Kommunutvecklare 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunutvecklare 2013"

Transkript

1 Avgiftsfria busskort Elevombudsman Elevdemokratiutbildning... Kommunutvecklare 2013 Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

2 Ludvikas unga kommunutvecklare Sommaren 2013 anställde Ludvika kommun oss - sju unga kommunutvecklare. Vårat uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp 1 diskutera frågor vi tyckte var viktiga för kommunen att jobba med för att den ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Under 12 dagar fick vi inblick i: Hur en kommun fungerar Jessica Hedlund, kanslichef, stöd- och styrningsförvaltningen, Ludvika kommun. Hur kommunal politik fungerar Maria Strömkvist, kommunalråd Ludvika. Barnkonventionen 2 Cecilia Malm, Rädda Barnen. Hur man bygger ett samhälle Emma Johansson - fysisk planerare, samhällsbyggnadförvaltningen. Hur kommunen jobbar med information Ki Eriksson och Sanna Holmström, informatörer, stöd- och styrningsförvaltningen. Det regionala arbetet med ungdomsfrågor Sara Tigerström - ungdomsstrateg, Region Dalarna. Lupp Ingegerd Morell - utvecklingssamordnare, social- och utbildningsförvaltningen. Kommunikation- och presentationsteknik Caroline Nyberg Wass - Smida. Samt tid för fördjupning i Lupp, diskussioner, sammanställning och presentationer Handledare: Unni Fredriksson och Lisa Haglund, ungdomskonsulenter, kulturoch fritidsförvaltningen. I presentationen av arbetet har vi utgått ifrån Ludvikas kommunövergripande mål för barn och unga 3. /Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

3 1. Lupp enkät om ungas livssituation För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det och vad de tänker om sin tillvaro. Ungdomsstyrelsen erbjuder alla landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att ta reda på det. Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritid, arbete, hälsa och framtidsplaner. Ludvika kommun genomför Lupp årligen i årskurs 8 (högstadiet) samt år 2 (gymnasiet). 2. Barnkonventionen Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra huvudprinciper som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar: De fyra huvudprinciperna: Artikel 2: Barns lika värde och rättigheter. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 3. Ludvika kommuns mål och vision - Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Målområde Barn och unga: - Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Här kan alla förverkliga sina drömmar. Barn och ungdomar får utbildning av hög kvalitet utifrån var och ens förutsättningar, i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. Kommunövergripande mål barn och unga: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.

4 Kommunövergripande mål barn och unga 1. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt Fritid Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i föreningslivet men man saknar information samt möjligheter till spontan-/ prova-på aktiviteter. Tillgängligheten är viktigt, att unga har möjlighet att resa kollektivt till aktiviteter, vänner och evenemang. Det är även viktigt att det finns mötesplatser och aktiviteter i ungas närområde. Förslag: Avgiftsfria busskort Det största utbudet av aktiviteter finns i Ludvika centralort. Avgiftsfria bussar för unga upp till 25 år vore ett bra sätt att uppmuntra och underlätta för unga att ta del av det utbud som finns i hela kommunen. (Steg två: i hela länet.) Samordnade aktiviteter Sportlovs- och kulturlovsprogrammet är bra, men man saknar samma typ av aktiviteter med jämna mellanrum under terminerna. Är man bortrest under loven så missar man mycket roligt som händer. Klippkort på aktiviteter Klippkort som kan användas till olika aktiviteter/föreningar. Föreningsutbudet är bra men det blir dyrt om man vill testa många olika aktiviteter. Man saknar möjligheten att kunna ta del av aktiviteter utan fasta träningstider, cupper, försäljning av diverse produkter osv. Aktivitetskarta Kartan på ludvika.se borde utvecklas med föreningar, bibliotek, mötesplatser, elljusspår, fiskesjöar, lekplatser, badplatser med mera så man enkelt kan se vad som finns att göra på fritiden. Det föreningsregister som idag finns på ludvika.se är svårt att hitta och känns omodernt. Bilda förening - enklare att hitta information Göra det enklare att hitta information på kommunens hemsida om hur man bildar en förening. Guldgruvan - bättre marknadsföring Guldruvan är ett bra sätt att uppmuntra unga att ta initiativ att driva egna projekt men fonden behövs marknadsföras bättre.

5 Trygghet I Lupp 2012, årskurs åtta, är det tre områden som sticker ut där uppemot 10% uppger att man inte känner sig trygg: i sitt bostadsområde på kvällen/natten, på buss tåg eller likande samt på nätet. Ökad trygghet för kollektivt resande Många upplever stor otrygghet vid Ludvika resecentrum. Man upplever även ibland att man inte känner sig trygg på bussarna. Detta beror i största hand på störande/påverkade personer. Det borde finnas bättre bevakning av polis/ väktare (främst på eftermiddagarna), kamerabevakning, bussvärdar osv. Bättre belysning i utemiljöer Man känner sig otrygg vid mörka stråk, t ex i Stadsparken, Kyrkparken och på de platser där det inte finns tänd gatubelysning samt i de bostadsområden där man har släckt varannan gatulampa. Trygghet på nätet Bättre och tidigare information om riskerna att bli utsatt på nätet. Mer information/utbildning redan från mellanstadiet om vad man bör tänka på i olika forum. Polisen - Bättre bemanning Bemanning dygnet runt på Ludvika polisstation samt patrullerande poliser. Hälsa En mer tillgänglig ungdomsmottagning Med dagens öppettider är det svårt att hinna besöka ungdomsmottagningen efter skoltid, speciellt om man bor utanför Ludvika tätort. - Bättre information på UMO.se när det är stängt, inte bara en lapp på dörren. - Ludvika ungdomsmottagning borde finnas på facebook. Information om den nya samtalsmottagningen Mer information till unga om vad man kan söka för och vilken hjälp man kan få.

6 Information Att söka information på kommunens hemsida tilltalar inte unga. Man vill i stället ha information via andra kanaler t ex sociala medier som enkelt går att sprida bland dem det berör. Ludvika kommun på Facebook, Twitter och Instagram För att nå nya målgrupper, kunna dela information på ett enkelt sätt, och kunna länka till ludvika.se (om man vill läsa mer om det som läggs ut). Informationsvägg i centrala Ludvika Idag finns ingen given plats för affischering, det saknas en plats där man kan sprida/ta del av saker som är på gång. Inte bara arrangemang som kommunen står bakom utan allt möjligt som riktar sig till allmänheten (med vissa angivna restrektioner).

7 Kommunövergripande mål barn och unga 2. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020 Kunskap och stöd - vår nyckel till inflytande Eftersom skolan är den arena där man möter barn och unga måste man där få kunskap om vilka rättigheter man har som ung, om barnkonventionen, hur en kommun fungerar och vilka kanaler som finns att kunna påverka. Idag har unga mer koll på EU och den nationella politiken än hur en kommun fungerar. Förslag: Skolan måste hitta bättre metoder att utbilda unga i: Barnkonventionen och vilka rättigheter man har som ung Hur en kommun är uppbyggd och fungerar Hur kommunpolitiken fungerar och vad de politiska partierna står för Vilka möjligheter man har att påverka Elevdemokrati Alla klasser bör årligen utbildas i vad elevråd och andra påverkansforum innebär innan man utser klassrepresentanter. De olika påverkansforumens uppdrag och syfte måste tydliggöras. Gymnasieskolan: Klassråd i 60 minuter varannan vecka istället för idag: 30 min varje vecka. Elevombudsman - Elever upplever att när de i samtal med lärare eller rektor ibland behöver ett stöd, en tredje part. Vid kritik riktad till skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behövs ett stöd, en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsombudsträffar etc).

8 skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behöves ett stöd / en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsom 14:57 Tycker du att elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan? (Stämmer mycket bra, ganska bra) Ludvikaungdomarnas upplevelse av de vuxnas engagemang i elevrådet har minskat över tid. I åttan finns en större tilltro till de vuxnas syn på elevrådet än bland gymnasieungdomarna. Brist på studieteknik leder till stress För många ungdomar är stressen påtaglig, främst bland gymnasietjejer där 28 % uppger att de känner sig stressade dagligen. Det återspeglas när man kikar på fritiden där 51% av gymnasietjejerna ofta känner att de har för lite fritid. Bidragande till stressen är att man saknar kopplingen mellan högstadiet och gymnasiet och att utbildningsnivåerna är olika på olika skolor vilket skapar problem inför gymnasiet. Lärarna på gymnasiet borde prata mer med varandra för att prov och inlämningsuppgifter inte ska krocka eller ha samma inlämningsdatum. Det skulle innebära att man slipper ha alltför många bollar i luften och kan koncentrera sig på sina studier. I ett led att Ludvikas skolor ska bli en av Sveriges bästa skolor år 2020 ger vi följande förslag: Högstadiet: Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför gymnasiestudier. Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, utbudet ska inte hänga på vilken skola man går på.

9 Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, inte hänga på vilken skola man går på. Gymnasiet: Stresshanteringsutbildning. Gymnasiet: Begränsa Stresshanteringsutbildning. antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per dag. Begränsa antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per Bensträckare under längre lektionspass. dag. Tema Bensträckare ergonomi på idrotten. under längre lektionspass. Tema ergonomi på idrotten. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen flera ämnen. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen Genomgångar flera ämnen. via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Genomgångar via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Bättre Bättre och tidigare samarbete stöd/information mellan ämneslärarna från studie- och för yrkesvägledarna. att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Schemaläggning utifrån busstider. Bättre och tidigare stöd/information från studie- och yrkesvägledarna. Bättre Schemaläggning tillgång till lärare vid utifrån terminstart. busstider. Bättre tillgång till lärare vid terminstart. Regelbunden Regelbunden information information hur man ligger hur man till betygsmässigt ligger till betygsmässigt och bättre feedback och bättre från ämneslärarna feedback från ämneslärarna för att kunna uppnå sina för at uppnå sina mål. mål. Hur ofta känner du dig stressad? (Varje dag) 5

10 Kommunövergripande mål barn och unga 3. Barn och unga ges förutsättningar i till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden Vilka frågor är ungdomsfrågor? Barn och unga ska ha inflytande i frågor som rör dem nu och i framtiden. Hur redo är vuxenvärlden att ge unga inflytande? Hur tillfrågar man unga idag? Vilka forum finns/saknas? Det är viktigt med fungerande elevråd, klassråd, att unga kan påverka de föreningar de är aktiva i och att man känner till de forum och verktyg som finns att kunna påverka, t ex ungdomsråd, ungdomsting osv. Förslag: Utbilda beslutsfattare och kommunanställda i Barnkonventionen För att fatta bra beslut är det viktigt att ha ungas perspektiv. Utifrån artikel tolv i barnkonventionen, som lyfter barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne, är det också en skyldighet att man tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Forum för ung medborgardialog Informera om vilka forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya vägar/forum att göra frågorna tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fysiskt och på nätet. Kommunfullmäktiges sammanträden via webben Genom att sända via webben skulle allmänheten få möjlighet att följa aktuella frågor, man skulle även ha möjlighet att ta del av sammanträdet i efterhand.

11 skyldighet Informera Forum för om att ung vilka man medborgardialog forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Informera rum att göra om frågorna vilka forum tillgängliga som finns för idag. dem Politiken/kommunen som vill engagera sig måste - göra möta samhällsfrågor unga och tillsammans av politik, hf rum Forum att göra för ung frågorna medborgardialog tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fy Informera Kommunfullmäktigemöten vilka forum som finns via idag. webben Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya rum Genom Kommunfullmäktigemöten att göra att frågorna sända kommunfullmäktigemötena tillgängliga via för webben dem som vill engagera via webben sig skulle - göra man samhällsfrågor öppna upp av för politik, allmännheten fysiskt oc Genom hällsdebatten. sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten a hällsdebatten. Kommunfullmäktigemöten via webben Genom att sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten att ta de hällsdebatten. Varför vill du inte påverka? Hur intresserad är du av politik? (Mycket, ganska mycket) Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (Mycket, ganska mycket)

12 Visa att unga är viktiga! 63,3 % av Dalarnas unga tror att de kommer flytta från Dalarna, av de som flyttar är det endast ca 25% som återvänder. Unga är generellt positiva till framtiden men tveksamma till att stanna i Dalarna/Ludvika. Förslag: Mer information om utbildningar i Dalarna (VBU, Högskolan Dalarna osv) Man får mer information om skolor på andra håll i Sverige än de som finns i Dalarna. Brev till alla unga inför gymnasievalet Påtala att unga är viktiga, varför unga behövs och vilka framtidsutsikter som finns i Dalarna/Ludvika. Unga vill veta: Hur tänker näringslivet och Ludvika kommun kring unga, utbildning och vilka framtidsvisioner har man? Hur ser arbetsmarknaden ut och vilka är framtidsyrkena i Ludvika kommun? Marknadsför Framtid Dalarna Region Dalarnas sida för unga. Här tipsar Region Dalarna om vilka branscher som behöver unga, vilka utbildningar man ska satsa på för att få ett jobb med mera. Fler centrala ungdomsbostäder Bostadsfrågan är ett bekymmer i många städer men kan vara ett bra sätt för Ludvika att locka studenter. Lära för livet - information om vuxenlivet Mer information i skolan samt föreläsningar kvällstid om hur man betalar räkningar, tar lån och försäkringar. Mer praktik i skolan alternativt mer studiebesök och föreläsningar om yrken och utbildningar Det är svårt för de som går teoretiska program att få kontakter i näringslivet då praktikplatserna reserveras för de yrkesförberedande programmen.

13 Tror du att du kommer att flytta från kommunen? (2012) 7

14 Kommunövergripande mål barn och unga 4. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika Alkoholanvändandet har minskat... eller? Enligt lupp minskar användandet av alkohol bland unga i högstadiet och gymnasiet. Samtidigt uppfattar unga att föräldrar har blivit mer toleranta till att deras barn dricker alkohol hemma eller hos andra. Istället för att festa på stan har man privata fester hemma hos varandra. Att utbilda och ge föräldrar och vuxna i ungas omgivning stöd och verktyg i mötet med unga är viktigt. Vilka signaler sänder vuxenvärlden? Mopeddagen är ett roligt och lärorikt exempel på hur man kan jobba förebyggande med dessa frågor. Det är även viktigt att det finns en bredd av aktiviteter för unga samt mötesplatser i ungas närhet. Förslag: Fakta och livsberättelser Unga vill ha fakta och exempel ur verkliga livet, sånt som berör. Information till unga om droger och doping borde ha lite andra former än skräckpropagandan som finns idag. Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen Fältare på gymnasieskolorna Idag finns det fältare kopplade till högstadieskolorna, men man saknar fältare som jobbar för unga upp till 18 år.

15 8 Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen. Akiviteter samt mötesplaster i ungas närområden. Fältare på gymnasieskolorna. Får du dricka för dina föräldrar? (Ja) Luppfråga: Hur ofta dricker du alkohol? (Aldrig)

16 Ludvika kommun har länge bedrivit ett aktivt ungdomspolitiskt arbete med fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande. Man har långsiktigt arbetat fram en organisation med bl a ungdomsråd, ungdomskommitté, årliga ungdomsting, forum för kommunövergripande ungdomsfrågor, genomförande av Lupp mm. Allt för att utveckla samt ge förutsättningar för en levande ungdomspolitik. För att få ungas perspektiv i arbetet med Luppresultatet anställde Ludvika kommun sommaren 2013 sju kommunutvecklare. Kommunutvecklarnas uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp diskutera vad man kan göra för att Ludvika kommun ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Resultatet av arbetet presenterades för beslutsfattare och tjänstemän vid fyra tillfällen hösten I presentationen valde man att utgå ifrån Ludvika kommuns mål för barn och unga. Det är viktigt att understryka att detta är just dessa sju gymnasieungdomars prioriteringar och förslag till förbättringar utifrån områden och resultat i Lupp. I efterhand kan vi konstatera att vi saknade unga från högstadiet i gruppen för att få deras perspektiv i arbetet. Avslutningsvis några ord från Ludvikas kommunutvecklare 2013: Det har varit lärorikt, roligt och givande. Vi känner oss viktiga och delaktiga. Vi har fått vara med och påverka. Det görs mycket för unga som vi inte visste. Det finns verkligen vuxna som vill lyssna på ungas åsikter. Vi fick inblick i hur kommunen och politiken fungerar. Det är inte lika självklart att flytta. Alla kan vara med och påverka. Unni Fredriksson och Lisa Haglund Ungdomskonsulenter Kultur- och fritidsförvaltningen, Ludvika kommun Ludvika kommun ludvika.se

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Ung i kommunen. Kommunutvecklare Knivsta 2014

Ung i kommunen. Kommunutvecklare Knivsta 2014 Ung i kommunen Kommunutvecklare Knivsta 2014 Ung i kommunen Kommunutvecklare Som kommunutvecklare har vi fått chansen att under en period vara med och påverka Knivsta, så att kommunen kan bli en bättre

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Barn- och ungdomsplan 2013 2023

Tjörn möjligheternas ö. Barn- och ungdomsplan 2013 2023 Tjörn möjligheternas ö Barn- och ungdomsplan 2013 2023 Innehåll Inledning... 3 Planens ramverk... 5 Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete 2013 2023... 6 Uppföljningar och utvärderingar... 9 Bilaga

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Ungdomsenkäten

Ungdomsenkäten Ungdomsenkäten 2010-2011 22.11.2011 Projektet Ungdom i Demokrati höra unga i ärenden som berör dem (Ungdomslagen 72/2006) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden (Ungdomslagen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag På Riktigt! Sammanställning På Riktigt! En demokratidag 161005 Tema: Att tillsammans göra skillnad Sammanställningen är lämnad till: Ordförandegruppen Oppositionen Förvaltningschefsgruppen Kommunens intranät

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd En informationsfolder för kommuner, tjänstemän och politiker i genomförandet av LUPP 2009 LUPP en väg till kunskapsbaserad

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG När du som medborgare i Gävleborg föds så ska du veta att du är viktig för samhället. Du får därför ett bevis redan på BB som

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen Drogförebyggande. Nyhetsbrev nr 3, 2014. Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Drogförebyggande Nyhetsbrev nr 3, 214 Till dig som är förälder i Vimmerby kommun Nyhetsbrev nr 3, 214 Nyhetsbrevet till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11

ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅTAGANDE.2 ORGANISATION.3 FÖRHÅLLNINGSSÄTT..6 MOTIVATION.9 UTVECKLING...10 UTVÄRDERING 11 1 MÅL Alla barn och vuxna som har skolan som sin arbetsplats ska ha inflytande i verksamheten.

Läs mer

Ung Förändring Ljusdal. - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram

Ung Förändring Ljusdal. - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram Ung Förändring Ljusdal - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram INNEHÅLL 1 Inledning 2 Varför behövs ett ungdomspolitiskt handlingsprogram? 3 Hur vi har jobbat 4 Hur kollar vi att vi når något

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket Ungdomsdialog 2012.03.13 på stadsbiblioteket Ungdomsdialogmötet 2011.10.19 var en uppföljning av den träff som KSAU hade med ungdomar 2009.10.21 och ansvariga tjänstemän var Lars Persson (KoF samt Pia

Läs mer

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Nationell, regional och lokal ungdomspolitik Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Vem är ung idag? Hur är det att vara ung idag? 15% av Sveriges unga

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

barn och beslutsfattare möts

barn och beslutsfattare möts barn och beslutsfattare möts text: Sara Persson textbearbetning: Tove Lund och Sophia Sundlin illustrationer: Martin Larsson grafisk form: Tove Lund e-post: ungdomsombudet@kalmar.se webbplats: www.kumulus.se

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen

Inriktningsdokument. Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen Inriktningsdokument 2017-05-29 Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen KS 2015/1309 Beslutat av kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Ett inriktningsdokument beskriver den långsiktiga

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 (Reviderad 11.12.2013) Inledning Det övergripande målet för det lokala ungdomspolitiska arbetet är: Landskrona stad ska vara en kommun

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017

Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Lokal arbetsplan för grundsärskolans verksamheter 2017 Verksamheter: grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola, fritidshem för båda inriktningarna och korttidstillsyn. Organisation och

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

FÄLTTEAMET DANDERYDS SOCIALKONTOR FÖREBYGGANDE UPPSÖKANDE - SAMVERKAN

FÄLTTEAMET DANDERYDS SOCIALKONTOR FÖREBYGGANDE UPPSÖKANDE - SAMVERKAN FÄLTTEAMET DANDERYDS SOCIALKONTOR FÖREBYGGANDE UPPSÖKANDE - SAMVERKAN Fältteamet tillhör Familjeavdelningen, Danderyds socialförvaltning I Fältteamet arbetar fyra fältsekreterare som är utbildade socionomer.

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer

Ungdomsprogram Öckerö kommun

Ungdomsprogram Öckerö kommun Ungdomsprogram Öckerö kommun 1. Inledning Barn och ungas hälsa skall prioriteras i Sverige, det framkommer i barnkonventionen och de nationella folkhälsomålen. I barnkonventionen definieras vilka rättigheter

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober

En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober En vecka om Barnkonventionen 19-23 oktober Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Så snart man gör något som på något sätt berör barn,

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer