Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang."

Transkript

1 Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar man med konstnärliga processer. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Biologi 1, BIOBIO01, 100 poäng Vi arbetar inom områdena ekologi, genetik och evolution. Arbetssätten är bland annat fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Brand och räddning, BEVBRA0, 100 poäng Kursen anordnas i samarbete med Räddningstjänsten i Hässleholms kommun. Vissa lektioner är förlagda till kvällar och helger. Regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete. Brandbekämpningsresurser inom räddningstjänsten. Åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö vid brand i byggnad. Faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och vad som styr spridningen av en brand. Brandbekämpningsutrustning, till exempel räddningstjänstens fordon och utrustning, handbrandsläckare, brandfilt. Räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter. Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i samband med bekämpande av en brand. Dansträning, DATDAR0, 100 poäng Kursen innehåller uppvärmning, stretch, teknikövningar och inlärning av olika koreografier och danskombinationer. Du tränar rörlighet, koordination, styrka och smidighet. Kursen fokuserar på den kroppsliga träningen. I dansteknik-övningarna ligger betoningen på att arbeta anatomiskt och fysiskt rätt, för att inte belasta fel eller skada sig. Dansorientering, DASDAO0, 100 poäng Kursen utvecklar dina färdigheter i olika sorters dans. Du får prova på olika stilar och genrer. Fokus ligger på att lära sig mer om dans och dess historiska och kulturella betydelse, genom att lära sig olika koreografier, samt att analysera och tolka dessa. Digitalt skapande 1, DIGDIG01, 100 poäng Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser. Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande. Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer mm. 1

2 Engelska 6, ENGENG06, 100 poäng Kursen innefattar bl a Teman och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker. Man diskuterar levnadsvillkor, attityder traditioner mm i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Talat språk som är bl a diskuterande, debatterande och berättande, även med dialektal färgning. Man arbetar fördjupande med texter med olika syften och som även är både samtida och äldre. Engelska 7, ENGENG07, 100 POÄNG Kursen innefattar bl a Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Entreprenörskap, ENTENR0, 100 poäng Kursen innefattar bl a entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Idéutvecklingsprocesser, Grundläggande projektmetodik, mötesteknik och dokumentation, ledarskap och grupprocesser samt marknadsföring, presentationsteknik och finansieringsformer mm. Filosofi 1, FIOFIO01, 50 poäng Kursen innefattar bl a existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera. Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Världsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar mm. Fotografisk bild 1, FOTFOT01, 100 poäng Kursen behandlar bl a bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild. Franska 1, MODFRE 01, 100 poäng Kursen innefattar bl a personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till exempel film. Dialoger, samtal, uttal, stavning, i det språk eleverna möter. 2

3 Franska 2, MODFRE02, 100 poäng Kursen bygger på steg 1 och fördjupar kunskaperna i bl a Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder sig mer av elevens egna erfarenheter, pratar kring sociala relationer. Samtalet fördjupas något med dialoger, intervjuer med mera. Man lär sig olika sätt att söka och välja texter. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer behandlas. Franska 3, MODFRE03, 100 poäng Kursen bygger på steg 2 och behandlar bl a kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Man tränar tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande. Man övar sig på att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. Franska 4, MODFRE04, 100 poäng Kursen bygger på steg 3 och behandlar bl a aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används. Man fördjupar ytterligare språkkunskaperna genom att träna på bl a instruerande, argumenterande och kontaktskapande tal och texter. Talat språk, även med viss regional och social färgning Skönlitteratur och annan fiktion används, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Man får lära sig hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. Franska 5, MODFRE05, 100 poäng Kursen bygger på steg 4 och tar hänsyn till ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande. Eleven jobbar bla med olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. 3

4 Företagsekonomi 1, FÖRFÖR01, 100 poäng Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut samt metoder i marknadsföring. Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt mm. Gehörs och Musiklära 2, MUIGEH02, 100 poäng I kursen GeMu 2 tränar och förbereder Du Dig för inträdesproven till högre musikutbildning på folkhögskola eller musikhögskola. Geografi 1, GEOGEO01, 100 poäng Kursen innefattar jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, processer i mark, vatten och luft. Människans behov av naturresurser över tid. Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter, en klimatförändrad värld, kartografins grunder mm. Historia 1a2, HISHIS01a2, 50 poäng Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv. Industrialisering och demokratisering under och 1900-talen i Sverige och globalt. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation mm. Historia 2a, HISHIS02a, 100 poäng Kursen innefattar bland annat tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen. Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, och hur historia används inom olika kulturformer. Idrott och hälsa 1 specialisering, IDRIDO01S, 100 poäng Specialisering inom vald idrott. Regler, tekniker och taktik. Planering, genomförande och analys av träningsprogram. Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan, hälsoperspektiv, organisation och historia, barnverksamhet, kulturella och sociala aspekter på vald idrott samt etik och moral. Idrott och hälsa 2, IDRIDR02, 100 poäng Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga. Hälsobegreppets grunder, Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter mm. 4

5 Idrott och hälsa 2 - specialisering, IDRIDO02S, 100 poäng Specialisering inom vald idrott. Fördjupning av tekniker, taktik och mättekniker. Faktorer som påverkar tävlingsverksamhet. Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram. Vald idrott ur ett samhällsperspektiv, internationaliserings- och mångfaldsperspektiv. Fördjupat perspektiv på något av områdena etik, moral och könsmönster i förhållande till vald idrott mm. Internationella relationer, SAMINR0, 100 poäng Kursen innefattar bland annat olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör. Internationell rätt, globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika medier och andra källor. Källhänvisning enligt vanliga system. Italienska 1, MODITA01, 100 poäng Kursen innefattar bl a personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till exempel film. Dialoger, samtal, uttal, stavning, i det språk eleverna möter. Italienska 2, MODITA02, 100 poäng Kursen bygger på steg 1 och fördjupar kunskaperna i bl a Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder sig mer av elevens egna erfarenheter, pratar kring sociala relationer. Samtalet fördjupas något med dialoger, intervjuer med mera. Man lär sig olika sätt att söka och välja texter. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer behandlas. Italienska 3, MODITA03, 100 poäng Kursen bygger på steg 2 och behandlar bl a kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Man tränar tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande. Man övar sig på att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. 5

6 Italienska 4, MODITA04, 100 poäng Kursen bygger på steg 3 och behandlar bl a aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används. Man fördjupar ytterligare språkkunskaperna genom att träna på bl a instruerande, argumenterande och kontaktskapande tal och texter. Talat språk, även med viss regional och social färgning Skönlitteratur och annan fiktion används, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Man får lära sig hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. Kinesiska 1, MODCMN01, 100 poäng (mandarin) Kursen innefattar bl a personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till exempel film. Dialoger, samtal, uttal, stavning, i det språk eleverna möter. Körsång 1, MUSKÖS01, 100 poäng I kursen Körsång 1 får Du sjunga olika sorters musik i kör och vi avslutar varje moment med en konsert. Denna kurs bildar tillsammans med Körsång 2, HTS skolkör. Körsång 2, MUSKÖS02s, 100 poäng Kursen Körsång 2 bygger på Körsång 1 och ger Dig fördjupade kunskaper inom körsång och kördirigering. Denna kurs bildar tillsammans med Körsång 1, HTS skolkör. Latin språk och kultur, LATLAT01, 100 poäng I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Den behandlar bla läsning och tolkning av mycket enkla texter, t ex från läroböcker, citat och fabler. Eleverna lär grunderna i latinets uttal. Latinsk grammatik med grundläggande formlära och enkel meningsbyggnad. Relevanta begrepp som behövs för att beskriva och analysera språket. Latinskt basordförråd med betoning på ord, orddelar, begrepp. Översikt över det latinska språkets historia. Latinets inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Latinets roll som kulturbärare i ett historiskt perspektiv. Översikt över det romerska rikets politiska historia och kultur. Ledarskap och organisation, LEDLED0, 100 poäng Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. Organisationsformer, organisationskulturer och ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. 6

7 Massage 1, MAAMAA01, 100 poäng Grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud. Grundgrepp i massage. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund mm. Matematik 2a, MATMAT02a, 100 poäng Kursen behandlar följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri. Samband och förändring samt problemlösning. Matematik 2b, MATMAT02b, 100 poäng Kursen behandlar följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri. Samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Matematik 3b, MATMAT03b, 100 poäng Kursen behandlar följande centrala innehåll: Algebra, samband och förändring och problemlösning. Matematik 4, MATMAT04, 100 poäng Kursen behandlar följande centrala innehåll: Aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring och problemlösning. Matematik specialisering, MATMAT00S, 100 poäng Specialiseringskursen innefattar bl a behandling av ett eller flera övergripande matematikområden, till exempel linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-, populations- eller beräkningsmatematik. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg mm. Musik, MUSMUS0, 100 poäng I kursen Musik lägger vi stor vikt på att musicera tillsammans, vi spelar i olika grupper och får chansen att prova instrument. Vi lär oss grundläggande musiktermer, vi lär oss att spela utan skrivet material. Vi har även som mål att dokumentera/spela in materialet i studio. Musikproduktion 1, MUSMUS01, 100 poäng Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden. Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik. Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete med andra. Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler. 7

8 Naturkunskap 1a2, NAKNAK01a2, 50 poäng Kursen innehåller bl a samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger och konsumtion samt påverkan på miljön. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Arbetsmetoderna är bl a observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt. Naturkunskap 2, NAKNAK02, 100 poäng Kursen innehåller bl a universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen. Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. Arbetsmetoderna är bl a observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt. Pedagogiskt ledarskap, PEDPEG0, 100 poäng Kursen behandlar ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, konflikter samt konflikthantering. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Privatjuridik, JURPRI0, 100 poäng Kursen innefattar bl a konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Kursen behandlar områdena: familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt och obeståndsrätt. Du lär dig om juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Psykologi 1, PSKPSY01, 50 poäng Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. Socialpsykologi, verklighetsuppfattningar och självbilder. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering mm. 8

9 Psykologi 2a, PSKPSY02a, 50 poäng Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället. Personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi och dess tillämpningar. Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar mm. Religionskunskap 2, RELREL02, 50 poäng Kursen innefattar b la nyreligiösa rörelser och strömningar. Privatreligiositet. Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Resmål och resvägar, TURREM0, 100 poäng Kursen innefattar bl a vanliga resmål i Sverige och i andra länder. Val av transportmedel och resväg med hänsyn till miljön. Turismens och destinationens utveckling i takt med samhällsförändringar och trender. Marknadsföring och presentation av olika resmål. Seder och bruk i olika kulturer. Retorik, SVERET0, 100 poäng Kursen behandlar bl a muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Samhällskunskap 1a2, SAMSAM01a2, 50 poäng Kursen innefattar bl a politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Samhällsekonomi och massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Samhällskunskap 2, SAMSAM02, 100 poäng Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. 9

10 Skrivande, SVESKR0, 100 poäng Kursen innefattar bl a skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag. Den retoriska arbetsprocessen. Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla. Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter samt mellan fakta och fiktion i texter mm. Spanska 1, MODSPA01, 100 poäng Kursen innefattar bl a personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till exempel film. Dialoger, samtal, uttal, stavning, i det språk eleverna möter. Spanska 2, MODSPA02, 100 poäng Kursen bygger på steg 1 och fördjupar kunskaperna i bl a Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder sig mer av elevens egna erfarenheter, pratar kring sociala relationer. Samtalet fördjupas något med dialoger, intervjuer med mera. Man lär sig olika sätt att söka och välja texter. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer behandlas. Spanska 3, MODSPA03, 100 poäng Kursen bygger på steg 2 och behandlar bl a kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Man tränar tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande. Man övar sig på att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. Spanska 4, MODSPA04, 100 poäng Kursen bygger på steg 3 och behandlar bl a aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används. Man fördjupar ytterligare språkkunskaperna genom att träna på bl a instruerande, argumenterande och kontaktskapande tal och texter. Talat språk, även med viss regional och social färgning Skönlitteratur och annan fiktion används, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Man får lära sig hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. 10

11 Spanska 5, MODSPA05, 100 poäng Kursen bygger på steg 4 och tar hänsyn till ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande. Eleven jobbar bl a med olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Svenska 2, SVESVE02, 100 poäng Kursen behandlar bl a muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Svenska 3, SVESVE03, 100 poäng Kursen behandlar bl a muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Skönlitterära texter inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. Svenskt teckenspråk för hörande 1, SVTSVT01, 100 poäng Kursen behandlar bla vardagsliv och villkor i olika sammanhang där teckenspråk används. Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Olika sätt att orientera sig i och välja bland teckenspråkiga texter från internet och andra medier. Grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur. Tecken, icke-manuella signaler och vardagsfraser i de språk eleven möter. Hur ord bokstaveras och används i svenskt teckenspråk. 11

12 Svenskt teckenspråk för hörande 2, SVTSVT02, 100 poäng Kursen behandlar bl a tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via film och andra medier. Dialoger, intervjuer och samtal. Information och meddelanden, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. Olika sätt att söka, välja och uppfatta innehållet i teckenspråkiga texter. Språkliga företeelser, till exempel satsbyggnad, fasta orala komponenter, icke-manuella signaler och rumsaspekter i det språk eleverna möter. Tyska 1, MODGER01, 100 poäng Kursen innefattar bl a personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till exempel film. Dialoger, samtal, uttal, stavning, i det språk eleverna möter. Tyska 2, MODGER02, 100 poäng Kursen bygger på steg 1 och fördjupar kunskaperna i bl a Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. Man använder sig mer av elevens egna erfarenheter, pratar kring sociala relationer. Samtalet fördjupas något med dialoger, intervjuer med mera. Man lär sig olika sätt att söka och välja texter. Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer behandlas. Tyska 3, MODGER03, 100 poäng Kursen bygger på steg 2 och behandlar bl a kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Man tränar tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande. Man övar sig på att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk. Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang. Tyska 4, MODGER04, 100 poäng Kursen bygger på steg 3 och behandlar bl a aktuella och kända ämnesområden; intressen, vardagliga situationer, aktiviteter och händelseförlopp; relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används. Man fördjupar ytterligare språkkunskaperna genom att träna på bl a instruerande, argumenterande och kontaktskapande tal och texter. Talat språk, även med viss regional och social färgning Skönlitteratur och annan fiktion används, även i talad och dramatiserad form, samt sånger och dikter. Man får lära sig hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. 12

13 Tyska 5, MODGER05, 100 poäng Kursen bygger på steg 4 och tar hänsyn till ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Innehåll och form i olika typer av fiktion. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande. Eleven jobbar bla med olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Webbutveckling 1, WEBWEU01, 100 poäng Kursen innefattar bl a webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan. Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt. Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik. Teckenkodning och kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet mm. 13

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll

Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll Exempel på hur Enabygdens Naturskolas teman är kopplade till Lgr-11s förmågor och centrala innehåll Tema 1-11 tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga och tekniska förmågor: Använda kunskaper för

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer