ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt om verksamheten Bolaget är ett helägt dotterbolag till Autism och Aspergerförbundet, en ideell förening som har sitt säte i Stockholm, org.nr Bolaget bedriver utveckling samt sprider kunskap inom autismområdet samt därmed sammanhängande verksamhet. Grunden i verksamheten är den teoretiska/praktiska veckolånga utbildningen om Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism, en intensiv grundutbildning där kursupplägget hämtats från division TEACCH, University of North Carolina, USA. Under året har tio sådana utbildningsveckor genomförts på vår kursgård Bergskog i Sunne, Värmland. Ett femtontal svenska lärare har under året arbetat på de veckolånga utbildningarna. Deras ordinarie arbeten är inom olika barn-, ungdoms- och vuxenverksamheter för personer med autismspektrumdiagnos. På vuxensidan har vi haft en fördjupningsutbildning som fokuserar på Livskvalitet i vardagen. Förutom grundutbildningarna och fortsättningsutbildningen har Utbildningscenter haft en ADI-R-utbildning. Utbildningar om hantering av problemskapande beteende har hållits vid två tillfällen. Under året har Utbildningscenter haft ett antal uppdragsutbildningar. Hantering av problemskapande beteende har sålts till Kållered och Södertälje (vid två tillfällen), veckoutbildningen om Ett pedagogiskt arbetssätt tre + två dagar till Kristianstad, Motala, Norrtälje, Hammarö och Enköping. Nytt för i år är att vi sålt tredagarsutbildningen om Sokrautiska samtal till Eskilstuna. 1

2 Landstinget Dalarna köpte in en ADI-R utbildning. Järna, Botkyrka och Bollebygd har köpt in en serie föreläsningar.vi har dessutom sålt föreläsningar till Vara, Klippan, Sotenäs, Forshaga, Åstorp, Stockholm, Växjö, Göteborg, Karlskoga, Nossebro, Mellerud, Örgryte och Vara. Handledning har genomförts i Höör, Sotenäs, Karlstad, Skövde, Stockholm, Göteborg, Borlänge, Nossebro, Mellerud och Härnösand. Under året har såväl ett kursledarmöte som ett lärarmöte hållits. Kursledarmötet hölls i maj i Stockholm. Vi justerade tiderna och gjorde planeringen för kursveckor i Sunne inför Det var bara två av kursledarna som hade möjlighet att vara med, så vi kortade ner mötet. Lärarmötet hölls i Göteborg i oktober. Vi gick igenom de förändringar som gjorts i Sunne under året och ramarna för de flesta av föreläsningarna under kursveckan. Vi hade även en extern föreläsare som föreläste om Power Point och presentationsteknik. Styrelsen har under året fortsatt sin diskussion om Utbildningscenters framtida strategi tillsammans med Autism- och Aspergerförbundets arbetsutskott. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Utbildningscenter har under året köpt in ett nytt kursverktyg, Lega online. Verktyget är helt webbaserat och kommer leda till både tids- och kostnadsbesparingar. Det kommer att börja användas i januari FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet 70 % 73 % 79 % 70 % RESULTATDISPOSITION Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserad vinst Årets vinst kronor kronor kronor Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kronor som är summan av balanserad vinst och årets resultat. På följande sidor visas bolagets resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 2

3 RESULTATRÄKNING Not (kostnadsslagsindelad) Rörelseintäkter Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond 85 - Avsättning periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner 0 - Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

4 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och datorer 1, Summa materiella anläggnings tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggnings tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar 8 56 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skatteskulder 66 - Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 5

6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisningsprinciper Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 (K2). Detta är första året som BFNAR 2008:1 årsredovisning i mindre aktiebolag tillämpas. Vid övergången till K2 har rörelsekostnaderna klassificerats annorlunda än tidigare. I övrigt har övergången till K2 inte medfört några ändrade redovisningsprinciper. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier och datorer 20 % Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Koncernförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Autism- och Aspergerförbundet, org.nr Autism- och Aspergerförbundet har sitt säte i Stockholm. Försäljning till moderföretaget har under räkenskapsåret uppgått till 5 (9) tkr. Inköp från moderföretaget har under räkenskapsåret uppgått till 98 (101) tkr. Upplysningar till resultaträkningen Not 2 Övriga externa kostnader Ersättning till revisorer Revisionsarvodet har under räkenskapsåret uppgått till 23 (24) tkr. 6

7 Not 3 Personalkostnader Medelantalet anställda och könsfördelning Medelantalet anställda 2 2 Män 1 1 Kvinnor 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Anställda Styrelseledamöter 1 0 Sociala kostnader Pensionskostnader anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Förra årets resultat belastades med en uppskattad avsättning för lönerelaterade kostnader som avsåg tidigare år. Upplysningar till balansräkningen Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 4 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets utrangeringar Årets investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets utrangeringar Årets avskrivningar 10 6 Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

8 Finansiella anläggningstillgångar Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde KPA Etisk Aktiefond Totalt Eget kapital Not 6 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Enligt balansräkningen innevarande år Fritt eget kapital Enligt balansräkningen föregående år Årets resultat Enligt balansräkningen innevarande år Stockholm den 10 mars 2015 SvenOlof Dahlgren Anna Calissendorff Take Aanstoot Ordförande Maria Grimståhl Birgitta Olofsson Min revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2015 Malin Nilsson Auktoriserad revisor 8

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer