Kommunutvecklare 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunutvecklare 2013"

Transkript

1 Avgiftsfria busskort Elevombudsman Elevdemokratiutbildning... Kommunutvecklare 2013 Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

2 Ludvikas unga kommunutvecklare Sommaren 2013 anställde Ludvika kommun oss - sju unga kommunutvecklare. Vårat uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp 1 diskutera frågor vi tyckte var viktiga för kommunen att jobba med för att den ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Under 12 dagar fick vi inblick i: Hur en kommun fungerar Jessica Hedlund, kanslichef, stöd- och styrningsförvaltningen, Ludvika kommun. Hur kommunal politik fungerar Maria Strömkvist, kommunalråd Ludvika. Barnkonventionen 2 Cecilia Malm, Rädda Barnen. Hur man bygger ett samhälle Emma Johansson - fysisk planerare, samhällsbyggnadförvaltningen. Hur kommunen jobbar med information Ki Eriksson och Sanna Holmström, informatörer, stöd- och styrningsförvaltningen. Det regionala arbetet med ungdomsfrågor Sara Tigerström - ungdomsstrateg, Region Dalarna. Lupp Ingegerd Morell - utvecklingssamordnare, social- och utbildningsförvaltningen. Kommunikation- och presentationsteknik Caroline Nyberg Wass - Smida. Samt tid för fördjupning i Lupp, diskussioner, sammanställning och presentationer Handledare: Unni Fredriksson och Lisa Haglund, ungdomskonsulenter, kulturoch fritidsförvaltningen. I presentationen av arbetet har vi utgått ifrån Ludvikas kommunövergripande mål för barn och unga 3. /Clara Fritzon, Linnea Söderqvist, Victoria Trygg, Lisa Erkinzoda, Kenny Johannesson, Matilda Lindblom och Emmi Alfredsson.

3 1. Lupp enkät om ungas livssituation För att kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det och vad de tänker om sin tillvaro. Ungdomsstyrelsen erbjuder alla landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att ta reda på det. Frågorna handlar bland annat om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritid, arbete, hälsa och framtidsplaner. Ludvika kommun genomför Lupp årligen i årskurs 8 (högstadiet) samt år 2 (gymnasiet). 2. Barnkonventionen Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra huvudprinciper som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar: De fyra huvudprinciperna: Artikel 2: Barns lika värde och rättigheter. Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 3. Ludvika kommuns mål och vision - Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Målområde Barn och unga: - Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Här kan alla förverkliga sina drömmar. Barn och ungdomar får utbildning av hög kvalitet utifrån var och ens förutsättningar, i en miljö som präglas av ömsesidig respekt. Kommunövergripande mål barn och unga: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.

4 Kommunövergripande mål barn och unga 1. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt Fritid Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter i föreningslivet men man saknar information samt möjligheter till spontan-/ prova-på aktiviteter. Tillgängligheten är viktigt, att unga har möjlighet att resa kollektivt till aktiviteter, vänner och evenemang. Det är även viktigt att det finns mötesplatser och aktiviteter i ungas närområde. Förslag: Avgiftsfria busskort Det största utbudet av aktiviteter finns i Ludvika centralort. Avgiftsfria bussar för unga upp till 25 år vore ett bra sätt att uppmuntra och underlätta för unga att ta del av det utbud som finns i hela kommunen. (Steg två: i hela länet.) Samordnade aktiviteter Sportlovs- och kulturlovsprogrammet är bra, men man saknar samma typ av aktiviteter med jämna mellanrum under terminerna. Är man bortrest under loven så missar man mycket roligt som händer. Klippkort på aktiviteter Klippkort som kan användas till olika aktiviteter/föreningar. Föreningsutbudet är bra men det blir dyrt om man vill testa många olika aktiviteter. Man saknar möjligheten att kunna ta del av aktiviteter utan fasta träningstider, cupper, försäljning av diverse produkter osv. Aktivitetskarta Kartan på ludvika.se borde utvecklas med föreningar, bibliotek, mötesplatser, elljusspår, fiskesjöar, lekplatser, badplatser med mera så man enkelt kan se vad som finns att göra på fritiden. Det föreningsregister som idag finns på ludvika.se är svårt att hitta och känns omodernt. Bilda förening - enklare att hitta information Göra det enklare att hitta information på kommunens hemsida om hur man bildar en förening. Guldgruvan - bättre marknadsföring Guldruvan är ett bra sätt att uppmuntra unga att ta initiativ att driva egna projekt men fonden behövs marknadsföras bättre.

5 Trygghet I Lupp 2012, årskurs åtta, är det tre områden som sticker ut där uppemot 10% uppger att man inte känner sig trygg: i sitt bostadsområde på kvällen/natten, på buss tåg eller likande samt på nätet. Ökad trygghet för kollektivt resande Många upplever stor otrygghet vid Ludvika resecentrum. Man upplever även ibland att man inte känner sig trygg på bussarna. Detta beror i största hand på störande/påverkade personer. Det borde finnas bättre bevakning av polis/ väktare (främst på eftermiddagarna), kamerabevakning, bussvärdar osv. Bättre belysning i utemiljöer Man känner sig otrygg vid mörka stråk, t ex i Stadsparken, Kyrkparken och på de platser där det inte finns tänd gatubelysning samt i de bostadsområden där man har släckt varannan gatulampa. Trygghet på nätet Bättre och tidigare information om riskerna att bli utsatt på nätet. Mer information/utbildning redan från mellanstadiet om vad man bör tänka på i olika forum. Polisen - Bättre bemanning Bemanning dygnet runt på Ludvika polisstation samt patrullerande poliser. Hälsa En mer tillgänglig ungdomsmottagning Med dagens öppettider är det svårt att hinna besöka ungdomsmottagningen efter skoltid, speciellt om man bor utanför Ludvika tätort. - Bättre information på UMO.se när det är stängt, inte bara en lapp på dörren. - Ludvika ungdomsmottagning borde finnas på facebook. Information om den nya samtalsmottagningen Mer information till unga om vad man kan söka för och vilken hjälp man kan få.

6 Information Att söka information på kommunens hemsida tilltalar inte unga. Man vill i stället ha information via andra kanaler t ex sociala medier som enkelt går att sprida bland dem det berör. Ludvika kommun på Facebook, Twitter och Instagram För att nå nya målgrupper, kunna dela information på ett enkelt sätt, och kunna länka till ludvika.se (om man vill läsa mer om det som läggs ut). Informationsvägg i centrala Ludvika Idag finns ingen given plats för affischering, det saknas en plats där man kan sprida/ta del av saker som är på gång. Inte bara arrangemang som kommunen står bakom utan allt möjligt som riktar sig till allmänheten (med vissa angivna restrektioner).

7 Kommunövergripande mål barn och unga 2. Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020 Kunskap och stöd - vår nyckel till inflytande Eftersom skolan är den arena där man möter barn och unga måste man där få kunskap om vilka rättigheter man har som ung, om barnkonventionen, hur en kommun fungerar och vilka kanaler som finns att kunna påverka. Idag har unga mer koll på EU och den nationella politiken än hur en kommun fungerar. Förslag: Skolan måste hitta bättre metoder att utbilda unga i: Barnkonventionen och vilka rättigheter man har som ung Hur en kommun är uppbyggd och fungerar Hur kommunpolitiken fungerar och vad de politiska partierna står för Vilka möjligheter man har att påverka Elevdemokrati Alla klasser bör årligen utbildas i vad elevråd och andra påverkansforum innebär innan man utser klassrepresentanter. De olika påverkansforumens uppdrag och syfte måste tydliggöras. Gymnasieskolan: Klassråd i 60 minuter varannan vecka istället för idag: 30 min varje vecka. Elevombudsman - Elever upplever att när de i samtal med lärare eller rektor ibland behöver ett stöd, en tredje part. Vid kritik riktad till skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behövs ett stöd, en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsombudsträffar etc).

8 skolledningen är man orolig för konsekvenser i form av t ex sänkta skolbetyg. - Det behöves ett stöd / en kontaktperson till påverkansforum i skolan (elevråd, matråd, skyddsom 14:57 Tycker du att elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan? (Stämmer mycket bra, ganska bra) Ludvikaungdomarnas upplevelse av de vuxnas engagemang i elevrådet har minskat över tid. I åttan finns en större tilltro till de vuxnas syn på elevrådet än bland gymnasieungdomarna. Brist på studieteknik leder till stress För många ungdomar är stressen påtaglig, främst bland gymnasietjejer där 28 % uppger att de känner sig stressade dagligen. Det återspeglas när man kikar på fritiden där 51% av gymnasietjejerna ofta känner att de har för lite fritid. Bidragande till stressen är att man saknar kopplingen mellan högstadiet och gymnasiet och att utbildningsnivåerna är olika på olika skolor vilket skapar problem inför gymnasiet. Lärarna på gymnasiet borde prata mer med varandra för att prov och inlämningsuppgifter inte ska krocka eller ha samma inlämningsdatum. Det skulle innebära att man slipper ha alltför många bollar i luften och kan koncentrera sig på sina studier. I ett led att Ludvikas skolor ska bli en av Sveriges bästa skolor år 2020 ger vi följande förslag: Högstadiet: Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför gymnasiestudier. Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, utbudet ska inte hänga på vilken skola man går på.

9 Samordnade friluftsdagar på högstadieskolorna. Alla ska få samma valmöjlighet till varierade aktiviteter, inte hänga på vilken skola man går på. Gymnasiet: Stresshanteringsutbildning. Gymnasiet: Begränsa Stresshanteringsutbildning. antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per dag. Begränsa antalet prov/större inlämningsuppgifter per vecka, max ett prov per Bensträckare under längre lektionspass. dag. Tema Bensträckare ergonomi på idrotten. under längre lektionspass. Tema ergonomi på idrotten. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen flera ämnen. Stödtid två gånger per vecka istället för en. Viktigt om man behöver ta igen Genomgångar flera ämnen. via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Genomgångar via ny teknik (t ex Skype) för att kunna ta igen missade lektioner. Bättre samarbete mellan ämneslärarna för att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Bättre Bättre och tidigare samarbete stöd/information mellan ämneslärarna från studie- och för yrkesvägledarna. att alla ska få samma grundkunskaper inför vidarestudier. Schemaläggning utifrån busstider. Bättre och tidigare stöd/information från studie- och yrkesvägledarna. Bättre Schemaläggning tillgång till lärare vid utifrån terminstart. busstider. Bättre tillgång till lärare vid terminstart. Regelbunden Regelbunden information information hur man ligger hur man till betygsmässigt ligger till betygsmässigt och bättre feedback och bättre från ämneslärarna feedback från ämneslärarna för att kunna uppnå sina för at uppnå sina mål. mål. Hur ofta känner du dig stressad? (Varje dag) 5

10 Kommunövergripande mål barn och unga 3. Barn och unga ges förutsättningar i till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden Vilka frågor är ungdomsfrågor? Barn och unga ska ha inflytande i frågor som rör dem nu och i framtiden. Hur redo är vuxenvärlden att ge unga inflytande? Hur tillfrågar man unga idag? Vilka forum finns/saknas? Det är viktigt med fungerande elevråd, klassråd, att unga kan påverka de föreningar de är aktiva i och att man känner till de forum och verktyg som finns att kunna påverka, t ex ungdomsråd, ungdomsting osv. Förslag: Utbilda beslutsfattare och kommunanställda i Barnkonventionen För att fatta bra beslut är det viktigt att ha ungas perspektiv. Utifrån artikel tolv i barnkonventionen, som lyfter barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne, är det också en skyldighet att man tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Forum för ung medborgardialog Informera om vilka forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya vägar/forum att göra frågorna tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fysiskt och på nätet. Kommunfullmäktiges sammanträden via webben Genom att sända via webben skulle allmänheten få möjlighet att följa aktuella frågor, man skulle även ha möjlighet att ta del av sammanträdet i efterhand.

11 skyldighet Informera Forum för om att ung vilka man medborgardialog forum som finns idag. Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans tillfrågar barn och unga inför beslut som berör dem. Informera rum att göra om frågorna vilka forum tillgängliga som finns för idag. dem Politiken/kommunen som vill engagera sig måste - göra möta samhällsfrågor unga och tillsammans av politik, hf rum Forum att göra för ung frågorna medborgardialog tillgängliga för dem som vill engagera sig - göra samhällsfrågor av politik, fy Informera Kommunfullmäktigemöten vilka forum som finns via idag. webben Politiken/kommunen måste möta unga och tillsammans hitta nya rum Genom Kommunfullmäktigemöten att göra att frågorna sända kommunfullmäktigemötena tillgängliga via för webben dem som vill engagera via webben sig skulle - göra man samhällsfrågor öppna upp av för politik, allmännheten fysiskt oc Genom hällsdebatten. sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten a hällsdebatten. Kommunfullmäktigemöten via webben Genom att sända kommunfullmäktigemötena via webben skulle man öppna upp för allmännheten att ta de hällsdebatten. Varför vill du inte påverka? Hur intresserad är du av politik? (Mycket, ganska mycket) Hur intresserad är du av samhällsfrågor? (Mycket, ganska mycket)

12 Visa att unga är viktiga! 63,3 % av Dalarnas unga tror att de kommer flytta från Dalarna, av de som flyttar är det endast ca 25% som återvänder. Unga är generellt positiva till framtiden men tveksamma till att stanna i Dalarna/Ludvika. Förslag: Mer information om utbildningar i Dalarna (VBU, Högskolan Dalarna osv) Man får mer information om skolor på andra håll i Sverige än de som finns i Dalarna. Brev till alla unga inför gymnasievalet Påtala att unga är viktiga, varför unga behövs och vilka framtidsutsikter som finns i Dalarna/Ludvika. Unga vill veta: Hur tänker näringslivet och Ludvika kommun kring unga, utbildning och vilka framtidsvisioner har man? Hur ser arbetsmarknaden ut och vilka är framtidsyrkena i Ludvika kommun? Marknadsför Framtid Dalarna Region Dalarnas sida för unga. Här tipsar Region Dalarna om vilka branscher som behöver unga, vilka utbildningar man ska satsa på för att få ett jobb med mera. Fler centrala ungdomsbostäder Bostadsfrågan är ett bekymmer i många städer men kan vara ett bra sätt för Ludvika att locka studenter. Lära för livet - information om vuxenlivet Mer information i skolan samt föreläsningar kvällstid om hur man betalar räkningar, tar lån och försäkringar. Mer praktik i skolan alternativt mer studiebesök och föreläsningar om yrken och utbildningar Det är svårt för de som går teoretiska program att få kontakter i näringslivet då praktikplatserna reserveras för de yrkesförberedande programmen.

13 Tror du att du kommer att flytta från kommunen? (2012) 7

14 Kommunövergripande mål barn och unga 4. Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika Alkoholanvändandet har minskat... eller? Enligt lupp minskar användandet av alkohol bland unga i högstadiet och gymnasiet. Samtidigt uppfattar unga att föräldrar har blivit mer toleranta till att deras barn dricker alkohol hemma eller hos andra. Istället för att festa på stan har man privata fester hemma hos varandra. Att utbilda och ge föräldrar och vuxna i ungas omgivning stöd och verktyg i mötet med unga är viktigt. Vilka signaler sänder vuxenvärlden? Mopeddagen är ett roligt och lärorikt exempel på hur man kan jobba förebyggande med dessa frågor. Det är även viktigt att det finns en bredd av aktiviteter för unga samt mötesplatser i ungas närhet. Förslag: Fakta och livsberättelser Unga vill ha fakta och exempel ur verkliga livet, sånt som berör. Information till unga om droger och doping borde ha lite andra former än skräckpropagandan som finns idag. Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen Fältare på gymnasieskolorna Idag finns det fältare kopplade till högstadieskolorna, men man saknar fältare som jobbar för unga upp till 18 år.

15 8 Teater är ett bra sätt att ta upp jobbiga ämnen. Akiviteter samt mötesplaster i ungas närområden. Fältare på gymnasieskolorna. Får du dricka för dina föräldrar? (Ja) Luppfråga: Hur ofta dricker du alkohol? (Aldrig)

16 Ludvika kommun har länge bedrivit ett aktivt ungdomspolitiskt arbete med fokus på att öka ungas delaktighet och inflytande. Man har långsiktigt arbetat fram en organisation med bl a ungdomsråd, ungdomskommitté, årliga ungdomsting, forum för kommunövergripande ungdomsfrågor, genomförande av Lupp mm. Allt för att utveckla samt ge förutsättningar för en levande ungdomspolitik. För att få ungas perspektiv i arbetet med Luppresultatet anställde Ludvika kommun sommaren 2013 sju kommunutvecklare. Kommunutvecklarnas uppdrag var att utifrån egna erfarenheter samt med kunskap från Lupp diskutera vad man kan göra för att Ludvika kommun ska bli ännu bättre för unga att leva och bo i. Resultatet av arbetet presenterades för beslutsfattare och tjänstemän vid fyra tillfällen hösten I presentationen valde man att utgå ifrån Ludvika kommuns mål för barn och unga. Det är viktigt att understryka att detta är just dessa sju gymnasieungdomars prioriteringar och förslag till förbättringar utifrån områden och resultat i Lupp. I efterhand kan vi konstatera att vi saknade unga från högstadiet i gruppen för att få deras perspektiv i arbetet. Avslutningsvis några ord från Ludvikas kommunutvecklare 2013: Det har varit lärorikt, roligt och givande. Vi känner oss viktiga och delaktiga. Vi har fått vara med och påverka. Det görs mycket för unga som vi inte visste. Det finns verkligen vuxna som vill lyssna på ungas åsikter. Vi fick inblick i hur kommunen och politiken fungerar. Det är inte lika självklart att flytta. Alla kan vara med och påverka. Unni Fredriksson och Lisa Haglund Ungdomskonsulenter Kultur- och fritidsförvaltningen, Ludvika kommun Ludvika kommun ludvika.se

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer