt vittnar om. Brå menar att den negativa propaganda som framförs mot rovdjur/varg i jakttidskrifterna och den lokala pressen påverkar människors attityder. Se utdrag ur Brå-rapporten i vårt brev till Miljödepartementet av med synpunkter på den kommande utvärderingen av etappmålen. Som exempel kan nämnas att den faktiska skadestatistiken på tamdjur sällan förekommer i debatten, liksom ej heller de faktiska uttagen av klövdjur och hundar ställt i relation till andra faktorer som påverkar jakthundar och klövvilt. Många osanna rykten sprids om inventeringsresultaten, som sällan dementeras (inte ens från länsstyrelserna), vargens genetiska situation trivialiseras eller bortförklaras, vargens farlighet för människor (särskilt barn och gamla) överdrivs, inplanteringsrykten sprids intensivt mm., mm. Så länge jägarorganisationerna nära nog ensamma förfogar över de allmänna medel som tillkommer viltvården i Sverige via jaktkortsavgiften (att jämföra med den jaktskatt som diskuterades 1938 innan jaktkortsavgiften infördes) och därigenom erhåller stora årliga belopp (runt 50 miljoner kronor) för arbete med viltvård kommer obalansen i information om rovdjur att bestå. Vi menar att denna obalans är ett av de största (kanske det allra största) problemen på rovdjursområdet eftersom den lett till en snedvridning av inte bara informationen utan hela debatten och i förlängningen påverkar både politiken och förvaltningen. Det allmänna uppdraget är enligt vår mening en djupt odemokratiskt företeelse som inte är värdig ett utvecklat land i det 21:a århundradet. Att låta en enda intresseorganisation mer eller mindre ensamma råda över det område de själva har intressen i kan inte sägas vara i takt med tiden.

11 11 Särskilt inte som naturvården i Sverige utvecklats avsevärt sedan 1938 och kommit att omfatta betydligt fler aspekter än enbart det jaktbara viltet, som tex arbete med hotade arter. 10) Rätt att överklaga beslut om jakt och överprövningsrätt i jaktförordningen Vi är mycket positiva till Naturvårdsverkets förslag att Naturvårdsverket ska ha rätt att överklaga skyddsjaktsbeslut fattade av länsstyrelser. Vi är även försiktigt positiva till att olika organisationer ska ha rätt att överklaga skyddsjaktsbeslut, men menar att det kan vara klokt att utreda närmare vilka kriterier som bör gälla för talerätt och vilka organisationer som kan komma ifråga innan en sådan bestämmelse införs. Även möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutanderätt om skyddsjakt bör övervägas i detta. Ann Dahlerus Generalsekreterare

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm

Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm 1 Lagrådet Box 2066 103 12 Stockholm Stockholm 090925 Besvärsskrivelse avseende regeringens proposition 2008/09:210 (SRF) har tagit del av Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012

Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Anteckningar från mötet om varg i Bullaren 27 mars 2012 Deltagare från Länsstyrelsen: Anita Bergstedt-Söderström, rovdjursansvarig Mia Bisther, rovdjurshandläggare och spårare Lisa Karnfält, handläggare

Läs mer

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir

Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM 2008-12-11 Skrivelse med anledning av ansökan om skyddsjakt på varg i sex vargrevir I en hemställan daterad den 30 oktober 2008 ansöker Svenska Jägareförbundet (SJF) om

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Särskilt yttrande Ann Dahlerus

Särskilt yttrande Ann Dahlerus Särskilt yttrande Ann Dahlerus Det har varit en värdefull erfarenhet att beredas tillfälle att delta i utredningen och följa arbetet fram till betänkandet. Några svårigheter har dock varit att det inte

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur

FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur 1(5) FAKTABLAD Allmänhetens observationer av stora rovdjur Detta faktablad Allmänhetens observationer av stora rovdjur inom Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige (www.naturvardsverket.se)

Läs mer

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08

Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Slutgiltiga resultat från inventeringar av lodjur i Sverige 2007/08 Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. Version 1.1 2 Innehåll Versioner...3 1. Inledning...4

Läs mer

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet

Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02873 SAKEN Ekonyheterna och Morgoneko, P3 och P1, 2013-12-05, kl. 4.00 och 9.00, inslag om angrepp på får; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016 EXAMENSARBETE Kontrollen av vargstammen Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg Louise Wennerstrand 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19

Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 1 (7) Djurskydd & Vilt Maria Falkevik 010-2247235 Lägesrapport från inventeringen av stora rovdjur samt licensjakt på varg 2015-02-19 Inventeringen av stora rovdjur pågår för fullt i Värmland för tillfället.

Läs mer

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na.

Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Yttrande från Riksföreningen Hänsynsfull Jakt avseende Betänkande SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning M2007/2507/Na. Riksföreningen Hänsynsfull Jakt, RHJ, är ytterst kritisk till utredningen Rovdjuren

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref N2015/05179/FJR Ert datum 2015-11-09 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss om strategi för svensk viltförvaltning Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD ROVDJUR INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK ROVDJUR: Allmänhetens medverkan i inventeringen Detta faktablad Varg: Allmänhetens medverkan i inventeringen inom Nasjonalt

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49)

Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) 1 (5) 2012-11-12 Dnr SU 302-2419-12 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 1/5 Verksamhetsberättelse 2008 Medlemmar Vid årets slut var medlemsantalet i föreningen 3 524. Styrelsearbetet Styrelsen bestod fram till årsmötet av Mats Hansson (ordförande), Ulf Stridsberg (vice ordförande),

Läs mer

Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR om strategi för svensk viltförvaltning.

Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR om strategi för svensk viltförvaltning. JÄGARNAS RIKSFÖRBUND Datum: 2016-01-28 D. nr: 015-16 Kopia till Till Regeringskansliet/Näringsdepartementet (n.registrator@regeringskansliet.se) Jägarnas Riksförbunds yttrande kring remissen N2015/05179/FJR

Läs mer

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet.

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Stockholm 15 juni 2015 Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Övergripande synpunkter Djurskyddet Sverige vill

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Öster Malma 2013-11-08 Landsbygdsdepartementet Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Svenska Jägareförbundet får härmed avge följande yttrande över

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten

Informationsmöte om vargflytt. Frågor till Föreläsarna (Länsstyrelsen och Jägareförbundet) FRÅGOR & SYNPUNKTER BERGSJÖ 11-03-23. Natur och Viltenheten 1 ( 10) Natur och Viltenheten Informationsmöte om vargflytt Plats: Bergsjögården, Bergsjö Antal besökare: ca 54 Dessa anteckningar är nedtecknade av Länsstyrelsen för att kunna vidareförmedla frågor och

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012.

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012. YTTRANDE 2012-07-05 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM c/o Redovisningshuset Sundsesplanaden 2 registrator@environment.ministry.se S-824 30 HUDIKSVALL magnus.bergström@environment.ministry.se

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Barmarksinventering Detta faktablad VARG: Barmarksinventering inom Nasjonalt overvåknings program for rovvilt (www.rovdata.no)

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ny inriktning behövs inom familjevården, vi måste arbeta för fler svenska adoptioner - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-04-04 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny inriktning behövs inom familjevården,

Läs mer

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015

Rovdjur & tamdjur. Dokumentation 20 november 2015 Rovdjur & tamdjur Dokumentation 20 november 2015 Seminariet syftade till att förmedla nyheter inom ämnet tamdjurshållning i områden med stora rovdjur. Totalt deltog cirka 50 personer med representation

Läs mer

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen

2008-11-13 Dnr 14/08. Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen www.smer.se 2008-11-13 Dnr 14/08 Till Regeringen Social- och Justitiedepartementen Statens medicinsk-etiska råd (SMER) överlämnar härmed en promemoria om överväganden i livets slutskede som tagits fram

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige

Delredovisning av uppdrag om genomförande av åtgärder för utsättning av varg i Sverige 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2012-01-19 Ärendenr: NV-01348-11 SJV-01435/2011 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Delredovisning av uppdrag om genomförande av

Läs mer

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare

Presentation av Rovdjursutredningen Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Presentation av Renforskningsdag, Jokkmokk 13 juni 2011 Thomas Nilsson Huvudsekreterare Om rovdjursutredningen Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om direktiv för utredningen Lars-Erik Liljelund är särskild

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

Rovdjursfrågan ingen traditionell höger-vänsterfråga

Rovdjursfrågan ingen traditionell höger-vänsterfråga FjällMistra-rapport nr. 24 Rovdjursfrågan ingen traditionell höger-vänsterfråga partier går i otakt med sina anhängare FjällMistrarapport Rapport nr: 24 ISSN 1652-3822 september 2006, Umeå, Sweden Författare:

Läs mer

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador

Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Undersökning av tamdjursägares upplevelse av rovdjursangrepp - med fokus på sekundära skador Bakgrund och metod Tamdjursägare som drabbas av rovdjurangrepp upplever av naturliga skäl ofta situationen som

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer

Övning 2 - Frågesport

Övning 2 - Frågesport Övning 2 - Frågesport Denna övning är en frågesport som kan utföras på många olika sätt, individuellt eller i lag. Några förslag ges nedan. Övningen passar grupper på 1-20 elever. Syfte: Frågesporten syftar

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002

R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 R 8717/2002 Stockholm den 27 februari 2002 Till Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 januari 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Uppehållstillstånd

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S)

YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) 1 2009 05 YTTRANDE ÖVER MOTION FRÅN SVEN ERIK SJÖLUND (S) Inledning Vi har av Kommunstyrelsen i Nordanstig ombetts att lämna synpunkter/remissyttrande över en till Fullmäktige ställd motion av Sven Erik

Läs mer

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50)

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) M 2002/2314/R Miljödepartementet 103 20 Stockholm Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) Skogsindustrierna,

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010.

Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs län 2010. Till Länsstyrelsen i Gävleborg Stefan Henriksson Naturförvaltningsenheten Undertecknade naturvårdsorganisationer i Gävleborg avger härmed synpunkter avseende eventuella beslut om lodjursjakt i Gävleborgs

Läs mer

Platser för rovdjursturism?

Platser för rovdjursturism? Institutionen för samhällsvetenskap Avdelningen för geografi och turism Marcus Ednarsson Platser för rovdjursturism? Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland Karlstad University Studies 2005:16

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13) registrator@naturvardsverket.se ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se Stockholm 30 november 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Läs mer

Ersättningar, regler och typfall

Ersättningar, regler och typfall Ersättningar, regler och typfall Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter www.viltolycka.se Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet D nr: POA-226-7276/12 Produktion:

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28. Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28. Omställningsstöd för riksdagsledamöter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-08-28 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Omställningsstöd för riksdagsledamöter Riksdagens

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2014:49 Våld i nära relationer en folkhälsofråga Brottsofferjouren Sverige (nedan kallad Brottsofferjouren) ser positivt på de författningsförslag

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn; beslutade den xx 2014 NFS 201 Utkom

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Remissvar - Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Remissvar - Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Kansliet 2009 01 28 Dnr: 10/09 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar - Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Synskadades Riksförbund, som är landets intresseorganisation av synskadade har

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 99 Målnummer: 1218-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-10-14 Rubrik: Den omständigheten att en utlandssvensk inte varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land

Läs mer

INVENTERING STORA ROVDJUR

INVENTERING STORA ROVDJUR FAKTABLAD VARG INVENTERINGSMETODIK OKTOBER 2014 INVENTERING STORA ROVDJUR METODIK VARG: Gruppering och särskiljning av observationer och revir Detta faktablad Varg: Gruppering och särskiljning av observationer

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF Stockholm den 15 juni 2016 Till Socialdepartementet Dnr S2016/02084/SF Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer.

Läs mer

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05 DOM 2015-12-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 9476-15 1 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 721 86 Västerås 2. Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen

Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten från kommunstyrelsen Söderhamns kommun November 2009 Författare Lars Meyer Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid

Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Motion från Staffan Widstrand Rovdjursturismen är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid Rovdjursturismen skördar stora framgångar världen över. Det är det bästa som hänt rovdjuren i modern tid. För

Läs mer

Registrator Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm 2006-10-31. Jo 2005/520, 2147 Jo 2006/156, 512

Registrator Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm 2006-10-31. Jo 2005/520, 2147 Jo 2006/156, 512 Registrator Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Jo 2005/520, 2147 Jo 2006/156, 512 2006-10-31 Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116), Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen

Läs mer

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter Till: Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm REMISSYTTRANDE Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter SABO lämnar här synpunkter på utkastet till vägledning om upprättande av årsredovisning.

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22)

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Utbildningsdepartementet Stockholm 2015-09-22 103 33 Stockholm Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Inledning Utredaren Olof Johansson har gedigen erfarenhet av frågorna kring skolans ledarskap.

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Naturskyddsföreningen. Policy. Jakt och viltförvaltning

Naturskyddsföreningen. Policy. Jakt och viltförvaltning Naturskyddsföreningen Policy Jakt och viltförvaltning Antagen av Naturskyddsföreningens riksstyrelse 2014 2 Innehållsförteckning Kap. 1 Inledning 4 Kap. 2 Grundläggande utgångspunkter 4 Kap. 3 När kan

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Ökad läkarmedverkan i äldrevården

Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ett förslag från Sveriges läkarförbund 1 Sveriges läkarförbund 2001 Sveriges läkarförbund, 2000 Text: Robert Wahren Tryck: Elanders Graphic Systems, Göteborg 2001 2 Ädelreformen

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Sammanställning av remissvar

Sammanställning av remissvar 2010-07-19 Sammanställning av remissvar Förslag om ett Centrum för utmarksbruk Ljusdalsbygdens museum har under vintern 2009-2010 genomfört en förstudie om möjligheten att skapa ett nationellt centrum

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm Utredningsavd Thomas Furusten YTTRANDE 2002-04-16 En ny yrkeshögskoleutbildning inriktning, utformning och kvalitetskriterier. Slutbetänkande av Utredningen om kortare

Läs mer

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2012/2013 Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur. INVENTERINGSRAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson

MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06. Närvarande från länsstyrelsen: Anna-Lena Fritz, Magnus Martinsson och Ingrid Thomasson MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-06 Dnr 511-1375-15 1(7) Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2015-11- 03 angående undersökningen i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar

Läs mer

Vunnit eller förlorat? det är frågan

Vunnit eller förlorat? det är frågan SKATTENYTT 2005 699 Erik Klinton Vunnit eller förlorat? det är frågan I artikeln behandlas ett fall där Regeringsrätten prövade frågan om den skattskyldige förlorat i kammarrätten trots att de i domslutet

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer