Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september november 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015"

Transkript

1 Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör 52 veckor distansutbildning på heltid, med flera intressanta kurser. OBS! Utbildningen är förlängd med tre månader! Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september november 2015 Vad gör en bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör? Du tolkar lagar, förordningar och tillämpar dessa i alla moment i en bygglovsprövning från inkommet ärende till slutbesked. Du tolkar översikts- och detaljplaner, använder kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar i handläggningen av bygglov. Du bedömer samspelet mellan ny och äldre bebyggelse. Du håller tekniska samråd och gör platsbesök på byggen. Du skriver tjänsteutlåtanden och andra typer av dokument i kommunikation med sökanden, byggherrar och kontrollansvariga. Du för diskussioner med sökande av bygglov som går sökande emot och presenterar bygglovärenden inför byggnadsnämden. Korta av utbildningen genom tidigare utbildning och erfarenheter Tycker du att du redan kan det som en eller flera kurser handlar om så kan du ansöka om tillgodoräknande och alltså korta av utbildningen. Finns det jobb? Arbetsmarknad En bygglovhandläggare är en kommunal tjänsteman. Medelåldern inom kommunernas tekniska förvaltningar är oroväckande hög. Kommunerna står därför inför stora behov av rekrytering till dessa yrkesgrupper. Stora pensionsavgångar är alltså att vänta de närmaste åren, vilket betyder plats för nya bygglovhandläggare med god utbildning. Svar på frågor om utbildningen och hjälp med ansökan får du av: Utbildningsledaren Anneli Rönnblom 08/ eller våra vägledare på tel: 08/ eller 08/

2 Utbildningens mål Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om: Lagar och förordningar inom samhällsbyggnad, förvaltning och miljö. Bygglovprocessen och hur en bygglovansökan handläggs från inkommet ärende till slutbesked. Hur tjänsteutlåtanden skrivs och hur myndighetsutövning utövas på ett rättssäkert sätt. Olika tillämpliga rättsprinciper i en bygglovprövning. Presentationsteknik, konflikthantering och bemötande. Byggnaden som ett tekniskt system - bärande delar, brandsäkerhet, fuktsäkerhet, inneklimat, vatten avlopp, riskanalys och riskabla delar i konstruktion. Byggnadsteknik, konstruktionsritningar, hur byggnadshöjd, area- oh volymberäkningar görs. Byggherrens kontrollansvar och byggnadsnämndens tillsynsansvar. Hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd går till. Översiktsplaner, detaljplaner och kart - och ritmaterial. Arkitekturstilar och samspelet mellan ny och äldre bebyggelse. Energieffektivt byggande och tillämpning av miljölagstiftning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: Tolka lagar, förordningar och tillämpa dessa i alla moment i en bygglovprövning från inkommet ärende till slutbesked. Skriva tjänsteutlåtanden och andra typer av dokument i kommunikation med Sökanden, byggherrar och kontrollansvariga. Presentera handläggningsärenden inför byggnadsnämnden. Presentera ärendet och föra en konstruktiv diskussion med sökande av bygglov som går sökande emot. Tolka översikts- och detaljplaner, använda kart- och ritmaterial och olika typer av beräkningar ihandläggningen av bygglov. Bedöma samspel mellan ny och äldre bebyggelse. Utöva tillsyn angående tekniskt samråd och platsbesök Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: Kunna göra väl avvägda bedömningar i bygglovprövning och tillsyn i hela bygglovprocessen. Kunna arbeta som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör i en svensk kommun.

3 Behörighet För att bli antagen till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet och dessutom uppfylla de särskilda förkunskapskraven eller tas in på sk. Fri prövning (dock endast 6 platser av totalt 35). Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet har du om har slutbetyg från gymnasiet eller från komvux eller om du har skaffat dig kompetens på annat sätt. Särskilda förkunskapskrav Som särskilda förkunskapskrav gäller att du måste ha minst 2 års yrkeserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn (t ex en teknisk förvaltning, arkitektkontor, byggarbetsplats). Godkända gymnasiebetyg i Svenska B eller Svenska som andra språk B Urval genom yrkeserfarenhet Om fler söker än som får plats måste ett urval göras. Detta sker genom att man poängsätter den yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn (t ex från en teknisk förvaltning, arkitektkontor, relevant erfarenhet från en byggarbetsplats) som den sökande redovisar utöver de två år som krävs för behörighet. Arbete på heltid inom adekvat område(adekvat arbetslivserfarenhet bedömt av ledningsgruppen) ger 0,1 p/månad i högst tio år för tid som ligger utöver de två år som är särskild förkunskapskrav. Och även här krävs intyg. Av intyget skall framgå dina arbetsuppgifter, arbetstidens omfattning hur många månader det varit. Observera alltså att betyg används inte vid urvalet. Sök studiemedel Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel söker du på

4 Grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, Fri prövning Behörig är den som: 1 har slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 gymnasiepoäng 2 har slutbetyg från vuxenutbildning med lägst Godkänt i minst 2250 poäng 3 har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2 t ex folkhögskola, utländska betyg 4 är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Eftersom denna utbildning riktar sig till den svenska förvaltningen ställs krav på goda svenskkunskaper även för personer från våra grannländer. 5 genom a) svensk eller utländsk utbildning, b) praktisk erfarenhet eller c) på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Lämna alltså en god beskrivning om du söker utbildningen på grundval av denna punkt. Bifoga nödvändiga betyg/intyg. Validering Validering av studerandes faktiska kunskaper görs mot de krav som uppställs för att motsvara de kravs som ställs för att kunna antas till utbildningen. Därvid kartläggs den studerandes kunskaper tillsammans med vår vägledare och utbildningens lärare. En sådan kartläggning omfattar tidigare utbildningar tidigare yrkeserfarenheter aktuella kunskaper övriga erfarenheter

5 Särskilda förkunskapskrav För att bli antagen till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet och dessutom uppfylla de särskilda förkunskapskraven eller tas in på sk. Fri prövning. Grundläggande behörighet har du om har slutbetyg från gymnasiet eller från komvux eller om du har skaffat dig kompetens på annat sätt. Godkända gymnasiebetyg i svenska B eller Svenska som andraspråk B eller motsvarande Arbetslivserfarenhet på heltid minst 2 år inom samhällsbyggnadssektorn t. ex. en teknisk förvaltning, arkitektkontor eller relevant erfarenhet från en byggarbetsplats. Annat modersmål än svenska Om en sökande saknar dokumenterad kunskaper i svenska, men i övrigt uppvisar att behörighetskraven är uppfyllda har personen i fråga möjlighet att göra ett test i svenska. CAS har utbildade lärare i Svenska som andra språk som kan genomföra test. Eftersom denna utbildning riktar sig mot den svenska offentliga förvaltningen ställs krav på goda svenskkunskaper. Fri prövning Om du inte uppfyller något av kraven ovan så kan du ändå bli antagen om du bedöms ha relevanta kunskaper och kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva yrket som du utbildar dig för. Även fri prövning måste du styrka med intyg av olika slag.

6 Tillgodoräknande Anser du att du redan har kunskaper som motsvarar någon eller några av de kurser som ingår i utbildningen? I så fall är det möjligt att du inte behöver läsa om dem, nämligen om du får tillgodoräkna dig kunskaper som du redan skaffat dig tidigare. Observera att du inte kan få mer än ett godkänt betyg (G) för tillgodoräknandekurser. Tillgodoräknande för del av utbildningen av kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom 1. utbildning 2. yrkesverksamhet 3. annat sätt kan ske om kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella kursen/ delen av utbildningen. Beslut om tillgodoräknande fattas av ledningsgruppen efter ansökan av den studerande. När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare utbildning skall följande handlingar bifogas: Kursbevis Kursplan inklusive litteraturlista När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet skall följande handlingar bifogas: Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning och tid Beskrivning av arbetsuppgifter Härtill kan i förekommande fall ytterligare underlag infordras. Hur är utbildningen upplagd? Intressanta och obligatoriska seminarieföreläsningar hålls en gång /månad i Gustavsberg. Varje tisdagskväll har vi också föreläsningar via den digitala lärplattformen som du kan ta del av när det passar dig. Detta är ett viktigt inslag där kontinuitetens betydelse ger ett bra stöd i distanspedagogiken. Alla föreläsningar spelas in. Det är en stor del av utbildningsmaterialet. Det kan också bli virtuella gruppmöten (seminarier) via datorn. Reella projekt och problemställningar ersätter i stor utsträckning traditionella läroböcker.

7 LIA i yrkeshögskoleutbildningen till Bygglovhandläggare LIA betyder Lärande i arbetslivet. Den här utbildningen har en LIA-period på 3 månader på en kommunal bygglovavdelning. Det innebär att du är ute på en arbetsplats och skaffar dig kunskaper ute i det praktiska arbetslivet. LIA är alltså inte en praktik i vanlig mening utan en fältförlagd kurs utanför klassrummet. LIA-period planeras och följs upp på olika sätt: Organisering av LIA De studerande själv skaffar sin LIA-plats. Utbildningsanordnaren är dock ansvarig för att de studerande får en LIA praktikplats. På varje LIA-företag (kommun) finns en särskild utsedd handledare, som skall se till att LIA och kontakterna med utbildningen fungerar. Genom utbildningsanordnarens kontinuerliga kontakter med arbetslivet, genom kontinuerliga utvärderingar och korrigerande åtgärder i förekommande fall säkerställs den studerandes möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter i utbildningen.

8 Kurser som ingår i YH-utbildningen till bygglovhandläggare Kommunal förvaltning 2 veckor 10 yhp Kursen ska ge kunskaper om den kommunala organisationen, ett ärendes gång, hur man överklagar, om att arbeta i en kommun och olika rättsprinciper. Kursen skall även ge kunskaper i kommunallagen KL, förvaltningslagen FL, sekretesslagen och dess tillämpningar. Den skall även ge kunskaper om mötesteknik. Kommunikation och bemötande 2 veckor 10 yhp Kursen skall ge goda kunskaper och färdigheter inom följande områden: Myndighetsspråk - Klarspråk Tjänsteskrivelser Hur riktlinjer skrivs Konflikthantering Argumentationsteknik Presentationsteknik Bemötande Lyssnande Arkitektur och kulturhistoria 4 veckor 20 yhp Kursen skall ge goda kunskaper om olika arkitekturstilar, om begreppet skönhet, om samspelet mellan ny och äldre bebyggelse samt om lokal byggnadstradition. Samhällsplanering 2 veckor 10 yhp Kursen skall ge goda kunskaper om fysisk planering främst översiktsplan och detaljplan samt om hur man tolkar planer. Bygglov 8 veckor 40 yhp Kursen ska ge översiktliga kunskaper om plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter och byggregler, insikter om myndighetsutövning enligt förvaltningslagen, fördjupad kunskap om bygglovsplikt, bygglovsprövning och bygglovsprocessen, markoch rivningslov, överklaganden och sanktioner, avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen och tolkning av regelverket enligt förarbeten och rättsfall. Hållbarhet 3 veckor 15 yhp Kursen skall ge goda kunskaper om hållbart byggande; energieffektivt byggande, byggande i ett klimatperspektiv och tillämpning av miljölagstiftningen. Byggteknik 9 veckor 45 yhp Kursen skall ge fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system: Bärverk, klimatskal, säkerhet, försörjning. Principer/tekniker för grundläggning, stomme, fasader och tak, buller-, brand- och fuktskydd, inomhusklimat, energihushållning samt installationer för energi, vatten, avlopp och riskabla delar i byggnadskonstruktion. Kontroll och tillsyn 8 veckor 40 yhp Kursen skall ge fördjupade kunskaper om byggherrens kontroll och byggnadsnämnden och bygglovhandläggarens tillsyn enligt 10 kapitlet PBL av samhällets kvalitetskrav på att byggnadsverk tillgodoses. Kursen skall ge fördjupade kunskaper om de tekniska egenskapskraven, hur teknisk samråd, platsbesök och slutsamråd genomförs och kommunens tillsyn och påföljder enligt 11 kapitlet i Plan- och bygglagen samt om kontrollansvarig och om kontrollplaners funktion. LIA Lärande i arbete 14 veckor 70 yhp Kursen skall ge goda insikter och färdigheter i alla arbetsuppgifter som förekommer på en bygglovavdelning såsom bygglovhandläggning, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, annan kommunal tillsyn m.m. Kursen skall även ge inblickar och färdigheter i kommuners administrativa rutiner och hantering av förekommande dataprogram. Kursen skall belysa och ge en förståelse för den politiska organisationen och en fördjupad kunskap om den kommunala förvaltningen.

9 Kontakt Besöksadress: Skärgårdsvägen Gustavsberg Postadress: Centrum för arbete och studier Gustavsberg Expedition: Anita Brändström Administratör 08/ Gun Lindbäck Administratör 08/ Telefontid expedition: Måndag fredag Öppettider expedition: Måndag tisdag , Onsdag Torsdag fredag , E-post till Yrkeshögskoleutbildningen: Verksamhetsansvarig yrkeshögskola och utbildningsledare: Anneli Rönnblom 08/ Rektor: Eva Sonntag 08/ Studie- och yrkesvägledare: Kicki Pierre 08/ Helen Tronje 08/ E-post till personal:

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer