Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin."

Transkript

1 Uppdaterat Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument 3. Sökstrategi för projekt 4. Projekt utomlands 5. Examensarbete över två terminer 6. Att ta kontakt med en forskningsgrupp 7. Registrering och godkänd projektbeskrivning 8. Handledarens uppgift 9. Schema 10. Kurs/er i presentationsteknik 11. Studentopposition 12. Populärvetenskaplig sammanfattning 13. Skriftlig rapport 14. Redovisning 15. För att bli godkänd på examensarbetet

2 1. Kursen i examensarbete Examensarbetet är en obligatorisk kurs för magisterexamen i biomedicin. Arbetet skall vara av biomedicinsk natur med en klar frågeställning. Det är trevligt om projektet kan vara av innovativ karaktär, där nya idéer testas. Arbetet behöver inte leda fram till någon vetenskaplig publikation. Viktigt är att du som student får inblick i ett vetenskapligt arbetssätt i samarbete med en forskare. Arbetet inklusive uppsatsskrivning, populärvetenskaplig sammanfattning och förberedelser till den muntliga presentationen ska omfatta en hel termins studier. Tänk på att examensarbetet inte bara omfattar laborativ verksamhet, utan inkluderar även förberedelser, litteraturstudier, resultatsammanställning och utvärdering, rapportskrivande, samt genomgångna obligatoriska kurser. Alla moment skall vara genomförda under en hel termins studier. Du ska dessutom ha genomfört en godkänd studentopposition för att kursen ska vara avklarad och slutrapporteras i LADOK. 2. Dokument På den biomedicinska utbildningens hemsida finns: Kursplan Schema för kursen Blanketter för ansökan om examensarbete Detta dokument Tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete Dokumentet För handledare och examinator Mall för första sidan av examensarbetet Tips hur man skriver en populärvetenskaplig sammanfattning Förteckning över tidigare examensarbeten och var dessa har utförts 3. Sökstrategi för projekt Det är viktigt att hitta ett projekt som passar och intresserar dig. Börja därför att planera ditt projektval i god tid. Det finns en stor mängd mycket bra projekt inom Lunds universitet. Som biomedicinare kan du genomföra projekt vid Medicinska eller Naturvetenskapliga fakulteterna, Tekniska högskolan eller på ett företag. Examensarbete kan också göras på annan ort i Sverige eller utomlands. På medicinska fakulteten: där forskningen på fakulteten och alla forskargrupperna finns presenterade. På hemsidan finns en lista på examensarbeten från tidigare studenter presenterade.

3 Från universitetets hemsida finns länkar till alla fakulteterna och länkar till forskningsprojekt och examensarbeten. Du kan också genomföra ditt examensarbete på ett företag. På hemsidan finns en lista på examensarbeten från tidigare studenter presenterade. Prata med studenter, kursansvariga och andra lärare. 4. Projekt utomlands Examensarbete lämpar sig utmärkt för att göra utomlands. Den biomedicinska utbildningen har ett flertal egna utbytesavtal. Det behöver inte finnas något avtal för att åka till ett annat universitet utomlands utan man kan ordna det själv genom att knyta egna kontakter. Givetvis kan du söka genom universitetets avtal och medicinska och naturvetenskapliga fakulteternas avtal. Kontakta kursansvarig lärare för examensarbetet i god tid innan du planerar att åka iväg. Om du har för avsikt att göra ditt examensarbete utomlands, se då helst till att göra de obligatoriska momenten terminen innan du åker iväg. 5. Examensarbete över två terminer Endast undantagsvis kan examensarbetet påbörjas mitt i en termin, vilket innebär att man inte påbörjar och redovisar arbetet samma termin. Arbetet måste dock alltid omfatta tid motsvarande en hel termins heltidsstudier. Om du trots allt önskar göra på detta vis, ta då kontakt med kursansvarig lärare för examensarbetet i god tid. Du kommer då att examineras vid det examinationstillfälle som ligger närmast avslutningen av ditt projekt. 6. Att ta kontakt med en forskningsgrupp När du hittat ett projekt som du tycker låter intressant så ska du kontakta forskaren och diskutera möjligheterna att göra ett projekt. Det finns en hel del att tänka på förutom projektets natur: Kommer du att kunna arbeta tillsammans med handledaren, dvs är era personligheter är kompatibla? Om du funderar på en framtida forskarutbildning, ta reda på möjligheter att påbörja en forskarutbildning inom området innan du påbörjar ditt examensarbete. Försök också träffa de andra forskarna/doktoranderna i gruppen. Glöm inte att redan nu diskutera dina förväntningar på handledaren och försök ta reda på vad som förväntas av dig om du väljer att göra projektet där. I många fall kan du behöva diskutera ditt projektval. Kontakta då kursansvarig lärare för examensarbetet.

4 7. Registrering och godkänd projektbeskrivning När du och handledaren bestämt er fyller ni tillsammans i ansökningsblanketten (finns att ladda ner från hemsidan): Uppgifter om dig, din handledare och examinator skall anges. Din handledare och examinator måste vara disputerade. Om du kommer att ha en ickedisputerad forskare som praktisk handledare på labbet måste det ändå finnas en disputerad handledare som har det övergripande ansvaret. Examensarbetet följer terminstiderna. Andra tider för start skall diskuteras med kursansvarig lärare innan ansökan lämnas in. En kort projektbeskrivning, innehållande Frågeställning (hypotes), Bakgrund, Arbetsplan, Metodik, Betydelse, Etiska överväganden och eventuella säkerhetsrisker samt Tidsplan. Projektbeskrivningen kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökningen sänds med e-post till sekretariatet minst 2 veckor innan examensarbetet påbörjas och arbetet får under inga omständigheter påbörjas innan du är registrerad i LADOK. Utan registrering står du utan försäkring. Ansökningen skickas med e-post tillbaka till dig som student, din handledare och examinator efter det att en godkänts och registrerats. 8. Handledarens uppgift Handledaren måste vara disputerad. Om du kommer att ha en icke-disputerad forskare som praktisk handledare på labbet måste det ändå finnas en disputerad handledare som har det övergripande ansvaret. Handledaren har ett viktigt ansvar för studentens utbildning och för att handleda studenten även ifråga om rapportskrivandet. Handledaren ska se till att arbetet som utförs under projektarbetet är ändamålsenligt, att tillräckligt med tid avsätts för rapportskrivandet och att rapporten i sin slutgiltiga utformning är klar och tydlig i sin form. Detta ansvar är samma både för handledare från Lunds universitet och externa handledare. Handledaren ansvarar också för att övervaka studenten vid djurförsök i det fall då studenten inte har certifikat eller motsvarande utbildning för att utföra djurförsök. Handledaren har även ansvar för att projektet kan genomföras säkert. Du får inte vara i laboratoriet helt utan handledning och ingår riksfyllda moment (dessa omfattar tex arbete med radioaktivitet och infektiösa agens) i arbetet ska du ges adekvat träning eller så genomförs dessa moment av annan, tränad personal. Riskfyllda moment skall anges i ansökningen. Under arbetets gång förutsätts att studenten närvarar vid institutionens seminarier, labmöten, litteraturstudier, etc. Detta är en viktig del av en forskares vardag och därför en del i inlärningsprocessen. 9. Schema Examensarbetet är en kurs inom utbildningen och är schemalagt. Terminens schema finns tillgängligt på hemsidan ca 1 månad innan terminsstart.

5 10. Kurs/er i presentationsteknik Under april (vårtermin) resp november (hösttermin) sker utbildning i presentationsteknik. Vid två tillfällen får studenterna teoretisk bakgrund och praktisk övning i etik, populärvetenskapligt skrivande, muntlig redovisning och opposition. Observera att deltagande är obligatoriskt. Om du därför har för avsikt att göra ditt examensarbete på annat universitet, eller kanske utomlands, bör du se till att göra dessa moment terminen innan du åker iväg. 11. Studentopposition Redan från och med termin 6 kan du opponera på examensarbeten. Det betyder att du inte behöver göra det vid samma tillfälle som du själv ska examineras på din uppsats. Det finns fyra examinationstillfällen per år: sista torsdag och fredag på höst- resp. vårtermin, sista torsdag och fredag av tredje läsperioden (dvs. mitt i vårterminen) samt sista torsdag och fredag i augusti. Hela dagarna fylls kanske inte varje gång. För att opponera anmäler du dig till kansliet senast två veckor före examinationerna och får tillgång till den uppsats du ska opponera på senast 5 arbetsdagar innan examinationen. De studenter som kommit längst på biomedicinprogrammet prioriteras högst. Du kommer att få utbildning i opposition under kursen i presentationsteknik men du lär dig även mycket på att gå och lyssna på uppsatsexaminationer. 12. Populärvetenskaplig sammanfattning En kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska skall skrivas. Syftet med en populärvetenskaplig sammanfattning är att en lekman ska kunna förstå sammanfattningen. Därför är det viktigt att studenten begränsar och förklarar de facktermer som används. Den populärvetenskapliga sammanfattningen kommer inte att diskuteras i samband med uppsatsseminariet utan bedöms separat och i förekommande fall kan du uppmanas att förändra/utveckla densamma. Den populärvetenskapliga sammanfattningen skall lämnas in till sekretariatet ca 3 veckor innan examination. Datum framgår i schemat. Feed-back på den populärvetenskapliga sammanfattningen lämnas till studenten senast 5 dagar innan examination. 13. Skriftlig rapport Den skriftliga rapporten skall utformas klart och överskådligt, och skall vara skriven på engelska. Instruktioner om utformning av uppsatsen erhålles från "Instruction to authors" från någon vetenskaplig tidskrift (se exempel nedan). Den skriftliga rapportens utformning bör i övrigt skilja sig från den vetenskapliga publikationens i två avseenden: För det första bör studenten skriva en längre introduktion, för att ge en relevant bakgrund till sitt arbete. För det andra kan även resultat som normalt inte publiceras i en vetenskaplig tidskrift (t ex. försök som syftar till att optimera en teknik, försök som misslyckats etc.) redovisas och diskuteras, särskilt om studenten inte hunnit uppnå resultat av tillräcklig omfattning för en riktig publikation (vilket är vanligt). Detta är viktigt för att examinatorn ska kunna bedöma omfattningen av studentens projektarbete.

6 I samband med examinationen kan examensarbetet lämnas in i manuskriptform, dvs organiserad enligt instruktionerna till en vetenskaplig tidskrift, och behöver inte layoutas så att den ser ut som den slutgiltiga trycka versionen i tidskriften. Den skriftliga rapporten måste lämnas till examinatorn, studentopponent och sekretariatet minst 5 arbetsdagar innan examination. Datum framgår i schemat. Rapporten skall vara skriven på engelska och ska lämnas till samtliga parter utskrivna på papper. Skicka enbart en elektronisk version till studentopponent eller examinator efter överenskommelse. Till sekretariatet inlämnas 2 utskrivna exemplar. I ett manuskript samlar man texten i första delen av dokumentet (tex i fallet EMBO J: Title page, Abstract, Introduction, Results, Discussion, Materials and methods, mm.) medan figurer och tabeller bifogas på separata sidor sist i manuskriptet. Självklart kan du välja layout efter någon annan tidskrift. Exempel på instructions to authors för manuskript till EMBO Journal. (http://www.nature.com/emboj/about/authors.html) General format The total character count (including spaces) for the entire paper, including title page, abstract, figure legends and references (excluding tables and supplementary material) may not exceed 55,000 characters (the exact character count to be printed on the title page). Manuscripts exceeding this limit at submission may be returned to the authors for amendment. När du skriver ditt exjobb behöver du inte tänka på antalet bokstäver. Please consider including a Supplementary information section (see below) if your manuscript exceeds the above limitations. The total length of the paper when published should not exceed 10 pages, and excess page charges will apply for papers longer than 6 printed pages (see Charges below. Please bear in mind the total page limit when preparing figures and tables. Detta är inte heller något du behöver oroa dig för. Please use 'Times' font at 10 or 12 point size for all text pages, 'Symbol' font for non-latin characters, and 'Helvetica' font for lettering on figures. 'Courier' font may be used for sequence data. Number each page at the bottom (Title page is 1). Manuscripts should be divided into the following sections: Title page Abstract Introduction Results Discussion Materials and methods Acknowledgements References

7 Figure legends Figures Tables Supplementary information 14. Redovisning Projektarbetet skall redovisas vid ett uppsatsseminarium. Varje student examineras individuellt av examinator. Vid examinationen är redovisningsansvarig lärare ordförande. Först presenterar studenten sitt arbete under ca min. därefter diskuterar examinatorn innehållet i uppsatsen med studenten i ca min, varefter studentopponenten diskuterar ca 5 min. Diskussionerna avslutas med att auditoriet tillåts ställa frågor. Redovisningen kan hållas på engelska eller svenska. Vi redovisningstillfället finns datorer med Windows XP och Microsoft Powerpoint 2003 tillgängliga. Om du gjort din powerpoint presentation i en äldre version av Powerpoint, på en Mac eller annat operativsystem, bör du testa så att din presentation fungerar på datorer som finns tillgänglig i god tid innan redovisningen. Din presentation sparas lämpligen på ett USB-minne, alternativt kan du ta med en egen dator. Efter avslutad examination diskuterar examinator och handledare examensarbetet och presentationen. En bedömning av den muntliga och skriftliga presentationen görs av examinator. I de fall arbetet behöver kompletteras sker detta i samarbete mellan student, handledare och examinator. Redovisningsansvarig lärare är närvarande. Kursansvarig lärare ska också godkänna den skriftliga rapporten och den populärvetenskapliga sammanfattningen. Vidare krävs deltagande vid de obligatoriska kurserna (se ovan) och av redovisningsansvarig godkänd studentopposition. Arbetet betygsätts med betygsgraderna godkänd samt icke godkänd. 15. För att bli godkänd på examensarbetet För att bli godkänd krävs: av examinator godkänd muntlig presentation av examinator och kursansvarig lärare godkänd skriftlig rapport utformad som vetenskaplig artikel på engelska godkänd populärvetenskaplig sammanfattning på svenska deltagande vid obligatorisk kurs/er i presentationsteknik

8 av redovisningsansvarig godkänd studentopposition När eventuella kompletteringar av din uppsats är gjorda skickas uppsatsen plus den populärvetenskapliga sammanfattningen (i pdf-format med enkelt radavstånd och med den populärvetenskapliga sammanfattningen sist) till kansliet.

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer