Kommunutvecklare 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunutvecklare 2013"

Transkript

1 Avgiftsfria busskort Elevombudsman Elevdemokratiutbildning... Kommunutvecklare 2013 Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

2 Ludvikas unga kommunutvecklare Sommaren 2013 anställde Ludvika kommun oss - sju unga kommunutvecklare. Vårat uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp 1 diskutera frågor vi tyckte var viktiga för kommunen att jobba med för att den ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Under 12 dagar fick vi inblick i: Hur en kommun fungerar Jessica Hedlund, kanslichef, stöd- och styrningsförvaltningen, Ludvika kommun. Hur kommunal politik fungerar Maria Strömkvist, kommunalråd Ludvika. Barnkonventionen 2 Cecilia Malm, Rädda Barnen. Hur man bygger ett samhälle Emma Johansson - fysisk planerare, samhällsbyggnadförvaltningen. Hur kommunen jobbar med information Ki Eriksson och Sanna Holmström, informatörer, stöd- och styrningsförvaltningen. Det regionala arbetet med ungdomsfrågor Sara Tigerström - ungdomsstrateg, Region Dalarna. Lupp Ingegerd Morell - utvecklingssamordnare, social- och utbildningsförvaltningen. Kommunikation- och presentationsteknik Caroline Nyberg Wass - Smida. Samt tid för fördjupning i Lupp, diskussioner, sammanställning och presentationer Handledare: Unni Fredriksson och Lisa Haglund, ungdomskonsulenter, kulturoch fritidsförvaltningen. I presentationen av arbetet har vi utgått ifrån Ludvikas kommunövergripande mål för barn och unga 3. /Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

3 1. Lupp enkät om ungas livssituation För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det och vad de tänker om sin tillvaro. Ungdomsstyrelsen erbjuder alla landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att ta reda på det. Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritid, arbete, hälsa och framtidsplaner. Ludvika kommun genomför Lupp årligen i årskurs 8 (högstadiet) samt år 2 (gymnasiet). 2. Barnkonventionen Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra huvudprinciper som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar: De fyra huvudprinciperna: Artikel 2: Barns lika värde och rättigheter. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 3. Ludvika kommuns mål och vision - Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Målområde Barn och unga: - Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Här kan alla förverkliga sina drömmar. Barn och ungdomar får utbildning av hög kvalitet utifrån var och ens förutsättningar, i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. Kommunövergripande mål barn och unga: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.

4 Kommunövergripande mål barn och unga 1. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt Fritid Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i föreningslivet men man saknar information samt möjligheter till spontan-/ prova-på aktiviteter. Tillgängligheten är viktigt, att unga har möjlighet att resa kollektivt till aktiviteter, vänner och evenemang. Det är även viktigt att det finns mötesplatser och aktiviteter i ungas närområde. Förslag: Avgiftsfria busskort Det största utbudet av aktiviteter finns i Ludvika centralort. Avgiftsfria bussar för unga upp till 25 år vore ett bra sätt att uppmuntra och underlätta för unga att ta del av det utbud som finns i hela kommunen. (Steg två: i hela länet.) Samordnade aktiviteter Sportlovs- och kulturlovsprogrammet är bra, men man saknar samma typ av aktiviteter med jämna mellanrum under terminerna. Är man bortrest under loven så missar man mycket roligt som händer. Klippkort på aktiviteter Klippkort som kan användas till olika aktiviteter/föreningar. Föreningsutbudet är bra men det blir dyrt om man vill testa många olika aktiviteter. Man saknar möjligheten att kunna ta del av aktiviteter utan fasta träningstider, cupper, försäljning av diverse produkter osv. Aktivitetskarta Kartan på ludvika.se borde utvecklas med föreningar, bibliotek, mötesplatser, elljusspår, fiskesjöar, lekplatser, badplatser med mera så man enkelt kan se vad som finns att göra på fritiden. Det föreningsregister som idag finns på ludvika.se är svårt att hitta och känns omodernt. Bilda förening - enklare att hitta information Göra det enklare att hitta information på kommunens hemsida om hur man bildar en förening. Guldgruvan - bättre marknadsföring Guldruvan är ett bra sätt att uppmuntra unga att ta initiativ att driva egna projekt men fonden behövs marknadsföras bättre.

5 Trygghet I Lupp 2012, årskurs åtta, är det tre områden som sticker ut där uppemot 10% uppger att man inte känner sig trygg: i sitt bostadsområde på kvällen/natten, på buss tåg eller likande samt på nätet. Ökad trygghet för kollektivt resande Många upplever stor otrygghet vid Ludvika resecentrum. Man upplever även ibland att man inte känner sig trygg på bussarna. Detta beror i största hand på störande/påverkade personer. Det borde finnas bättre bevakning av polis/ väktare (främst på eftermiddagarna), kamerabevakning, bussvärdar osv. Bättre belysning i utemiljöer Man känner sig otrygg vid mörka stråk, t ex i Stadsparken, Kyrkparken och på de platser där det inte finns tänd gatubelysning samt i de bostadsområden där man har släckt varannan gatulampa. Trygghet på nätet Bättre och tidigare information om riskerna att bli utsatt på nätet. Mer information/utbildning redan från mellanstadiet om vad man bör tänka på i olika forum. Polisen - Bättre bemanning Bemanning dygnet runt på Ludvika polisstation samt patrullerande poliser. Hälsa En mer tillgänglig ungdomsmottagning Med dagens öppettider är det svårt att hinna besöka ungdomsmottagningen efter skoltid, speciellt om man bor utanför Ludvika tätort. - Bättre information på UMO.se när det är stängt, inte bara en lapp på dörren. - Ludvika ungdomsmottagning borde finnas på facebook. Information om den nya samtalsmottagningen Mer information till unga om vad man kan söka för och vilken hjälp man kan få.

6 Information Att söka information på kommunens hemsida tilltalar inte unga. Man vill i stället ha information via andra kanaler t ex sociala medier som enkelt går att sprida bland dem det berör. Ludvika kommun på Facebook, Twitter och Instagram För att nå nya målgrupper, kunna dela information på ett enkelt sätt, och kunna länka till ludvika.se (om man vill läsa mer om det som läggs ut). Informationsvägg i centrala Ludvika Idag finns ingen given plats för affischering, det saknas en plats där man kan sprida/ta del av saker som är på gång. Inte bara arrangemang som kommunen står bakom utan allt möjligt som riktar sig till allmänheten (med vissa angivna restrektioner).

7 Kommunövergripande mål barn och unga 2. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020 Kunskap och stöd - vår nyckel till inflytande Eftersom skolan är den arena där man möter barn och unga måste man där få kunskap om vilka rättigheter man har som ung, om barnkonventionen, hur en kommun fungerar och vilka kanaler som finns att kunna påverka. Idag har unga mer koll på EU och den nationella politiken än hur en kommun fungerar. Förslag: Skolan måste hitta bättre metoder att utbilda unga i: Barnkonventionen och vilka rättigheter man har som ung Hur en kommun är uppbyggd och fungerar Hur kommunpolitiken fungerar och vad de politiska partierna står för Vilka möjligheter man har att påverka Elevdemokrati Alla klasser bör årligen utbildas i vad elevråd och andra påverkansforum innebär innan man utser klassrepresentanter. De olika påverkansforumens uppdrag och syfte måste tydliggöras. Gymnasieskolan: Klassråd i 60 minuter varannan vecka istället för idag: 30 min varje vecka. Elevombudsman - Elever upplever att när de i samtal med lärare eller rektor ibland behöver ett stöd, en tredje part. Vid kritik riktad till skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behövs ett stöd, en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsombudsträffar etc).

8 skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behöves ett stöd / en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsom 14:57 Tycker du att elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan? (Stämmer mycket bra, ganska bra) Ludvikaungdomarnas upplevelse av de vuxnas engagemang i elevrådet har minskat över tid. I åttan finns en större tilltro till de vuxnas syn på elevrådet än bland gymnasieungdomarna. Brist på studieteknik leder till stress För många ungdomar är stressen påtaglig, främst bland gymnasietjejer där 28 % uppger att de känner sig stressade dagligen. Det återspeglas när man kikar på fritiden där 51% av gymnasietjejerna ofta känner att de har för lite fritid. Bidragande till stressen är att man saknar kopplingen mellan högstadiet och gymnasiet och att utbildningsnivåerna är olika på olika skolor vilket skapar problem inför gymnasiet. Lärarna på gymnasiet borde prata mer med varandra för att prov och inlämningsuppgifter inte ska krocka eller ha samma inlämningsdatum. Det skulle innebära att man slipper ha alltför många bollar i luften och kan koncentrera sig på sina studier. I ett led att Ludvikas skolor ska bli en av Sveriges bästa skolor år 2020 ger vi följande förslag: Högstadiet: Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför gymnasiestudier. Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, utbudet ska inte hänga på vilken skola man går på.

9 Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, inte hänga på vilken skola man går på. Gymnasiet: Stresshanteringsutbildning. Gymnasiet: Begränsa Stresshanteringsutbildning. antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per dag. Begränsa antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per Bensträckare under längre lektionspass. dag. Tema Bensträckare ergonomi på idrotten. under längre lektionspass. Tema ergonomi på idrotten. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen flera ämnen. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen Genomgångar flera ämnen. via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Genomgångar via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Bättre Bättre och tidigare samarbete stöd/information mellan ämneslärarna från studie- och för yrkesvägledarna. att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Schemaläggning utifrån busstider. Bättre och tidigare stöd/information från studie- och yrkesvägledarna. Bättre Schemaläggning tillgång till lärare vid utifrån terminstart. busstider. Bättre tillgång till lärare vid terminstart. Regelbunden Regelbunden information information hur man ligger hur man till betygsmässigt ligger till betygsmässigt och bättre feedback och bättre från ämneslärarna feedback från ämneslärarna för att kunna uppnå sina för at uppnå sina mål. mål. Hur ofta känner du dig stressad? (Varje dag) 5

10 Kommunövergripande mål barn och unga 3. Barn och unga ges förutsättningar i till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden Vilka frågor är ungdomsfrågor? Barn och unga ska ha inflytande i frågor som rör dem nu och i framtiden. Hur redo är vuxenvärlden att ge unga inflytande? Hur tillfrågar man unga idag? Vilka forum finns/saknas? Det är viktigt med fungerande elevråd, klassråd, att unga kan påverka de föreningar de är aktiva i och att man känner till de forum och verktyg som finns att kunna påverka, t ex ungdomsråd, ungdomsting osv. Förslag: Utbilda beslutsfattare och kommunanställda i Barnkonventionen För att fatta bra beslut är det viktigt att ha ungas perspektiv. Utifrån artikel tolv i barnkonventionen, som lyfter barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne, är det också en skyldighet att man tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Forum för ung medborgardialog Informera om vilka forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya vägar/forum att göra frågorna tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fysiskt och på nätet. Kommunfullmäktiges sammanträden via webben Genom att sända via webben skulle allmänheten få möjlighet att följa aktuella frågor, man skulle även ha möjlighet att ta del av sammanträdet i efterhand.

11 skyldighet Informera Forum för om att ung vilka man medborgardialog forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Informera rum att göra om frågorna vilka forum tillgängliga som finns för idag. dem Politiken/kommunen som vill engagera sig måste - göra möta samhällsfrågor unga och tillsammans av politik, hf rum Forum att göra för ung frågorna medborgardialog tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fy Informera Kommunfullmäktigemöten vilka forum som finns via idag. webben Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya rum Genom Kommunfullmäktigemöten att göra att frågorna sända kommunfullmäktigemötena tillgängliga via för webben dem som vill engagera via webben sig skulle - göra man samhällsfrågor öppna upp av för politik, allmännheten fysiskt oc Genom hällsdebatten. sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten a hällsdebatten. Kommunfullmäktigemöten via webben Genom att sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten att ta de hällsdebatten. Varför vill du inte påverka? Hur intresserad är du av politik? (Mycket, ganska mycket) Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (Mycket, ganska mycket)

12 Visa att unga är viktiga! 63,3 % av Dalarnas unga tror att de kommer flytta från Dalarna, av de som flyttar är det endast ca 25% som återvänder. Unga är generellt positiva till framtiden men tveksamma till att stanna i Dalarna/Ludvika. Förslag: Mer information om utbildningar i Dalarna (VBU, Högskolan Dalarna osv) Man får mer information om skolor på andra håll i Sverige än de som finns i Dalarna. Brev till alla unga inför gymnasievalet Påtala att unga är viktiga, varför unga behövs och vilka framtidsutsikter som finns i Dalarna/Ludvika. Unga vill veta: Hur tänker näringslivet och Ludvika kommun kring unga, utbildning och vilka framtidsvisioner har man? Hur ser arbetsmarknaden ut och vilka är framtidsyrkena i Ludvika kommun? Marknadsför Framtid Dalarna Region Dalarnas sida för unga. Här tipsar Region Dalarna om vilka branscher som behöver unga, vilka utbildningar man ska satsa på för att få ett jobb med mera. Fler centrala ungdomsbostäder Bostadsfrågan är ett bekymmer i många städer men kan vara ett bra sätt för Ludvika att locka studenter. Lära för livet - information om vuxenlivet Mer information i skolan samt föreläsningar kvällstid om hur man betalar räkningar, tar lån och försäkringar. Mer praktik i skolan alternativt mer studiebesök och föreläsningar om yrken och utbildningar Det är svårt för de som går teoretiska program att få kontakter i näringslivet då praktikplatserna reserveras för de yrkesförberedande programmen.

13 Tror du att du kommer att flytta från kommunen? (2012) 7

14 Kommunövergripande mål barn och unga 4. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika Alkoholanvändandet har minskat... eller? Enligt lupp minskar användandet av alkohol bland unga i högstadiet och gymnasiet. Samtidigt uppfattar unga att föräldrar har blivit mer toleranta till att deras barn dricker alkohol hemma eller hos andra. Istället för att festa på stan har man privata fester hemma hos varandra. Att utbilda och ge föräldrar och vuxna i ungas omgivning stöd och verktyg i mötet med unga är viktigt. Vilka signaler sänder vuxenvärlden? Mopeddagen är ett roligt och lärorikt exempel på hur man kan jobba förebyggande med dessa frågor. Det är även viktigt att det finns en bredd av aktiviteter för unga samt mötesplatser i ungas närhet. Förslag: Fakta och livsberättelser Unga vill ha fakta och exempel ur verkliga livet, sånt som berör. Information till unga om droger och doping borde ha lite andra former än skräckpropagandan som finns idag. Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen Fältare på gymnasieskolorna Idag finns det fältare kopplade till högstadieskolorna, men man saknar fältare som jobbar för unga upp till 18 år.

15 8 Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen. Akiviteter samt mötesplaster i ungas närområden. Fältare på gymnasieskolorna. Får du dricka för dina föräldrar? (Ja) Luppfråga: Hur ofta dricker du alkohol? (Aldrig)

16 Ludvika kommun har länge bedrivit ett aktivt ungdomspolitiskt arbete med fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande. Man har långsiktigt arbetat fram en organisation med bl a ungdomsråd, ungdomskommitté, årliga ungdomsting, forum för kommunövergripande ungdomsfrågor, genomförande av Lupp mm. Allt för att utveckla samt ge förutsättningar för en levande ungdomspolitik. För att få ungas perspektiv i arbetet med Luppresultatet anställde Ludvika kommun sommaren 2013 sju kommunutvecklare. Kommunutvecklarnas uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp diskutera vad man kan göra för att Ludvika kommun ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Resultatet av arbetet presenterades för beslutsfattare och tjänstemän vid fyra tillfällen hösten I presentationen valde man att utgå ifrån Ludvika kommuns mål för barn och unga. Det är viktigt att understryka att detta är just dessa sju gymnasieungdomars prioriteringar och förslag till förbättringar utifrån områden och resultat i Lupp. I efterhand kan vi konstatera att vi saknade unga från högstadiet i gruppen för att få deras perspektiv i arbetet. Avslutningsvis några ord från Ludvikas kommunutvecklare 2013: Det har varit lärorikt, roligt och givande. Vi känner oss viktiga och delaktiga. Vi har fått vara med och påverka. Det görs mycket för unga som vi inte visste. Det finns verkligen vuxna som vill lyssna på ungas åsikter. Vi fick inblick i hur kommunen och politiken fungerar. Det är inte lika självklart att flytta. Alla kan vara med och påverka. Unni Fredriksson och Lisa Haglund Ungdomskonsulenter Kultur- och fritidsförvaltningen, Ludvika kommun Ludvika kommun ludvika.se

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan 1. Bakgrund/historik Hösten 2004 antog riksdagen två mål för den nationella ungdomspolitiken: - Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt:

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa

Max18skolan Gymnasiet. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning

Max18skolan Gymnasiet. Utbildning Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till utbildning, att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Trender bland ungdomar i Värmland

Trender bland ungdomar i Värmland Trender bland ungdomar i Värmland Sammanställning av möten med ungdomar Värmlands län 2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2015:33 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2015-10 Publ nr 2015:33 ISSN 0284-6845 Foton: Mostphotos Rapporten

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Närvarande föräldrar Föräldrar: Carolina Kühnemann (6A, 7C), Jennie Molin (5B), Herbert Neuwirth (7A), Annelie Bergström (7A), Annita Schörling (7B),

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg 2014-09-30 1 (9) Tid och plats Tisdag den 21 oktober, Varagårdsskolan, Bjuv Gymnasierepresentanter Närvarande Felix Nordström* Linus Piggott* Ella Lynander Johanna Persson* Frånvarande Joel Isaksson Amanda

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille

Alla barn. har egna rättigheter. Barnkonventionen i Partille Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille Reviderad oktober 2013 Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Landstingshuset. konferensrum Styrelserum Hus 3 plan 3 samt Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-12-03 kl. 09:00-15:30 Beslutande Kajsa Larsson Emma Morin Malin Axelsson

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem.

Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem. 1 Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem. LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD HOS ER! 1 2 Om våra

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Lokalt och regionalt arbete

Lokalt och regionalt arbete Lokalt och regionalt arbete Utsatta barn i Åtvidaberg Det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna Bakgrund 2008 Det var svårt att rekrytera barn till BUS-grupperna Skolpersonal saknade

Läs mer

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun

Nämndkontor Kultur A.Magnusson. UNG 09 Ekerö kommun Nämndkontor Kultur A.Magnusson UNG 09 Ekerö kommun 1 Sammanfattning 3 Inledning.4 Genomförande.. 4 Bakgrund 5 Undersökningens resultat.5 Inflytande och delaktighet.5 Känner man till formerna för inflytande

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Börja gärna med att läsa dokumentet med vanliga frågor från media och allmänhet. Där finns en beskrivning av vad skolvalen är och om Skolval 2010 som

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

Föräldraråd den 10/2 2009

Föräldraråd den 10/2 2009 Föräldraråd den 10/2 2009 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Jessica Johansson, Ingrid Aronsson, Cecilia Engström, Pernilla Bergqvist, Ronnie Aronsson, Helen Bounivier, Mia Petersson Elever: Magnus

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ.

TUR UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN. Fritidsråd. Skolrenovering. Provschema Resurscentrum. Frukostpaket Drogfria alternativ. UTVECKLINGSPLAN FÖR UNGA I TORSÅS KOMMUN FRITID UTEFTER VAD DU VILL GÖRA! Frukostpaket Drogfria alternativ Matråd Tillitsövningar Ta mentorstiden på allvar Stressgrupp Fritidsråd Provschema Resurscentrum

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun

Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Bilaga för barn och unga till budget 2012-2013 i Vimmerby kommun Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnkonvention.

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

ÅSA EKMAN www.asaekman.com. att omsätta barnkonventionen i praktiken

ÅSA EKMAN www.asaekman.com. att omsätta barnkonventionen i praktiken att omsätta barnkonventionen i praktiken barnkonventionen i en kommun på en timme - hur kan vi konkretisera barnkonventionen? - hur får vi mycket snack och mycket verkstad? - hur vet vi att vi gör rätt

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer