HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HU-kurs för systemutvecklare. Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne"

Transkript

1 HU-kurs för systemutvecklare Vidareutveckling av kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik Petter Dessne

2 BAKGRUND På sektionen för IT på Högskolan i Borås genomförs sedan ett par år tillbaka kursen Systemutvecklare Roller Miljö Praktik för förstaårsstudenter på systemvetar- och systemarkitektprogrammen. Kursen är tudelad, där en kollega till mig går igenom olika yrkesroller som studenterna kan ha i sina yrkesliv. Utifrån lärarens översiktliga presentation skapar studentgrupperna själva föreläsningar om respektive yrkesroll (programmerare, IT-chef etc.). På min del diskuterar jag i stället relationen mellan IT och hållbar utveckling (HU). Studenterna examineras genom ett arbete där de sökt och diskuterat akademiska källor rörande någon aspekt av IT och HU. Samma ämne presenterar de även på ett examinerande seminarium. Utöver föreläsningar i HU undervisas de därför inom akademiskt skrivande, litteratursökning, retorik och presentationsteknik. Hur kursen är uppbyggd och hur arbetet går till i praktiken behandlas i de första delarna av detta dokument. Kursen kommer nu att utvecklas ytterligare på ett spännande och kreativt sätt tack vare ett nyss vunnet stipendium. Om denna planerade utveckling handlar resten av dokumentet. KURSUPPLÄGG I min kollegas del av kursen ingår som nämnts ovan att studenterna ska undersöka olika yrkesroller inom IT-sektorn och sedan själva skapa föreläsningar för de andra studenterna om den valda yrkesrollen. Min del, som utgör huvuddelen av kursen, består av föreläsningar inom hållbar utveckling (introduktion till och problematisering av HU-begreppen, Högskolan och HU samt HU i förhållande till IT), klassisk retorik, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Vidare genomförs ett HU-café där frågor om just HU och den tilltänkta yrkesrollen diskuteras och dessutom ger biblioteket uppskattad undervisning i litteratursökning. Dessutom har vi haft besök från näringslivet, bland annat datorföretaget HP:s nordiska miljöchef. Kursen avslutas med presentationer där studenterna beskriver ett HU- och IT-relaterat problem och reflekterar däröver, samt med författade artiklar baserade på vetenskapliga källor om samma ämne. Hur kursen är uppbyggd och relaterar till studenters framtid och skolning åskådliggörs i figuren nedan. Som framgår av figuren är kursupplägget tänkt att inte bara erbjuda ämneskunskaper utan jag har också en ambition vad gäller sudenternas växande som människor en egenskap som rimmar väl med undervisning inom just en hållbar utveckling och framtid.

3 Kursen brukar vara uppskattad och ger studenterna ett större intresse för HU-frågor i förhållande till det egna yrkesvalet. Resultatet av kursutvärderingarna har visat att: Studenterna blir på kort tid bättre presentatörer och många känner sig säkrare i talarrollen efter avslutad kurs Studenterna känner sig bättre förberedda inför uppsatsskrivandet Studenterna anser sig ha fått ökad medvetenhet om HU och om vad de kan göra inom HU i sina framtida yrkesliv Kursen upplevs som rolig och fri HU-delarna uppskattas och engagemanget är stort Institutionens egen kunskap om HU och ITs betydelse för en hållbar global utveckling ökar Dessutom lär jag mig som lärare mycket av mina studenters texter. Det är tydligt att våra studenter är intresserade av HU-frågor. Figuren nedan är resultatet från min utvärdering av en av mina föreläsningar inom hållbar utveckling. Oavsett vad man kan tycka om frågorna är det tydligt att ett HU-engagemang finns, och detta är vad jag utgick från när jag skapade kursinnehållet.

4 STUDENTERNAS FÖRFATTADE ARTIKLAR I sina artiklar har studenterna sammantaget identifierat ett mycket stort antal ämnesområden som kombinerar just IT och HU. Den första omgången (för två år sedan) resulterade i trettiosju vetenskapligt underbyggda artiklar om allt möjligt, t.ex.: Gröna systemutvecklingsmodeller Konfliktmineraler i datorer Digitala klyftan (hur fungerar IT-samhället för en person som inte är en vit svensk man mellan 25 och 45 år?) e-waste (elektroniskt avfall) och dess konsekvenser för arbetare i de u-länder som tar emot skrotet Aspergers syndrom ( the geek syndrome ) hos IT-anställda Strömsnåla serverhallar (IT står för 2 % av världens energiförbrukning) Plattformsoberoende mjukvaruutveckling Villkor för fabriksarbetare som producerar elektronik (t.ex. arbetsförhållandena på Foxconn, där man sätter upp nät runt byggnaderna för att inte arbetarna ska hoppa och ta livet av sig) Kulturbevarande IT-system (t.ex. kommunikation för renskötare där mobilsystemen inte har täckning) IT som utvecklingsfaktor i u-länder (t.ex. vård på distans i Kenya med ipad som kamera) Genusperspektiv på IT Som illustreras av exemplen ovan knyter artiklarna an till alla fyra aspekter av HUbegreppet. Artiklarna har studenterna skrivit efter litteratursökning på biblioteket. De har därmed utgått från akademiska artiklar och byggt sina iakttagelser och analyser på dessa.

5 HU-DIPLOMERAD KURS Sedan två år tillbaka har vi på Högskolan i Borås ett system för att premiera kurser som involverar hållbar utveckling. Systemet bygger på HU-diplomering av valda kurser och varje utbildningsprogram ska inom ett par års sikt ha åtminstone en sådan kurs. Det kan röra sig om hållbar utveckling i vård, miljövänlig färgning av textilier eller informationskurser utifrån ett HU-perspektiv. I mitt fall rör det sig alltså om kombinationen mellan HU och IT. För att en kurs ska bli HU-diplomerad krävs att kurslaget ansöker om denna utmärkelse via sin institution. Det som ligger till grund för bedömning är kursplanen, på gott och ont: Fördelen är att man därmed har säkerställt att vissa HU-relaterade element tas upp i undervisningen. Nackdelen är att ett antal kurser som i praktiken uppvisat en hög grad av HU-inslag har ansetts ha kursplaner med formella brister, och att dessa kurser därför inte blivit diplomerade. Särskilt har dessa problem berört kopplingen mellan undervisning och uppföljning, som alltså bedömargruppen (högskolans hållbarhetsråd ) inte ansett vara tillräckligt tydlig. Hur som helst blev kursplanen som ligger till grund för just min kurs utpekad som ett föredöme för andra kursplaner och därmed blev kursen HU-diplomerad (bilden är från diplomeringsceremonin). Jag har själv inte skrivit kursplanen utan har bara fått den i min hand och försökt fylla på med kursinnehåll efter eget huvud, och på så sätt kan man fundera över om diplomeringsprocessen är så välfungerande. Kursplanen finns bilagd detta arbete och påfallande är i mina ögon att den är väldigt generisk: i stället för HU hade det kunnat stå genus, mångkultur eller annat behjärtansvärt ämne. Den som i år ingått i ett kurslag för en HU-diplomerad kurs har haft möjlighet att söka ett stipendium på kronor från Sparbanksstiftelsen och hanterat av hållbarhetsrådet. Jag sökte stipendiet för att få utrymme (dvs lön) för att vidareutveckla kursen på ett som jag tycker spännande och pedagogiskt intressant sätt. I konkurrens med fem andra sökande vann jag stipendiet och kommer därför att sätta mina planer i verket i vår. Resten av dokumentet kommer att kretsa kring dessa planer och kring reflektioner över frågorna som ställts i studieguiden.

6 AVSAKNAD AV LÄMPLIG LITTERATUR EN MÖJLIGHET TILL VIDAREUTVECKLING AV KURS Något som jag märkt när jag utformat min del av kursen är att det saknas kurslitteratur som tar upp just HU och IT, vilket känns ganska konstigt med tanke på hur många som utbildas inom IT-området varje år och hur stor inverkan IT har på vårt dagliga liv. Jag ser därför ett behov av dylik litteratur. Samtidigt har vi vid det här laget ett ganska stort akademiskt material kring detta ämne. Efter att ha märkt den höga kvaliteten på många av det första årets artiklar har jag därför grunnat på att utifrån detta material skapa en kursbok eller webbaserat kursmaterial inom HU och IT. Boken/materialet skulle i första hand riktas till kommande kursomgångar. Med en ökad ambitionsnivå skulle en bok i ämnet kunna publiceras och riktas mot svenska högskolor, IT-gymnasier och IT-arbetare i svenska organisationer. På så sätt skulle potentiellt kunskaper i IT och HU kunna förmedlas till flera hundra tusen personer i Sverige (IT-industrin i Sverige omfattar ett stort antal människor och IT-gymnasier är mycket vanliga) och på så sätt stärka folkbildningen inom hållbar utveckling. De många infallsvinklarna på HU och IT är då en tillgång: Efter en inledande introduktion till HU samt till IT i relation till HU kan varje ämne t.ex. de som beskrivits ovan bli till ett eget kapitel. Utvalda kapitel kan därefter diskuteras i klassrum, workshops och studiecirklar, alltefter förkunskaper, intresse och syfte. Med den här avsiktligt brokiga kapitelstrukturen blir det därmed lätt att använda boken i folkbildningssyfte men dessutom ganska enkelt att uppdatera boken varje år. Jag har alltså under en tid funderat på att med artiklarna som utgångspunkt skriva en sådan bok. Jag har hittills inte haft möjlighet till detta, även om det bör gå relativt snabbt att författa ett material utifrån de akademiska referenser som redan finns tillgängliga. Med ett stipendium i ryggen får jag nu tid att ägna mig åt ett sådant material. Målsättningarna för projektet är följande: En bok/e-bok/webbplats skrivs/skapas och används som del av kurslitteratur för kommande omgångar av kursen. Materialet uppdateras och byggas på efter varje kursomgång utifrån det nya material som inkommit, något som kan fungera som en sporre för studenterna. Utöver författande av nya texter får studenterna som uppgift att gå igenom befintliga texter och skriva en kort rapport om detta (som hemtenta ) och på så sätt ytterligare förkovra sig i ämnet. Detta tillvägagångssätt kan ge en inblick i peer-review-förfarande, om studenterna tilldelas varsin artikel/kapitel och efter kritisk granskning kommer med förslag till förbättringar. På så sätt knyts an ytterligare till kursens mål om kritiskt tänkande och ingång till det akademiska arbetssättet. Beroende på utfall finns också möjligheten att studenterna arbetar i gruppdiskussioner med de befintliga texterna och diskuterar dem på ett redaktionellt sätt.

7 En annan målsättning är att studenterna ska tycka att det känns roligt och givande att deras texter och forskning kan bidra till kommande versioner av kursboken. Redan i våras (innan utlysningen av stipendiet var känd för mig) pratade jag och studenterna om möjligheten att skapa en bok utifrån deras forskning och det var något som sågs som väldigt spännande och som en bra morot. Extra roligt är förstås om detta kan bli en bok som används vid andra lärosäten och i organisationer i Sverige. Förhoppningsvis bidrar det då till att stärka bilden av Högskolan i Borås som ett av de ledande svenska akademiska lärosätena inom HU. I sammanhanget kan nämnas att bokförlaget Studentlitteratur redan visat sitt intresse för projektet. Jag räknar därför med att bara ett färdigt manus finns så kommer Studentlitteratur att trycka en bok. REFLEKTIONER KRING IDÉNS GENOMFÖRANDE Kursen ifråga var en av de tre första kurserna att HU-diplomeras. I bedömargruppens motivering står följande att läsa: Lärandemålen liksom angivna examinationsuppgifter främjar en problematiserande hållning och kritiskt tänkande. Detta tillsammans med möjligheten att välja litteratur befrämjar en hög grad av studentdelaktighet. Just det kritiska förhållningssättet och delaktigheten är delar som ytterligare stärks i och med detta tänkta projekt. Dessutom väljer inte studenten bara litteratur utan är faktiskt medskapare till densamma! Mot bakgrund av ovanstående hoppas jag att det planerade arbetet kommer att leda till en mycket spännande och unik utveckling av kursen. Det gemensamma skapandet av en resursbank och dess publicering i form av en kursbok skulle göra kursen troligtvis ensam i sitt slag. Just den gemensamma produktionen och det gemensamma redaktionsarbetet ligger för övrigt i linje med många av de strömningar som existerar inom dagens HU-filosofier och jag kan tänka mig att blir experimentet lyckosamt så kommer andra lärare att följa denna metod, där man således låter studenter vara medskapare av litteratur, låt vara att deras texter i sig måste skrivas om. Utöver förbättringen inom HU-undervisningen skulle kursen därmed kunna ges ett pedagogiskt sett väldigt spännande upplägg som kan vara väl värt att följa upp på kommande pedagogiska konferenser och liknande. IT OCH DE GLOBALA UTMANINGARNA Kopplingen mellan IT och HU har känts ganska svag enligt de flesta lärare jag har diskuterat ämnet med. Inte så att det verkar ointressant direkt, men vad har de ämnena egentligen med varandra att göra? I exemplen ovan har jag visat en del av de viktiga ämnen som studenterna själva identifierat. Jag ser kanske främst tre problem:

8 IT drar en ganska stor del av världens sammanlagda energi Elektroniskt avfall är ett stort och allvarligt problem Arbetsförhållanden på de asiatiska fabrikerna måste förbättras. Samtidigt är det tydligt att IT spelar en direkt avgörande roll vad gäller jordens framtida klimat och vårt liv på planeten. Här är några av väldigt många exempel: IT stärker samhällsbyggnaden i världen, t.ex. genom nya sätt att bedriva utbildning IT hjälper forskare att hämta in och analysera klimatdata IT ger förutsättningar för demokratisering i många stater (t.ex. Twitter i Egypten) Ofta när man diskuterar ett visst ämne i förhållande till HU gör man det med utgångspunkten att ämnet innebär ett problem för miljön: pratar men om t.ex. skogshantering kanske man börjar diskutera hur visa djurarter trängs ut. IT ska däremot kanske inte främst ses som ett problem utan som en möjliggörare: Även om två procent av världens energiförbrukning går till IT så är det bättre med distansmöten än bil- och flygresor. Ett litet påslag inom IT kan alltså ge stora vinster på andra håll. Det jag kommer att ta med mig från kursen är därför generella kunskaper inom hållbar utveckling. Jag tycker till exempel att jag har haft stor glädje av kursbokens senare kapitel. Även diskussionerna med andra lärare har varit givande. Jag drar mig till minnes ett samtal jag hade med Lars om svårigheten med att påverka klimatet med lösningar på lokal nivå. Han sade då: Globala problem kräver globala lösningar och är ett uttalande som jag tänker bära med mig. PROJEKTET I KORTHET Kursen heter Systemutvecklare Roller Miljö Praktik och ges för systemvetare och systemarkitekter på Högskolan i Borås under deras första läsår. Syftet med projektet är att sätta samman ett redaktionellt material som sedan kan byggas på för varje år och på så sätt ge studenterna djupare förståelse för HU och IT. Kommande studenter ska sedan bidra till att utöka materialet samt att kritiskt granska befintligt material. Stipendiet kommer att användas till att ge ersättning för tid som behövs för att sammanställa kursmaterialet. Själva tryck- och distributionskostnaderna är Studentlitteratur (och kanske fler förlag) intresserat av att bekosta. Projektet beräknas genomföras i april-juni nästa år, då jag inte har särskilt mycket undervisning. Själva kursen ges januari-mars och när den har getts finns således ytterligare material att tillgå.

9 Förhoppningen är att projektet kommer att ge ytterst påtagliga resultat i och med en ökad kunskapsbank som studenter både är med och bygger på och aktivt förhåller sig kritiska till. Om allt går väl leder projektet även till en publicerad bok i ämnet. David LaChapelle, "Ikaros"

10 Kursplan Systemutvecklare roller, miljö och praktik Developer - roles, environment and practice 7,5 högskolepoäng Ladokkod: 21SD1B Version: 2.0 Fastställd av: Utbildningsutskottet Gäller från: VT 2013 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1F) Utbildningsområde: Naturvetenskap Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap Förkunskapskrav Avklarad kurs Systemanalys och design 7,5 högskolepoäng eller motsvarande. Mål Det övergripande målet för kursen är att studenten skall tillgodogöra sig kunskaper kring systemutvecklares olika roller, miljöer, verktyg, tekniker och metoder utifrån olika teoretiska modeller för systemutveckling, men också utifrån dess praktik. Efter avklarad kurs ska studenten kunna: Lärandemål (Undervisningsform/Examination) Kunskap och förståelse beskriva och diskutera systemutvecklares olika roller i förhållande till olika systemutvecklingsmodeller, (Föreläsningar, seminarier/pro1) beskriva och diskutera tillämpliga verktyg, tekniker och metoder för olika systemutvecklarroller, (Föreläsningar, seminarier/pro1) Färdighet och förmåga kritiskt diskutera systemutvecklarens olika roller, i teori och praktik, (Seminarier/ART1) muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera systemutvecklares olika roller, miljöer, verktyg, tekniker, (Seminarier/ART1, PRO1) planera och genomföra informationssökningar om relevant och vetenskaplig information om systemutvecklares olika roller, miljöer, verktyg, tekniker och metoder, (Workshops/ART1, PRO1) Värderingsförmåga och förhållningssätt reflektera och problematisera kring hur samhällets arbete kring hållbar utveckling och hållbarhet påverkar systemutvecklares framtida professionsroller ur olika perspektiv (socialt, ekonomiskt, miljömässigt), samt (Föreläsningar, seminarier/art1) reflektera och problematisera kring hur systemutvecklare kan bidra till hållbar utveckling och hållbarhet ur olika perspektiv (socialt, ekonomiskt, miljömässigt). (Föreläsningar, seminarier/art1) Innehåll Systemutvecklingens modeller och roller Verktyg, tekniker och metoder Hållbarhet och hållbar utveckling Muntlig och skriftlig presentationsteknik Vetenskaplig och populärvetenskaplig presentation

11 Undervisningsformer Undervisning på kursen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Undervisning sker på svenska. Kurslitteraturen är på svenska och engelska. Examinationsformer och betygsskala Kursen examineras genom följande moment: PRO1 - Projektuppgift i grupp (ger betyget Underkänd eller Godkänd) ART1 - Att individuellt skriva en vetenskapligt orienterad artikel (ger betyget Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd) För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst Godkänd på samtliga uppgifter. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs därutöver Väl Godkänd på artikeln. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examinationen följer riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås. Betygsskala för kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås. Kurslitteratur och övriga läromedel Relevanta artiklar kring systemutvecklarrollen och hållbar utveckling framsökes utav studenten som del av examinationen Ytterligare artiklar kan anvisas under kursens gång. Studentinflytande och utvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser. Övrigt Kursen ges inom Systemvetar- och Systemarkitekturutbildningen, samt som fristående kurs.

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9HK30 Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9, 15 högskolepoäng Home and Consumer studies 3, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1245 Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher education

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER AR1300 Arabiska, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Standard Arabic, Intermediate Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVN03, Medie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska, 15 högskolepoäng Media and Communication Studies: Media and Cosmopolitanism, 15 credits Avancerad

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå.

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på grundnivå. Humanistiska och teologiska fakulteterna FBMA03, Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 högskolepoäng Publishing Studies: Level 1 and 2, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1113 Kriminologi: Introduktion till studier av brott och sociala avvikelser, 30 högskolepoäng Criminology: Introduction to the study of crime and social

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2016-10-26 Fakulteten för konst och humaniora Prefektens beslutsmöte Tid: 2016-10-26 kl. 09:00 Plats: Malin Lennartssons tjänsterum (H330), Hus F Ärende 22 Ärende 23 Dnr: 2016/5398-3.1.2.2

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN30, Socialt arbete: Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work with Poverty and Maintenance Problems, 15 credits

Läs mer

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet

2. Allmänna uppgifter 1. Huvudområde/n, om tillämpligt 2. Ämne, om tillämpligt 3. Typ av kurs och dess placering i utbildningssystemet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FBMA02 2. Kursens namn Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs 3. Nivå G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN38, Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 högskolepoäng Social Work with Families, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION JU1101 Journalistik, 30 högskolepoäng Journalism, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik,

Läs mer

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 1. Identifikation och grundläggande uppgifter 1. Kurskod FFS M02 2. Kursens namn Författarskolan: Magisterkurs 3. Nivå och kod för A1F Avancerad nivå, har kurser från avancerad nivå som fördjupning i förhållande

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO400 Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng Criminal Law and Procedural Law, 30 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGLA50 Latin 5 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Latin 5 for Teachers in Upper Secondary School, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom autismspektrat, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Kursrapport för Textproduktion 3 7,5 hp, VT2015, Distans (31ETX3)

Kursrapport för Textproduktion 3 7,5 hp, VT2015, Distans (31ETX3) Kursrapport för Textproduktion 3 7,5 hp, VT2015, Distans (31ETX3) Kursansvariga: Charlotte von Essen & Linda Rydh Nedanstående uppgifter hämtades från Ladok 2015 08 25: Antal registrerade studenter på

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp Nursing Sciences MA, Women s reproductive health and Midwifery profession, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng

LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng LSA220, Samhällskunskap för lärare 3: Samhälle och individ 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit3: Society and Individual, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1.

Läs mer

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits

EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP1100, Matematik och informationssystem, 7,5 högskolepoäng Mathematics and Information Systems, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen.

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen. Juridiska fakulteten JUCN19, Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv, 15 högskolepoäng Family Law in a Comparative and EC-legal Perspective, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

ÄHIA22, Historia 2, 15 högskolepoäng History 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄHIA22, Historia 2, 15 högskolepoäng History 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄHIA22, Historia 2, 15 högskolepoäng History 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP ES2408 Miljö- och hälsoskydd för naturvetare, 60 högskolepoäng Environmental Protection and Health Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i pedagogik, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs. Samhällsvetenskapliga fakulteten PEDN22, Pedagogik: Pedagogiska perspektiv på utbildningspolicy i teori och praktik, 15 högskolepoäng Pedagogy: Pedagogical Perspectives on Educational Policy in Theory

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng

LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng LSA110, Samhällskunskap för lärare 1: Idéer och opinion 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary School, Unit 1: Ideas and Opinion, 15 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer